מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת תשע"ב

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' טבת | ב' טבת | ג' טבת | ו' טבת | ז' טבת | ח' טבת | י' טבת | י"א טבת י"ג טבת |י"ד טבת | ט"ו טבת | ט"ז טבת | י"ז טבת | י"ח טבת | י"ט טבת | כ' טבת – מכתב כללי 1 | כ' טבת – מכתב כללי 2 | כ' טבת | כ"א טבת | כ"ב טבת | כ"ג טבת | כ"ד טבת | כ"ה טבת | כ"ז טבת | כ"ח טבת | כ"ט טבת

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מה אומר לך ידידי היקר ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים בימי חנוכה הקדושים, שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שהימים האלו הם ימי תודה והודאה, שצריכים להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הנסים והנפלאות שעשה עמנו, כי אין אדם שלא יראה נסים בחייו, וכמאמרם ז"ל (נדה ל) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, והנס הכי גדול שאנחנו חסידי ברסלב זכינו זה שנתוודע אלינו רביז"ל, ואנחנו משתדלים מאד להתקרב אליו, ועושים כל מיני פעולות שבעולם לציית אותו, ובפרט בענין השיחה בינו לבין קונו, שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא רק צריך, יבקש רק ממנו יתברך, כי אין לאדם אף אחד רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואם אדם היה מכניס בעצמו את הידיעה הזו, אז היה מרגיש חיים חדשים בכל פעם, כי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, הוא נכנס בתוך האור הגנוז, כי הוא מסובב עם אור אלקי, ואי אפשר להסביר לבני אדם מעלת הזוכה להיות רגיל לדבר עמו יתברך, שאז הוא נכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא.
והנה מובא מהרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטפסק זי"ע (פרי הארץ – פרשת וישב) כשנכנס אדם עם כל עצמו בדבר קדושה, היינו כשמקיים איזה מצוה או לומד איזה לימוד בתורה, או שעוסק בתפילה בדביקות גמור, עד התפשטות הגשמיות וכו', זה הנקרא (זכריה ג' ד') "הסירו מלבושים הצואים והלבישו מחלצות", שהנה האדם מתלבש עתה ברוח קדושה. וכשמתלבש בתיבות התורה ותפלה נקרא (בראשית ז' א') "בא אתה וכל ביתך אל התיבה", שנכנס עם כל עצמו בה, וכן כשמתלבש במצות כגון שמירת שבת או הדלקת נר חנוכה, ומכניס כל מעיינו בם וכו', עם כל עצמו בביטול שארי הרגשותיו הראשונים וכו', זה נקרא אחדות גמור עמו יתברך, כי מלבושי המצות המקיפים ומסבבים אותו והוא בתוכם, על ידי זה מתייחד עמו יתברך בלי שום הפסק, כמו שכתוב (רות ג' ט') "ופרשת כנפיך על אמתך" שהמלבוש הוא המייחד, ואחרי שהתורה והמצות הם אלהות ממש כידוע (עיין זהר בראשית כד. וכן הוא פנחס רכ"ח:), מתייחד על ידם עמו יתברך בהכנסו בתוכם וטועם מעין עולם הבא בעולם הזה, אשרי מי שזוכה להגיע בימים אלו ימי חנוכה הקדושים אל ביטול אמת אל האין סוף ברוך הוא, עד שאין לפני מראה עיניו, רק אמתת מציאותו יתברך, ואל זה רביז"ל רוצה להביאנו, ולכן אשרי מי שמתמיד בספרי רביז"ל בהתמדה רבה ובתשוקה עצומה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד כל ימי חנוכה הקדושים בך רבינו נגילה בך רבינו ונשמחה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ב' טבת ח' דחנוכה ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

דע לך שהיום הזה נקרא "זאת חנוכה", על שם שגומרים את פרשת הנשיאים שנאמר בהם (במדבר ז' פ"ד) "זאת חנוכת המזבח", אבל בפנימיות יש בזה רזין וסתרי נסתרות וכו', כי זאת היא השכינה שהיא תוקף האמונה, סוד הביטול אל האין סוף ברוך הוא, ומה שהתחלנו בימי אלול הקדושים, ואחר כך בראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, והד' ימים שביניהם וחג הסוכות שמיני עצרת ושמחת תורה, עכשיו נגמר כל התיקונים, ולכן הנסים שקרו לעם ישראל להכניע את היוונים הם בימי חנוכה דייקא, כי אז היה גם חנוכת המזבח ששיקצום היוונים וכו', ולכן היום הזה הוא יום מסוגל מאד לפעול אצלו יתברך כמו בימים הנוראים, ולכן אל תהיה בטלן, תקבל על עצמך היום הזה קבלות טובות, והעיקר לעבוד על נקודת השמחה שבשום פנים ואופן לא תשבר משום דבר, ותזכה לעשות בכל פעם התחלה חדשה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל שלכן מתחילים בחנוכה בכל יום להדליק א', א' ב', א' ב' ג' וכו', שבכל פעם חוזרים אל נר הראשון, והוא על דרך שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שההתקרבות אל הצדיק צריך להיות בכל פעם בהתקרבות חדשה, ולא כמו שהיה כבר מקורב, אלא בכל יום בכל שעה וכו', צריכים להתקרב מחדש אל הצדיק שהוא רביז"ל, ואם הולכים בצורה כזו מצליחים מאד, ולכן הקבלה הראשונה שאתה צריך לקבל על עצמך רק להיות בשמחה ולא להשבר משום דבר, והקבלה השניה שאתה צריך לקבל על עצמך להיות רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בתמימות ובפשיטות גמור, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, והקבלה השלישית שאתה צריך לקבל על עצמך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי אז הוא עת רצון כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולהקפיד להכניס כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפלה בקופת הצדקה של בית הכנסת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", והקבלה הרביעית שאתה צריך לקבל על עצמך לקבוע עיתים לתורה, ותהיה חזק בזה מאד מאד, שתראה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד, ואל יקל בעיניך אלו הארבע קבלות, כי אם תתחיל מהיום הזה להקפיד על זה, תראה שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך, ותראה נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
ועל כולם תהיה חזק בלימוד דף גמרא בסדרת הדף היומי, שזה מתנה מהשמים, הדף היומי של היום זה בכורות מ"ד, ואי אפשר להסביר לבן אדם שלא טעם מה זה דף גמרא ליום בשום פנים ואופן.
אני מאד מבקש אותך לטובתך הנצחי תציית אותי ולא תפסיד לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא, כי עיקר ההתקרבות אל רביז"ל היא לציית אותו, והוא מה שמבקש אותנו להרבות בשיחה בינו לבין קונו, ולהרבות בלימוד תורה הקדושה, ולעשות חסד עם הזולת, אתה צריך מאד לשמוח שהינך נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ולכן ראה לעשות התחלה חדשה מהיום הזה שזה יום מאד מסוגל, וצדיקים היו עושים ביום הזה סעודה גדולה, והיה שמחה עצומה בין תלמידיהם, כי ביום הזה נשפע אור גדול מאד על כל התלמידים, והיות שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, עלינו לקחת בחשבון שכל ענין רביז"ל זה רק תורה ותפלה, כי שאר הדברים הם הבל הבלים, כי ימינו כצל עובר כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ואשרי מי ששש ושמח כל יום, שעל ידי זה נתרחב דעתו ומוחו, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן זה צריך להיות אצלך היסוד מוסד רק להיות בשמחה, ועל ידי זה יהיה לך סבלנות ולא תהיה אף פעם עצבני, ותראה לכבד את אשתך מאד מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חנוכה שמח

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ג' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, כי אין זה עצה ליפול בדעתו כלל, ואדרבה גדולת בר ישראל נמדד כפי שיכול להתחזק בכל מה שעובר עליו, זכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) צריך לחזק את עצמו באמונה, ולבלי ליכנס בשום חקירות כלל וכו', רק להאמין בהשם יתברך באמונה לבד בלי שום חקירות כלל וכו', ואף על פי שנדמה לנו שההמון עם, הם רחוקים מחקירות ואינם מחקרים כלל, אף על פי כן באמת כולם הם מעורבים בחקירות. כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, ואפילו קטנים באים על מחשבתם חקירות ובלבולים בעניני אמונה וכו'. ולכן צריך כל אחד ואחד להזהר מאד להרחיק את החקירות והקושיות והספיקות מלבו, ולהשליכם מלבו לגמרי, לבלי להיות לו שום ספיקות בעניני אמונה וכו', רק להאמין בהשם יתברך ובצדיקים אמיתיים באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רבנו עליו השלום, וכבר היה לנו צדיקים רבים גדולים ונוראים בכל דור ודור וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום חקירות, ולילך בעקבותם להאמין בהשם יתברך בפשיטות ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו לנו אבותינו הקדושים: וכשאדם הולך בתמימות באמונה לבד בלי שום חקירות יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון שהוא למעלה מחכמה וכו'. כי באמת חכמה דקדושה הוא למעלה מאמונה, אבל אף על פי כן אנו צריכים לבלי לילך בחכמות וחקירות רק באמונה לבד, כי אמונה הוא דבר חזק מאד, ואזי כשהולך באמונה לבד, בלי שום חקירות וחכמות כלל, אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחכמה, דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג חזק מאד אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאד, עד שלא ידע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות, ויצעק בנהמת לבו אליו יתברך רבונו של עולם אני אוהב אותך כל כך, אנא תקשר אותי אליך, ואזכה להרגיש אותך תמיד שאתה נמצא איתי עמי ואצלי, ואזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא יהיה לפני מראה עיני רק אמתת מציאותך יתברך, וכן לא אשמע משום דבר, רק את הקול הגנוז והנסתר שאתה קורא את כל אחד בכל יום בכל שעה ובכל רגע לחזור אליך וכו', ואזכה להרגיש תמיד את אהבתך שאתה אוהב אותי באופן שאף פעם לא אתרחק ממך, ובכל פעם כשיבוא על לבי ודעתי איזה מחשבה שאתה לא נמצא איתי, אדע שהמחשבות האלו הם מהס"מ הרשע הרוצה לעקור אותי לגמרי, ולחשוב שהכל טבע מקרה ומזל וכו', אנא אבי שבשמים זכיני להיות מקושר אליך כל ימי חיי בזה העולם, ותמיד אחשוב רק ממך וכו', ותיכף ומיד כשיגיע הזמן שאני צריך לצאת מזה העולם, יקושר נשמתי אל שכינת עוזו יתברך, ויהיה נעשה יחוד אמיתי בינינו, באופן שלא אוכל להפרד ממך לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא, ואל תשוקה כזו ורצון וחשק כזה אי אפשר להגיע אלא על ידי אמונה פשוטה שיאמין שאין בלעדו יתברך כלל, אך צריך שתדע כי יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם. דהיינו הבעל דבר שהוא מכניס חקירות בלב האדם וצריכין להכניעו ולגרשו, היינו לגרש מלבו כל החקירות ולחזק את עצמו באמונה פשוטה בו יתברך, ודע כי יש עבירות שהם מכניסים כפירות באדם. ויש שבאים עליהם מחשבות על האמונה מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי. ויש שהוסיפו על זה מעשיהם הרעים שעשו בעצמם, כי יש עבירות שהם מזיקים ופוגמים את האמונה, ולזה צריכין בושה ולב נשבר, שמי שיש לו חקירות ומחשבות אלו חס ושלום וכו', שנכנס בו ספיקות באמונה וכו', ונכנס בו דמיונות כאלו הקדוש ברוך הוא לא צריך אותו וכו', ראוי לו להתבייש מאד על אשר נולד בגשמיות כזה וכו', או שעשה מעשים כאלו וכו', שעל ידם בא לזה, שיבואו לו מחשבות כנגד אמונתנו הקדושה, אשר בשעה שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וכמו שכתוב (במדבר י"ד כ"א) "וכבוד הוי"ה מלא את כל הארץ", כי (ישעיה ו' ג') "מלא כל הארץ כבודו", ועליו באים מחשבות חס ושלום לגרשו ולעקרו מאלקים חיים, אשר הוא חי החיים יתברך ויתעלה שמו, ואין צריך לבאר גודל הבושה שראוי שיהיה לו כשבאים עליו מחשבות טמאות כאילו הוא כבר לא שווה לשום דבר וממנו כבר לא יהיה שום דבר, הכל הבל ורעות רוח, כי באמת כל זמן שאדם חי יש לו תקוה לתקן הכל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, ולכן ראה לחזק את עצמך תמיד באמונה פשוטה בו יתברך, ולא לפחד משום בריה שבעולם, ואני מוכרח להגיד לך אשר אמונה הוא ענין חזק מאד, וחייו חזקים מאד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה אפילו כשבאים עליו יסורים חס ושלום, אזי יוכל לנחם את עצמו ולהחיות את עצמו כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו, והיסורים הם לו לטובה ולכפרה ובסוף ייטיב לו השם יתברך בעולם הזה או בעולם הבא. אבל מחקר שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה אין לו למי לפנות ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו.
מה אומר לך ראה להרבות בצדקה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שאדם צריך להרבות בצדקה, ובפרט קודם שיוצא לדרך, כדי שלא ינזק, ולכן תעשה לעצמך הרגל לפני שאתה יוצא לדרך, תכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת צדקה "קרן הצדיק", וכן לפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה שבבית הכנסת, אשר אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה, ואף שזה נראה לדבר פעוט וכו', מה יהיה כבר כשאני יכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה בכל יום? אל תאמר זאת, כי דייקא אלו הפרוטות יצילו אותך בעולם הזה ובעולם הבא, ולכן זכור וגם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים פרשה א') חטא אדם ישוב ויתן צדקה וימחול לו שנאמר (משלי ט"ז ו') "בחסד ואמת יכופר עון" אם יש לאדם אלף רבוא אין עומדים לו בשעת צרכו בצרתו שכן הוא אומר (שם י"א ד') "לא יועיל הון ביום עברה" ומי עומד לו איסר אחד שהוא נותן שנאמר (שם י' ב') "וצדקה תציל ממות". כל הנותן צדקה אף על פי שהוא חטא ונתן צדקה מיד הקדוש ברוך הוא אומר אין רשות למלאך לשלוט בו, כי שכר אותה צדקה שנתן מקדים למלאך ואינו מניחו לשלוט בו, ולא עוד אלא שדוחפו וכופתו על פניו ומפייס עליו ואומר אף על פי שחטא ונתנה אין רשות למלאך לשלוט בו, אני קדמתי רשותי וקדמה לרשותו, כדאי היא הצדקה שנתן לרעבים, ואלולי שהאכילן היו מתים, הוא כסה ערומים ואלולי שכסן היו מתים, כדאי היא הצדקה שקיים נפשות להצילו ממות; ולכן תשתדל מאד שיהיה לך חלק בנתינת צדקה לבית התבשיל – אהל אברהם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר ויחי ו' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

הנה אנחנו נכנסים בשבוע חדשה, שבוע אחרונה מחומש בראשית, וכבר עבר חמישית שנה מראש השנה, ולכן עלינו להתעורר מחדש, ולראות במו עינינו איך שהזמן פורח, הנה יום והנה לילה וכו' וכו', ומה נשאר מכל יום ויום, רק הנקודות טובות שאנחנו זוכים לחטוף בכל יום, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, הדבר הראשון תהיה רק בשמחה, כי מה תרוויח בזה שתהיה עצוב? הן אמת שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים בגשמיות וברוחניות וכו' וכו', עם כל זאת העצבות והדאגות יכלה אותך לגמרי, וזה לא יביא לך אל שום דבר, ולכן הדבר הראשון תשתדל להיות בשמחה, ולדבר תמיד משמחה, ולקבל את פני כל אחד בפנים שמחות, ובפרט את אשתך תראה לשמח, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות עצבות סימן כ') מי שאין לו עצבות והוא תמיד בשמחה, בוודאי יתנשא; ולכן זה צריך להיות אצלך יסוד מוסד קודם להיות בשמחה, כי עם עצבות לא תגיע לשום דבר, ותשתדל שיתלה בביתך תמונת הצדיק, כי כך אמר רביז"ל (שם סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו, ותיכף ומיד כשתהיה בשמחה יתרחב לך דעתך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא מפני שאין להם ישוב הדעת, ולמה אין להם ישוב הדעת? מפני שהם לא בשמחה, כי תיכף ומיד כשאדם שש ושמח, נתרחב לו דעתו, והרגע שנתרחב לו דעתו, אז רואה לפניו אור אחר לגמרי, אשר לא נשאר מהאדם רק אלו הנקודות טובות שזוכה לחטוף בכל יום.
אין עוד דבר יותר חשוב לבר ישראל כמו להתפלל את השלוש תפלות במנין, כי אז הוא עת רצון גדול בשמים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ואמרו (ברכות ו.) מנין לעשרה שמתפללים בבית הכנסת ששכינה עמהם, שנאמר (תהלים פ"ב א') "אלהים נצב בעדת אל", ובמקום שהשכינה נמצא, שם הברכה מצויה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר בבית הכנסת, ובפרט באמצע התפלה שזה עוון חמור מאד, כמובא (זוהר תרומה קל"א:) ומאן דאשתעי בבי כנישתא ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא ווי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל דאחזי דלית ליה אלהא. ולא אשתכח תמן ואנהיג קלנא בתקיפא עלאה; [ומי שמדבר בבית הכנסת אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע מהאמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי מראה שאין אלוק והוא אינו נמצא שם, ולכן הוא לא מפחד ממנו ונוהג בבזיון בתיקון העליון שלמעלה], ותראה לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מרוב פשטות וקלות, אדם מזלזל בזה, אבל עיקר קבלת התפלה תלוי בזה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה.
נא ונא תקבע לעצמך קביעות מהשבוע ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן לגרוס הרבה פרקים משניות שזה טובה להנשמה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וגם טובה להגוף, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ועל כולם תהיה חזק בלימוד דף היומי חוק ולא יעבור, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואל יקל בעיניך דבר זה, ומי יתן שיהיה אצלינו כמה זמנים ביום עם מגידי שיעור שילמדו ברבים את הדף היומי, ואהיה אסיר תודה לכל אלו מאנשי שלומינו שיכולים להגיד שיעור בגמרא, שיקבעו איזה שעה באופן שכל אחד מאנשי שלומינו שיבחור את השעה הכי טובה בשבילו, כדי שיצטרף ללימוד דף היומי, כי דף גמרא מציל את האדם מכל מיני צרות ויסורים ומכל מיני חולאים רעים, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות הד' מלאכים השומרים את האדם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי זה לטובת נשמתך וגופך גם יחד.
חסדי השם יתברך שאנחנו עוסקים בשיפוץ כל המבנים לרווחת אנשי שלומינו, תן יד לעזור לזה על ידי שתיקח קופת צדקה "קרן הצדיק" מהמשרד, ובכל יום תכניס כמה פרוטות וזה הכל, ובפרוטות האלו נוכל להתרחב יותר ויותר, ואל יקל בעיניך הפרוטות האלו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויחי ז' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

ראה להדביק את עצמך בו יתברך, היינו שתמיד תצייר בדעתך איך שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וככל שתכניס מחשבה זו בדעתך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, כמו כן תהיה דבוק בו יתברך, וכך אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע האמונה הוא הדביקות והדביקות הוא האמונה, ובאמת רביז"ל הזהירנו מאד מאד על אמונה, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אבל אצלי אמונה דבר גדול, ועיקר האמונה זה תמימות ובפשיטות בלי שום חכמות והשכלות כלל, וזה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך להגיע לזה שיהיה רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו בלי שום חכמות, וכמו שגילה לנו רביז"ל בפירוש (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, אבל מה לעשות כשאדם חטא וכו', ובפרט בפגם הברית, אז המח שלו מתמלא עם חכמות ודמיונות, עד שמצייר בדעתו כאילו הקדוש ברוך הוא בכעס עליו, וכאילו לא צריכים אותו מלמעלה וכו' וכו', ובאמת הכל דמיון גדול מאד, כי למעלה בשמים כל דיבור ודיבור שאדם מדבר אליו יתברך, זה עושה רושם ומנענע את כל העולמות, כי אם בן אדם היה יודע מה הוא פועל בשמים עם הדיבורים שלו, לא היה מפסיק לדבר כל היום, ואנחנו צריכים להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שהוא נתן לנו את המתנה הזו של לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין לך נועם ועריבות יותר גדולה מזו.
נא ונא תראה שיהיה שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, אשר זה היה הרצון רביז"ל כמו שהוא אמר פעם (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וצריכים לקבל את כולם בסבר פנים יפות, וזה המצוה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל, ועיקר כח של הטומאה הס"מ הרשע ימ"ש רק להפריד בין נשמות ישראל על ידי הסתות הפרועות, כי הכח של הטומאה זה "הפרד ומשול", והוא הולך עם תחכום כל כך חזק שאדם לא חולם שעם הבל פיו הטמא הוא מפריד בין אחד להשני וכו', ולכן אנחנו צריכים להתאחד יחד ביתר שאת ביתר עוז ואיש את רעהו יאמר חזק.
אני מאד מבקש אותך שתלמד בכל יום שיעור במקרא במשנה בגמרא ובמדרש, אשר הד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה אשר אין עוד טוב מזה, ולא יחסר לך יום אחד מבלי שיעור מהד' שיעורים האלו אפילו קצת, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי ח' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

ראה להחדיר בעצמך אמתת מציאותו יתברך, ושלא יהיה לך פלא שאני כותב לך כל יום מזה, כי בזה העולם העיקר הוא אמונה, להאמין בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל לכל דמיון אחד גדול, מי שחושב שיש פה איזה טבע איזה מקרה איזה מזל, הוא חי בדמיון מאד מאד גדול, ופעם בא אדם אחד אל רביז"ל ואמר לו שיש לו בלבולי אמונה, ונכנס בו ספיקות תמיד וכו' וכו', והוא לא יכול לצאת מזה, ענה ואמר לו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ב) שאיתא שכל התהוות מעשה בראשית היה רק בשביל מה שצפה השם יתברך שיהיו אנשים שיהיה להם יסורים בענין האמונה הקדושה מחמת הבלבולים והכפירות העולים על מחשבתם רחמנא ליצלן, והם יתגברו כנגד אלו המחשבות ויתחזקו באמונה. ורק בשביל זה ברא השם יתברך את כל מעשה בראשית. ועל ידי דיבורים אלו נתחזק זה האיש מאד תמיד בכל עת שבאו עליו בלבולים, ולכן עלינו לחזור בכל יום בכל שעה בכל רגע מהענין האמונה הקדושה, שזה דבר גדול מאד, ותאמין לי כשיש לאדם אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"ג) מי שיש לו אמונה חייו חיים והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד. כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב בודאי טוב לו. ואפילו כשאינו כך (דהיינו שאין מתנהג לו כסדר ויש לו יסורין חס ושלום) גם כן טוב, כי הוא בטוח שאף על פי כן השם יתברך ירחם עליו להבא וייטיב אחריתו. כי מאחר שהכל מאתו יתברך בודאי הכל לטובה. אבל מי שאין לו אמונה חס ושלום חייו אינם חיים כלל, כי תיכף כשעובר עליו איזה רעה שוב אין לו שום חיות, כי אין לו במה לנחם עצמו כלל מאחר שאין לו אמונה כלל, ואין לו שום חיות ושום טוב מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה רחמנא ליצלן. אבל על ידי אמונה מה טוב ויפה החיות שלו, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, כל דקה ושניה שאדם רק חושב ממנו יתברך, הוא מקיים מצוות עשה של "ודבקת בו", והנה להגיע לאמונה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) שנעשה על ידי צדקה, ולכן תשתדל מאד לתת בכל יום כמה פרוטות לצדקה, וזכור גם זכור שלא מבקשים ממך כלום רק שתתן כל יום כמה פרוטות לפני כל תפלה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן באמצע האוכל, וכן לפני שיוצאים לדרך, שעל ידי זה נצלים מתאונת דרכים וממיתה משונה רחמנא לישזבן, וכמה כבר מבקשים ממך, רק כמה פרוטות זה הכל, וזכור גם זכור שאלו הפרוטות שתתן כל יום, הם יצילו אותך והם ילכו לפניך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", והפרוטות האלו ישמרו אותך בקבר שלא יגשו אליך שום קליפות ומזיקים וכו' וכו', ומה גם בחיים חיותך לאורך ימים ושנים זה רק יעזור לך, ועוד פעם אני חוזר ומדגיש לא מבקשים ממך איזה סכום אדיר, רק כמה פרוטות שתכניס בכל יום בקופת הצדקה, וזה יציל אותך מכל רע, מלבד שתקיים בזה מצוות צדקה, וכבר ידוע מה שהוכיח אותנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רנ"ח) לעשות מצוות הרבה. [וכתב מוהרנ"ת ז"ל] והנראה מכוונתו היה שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן, דהיינו לקבץ נדבות ולעסוק בגמילות חסדים וכיוצא בזה. ואמר לנו בזו הלשון: עפיס טוט איר גאר קיין מצוות ניט? (כלום אינכם עושים מצוות כלל?). וכוונתו היה לעסוק בצדקה, ורואים שבני אדם מונעים את עצמם מלתת צדקה, כי הם חושבים שצריכים לתת איזה סכום גדול וכו', ולכן לא נותנים אפילו פרוטות זעומות וכו', אבל לא מבקשים ממך רק כמה פרוטות, ובזה אתה מקיים מצוות עשה של צדקה, שהמצוה הזה עולה על כל המצוות, כי צדקה מקרבת את הגאולה, וצדקה עוזרת לאדם שהוא לא יצטרך להגיע טובות מאחרים, אלא יבוא לו שפע בתוך ביתו, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן ה') על ידי צדקה בא ישועה, ואמר (שם אות צדיק סימן קל"ה) על ידי צדקה זוכה להתקרבות להצדיקים, וכמה מבקשים ממך? רק כמה פרוטות זה הכל, וזה עושה רעש גדול בשמים, כי אצלו יתברך חשוב כמה פרוטות כאילו נתנו כמה מיליונים בלי שום גוזמא כלל, כי מצוות צדקה זה מצוה שאדם מחוייב לתת, וזה הלכה מפורשת שאפילו עני שהוא בעצמו מתפרנס מהצדקה חייב לתת צדקה כמובא (רמב"ם פרק ז' מהלכות מתנות עניים הלכה ה') ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר; וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה סימן רמח סעיף א') כל אדם חייב ליתן צדקה אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו; ולכן ראה לעשות לעצמך קביעות להכניס בכל יום בהקופה כמה פרוטות לצדקה, ואז תראה איזה הצלחה יהיה לך.
אני חוזר ומדגיש דע לך כי להחזיק מחשב (מכשף) בבית זה כמו שמחזיקים פצצה וכו', כיון שזה מתפוצץ אז אף אחד לא בטוח שהוא לא ינזק, ולכן אל תאמר שאני שומר וכו', ואני לא יתן להילדים לגשת לזה וכו', אלא דע לך שזה נסיון מאד קשה וכבד, והמחשב (מכשף) הזה הרבה בתים הרס, כי האשה התכתבה בפייסבוק וכו' וכו', עד שהיא בגדה בבעלה וכו', וזה כבר קרה בבתים הכי טובים, ומכל שכן וכל שכן שהילדים יצאו לתרבות רעה רק בשביל הכלי משחית הזה, ולכן אני מאד מבקש אותך תוציא את זה לפני שיהיה מאוחר, ואז תהיה מהצועקים ואינם נענים, תאמין לי שאין לי שום עניין לכתוב לך דבר זה, אלא אני רוצה להציל אותך מאבדון נצחי, תתאר לעצמך שאני נמצא כבר למעלה בשמים ומשמה אני כותב לך את המכתב הזה, איך היית מקבל את דבריי? מה אומר לך שם בשמים מאד מאד טוב, שם לא רואים כלום רק אלקות, ומרגישים רק אלקות, ונושמים אלא אלקות וכו' וכו', ואין עוד תענוג יותר גדול מזה, ולכן למה לא תרגיל את עצמך עוד עכשיו בחיים חיותך להרגיש את אמתת מציאותו יתברך תמיד, ואז ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ולכן אני מאד מבקש אותך הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך על כל פרט ופרט, ובפרט לבקש על הילדים שיהיו ניצולים מעבירות חמורים, כי עכשיו הנוער הם מאד מאד בסכנה, ומה גם שכל אבא מוכרח לשמור על הבנים שלו, ואם לא הוא רוצח הכי גדול פשוטו כמשמעו, אשרי מי שמדבר עם אשתו ועם ילדיו תמיד דיבורי אמונה, ואז טוב לו בזה ובבא לנצח נצחים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויחי עשרה בטבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל נ"י

היום זה יום הילולא של מוהרנ"ת ז"ל, שבפירוש גילה לנו רביז"ל עליו שאם לא הוא, לא היה נשאר ממנו אפילו עלה אחד, וידוע שלמוהרנ"ת ז"ל היה לו נשמת עזרא הסופר, כמו שאמר בעצמו לפני הסתלקותו "כשעזרא הסופר נסתלק וטרייף פסול מתפשט" וכו' וכו', וכמו שאנחנו רואים שעזרא הסופר תיקן תקנות לעם ישראל, ועל ידי זה הציל את כלל נשמות ישראל מהתבוללות וכו', עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (סוכה כ.) כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא ויסדה, כך הוא מוהרנ"ת ז"ל שהוא גילה ופירסם את רביז"ל בעולם, כי לולי הוא לא היה נשאר זכר מרביז"ל, ולכן לא בחינם שהתבטא אחד מאנשי שלומינו הרב החסיד ר' אפרים מפשעבוז' ז"ל "ולא נתן למוט רגלינו" אם לא היה מוהרנ"ת ז"ל, מזמן היה למוט רגלינו וכו' וכו', כי באמת מוהרנ"ת ז"ל היה תלמיד האמיתי של רביז"ל שהוציא את הדרך הנכונה של רביז"ל ללמד אותנו איך לדון את עצמינו לכף זכות ולדון את הזולת לכף זכות, לחזק את עצמינו ולחזק את אחרים, ולכן עלינו לקבל היום קבלות חזקות כדי לציית את רביז"ל ולהשתדל לקיים כל שיחה ושיחה שידבר איתנו רביז"ל, כמובא בדבריו הקדושים שאמר (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפלו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער איד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם.].
ולכן עלינו להתחיל להתמיד בספרי רביז"ל בהתמדה גדולה מאד, כי רק בזה אנחנו מקושרים אל רביז"ל, כי בלי לימוד ספרי רביז"ל, אין לנו שום שייכות אליו, ולכן שלא יטעה אותך אף אחד שיכולים להיות חסיד ברסלב מבלי להיות בקי בספרי רביז"ל, כי בפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר שלו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחיל ללמוד ספרי רביז"ל בהתמדה גדולה מאד, ואל תסתכל על שום בריה שבעולם, רביז"ל לא נמצא אצל אף אחד רק במקום שלומדים את ספרו הקדוש, ומדברים את דיבוריו, ומשיחים את שיחותיו הקדושים, ותאמין לי שמי שבקי בספרי רביז"ל הוא כבר לא צריך את אף אחד בעולם, כי רביז"ל מגלה לנו דרך בחיים איך יכולים לעבור את זה העולם בקלות, לא להסתכסך עם אף אחד וכו' וכו', כי העולם הזה מלא נסיונות קשים ומרים, ואשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, העולם מטעה מאד, ועיקר ההטעה שאדם מטעה את עצמו שחושב שהיום הזה אינו יום, אבל באמת גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי, שזה "היום אם בקולו תשמעו", 'היום' דייקא, ובאמת זה עצה נוראה ונפלאה מאד מאד, כי אדם צריך לראות רק לחשוב מהיום הזה, כי יום האתמול כבר פרח וכו', ויום המחר עדיין לא בא וכו', אז מה צריכים להתבלבל מהאתמול ומהמחר, אדם צריך לדאוג למלאות את היום הזה עם טוב אמיתי ונצחי, ובפרט בעניין שמחה, צריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן ראה רק להיות בשמחה, ותרבה בחסד היום הזה דייקא, הן אתה בעצמך תכניס כמה פרוטות לצדקה, שרק זה יציל אותך וזה ילך לפניך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, וכן לחטוף היום הזה דייקא לימוד תורה הקדושה מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה וכו' וכו'.
נא ונא שלא יהיה לך שום חלק בהסתות הפרועות שקורה היום וכו', לא לכאן ולא לכאן וכו', כל ענינינו זה רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולחזור בתשובה שלימה ולתקן את העבר שלא כל כך מזהיר וכו' וכו', וצריכים לזרוק את עצמו על הריצפה ולבקש ממנו יתברך ברחמים ובתחנונים שלא יצא מזה העולם ערום בלי תורה ובלי תפלה ובלי מצוות ומעשים טובים, כי שמה בשמים מאד מאד חשוב תורה ותפלה ומצוות ומעשים טובים, והעולה על הכל צדקה וחסד.
זכור וגם זכור שעל כל אבא יש חיוב לשמור על הילדים שלו, ואם הוא לא שומר הוא בכלל רוצח פשוטו כמשמעו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר ויחי י"א טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים עכשיו יותר ויותר קרוב להגאולה, והנה אנחנו נכנסים בשבת הזו שבו יעקב אבינו מזהיר את בניו "האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים", ואחר כך אומר "הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם", ויש לומר שפה הוא מגלה את סוד הגאולה שיהיה באחרית הימים, שצריכים לאחד את נשמות ישראל יחד, כי הנה רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) "יעקב" זה מדריגה התחתונה שיש בעם ישראל, שהם בחינת עקביים, "ישראל" זה מדריגה העליונה שיש בעם ישראל, שהם בחינת לי ראש, היינו שאלו שהם במדרגת "ישראל" צריכים לשמוע אל יעקב אביהם, וגם אלו שהם במדרגת "יעקב" צריכים לשמוע ליעקב אביהם, שזה מה שרביז"ל מגלה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז' וסימן ס"ח) שהצדיק לומד עם דרי מעלה ועם דרי מטה, כי עיקר גדולת הצדיק שאפילו שנמצא למעלה הוא נמצא גם למטה, ככל שעולה למעלה למעלה ונכלל באין סוף ברוך הוא וכו', כן הוא יכול לרדת למטה למטה בשאול תחתית ומתחתיו וכו', ולקשר את כלל נשמות ישראל יחד, וזה צריך להיות עבודתנו עכשיו, לציית את הצדיק האמת שהוא לומד עם דרי מעלה ועם דרי מטה, ולכן הגיע הזמן שנתאחד יחד בקהילתינו הקדושה, ולשמור מאד מאד לא להגרר אחר שום צד וכו', ולא להגרר אחר שום מחלוקת וכו', ולא להשתתף בשום הפגנות משום צד וכו', אנחנו לא רוצים כלום רק לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, ולציית את הצדיק האמת שהוא רביז"ל, שלימד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איך הוא אוחז באמונה, כי יש סובלי חלאים שעיקר הסבל שלהם זה רק מחמת חסרון אמונה, ובפרט אלו שסובלים על העצבים שזה מחלה מאד מאד קשה, זה בא מחמת חסרון אמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אדם כזה הוא תמיד סבלן וגם וותרן, ואינו נכנס בלחצים ומכל שכן אינו בכעס ובמריבות, אבל זה לעומת זה עומד הס"מ הרשע שמסית ומדיח בין עם ישראל שיהיו פירודים וחילוקי דעות, כי כל הכח של הקליפות והסטרא אחרא הוא "הפרד ומשול", כמובא בזוהר (רעיא מהימנא בהר קי.) דכל אלהים אחרים עלמא דפרודא אינון ולית לון קריבא ויחודא וקודשא בריך הוא אפריש לון משמיה כגון דאפריש חשך מאור וכו', כי כל הענין של הסטרא אחרא זה רק שיהיה פרוד, כמו שאי אפשר לערבב חושך עם אור, ולכן לא בחינם שהס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה פירודים בין נשמות ישראל, כי הרגע שעם ישראל מאוחדים יחד, אין להטומאה שום קיום, ולכן הס"מ עושה כל מיני תרגילים בעולם שיהיה סכסוכים בין נשמות ישראל, ואמר המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע בשם רבו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, אם ישבו יחד עשרה יהודים אפילו שלא ידברו ביניהם, אלא ישבו יחד בלב אחד וברצון אחד, אזי יוצא מהם אור כזה שאפילו מיכאל שמלמד זכות על עם ישראל לא יכול לעמוד שמה מרוב אור שיוצא מהם, ומכל שכן וכל שכן כשעשרה האלו מדברים דברי תורה, ועל אחת כמה וכמה כשיש עשיריות מבני ישראל שמתאחדים יחד, ולומדים תורה יחד, או מתפללים יחד, יוצא מהם שבחים כאלו שמלאכי מעלה אופנים ושרפים וכו' וכו', לא יכולים לעמוד שם, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שבהקהילה שלנו יהיה רק אהבה אחדות וריעות, ולא לתת שום גישה להס"מ וגונדא דיליה שיתערב בינינו, תהלה לאל יש לנו את רביז"ל שהוא מלמד אותנו איך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ועל זה בנוי הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ואנחנו צריכים להשקיע הרבה בהנוער, כי הם הילדים שלנו, הם העינים שלנו, ואסור להזניח אותם, ואוי להם לההורים שלא מסתכלים על הילדים שלהם, הם פשוט רוצחים פשוטו כמשמעו, אין דבר כזה להגביה ידים ולהגיד מה אני יכול לעשות? אדרבה אם יש איזה בעיה עלינו לטכס עצה ביחד, ולמסור את נפשינו שיהיה שמירה להנוער שלנו, ובפרט עכשיו בימי הרת עולם לפני הגילוי הנפלא שיהיה בעת ביאת המשיח, שאז יתפשט אריך אנפין דקדושה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ב) מתפשטת עכשיו אריך אנפין דטומאה, שזה כלל המחשבים (המכשפים), האינטרנט, האייפד, הבלקברי וכו' וכו', שבזה יכולים רק להסתכל בשיקוץ תיעוב זיהום וניאוף, וכו' וכו', ומה רוצים אחר כך מהנוער שלנו, אם ההורים יש להם הכלי משחית הזה, למה שהנוער לא יחקו אותם? רביז"ל החדיר בנו אמונה, כי עיקר האמונה מקבלים רק על ידי הצדיק האמת, ותיכף ומיד כשיש אמונה כבר נפתח הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי לא ידבר אדם אליו יתברך, אלא כשיש לו אמונה פשוטה בו יתברך, שמאמין שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא ומלא כל הארץ כבודו, וזה הגילוי של רביז"ל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, דייקא מהשבת הזה שזה התחלה של ימי השובבי"ם, כי מיום ראשון כבר מתחיל הארבעים יום של שובבי"ם שאז יכולים לתקן את פגם הברית הוצאת זרע לבטלה, שזה עוון חמור מאד מאד, כי מכל טיפה יכול להוולד וולד וכו', כשמוציא זרעו לבטלה, נמצא שהורג את ילדיו, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (נדה יג.) כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה וכו' וכאילו שופך דמים וכו', עיין שם, ולכן דייקא מהשבת הזה אנחנו צריכים לקבל על עצמינו להיות בשמחה כל השבת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) עונג שבת כאלף תעניות, וכיון ששמחים ועליזים בשבת קודש ושומרים לא לפטפט כל העולה על רוחו בשבת, מוחלים לו על כל עוונותיו, וזה הכנה לימי השובבי"ם, ולכן אשרי ואשרי מי שיכול לקבל על עצמו על כל פנים מעכשיו להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין, שזה תיקון הברית גדול מאד, וכן מי שיכול להרבות בצדקה שזה תיקון גמור לפגם הברית, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"ד) צדקה היא תיקון הברית, כי פגם הברית הוא, כי הוא היה צריך להשפיע בקדושה למקום שצריך להשפיע, והוא סילק ההשפעה משם, והמשיכה חס ושלום למקום אחר, ועל כן התיקון על ידי הצדקה, שעל ידי זה חוזר ומשפיע אל הקדושה, ועל ידי זה נתתקן, אשרי ואשרי מי שיכול להכניס בכל יום כמה פרוטות בקופת הצדקה שזה תיקון גמור לפגם הברית, כמובא בדברי רביז"ל, ואל יקל בעיניך אלו הפרוטות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ג טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

היום מתחיל ימי שובבי"ם, היינו ארבעים יום של הפרשיות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים, שבו מסופר איך שעם ישראל היו בשיעבוד מצרים, ונשתעבדו מאד בחומר ובלבנים וכו', ואיך שעבר עליהם מרירות דמרירות וכו', ועד שזכו שיצאו ממצרים ועברו את הים וקיבלו את התורה בהר סיני, וכן את כל הדינים בין אדם לחבירו, שזה פרשת משפטים, ולכן אמר האריז"ל שימים האלו הם מסוגלים מאד לתקן מה שאדם פגם בברית בימי חייו וכו', ולכן מה טוב ומה נעים לעשות התחלה חדשה בארבעים ימים האלו, ולקבל על עצמו הרבה קבלות טובות בשביל תיקון נפשו, רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"ד) צדקה היא תיקון הברית, כי פגם הברית הוא, כי הוא היה צריך להשפיע בקדושה למקום שצריך להשפיע, והוא סילק ההשפעה משם, והמשיכה חס ושלום למקום אחר, ועל כן התיקון על ידי הצדקה, שעל ידי זה חוזר ומשפיע אל הקדושה, ועל ידי זה נתתקן, ולכן אשרי מי שיכול לתת בכל יום כמה פרוטות לצדקה, הן לפני כל תפלה שזה דבר גדול מאד, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", והן בעת האוכל, והן לפני שהוא יוצא לדרך שיהיה לו שמירה, ואל תחשוב מה כבר יהיה מהפרוטות האלו שאני יכניס היום בקופת הצדקה? אל תאמר זאת, כי הפרוטות האלו הם תיקון גמור לפגם הברית פשוטו כמשמעו, וכתיב (דניאל ד') "וחטאיך בצדקה פרוק", ואמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט:) מאי דכתיב (ישעיה נ"ט) "וילבש צדקה כשריון" לומר לך מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול; ראה להקפיד מאד מאד בארבעים ימים אלו להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ותקפיד לומר אמן בקול, כי כל מי שעונה אמן יהא שמיה רבה, לא זז משם שמוחלים לו על כל עוונותיו, וכל העונה בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן (שבת קיט:), שמרגיש טעם גן עדן עוד בחיים חיותו, ואל יקל בעיניך דברים אלו, כי אף שהם נראים דברים קטנים ופעוטים, אבל זה תיקון גמור לפגם הברית, כמובן שתקפיד לומר בכל יום את העשרה מזמורי תהלים שהם "תיקון הכללי", ומנהגנו לומר את זה תיכף ומיד אחר תפלת שחרית בעוד שתפילין דרבינו תם עלינו, ודע לך שכל מה שעושים בארבעים ימים אלו שנקראים ימי שובבי"ם לתוספות קדושה, זה מועיל מאד מאד לתיקון חטאות נעורים, אשר אין אדם נקי מזה, ולכן יש צדיקים שנוהגים בארבעים ימים אלו לסיים את ששה סדרי משנה, שהוא תיקון גמור לפגם הברית, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה שמזככת את הנשמה, וכן גומרים את כל ספר תיקוני זוהר וכו' וכו'.
מוהרנ"ת ז"ל היה נוהג לומר בכל יום "יום תהלים", ושלוש פעמים בשנה היה אומר פעמיים את ה"יום תהלים" והם ימי שובבי"ם, ובימי ספירת העומר, ובימי אלול, ולכן אשרי מי שזוכה בימים אלו לומר את ה"יום תהלים", כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שאמירת תהלים מסוגל לתשובה, ועל כולם מי שעד עכשיו לא זכה ללמוד בכל יום חומש ורש"י עם התרגום כדי לסיים שנים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע, עכשיו הוא הזמן להתחיל, כמובא (בעל הטורים) ו'א'ל'ה' ש'מ'ו'ת' ב'נ'י' י'ש'ר'א'ל' ראשי תיבות ו'אדם א'שר ל'ומד ה'סדר ש'נים מ'קרא ו'אחד ת'רגום ב'קול נ'עים י'שיר י'חיה ש'נים ר'בות א'רוכים ל'עולם, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, כי רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, יש בזה העולם כל כך הרבה הבלים והבלי הבלים ודמיונות וכו' וכו', מחלוקת ומריבות וכו', ויכוחים ואי הבנות בין אחד להשני וכו' וכו', ואף אחד לא שם לב שהנה יום והנה לילה והכל פורח, כי ימינו כצל עובר, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן אשרי אדם שהוא שש ושמח כל היום על נקודת יהדותו, ואין עוד מצוה יותר גדולה מזו כמו שמחה שאדם שמח על שנולד יהודי, ומוצא בעצמו תמיד את הנקודות טובות שיש בו, כי כל אחד מלא מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ולכן זה דבר גדול לשמוח עם נקודת יהדותו, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, כי עצם השמחה ששש ושמח עמו יתברך, זה מה שמצילו מכל הצרות, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) שמי שבשמחה הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר את בריתו.
נא ונא לשמור על הילדים עם מי הם מתחברים? ואיפה הם הולכים? ומה הם עושים? ומי שלא שומר על הילדים שלו הוא פשוט רוצח ומופקר פשוטו כמשמעו, ויאכל את זה בגדול כשהילדים יהיו גדולים ויצאו לתרבות רעה רחמנא ליצלן, והוא החייב כי לא שמר עליהם כשהיו קטנים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ד טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

עכשיו בימי שובבי"ם צריכים מאד מאד לחפש ולבדוק בעצמו אם אין אצלו כסף של מירמה וכו', וגניבה וכו', והטעיה להבריות וכו', כי אחד מהדברים הכי חמורים שבעוונות בין אדם לחבירו, זה נגיעה בכסף הזולת, ובני אדם לא יודעים מזה, ואם היית יודע מה איזה מחיר כבד משלמים על זה שנוגע בכסף של השני, יראה ופחד היו מסבבים אותך, ומובא מהאריז"ל כמה גלגולים אדם צריך לבוא ולהתגלגל חזרה בזה העולם פעם בדומם פעם בצומח פעם בחי וכו', רק מפני שגנב או הוציא במירמה כסף מהזולת, ולכן זה צריך להיות הדבר הראשון אצלינו בימי השובבי"ם לחפש ולבדוק אם אין אצלינו כסף של מירמה וכו', רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') שצריכים לדעת איך ללחום עם חרב התפלה, שלא יטה את זה לא לימין ולא לשמאל, אלא שיהיה קולע אל השערה ולא יחטיא, זאת אומרת מי שרוצה לזכות לתפלה להתפלל להקדוש ברוך הוא, עליו לדעת שצריך לזרוק את השכל העצמי שלו, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך בין בגשמי בין ברוחני, דבר גדול דבר קטן שרק צריך, הכתובת הראשונה והאחרונה זה רק הקדוש ברוך הוא, וכמו שכתב הרמב"ם בהי"ג עיקרים שלו "אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו לו לבדו ראוי להתפלל ואין לזולתו ראוי להתפלל", ואפילו שעדיין לא רואה ישועה, עליו להמשיך בעקשנות גדולה ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריך, וצריכים לשמור מאד מאד לא להטות לימין לחשוב מאחר שהתפללתי כבר על דבר זה וכו', אז למה להמשיך להתפלל? שזה נקרא ימין, או לא להטות לשמאל שמסית אותו הס"מ מה לך להתפלל? הלא לא שומעים אותך בכלל, שזה נקרא שמאל, ולכן מי שמחזיק את חרב התפלה, עליו לדעת שאסור להטות לא לימין ולא לשמאל, אלא שיהיה קולע אל השערה, להמשיך להתפלל ולא להפסיק עד שרואה ישועה, וזה אי אפשר אלא על ידי משפט, כי צריכים לשפוט את עצמו וכו', עיין שם, ושאל הרב החסיד ר' לוי יצחק בנדר ז"ל את רבו האיש אלקי רבי אברהם בן רבי נחמן ז"ל (בעל מחבר "ביאור הלקוטים") מה הייתה כוונתו של רביז"ל שצריכים לשפוט את עצמו? כדי שלא יטה לא לימין ולא לשמאל, ענה ואמר לו רבו "אדם צריך לשפוט את עצמו אם לא נגע אפילו בפרוטה של חבירו, כי זה כבר מעכב את התפלה", עמוד וראה איך שאדם צריך לשמור את עצמו מכל מיני ספק ספיקא של גניבות ולהטעות את הבריות וכו', וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות גניבה וגזילה סימן א') מי שנפתה לבו לגזול, וכיון שהתיר לעצמו גזילת חבירו, הרי הוא מוכן לכל חטא ועוון ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה, הרגע שאדם התיר את עצמו ליגע בכסף של חבירו, הוא כבר מוכן לעבור על כל חטא שבעולם רחמנא לישזבן, רואים מזה את גודל העוון מליגע בכסף של הזולת, ומה אנחנו רואים היום? שכל מי שגונב וגוזל יותר בתחכום, חושבים שהוא גבר רחמנא ליצלן, בשעה שלמעלה בשמים העוון הכי חמור זה גניבה וגזילה, כמאמרם ז"ל (סנהדרין קח.) אמר רבי יוחנן בא וראה כמה גדול כוחה של חמס, שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחתם עליהם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל; ואנשים בכלל לא נזהרים בזה, ולכן עכשיו בימי השובבי"ם שאנו חוזרים בתשובה על פגמי הברית וכו' וכו', צריכים הדבר הראשון לפני הכל לחפש ולבקש אם אין בידו כסף גניבה וגזילה וכו', ואם לא עבד על בני אדם, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות גניבה וגזילה סימן ה') מי שלא חס על ממון חבירו, בידוע שהוא גנב; ולצערינו הרב אנחנו רואים אנשים שלא מתביישים לעבוד על הזולת ולהוציא ממנו כסף במירמה, ואף אחד לא שם לב שפתאום יבוא עליו רעה כזה שלא חלם על זה וכו', וישלם כפל כפליים על שהוציא כספים במירמה מחבירו.
נא ונא ראה לחזק את עצמך בימים אלו יותר מתמיד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי אתה ממשיך על עצמך השגחה ממנו יתברך, שהוא משגיח עליך בפרטי פרטיות, וכן תהיה זהיר מאד מאד לפני שאתה הולך להתפלל להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, שזה מאד נחוץ כדי שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
ועל כולם אני מבקש ומתחנן אליך תחוס על עצמך, ותרגיל את עצמך לדבר כמה דיבורים אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ורביז"ל גילה לנו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את דיבורים אלו בתוך לבך, ואז תראה איך שבזמן קצר תשתנה לגמרי לטובה, ואם אתה יודע שיש בידך כסף גזילה, ראה להשיבה תיכף ומיד, ואז ושב ורפא לך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר שמות ט"ו טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

ראה להדביק את עצמך באין סוף ברוך הוא, ותחדיר בעצמך שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואין דבר כזה ליפול בדעתו, כי כך גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"ב) מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלא כל הארץ כבודו, ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך, כמו שכתוב (תהלים צ"ו ג') "ספרו בגוים כבודו", שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך, כי כבודו יתברך צועק תמיד, וקורא ומרמז להאדם שיתקרב אליו יתברך, והוא יתברך יקרב אותו ברחמים באהבה ובחיבה גדולה, וזה שהאדם נתלהב לפעמים בתוך תפילתו ומתחיל להתפלל בהתלהבות וחשק גדול, ותפילתו שגורה ומרוצה בפיו, זהו אור השם יתברך בעצמו כביכול שנתלבש בו וקורא אותו לעבודתו יתברך, כי זה ההתלהבות שהאדם מתלהב בתפלתו, זה השם יתברך בעצמו כביכול, כמו שכתוב (דברים י כ"א) "הוא תהלתך והוא אלקיך", שהוא יתברך, הוא בעצמו התהילה והתפילה, ולפעמים האדם מתפלל לפני השם יתברך כביכול, וגם כשמרגיש שהשם יתברך מסתלק ומתרחק חס ושלום ממנו, אסור לו להתייאש בשום פנים ואופן, אלא הוא צריך גם כן להתפלל ולהשליך התפילות אחריו יתברך בסוד (תהלים נ"ב כ"ה) "השלך על הוי"ה יהבך" שצריך לזרוק ולהשליך אחריו יתברך את התפילות כשהוא מרגיש כאילו הקדוש ברוך הוא מסתלק ומתרחק ממנו, והכלל שאסור לאדם ליפול בדעתו כלל, הוא צריך לעשות לעצמו חוק ולא יעבור לבוא שלוש פעמים ביום בבית הכנסת ולהתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ולא להתבלבל משום דבר, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן צ"ט) על הפסוק (דברים ג) "ואתחנן אל הוי"ה בעת ההיא לאמור", דהנה האדם צריך להתפלל בדביקות גדול להשם יתברך, אך אם לפעמים יש עת, שאינו יכול להתפלל בדביקות. אל יאמר איני מתפלל כלל, מאחר שאינו יכול לכוון כראוי ולהתפלל בדביקות, והתפילה אינה מקובלת, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות לד:) על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולה ונתרפא וכו', אמרו לו וכי נביא אתה וכו', אמר להם אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו יודע אני שאינו מקובל, וזהו על דרך הזה שאדם צריך לדעת אם התפלה היא בדביקות, אזי ידע שהתפילה שגורה ומרוצה בפיו, והיא מקובלת, ואם לאו חס ושלום להיפך וכו'. אף על פי כן אל יאמר האדם אם כן מה לי להתפלל מאחר שתפלתי לא מקובלת וכו', אל יאמר זאת אלא יתפלל תמיד, ואם לא יוכל להתפלל בדביקות עכשיו כראוי, יתפלל כמו שהוא יכול וכו', כי בעת שיתפלל בדביקות כראוי, אזי יעלה כל התפילות עם התפילה ההיא שהתפלל כראוי, וזה פירוש הפסוק "ואתחנן אל הוי"ה" תמיד, היינו בין בדביקות בין שלא בדביקות. "בעת ההוא לאמר", היינו בעת שאזכה להתפלל בדביקות, שהוא בחינת שגורה תפילתי בפי, והיינו "בעת ההוא לאמר", שהדברים נאמרים ומרוצים בפיו מחמת שמתפלל בדביקות, אז יעלה כל התפילות שהתפלל עד עתה אפילו שלא בדביקות, זאת אומרת אדם אסור לו לחפש ולבקש בעצמו מומים וחסרונות וכו' וכו', שעכשיו הוא מבוהל ומבולבל והוא לא יכול להתפלל וכו', וזה לא בדביקות וכו', אל יאמר זאת, אדם צריך להחדיר בעצמו את אמתת מציאותו יתברך, ולומר את תיבות התפלה בתמימות ובפשיטות גמור עם האמת שלו, כמו שהוא אוחז בה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קי"ב) שאדם צריך לומר את תיבות התפלה עם האמת שלו וכו', היינו עם כל הבלבולים שלו וכו', ואז יתחיל להאיר לו התפלה בהארה נוראה ונפלאה מאד, שיתחיל להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, כי התפלה הוא בעצמה הדביקות בו יתברך, כמו שכתוב (דברים י' כ"א) "הוא תהלתך והוא אלקיך", העיקר תזכור שלפני כל תפלה צריכים להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז התפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך".
אני מאד מאד מבקש אותך שתהיה חזק מאד מאד לבוא בכל יום לבית הכנסת דייקא להתפלל שם את השלוש תפלות, ועל ידי זה תמשיך את השגחתו הפרטיית עליך, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
נא ונא ראה לחזק ולעודד ולשמח תמיד את ילדיך, הורים אסור להם להשפיל את הילדים בשום פנים ואופן, אדרבה עיקר החינוך רק להגביה את הילד או הילדה, אסור להשפיל אותם ולכנות להם שמות וכו' וכו', וצריכים מאד לשמור על הילדים עם מי הם מתחברים ועם מי הם הולכים וכו' וכו', ומי שלא שומר על הילדים שלו ולא איכפת לו מהם, ידע שהוא רוצח בדם קר, ושלא יהיה לו אחר כך טענות שילדיו ירדו מהדרך וכו', אין תירוץ שהוא עסוק, כי מוהרנ"ת ז"ל אמר אצלו חינוך הילדים כל כך גבוה כמו עבודת תיקון חצות, תתאר לעצמך יהודי זוכה לקום בכל לילה בחצות ולאונן ולקונן על חורבן בית המקדש, שבזכות זה זוכים לרוח הקודש ברור ותפלתו נשמעת בשמים, ופועל ישועות בקרב הארץ מי שרגיל בזה לא לחסור לילה אחד מאמירת תיקון חצות, עם כל זאת אמר מוהרנ"ת ז"ל שהחינוך של הילדים שלו, יותר חשוב מכל עבודת של תיקון חצות, עמוד והתבונן מה זה חינוך הילדים, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדיר בעצמך את המילים האלו, כי אני כותב לך את זה רק מרוב אהבה שיש לך אליך, ואני רוצה שיהיה לך נחת מכל יוצאי חלציך, ושישרה השכינה עליך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר שמות ט"ז טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, והוא מעורר אותנו מהשינה העמוקה שאנחנו ישנים בה, כי כך אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה להעולם שהם עובדים את השם יתברך ועוסקים בתורה ובתפלה, אף על פי כן עבודתם הוא בחינת שינה וכו', והצדיק מעורר מהשינה, מכניס באדם שכל ודעת שיתעורר מן השינה ויכניס בדעתו אמתת מציאותו יתברך, ועל ידי זה הוא יכול לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי כשאדם מרגיש שאין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה הוא תמיד מדבר אליו יתברך, אשר אין עוד מדריגה יותר גדולה מזו שאדם מדבר פנים אל פנים כביכול אל הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רנ"ט) כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, ומתוודה ומתחרט על גודל הפגמים שעשה, אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת אותו, כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול, וזה בחינת (דברים כ"ו) "את הוי"ה האמרת והוי"ה האמירך" וכו'. והיא מנחמת אותו שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים; ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שזכינו לדעת מרביז"ל, ולכן עלינו רק לציית אותו להרבות בשיחה בינו לבין קונו, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אשרי מי שחזק בזה.
העיקר ראה ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד, ועל כולם ראה ללמוד בכל יום הלכה, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד כל יום הלכה, וכל מה שקשה לך וכו', או שיש לך איזה שאלה בבית באיסור והיתר או בשאר דברים, תפנה אל ה"בית הוראה" שלנו, שיש לנו ארבע דיינים מומחים, ואל תיקח את זה בקלות כי אנחנו יהודים ואנחנו מחוייבים לציית את התורה הקדושה, ולכן כל דין ודברים וכו', וכל שאלה וכו', צריכים לפנות אל ה"בית הוראה", וכשיש איזה ענין מסובך, הם תיכף ומיד בקשר עם גדולי הרבנים שיש בארץ.
נא ונא ראה לבוא במוצאי שבת אל השיעור כללי שחוזרים על הלכות טהרה בכל מוצאי שבת של ימי השובבי"ם, שזה מאד מאד נחוץ.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר שמות י"ז טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מה אומר לך כל יום שעובר ועדיין אנחנו חזקים בהתקרבות אל רביז"ל, לא סתם התקרבות אלא הולך לנו בחיים לשקוד בספרי רביז"ל שרק זה נקרא התקרבות אמיתי, לא להטעות את עצמו, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) פניו שכלו ונשמתו בתוך הספר, ולכן אם אדם רוצה להכיר באמת את רביז"ל, עליו להיות בקי בספרי רביז"ל ישר והפוך והפוך וישר, ואם רוצים יכולים, וזה עיקר שמחתינו שכל הרצון שלנו לגשם את רצונו של רביז"ל, הן בשיחה בינו לבין קונו אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ובאמת למה אדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי נדמה לו שהוא צריך לדבר הרבה וכו', ועכשיו אין לו דיבורים וכו', אזי לא מדבר, אבל באמת אדם צריך כל כך להחדיר בעצמו אמתת מציאותו יתברך, עד שלא יכול להיות לרגע בלי הקדוש ברוך הוא, וזה נעשה על ידי שיחה בינו לבין קונו, ואפילו רגע אחד לדבר אליו יתברך, זה מאד מאד יקר למעלה בשמים, אדם שנמצא בזה העולם מלא צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', עם כל זאת הוא מנתק את עצמו מהכל, ומדבר אליו יתברך, האם אתה יכול לתאר איזה נחת רוח גורמים להקדוש ברוך הוא על ידי זה? וכבר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רנ"ט) כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, ומתוודה ומתחרט על גודל הפגמים שעשה, אזי גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתה וצערה ומנחמת אותו, כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן כביכול, וזה בחינת (דברים כ"ו) "את הוי"ה האמרת והוי"ה האמירך" וכו'. והיא מנחמת אותו שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים; ולכן אל תהיה בטלן, אפילו דיבור אחד תדבר אל הקדוש ברוך הוא, וזה ידביק אותך אליו יתברך, והן צריכים להרבות בשמחה על נועם חלקינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שבפירוש גילה לנו (ספר המדות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו, ורביז"ל נמצא בתוך ספריו הקדושים, ולכן בזה שאדם קובע עיתים בספרי רביז"ל, בזה בעצמו יבוא לו שמחה אמיתית, ובפרט שרביז"ל הזהירנו כל כך על שמחה, ולכן עלינו למסור את נפשינו להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ישועה סימן כ"ב) מי שמתפלל בשמחה יזכה לשמוח בישועתו, ואת שתי הדברים האלה קיבלנו מרביז"ל, מצד אחד רק להיות בשמחה על נועם חלקינו שלא עשנו גוי כגויי הארצות, מצד שני להרבות בשיחה בינו לבין קונו, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך, ולכן אל תהיה בטלן, רק תהיה בשמחה עצומה, ותרבה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, תתחיל עם דקה ואחר כך עוד דקה ועוד דקה וכו' וכו', ואז תראה שהלב שלך יהיה פתוח לדבר תמיד עמו יתברך.
נא ונא ראה לשמור על השלום בית שלך, והעיקר תמסור את נפשך שיהיה בתוך הבית שלום ואהבה, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, ואמרו (יבמות סב:) האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר (איוב ה') "וידעת כי שלום אהלך"; ואמרו (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, ודע לך שרביז"ל הקפיד על זה יותר מהכל, כי אם אין שלום בבית, אזי המח לא מיושב, ומכל שכן כשיש מריבות חס ושלום וכו' וכו', ולכן תעשה כל מה שבידך שיהיה שלום בביתך.
מה אומר לך יכולים לחיות בזה העולם כמו בגן עדן ממש, ובפרט יבנאל זה הגן עדן התחתון, מי שרק בא לשמה מתפעל מהיופי והחן של המקום, וחכמינו הקדושים אמרו (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ד) לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אוחז בכנפות ארץ ישראל ומנער אותה מכל טומאה, כאדם שמנער את הבגד ומשליך כל מה שבתוכה, ומשליך אותה לחוץ, שנאמר (איוב ל"ח) "לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה", כי סוף כל סוף יתבטל הס"מ לגמרי, ויקויים (ישעיה נ"ב) "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון", כי יהיה התגלות אלקות בגילוי רב כזה, עד אשר יזכו לראות את אמתת מציאותו יתברך בעין גשמי וחומרי, ואל זה רביז"ל רוצה להביא אותנו, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק הוא החן והיופי של כל העולם כולו, והוא פותח את העינים של כל מי שמקורב אליו, להסתכל בגדולת הבורא יתברך שמו, והעיקר להסתכל על עצמו איך הוא אוחז בהמידות שלו הבאים מהד' יסודות שלו, אש רוח מים עפר, הכעס בא מיסוד האש, ודברים בטלים באים מיסוד הרוח, התאוות באים מיסוד המים, והעצבות והמרירות והדכאון באים מיסוד העפר, ועל ידי הצדיק האמת זוכים לבטל את המידות רעות שלו, ולהיות תמיד בשמחה, ולכן אני מתחנן אליך תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, כי בקרוב מאד נגאל גאולת עולם, ואז אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) לא יהיה לא אנחה ולא אנקה ולא יגון אלא הכל שמחים, שנאמר (ישעיה ל"ה) "ובפדויי הוי"ה ישובון ובאו ציון ברינה".
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' לסדר שמות י"ח טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

ראה להדביק את עצמך בו יתברך, ותמיד רק תחשוב ממנו יתברך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) במקום שאדם חושב שם כל האדם, ולכן אשרי האדם שתמיד חושב מהקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא נכלל בו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ט) מחשבות טובות זה היצר טוב, ולהיפך מחשבות זרות זה היצר הרע, ולכן הכל תלוי במחשבה, אם אדם רק חושב מהקדוש ברוך הוא, הוא מגביר את היצר טוב על עצמו, ואם חס ושלום הוא חושב בשטויות, הוא מגביר את היצר הרע על עצמו, ובאמת מה נקרא "יצר", לשון מייצר, אדם הוא המייצר את הטוב שלו והוא המייצר את הרע שלו, אם אדם רק חושב טוב שהוא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (תהלים קמ"ה) "טוב הוי"ה לכל", על ידי זה הולך לו תמיד טוב, וכן להיפך חס ושלום, ולכן אל תהיה בטלן, רק תחשוב ממנו יתברך, אשר כל רגע שרק חושבים ממנו יתברך, מקיימים מצוות עשה תדירית של "ודבקת בו", בשביל זה אדם צריך הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא "אתה חונן לאדם דעת" שיזכה גם כן להגיע אל הדעת הזה של (דברים ד' ל"ה) "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", אשר זה שלימות הדעת, ולהיפך מי נקרא עני? אמרו חכמינו הקדושים (נדרים מא) אין עני אלא מדעת, מי שאין לו את הדעת הזה הוא העני הכי גדול, ולכן אשרי מי שתמיד רק חושב ממנו יתברך, שזה יטהר את נשמתו מכל מיני חלודה, ולהיות שמורים מכל מיני קליפות ומשחיתים, זה על ידי לימוד גמרא, וכך אמר הצדיק הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע (שהיום יום ההילולא שלו), כשאדם לומד גמרא הרי זה ממשיך על עצמו את הד' מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ואם קובע לעצמו ללמוד לפני התפלה אפילו כמה שורות גמרא, המלאכים הנושאים את הכסא הכבוד, יעלו את תפלתו למרום, ולכן תהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת דף היומי, ואני מתחנן אליך לטובתך הנצחיית, יבוא יום שאלו הדפי גמרא שלמדת הם ישמרו עליך הדף היומי של היום זה בכורות ס', ואתה צריך לדעת שעל ידי לימוד גמרא זוכים לשרוף את הקליפה המחטאת את האדם כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) תלמו"ד עולה גימטריא הקליפה שנקראת על שם יללה וכו' וכו'.
אני מאד מבקש אותך שבמוצאי שבת הזה תבוא להשיעור הראשון שנותנים בהלכות טהרת המשפחה בסדרת השש שיעורים שיתנו בימי השובבי"ם בכל מוצאי שבת, וזה מאד מאד נחוץ, כי ההלכות האלו הם הכי חמורות, ובקלות אדם יכול להכשל בזה וכו', ולהכשל רחמנא ליצלן בזה זה גובל עם כריתות רחמנא לישזבן, ולכן תעשה כל מיני מאמצים לגנוב שעה במוצאי שבת ולבוא להשיעור לקראת השש שיעורים שיתנו כל מוצאי שבת בהלכות טהרת המשפחה, ואל תגיד ותאמר שאני כבר יודע את ההלכות וכו', כי אין דבר כזה, תמיד צריכים ללמוד יותר ויותר.
היות שאנחנו באמצע בנייה בחוץ ויש מקומות שפתוחים, וכן יש המון אבנים יקרים, ולכן ראה לשמור על הילדים שלך שלא יזוקו ולא יזיקו וכו' וכו'.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י מוצאי שבת קודש לסדר שמות י"ט טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שבליל שישי חיתנתי נכדה, ואף שכבר חיתנתי תהלה לאל הרבה נכדים, עוד לא היה לי שמחה כמו השמחה בהחתונה הזו, והסיבה לזה כי זה הדור שלישי לתלמידיי, כי המחותן שלי גם למד אצלי, וחותני גם למד אצלי, ועכשיו זה חתונת נכדתי וכו', ומה השמחה הכי גדולה? כי זה לי ארבעים ושמונה שנים בדיוק שאני עוסק עם הציבור, ועברו דרך ביתי אלפים ואלפים בני הנעורים וכו', וראיתי בחוש מי שציית אותי, לא הפסיד, המחותן שלי ציית ולמד כל יום מקרא משנה כסדרן, גמרא כסדרן, ד' חלקי שולחן ערוך כסדרן וכו', תהלה לאל במשך כל השנים זכה לסיים הרבה פעמים את כל זאת ויתר מזאת ספר הזוהר והתיקונים וכו' וכו', וכן החתן שלי ציית אותי וכו' וכו', ועכשיו כשעוברים כל כך הרבה שנים ורואים ומסתכלים חזרה, רואים שתהלה לאל לא הפסידו בזה שצייתו אותי, שזכו לסיים כל כך הרבה, ולכן אני מאד מבקש אותך, אל תהיה בטלן, אני מתחנן אליך יום יום חוס על נפשך, תלמד כל יום חומש ורש"י עם התרגום, כדי שתסיים שנים מקרא ואחד תרגום, ודע לך שהחיים שלך תלויים בזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, וכמו כן לימוד משניות, מי שמתמיד בלימוד משניות, לא צריך לפחד משום עכברים ועקרבים ונחשים ותולעים שנמצאים בקבר וכו', וכן לא צריך לפחד משום משחית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהנום, ומי שהירבה ללמוד משניות אינו מניחו להכנס שם, ולכן אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחיית, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ועל כולם לימוד גמרא, אשר אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך, וכן מי שזוכה לגרוס בכל יום כמה דפים זוהר וכמה דפים תיקונים, זה חיות להנפש, והאריז"ל נתן תיקון לבעל עבירה שיאמר חמישה דפים זוהר וחמישה דפים תיקונים, והיום זה כל כך קל כי הדפיסו הן זוהר והן תיקונים עם אותיות גדולות מאירות עינים ועם נקודות, ולכן אין תירוץ שקשה לי וכו', תגיד שאתה לא רוצה וכו', הבעל שם טוב הקדוש זי"ע לימד אותנו אין דבר כזה להגיד אני לא יכול – תגיד שאני לא רוצה, תרצה ותוכל, ולכן אני מתחנן אליך תחוס על נפשך, מה לומדים אצלי? רק מה שיקר בשמים, והזמן כל כך קצר וכו', עד שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן אל תהיה בטלן תתחיל לציית אותי מעכשיו, אני לא אומר שום דבר מעצמי, אני רק חוזר על דברי רביז"ל, שבפירוש אמר אם היו מצייתים אותי לא היה דרגה בעולם שלא הייתי מביא אותם אליהם, אך הס"מ מסית ומדיח את האדם לא ללמוד לא להתפלל, להתרשל מעבודת השם, מכניס בו יאוש ודכאון וכו' וכו', אשרי מי שיש לו שכל ומכניס את זה בתוך לבו, כי יבוא היום שיהיה כבר מאוחר וכו', את השעון לא יכולים להחזיר אחורנית, וזכור גם תזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי ל"א) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו, כי כשמוליכים נפטר וכו', לא מוליכים מת וכו', אלא מוליכים כל התורה כולה, ובהגופה הזו מונחת תנ"ך ששה סדרי משנה בבלי ירושלמי תוספתא וכו' וכו', וזה היה הרצון של רביז"ל (עיין היטב היטב הדק בשיחות הר"ן סימן ע"ו).
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבוע טוב

 

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל כלליות אנשי שלומינו היקרים "חסידי ברסלב" תלמידי "היכל הקודש" די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד

הנה היום מתחילים ללמוד מסכת ערכין בסדרת הדף היומי, ויש בזה ל"ד דפין, וכל כך חבל שכל אחד מאנשי שלומינו לא יתחיל היום לקפוץ על המציאה הזו להתחיל ללמוד מסכת ערכין, וככה בתוך חודש גומרים עוד מסכת, וזה כל כך חבל, כי לזכות לסיים מסכת זה אין לתאר ולשער כלל, עד שאמרו בתיקוני זוהר (הקדמה יד:) דכל מסכתא מטרוניתא איהי בגרמה, זכאה איהו מאן דירית לה בהאי עלמא; כי על ידי סיום מסכת זוכים שהשכינה שהיא המטרוניתא תשרה בו, ובמקום שהשכינה מצויה שם הברכה מצויה, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קיח:) אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא לרבנן; ולכן אני מאד מבקש את כל אחד מאנשי שלומינו אל תהיו בטלנים, הנה יום בא הנה יום הולך, ואשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ואין מילים להסביר לכם מה זה שיהודי זוכה לדפדף בכל יום דף גמרא, אפילו באמירה בעלמא כי כך יש לו שייכות עם הגמרא, וכל זמן שיהודי מקושר להגמרא, הס"מ ונוקבא דיליה לא יכולים לעשות לו שום דבר, כי הס"מ יתן לאדם ללמוד את הכל, אבל לא גמרא, ולכן תעשו לעצמכם קביעות חזקה לגרוס בכל יום את הדף היומי, ואפילו שאתם לא מבינים שום דבר וכו', סוף כל סוף אם תהיו חזקים בכל יום לגרוס את הדף היומי, לבסוף תוכלו להבין הכל, תאמינו לי שאין עוד טוב מלפתוח בכל יום את הגמרא וללמוד דף גמרא, ואל תסתכלו על אלו שצוחקים מזה וכו', כי איך הולך הפתגם? "צוחק זה מי שצוחק אחרון", וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ט סימן ב') על הפסוק (משלי ל"א) "עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון" עוז והדר לבושה של תורה, ותשחק ליום אחרון, אימתי היא שוחקת מתן שכרה לעתיד לבא; וכן אמרו (שמות רבה פרשה נ"ב סימן ג') אימתי התורה משחקת למי שהוא עמל בה ליום אחרון הוי 'ותשחק ליום אחרון'; כי אז ביום אחרון של האדם שלמד כל יום תורה, אפילו שעבר עליו מה שעבר, הוא שוחק מכל העולם כולו.
הלוואי שיהיה בקהילתינו כמה מגידי שיעור שילמדו במשך היום ברבים את הדף היומי, וממש חיים חדשים יפיחו בי, הלוואי שתתחילו על כל פנים מהיום ללמוד מסכת ערכין, ולא תתחרטו לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא.

המאחל לכם ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל היקרים לי מאד … שיחיו

הן ידוע לכל מה שגדולי הרבנים מפרסמים עכשיו בכל העולם החרדי כולו על גודל הסכנה שיש למי שמשתמש באינטרנט וכו', או באייפד וכו', או בבלקברי וכו', וכן פלאפון שיכולים לחבר את זה אל כל כלי המשחית האלו, והנה אני בעצמי יודע מהמון משפחות הכי טובות שהיה ביניהם אהבה גדולה מאד, וחיו ביחד, והתפרנסו בכבוד וכו' וכו', ולבסוף נהרס להם הבית רק בשביל הכלים טמאים האלו שהם כלי שופכין שיכולים לראות בזה כל הלכלוך והזיהום והעירום והטינוף שבעולם רחמנא לישזבן, או הבעל התחיל להתכתב עם נשים, או האשה התחילה להתכתב עם גברים בפיסבוק, וזה הרס להם את הבית לגמרי, אף שהם היו זוג חמודים והכי מאושרים, רואים מזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות יג:) רוב עובדי כוכבים פרוצים בעריות וכו' ולכן אין אפוטרופוס לעריות וכו', ולכן אני מוכרח להגיד לכם שהיום יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא אינטרנט, אייפד, בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני טומאות שבעולם וכו' וכו', ומאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', ולכן העיקר ראו לזרוק מהבית מחשב (מכשף) אינטרנט אייפד בלקברי אם יש לכם דבר כזה, ואפילו פלאפון שיכול להתחבר אל הכלי משחית הזה תרחקו מביתכם, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי ה') "הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה", אתם צריכים לדעת אשר כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לכם שהרבה בתים הכי טובים ממשפחות הכי חרדיות נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב (מכשף) אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו מה שאני כותב זה הגזמה וכו', אבל אני מוכרח להגיד לכם אשר רבים נפלו בפח היקוש הזה וכו' רק בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב (מכשף) אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד שלוקח כלי משחית כזה בתוך ידו וכו', הוא כבר נופל בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו. ותאמינו לי שאני כותב לכם את זה מרוב אהבה שיש לי אליכם, וחבל לראות את הבית שלכם הרוסה, ולכן חמלו על נפשכם ועל נפשות ילדיכם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדכם תמיד שיהיה לכם הצלחה מרובה ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו.

