למה אסור ללכת עם מטריה בשבת?

שאלה:

למה אסור ללכת עם מטריה בשבת? 

תשובה:

אסור ללכת עם מטרייה בשבת, מכמה טעמים: 

פתיחת המטרייה וסגירתה יש בה איסור בניית וסתירת אוהל האסור בשבת (גם אם היא פתוחה מערב שבת), 

וכן אסורה בטלטול משום מוקצה, 

וכן משום זלזול בכבוד השבת שעושים מעשים שעושים ביום חול, 

וכן במקום שאין עירוב עובר על איסור הוצאה בשבת (עיין בספר חזון עובדיה להגרע"י זצ"ל, חלק ה' עמ' ש"ז והלאה, מה שהאריך כיד ה' הטובה עליו, לבאר הלכה זו). 

ועיין בספר נפלאים מעשיך (מעשה כא), להרב בן איש חי זי"ע, מה שספר מעשה במטרייה של עם הארץ, וכמה איסורים יש בה:

מעשה באחד עם הארץ גמור שהיה מתחסד לפי דעתו, והיה דר בבית אחד כנגד ביתו של חכם אחד ורק רשות הרבים מפסיק ביניהם, ויהי ביום השבת ראה אותו עם הארץ עשן יוצא מבית התבשיל אשר בחצר אותו חכם, ויתלהב ויתקנא קנאה גדולה ללכת אצלם להוכיחם ולהפרישם מאיסורא, כי חשב מחמת הקור הדליקו המשרתים של בית החכם אש להתחמם בו, אך אותו היום היה מטר יורד בזעף, לכך לקח כלי המגין שקורין שמסי"י (מטריה), ופתח אותה להיות לו על ראשו אהל להגין מן המטר, ויצא מביתו ואותו הכלי פרוס בידו, ועבר מביתו לבית החכם דרך רשות הרבים שהיה רחב ט"ו אמה, ונכנס אצל החכם להוכיחו על משרתיו איך הם רשעים שמדליקין אש ביום השבת, כי ראה עשן יוצא מביתו.

ויען החכם, יש לנו בבית אשה אחת שילדה בזה היום ואחזה קור, וגזרו הרופאים עתה להדליק לה אש תיכף לחמם בגדים באש ולתת עליה, ועוד נתנו לה סממנים שצריכים בישול היום כי היא בסכנה, ולכך הבעירו האש ואע"פ שדבר זה מותר הישראלי לעשות בידו, עם כל זה הבעירה אותו שפחה גויה שיש בבית, אמנם אתה אשר לבשת קנאה בחסידותך לבא אצלינו להוכיחנו בביתנו על דבר אשר צריך אתה לדון מדעתך שהוא נעשה בהיתר ולא באיסור, הנה אתה בעצמך נכשלת עתה בשבעה איסורים בבת אחת ולא הרגשת ולא ידעת בין האיסור לבין המותר. 

אמר לו מה זאת?, א"ל תחילת הכל עשית שתי עוונות שהוצאת מן רשות היחיד  לרשות הרבים, ומן רשות הרבים לרשות היחיד, כי הוצאת את כלי השמס"י מביתך לרה"ר והכנסת אותה מן רה"ר לביתי. אמר לו חשבתי זה כמו מלבוש כיון שעשוי להגין.

ועוד מה עשיתי? א"ל פתחת זה כלי השמס"י (מטריה), ופרשת אותו עליך כאהל הרי שלשה, ועוד כשנכנסת לחצר שלי ראיתי שסחטת זאת השמסי"י מרבוי מי גשמים אשר עליה הרי ארבעה עוונות, א"ל מעולם לא ידעתי ולא שמעתי שאסור לסחוט בשבת ולא חשבתי בדעתי שסחיטה היא מלאכה.

ועוד מה עשיתי? א"ל ראיתי בעת שבאת לסגור השמסי"י הנזכר בחצר שלי, נעקם עמוד אחד מעמודי הברזל הדקים שבה ואתה תקנת אותו בידך, וזה תולדות מכה בפטיש הרי המשה עונות, א"ל לא שמעתי איסור כזה מימי ולא ידעתיו.

ועוד מה עשיתי א"ל איסור מוקצה שזאת השמסי"י שלקחת בידך היא מוקצה הרי ששה, ועוד יש בידך עוון שביעי כי זה בגד העליון שאתה לובש עליך בשביל הקור הוא צמר ותפור בחוטי פשתן וזה איסור כלאים, א"ל מעולם לא ידעתי שיש כלאים גם בחוטי התפירה.

 אמר לו, הרי שבע עבירות עשית מחסרון ידיעתך, ובאת להוכיחני על האש מחמת מראה העשן שראית, וכי לא היה לדון בדעתך אולי יש חולה שיש בו סכנה או יולדת, כמה גדולים דברי חכמים ז"ל שאמרו "ולא עם הארץ חסיד", וגם אמרו "אם ראית תלמיד חכם שחטא אל תהרהר אחריו", ויהיה פירושו בדרך הלצה, אם ראית שחטא דהיינו נדמה לך שחטא, אל תהרהר אחריו אפילו הרהור בעלמא, כי בוודאי יש לו תשובה להשיבך וינצחך ויביישך, אלא שעל כורחך בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר", ע"כ מדבריו הנפלאים.


התשובה נמסרה ע"י הרה"ג ר' גד סולומון, מורה צדק בבית ההוראה 'צדק ומשפט' של חסידי ברסלב ביבנאל.

שלח שאלה »

חזרה לשאלות ותשובות בהלכה »

לשו"ת ברסלב »

[the-post-grid id="4112" title=""]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

השחלת שרוכים בנעל בשבת?

שאלה: שרוך שנקרע או יצא מהנעל בשבת, האם מותר להחזיר אותו לנעל, או שהדבר אסור? תשובה:  שרוך שיצא מהנעל בשבת, מותר להחזירו לנעל. גם אם

דילוג לתוכן