שאלות-ותשובות-בחסידות-ברסלב

בני מתפרע פעמים רבות ואני נאלץ להכות אותו. האם יש דרך אחרת להרגיע אותו?

שאלה:

מאת צבי:
לכבוד הצדיק מיבנאל שלום.
יש לי בן יקר וחמוד, אבל הוא מאוד מופרע ומסוגל לעשות דברים מסוכנים ונזקים בבית בלי לחשוב פעמיים. הרבה פעמים הוא מכעיס אותי ואני נאלץ להכות אותו. אני לא מרוצה מזה אבל אין לי ברירה אחרת… האם יש דרך אחרת לפעול אצלו ולהרגיע אותו?

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר מקץ כ"ג כסליו ה'תשע"ה

שלום רב אל צבי נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

מה אומר לך ידידי היקר, אתה צריך להתחזק ביתר שאת וביתר עוז לקנות לעצמך את מידת הסבלנות, ולא לאבד את עשתונותיך, כי החכם מכל אדם אמר (משלי י"ג כ"ד) "חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מדרש משלי פרשה י"ג) וכי יש אדם ששונא בנו? אלא מתוך שאין מוכיחו על התורה והחכמה ודרך ארץ עתיד לשנאתו, אבל אם מוכיחו נעשה אוהבו, שנאמר "ואוהבו שחרו מוסר". וכן הקדוש ברוך הוא מתוך שהוא אוהב את הצדיקים מייסרן בעולם הזה ביסורין ובשעבוד מלכויות כדי שתהא להם לכפרת עון.

ומשמע מדברי חכמינו הקדושים הקדושים שצריכים להכות את בנו כדי להוליכו על דרך הנכונה, וכן דרשו חכמינו הקדושים (סנהדרין ע:) על הפסוק (משלי ל"א א') "אשר יסרתו אמו", אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מלמד שכפאתו אמו על העמוד ואמרה לו "מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי מה ברי", הכל יודעים שאביך ירא שמים הוה עכשיו יאמרו אמו גרמה לו; הרי בת שבע אמו של שלמה כפאתו על העמוד ויסרתו וכו', עם כל זאת מבואר בשולחן ערוך (יורה דעה תלמוד תורה סימן רמ"ה סעיף י"ג) לא יכה אותו המלמד מכת אויב מוסר אכזרי לא בשוטים ולא במקלה אלא ברצועה קטנה.

הרי שלך לפניך, שאפילו אם כבר צריכים להכות אסור להכות מכת אכזריות וכו', וידוע שרביז"ל הקפיד מאד מאד לא להכות את הילדים בשום פנים ואופן יהיה מה שיהיה וכו', ואומרים בשם מוהרנ"ת ז"ל שפעם אחת שאלו אותו הרי כתיב "חושך שבטו שונא בנו"? ענה ואמר: לא כתוב שמכים אותו, אלא מראה לו שבטו וכבר יבין הבן שצריך להשתנות וכו'.

ורביז"ל אמר שעם טוב יכולים לפעול הרבה יותר מאשר פועלים עם מכות ואיומים וכו', וכן אמר (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו' אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך, והמציאות מראה שמי שהולך בדרך של רביז"ל לקרב ולא לרחק מצליח עם הילדים.

ובוודאי צריכים לשפוך שיח ותפילה בכל יום ויום הן הבעל והן האישה על הצלחת ילדיהם, כמובא בדברי חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער. מה היה עושה? בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער. אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.

וידוע שפעם שאלו את הגאון האלוקי בעל "חתם סופר" זי"ע איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר: בכל לילה בעת תיקון חצות מילאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה. וכן מסופר על אחד מאנשי שלומינו שהיו לו עשרה ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדולה, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר: מה אתם חושבים, שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פניי עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו'.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלח שאלה »

חזרה לשו"ת ברסלב »

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

ב'היכל הקודש' ליד ביתי מתפללים בנוסח ספרדי. האם יש בעיה שאתפלל שם בגלל שאני ליטאי?

שאלה: מאת יהודה: שלום רב לצדיק. יש ליד ביתנו בית כנסת "היכל הקודש" בו מתפללים בנוסח עדות המזרח, ואני מאוד ...
לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

לאיזה רב בברסלב כדאי להתקרב?

שאלה: מאת אבי:שלום וברכה לרב. זכיתי להכיר את חסידות ברסלב לפני כשנתיים, וכבר הייתי באומן פעם אחת. בהתחלה חשבתי ...
שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. מה העניין בזה?

שאלה: מאת רני ישראל: שמעתי שיש עניין גדול להדליק נר לכבוד רבי מנחם מנדל מרימינוב. א. מה העניין בזה? ב. האם יש ...
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן