האם בית המקדש השלישי ירד בנוי משמיים או יבנה בידי אדם?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

מאת אמיר:
שלום לכבוד קדושת הצדיק מיבנאל שליט"א.
ידוע שישנן שתי דעות לגבי בניית בית המקדש השלישי: דעה אחת אומרת שבית המקדש ירד שלם מן השמים, ודעה שניה שאומרת שבניית בית המקדש השלישי תלויה בנו, כלומר שאם ההר יהיה שמם ותהייה שעת הכושר, עלינו לבנות אותו כדוגמת בית שני. מה דעתכם בעניין? תודה רבה, ויהי רצון שהשם ישלח לכם רפואה שלמה ובריאות איתנה.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר מקץ כ"א כסליו ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אמיר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הנה ידוע מה שמובא ברמב"ם (פרק י"ב מהלכות מלכים הלכה ב') וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה, וכן לא יחשב הקצין. אמרו חכמים (סנהדרין צ"ז:) תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו; עיין שם.

ולכן למה לנו להכנס ולחקור בדברים שנעלמים מאתנו, עדיף לנו יותר לעסוק בעסק שיבנה את בית המקדש, וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשנו, אך כעת, שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשנו, ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בנין בית המקדש, רק להשתדל בבנינו. על כן מאד צריך להזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו, על כן צריך להזהר מאד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית המקדש, והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון לשום לאבלי ציון "פאר תחת אפר" (ישעיה ס"א), פאר תחת אפר דייקא, עיין שם.

וחכמינו הקדושים אמרו (יומא ט:) מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו – עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים; אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות – עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים.

רואים מזה שעיקר חורבן בית שני היה רק מחמת שנאת חינם, ועל זה אנחנו צריכים עכשיו לעבוד הרבה מאד מאד, שתהיה אהבת חינם בין עם ישראל, שעם ישראל ימסרו נפשם אחד בשביל השני, לעזור אחד לשני בכל התחומים שהוא רק יכול, כי כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, וצריכים לדון את כל אחד לכף זכות, ולהשתדל לקרב את כלל נשמות ישראל אליו יתברך, ולגלות ולפרסם להם את אמתת מציאותו יתברך, ואיך שאין שום יאוש בעולם כלל, ושכל אחד יכול לחזור בתשובה, שזו אהבת חינם שאין למעלה מזה, שצריכים לקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא בלי שום כוונה אחרת, רק להחזיר את הבנים אל אבינו שבשמים.

אך מה לעשות שיש ערב רב שהם הגורמים שיהיו פירודים בין נשמות ישראל, וכל עניינם זה רק איך להוציא כספים מבני אדם וכו', וגורמים שתהיה מחלוקת בין נשמות ישראל, שהם הם המנהיגי שקר, והם הם הערב רב, כמובא בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכ"ה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו' [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא]. ואינון ערב רב, אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים, הם עשירים ויושבים בשלווה ובשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש" [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים]. עיין שם אות באות שמגלה הרעיא מהימנא נשמת משה שמתעבר ברבי שמעון בן יוחאי מי הם הערב רב של הדור, כי אלו המנהיגים שלוקחים שוחד וכו', כל עסקם זה רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל, שזו הגלות, כי השנאת חינם עדיין רוקדת בינינו, ועוד איך היא רוקדת בינינו. ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קל"ט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו – צא ובדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל; עם ישראל הם קדושים, ואלמלא המנהיגים הרשעים היו כולם חוזרים בתשובה, אך מה לעשות שהם הטילו אימה כל כך, עד שאסור אפילו לדבר מזה, ואוי ואבוי מי שפותח את העינים לזולת ואומר את האמת, רוצים לבלוע אותו חיים, ופותחים נגדו כל מיני תיקים וכו' וכו'.

הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקינו שהוא יגלה את האמת בעולם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"א) שאמת זה רק הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (ירמיה י' י') "והוי"ה אלקים אמת הוא אלקים חיים ומלך עולם", ולכן כשיבוא משיח צדקינו יתקיים (ישעיה י"א ט') "כי מלאה הארץ דעה את הוי"ה כמים לים מכסים", וכתיב (שם נ"ב ח') "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון", כי אז יהיה גילוי אלוקות במדריגה עליונה כזו, עד שכל אחד יכיר את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ויוכל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, ותתגלה הדעת האמת בכל העולם כולו שזה בעצמו יהיה בנין בית המקדש, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ג.) כל אדם שיש בו דעה – כאילו נבנה בית המקדש בימיו; וכולם יכירו את הקדוש ברוך הוא שאז יהיה השלום הנפלא בין כלל נשמות ישראל, שאז כולם יוכלו לומר ביחד "יחי המלך המשיח לעולם ועד".

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="11065" title="שות ברסלב"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן