ירחון אור הצדיק

רמזי חודש "מר חשון"
news

רמזי חודש "מר חשון"

א. צירוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה חשון הוא צירוף ו'ה׳ה׳י׳ ויוצא מפסוק (דברים כ״ו) ו'דבש ה׳יום ה׳זה י׳

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת לך לך
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת לך לך

לך א) ויאמר ה׳ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, וי״ל ע״פ מה שגילה

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת נח
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת נח

נח א) ונח מצא חן בעיני ה', אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח,

קרא עוד ←
רמזי חודש תשרי
ירחון אור הצדיק

רמזי חודש תשרי

א. צירוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה תשרי הוא צירוף וה׳י׳ה, ויוצא מפסוק (בראשית י״ב) וירא'ו אות'ה שר'י פרע'ה (ס״ת והי״ה) (עי׳ תיקו״ז

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת בראשית
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת בראשית

בראשית א) בראשית, ברא׳ אלקים׳ ופי׳ בבעל הטורים ס״ת אמ״ת מלמד שברא העולם באמת ע״ש וי״ל עפ״י המבואר בלקו״מ ח״א

קרא עוד ←
מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות
ירחון אור הצדיק

מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות

אמרו חז״ל (ברכות נ״ד.) כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם, משקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד.

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ד' (מעניין "מעות לאיש כשר")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ד' (מעניין "מעות לאיש כשר")

עכשיו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות לאיש כשר כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד ח״ו עד שישיג

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ג' (מעניין "בגדולת הבורא יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ג' (מעניין "בגדולת הבורא יתברך")

רביז״ל הפליג מאד בגדולת הבורא יתברך שמו ואי אפשר לבאר זאת בכתב. ואמר, כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור כי

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ב' (מעניין "להשליך עצמו על השם יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ב' (מעניין "להשליך עצמו על השם יתברך")

טוב מאד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. ורביז״ל אמר דרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה א' (מעניין "גדולת הבורא יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה א' (מעניין "גדולת הבורא יתברך")

כי אני ידעתי כי גדול ה׳ ואדונינו מכל אלקים (תהלים קלה) דוד המלך עליו השלום אמר כי אני ידעתי. אני

קרא עוד ←
מדה אחת • ביטחון
ברסלב שלי

מדה אחת • ביטחון

מדה אחת בטחון כתיב (ירמיה יז) ברוך הגבר אשר יבטח בה׳ והיה ה׳ מבטחו וכו', כי עיקר שלימות מעלת מדת

קרא עוד ←
מדה אחת • דיבור
ברסלב שלי

מדה אחת • דיבור

מדה אחת דיבור כתיב (תהלים קמ״ח) רוח סערה עושה דברו, ופירש רביז״ל (לקו״מ ח״א סי׳ ל״ח) שעיקר הרוח סערה נעשה

קרא עוד ←