"סיפורי מעשיות" מעשה מחיגר , פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת בלק ה'תשס"ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מחיגר מעשה ג' דף נ"ד, עיין שם.

"סיפורי מעשיות" מעשה מחיגר , פירוש מספר "תוך הנחל"

פתח ואמר מוהרא"ש ז"ל, רביז"ל ממשיך לספר, ואותן הגזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב, ובא אחד לעיר והכריז: מי שרוצה מזונות יבוא אליו ונתקבצו אליו כמה אנשים, והוא עשה בערמה, ומי שהיה מבין בו שאין בו צורך אליו, דחה אותו, ולאחד היה אומר: אתה תוכל להיות בעל מלאכה, ולזה אמר: אתה תוכל להיות בריחיים, ובירר רק אנשים חכמים, והלך עמהם ליער, ואמר להם שיהיו נעשים גזלנים, באשר שמכאן הולכים הדרכים ללייפסיק, לברעסלא ולשאר מקומות, ונוסעים בכאן סוחרים, ונגזל אותם ונקבץ מעות, ונפלו עליהם (היינו אלו הגזלנים הנ"ל נפלו על הבן הנ"ל, שלא היה יכול לילך, ועל האנשים שלו, דהיינו הנאמן והבעל עגלה), כי כן דרך הרשעים להטעות בני אדם מאד, וללכוד אותם ברשתם, וצריכין ליזהר מאד לא להיות נטעה אחריהם, וכמו שהזהירנו רביז"ל (שיחות הר"ן סי' נ"א), את זה תקבלו מאתי, שלא להניח עצמו להעולם להטעות, שלא יטעה אותו העולם וכו', עיין שם, כי דרך הרשעים להטעות בני אדם מאד, ומקודם מנסים לתפוס כולם ביחד ברשתם הטמיאה, ומבטיחים לכולם כל מיני הבטחות של הבל, רק כשרואים שיש אלו שאין בהם צורך, אזי עוזבים אותם, ומסיתים רק אלו שיכולים לעזור להם ברשעותם, וכמאמר התנא (אבות פרק ב') הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו, כי רשע שמקרב בן אדם באיזה קירוב, זה רק להנאת עצמו, וכמו שהכריז הגזלן, שמי שרוצה מזונות יבוא אליו, ובוודאי כולם באו אליו, כי חשבו שיבואו לאיזה תועלת על ידו, אבל תיכף ומיד שהבין הגזלן שאין בו צורך, צוה לו להיות בעל מלאכה או לעבוד בריחיים וכו', שנעשה כיועץ, הנותן עצות לבני אדם, אבל העצות שלו הם עצת הנחש, וצריכין להתרחק מהם מאד, כי אסור לקבל עצות רק מצדיק אמת, שעצות שלו הם כולו זרע אמת, היינו עצות מעלמא דאתי, שיעזרו לאדם בעולם הזה ובעולם הבא (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ז'), ולכן תיכף ומיד שהבין הגזלן שאין תועלת באיזה בן אדם להנאתו, דחה אותו לגמרי, כי הוא מקרב רק לצורך עצמו, ואין כוונתו לעזור לאחרים כלל.

והנה צדיק אמיתי מתנהג בדיוק בהיפוך, שנותן עצות לבני אדם לתועלת שלהם בעצמם, ואינו מסתכל על תועלת עצמו כלל, אדרבה, על פי רוב כל אלו שמקבלים טובות מן הצדיק, אחר כך גומלים לו רעות, ואינו מכירים לו טובה כלל, אבל הצדיק אינו מסתכל על זה, וממשיך לעשות טובות לבני אדם ולעזור להם בכל מה שיכול, והוא נקרא ריע ואהוב אמיתי, שעומד לאדם בשעת דחקו ואינו עוזב אותו כלל, וכמאמר אנשי שלומינו, שלא מצינו שנקרא חירה העדולמי "רעהו" של יהודה (בראשית ל"ח פסוק כ'), עד שעמד עמו בשעת דחקו וירידתו במעשה תמר כלתו, כי בזה נבחן שהוא "רעהו" באמת, כי ריע נקרא רק אם מוכן לעזור לו ולעמוד עמו בעת צערו ודחקו, שזהו דרך הצדיק האמת, שמוכן לעזור לבני אדם במסירת נפש ממש, ואינו מסתכל על טובת עצמו כלל, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים לצדיקים כאלו, ולקבל מהם טובות נצחיות, עדי נזכה לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי, מעתה ועד עולם אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן