שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

בגלל שהרב שלי אומר לתלמידיו לא לנסוע לאומן, עזבתי את הכולל שלו, ומאז אין לי שמחה

שאלה:

מאת דניאל:
שלום רב לכבוד הרב, רפואה שלימה, וישר כח על הדרך הישרה בה אתה מכוון אותנו.
שנים רבות הייתי קשור לרב גדול שדעתו נוטה לחסידות מסוימת. הוא אומר לחסידיו לא לנסוע לאומן בראש השנה, ועוד דברים שנוגדים את דעת רבנו. למרות שאני מכיר לו טובה היה קשה לי לקבל את דבריו, כי אני מאוד נמשך לרבנו ולעצות הנפלאות שלו, ואחרי תפילה להשם יתברך שיכוון אותי לדרך הנכונה, עזבתי במסירות נפש גדולה את הכולל שלו ועברתי לקהילת ברסלב, אך מאז אין לי שמחה ואין לי ישוב הדעת.
אני רוצה לעבור דירה לצפון ולהתחיל דף חדש, ומבקש ברכה והכוונה. תודה, וישר כח גדול.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר דברים ג' מנחם אב התשע"ג

שלום וברכה אל דניאל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אם אתה מקורב אל רביז"ל, אתה צריך לציית את רביז"ל, ויסוד מוסד ועיקר גדול אצל רביז"ל זה להיות אצלו בראש השנה, כמו שגילה לנו רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) ואמר בקול חזק מעומק הלב: מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה! היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. ואמר בזו הלשון בקול זיע סגיא: "ווי אזוי זאל איך אייך זאגין, קיין גרעסערס דער פון איז ניט פאר האנין. איי אנדערע גוטע יודין זאגין ניט אזוי, איז נאך אקשיא" [מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה! ואם צדיקים אחרים אינם אומרים כך, אז עוד קשיא] (כלומר הלא בלא זה כבר מקשין עליו קושיות הרבה, ויהיה קשה עוד קושיא זאת גם כן מה שהקפיד כל כך להיות אצלו על ראש השנה דייקא).

וכתב מוהרנ"ת ז"ל (שם) ומכלל דבריו הקדושים שדיבר אז עמנו למדנו כמה דברים: למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה, כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה. וגם למדנו כמה צריכין לחזק לשבור המניעות מדבר שבקדושה, בפרט המניעות מלהיות על ראש השנה, שצריכים לשברם ביותר ולהיות דייקא על ראש השנה, עד שאפילו אם הוא ז"ל בעצמו מצוה ומסכים לבלי להיות אצלו על ראש השנה, חלילה להסתכל על זה, וצריכין להזהר מאד לבלי לשאול אותו שום שאלה על זה, כי הוא ישיב בודאי לבלי להיות אצלו, ואף על פי כן בנקודת האמת לאמיתו צריכין להיות דייקא [וכן הוא נוהג לדורות].

והנה אתה צריך להבין שאף אחד לא יודע מה זה ראש השנה של רביז"ל, ועם כל הכבוד של גדולי הרבנים וגדולי הראשי ישיבות, הם לא יודעים מה זה ראש השנה של רביז"ל, כי אם הם היו יודעים, היו נוסעים בעצמם אל רביז"ל על ראש השנה, והיו עושים מנין לעצמם שם, כי העיקר להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, וכל כך חבל שאף אחד לא יודע ולא מבין מה זה להיות אצל רביז"ל בראש השנה, הרי חכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם – כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא ראש השנה והוא מבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק: כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם.

הרי שלך לפניך, שבראש השנה אז הוא המשפט לכל העולם כולו. והנה ידוע כשיש משפט חמור צריכים לקחת עורך דין גדול, וככל שהמשפט יותר גדול ויותר מסובך, לוקחים את העורך דין הכי גדול, ואם נגזר עליו איזה עונש מוות רחמנא ליצלן, אזי לוקחים את העורך דין הכי גדול בעולם, ואף שזה עולה הון תועפות, מוכרים את כל מה שיש לו כדי לשלם לעורך דין, העיקר שיציל אותו ממוות בטוח לחיים. והנה רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא הכריז (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

ולכן נוסעים אל רביז"ל על ראש השנה, כדי שהוא יהיה לנו עורך דין במשפט ששופטים אז את כל אדם, והוא מוסר את נפשו עבור כל אחד שבא אליו וחוזר שם בתשובה שלימה, ומבקש ממנו יתברך שישמור אותנו כל השנה מכל מיני צרות ורעות רבות וכו', ושנזכה להכתב בשנה של בריאות והצלחה בחיים, ופרנסה טובה, ושמירה מכל מיני גניבות וגזילות ואלימות, ומכל מיני מיתות משונות, כי הצדיק האמת הוא העורך דין הכי גדול, ורביז"ל רצה שכולם יהיו אצלו בראש השנה בלי יוצא מן הכלל, הרי בראש השנה פועלים אצל רביז"ל במליונים וכו' כל אחד כפי האמונה החזקה בזה וכו', כי אם שמה מחלקים בריאות, פרנסה, שלום בית, ילדים, נחת וכו' וכו', האם זה לא שווה פי מליון מלנסוע לעסקים מעבר לים למזרח הרחוק כמו סין, או במערב הפרוע כמו לוס-אנג'לס? ומה גם שבמקומות אלו זה ספק ספיקא אם ירוויח, ובוודאי שמאבד את כספו, היינו כסף הנסיעה וכו' וכו', ולכן אשרי מי שנוסע בראש השנה לאומן, אשר שם כל אחד מקבל את התיקון שלו וכו' וכו'.

ולכן אסור לך להתבלבל מאף אחד בעולם, רק תשתדל לנסוע אל רביז"ל על ראש השנה, והכל יסתדר על הצד הכי טוב.

בוודאי אסור לך להתבלבל מאף אחד, עם כל זאת אסור לך להתלוצץ וכו' או להקל וכו' בכבודו של הרב שעזר לך הרבה, כי כבודו במקומו מונח, ואתה צריך לכבד אותו, אבל מה ששייך לראש השנה זה עניין אחר, ותאמין לי – אם כל העולם כולו היו יודעים מה זה ראש השנה, ואיך רביז"ל הוא העורך דין של כלל נשמות ישראל, היו כולם מתקפלים ונוסעים אל רביז"ל בראש השנה באומן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן