מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי תשע"ג

לחץ להגיע למכתב הרצוי
ג' תשרי | ד' תשרי | ה' תשרי | ז' תשרי | ח' תשרי | ט' תשרי | יא' תשרי | יב' תשרי | י"ג תשרי | ערב חג הסוכות | כ"ד תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ח תשרי | כ"ט תשרי

בעזה"י יום ד' לסדר האזינו ג' וילך ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך שזיכני הקדוש ברוך הוא בזכיות חנם להיות בראש השנה אצל רביז"ל נס בתוך נס שעשה עמי הקדוש ברוך הוא, שהחזירני לחיים רק בזכות תפלות רבים שהתפללו עבור בריאותי, ובפרטי פרטיות תפלות נשות אנשי שלומינו וכל הילדים שלא הפסיקו להתפלל עבור בריאותי, ורק בזכות זה עשה עמי הקדוש ברוך הוא נסים נגלים למעלה מדרך הטבע ממש, כי רופאים מומחים אמרו לי בפירוש שאחד ממליון נשאר בחיים אחר התקפת לב כל כך קשה וכו' וכו'.
מה אומר לך מאז ששכבתי בבית חולים אחר שעברתי ניתוח לב פתוח, לא הפסקתי יום יום שעה שעה וכו' ממש לבקש ממנו יתברך, אנא חוס ורחם עלי שאזכה להיות עוד בראש השנה תשע"ג (ת'הא ש'נת ג'אולת ע'ולם) אצל רביז"ל, ולא הפסקתי מלצפות ומלקוות שאזכה להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, ותהלה לאל זכיתי להיות שם, והיום חזרתי לביתי, מה אומר ומה אדבר וכו', אין מילים להודות להקדוש ברוך הוא על החסד הנפלא הזה שעשה עמי.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שהשנה אני רוצה להכניס יותר ויותר בקהילתינו הקדושה ובפרט בין נשות אנשי שלומינו, את מדת החסד שרק בזכות זה העולם קיים כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ואמרו (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות. ותאמיני לי שאת החסד שנמצא בקהילתינו לא נמצא בשום קהילה שבעולם בלי שום גוזמא כלל, ולכן השנה אני רוצה להגביר את החסד יותר ויותר, כי רק בזכות הצדקה נגאל, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, ולכן אני מאד מבקש אותך שהשנה תעזרי לי מאד לעשות הרבה צדקה וחסד בין משפחות אנשי שלומינו, ובזכות זה נגאל גאולת עולם.

המאחל לך חתימה טובה


בעזה"י יום ה' לסדר וילך ד' תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

נא ונא ראי להתחזק עכשיו ביתר שאת ביתר עוז, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואנחנו נמצאים עכשיו בעשרת ימי תשובה, שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות מ"ט:) על הפסוק (ישעיה נ"ה ו') "דרשו הוי"ה בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים; היינו שעכשיו בעשרת ימי תשובה יכולים לתקן את הכל מה שפגמנו כל השנה, כי בראש השנה כתבו את התקציב של האדם כל השנה, וביום הכיפורים חותמים על זה, אבל בעשרת ימי תשובה עדיין יכולים לבטל את כל מה שגזרו עליו, ולכן אני מבקש אותך אל תהיי בטלנית תנצלי את הימים האלו הן בשמחה והן בצדקה וחסד, וזה יעזור לך לבטל את כל הדינים ממך, רק חזקי ואמצי מאד מאד במדת הסבלנות, ואני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', על ידי זה היא מצלת את חיי הנישואין שלה וכו', כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס וקנאה וכו' וכו', והיא צריכה לראות שלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ועל ידי זה יצליחו בחייהם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וילך ה' תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהיום בערב שבת קודש בשעה שאת מדלקת את הנרות תרבי בבכיות ובתפילות אליו יתברך, כי מובא מהאריז"ל שבימים האלו בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, יכולים בכל יום לתקן את אשר פגמו כל ימי השנה, כגון עכשיו בערב שבת יכולים לתקן כל מה שפגמנו כל השנה ובכל ימי חיינו בערבי שבתות אם חוזרים בתשובה אמיתיית, וכמו כן בשבת קודש הזה יכולים לתקן כל מה שפגמנו כל שבתות השנה, וכן כל שבתות של כל ימי חיינו, ולכן דייקא עכשיו בעת הדלקת הנרות תבקשו ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי זה עת רצון גדול מאד, כמאמרם ז"ל (יבמות מ"ט:) על הפסוק (ישעיה נ"ה ו') "דרשו הוי"ה בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים; היינו שעכשיו בעשרת ימי תשובה יכולים לתקן את הכל מה שפגמנו כל השנה, כי בראש השנה כתבו את התקציב של האדם כל השנה, וביום הכיפורים חותמים על זה, אבל בעשרת ימי תשובה עדיין יכולים לבטל את כל מה שגזרו עליו, ולכן אני מבקש אותך אל תהי בטלנית, ותחוסי ותרחמי עליך ועל נפשות בני ביתך, ותרבי בתפלה בעת הדלקת הנרות,שאז הוא עת רצון גדול בשמים, תנצלי את הימים האלו הן בשמחה והן בצדקה וחסד, וזה יעזור לך לבטל את כל הדינים ממך.
אני מאד מבקש אותך שתשתדלי לעשות את כל הקניות מה שאת צריכה לכבוד החג בהחנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים, וכן השנה יהיה לנו מבחר גדול של כל מיני סוכות גדולות וקטנות וכו' וכו', וכל מיני נוי סוכה וכו', כל מה שרק שייך להחגים, ורציתי שתקני את הכל דרך החנות "ברסלב סנטר", שזה שייך לי למען זיכוי הרבים, אשרי מי שיתן לי יד וכתף לפתח יותר ויותר את החנות הזה שזה זיכוי הרבים ללמעלה מארבעים ישובים סביב יבנאל, ואת גודל הזכות שיהיה לך, אין לתאר ואין לשער כלל, כי בזה שאת קונה בהחנות, את עוזרת לי לפתח את החנות יותר ויותר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר האזינו ז' תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

הנה אנחנו עומדים לפני יום הקדוש והנורא יום הכיפורים, שזה יום של מחילת עוונות, אבל חכמינו הקדושים אמרו (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן אני מאד מבקש אותך אם את יודעת שציערת איזה אשה וכו', ויש לך ויכוח ומריבה עם מישהי וכו', שתשתדלי מאד מאד לפייס אותה, כי חבל מאד שיהיה מריבות ואי הבנות בקהילתינו, שבניתי את זה ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה, והכל שנזכה לקיים את דברי רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ואני מאד מאד רוצה שקהילתינו הקדושה תהיה בנויה רק על חסד שאחת תעזור להשניה, כי אין עוד דבר כל כך חשוב בשמים כמו האחדות והאהבה ועשיית חסד עם הזולת.
נא ונא תקחי את עצמך בידים ותשתדלי מאד מאד לשמוח ולשמח נשים אחרות, שזה מצוה מאד מאד גדולה, ואת צריכה לדעת ששמחה זה מצד הקדושה, ועצבות ומרירות זה מצד הטומאה, ולכן בזה יכולים להבחן אם נמצא בהקדושה או להיפך בהטומאה, אם אדם תמיד שש ושמח, ועושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, סימן שהוא נמצא בהקדושה, ולכן אל תהי בטלנית, תכריחי את עצמך רק להיות בשמחה עצומה.
תהלה לאל החנות "ברסלב סנטר" שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה כדי לזכות את נשמות ישראל בקיום מצוות מעשיות, ותהלה לאל המון אנשים מארבעים ישובים שסביב יבנאל התחילו לבוא ולקנות זה מזוזות, זה תפילין, זה ציצית וכו' וכו', שזה קידוש השם גדול מאד מאד, וזיכוי הרבים, ולכן אני רוצה שגם את תעשי את כל הקניות שלך בהחנות הזה, שהיא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ותקני שמה את הנוי סוכה, וכן מתנות להילדים וכו', ובזה את מחזקת את החנות שנוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר.
עכשיו לפני יום הכיפורים כל שאלה שיש לך בענין הצום וכו', עליך לפנות אל "בית הוראה" שלנו, והקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חתימה טובה ושנה מתוקה

בעזה"י יום ב' לסדר האזינו ח' תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידים, ותדעי לך שעכשיו הוא הזמן לחזור בתשובה על כל השטויות שעשינו כל השנה, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה א') שחורה אני כל ימות השנה, ונאוה אני ביום הכיפורים, אפילו שכל השנה היינו שחורים מרוב עוונות שעשינו וכו' וכו', עם כל זאת כשבא יום הכיפורים וחוזרים בתשובה, על ידי זה ממשיכים על עצמינו יופי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק להתחזק שאת נמצאת בקהילה קדושה שמתנהגת על פי דעת רביז"ל, חממה של אמונה, ובזכות זה שתתחזקי תראי שביום הכיפורים ימחול לך הקדוש ברוך הוא על הכל, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה הנהר שוטף את הסירות, אף יום הכיפורים מכפר עוונותיהם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אם יש לך איזה שנאה או קנאה או מריבה על הזולת וכו', ואני כבר לא מדבר על הבעל וכו', תיכף ומיד תעשי כל מה שביכולתך להתפייס ולבקש סליחה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; וזה לא דבר פשוט, אשה חושבת שבזה שהיא מתלבשת לבנים וצמה ביום הכיפורים וכו', על ידי זה יתכפר לה על מה שציערה את זולתה וכו' וכו', אין דבר כזה וכו', מוכרחים לבקש סליחה מהזולת, וכל כך חבל שיהיה קנאה ושנאה בין נשמות ישראל, שהס"מ משתגע ורק רוצה לראות פירודים בין נשמות ישראל, כי זה כל כוחו "הפרד ומשול", ולכן בזה שנתחזק יחד ונאהב אחד את השני, ונעזור אחד להשני, בזה נבטל את הקליפה הזו לגמרי.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חתימה טובה ושנה מתוקה

בעזה"י יום ג' ערב יום הכיפורים ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

אף שהיום זה לא זמן לכתוב, כי חיל ורעדה פנימית נכנס בכל בר ישראל, ומה גם שמלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יאחזון, ואמר הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע שאפילו הדגים בים רועדים וזוחלים מיום הדין והנורא הזה.
עם כל זאת אמרתי לרוץ שורותיים אלו כדי שתשובתנו תהיה תשובה אמיתית, ולא סתם לדפוק על החזה על חטא וכו', אלא לקבל על עצמו תשובה שלימה וחרטה על העבר, וקבלה על להבא.
דעי לך שהקהילה הקדושה שלנו בנויה רק על חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך ואת כל נשות אנשי שלומינו שתהיה ביניכן אהבה אחווה וריעות, ואשה תעזור לרעותה, כי רק זה חשוב למעלה, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ואמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן הולך לי בחיים שקהילתינו הקדושה תהיה עומדת רק על יסוד חסד שאחת תעזור להשניה בכל מה שרק יכולים, ולקבל את כולן בסבר פנים יפות, שזה מאד מאד חשוב בשמים.
מאד מאד אני מבקש אותך שיהיה לך קופת צדקה "קרן הצדיק", ולפני הדלקת הנרות תכניסי כמה פרוטות לצדקה, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי בעת הדלקת נרות אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה, וכל מה שהיא מבקשת ובפרט תפלה עם בכיה וכו', שוברת את כל המנעולים הסגורים וכו', והיא יכולה לפעול כל מה שהיא צריכה, ולכן תנצלי את היום הכיפורים זה, ויעזור הקדוש ברוך הוא שהתשובה שאנחנו שבים בתשובה שלימה, תתקבלנה בשמים, ונזכה לראות כבר בהתגלות כבוד שמים, והקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל מכל צרה וצוקה ונגע ומחלה וכו' וכו', וישמור את כלל ישראל שלא יוכלו אויבי עם ישראל לעשות לנו שום דבר, ובעת שאת מבקשת עליך ועל משפחתך, אל תשכחי לבקש גם עלי שאני זקוק לרחמי שמים מרובים.

המאחל לך חתימה טובה ושנה מתוקה


בעזה"י יום ה' לסדר האזינו י"א תשרי מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

ראי לשמוח מאד מאד בימים אלו, כי הד' ימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, מאיר בהם שם הוי"ה ברוך הוא, ולכן אם אשה שמחה ועליזה בימים אלו, על ידי זה מתרחב לה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
נא ונא תמסרי את עצמך אל מדת השמחה, ואל תתני שהעצבות והמרירות והדכאון יתפוס אותך, תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ותשמרי מאד מאד מעצבות ומרירות ודכאון, כי זה לא יביא אותך לשום דבר, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, כי כל החולאות הבאים על האדם כולם באים רק מחמת קלקול השמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו בשביל להיות תמיד בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד יהיה השמחה מצויה אצלך, כי אין טוב מזה, ועל ידי שמחה מתרחב הלב ויכולים אחר כך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לפניו יתברך את כל אשר עם לבבו בתמימות ובפשיטות גמור, כי מה שאין האדם מתחזק לדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מפני שנופל על לבו עצבות ומרירות ודכאון, אבל תיכף ומיד שמכריח את עצמו להיות בשמחה, אזי נפתח לבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא.
אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי בזכות הרבים שהקמתי חנות לתשמישי קדושה וכו' וכו', ותהלה לאל תושבי המקום וכן משאר הישובים התחילו לבוא לקנות, וזה קידוש שם שמים גדול מאד מאד, ולכן גם את תראי לעשות את כל הקניות שלך ששייך לחג הסוכות דייקא בימים טרופים אלו, רק בהחנות שלנו, והקדוש ברוך הוא ימלא את משאלות לבך לטובה כל הימים.

המאחל לך חתימה טובה ושנה מתוקה


בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר האזינו י"ב תשרי מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז בימים אלו, כי כך מובא מגורי האריז"ל שהארבע ימים האלו מיום הכיפורים עד חג הסוכות, מאיר שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, כל יום נגד אות אחר משמו יתברך, ולכן ראי לשמוח בימים אלו מאד מאד, ובפרט שאנחנו עסוקים במצוות לבנות את הסוכה, ולייפות אותה, וכן לקנות את הד' מינים וכו' וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך את הסבלנות הכי גדולה בעיתים הללו, וזה תלוי כפי חוזק האמונה שיהיה לך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי אמונה זוכים לאריכות אפיים שהוא מדת הסבלנות, כשאדם קונה לעצמו מדת הסבלנות, אזי הוא תמיד מיושב בדעתו, ושש ושמח על נועם חלקו שנברא מזרע ישראל, ולא עשני גוי כגויי הארצות, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי בימים אלו רק להיות בשמחה, ושתתאזרי במדת הסבלנות, שאין לך מידה יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', על ידי זה היא מצלת את חיי הנישואין שלה וכו', כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס וקנאה וכו' וכו', והיא צריכה לראות שלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית, ועל ידי זה יצליחו בחיי נישואיהם, וכן צריכים לשמור על רגיעה וכו', כלפי הילדים, לא צריכים להתעצבן עמהם, אלא להתענג עם המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי ילדים זה מתנה, ואם מסתכלים בצורה כזו על הילדים שלנו, אזי שמחים ועליזים עם המתנות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ואז זוכים למדת הסבלנות כלפיהם, וגם הם גודלים ומצליחים מאד מאד, כי כשההורים סבלניים וכו', אזי גם הילדים רגועים וכו'.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד שעשה עמנו.

המאחל לך שבת שלום וחג שמח

בעזה"י מוצש"ק לסדר האזינו י"ג תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי ביתר שאת ביתר עוז, ושלא יהיה לך שום חלישות הדעת, אדרבה אנחנו נכנסים עכשיו בימי השמחה, כי חג הסוכות נקרא זמן שמחתינו, כי אין עוד שמחה יותר גדולה מזו כשנכנסים בתוך הסוכה הקדושה שהיא צל האמונה הקדושה, שאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מסבב אותו מכל הצדדים, והוא מתחבא אצלו יתברך, היש שמחה יותר גדולה מזו? וכן החג הזה נקרא חג האסיף, שאז מתאסף כל הנקודות טובות שזכינו לעשות את רצונו יתברך במשך כל השנה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי מאד מאד לא להיות עצבנית וכו', ולהתאזר במדת הסבלנות וכו', ורק להיות שמחה ועליזה, שבזה הורגים את הס"מ לגמרי, כי כל הענין שלו רק להפיל את האדם במרירות ובמרה שחורה וכו' וכו', ומזכיר לו את כל מה שהוא עשה עד עכשיו וכו', וכל הכשלונות שעבר עליו בחיים וכו', ולכן עיקר העצה רק להתחזק בשמחה עצומה, ולדעת שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו רק בהשגחת המאציל העליון, שזה בעצמו מכניס שמחה ובטחון באדם, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה במשך כל ימי החג, ולשמור שלא יהיה חס וחלילה שום מריבות בבית, ותראי אל איזה ישועות תגיעי אם תקיימי את דבריי אלו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג שמח מאד

בעזה"י יום ראשון ערב חג הסוכות ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שכל ימי חג הסוכות שתהי רק שמחה ועליזה, ושלא יראה וימצא אצלך איזה עצבות או מרירות או דכאון או חלישות הדעת וכו', שזה בא מהס"מ הרוצה לשבור את האדם ולהפיל אותו בנוקבא דתהומא רבה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לשמוח ולהתאזר במדת הסבלנות, כי בדרך כלל בחג הס"מ מפיל את האשה בחלישות הדעת וכו', ובלחץ נפשי וכו', כדי שלא תהנה משמחת החג, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לקחת את הכל בקלות, ולא להיות שבורה משום דבר, רק לשמוח ולהנות מחג השמחה, ובפרט שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך עם סוכה כל כך יפה, וצריכים לשמוח עם המצוות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו".
תשתדלי מאד מאד לשמור על הבנות שלא ילכו הפקר וכו' וכו', כי צריכים לשמור על הבנות מאד מאד, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה י"א סימן ה') וישמרך בבנות שצריכות שמירה; כי היום מסתובבים כל מיני מופקרים וכו', וצריכים להשים עין על הבנות איפה שהן הולכות, ועם מי הן מתחברות, וזה חיוב מאד מאד גדולה על ההורים לשמור על ילדיהם, כי זה יסוד מוסד בחינוך הילדים, וזכרי היטב אם משקיעים בהילדים וכו', מוציאים מהם אחר כך הרבה נחת וכו', אבל אם נותנים להם לגדול בעצמם וכו', אזי יוצא מהם קוצים ודרדרים וכו', ואין סוף להצער והעגמת נפש אחר כך וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרו על הילדים עכשיו בימי החג וחול המועד, והקדוש ברוך הוא השומר את נשמות ישראל, יעזור לכם שתזכו לשמור על ילדיכם.

המאחל לך חג שמח מאד

בעזה"י יום ד' לסדר בראשית כ"ד תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך שנכנסו בנו החגים הקדושים, ראש השנה, יום הכיפורים, וחג הסוכות, ועכשיו אנחנו נכנסים אל שנה ארוכה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהיי מחוברת אל נשות אנשי שלומינו, כי ביחד תוכלו להתחזק כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שמהשבוע הבא שתקפידי לבוא להאולם בלילי ראשון ושלישי שהם לילי שמחה לנשות אנשי שלומינו, ואז נשות אנשי שלומינו מתגבשות יחד, ואחת מכירה את השניה, ושמחים יחד, וכך מתחברים אחת להשניה, שזה מאד מאד חשוב אצלו יתברך שיש אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, רק חזקי ואמצי מאד מאד ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך.
תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ולשמח נשים אחרות, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של נשמה שהיא תמיד שמחה ועליזה, שבזה היא מגלה את טוהר לבבה, ובזה היא יכולה להבחין אם התשובה שלה נתקבלה בשמים, כי אם שמחים ועליזים, סימן שנמצאים אצל הקדוש ברוך הוא, כי אצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ולכן תכריחי את עצמך רק להיות בשמחה, וזה יכניס בך את מדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יקרה כמו המדה הזו, כי מי שהוא סבלן, אף אחד לא יכול לנצח אותו.
אני מאד מקווה שביום ראשון הבא יתחיל הבית התבשיל ביתר שאת ביתר עוז, ונזכה לעשות חסד וצדקה לכולם, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בראשית כ"ה תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים קטנות וכו' וכו', עם כל זאת עיקר גדולת בת ישראל כשמתחזקת ולא נשברת משום דבר שבעולם.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי על צניעות, והעיקר לשמור שלא יהיה לך שום גילוי שער אפילו בבית בחדרי חדרים, כי זה חמור מאד, כמובא בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולה בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], ואל יקל בעיניך דבר זה, כל הצרות שאשה סובלת בגשמיות וברוחניות, זה רק מפני שלא מקפידה על גילוי שערה, שמשם בא כל הדינים והעונשים הקשים וכו' וכו', ולכן תהי חזקה בזה מאד מאד, ולא בחינם שהתירו אפילו ללכת עם פאה נוכרית, העיקר שלא יראו את השערות בחוץ, שזה עוון חמור מאד, ונשים לא מקפידות על זה, ומרן הגאון רבי שלום משאש כתב בשאלות ותשובות "שמש ומגן" (חלק ב' אבן העזר סימן ט"ז) "רבני ודייני הספרדים ואבות בתי הדין בארץ ובחוץ לארץ, כולם נשיהם יוצאות בפאה נכרית, ורק מעט מזעיר מהאברכים הספרדים של היום, או מחמת עניות או מחמת תמימותם, קיימו "ויאמר לאוסרים השם עמכם" ונמנעו מזה, ומובטחני שעוד זמן גם הם יפקחו עיניהם ודעתם ויחזרו ללבוש פאה נכרית; וכו', עיין שם, בוודאי אשרי האשה שהולכת רק עם מטפחת וכו', ואשרי ואשרי מי שעושה תגלחת כמו שרבבות נשים אשכנזיות עושות וכו', עם כל זאת כשאי אפשר לה, עדיף שתלך עם פאה משיראו את השערות שלה, אשר לפי דברי הזוהר זה מאד מאד חמור, ומגיע על זה עונש מאד גדול.
אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להתאחד עם שאר נשות אנשי שלומינו, ולבוא לערבי שמחה בליל ראשון ובליל שלישי, כי זה מאד מאד נחוץ לצאת ולהתאוורר קצת, ורביז"ל רצה מאד מאד שגם הנשים שיהיו חסידות, ולכן כל נשות אנשי שלומינו ראוי להן להתאסף פעמיים בשבוע, ולשמוח ולהתחזק יחד, ואשה תחזק את רעותה.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שמהשבוע הבא תבואי לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, והיה זה זכותך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בראשית כ"ו תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך לשמור על מדת הצניעות, ולהתרחק מהאופנה החדשה שלאחרונה הולכות נשים חצאיות קצרות הנקראות מיני וכו', שזה מעל הברך וכו', כי יש בזה חטא ומכשול גדול מאד מאד, ואין הקדוש ברוך הוא סולח על זה, ובכל מקום שיש רק ריח של ניאוף, מסלקים משם את השכינה, ולכן צריך כל אשה ואשה להקפיד ללכת רק עם בגדים צנועים, ולשמור מאד מאד מאופנת הגויים, ואת צריכה לזכור שאת בת של הקדוש ברוך הוא, ולכן ראי לא לסלק את השכינה ממך על ידי שלא הולכים עם בגדים צנועים, כי כך כתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", נמצא כשאשה לא הולכת בצניעות, בפרט באופנת הגויים, חצאיות קצרות מעל הברך, היא מסלקת את השכינה ממנה וכו', ואז מתחיל כל הצרות והבעיות שלה וכו', ואל תקחי את זה בקלות, כי לצערינו הרב לאחרונה המון נשים צעירות קיבלו את המחלה הממארת רחמנא ליצלן, והרבה נשים צעירות קיפחו את חייהן רחמנא לישזבן וכו' וכו', ואחר כך שואלות למה מגיע לי דבר כזה? למה אני צריכה לסבול? ושוכחות כי הרגע שסילקו מהן את שכינת עוזו יתברך, אזי הן מוכנות לקבל את כל הפורעניות שבעולם רחמנא לישזבן, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, חוסי וחמלי עליך ועל ילדיך, ותשמרי מאד מאד על צניעות הבגדים, ואם יש לך בגדים כאלו וכו' וכו', תיכף ומיד לזרוק את זה בפח, כי לא יאבה הקדוש ברוך הוא סלוח לה, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ט' סימן ז') אמר הקדוש ברוך הוא על הכל אני כובש, ועל הזימה אני כועס; ואם אשה הולכת עם בגדים צמודים וכו', וקצרים וכו', אין לך זימה יותר גדולה מזה, ולכן אנחנו עם ישראל צריכים מאד מאד לשמור על מדת הצניעות, שזה יסוד היסודות אצלינו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי לנקות לכל הפחות את הד' אמות שלנו שלא ימצא ולא יזכר נגע צרעת כזו, כי מובא מהמקובלים שדבר זה מעכב את הגאולה, ואמר הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע בשביל שיש בכל דור אופנה חדש של פריצות, בשביל זה מתחדשים מחלות חדשים, ואוי לה להאשה שלא שומרת על עצמה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתהי בת ישראל צנועה, ותעשי נחת רוח להקדוש ברוך הוא, ולשמור מאד מאד על מדת הצניעות, ויקויים בך מה שאמר דוד המלך (תהילים מ"ה י"ד) "כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה".

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שאת יכולה לעזור לי לבנות יותר ויותר את בית התבשיל – אהל אברהם שזה לצורך כלל אנשי שלומינו, וזה הצדקה הכי גדולה שרק יכול להיות, שבזה תלוי כל החיים שלי, וכבר סיפרו לנו חכמינו הקדושים (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור שבית התבשיל יתקיים, וזה הצדקה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.
אני מאד מאד מקפיד על אלו שמתחילות להכניס את הפריצות וההפקירות ללכת עם חצאיות קצרות הנקראות מיני וכו', שזה מעל הברך וכו', וכן שמלות צמודות וכו', כי יש בזה חטא ומכשול גדול מאד מאד, ואין הקדוש ברוך הוא סולח על זה, ובכל מקום שיש רק ריח של ניאוף, מסלקים משם את השכינה, ולכן צריך כל אשה ואשה להקפיד ללכת רק עם בגדים צנועים, ולשמור מאד מאד מאופנת הגויים, ואת צריכה לזכור שאת בת של הקדוש ברוך הוא, ולכן ראי לא לסלק את השכינה ממך על ידי שלא הולכים עם בגדים צנועים, כי כך כתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", נמצא כשאשה לא הולכת בצניעות, בפרט באופנת הגויים, חצאיות קצרות מעל הברך, וכן בגדים צמודים וכו', היא מסלקת את השכינה ממנה וכו', ואז מתחיל כל הצרות והבעיות שלה וכו', ואל תקחי את זה בקלות, כי לצערינו הרב לאחרונה המון נשים צעירות קיבלו את המחלה הממארת רחמנא ליצלן, והרבה נשים צעירות קיפחו את חייהן רחמנא לישזבן וכו' וכו', ואחר כך שואלות למה מגיע לי דבר כזה? למה אני צריכה לסבול? ושוכחות כי הרגע שסילקו מהן את שכינת עוזו יתברך, אזי הן מוכנות לקבל את כל הפורעניות שבעולם רחמנא לישזבן, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, חוסי וחמלי עליך ועל ילדיך, ותשמרי מאד מאד על צניעות הבגדים, ואם יש לך בגדים כאלו וכו' וכו', תיכף ומיד לזרוק את זה בפח, כי לא יאבה הקדוש ברוך הוא סלוח לה.
ומה גם שכל אשה שהולכת בחצאיות קצרות מעל הברך וכו', וכן בגדים צמודים וכו', מאד מאד מצערים אותי, וזה מה שהס"מ ימ"ש רוצה רק לצער אותי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעמדי על המשמר על דבר זה, ולעורר לכל מי שהולכת ככה שהיא מצערת אותי מאד מאד.
הקדוש ברוך הוא ינקה את קהילתינו מכל מיני אופנת הגויים, ויהיה מחנינו מחנה קדוש, כי תהלה לאל אין קהילה קדושה כקהילתינו שהיא חממה של אמונה, והס"מ מאד מאד מקנא בקהילתינו, ולכן הוא הכניס לאחרונה שועלים קטנים שרוצים לחבל את הכרם היפה שנטעתי, אבל זה לא ילך, כי אני ישרש את זה לגמרי, ואוציא את הקוצים השוטים מכרמינו, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות לו נחת רוח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ט תשרי ה'תשע"ג

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבכל מיני לשון של בקשה שתתחזקי, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע.
רציתי מאד מאד שכל אשה מקהילתינו בלי יוצאת מן הכלל, תבואנה בלילי ראשון ושלישי שהם לילי שמחה בהאולם הגדול שעכשיו אני משפץ לרווחת אנשי שלומינו, ותרקדו ותשמחו מאד מאד, כי אין עוד דבר יותר חשוב משמחה, ובפרט אשה שהיא בלחץ כל היום וכו', מגיע לה להתפרק וכו', ולהתאוורר וכו', רק להיות בשמחה, שזה רפואה לכל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה, וזה יביא לך רפואה שלימה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
אני מאד מבקש אותך לזכור שאשה צריכה להיות נזהרת מלבישת בגד פרוץ, אשר לא מכסה לגמרי את המקומות החייבים בכיסוי וכו', כי הדבר הזה הוא איסור מן התורה, והוא דת יהודית, כמאמרם ז"ל (כתובות ע"ב.) ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם; וחכמינו הקדושים הקפידו על זה מאד מאד, ואל תקחי את זה בקלות, ואני מאד מאד רוצה שהקהילה הקדושה שלנו תמשיך במדת הצניעות וכו', ולכן אני מאד מבקש ומתחנן ששום אשה לא תלך בחצאית קצרה מעל הברך וכו', ולא עם בגדים צמודים, ומכל שכן לא בגדים שקופים וכו', שזה עוון חמור מאד מאד.
חסדי השם יתברך שכבר נפתח הבית התבשיל – אהל אברהם לרווחת אנשי שלומינו, ואני מאד מאד מבקש אותך שתבואי לעזור לי לפתח את זה יותר ויותר, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לשמוע בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן