בחו"ל, שיש שתי שבועות פרשת נשא, מתי מתחילים להעביר את הסדרא? מותר להתפלל באידיש במילים 'וצבא השמים לך משתחווים'?

שאלה:

חיים ברכה ושלום אל מעלת כבוד מורינו ורבינו הצדיק שליט"א, מתחילה רציתי להודות על השיעורים הנפלאים שאנו זוכים לשמוע בכל שבוע ואין לתאר גודל החיזוק שמגיע לי מזה, כן יעזור השי"ת להלאה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא.

רציתי לשאול, השבוע, שנקרא בחו"ל פרשת נשא א', אם מתחילים להעביר הסדרה שנים מקרא ואחד תרגום מיום ראשון פרשת נשא א', האם צריכים לחזור על זה עוד פעם בשבוע הבא פרשת נשא ב'?

רציתי גם לשאול על דברי רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן ח"א סימן רל"א) שבשעה שאומרים: "וצבא השמים לך משתחוים", ראוי להתפלל על כל דבר. האם הכוונה שמותר להתפלל בשפת האם שלי – אידיש, או הכוונה היא רק במחשבה?

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ב' לס' נשא ב' סיון יום המיוחס מ"ו למ"טמונים תש"פ

שלום וברכה וכל טוב סלה לקראת ידידי היקר … נרו יאיר ויזרח לנצח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

בענין שאלתך לגבי קריאת שנים מקרא ואחד תרגום השבוע פרשת נשא א', שיש לנו [בחוץ לארץ] שני שבועות עד שקוראין פרשת נשא בצבור, תדע, שמיד שקראנו בשבת שעבר במנחה פרשת נשא, זה כבר נחשב לפרשת השבוע עם הצבור, ובנפש רגועה אתה כבר יכול להתחיל להעביר הסדרא שנים מקרא ואחד תרגום, ובפרט פרשת נשא שהיא הסדרא הכי ארוכה מן הנ"ג פרשיות, ראוי להזדרז ולהתקדם, ואין מן הצורך להכפילו עוד הפעם בשבוע הבאה, נשא ב', רק להמשיך הלאה איפוא שאוחזים.

ובענין שאלתך בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רל"א), וזה לשון רביז"ל: "בשעה שאומרים: "וצבא השמים לך משתחוים", ראוי להתפלל על כל דבר, כי כל הרפואות על ידי כחות הגלגלים שהם צבא השמים, וכל אחד נותן כח באיזה סם ועשב השיך לו, ומהם מקבלים הסמים ועשבים כח לרפאות, וכשצריכים רפואה מתחברים כמה כחות מהגלגלים שזה נותן כח בעשב זה וזה בעשב אחר וכיוצא, ומתחברים כלם ועושין מהם הרכבה לרפואה, על כן טוב לבקש מהשם יתברך בעת שאומרים: "וצבא השמים" וכו', שאז באים כלם להשתחוות ולתן שבח והודיה אליו יתברך, שיצוה השם יתברך להם שימשיכו אלו הכחות הצריכים לרפואתו בתוך חתיכת לחם או בדבר אחר ויתרפא ממילא, אמן כן יהי רצון": עד כאן לשון רביז"ל, ושאלתך אם דברי רביז"ל הם כפשוטן שראוי להתפלל אז על כל דבר ועל כל הרפואות וכו' ובכל לשון שרגילים לדבר? ידידי היקר, אני חונכתי בחדר רביז"ל שדברי רביז"ל הם תמיד פשוטם כמשמעם ומשמעם כפשוטם, ואם רביז"ל אומר, שבשעה שאומרים "וצבא השמים לך משתחווים" ראוי להתפלל "על כל דבר" ועל "רפואות" במיוחד, אזי אין לנו אלא דברי רביז"ל, שראוי להתפלל אז על כל דבר [שרובם ככולם תלויים ברפואת הנפש או ברפואת הגוף], וכבר יש לנו הלכה מפורשת בשולחן ערוך (אורח חיים סי' קי"ט סעיף א') שמותר גם באמצע שמונה עשרה להוסיף תפילות בכל לשון, מעין אותו הברכה שעומד בה, ועל כן אם רביז"ל אומר שבאמירת "וצבא השמים לך משתחווים" באים כולם להשתחוות וליתן שבח והודיה אליו יתברך, כי הוא המלו"ה הגדול, מלו"ה ראשי תיבות ו'צבא ה'שמים ל'ך מ'שתחווים  (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' א'), וראוי אז להתפלל על כל דבר, נמצא שאז כל הבקשות הם מעין התפילה והברכה שעומד בה, ועל כן ראוי לפרש אז תפלתו ושיחתו כרצונו.

ותראה ידידי היקר דבר הפלא ופלא, שדברי רביז"ל הם כמאמר מפורשת בגמרא (בבא בתרא דף כה ע"א) אמר רבי יהושע בן לוי, "בואו ונחזיק טובה לאבותינו שהודיעו מקום תפלה, דכתיב וצבא השמים לך משתחוים", ואף על פי שפשטות הגמרא מדברת ממקום שפונים אליה בשעת התפילה, היינו לצד מזרח, שהוא מקום השמש והירח העומדים במזרח (כפירש"י שם), אבל הנוטה אוזן לדברי הגמרא, הרי ישמע שהיא מכרזת בקול גדול את דברי רביז"ל הנ"ל, שאבותינו, היינו אנשי כנסת הגדולה, שאמרו פסוק זה בספר עזרא (כפירש"י), "הודיעו מקום תפלה" היינו הודיעו לנו את המקום שיכולים לפעול בתפלה כל משאלות לבנו לטובה, ולכן אשרי ההולך בתמימות ובפשיטות גמורה, ומקיים דברי רביז"ל ככתבם וכפשוטם, ואז טוב לו בזה ובבא לנצח.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן