uiver

אשתי לא מסכימה שאטוס לארץ ישראל כדי להיות בל"ג בעומר במירון. מה אעשה?

 

שאלה:

מאת ישראל:
שלום וברכה, ותודה רבה על כל שאתם עושים בשבילנו.
אני גר בארצות הברית, ואני משתוקק מאוד מאוד לנסוע למירון על ל״ג בעומר, אבל אשתי אינה מסכימה שאעזוב אותה שתי פעמים בשנה – בראש השנה ובל״ג בעומר. מה אעשה? 

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר אמור כ"ז ניסן ה'תשע"ד

שלום וברכה אל ישראל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו (בראשית כ"א י"ב) "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"; אם אשתך לא רוצה שתיסע – אל תיסע, ותציית את אשתך, ואז טוב לך כל הימים, כי בפירוש הזהירנו רביז"ל מאד מאד על שלום בית, ואמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו' [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות ס"ג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא'.

ולכן צריכים לכבד ולייקר אותן מאד מאד, וזה יסוד גדול בחסידות ברסלב, שהבעל מוכרח לעזור לאשתו, ואם הוא רוצה להיות מקורב אל רביז"ל ולציית אותו, הדבר הראשון עליו לעזור לאשתו בכל המובנים, כי רביז"ל הקפיד על דברים אלו מאד מאד, על אלו שמשפילים את נשותיהם, ומי שהיה לו סכסוך עם אשתו, רביז"ל לא רצה לקבל אותו לגמרי, ולא רצה אפילו לראות אותו.

וידוע הסיפור שהיה בשבועות או בחנוכה, שאמר רביז"ל בעת שהיה יושב על השולחן עם אנ"ש: "ווער האט דאס אין זיך אזא עזות, צו האבן ביי מיין טיש א הרהור רחמנא ליצלן, איך מיין ניט טשערינער, ניט ברסלב'ר, ניט טעפליקער" [מי יש לו את העזות שיהיה לו הרהור רע בשולחני, איני מתכוון על אנשי שלומינו מהעיר טשערין, ולא מהעיר ברסלב, ולא מהעיר טעפליק], וטיראוויצער לא הזכיר, והבינו אנשי שלומינו מי הוא האיש הזה, כי היה שם אחד מטיראוויצע שלא היה לו שלום בית כשתי שנים, ותיכף קם רביז"ל מן השולחן ונכנס לחדרו, והאיש הזה שלא היה לו שלום בית עמד על הפתח ובכה הרבה מאד, וגם אנשי שלומינו ביקשו מרביז"ל בעדו, עד שהבטיח שיחזור לביתו וישלים מיד עם אשתו, ואז יצא רביז"ל מחדרו, והמשיך את סדר הנהגתו בשולחנו הטהור. רואים מכל זה איך שרביז"ל הקפיד על שלום בית, ואם לא היה שלום בית – לא רצה לשבת אפילו באותו שולחן איפה שהאדם הזה יושב.

מה שאין כן, בענין ראש השנה, אמר בפירוש רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שאפילו אם הצדיק בעצמו מונע אותו שלא יסע אליו, גם כן לא ישאל אותו, כל כך חשוב להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, והזהירנו על זה מאד מאד, ואז דנים את האדם על כל השנה מה יהיה איתו, ומה יהיה עם אשתו ועם ילדיו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה חבראש השנה נידון מה יהיה בסופו; היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם, כל הבריאה כולהמה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו,מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנההיינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנהוכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"גכל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירותומסתבכין בצרותובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בוונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינןאזי בלי שום ספק יקבל עונשכי יש דין ויש דייןאבל כשבא בראש השנה ומבקש סליחהומכניע את עצמו לפניו יתברךמיד הוא מוחל לוכמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער". אמר רבי יצחק: כלפי דורות אמרושאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהםאלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפוריםולא תבזה אותו מהםהויולא בזה את תפלתם.

הרי שלך לפניך, שבראש השנה אז הוא המשפט לכל העולם כולו. והנה ידוע כשיש משפט חמור צריכים לקחת עורך דין גדולוככל שהמשפט יותר גדול ויותר מסובךלוקחים את העורך דין הכי גדולואם נגזר עליו איזה עונש מוות רחמנא ליצלןאזי לוקחים את עורך הדין הכי גדול בעולםואף שזה עולה הון תועפותמוכרים את כל מה שיש לו כדי לשלם לעורך הדיןהעיקר שיציל אותו ממוות בטוח לחייםוהנה רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולםוהוא הכריז (חיי מוהר"ן סימן ת"ההראש השנה שלי הוא חידוש גדולוהשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותירק השם יתברך נתן לי זאת במתנהשאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכםבוודאי תלויין בראש השנה שליאלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שליולכן נוסעים אל רביז"ל על ראש השנהכדי שהוא יהיה לנו עורך דין במשפט ששופטים אז את כל אדםוהוא מוסר את נפשו עבור כל אחד שבא אליו וחוזר שם בתשובה שלימה ומבקש ממנו יתברך ישמור אותנו כל השנה מכל מיני צרות ורעות רבות וכו', ושנזכה להיכתב בשנה של בריאות והצלחה בחייםופרנסה טובהושמירה מכל מיני גניבות וגזילות ואלימותומכל מיני מיתות משונות, כי הצדיק האמת הוא העורך דין הכי גדולורביז"ל רצה שכולם יהיו אצלו בראש השנה בלי יוצא מן הכלל.

ולכן אשתך צריכה להבין כי בזה שאתה נוסע אל רביז"לאתה מציל את עצמך ואותה ואת הילדים מכל מיני מאורעות ומכשולים וסכנות שרק קורים בעולםוכן שתכתב בפרנסה בשפעובכל הישועות שרק צריכיםהאם לא כדאי בשביל זה להישאר לבד עם הילדים בסך הכל כמה ימיםהרי בראש השנה פועלים אצל רביז"ל במליונים וכוכל אחד כפי האמונה החזקה בזה וכו', ולכן למה לנשים לדאוגאדרבה, הן צריכות לגרש את בעליהן להיות בראש השנה באומןכי אם שמה מחלקים בריאותפרנסהשלום ביתילדיםנחת וכווכו', האם זה לא שווה פי מליון מלנסוע לעסקים מעבר לים למזרח הרחוק כמו סיןאו למערב הפרוע כמו לוס אנג'לסולכן הנשים צריכות לדעת שבעליהן לא נוסעים לחופשה כמה ימים אצל ציון רביז"ל בראש השנהאלא שם נמצא העורך דין הכי גדול בעולם שהוא ממליץ עבורינוובזכותו נביא הביתה כל מה שאנחנו צריכים וכו', והן צריכות לדעת שזה בכלל לא קל להיות שמה בכמה ימים האלו – הגשמיות אינה גשמיות בכלל וכווכו', וכל אחד עובר את התיקון שלו וכווכו', אבל בוודאי זה משתלם במליון אחוז.

ולכן לדעתי תציית את אשתך ותיסע רק לראש השנה לאומן, ובעזרתו יתברך כשיתאפשר לכם אזי תיסע עם אשתך לטיול לארץ ישראל, ואז תהיה במירון ובצפת ובטבריה וכו' וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי שברסלב

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב.

מה מקור המנהג שבשבת שלאחר פסח מוסיפים לחלה חתיכת בצק בצורת מפתח?

שאלה: מאת נתנאל: שמעתי שיש מנהג כזה שבשבת הראשונה לאחר חג הפסח כשאופים חלות לכבוד שבת מוסיפים לחלה חתיכת בצק

האם מותר להתחפש בפורים או שזה מנהג הגויים?

שאלה: מאת איתן: לכבוד קדושת האדמו"ר מוהרא"ש שליט"א. קודם כל רציתי לאחל לצדיק ולבני משפחתו בריאות איתנה, ושנזכה שתגורו כבר

מה הכוונה שיש בין אנשי שלומנו כאלו שהם יותר גדולים מהאחרים, הרי כולנו תלמידי רבינו הקדוש?

שאלה: מאת שאלתיאל: שלום לכבוד הצדיק. הבנתי מדבריכם שיש הבדל בין אנשי שלומנו, ויש כאלו שהם יותר גדולים מהאחרים. רציתי

האם עלינו לעזור למתחרים שלנו כאשר הם מתייעצים איתנו?

  שאלה: מאת נתנאל:שלום רב לצדיק.יש לנו עסק, ולפעמים קורה שהמתחרים שלנו שואלים אותנו איפה קנינו ציוד ועוד שאלות שנועדו

איך ייתכן שיהודים חוגגים את הסילבסטר ואת חג המולד?

שאלה: מאת גלית:איך ייתכן שחוגגים את הסילבסטר ואת חג המולד של אותו האיש, הרי מאמיניהם הרגובדם קר עשרות אם לא

אומרים שיש סגולה גדולה מאוד לגעת בידית דלת הציון של הצדיק מוולעדניק. האם זה נכון? (יום ההילולה כ"א טבת)

שאלה: מאת רחל:לכבוד הצדיק מיבניאל, השלום והברכה.שמעתי שהצדיק מוולעדניק הבטיח שמי שיבוא לקברו ויחזיק בידית הדלת של אוהל ציונו ויבקש

האם יש עניין לנסוע כמה פעמים בשנה לציון רבינו נחמן מברסלב באומן?

שאלה: מאת אליהו דוד: האם יש עניין לנסוע כמה פעמים בשנה לציון רבינו נחמן מברסלב באומן? תשובה: בעזה"י יום א'

אצל מי השתמרה המסורת המדויקת של חסידות ברסלב?

שאלה: מאת אברהם: שלום לכבוד הרב הצדיק הרב אליעזר שלמה שיק שליט"א. לאחרונה זכיתי להתקרב לאור האורות רבי נחמן מברסלב

האם התשובה באמת מועילה לתקן את כל הפגמים הרוחניים של פגם הברית?

שאלה: מאת איתן: שלום כבוד הרב! שמעתי הרבה על חסידות ברסלב, ותבורכו מלמעלה על העבודה הנפלאה שאתם עושים. יש לי

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן