man-40057_960_720.png

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" , פירוש מספר "תוך הנחל"

בבוקר שבת קודש פרשת אמור ה׳תש״ס בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו דף רפ״ד עיין שם.

לפנות בקר שמע קול חוכא [צחוק] גדולה מאד מאד, על פני כל היער, שהיתה מתפשטת קול החוכא על כל היער, כי היתה חוכא גדולה מאד מאד, עד שהיה האילן מזדעזע ומתנענע מן הקול, והוא נתבהל ונתפחד מאד מאד מזה, ואמר לו השני: (הינו זה האדם שמצא שם על האילן ששכב שם מקדם), שוב אין איי מתפחד כלל מזה, כי כבר איי לן כאן זה כמה לילות, ובכל לילה סמוך אל היום נשמע קול החוכא הזה, עד שכל האילנות רועשים ומזדעזעים, ונתבהל מאד, ואמר לחברו: הדבר נראה שזהו מקום הידועים [של השדים] כי בישוב לא נשמע קול חוכא כזה, כי מי שמע קול חוכא על כל העולם? ואחר-כך נעשה תכף יום והסתכלו, ויראו והיה הבהמות של זה עומדים, וגם הסוס של זה עומד וירדו, והתחילו לרדף זה אחר הבהמות, וזה אחר הסוס, והבהמות היו בורחים להלן יותר, והוא רודף וכו’ הנ"ל, וכן השני רדף אחר הסוס והסוס בורח, עד ש נתרחקו ונתעו זה מזה.

פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל , רביז״ל ממשיך לספר, לפנות בקר שמע קול חוכא [צחוק] גדולה מאד מאד, על פני כל היער, שהי תה מתפשטת קול החוכא על כל היער, כי היתה חוכא גדולה מאד מאד, ואמר רביז״ל אז בשפת אידיש, שהחוכא היתה ״חא חא חא״, ופירש על זה הרה״ח רבי אפרים מפזעדבורז ז״ל (ספר עונג שבת דף תע״ה) שהוא ראשי תיבות ״ח׳יי א׳מונה ח׳יי א׳מונה ח׳יי א׳מונה״, כי בכל בוקר מתחדשת האמונה הקדושה אצל האדם, בבחינת (איכה ג׳) חדשים לבקרים רבה אמונתיך, וכלליות האמונה הם בג׳ דברים בה׳, ובתורתו, ובמשה עבדו, ולכן חא חא חא נ׳ פעמים, רק במשך היום, כשאדם נעשה טרוד ועסוק בכמה מיני טרדות ועסקים שונים, נתכסה ונתעלמה אצלו האמונה הקדושה, בבחינת המובא בזוהר (משפטים צ״ה) נפקת בצפרא ומתכסיא ביממא, שהאמונה מתחדשת אצל האדם בכל בוקר, אבל במשך היום מתכסית ממנו (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ ס״ב), ועיקר העבודה הוא להשלים עצמו באור האמונה עד שגם במשך כל היום, יתרבה האמונה אצלו עד שיהיה קבוע בלבו כיתד חזק בל תמוט. עד שהיה האילן מזדעזע ומתנענע מן הקול, והוא נתבהל ונתפחד מאד מאד מזה, כי על בוקרן של הגאולה נאמר, (דברי הימים א פרק טז) אז ירננו עצי היער מלפני ה׳ כי בא לשפוט את הארץ את הארץ, ואז בוודאי יהיה יום המשפט הגדול והנורא, והכל יזדעזעו מאד ממנו יתברך, וגם עכשיו כפי שמכנים בעצמו יראת שמים, להתיירא רק מלפניו יתברך, על ידי זה זוכה לטעום מבוקרן של הגאולה.

ואמר לו השני (הינו זה האדם שמצא שם על האילן ששכב שם מקדם), שוב אין אני מתפחד כלל מזה, כי כבר אני לן כאן זה כמה לילות, ובכל לילה סמוך אל היום נשמע קול החוכא הזה, עד שכל האילנות רועשים ומזדעזעים, כי האדם השני שמצא על האילן, הוא בן השפחה, ואצלו כבר נתקרר כל ההתעוררות של הזדעזעות עצי היער, כי מי שאין לו נפש דקדושה, קשה מאד להתעורר להשם יתברך, ואפילו כשמתעורר קצת, אחר כך הוא מתקרר מיד, ולא די שבעצמו מתקרר, אלא גם מנסה לקרר אחרים, ולכן בן השפחה אמר לבן המלך, שוב אין אני מתפחד וכו׳, כי כבר נתקרר, ורצה גם לקרר אותו מן ההתעוררות שלו.

ונתבהל מאד, ואמר לחברו: הדבר נראה שזהו מקום הידועים [של השדים] כי בישוב לא נשמע קול חוכא כזה, כי מי שמע קול חוכא על כל העולם? כי בן המלך, שיש לו נשמה קדושה וטהורה, הבין שאין קול חוכא כזה פשוט מאד, רק הוא דבר רוחני ופנימי, שמעורר את האדם לחזור אליו יתברך, ואם האדם השני אינו מתעורר מזה, אולי הוא מקום הקליפות והשדים, וכבר נתפס ברשתם הטמא, ועליו להתרחק ממנו בתכלית הריחוק, וכמו שעשה אחר כך.

ואחר-כך נעשה תכף יום והסתכלו, ויראו והיה הבהמות של זה עומדים, וגם הסוס של זה עומד וירדו, והתחילו לרדף זה אחר הבהמות, וזה אחר הסוס, והבהמות היו בורחים להלן יותר, והוא רודף וכו’ הנ"ל, וכן השיי רדף אחר הסוס והסוס בורח, עד שנתרחקו ונתעו זה מזה, כי כשבא אור היום והאדם נעשה טרוד בעסקיו הגשמיים, הוא שוכח את כל ההתעוררות שלו, ומתחיל עוד הפעם לרדוף אחר הבהמות שהם העוונות שלו, ונעשה טרוד ומבוהל על עסקי ממונו ופרנסתו, ונדמה לו בכל פעם שהוא תופס ומרוויח הרבה, אבל בכל פעם הם בורחים ממנו, כי באמת לאמיתו כל פרנסתו של אדם תלוי אך ורק בידו יתברך, ומה שנדמה לו שצריך לרדוף אחריה ביגיעות וטרחות גדולות, זה רק מחמת עוונותיו, אבל כאן שכבר קיבל בן המלך התעוררות על ידי לינתו ביער על ענפי האילן, שהוא הצדיק, זה הועיל לו להתרחק לגמרי מן האדם השני, שהיה לץ ואיש גרוע מאד, ועל ידי זה זכה אחר כך להתקרב אל הצדיק האמת.

והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים לצדיקים אמיתיים כל ימי חיינו, עדי נזכה להתדבק בו יתברך באמת ובתמים מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש  – אמת
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – אמת

מוהרא"ש ז"ל אמר: שבכל דבר בעולם צריכים מדת אמת, ואם אין אמת אין כלום, כי חכמינו הקדושים אמרו (יומא ס"ט ע"ב) אמת הוא חותמו של הקדוש

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • גמרא •
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • גמרא •

גמרא מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר: אצל העולם מקבל כי רק אמירת זוהר ותיקונים מסגלת לנשמה, אפילו שאינו מבין מה הוא אומר, ובאמת לא כן הוא,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש – הסתרה
ברסלב שלי

שיחות מוהרא"ש – הסתרה

(מתוך "שיחות מוהרא"ש חלק א") הסתרה מוהרא״ש נ״י (ז"ל) אמר, שאין עוד הסתרה בעולם כמו שמסתירים ומעלימים את רבנו ז״ל מן העולם, והוא דבר פלא

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן