מדוע יש בספרי ברסלב דגש חזק על מידת השמחה?

שאלה:

לכבוד מורינו ורבינו שליט"א.

זה זמן רב שרציתי לשאול אתכם, למה בספרי רביז"ל וגם בספרי מוהרא"ש ז"ל יש דגש כל כך חזק על מדת השמחה, יותר מכל המדות טובות, הלא יש המון מדות טובות שצריכים לעבוד עליהם, ובתורה מצינו בעיקר מצוה לשמוח בחגים ובמקראי קודש, אבל לשמחה מה זו עושה בכל השנה כולה, וגם ראיתי שחסידי ברסלב נוהגים לרקוד כמעט בכל יום אחר התפילה, אבקש אם תוכלו להסביר לי מקור לשמחה זו, כי גם אני רוצה להיות תמיד בשמחה, אבל רציתי לדעת מקור לזה, ואקווה שזה יעזור לי מאד להתחזק במידת השמחה.

תודה רבה מאוד בעבור כל ההתייחסות. מאת איש יהודי שרוצה להיות בשמחה תמיד.  

תשובה:

בעזרת ה' יתברך

יום ד' לס' שלח [בא"י] י"ח סיון ה'תש"פ

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

אודות שאלתך למה רביז"ל הקפיד כל כך על מדת השמחה, והזהיר אותנו בכמה מיני אזהרות להיות בשמחה תמיד, וכן שמעת ממוהרא"ש ז"ל תמיד לדבר ממדת השמחה, וכן כותב מוהרא"ש ז"ל בהמון מכתבים ב"אשר בנחל" ובשו"ת ברסלב, ממש פעמים אין מספר, שכל הצרות שבני אדם סובלים הוא מחמת חסרון השמחה, ואתה שואל למה שמו דגש כל כך חזק על מדת השמחה, הלא יש עוד המון מדות טובות וחשובות שצריכין לקנותם, וכמבואר בספר המדות של רביז"ל, ועל כן למה  השמחה חשובה יותר מכולם?

תדע ידידי, שבוודאי אתה צודק שיש המון מדות טובות שאנחנו צריכין לרכוש לעצמינו, וכל מדה ומדה הוא בוודאי עולם מלא, אבל אין עוד מדה בעולם שיביא את אדם לקנות כל שאר המדות טובות כמו מדת השמחה, כי מיד שאדם שמח יש לו לב רחב ומוח מיושב לראות ולהבין את אשר מלפניו, ומה עליו לעשות, מה שאין כן כשאדם עצוב ושבר לבו סגור וסתום ואי אפשר ליישב את דעתו כלל, ולכן צריכין לבקש את השם יתברך הרבה על מדת השמחה, שיזכה לקנות אותו בקנין גמור בלבו, ואז יהיה לבו פתוח כאולם לקנות שער מדות טובות.

ומפני חיבת הקודש אמרתי להעתיק לך שיחה מספר "שיחות מוהרא"ש" שעדיין לא נדפס, אות "מועד", שמגלה נפלאות מענין מדת השמחה, ואיך אדם יכול לזכות להפוך כל ימיו לימי ששון ושמחה, ויחיה חיים טובים ושמחים באמת.

מועד

מוהרא"ש ז"ל אמר, שקדושת יום טוב ומועד אינו דבר שבא בזמנו ואחר כך חולף ועובר, וצריכין לחכות ולצפות למועד הבא, אלא הוא דבר שנקנה בנפש האדם לכל השנה כולה, ולכל ימי חייו, ולנצח נצחים, וכמו שפעם אמר רביז"ל, שאיני אותו בן אדם שהייתי בפסח שעבר וכו' אלא אני חדש ואדם אחר לגמרי וכו', כי בכל פעם שמגיע איזה חג ומועד יורדים אורות עליונות חדשות על כל אחד ואחד מישראל, וזוכה אז לקנות בנפשו קנין חדש לגמרי, וכמבואר בספר הקדוש נועם אלימלך (פרשת בהעלותך ד"ה וידבר ה') וזה  לשונו: כל מצות זמניות כגון פסח סוכה שופר ולולב, צריך האדם לעשות המצוה הזאת בבחינה גדולה בשמחה ובדביקות העליון, כדי שעל ידי זה יתקשר בקדושה בלי שום הפסק לכל זמן, עיין שם, הרי מבואר שאור המועד הוא דבר עומד וקיים לעד.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שזהו עומק המובן של שיחתו של הרה"ק מטשערין ז"ל שאמר פעם, שאין לאדם לומר שעבר עליו החג וכו' "דער יום טוב איז אריבער געגאנגען" אלא לומר "החג נכנסה", "דער יום טוב איז אריינגעקומען" כל בכל חג וחג נכנסים אורות חדשות לגמרי שלא היו מקודם, והם נשארים קבועים ועומדים לעד ולנצח נצחים

והסביר מוהרא"ש ז"ל, שהלא התורה היא נצחית, ושייכת בכל עת ובכל זמן, ולכן אף על פי שיש לנו מועדים וזמנים קבועים בעתם ובזמנם, כמו הג' רגלים וכיוצא בהם, אבל באמת כל ימי האדם נחשבים כחגים וכימים טובים, וכמבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ו') שכל יום שהוא בחינת טוב, נקרא "יום טוב" עיין שם, ואם כן יש באפשרותו של אדם לקשר עצמו לקדושת יום טוב בכל יום ויום של ימי חייו, ולא בחנם תיקנו לנו חכמינו הקדושים להזכיר בכל יום בעת התפילה (במשנת איזהו מקומן) את כל קרבנות החגים והמועדים, וגם את עבודת יום הכיפורים (שם ובברייתא של פיטום הקטורת), כדי להזכיר עצמינו מקדושת המועדים בכל יום, ולהודות להשם יתברך של שזכינו לקבל את היום טוב שעבר עלינו לטובה, ולייחל ולצפות ליום טוב הבאה עלינו לטובה, ובדרך זה כל ימי אדם קשורים ודבוקים לחגים ומועדים.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שעל כן מובן מאד למה רביז"ל הקפיד כל כך על מדת השמחה, ופקד עלינו "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", שהרי ברגלים ובמועדים יש חיוב ומצוה להיות שמחה, וכמו שכתוב (דברים טז יד) ושמחת בחגיך וגו' והיית אך שמח, על כן מיד שאדם מכיר שכל ימיו הם כחגים ומועדים, עליו להיות בשמחה עצומה, וזהו שמוזכר בתורה ושמחת "בחגיך" דייקא, היינו החגים הפרטיים שלך, כי זהו עיקר עבודת האדם להפוך ימיו לימי ששון ושמחה, ולשמוח בהם כעל כל הון, אשרי הזוכה להפוך ימיו לחגים, ולשמוח בהם באמת.

אקווה להשם יתברך שתוצא לעצמך מכל זה רמזים טובים להיות בשמחה תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Enter Captcha Here : *

Reload Image

עוד באתר

דילוג לתוכן