network-3154913_960_720

לאחרונה אנחנו עדים להסתות פרועות באמצעי התקשורת נגד החרדים. מה דעתו של הרב בעניין?

שאלה:

מאת אסתר:
לאחרונה אנחנו עדים להסתות פרועות באמצעי התקשורת נגד החרדים. מה דעתו של הרב בעניין?
ובכלל, למה כל הזמן יש מריבות – בין הדתיים לחילונים, בין החילונים בעצמם, ולצערנו הרב גם בין הדתיים והחרדים בעצמם?

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר בהר ז' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל רותי תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

את שואלת שאלה אמיתית, וגם אני שואל אותה שאלה. אני מוכרח להגיד לך שיש אנשים שמתפרנסים מלעשות פירודים בין עם ישראל, בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים, בין ליטאים לחסידים וכו' וכו', וזו מערבולת אחת גדולה, ואף אחד לא שם לב שהפירודים והמחלוקות האלו מורידים מהערך שלנו וכו', וגורים לנו רק צרות ויסורים וכו', וכך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות ס"ו:) אשריכם ישראל, בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של אומה שפלה.

כי כל הצרות שיש לעם ישראל זה מפני שאין להם אחדות, וכל אחד רוצה להתנשא על חבירו, ובפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן נ') על ידי אחדות שיהיה בישראל יבוא משיח, וכן אמר (ספר המדות אות פחד סימן כ"ד) כשישראל באחדות האומות מתפחדים מהם; ואמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה ה.) לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא תהא אומה ולשון שולטת בהן. ולכן כשעם ישראל יקיימו את מצוותיו יתברך, על ידי זה תהיה אחדות גדולה ביניהם, ואז כל אומות העולם יראו ויפחדו מהם, כי אומות העולם מפחדים שתהיה אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, וכמו כן המלאך המשחית וכו', שהוא הס"מ וכו', כל הכח שלו זה רק הפרד ומשול – שיכול לעשות פירודים בין נשמות ישראל, אבל אם מתאחדים יחד אפילו שיהיו הכי רחוקים, אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה. רואים שאפילו שהיו רשעים כאלו אבל משום שהיתה ביניהם אחדות נשארה מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך מתאחדים יחד – בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה. ולכן הלוואי והלוואי שהיו עם ישראל מתאחדים יחד, ולא נכנסים בויכוחים ומריבות, ומכל שכן וכל שכן שהיו מפסיקים את ההסתות אחד על השני, אז לא היתה יכולה להיות שום מחלוקת בין נשמות ישראל.

אבל לצערינו הרב יש אנשים שזו הפרנסה שלהם להסית ולהדיח אחד נגד השני, חילונים נגד דתיים וכו'. כולם שוכחים מה היה בשואה – העמלקים הגרמנים ימח שמם וזכרם לא בדקו בציציות וכו', ואת מי הם לקחו הראשונים? את כל אלו שהתרחקו ממנו יתברך, ואפילו אלו שהתבוללו בין הגויים וכו' אמרו העמלקים אתה יהודי וכו', ולא עזר להם שום דבר בזה שהתפארו שהם עזבו את הדת וכו', ויש שהתפארו שהם התנצרו כבר וכו', אך לא הועיל להם דבר זה כלל, אלא העמלקים צעקו אתה יהודי מלוכלך וכו', והכניסו אותו בתאי הגז, ואחר כך שרפו אותו וכו'. וכן בין הדתיים לא הועיל שום דבר שזה התפאר שהוא ליטאי וזה התפאר שהוא חסיד, וזה התפאר שהוא חסיד זה, וזה התפאר שהוא שייך למפלגה זו וכו', כל עם ישראל היו בעיני העמלקים הארורים ימח שמם כקוצים ודרדרים, הם לקחו את כולם לתאי הגז, חנקו אותם ושרפו אותם ונשאר רק האפר וכו' וכו', וזה לא היה מזמן, עדיין מסתובבים אלפי יהודים שעברו את השואה, ויש להם מספר על היד וכו', אבל הבעיה שכולנו שכחנו מה הגויים הארורים האלו מסוגלים לעשות לאנשים חפים מפשע וכו', שוכחים מהר מאד את העבר וכו', וזו כל הבעיה היום, שחושבים שלא יכול להיות עוד פעם דבר כזה וכו'.

