ספרי מוהרא"ש

מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות
ירחון אור הצדיק

מאמר חסידות • מאמר כל חותמי ברכות

אמרו חז״ל (ברכות נ״ד.) כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם, משקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד.

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ד' (מעניין "מעות לאיש כשר")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ד' (מעניין "מעות לאיש כשר")

עכשיו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות לאיש כשר כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד ח״ו עד שישיג

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ג' (מעניין "בגדולת הבורא יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ג' (מעניין "בגדולת הבורא יתברך")

רביז״ל הפליג מאד בגדולת הבורא יתברך שמו ואי אפשר לבאר זאת בכתב. ואמר, כי לגדולת הבורא יתברך אין שיעור כי

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ב' (מעניין "להשליך עצמו על השם יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ב' (מעניין "להשליך עצמו על השם יתברך")

טוב מאד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. ורביז״ל אמר דרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה א' (מעניין "גדולת הבורא יתברך")
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה א' (מעניין "גדולת הבורא יתברך")

כי אני ידעתי כי גדול ה׳ ואדונינו מכל אלקים (תהלים קלה) דוד המלך עליו השלום אמר כי אני ידעתי. אני

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ט' (מעניין שסכין אין נותנין במתנה)
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ט' (מעניין שסכין אין נותנין במתנה)

בשם הבעל שם טוב זכרונו לברכה, שסכין אין נותנין במתנה, היינו שאחד לא יתן לחבירו סכין במתנה. ★ והטעם כי

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ח' (מעניין המחשבה)
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ח' (מעניין המחשבה)

כשלומדין מילי דפורענותא כגון שלומדין הלכות אבילות וכיוצא אין לעיין שם הרבה כי אין צריכין להעמיק המחשבה במקומות כאלו, כי

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ז' (מעניין התבודדות)
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ז' (מעניין התבודדות)

טוב מאד מי שיכול לשפוך שיחו לפני השי״ת ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו (תענית י״ט.) כי הלא השי״ת כבר

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ו' (מעניין היצר הרע)
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ו' (מעניין היצר הרע)

היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה, ואין אדם יודע מה בתוכה, והוא מרמה בני

קרא עוד ←
שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ה' (מעניין המחקרים והפילוסופים)
ברסלב שלי

שיחות וביאורים "שיחות הרן" שיחה ה' (מעניין המחקרים והפילוסופים)

היה מגנה מאד את ספרי המחקרים והפילוסופים, ואמר שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מהרש״א או מהר״ם

קרא עוד ←
מאמר חסידות • מאמר רבי תנחום
ברסלב שלי

מאמר חסידות • מאמר רבי תנחום

אמרו חז״ל (שבת כ״א:) אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום נר של חנוכה שהניחה למעלה

קרא עוד ←
מאמר חסידות – מאמר ש״י עולמות
ברסלב שלי

מאמר חסידות – מאמר ש״י עולמות

אמרו חז״ל (עוקצים פ״ג) אמר ר׳ יהושע בן לוי עתיד הקב״ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות שנאמר

קרא עוד ←