ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת שמות
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת שמות

שמות א) ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה אח יעקב איש וביתו באו, וי״ל עפ״י המבואר בלקו״מ ח״ב סי׳ ע״ג

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פ' ויחי
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פ' ויחי

ויחי א) ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאה שנה, להבין

קרא עוד ←
רמזי חודש "טבת"
ירחון אור הצדיק

רמזי חודש "טבת"

א. צירוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה טבת הוא צירוף ה׳י׳ה׳ו׳ ויוצא מפסוק (תהלים ל״ד) להוי״ה׳ אתי׳ ונרוממה׳ שמו׳

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – מקץ
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – מקץ

מקץ א) ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם והנה עומד על היאור: ודרשו על זה במדרש שני דרשות על פי

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – וישב
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – וישב

וישב א) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, פירש״י ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף צדיקים

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – וישלח
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – וישלח

וישלח א) וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, ופירש״י מלאכים ממש ע״ש, י״ל ע״פ המבואר

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – ויצא
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – ויצא

ויצא א) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, וי״ל ע״פ המבואר בלקו״מ ח״א סי׳ קנ״ה כשאדם חזק באמונה הקדושה בו

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – תולדות
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – תולדות

תולדות א) ואלה תולדות יצחק פירש״י יעקב ועשיו האמורים בפרשה, ויש לדייק מה מלמדינו רש״י, וי״ל עפ״י המבואר בלקו״מ ח״א

קרא עוד ←
רמזי חודש "כסליו"
חנוכה

רמזי חודש "כסליו"

רמזי החודש א. צרוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה כסליו הוא צירוף ו׳י׳ה׳ה׳ ויוצא מפסוק (בראשית נ׳) ו׳ירא י׳ושב ה׳ארץ

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת חיי שרה
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת חיי שרה

חיי שרה א) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה. ופירש״י בת ק׳ כבת כ׳

קרא עוד ←
עולת שבת בשבתו – פרשת וירא
ירחון אור הצדיק

עולת שבת בשבתו – פרשת וירא

א) וירא אליו ה׳ באלוני ממרא והוא יושב פתח האהל כחום היום. וי״ל עפ״י המבואר בלקו״מ ח״א סי׳ כ״ד שיש

קרא עוד ←
רמזי חודש "מר חשון"
ירחון אור הצדיק

רמזי חודש "מר חשון"

א. צירוף שם הנכבד והנורא המאיר בחודש זה חשון הוא צירוף ו'ה׳ה׳י׳ ויוצא מפסוק (דברים כ״ו) ו'דבש ה׳יום ה׳זה י׳

קרא עוד ←