ואלו הקריינים והקרייניות בכלי התקשורת חושבים שעם ההסתות שיסיתו נגד אלו ששומרים תורה ומצוות וכו', יועיל להם ביום מהימים כדי להינצל וכו', והם לא יודעים שאותם יקחו הראשונים, כמו שקרה בגרמניה שכל אלו שעזבו את הדת לגמרי וכו', מסכנים, אותם לקחו הראשונים וכו', והשפילו אותם עד עפר והתעללו בהם וכו', עד שהכניסו אותם בתאי הגז, ונחנקו שם ואחר כך שרפו אותם והיו לאפר וכו', חבל מאד ששוכחים את זה כל כך מהר וכו', אם היו זוכרים את זה היו עם ישראל מזמן מתאחדים יחד וזורקים את כל ההסתות הפרועות מאחד על השני וכו', כי בעיני הגויים כולנו יהודים, ולא נשכח לרגע מה שהתנא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי אמר (ספרי בהעלותך) הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, וזה לא יועיל שום דבר. עם ישראל עליהם אמר בלעם (במדבר כ"ג ט') "הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב", וכן אמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) ליכא דידע לישנא בישא כהמן; ומה הוא התפאר? (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", אבל הנס היה דייקא על ידי אסתר המלכה שהיא אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שתהיה אחדות בין נשמות ישראל, ולכן הפתרון של כל הצרות זה רק אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ומוכרחים את הקדוש ברוך הוא, כי בלי הקדוש ברוך הוא ובלי התורה אנחנו כלום.

וכבר אמר רבי סעדיה גאון "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה", ואנחנו רואים שעם ישראל עברו את האלפיים שנה של הגלות הארוכה רק בזכות התורה, כי התורה היא נצחית ועם ישראל הם נצחיים, ועם ישראל עם התורה זה אחד, ולא יכולים להפריד ביניהם כלל, ואף אחד לא יצליח להפריד ביניהם, ולכן חבל מאד על ההסתות הפרועות שיש עכשיו בין נשמות ישראל מכל גווני הקשת וכו', כי ההסתות הפרועות האלו יביאו רק שואה רחמנא ליצלן, אף אחד לא רוצה לדבר מזה, ואף אחד לא רוצה להאמין בזה, כמו שהיה לפני מלחמת העולם השניה שהיו כל כך הרבה פירודים בין חילונים לדתיים, בין חילונים לבין עצמם, בין דתיים לבין עצמם וכו', והשנאה חגגה וכו', עד שבא עמלק ומחק את כולם רחמנא לישזבן, גם אלו שלא אכלו 'קניידלך'… אצל הגויים כולנו יהודים, כולנו מאמינים בו יתברך, והם שונאים את כולנו, והם אף פעם לא ישלימו איתנו, זו המציאות המרה, וכל זמן שלא ילמדו את זה עם ישראל, אזי הם בבעיה רצינית, וכל זמן שהמנהיגים של עם ישראל לא יזכירו לעצמם מה שהיה לפני השואה וכו', כמה פירודים היו בין החצרות וכו' ובין הדעות והשיטות וכו' ובין המפלגות וכו', שרצו לאכול אחד את השני בלי מלח וכו' וכו', וכשנכנסו העמלקים הם לא עשו הפרש בין דתיים לחילונים ובין חסידים לליטאים וכו' וכו'.

וכדאי מפעם לפעם להסתכל על התמונות המזעזעות, איך שכולם, אבל כולם בלי יוצא מן הכלל הלכו כצאן לטבח וכו', והלכו ביחד דתיים וחילונים חסידים וליטאים וכו' וכו' אל תאי הגז ושרפו אותם ונשאר מהם רק אפר וכו', כדאי לחנך את הילדים שלנו שיראו אל מה מביאות ההסתות הפרועות האלו וכו', ומי יתן שכל בית ספר או תלמוד תורה היו הולכים פעם בשנה ל"יד ושם", ומכל שכן המבוגרים שילכו פעם בשנה ל"יד ושם", ויראו מה אכזריים עמלקים ימח שמם מסוגלים לעשות, ואצלם אין כבר הפרש בין דתיים לחילונים, בין חסידים לליטאים וכו' וכו', אומות העולם רוצים את כולנו. אנחנו נמצאים באותה ספינה, ובמקום לחזור אל הקדוש ברוך הוא ולקיים את המצוות שלו בשמחה עצומה, ולהיות גאים שאנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, ונזכה להיות אור לגויים וכו', במקום זה אנחנו אוכלים אחד את השני וכו', מסיתים ומדיחים אחד נגד השני, ויש אנשים שמתפרנסים מזה שיהיו הסתות פרועות וכו', ועוד נקראים 'מנהיגים', ולא יודעים שהם הם יגרמו עוד פעם שואה לא תקום צרה פעמיים.

כל כך חבל שכל אלו שמסיתים נגד החרדים השומרי תורה ומצוות, לא מסתכלים בסרטים ובהתמונות שהוסרטו וצולמו בזמן השואה, ורואים איך שדייקא חילונים הולכים בצד חרדים וכו', ישר אל המשרפות וכו', ואותו דבר החרדים צריכים ללמוד מזה איך שלא הועילה חסידות זו וכו', או חסידות זו וכו', את כולם לקחו ישר אל עבודת הפרך ועינו אותם בעינויים קשים ומרים מאד, עד שהכניסו אותם בתאי הגז ונחנקו ונשרפו אחר כך והיו לאפר וכו' וכו', וחבל מאד ששוכחים את זה וכו', ומזה באות כל ההסתות הפרועות שיש עכשיו וכו', וכבר יוצא מהאף שבכל יום ויום יש הסתות חדשות – אלו נגד אלו ואלו נגד אלו וכו' וכו', וכמובן כל אחד מכוון לשם שמים, וכל אחד אומר שהאמת אצלו, והמנהיגים במקום שיהיו דוגמא חיה לאנשיהם איך יהודי צריך להתנהג וכו', עוד הם בעצמם מסיתים ומדיחים אחד על השני, ומזה נגרם מה שנגרם וכו'.

ולכן הגיע הזמן שנתחיל להתיישב בישוב הדעת אמיתי שעם מחלוקת ופירודים בין הדתיים ובין החרדים ובין החילונים וכו' לא נגיע לשום מקום, רק לשואה חדשה וכו', בוודאי אף אחד לא רוצה לשמוע את זה וכו', ואף אחד לא רוצה להאמין לדברים כאלו וכו', אבל ככה היה גם לפני השואה שלא חלמו מה העמלקים הארורים עם העוזרים שלהם האוקראינים הפולנים וההונגרים וכו' וכו' מסוגלים לעשות לאנשים אומללים חפים מפשע וכו', וכל זה בא מחמת השנאת חינם וההסתות הפרועות שהיו מזה על זה ומזה על זה וכו' וכו', וכמובן שכולם צריכים להיות צודקים וכו', אך אוי לצדק הזה שגורם פירודים וכו' עד הסתות פרועות וכו', ושוכחים שכולנו כל עם ישראל נמצאים באותה ספינה בלב הים הסוער וכו', שגלי הים רוצים רק להטביע את האוניה בלב ים.

 הגיע הזמן שכל עם ישראל יתאחדו יחד ויעזרו אחד לשני, ויעשו חסד אחד עם השני, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון: בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ותהילה לאל יש ויש חסד בין נשמות ישראל בדור הזה מה שלא היה בכל הדורות, ובפרט החסד שעושים דייקא אלו החרדים ששונאים אותם כל כך וכו', שמוסרים את נפשם בשביל הזולת, כגון חברי 'הצלה' ומתנדבי 'מד"א' וכן 'זק"א', וכן הצדקה והחסד שעושים עם העניים לפני החגים ולפני כל שבת שעוזרים לכל אלו שנמצאים במצוקה כספית וכו' וכו', שמביאים להם חבילות אוכל בשפע ובכבוד וכו', אזי כדאי לנו להתעורר ולהמשיך לעשות חסד אחד עם השני, ולעזור אחד לשני, ודייקא על ידי זה נגאל גאולת עולם, ואומות העולם ירעדו ויפחדו מאתנו. ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ט"ו סימן י"ח) על הפסוק (עמוס ט') "הבונה בשמים מעלותיו ואגדתו על ארץ יסדה", למה הדבר דומה? לפלטין שהיתה בנויה על גבי הספינות, כל זמן שהספינות מחוברות פלטין שעל גביהן עומדת, כך הבונה בשמים מעלותיו, כביכול כסאו מבוסם למעלה בזמן שישראל עשויין אגודה אחת, לכך נאמר "הבונה בשמים מעלותיו". אימתי? "ואגודתו על ארץ יסדה"; ודייקא על ידי זה יש קיום לעם ישראל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 
 

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן