האם אין בעיית צניעות בכך שאשה תלך להפצה בחנויות או בקברות צדיקים?

שאלה:

מאת אוראלונה:
לכבוד קדושת הצדיק, אנו מאחלים לך בריאות איתנה. יש לנו שאלה בעניין ההפצה וזיכוי הרבים: כתוב "כל כבודה בת מלך פנימה" והצדיק מדבר הרבה מזה שאישה לא תסתובב ברחוב ותנהג בצניעות. האם אשה יכולה ללכת להפצה בחנויות או בקברות צדיקים? אנו שואלים כדי שלא תצא תקלה תחת ידינו. בכבוד רב.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ט' אדר התשע"ג

שלום רב אל אוראלונה תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

בוודאי אשה צריכה לשמור על הצניעות, אשר אין דבר יותר יפה מזה, וכתיב (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב".

עם כל זאת לא יכולים לסגור את האשה שתהיה סגורה בביתה, אם היא יוצאת בחוץ, אזי עליה לעסוק במצוות, ואין עוד מצוה יותר גדולה מלקרב רחוקים אל הקדוש ברוך הוא, וזה נעשה על ידי הפצת מעיינות החכמה חוצה, להפיץ את ספרי רביז"ל בכל מקום שתלך, ובזה היא מקרבת נשמות ישראל אל הקדוש ברוך הוא, ומחזירה בתשובה.

וכדאי שהמצוה הגדולה הזו להפיץ את ספרי רביז"ל, שתגן על האשה מכל רע, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של מי שמזכה את הרבים, עד כדי כך שכתוב בזוהר (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך אור לישרים" וגו', [בוא וראה כל מי שאוחז בידיהם של החייבים, ומשתדל שיעזבו את דרכיהם הרעות וכו', הוא עולה במעלות הקדושה במקום שאף אחד לא יכול לעלות שמה וכו', והוא גורם להכניע את הסטרא אחרא, והוא גורם שיתייקר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגורם שבזכותו כל העולמות יש להם קיום, וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה העולם ובעולם הבא, וכל הבעלי דינים לא יכולים לדון אותו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ונכנס בשלוש עשרה שערים של רחמים למעלה בשמים, ואין מי שימחה בו].

הרי שלך לפניך מעלת אדם שזוכה להפיץ את אור רביז"ל בעולם, וזה מגן עליו מכל רע, וזוכה לכל טוב אמיתי ונצחי, ולכן אשרי מי שעוסק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, ואז אל רב טוב הגנוז יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן