תפריט

אני רוצה מאוד להפסיק לפגום בברית, אך היצר הרע מתגבר עליי. אנא חזק אותי בעניין.

שאלה:

מאת יוסף:
לכבוד הרב.
כבר אינני ילד, ואני מתפלל ומתבודד רבות גם על ציונו של רבינו הקדוש שאזכה להתחתן. הרביתי בתפילות להשם יתברך שיוציא אותי מעוון פגם הברית, וברוך השם מראש השנה אשתקד התחלתי לשמור שלא להיכשל בחטא הזה, אך הניסיונות קשים לי מאוד.
אני לא סובל את העוון הזה, והיצר הרע המנוול מתנקם בי כל החיים וגורם לי לחטוא. גם אחרי שחשבתי שניצחתי אותו הוא חוזר יותר חזק… אני לומד תורה ומשתדל ללכת עם ציצית, אך לפעמים ליבי בוער ונכנסת בי רוח שטות שמשתלטת עליי ומפילה אותי שוב… אני מתוסכל ולא מבין איך אני נופל שוב אחרי שהייתי בעלייה יפה, ואני מרגיש שכל חיי הולכים לשאול תחתיות. אנא, חזק אותי בעניין ותתפלל עליי שאזכה כבר להתחתן.
השם ישמור אותך, תזכה לגאולה שלימה, ותזכה את עם ישראל לצאת מחשכה לאורה. 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר צו ז' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל יוסף נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אשריך ואשרי חלקך שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, וכן אתה זוכה להתבודד בכל יום עמו יתברך, אשר אין למעלה מזה, כי דייקא על ידי זה סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ותזכה לצאת מהחושך שנפלת אליו, ואסור לך להישבר משום דבר בעולם, כי בפירוש גילה לנו מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ברכת המזון הלכה ד' אות י"ב) אשר מובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח) שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת השם יתברך, ומי שהתחיל מעט בעבודת השם יתברך יודע זאת שאי אפשר להיות איש ישראל באמת כי אם על ידי עקשנות גדול, כי הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכין לעבור על כל אחד ואחד בלי שיעור. ואם לא יהיה עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו שהתחיל וכו' וכו', אי אפשר לו בשום פנים ואופן שישאר על עומדו וכו'.

ובוודאי אי אפשר לנצח מלחמה זאת היינו מלחמת היצר שבוער באדם בפגם הברית וכו', ובפרט בני הנעורים שעדיין לא התחתנו ונכשלים בחטא של הוצאת זרע לבטלה וכו', שזה חטא חמור מאד, ומטמטם את הדעת ומעקם את הלב בקושיות וספיקות אחריו יתברך וכו', ושוברים אותו נפשית לגמרי וכו', ולכן אי אפשר לצאת מזה בשום פנים ואופן, כי אם על ידי עקשנות גדולה מאד, לא להניח את עצמו להישבר אפילו שעובר עליו מה שעובר וכו' וכו', וזה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, כמו שכתוב (ישעיה מ"ט) "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", כי השם יתברך מתפאר מאד בהעזות והעקשנות של איש הישראלי שמפילין אותו בכל פעם, והוא מתחזק בכל עת והוא עקשן גדול, ואינו מניח להפיל עצמו בשום פנים ואופן. וזה עיקר התפארותו יתברך בסוד (תהלים ס"ח ל"ה) "תנו עוז לאלקים על ישראל גאותו". 'עוז' זה בחינת עזות ועקשנות של ישראל שהם עזים וחזקים בעבודתן שעל ידי זה עיקר קבלת התורה שהוא כלל ההתפארות, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ביצה כ"ה) מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהן עזין, כי דייקא על ידי זה 'על ישראל גאותו' – דהיינו גאות והתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל בר ישראל שלא נותן את עצמו להישבר משום דבר בעולם, ויהיה איך שיהיה וכו' וכו', הוא עקשן גדול מאד שלא יעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן וכו'. וזה עיקר התפארותו יתברך שמתפאר עם כל בר ישראל, וכמו שכתוב (תהלים פ"ט י"ח) "כי תפארת עוזמו אתה", כי עיקר ההתפארות הוא העזות והעקשנות שיש לכל בר ישראל לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא, יהיה מה שיהיה וכו', ועל ידי זה העקשנות בעצמו שהוא עיקר התפארותו יתברך, על ידי זה זוכה באמת סוף כל סוף לנצח את המלחמה ולבוא ולהגיע אל מה שהוא צריך לבוא ולהגיע בזה העולם וכו' וכו'.

ולכן חזק ואמץ מאד ולא להישבר משום דבר שבעולם. ובוודאי בחור צריך הדבר הראשון להתחתן, כמו שאמר רביז"ל שבחור אין בו שום שלימות, כי עדיין הוא פגום בברית, ורק כשמתחתנים זוכים לתיקון הברית, וכן כתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות יום הכיפורים הלכה א' אות א') מי שאינו נשוי הוא פגום בברית, וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין כ"ט:) משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא. אמר לו כשיבוא לידך הביאהו לידי. כי אתא, חזייה דלא פריס סודרא, אמר לו: מאי טעמא לא פריסת סודרא? אמר לו: דלא נסיבנא. אהדרינהו לאפיה מיניה, אמר לו: חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת. רב הונא לטעמיה, דאמר: בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה. בעבירה סלקא דעתך? אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה. אמר רבא וכן תנא דבי רבי ישמעאל: עד עשרים שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם מתי ישא אשה, כיון שהגיע עשרים ולא נשא אומר תיפח עצמותיו; הרי שלך לפניך, איך שצריכים להזדרז ולהתחתן, כי רב המנונא בא אל רב הונא וראה שעדיין לא התחתן, אמר לו אני לא רוצה לראות את הפנים שלך עד שתתחתן.

ולכן הדבר הראשון צריך כל בחור לדאוג להתחתן, ולהתפלל בכל יום אליו יתברך שיזכה למצוא את בת זוגו ולא יהיה בררן ויתחתן לשם שמים כדי להינצל מעבירות חמורות, ועל ידי זה יזכה לכלים לקבל את הדעת של הצדיק האמת שהוא רביז"ל, אשר בפירוש אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) דזה הוא כלל גדול, שאי אפשר לשום אדם להשיג ולתפוס בדיבורו של הצדיק, אם לא שתיקן תחילה אות ברית קודש כראוי, ואזי יכול להבין ולתפוס דיבורו של הצדיק. דאיתא בזוהר (משפטים ק"י) 'סלוקא דיסודא עד אבא ואמא' שהם בחינת חכמה ובינה, שהם י"ה, שהם מוחין. נמצא כשתיקן אות ברית קודש כראוי, אזי המוחין שלו בשלימות, ויכול להבין דיבורו של הצדיק, וכפי התיקון של כל אחד, כך הוא השגתו.

ועל כן תרגיל את עצמך לומר בכל יום תפלה זו כמה וכמה פעמים עד שתזכה למצוא את בת זוגך:

רבונו של עולם! חוס וחמול עלי וזכיני למצוא את בת זוגי, ואתה בעצמך יודע שאני מוכן כבר להתחתן כדי להינצל מעבירות חמורות, אך מפני מעשיי המגונים והרעים שעשיתי עד עכשיו, נתעכבה מציאת זיווגי, ואני נמצא בצער גדול מאד, כי אתה גילית על ידי חכמינו הקדושים כל השרוי בלא אשה – שרוי בלא שמחה, ובלא תורה, ובלא חומה, ובלא שמירה. ולכן הנני מתחרט על כל עוונותי שעשיתי עד עכשיו, ואני מקבל על עצמי לחזור בתשובה שלימה, וגילית לנו על ידי התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי (תיקוני זוהר תיקון י"ד) עם כל דא – דחזר בתשובה חזר ויהיבנא ליה בת זוגיה, והנני שב בתשובה שלימה, ולכן תזמין לי את בת זוגי, ואזכה להקים בית נאמן בישראל, ולעשות רצונך מעתה ועד עולם, אמן סלה.

יעזור הקדוש ברוך הוא שתזכה להתחזק, והקדוש ברוך הוא יאיר עליך אורו יתברך עד שתזכה בקרוב מאד למצוא את בת זוגך, רק חזק ואמץ לא להישבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב שתזכה למצוא את הטוב האמיתי ותזכה להגיע אל תיקונך הנצחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן