puzzle

האם העצה של "אחד היה אברהם" שייכת לכולם או רק לצדיקים גדולים?

שאלה:

מאת נתנאל:
שלום וברכה לכבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א. האם העצה של "אחד היה אברהם" שגילה לנו רבנו – שאדם צריך לעבוד את השם יתברך כאילו רק הוא נמצא בעולם ולא להתפעל מאף אחד שייכת לכולם או רק לצדיקים גדולים?

 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר במדבר כ"ה אייר התשע"ג

שלום וברכה אל נתנאל נרו יאיר

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל גילה לנו את הגילוי הנפלא הזה על פי (יחזקאל ל"ג) "אחד היה אברהם", שאברהם אבינו עבד את השם יתברך בבחינת אחד, היינו שלא הסתכל על שום מונע ומעכב שבעולם שרצה למנוע אותו מלעבוד את השם יתברך, לא על אביו, ולא על אשתו, ולא על ילדיו, ולא על שום בריה שבעולם, רק הלך בבחינת אחד, ולא בילבל עצמו משום בריה, ואמר רביז"ל שדבר זה שייך לכל בר ישראל הרוצה לחזור אליו יתברך, ראוי לו שלא יסתכל על שום בריה שבעולם הרוצה למנוע אותו מלהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, וזה כלל גדול שעל פי רוב בני אדם מונעים עצמם מלעשות מצוה או מלעשות איזה דבר שבקדושה, מחמת בני אדם המונעים ומלעיגים עליהם, ולכן התחיל השולחן ערוך "ואל יתבייש מפני המלעיגים", להורות שאם אתה רוצה לקיים את כל אשר נאמר בד' חלקי השולחן ערוך, שלא תתבייש בכלל מפני המלעיגים, כי מה אתה צריך להתבלבל מהם?

וזה הכלל הכי גדול ביהדות לא להתפעל משום בריה שבעולם, יהיה מי שיהיה, בשעה שאדם רוצה להתקרב אליו יתברך, ולקיים מצוותיו יתברך, אסור להתפעל מאף בריה, ולא להסתכל על שום מונע ומעכב, ורק כך יוכל לנצח.

ומוהרנ"ת ז"ל הרבה לדבר מזה (לקוטי הלכות פסח הלכה ט') שזה הענין של ספירת העומר הנאמר בה (ויקרא כ"ג ט"ו) "וספרתם לכם", שכל אדם צריך לספור את הימים לעצמו, ולא להתבלבל מאחרים כלל, אין אחד בזה העולם כלל רק הוא והשם יתברך, וכן פירש (בראשית י"ב א') "לך לך" שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם לך לך, היינו תלך אל עצמך, אל תתבלבל מאחר כלל.

ובאמת אדם צריך לדעת שבו תלוי כל העולם, כמאמרם ז"ל (סנהדרין ל"ז.) חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ה') נמצא אם העולם נברא רק בשבילי, ועל כן צריך אני לראות בתיקון העולם, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ו:) יחיד ששב מוחלין לכל העולם כולו.

ולכן ראוי לכל בר ישראל לידע שהוא היחיד שבו תלוי תיקון העולם, ואם כן למה לו להתבייש ממישהו? כי באמת ראו בכל הדורות שקם אחד מיוחד והאיר את כל העולם כולו באורו יתברך, ומזה רואים את הכח של כל אחד ואחד שיש בכוחו להאיר את כל העולם כולו עם אמתת מציאותו יתברך, ולהיפך לא היה חסר במשך הדורות שקם רשע מרושע אחד חוטא ומחטיא את הרבים, וקלקל לדורות וכו' וכו', והרב הקדוש מסאטמאר זי"ע פירש פעם בליל הסדר את מה שכתב בעל ההגדה "אחד חכם אחד רשע", שראו בחוש שהיה חכם אחד בעולם כגון הבעל שם טוב הקדוש זי"ע וכן הגר"א זי"ע שזכו וזיכו את כל העולם כולו, והרבו חכמה, אמונה, תורה וקיום מצוות מעשיות בעולם, וזה לעומת זה ראו רשע אחד שהיה בעולם וגרם שמיליונים יהודים יצאו מן הדת רחמנא ליצלן.

ולכן צריך כל בר ישראל לידע שהוא היחיד שנשלח לזה העולם לחזק ולעודד ולשמח את כל בר ישראל, ויתאמץ מאד לעסוק בקירוב רחוקים, ויפיץ תורה בעולם, ויגלה את אמתת מציאותו יתברך בעולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן