"סיפורי מעשיות" "במעשה מבעל תפילה" , פירוש מספר "תוך הנחל"

בשבת קודש בבוקר פרשת אחרי-קדושים ה׳תשס״א, בעת קידושא רבא, דיבר  מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבעל תפילה דף שנ״ח עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "במעשה מבעל תפילה" , פירוש מספר "תוך הנחל"

ונפלא בעיניהם הדבר מאד, כי היו נכרים דברי אמת, כי זה ידוע, שעל הלאנד- קארט מציר כל הדברים, והבינו שגם דבריו נראין דברי אמת, כי זה רואיך, שאפשר לקבץ ולחבר שיי שרטוטין של היד, ויהיה מהם אות (על כך הבינו, שדברים אלו הנ״ל, אי-אפשר לבדות זאת מלבו-ונפלא בעיניהם מאד) ושאלו אותו היכן הוא המלך הליל? אולי יגלה לנו דרך איך למצוא ממוך? השיב להם: עדיך אתם רוצים ממוך (בלשון תמה)? מממון לא תדברו כלל שאלו אותו: אף-על-פי-כך, היכן הוא המלך הנ"ל? השיב להם: גם איי איני יודע מהמלך הנ"ל.

פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל, רביז״ל ממשיך לספר, ונפלא בעיניהם הדבר מאד, כי היו נכרים דברי אמת, כי זה ידוע, שעל הלאיד-קארט מציר כל הדברים, והבינו שגם דבריו נראין דברי אמת, כי זה רואיך, שאפשר לקבץ ולחבר שיי שרטוטין של היד, ויהיה מהם אות (על כך הבינו, שדברים אלו הנ"ל, אי-אפשר לבדות זאת מלבו-ונפלא בעיניהם מאד) כי הנה מיד שהתחיל הבעל תפילה, שהוא הצדיק האמת, לגלות סוד היד של המלך, ואיך שיכולים לדעת על ידה את המפה של כל העולמות, הבינו מרחוק שניכרין דברי אמת, ואי אפשר לבדות דבר כזה מן הלב, וכמבואר בדברי מוהרנ״ת ז״ל (ליקוטי הלכות עדות הלכה ד׳), שעל כן נקראת התורה עדות, כי התורה היא עדות גדול עליו יתברך, כי מי שיש לו מוח אמיתי  בקדקודו,  יוכל לראות בעיני שכלו היטב את מציאותו ואחדותו יתברך על ידי התורה הקדושה, כי כל בעלי דיעה ושכל אמת יעידו ויגידו, שאי אפשר בשום אופן לבדות תורה כזאת מלב חס ושלום, כי מהיכן לוקחין תורה כזאת מן בראשית עד לעיני כל ישראל עם כל דקדוקיה ופרטיה, וכל שאר ספרי נביאים וכתובים, וכל הש״ס ומדרשים ומפרשיהם, וכל הפילפולים והחידושים שבהם, וכל סתרי התורה שגילו הרשב״י ותלמידיו והאר״י ז״ל, וכל הגבורות והנוראות והנפלאות שבהם, אשר תסמר שערות ראש האדם המעיין בהם, אפילו מי שאינו מבינם לתכליתן, על

כל זה מעט דמעט שמתנוצץ לו מדבריהם, הכל יודו ויאמרו שאי אפשר לבדות חם ושלום דברים כאלה מלב בשום אופן, וכן כל ההתגלות והחידושים נפלאים ונוראים שגילו הצדיקים בדורות שאחריהם עד היום הזה, כי עדיין השם יתברך עמנו גם בדורות האלה, שראינו עין בעין התגלות חידושים נפלאים ונוראים, שאי אפשר לגלותם בשכל אנושי בשום אופן אם לא בשפע אלקי הנמשך מהיחיד הנעלם יתברך שמו לעד, על כן כל דברי התורה הקדושה יעידון ויגידון כי ה׳ אחד ושמו אחד, ועל כן נקראת התורה עדות בכל מקום, ולכן גם כאן שגילה הבעל תפילה לאנשי המדינה של עשירות את עוצם הגילוי של היד של המלך, הבינו מרחוק שדבריו כנים ואמיתיים.

ושאלו אותו היכן הוא המלך הנ"ל? אולי יגלה לנו דרך איך למצא ממון? כי אלו המשוקעים בתאוות ממון, קשה להם להבין עומק כוונת הצדיקים, איך שרוצים לזכות אותם עם חיי עולם הבא, שישכחו מרדיפתם אחר הכסף והממון, ואין תכלית אחרת בעולם רק לעבוד את הבורא יתברך שמו, רק מיד שמגלים להם איזה  סודות וסגולות וכו׳, הם רוצים לדעת איך להרוויח בהם כסף, כי קשה להם להסיח דעתם מן הכסף והממון כלל.

השיב להם: עדיך אתם רוצים ממוך (בלשון תמה) ? מממון לא תדברו כלל, כי הצדיקים הדביקים בו יתברך בדביקות אמיתי, הם שונאי בצע באמת, ושונאים את הממון בתכלית השנאה, ואינם רוצים לדבר מממון כלל, כי כשמדברים מממון זה כמו שמדברים משאר תאוות, ואין הצדיקים עושים עסק מממון כלל, רק יודעים שהקדוש ברוך הוא ממציא לכל אחד הצטרכותו, וכל עיקר השתדלותו צריך להיות אחר הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו מה שצריך, ואז בוודאי לא יחסר לו שום דבר כלל.

ואמר  מוהרא״ש ז"ל, שכמו שנאמר על ענין הכבוד, (תנחומא ויקרא) כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו, אותו דבר בדיוק נאמר על הממון והכסף, כל הרודף אחר הכסף, הכסף בורח ממנו, וכל הבורח מן הכסף, הכסף רודף אחריו, וזה בדוק ומנוסה, מי שמואס בממון בתכלית המיאוס, ובורח ממנו, יהיה לו כסף בשפע תמיד, ולא יחסר לו שום דבר כלל, אבל מי שרודף אחר הכסף, אף פעם לא יהיה לו כל צרכו, כי מי שיש לו מנה, רוצה מאתים, והנפש לא תמלא לעולם, אבל מי שבורח מן הכסף יהיה לו תמיד שפע גדול, ובלבד שיהיה באמת ובלב שלם, ולא יטה אחר הבצע כלל, כי גם בכבוד מציגו כן, שאדם צריך למאוס  בכבוד לגמרי, ופעם שאל אחד איזה צדיק, למה אני בורח מן הכבוד, ואין הכבוד רודף אחריי? ענה ואמר לו הצדיק, מחמת שאתה מחזיר בכל פעם לאחוריך, לראות אם הכבוד רודפת אחריך, נמצא שאין הדבר באמת, וכן הכסף, אם אדם מואס את ממון בתכלית המיאוס, ואינו מסתכל בכל פעם אם הכסף רודף אחריו, אז בוודאי יהיה לו שפע גדול תמיד ולא יחסר לו שום דבר כלל.

שאלו אותו: אף-על-פי-כך, היכן הוא המלך הנ"ל? השיב להם: גם אני איני יודע מהמלך הנ"ל, כי הצדיקים האמיתיים, הדביקים בו יתברך באמת, הם כל כך שפלים ונבזים בעיני עצמם, עד שאינם מחזיקים טיבותא לנפשם, ועושים את עצמם כאיני יודע תמיד, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ד.) למד לשונך לומר איני יודע, ובאמת האיני יודע של הצדיקים הוא השגה גדולה וגבוה מאד, שהוא תכלית הידיעה שלא נדע, וכמו שאמר רביז״ל בפירוש, האיני יודע שלי הוא חידוש

ולכן גם כאן אמר הבעל תפילה, ״גם אני איני יודע מהמלך״, אבל בוודאי ה״איני יודע״ של הצדיק הוא ענין אחר לגמרי.

והשם יתברך יזכינו להיות תמיד מקושר לצדיקים אמיתיים, עדי נזכה להמשיך עלינו קדושתם הגדולה, ולהתדבק בו יתברך באמת מעתה ועד עולם אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן