muscle-3

"סיפורי מעשיות" מעשה מהז' בעטלירס, פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת קרח ה'תשס"ז, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מהז' בעטלירס מעשה י"ג דף תק"י עיין שם

פתח מוהרא"ש ז"ל ואמר, רביז"ל ממשיך לספר, כי פעם אחת ישבנו יחד איזה אנשים, והיה כל אחד ואחד מתפאר בכח שבידיו: זה התפאר שיש לו גבורה זו בידיו, וזה התפאר שיש לו גבורה פלונית בידיו, וכן כל אחד התפאר בגבורה שיש לו בידיו, (היינו) כי אחד היה מתפאר שיש לו כח וגבורה כזו בידיו, שכשהוא מורה חץ הוא יכול לחזר ולמשכה אליו, כי יש לו כח כזה בידיו, שאף על פי שהורה כבר החץ, עדין יכול להחזירה לחזר ולמשכה אליו, ושאלתי אותו: איזה חץ אתה יכול להחזיר? כי יש עשרה מיני חצים, כי יש עשרה מיני סמים. היינו, כי כשרוצין לירות חץ מושחין אותה באיזה סם. ויש עשרה מיני סמים, שכשמושחין אותה בסם זה היא מזקת כך, וכשמושחין בסם שני היא מזקת יותר, וכן יש עשרה מיני סמים, שכל אחד גרוע יותר (היינו שמזיק יותר), וזהו בעצמו עשרה מיני חצים, כי החצים הן מין אחד, רק מחמת שינוי הסמים שמושחין את החץ בהם, שהם עשרה מינים כנ"ל, על כן נקראים עשרה מיני חצים, ועל כן שאל אותו איזה מן חץ אתה יכול להחזיר, גם שאל אותו, אם קודם שהגיע החץ לאותו שזרקה לו הוא יכול להחזירה, ואם גם אחר שהגיע החץ עדין יכול להחזירה, ועל זה השיב: אפלו כשהגיע החץ, עדיין יכול להחזירה, אך איזה מין חץ הוא יכול להחזיר וכו' כנ"ל, השיב: מין חץ פלוני הוא יכול להחזיר, אמרתי לו: (היינו זה שהוא בלא ידים שמספר כל זה, אמר לזה שהתפאר בענין החץ כנ"ל), אם כן, אין אתה יכול לרפאות את הבת מלכה, מאחר שאין אתה יכול לחזר ולמשך כי אם מין חץ אחד, על כן אין אתה יכול לרפאות את הבת מלכה, כי אלו העשרה חצים המשוחים בעשרה מיני סמים הממיתים, הם החצים של הס"מ, שיורה באדם, ומכשיל אותו בפגם הברית רחמנא ליצלן, ומכניס אותו בתוך עשרה כתרין דמסאבותא, כי כמו שיש עשר ספירות בקדושה, כמו כן זה לעומת זה, יש עשר ספירות בטומאה, והסמים הממיתים הם המחשבות של יאוש ודכאון שמכניס הס"מ באדם, שהם יותר גרועים מן החטא בעצמו רחמנא ליצלן, כי על כל חטא מועיל תשובה, והקדוש ברוך הוא שהזהיר אותנו על החטא, נתן לנו מצות תשובה, שיכולים לתקן את הכל, אבל הס"מ מכניס יאוש באדם כאילו אפס  תקוה, ובזה תופס אותו ברשתו, שלא יצא מידו לעולם חס ושלום, כי נדמה לו שלא יתקבל תשובתו, ואם כן למה לו לשוב, והם הם החצים של הס"מ שזורק באדם, ורק הצדיק האמת יש לו הכח להחזיר את החצים ולהוציא אותם מן האדם, כי יש לו דיבורים של התחזקות והתעוררות להחזיר כל העולם בתשובה, אפילו מן הפגמים הכי הגדולים רחמנא ליצלן, וזהו ענין העשרה מזמורי תהלים של "תיקון הכללי" שגילה רביז"ל, שהם כנגד העשרה חצים שזרק הס"מ באדם, ועל ידי אמירת "תיקון הכללי" נעשה תיקון גמור, ואין החצים יכולים להזיק אותו, אבל מחמת שהתיקון הוא דבר גדול מאד, לכן הס"מ עושה כל מה שביכולתו למנוע את האדם מלאומרם, אבל אשרי הזוכה לאומרם בכל יום תיכף ומיד אחר תפילת שחרית, כשעדיין מעוטף ומעוטר בטלית ותפילין, כי אז יקבל תיקון נפלא מאד לנפשו, וזה גם ישמור אותו מכל רע, כי אם הוא תיקון גמור אחר החטא, כמה יותר ישמור את האדם שלא יבוא לידי חטא, וגם אומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"ט) שתיקון הכללי מסוגל לפרנסה ולכל ענין, ולכן אשרי הזוכה לציית את רביז"ל ולהרגיל עצמו לומר "תיקון הכללי" בכל יום, כי אז יזכה לכל מיני השפעות טובות בגשמיות וברוחניות, ויזכה לכל טוב בזה ובבא לנצח אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש • אהבת ישראל •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • אהבת ישראל •

אהבת ישראל מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דבר פעם אחת מעבודת הצדיקים באהבת ישראל, איך שכל צדיק וצדיק מסר נפשו כפי בחינתו על אהבת ישראל, לעשות להם

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש – 'פסח שני'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'פסח שני'

מוהרא"ש ז"ל אמר, שממצוות פסח שני יוצאת התחזקות עצומה לכל אחד ואחד בכל מקום ובכל דרגה שהוא, שלא יתייאש עצמו כלל לבוא אל כל הקדושות שבעולם,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – גט
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גט

פעם דיבר מוהרא"ש ז"ל שיחה נפלאה בענין שלום בית ואיך שצריכים להיזהר מאד בכל מחיר לא לגרש את אשתו, בפרט אשתו ראשונה, ובפרט כשיש כבר ילדים, כי

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן