moon-31412

"סיפורי מעשיות" מעשה מחיגר , פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת ראה ה'תשס"ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש זי"ע דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מחיגר (מעשה ג') דף נ"ט, עיין שם.

פתח מוהרא"ש ז"ל ואמר, רביז"ל ממשיך לספרענתה הלבנה ואמרה: אתה דואג דאגות אחרים, בתיבות אלו מרמז רביז"ל לימוד עצום, שעיקר הצרות שאדם סובל בחיים, מחמת שדואג דאגות אחרים, ואינו דואג דאגת עצמו, כי ראוי לכל אחד לעשות חשבון הנפש תמיד, במה הוא מבלה ימיו ושנותיו, ומה יענה ליום הפקודה, כשיצטרך ליתן דין וחשבון על מעשיו לפני הקדוש ברוך הוא, שזהו ענין ההתבודדות שהזהירנו עליו רביז"ל, שייחד שעה בכל יום ליישב עצמו היטיב בינו לבין קונו, ויפרש כל שיחתו לפניו יתברך, ויבקש עזר וסיוע שינצל מתאוות עולם הזה, ויזכה למלאות ימיו ושנותיו בטוב אמיתי ונצחי, אבל הבעל דבר מבלבל דעת האדם מאד, ומסית אותו לדאוג דאגות אחרים, ולהוכיח אחרים ולהגיד להם מוסר, בשעה שעדיין לא התחיל לתקן את עצמו, ואיך ירצה לתקן את אחרים, וכן מסית אותו לבלות ימיו בדאגה על כסף וממון, בשעה שיש לו לבטוח בהקדוש ברוך הוא שיזמין לו כל הצטרכותו, ולא יאבד ימיו ושנותיו ברדיפה אחר הכסף, וכמאמר החכם, "אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו חוזרים, ימיו אינם חוזרים", ולכן עיקר כל הצרות באות כשדואג דאגות אחרים, ואינו דואג דאגת עצמו, היינו דאגת נשמתו, איך להעלות ולתקן אותה ולהחזירה אל שורשה, כי כשישים כל דאגתו על נשמתו, ויעשה כל מה שביכלתו לזון אותה ולהחיותה כראוי, יתבטל ממנו כל מיני דאגות אחרות, ויחיה חיים טובים באמת.

וזהו ענין חודש אלול בסוף השנה, לפני ראש השנה ויום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש שלם להתבונן על מעשינו של שנה שעברה, איך בילינו אותה, והוא כמו הזמנת "רואה חשבון" לבקר את העסק והחנות, שבזמנים מיוחדים מביאים "רואה חשבון" לבדוק היטיב אם ההכנסות יותר מן ההוצאות, ואם העסק מצליח באמת, כי מבחוץ יכול להיות, שנראה כמו עסק מוצלחת מאד, והרבה קונים נכנסים ויוצאים, כי מביאים סחורה ומוציאים סחורה, אבל רק ה"רואה חשבון" יודע מה קורה עם העסק באמת, ולפעמים העסק כמעט מתמוטט ואין איש שם על לב, וצריכין להביא "רואה חשבון" טוב שיבדוק כל דבר, ויתן עצה נכונה וישרה איך להעמיד העסק על מכונה, וזהו ענין חודש אלול, שנעשה חשבון מדויקת איפוא אנחנו אוחזים בעולם, ואיך אנחנו מבלים ימינו ושנותינו, ואם החשבון יוצא טוב, אזי נותנים שבח והודאה להשם יתברך על העבר, ומשתדלים להוסיף ולהרבות בתורה ובתפילה ובמצוות ובמעשים טובים כפי יכולתו, ואם החשבון יוצא לא טוב, אזי אסור להישבר ולהתייאש חס ושלום, רק לעשות התחלה חדשה, ולדעת שזהו התכלית של חודש אלול, שנעשה התחלה חדשה ונכין עצמינו היטיב על ימי ראש השנה הקדושים, אבל מי שאומר שיש לו זמן, ומחכה על ראש השנה לעשות תשובה, ואומר שאז יעשה התחלה חדשה, הוא מטעה עצמו מאד, כי אם לא יקדים ויתעורר בימי אלול הקדושים, לא יתעורר גם בימי תשרי, וישאר חסר וריק מכל, ולכן אשרי המתעורר בימי אלול הקדושים לעשות התחלה חדשה בחיים, כי אז בוודאי יקבל סייעתא דשמיא מיוחדת לתקן את הכל, והשם יתברך יזכינו להמשיך עלינו קדושת חודש אלול, ולהכין עצמינו לקראת שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה בכלל ובפרט אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש  – תמוז
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – תמוז

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבהגיע חודש תמוז כבר מריחים את ריח הקדוש של ימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, וכמו שאמרו דורשי רשומות אשר תמו"ז ראשי תיבות

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – מאכלי חלב בשבועות
news

שיחות מוהרא"ש – מאכלי חלב בשבועות

מוהרא"ש ז"ל אמר טעם נפלא לאכילת מאכלי חלב בשבועות בבוקר, אחר התפילה וקבלת התורה, כי בקבלת התורה נעשינו כבריה חדשה ממש, וכתינוק שנולד דמי, ועיקר

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש חלק ו'
ספרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש חלק ו'

'שיחות מוהרא"ש' נכתבו ע"י מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א עוד בחיים חיותו של כ"ק מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל אשר הדפיס בעצמו את הספרים. השיחות

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן