שאלות ותשובות בהלכה

איך מכשירים כבד? והאם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בעניין זה?

שאלה:

תוך כדי זיכוי הרבים נזדמן לנו לקבל מטבעות כסף מזויפים והשאלה האם מותר לי לקנות בזה או לתת מטבעות אלו ליהודי אחר, ומה הדין לגוי והאם יש להקל כשנתתי כסף כשר למוכר, ובין העודף נמצא כסף מזויף האם במקרה כזה יש להקל או שגם יהיה אסור?

תשובה:

כתוב (בויקרא כ"ה י"ז) "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תנו איש את אחיו", באונאת ממון הכתוב מדבר, שאסור להונות את חברו בממון, וכן מובא (בדברים כ"ה י"ד) "לא יהיה בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה", מכל המקורות האלה נלמד שאדם צריך להיות ישר במשקלות ושלא יהיה לו בכיסו כסף מזויף, וגם אם נזדמן לו כסף מזויף אסור לו לתת את זה לאחר, מדין הונאת ממון מלבד שההלכה מחייבת להסיר כל עוולה ולא לעבור על איסור הונאה ממון, ולכן ומי שנזדמן לו מטבע מזויף או שטר מזויף חייב להשמידו לבל ימשיך כסף זה לעשות נזקים אחרים, כיוון שזה לא כסף אלא ברזל בעלמא, שאין לו שום שווי, וגם מבחינה חוקית אסור לאדם להחזיק מטבעות מזויפים ברשותו וידוע שבנק ישראל לא מקבל מטבעות מזויפים, ואדרבה פותחים תיק פללי למי שנמצא מטבעות מזויפים ברשותו, ואפילו לתת זאת אפילו לגויים שמלבד גזל יש בזה חילול ה', וכאשר ארע כן כמה פעמים ואכמ"ל. וכבר אמרו חז"ל איוב י"א י"ד "אל תשכן באוהליך עוולה", שאסור להשהות שטר פרוע או כסף מזויף, כיון שיכול לצאת מזה תקלה, שיתערבב לו הכסף ובלי שימת לב יתן זאת לאחרים, ולעניין שאדם קנה מוצר וקיבל בעודף כסף מזויף אף על פי שגם הוא נתענה ולא פשע אסור לו לתת כסף זה לאחרים, וכפי שביארנו לעיל שמטבע מזויף זה ברזל ללא שווי, ודעלך סני לחברך לא תעביד [מה ששנאוי עליך אל תעשה לחבריך], ולכן אם קיבל כסף מזויף מהמוכר אם המוכר מאמינו שזה ממנו, המוכר חייב להחזיר ללוקח כסף אמיתי, אך אם המוכר לא מאמין ללוקח שהכסף המזויף ממנו, אלא המוכר טוען שיכול להיות שקיבל כסף זה מאדם אחר, עיין בזה בקובץ בית ישראל אהרן  (עמוד ק"ב) שכותב שיש בזה מחלוקת באחרונים, והכריע המחבר לעשות פשרה במצב כזה.

מקורות: שו"ע חושן משפט סימן רל"ב סעיף ל"ב, שו"ת משפטים ישרים חלק א', חשוקי חמד בבא בתרא דף ל"ב:

שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

No post found

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן