ספרייה

שיחות מוהרא"ש • בחור •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • בחור •

בחור מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר: עיקר היפי של אדם הוא רק מיום בר המצוה שלו עד חתונתו, שבשנים אלו יכול לזכות להשלים את עצמו מאוד מאוד, הן ביראת שמים, והן בתפלה בכוונה, והן בשקידה בתורה,

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויצא ה׳תשנ״ט
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ויצא ה׳תשנ״ט

בסעודה שלישית סעודת רעווא דרעווין דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ ל״ג המדבר ממידת השלום ומהטוב שיש בכל יום ויום, עיין שם. פתח ואמר

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" (דף קנ״ו) פירוש מספר "תוך הנחל"
Breslev

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" (דף קנ״ו) פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת ויצא ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה "מחכם ותם" דף קנ״ו עיין שם. בתוך כך נעשה רעש, שהחכם הנ״ל נוסע ובא לכאן

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ויצא ה׳תשנ״ט
news

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת ויצא ה׳תשנ״ט

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א' סי' ל״א המדבר מאמונה וממעלת הכיסופין דקדושה עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל),

קרא עוד ←
"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מידת הצמצום –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מידת הצמצום –

מידת הצמצום אך מדריגה זו מדריגת הצדיקים הגדולים היא מדריגה גבוהה מאד כי לזכות להגיע לכך שהאדם תמיד יזכה לראות רק את האור האלוקי, רק את הקדוש ברוך הוא זהו דבר שלמעלה מדעתינו ולמעלה משכלינו

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – ויצא
breslev

עולת שבת בשבתו – ויצא

ויצא א) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, וי״ל ע״פ המבואר בלקו״מ ח״א סי׳ קנ״ה כשאדם חזק באמונה הקדושה בו ית׳ ויודע שהכל ממנו ית׳ כי אין בלעדו ית׳ כלל כי הכל לכל עצם עצמיות

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – תולדות
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – תולדות

תולדות א) ואלה תולדות יצחק פירש״י יעקב ועשיו האמורים בפרשה, ויש לדייק מה מלמדינו רש״י, וי״ל עפ״י המבואר בלקו״מ ח״א סי׳ א׳ יעקב הוא בחי׳ היצר טוב המעורר את איש הישראלי שיסתכל תמיד בהשכל והחיות

קרא עוד ←
"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מדריגת הצדיקים –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מדריגת הצדיקים –

מדרגת הצדיקים וזוהי מדרגת הצדיקים הקדושים שבכל דור, המוסרים נפשם אל הקדוש ברוך הוא ויודעים אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ומסתכלים תמיד על החיות והשכל האלוקי שבכל פרטי הבריאה, ועל ידי זה מאיר

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • בעל עברה •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • בעל עברה •

בעל עברה פעם אחת בא אחד לפני מוהרא״ש נ״י (ז"ל), והתאונן כי מצבו בפרנסה ירד מאוד מאוד, כי האיש הזה היה בתחילה עשיר גדול, והיה גם רגיל לתת נדבת לבו למוהרא״ש נ״י (ז"ל), ועתה ירד

קרא עוד ←
"דרשות מוהרא"ש חלק א'"  "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מדריגתו של יעקב –
"דרשות מוהרא"ש"

"דרשות מוהרא"ש חלק א'" "ליקוטי מוהר"ן תורה א' סי א'" – מדריגתו של יעקב –

מדריגתו של יעקב מדריגה זו, כלומר לזכות לראות את החיות אלקות מכל פרט מפרטי הבריאה נקראת יעקב כי יעקב אבינו שהיה בחיר האבות קיבל מאבותיו אברהם יצחק את גילוי אמתת מציאותו יתברך, כי את זה

קרא עוד ←
רמזי חודש "כסליו"
breslev

רמזי חודש "כסליו"

רמזי החודש א. צרוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה כסליו הוא צירוף ו׳י׳ה׳ה׳ ויוצא מפסוק (בראשית נ׳) ו׳ירא י׳ושב ה׳ארץ ה׳כנעני (ר״ת ויה״ה) (עי׳ תקי״ז בהקדמה ט:) ע״ש, וי״ל למה מרומז צירוף חודש כסליו מפסוק

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • ביטול •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • ביטול •

ביטול מוהרא״ש נ״י (ז"ל) שח פעם שיחה ארוכה אודות מעלת הזוכה לבטל את עצמו לגמרי אליו יתברך, ואמר, שמי שזוכה לבוא למדרגת הביטול אל האין סוף ברוך הוא, אזי כבר לא אכפת לו שום דבר,

קרא עוד ←
תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תולדות ה׳תשס״א
בראשית

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת תולדות ה׳תשס״א

בסעודה שלישית סעודת רעווא דרעווין דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ י״ח המדבר השגת התכלית, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל אומר

קרא עוד ←
"סיפורי מעשיות" "מעשה מבעל תפילה" דף שכ״ט פירוש מספר "תוך הנחל"
מעשה יב' מבעל תפילה

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבעל תפילה" דף שכ״ט פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת תולדות ה׳תשס״א בעת קידושא רבא דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה "מבעל תפילה" דף שכ״ט עיין שם. ונשמע בעולם, שיש מדינה כזו, והיה הבעל-תפלה מתאנח על זה,

קרא עוד ←
תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת תולדות ה׳תשס״א
בראשית

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת תולדות ה׳תשס״א

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ י׳ המדבר מעבודת התפילה, עיין שם. פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל אומר,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • בשם אומרו •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • בשם אומרו •

בשם אומרו מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר כמה פעמים לכמה מאנשי שלומנו, שכלל זה יכניסו בעצמם, כי כל מה ששומעים עליו מאחרים, שאומרים ששמעו זאת בעצמם ממנו, לא יאמינו לזה כלל, רק מה ששומע כל אחד בעצמו

קרא עוד ←