תפריט

האם בכל דור יש תלמיד אמיתי של רביז"ל שהוא צדיק האמת?

שאלה:

מאת רפאל:
האם זה נכון שלצדיק האמת מיחידי הדורות יש בכל דור ממש תלמיד מובחר הנחשב צדיק האמת של הדור? ואיך צריך להבין את זה באופן הכי נכון? האם תוכלו לתת הסבר מדוייק של עניינים אלו בבקשה. תודה לכבודכם.

 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר תרומה כ"ו שבט ה'תשע"ב

שלום וברכה אל רפאל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שצריכים לחפש ולבקש אחר הרוח הקודש של הצדיק האמת, כי הצדיק האמת השאיר את השארתו עד סוף כל הדורות, וכל מי שרק לומד את תורת הצדיק האמת, הוא מקורב אל הצדיק האמת, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, אך צריכים לחפש ולבקש מאד מאד את הצדיק האמת, היינו את רוח הקודש שלו בתוך ספריו הקדושים, וככל שאדם לומד יותר את ספריו הקדושים ששם פניו שכלו ונשמתו, כמו כן מאיר בו הצדיק האמת, והרגע שאדם חושב שהצדיק האמת נסתלק, אזי אצלו נחשך אור הצדיק האמת לגמרי, ולכן צריכים תמיד לחפש ולבקש אחר הרוח הצדיק של הצדיק האמת.

ואמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות שלוחין הלכה ה' אות י"א י"ב) וזה שאמר משה (דברים ל"ד כ"ט) "כי ידעתי אחר מותי כי השחת תשחיתון הן בעודני חי עמכם ממרים הייתם" וגו', והקשה רש"י והלא כל זמן יהושע לא השחיתו? אלא מכאן שכל זמן שתלמידו קיים כאילו לא מת, וקשה הלא הצדיק האמת נקרא חי לעולם? כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות יח) על פסוק (שמואל ב' כ"ג כ') "ובניהו בן יהודע איש חי" וגו', ומכל שכן וכל שכן משה רבינו בוודאי חי וקיים לעולם, כי הוא עומד ומשמש במרום, וכמובא בזוהר (תרומה קע"ד) תא חזי משה לא מית, ומאי דכתיב "וימת משה"? הוא מסטרא דילן וכו', דבכל אתר לצדיקיא קרי ביה מיתה ומסטרא דילן וכו', עיין שם.

היינו זה שחושבים שהצדיק האמת נפטר מזה העולם, זה רק מצדינו כשאנחנו לא לומדים את ספריו הקדושים ולא מתעמקים בתוך דבריו הקדושים, ומכל שכן שלא מקיימים את הנהגותיו היקרים, ולכן נדמה כאילו הוא מת, ועל כן באמת כל זמן שתלמידו של אדם קיים כאילו לא מת, אף על פי שבאמת אנו רואין שכבר מת ונקבר, אף על פי כן באמת לאמיתו לא מת כלל, רק מצדינו, שאין אנו רואין אותו, אבל מחמת שתלמידו קיים ואומר תורתו משמו ומלמדה לאחרים, בוודאי לא מת גם מצדינו, כי עיקר החיות הוא חכמת התורה הקדושה, כמו שכתוב, (משלי ד' י"ג) "כי היא חייך" וכמו שכתוב (קהלת ז' י"ב) "החכמה תחיה", היינו חכמת התורה הקדושה, שרק היא החכמה האמתיית המחייה כל הנפשות, כמו שכתוב (תהלים י"ט ח') "תורת הוי"ה תמימה משיבת נפש".

ועל כן כל זמן שתלמידו של הצדיק האמת קיים, ומגלה תורתו הקדושה בוודאי לא מת, ועל כן מה שכתוב "וימת משה", הוא רק מסטרא דילן, ואם כן לפי דרכנו עתה יתפרש המקרא כך, "כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון", היינו בכל עת שיהיה נקרא אחרי מותי, דהיינו שלא תעסקו כראוי בתורתי ולא תחפשו ותבקשו אותי היטב כראוי, אז יהיה נקרא "אחרי מותי", שהוא בחינת המיתה, שהוא מסטרא דידכו ואז "השחת תשחיתו", אבל כל ימי יהושע והזקנים שעסקו היטב בתורת משה וסלסלו וחיפשו בה קדושת רוח הקודש של משה, בוודאי לא השחיתו, כי עבדו את השם יתברך כל ימיהם.

ואז בוודאי נחשב שמשה חי, כי באמת לא מת משה כלל וכו', וכן נוהג מדור לדור לעולם שבכל עת שנמצאים צדיקים שעוסקים כראוי בתורת משה באותו העת נחשב כאילו לא מת משה גם מסטרא דידן. ובעת שמתרשלים בה חס ושלום, אז נקרא חס ושלום, לגבי דידן "אחרי מותו", וזה מה שצועק הנביא (ישעיה נ"ז א') "הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק".

כי באמת צריכין לחפש את הצדיק האמת תמיד אפילו המקורבין אליו, שיזכו להתקרב אליו ביגיעות יותר ויותר כדי לקבל ממנו יותר ויותר עצות והנהגות ישרות איך להתנהג בכל פרט ופרט בחיי יום יום וכו' וכו', כי הצדיק האמת מסתתר בכל פעם מהעולם מחמת קלקולם ונתרחק מהם הרבה עד שקשה להם לקבל ולינק מאורו הגדול, כי אם על ידי יגיעות ובקשה וחיפוש הרבה.

וזה גם בחייו, מכל שכן אחר הסתלקותו לעילא ולעילא, צריכין לחפשו ולבקשו יותר ויותר לסלסל ולחפש בתורתו הקדושה ולילך בדרכיו ואורחותיו הקדושים, ולבקש ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך עד שיוריד דמעות הרבה עד שישפך לבו כמים לפני השם יתברך, עד שיזכה למצוא ולהשיג פנימיות כוונת תורתו הקדושה שזהו בחינת הצדיק בעצמו, כי עיקר הצדיק הוא תורתו הקדושה ששם גנוז רוח הקודש שלו.

וצריכין להאמין שבוודאי נמצא אחד או רבים שהם תלמידיו האמתיים שקיבלו תורתו ודרכיו ועצותיו ורמזיו הקדושים שיכולים להחיות את הכל, כי אין דור יתום ובודאי לא נסתלק הצדיק עד שהשאיר אחריו ברכה, שהם התלמידים האמתיים שלו, שהם בחינת החליפות שלו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שכשהם מגלים תורתו הקדושה נחשב כאילו לא מת, כשמגלים דעתו הקדושה הוא מתלבש בדיבוריהם ונחשב כאילו הוא חי ממש, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות צו) על פסוק (תהלים ס"א ה') "אגורה באהלך עולמים", וכי אפשר לאדם לדור בשני עולמות? אלא כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה בשמו, שפתותיו דובבות בקבר.

אבל צריכין לחפש ולבקש מאד מאד את זה התלמיד האמתי שקיבל דעת רבו כראוי עד שיש בדבוריו בחינת רוח הקדש, בחינת רוח הבא מן הקודש וכו', שעל ידי שמגלה ביאורי תורתו הקדושים של רבו ז"ל נתברר המדמה של כל המקורבין, וכל אחד כפי קרובו וכפי בקשתו וחיפושו יותר מתברר אצלו המדמה יותר, שעל ידי זה מתברר ומתחזק יותר אמונת חידוש העולם שזה עיקר קיום העולם.

הרי שלך לפניך שהצדיק האמת מניח בכל דור ודור תלמיד אחד אמיתי או תלמידים הרבה אמיתיים, שמסלסלים ומחפשים ומבארים את דבריו הקדושים, הרי הצדיק האמת חי, ולכן בוודאי בכל דור יש תלמיד אמיתי אחד או רבים שהם יודעים איך לפרש את דברי הצדיק האמת, ולהורידו יותר להמון עם עד שכולם יכירו את אמתת מציאותו יתברך, ויאיר להם מוחם בחידוש העולם.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

Next Post

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

חיפוש באתר

שו"ת ברסלב

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Books in English
pamphlet
Toch HaNachal
אידיש
אינטרנט
אלול
אמונה
אמרי מוהרא"ש
בית נצחי
בנות מוהרא"ש
בעל התניא
גלריית תמונות
גנוזות ההיכל
דקה של חיזוק
הרב אברהם שושן
הריון ולידה
הרמב"ם
חגים בברסלב שלי
חודש אדר בברסלב שלי
חיזוק יומי
חינוך הילדים
חנוכה בברסלב שלי
חנוכה בשו"ת ברסלב
ט"ו בשבט
ט"ו בשבט בברסלב שלי
ט"ו בשבט בשו"ת ברסלב
יום כיפור
יום כיפור
כתבות
מו"ר הרה"צ בין מנחה למעריב
מכתב שבועי - ר' יצחק שליט"א
סיפורי ניסים
סיפורי צדיקים
סיפורים מהפצה
ספרים באנגלית
עלון בית מוהרא"ש
עלונים
פורים
פורים בברסלב שלי
פסח בברסלב שלי
פרנסה
פרשת בא
פרשת בראשית
פרשת ויגש
פרשת ויצא
פרשת וישב
פרשת וישלח
פרשת חיי שרה
פרשת לך לך
פרשת מקץ
פרשת נח
פרשת שמות
פרשת תולדות
צדיק האמת
ר' יצחק "שיחות חיזוק"
ר' יצחק צפייה ושמיעה באידיש
רבי נחמן מברסלב
רפואה
שבועות בברסלב שלי
שו"ת - ספירת העומר
שו"ת - שבועות
שו"ת אשיב לאי"ש
שו"ת בהלכה
שו"ת ברסלב - השואה
שו"ת ברסלב - ספרי מוהרא"ש
שות ברסלב
שיחת היום
שיעורין כסדרן
תוך הנחל
אוֹר חָדָשׁ עַל צִיּוֹן תָּאִיר – הספה"ק 'חיי מוהרא"ש' יוצא לאור!
דילוג לתוכן