המאחל לכם ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך שאין העולם הפקר, הכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית וכו' וכו', דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואת זה צריכים להחדיר טוב טוב בלב וכו' וכו', מסכנים אלו אנשים שאין להם אמונה וכו', וחושבים שהכל טבע מקרה ומזל וכו', ושוכחים שיש מנהיג להבירה, והוא יתברך מנהיג את עולמו, ולכן כל מי שחי עם אמונה, חייו חיים נעימים וטובים, ואינו מפחד משום דבר, ויודע שהכל זה נסיון שמנסים אותו מהשמים לראות אל מי יברח בעת צרה וכו' וכו', ולכן מה שקורה עכשיו בכל העולם כולו שמאיימים ומפחידים את כלל ישראל במלחמות וכו', וכן מה שקורה בכל ארץ ישראל שמאיימים ומפחידים את החרדים לדבר ה' וכו' וכו', הכל הבל ורעות רוח, כי הכל ממנו יתברך בהשגחה נוראה ונפלאה, הוא בעל הבית ולא אחר, ולכן עלינו להחדיר בנו את אמתת מציאותו יתברך, ולידע שהכל לכל הוא הקדוש ברוך הוא, ואין מה לפחד כלל, כי סוף כל סוף כל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה, לא יועיל שום דבר, כל מי שרגליו עמדו על הר סיני, יכנס בו רוח טהרה ויחזור להקדוש ברוך הוא, ומסכנים אלו שיפלטו לחוץ וכו', זה יראה ששורשם אינו מזרע ישראל, ולא עמדו רגליהם ורגלי אבותיהם על הר סיני, ולכן אסור לנו להתייאש משום בר ישראל, כי כולם בני ישראל, כמו שכתוב (דברים י"ד) "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", ואמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ג') חביבין ישראל שנקראים בנים למקום, מה נעשה כי יש היום מנהיגים שהם שלוחי הס"מ והם מטעים את העולם וכו', אבל לבסוף אלו השלוחים יתבטלו לגמרי, וכלל נשמות ישראל יחזרו בתשובה שלימה, ולכן עלינו להתאחד ביתר שאת ביתר עוז באהבה אחווה וריעות, ולעזור אחד להשני, ודייקא על ידי זה נקרב את הגאולה, ולכן מצוה על כל אחד מאנשי שלומינו חסידי ברסלב לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, לאחד את נשמות ישראל ולגלות לפניהם את אמתת מציאותו יתברך, לחזקם לעודדם ולשמחם, ובזכות זה נזכה במו עינינו לראות בגילוי שכינה שיתגלה בגליל התחתון שאין תחתון יותר מזה וכו' וכו', שזה יבנאל, ומובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם, ולכן אני מאד מבקש אותך תשתדל מאד לעזור לי להקים ולחזק את הקהילה הקדושה שהקמתי ביבנאל, קהילתינו הקדושה היא חממה של אמונה, ומי שלא שייך לקהילתינו ממילא מקודם או אחר כך יעזוב אותנו, ולכן יפה שעה אחת קודם שיצא מאתנו וכו', ועל כן אני מאד מבקש אותך תשתדל מאד לעזור לי שיהיה רק שלום ואהבה בין אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב, שזה היה רצונו של רביז"ל, עד שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; אשרינו שדבר זה יש בקהילתינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר וארא כ"א טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שאל תיפול ברוחך כרגע, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואנחנו צריכים כל כך לשמוח שיש לנו רבי כזה שלא עוזב אותנו יום יום, ודואג לנו בין בגשמי בין ברוחני, וזה השמחה הכי גדולה שלנו.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל.
רביז"ל לימד אותנו לימוד שצריכים לדון אחד את השני לכף זכות, כי זה יסוד היסודות, ובפרט היום שרואים בחוש מי המעביר על הדת את עם ישראל, אלו הערב רב, כמובא בזוהר (רעיא מהימנא נשא קכה:) ואתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד) "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם" וכו', [הערב רב הם נעשים רועים על ישראל, שהם צאנו של הקדוש ברוך הוא], ואינון ערב רב אינון עתירין בשלוה בחדווא בלא צערא בלא יגונא כלל [אלו הערב רב המנהיגים הם עשירים ויושבים בשלווה בשמחה בלי צער ובלי יגון כלל], גזלנין מארי שוחד דאינון דיינין רישי עמא (בראשית ו') "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" עלייהו אתמר (איכה ה') "היו צריה לראש", [הם גזלנים לוקחים שוחד, והם הדיינים והראשים של עם ישראל, ואלו הצרים נעשים ראשים], ואני יכול להעיד על זה שעם ישראל הם קדושים וטהורים, אלמלא אלו המפורסמים של שקר הרע בנים שעושים צחוק מעם ישראל, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קלט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל, עם ישראל הם קדושים אלמלא המנהיגים הרשעים היו כולם חוזרים בתשובה, אך מה לעשות הם הטילו אימה כל כך, עד שאסור אפילו לדבר מזה, ואוי ואבוי מי שפותח את העינים להזולת ואומר את האמת, רוצים לבלוע אותו חיים, ופותחים נגדו כל מיני תיקים וכו' וכו', ולכן מוכרחים לדון את כלל נשמות ישראל לכף זכות, כי אלמלא הם היו מקורבים אל הצדיק, כולם היו קדושים וטהורים שומרי תורה ומצוות, וכמו שצריכים לדון את כל בר ישראל לכף זכות, כך צריכים לדון את עצמו לכף זכות, וכן את אשתו ואת בני ביתו, וחכמינו הקדושים אמרו (שיר השירים רבה פרשה ח' סימן ט') על הפסוק (שיר השירים ח' ח') "אחות לנו קטנה" אלו ישראל, רבי עזריה בשם רבי יהודה בן רבי סימון לעתיד לבא עתידין כל שרי אומות העולם באין ומקטרגין את ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ואומרין רבונו של עולם אלו עבדו עבודת כוכבים ואלו עבדו עבודת כוכבים אלו גלוי עריות ואלו גלוי עריות אלו שפכו דמים ואלו שפכו דמים מפני מה אלו יורדין לגיהנם ואלו אינן יורדין, אמר להם הקדוש ברוך הוא "אחות לנו קטנה" מה קטן זה כל מה שהוא עושה אין ממחין על ידו למה שהוא קטן, כך כל מה שישראל מתלכלכין כל ימות השנה בעונותיהן בא יום הכפורים ומכפר עליהם שנאמר (ויקרא ט"ז) "כי ביום הזה יכפר עליכם", ובאמת אם נתבונן למה עם ישראל באים לעוונות, רק מפני המנהיגים של שקר שמוליכים שולל את העם, אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) יש שקוראים את עצמם מנהיגים והם לא יכולים להנהיג את עצמם מכל שכן איך הם יכולים להנהיג את אחרים, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת, ועלינו לציית אותו מאד מאד, ודע לך שבפירוש גילה לנו (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר, שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד; ולכן אני מבקש אותך מאד מאד, אם תוכל ללמוד שעה שעתיים בכולל "אור המאיר" מה טוב ומה נעים, ואם אתה עסוק רוב היום לפרנסה, על כל פנים תבוא בערב בכולל "תפארת נתן", שאז הרב הלל אמדדי נ"י נותן שיעור נפלא, וכדאי לשמוע את השיעור שעה בערב, ותרגיש אחרת, כי התורה שומרת את האדם מכל מיני פגעים רעים, וכל האברכים שהתחתנו וכו', אני רוצה שילמדו לכל הפחות שעתיים בכולל להוראה, כי רק זה מה שישאר לנו התורה שאנחנו זוכים לחטוף בכל יום.
ראה למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם, ואם תהיה בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכה לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.
אשרי מי שיש לו שכל ולומד בכל יום מקרא משנה גמרא מדרש, שהלימודים האלו הם כנגד הד' עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ומי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו, ממשיך על עצמו הארה גדולה ונפלאה מאד, מקרא: היא בעשיה משנה: היא ביצירה, גמרא: היא בבריאה, מדרש וזוהר: היא באצילות, אשרי מי שלומד בכל יום את הד' לימודים האלו לכל הפחות, וחבל שתחסר יום אחד מלימוד הארבע לימודים האלו, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאתנו, ואפילו שתלמד מכל שיעור קצת, זה גם כן דבר גדול מאד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזק בכל מיני אופנים שבעולם עם כל הנקודות טובות שיש בך, וזה הלימוד העמוק שלימד אותנו רביז"ל שצריכים להתחזק בכל מחיר, אין עצה אחרת בזה העולם וכו' וכו', בוודאי יבוא הס"מ וישבור אותך שאין לך כבר שום תקנה וכו', כאילו אתה כבר אבוד וכו', תלעג לו, כי כל זמן שאדם נזהר מאד להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, יהיה איך שיהיה, מוחלין לו על כל עוונותיו, כי כשבר ישראל נכנס לבית הכנסת שזה משכן השכינה ועונה אמן יהא שמיא רבה, קדושה וברכו וכו' וכו', מעלה שעשועים כאלו בכל העולמות שמלאכי מעלה ושרפים ואופנים לא יכולים להראות, ולכן בזה שאתה בא שלוש פעמים להתפלל במנין, תהיה בטוח שהקדוש ברוך הוא ימחול לך, כי מי שבא לבית הכנסת להתפלל שלוש פעמים ביום, ממשיך על עצמו השגחה שלימה, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
וכן מי שחזק ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, זה שומר אותו מכל רע וממשיך על עצמו את הד' מלאכים השומרים את האדם ומסבבים אותו, שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל ראשי תיבות גמר"א, ואם היו בני אדם יודעים מה זה לגרוס בכל יום דף גמרא, לא היו מפסיקים לחזור על עוד דף ועל עוד דף, כי למעלה מאד מאד חשוב לימוד גמרא, ובשביל זה הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שאדם לא ילמד גמרא, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) תלמו"ד גימטריא הקליפה לילי"ת המחטאת את האדם בפגם הברית, ולכן הס"מ ונוקבא דיליה יעשו הכל וכו', העיקר לא ללמוד גמרא, כי מלימוד זה הוא מאד מאד מפחד, ולכן אל תהיה בטלן, כל יום תלמד דף גמרא בסדרת הדף היומי, ומי יתן שתחזור על הדף הזה אפילו באמירה כמה פעמים ביום, ואתה לא יכול לתאר אל איזה מדריגות תגיע רק בשביל זה, ומובא בספר "רחמי אב" שהכיר סנדלר פשוט שהיה פניו מאירות מאד כאחד הגדולים, ובדקו שזכה לסיים כמה פעמים ש"ס בדרך אמירה בעלמא, ולכן זכה שקרן אור פניו, ומסופר שהגאון הגדול רבי שמואל העלר זצ"ל שהיה הרב של צפת, והיה תלמידו של הרב הקדוש רבי אברהם דוב זי"ע בעל "בת עין", שהיה לו חברותא שלמד עמו כל יום גמרא, ויהי היום החברותא שלו נפטר, ובא אליו בחלומו ושאל אותו הרב מה הענינים למעלה? ענה ואמר לו אתה לא יכול לתאר מה משלמים פה על דף גמרא, וזירז אותו שישתדל ללמוד מה שיותר דפים גמרא, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, אני רוצה רק את הטוב שלך, תשתדל מאד ללמוד בכל יום קצת מקרא קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה וכו' וכו', כי סוף כל סוף רק זה ישאר ממך, ורק זה ישמור עליך, ורק זה יביא לך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, הן אמת שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים, ואתה טרוד כל היום בכל מיני טרדות שבעולם, ועובר עליך חלישות הדעת ושברון לב וכו' וכו', עם כל זאת תהיה חכם שאמר החכם מכל האדם (משלי ט') "אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא".
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואפילו שעובר עליך חלישות הדעת וירידות וקטנות, תעשה מזה תפלה, ותבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך, ותספר לו יתברך מה שעובר עליך וכו', בלי שום חכמות כלל, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
העיקר אל תיתן שהס"מ ישבור אותך ויכניס בדעתך יאוש ודכאון כאילו אבד מנוס ותקוה ממך, תלעג לו, כל זמן שאתה לא בורח ממנו יתברך, אלא מספר לו יתברך את כל מה שעובר עליך, אין לך מה לפחד כלום, והעיקר שבכל העיקרים תעבוד על נקודת השמחה, אשר אין עוד מדריגה יותר גדולה מזו, ותראה לשמח את אשתך ואת ילדיך ואת כל אדם, שזה הצדקה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) על הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו.
מי יתן שתכניס בכל יום כמה פרוטות לצדקה לפני כל תפלה ותפלה, וכן מידי פעם תזרוק כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה "קרן הצדיק", וזה אשר ישמור עליך, ויקויים אצלך (ישעיה נ"ח) "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סוטה ג:) כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך"; איזה נחת רוח יהיה לאדם כשנשמתו תצא מגופו ותעלה למעלה, ואלו הפרוטות שנתן בכל יום ילכו לפניו, ועוד דרשו על פסוק זה (בבא בתרא יא.) אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא שנאמר "והלך לפניך צדקך כבוד הוי"ה יאספך" אתה לא יכול לתאר איזה שמחה יהיה לך שם בשמים עם הפרוטות האלו שנתת כל יום לקופת הצדקה, ולהיפך לא יכולים לתאר את הצער שיהיה לאדם איך לא הייתי חכם בזה העולם, ועל ידי כמה פרוטות שהייתי נותן כל יום לצדקה היה מאיר לי כאן בעולם הבא, אבל אז כבר מאוחר, כי 'היום לעשותם' כל זמן שאדם חי הוא יכול לקיים את מצוותיו יתברך, ואחר כך כבר מאוחר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי תדע לך שהס"מ רודף אחריך לתפוס אותך וכו', ולהפילך בעצבות ובמרירות ובדכאון, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להתגבר ולהיות בשמחה, כי השמחה הוא שמירה גדולה שלא יפול ברשתו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשבר ישראל שש ושמח, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו שלא יכשל בפגם הברית, ולכן אל תהיה בטלן, תשתדל מאד מאד להיות בשמחה גדולה כי אין עוד טוב משמחה, ותשתדל מאד גם לשמח את אשתך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ו) אשה בעלה משמחה, ודע לך שהשמחה בתוך הבית משרה את השכינה בבית, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, ובאמת ראוי לנו לשמוח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בנו, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שאדם צריך תמיד לחפש ולבקש אחר הנקודות טובות שיש בו, כי כל בר ישראל מלא מצוון כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון.
מאד מאד אני מבקש אותך שאל תהיה בטלן, תחטוף את הדף היומי בכל יום שזה שמירה לאדם ללמוד דף גמרא אפילו בגירסא, ואל יהיה דבר זה נקל בעיניך, וזה צריך להיות לך חוק ולא יעבור, ואפילו שעובר עליך מה שעובר, תזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא ויגש) בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל אמר להן תקבלו תורתי אמרו לו הן, אמר להן תנו לי ערב שתקיימו אותה אמרו לו אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים, אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכים ערבים, אברהם אמר (בראשית טו) "במה אדע" יצחק אהב את שונאי דכתיב (מלאכי א) "ואת עשו שנאתי" יעקב אמר (ישעיה מ) "נסתרה דרכי, אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו, מיד קבלן הקדוש ברוך הוא ונתן את התורה לישראל שנאמר (תהלים ח) "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" לפיכך כשישראל מבטלין את התורה הקדוש ברוך הוא פורע מן הערבין וכו', ולכן אם אנחנו כבר מדברים בענין הערבים שלנו שזה הילדים שלנו, עלינו לשמור עליהם כמו ששומרים על אישון עינינו, ואל יקל בעיניך דבר זה כלל, כי ילדים צריכים שמירה גדולה, והעיקר להוריד את עצמו אליהם וכו', ורביז"ל הקפיד מאד מאד לא להכות את הילדים, כי עם ילדים צריכים המון סבלנות, ואל תשכח שזה ילדיך, וככל שתשקיע בהם כך תזכה להוציא מהם כשיגדלו, כדוגמת אילן קטן, אם לא מטפלים בזה כראוי, אזי הוא גודל עקום ולא מוציא שום פירות וכו', ולהיפך אם מטפלים בזה כראוי, אזי גודל ישר ומוציא פירות מתוקים, בדיוק ככה זה ילדים, ככל שמשקיעים בהם כך מוציאים מהם, (דברים כ') "כי האדם עץ השדה", וכמו שמטפלים בעץ השדה, כך ויותר מכך צריכים לטפל עם הילדים, צריכים הרבה סבלנות אליהם, ולהסביר להם כל דבר, ולא להכות אותם בשום פנים ואופן, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות בנים סימן כ"ז) הבנים שוטים כשאביהם כעסן, והפירוש הפשוט הוא כי טבע של ילדים לשאול כל מיני שאלות וכו', ואם אין לאבא סבלנות להבנים שלו, וכששואלים יותר מדי שאלות וכו', או שהם מעיפים אותם וצועקים עליהם לך מפה וכו' וכו', או שמכים אותם מרוב עצבים וכו' וכו', אז איך אתה יכול לצפות שהבן יהיה חכם? הוא שואל אותך דברים שרוצה לדעת, מה זה כל כך נורא שתענה לו בסבלנות, אל תתעצבן עליו וכו', ומכן שכן שלא תיתן לו מכות, אם אתה עצבני אל תוציא את העצבים שלך על הילדים שלך.
שאלו את הגאון האלקי החתם סופר זי"ע איך זכה לילדים כל כך טובים, ובפרט בנו הכתב סופר זי"ע, ענה ואמר מלאתי בכל לילה כוס עם דמעות והרבה ביקשתי על זה, רואים מזה שבלי תפלה אי אפשר שיהיה לו ילדים מוצלחים, ולכן אשאל אותך מתי ביקשת לאחרונה על ילדיך? היה אחד מאנשי שלומינו שהיה לו ילדים נפלאים מאד, ושאלו אותו איך זכית לזה, ענה ואמר מה אתם חושבים הם צמחו לי על העץ? מלאתי את ידי עם דמעות ושפשפתי את פני עם הדמעות בכל יום ויום שאזכה לילדים טובים, וכך זכיתי להם, האם אתה עשית דבר זה?
חכמינו הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשרה בנים מאשה אחת, ששה זכרים וארבע נקיבות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומתחנן ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר, כדי שלא יצא אחד מהן לידי עבירה ולידי דבר מכוער, מה היה עושה, בכל יום ויום היה מכניסן לבית פנימי, וישב ומשמרן בבית החיצון, ומתפלל ומשתטח ומבקש רחמים ומלחך בלשונו עפר כדי שלא יהא אחד מהן בא לידי עבירה ולידי דבר מכוער, אמרו, לא יצאת אותה שנה ולא שינתה ולא שילשה, עד שבא עזרא והעלה את ישראל מבבל, והעלה אתו כהן עמהם, לא נכנס אתו כהן לבית עולמו, עד שראה כהנים גדולים ופירחי כהונה מבניו ומבני בניו עד חמשים שנה, ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו, ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב" וגו'.
תיקח את עצמך בידיך ואם אתה רואה שלא הולך לך כמו שאתה רוצה וכו', בדוק את התפילין שלך אם הם כשרות, וכן מזוזות ביתך צריכים לבדוק, כי אם לא הולך לאדם לא כמו שרצה, סימן שמשהו לא בסדר בהתפילין או בהמזוזות, ולכן ראוי לבדוק אותם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ד טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

היום הוא יום ההילולא של הבעל התניא זי"ע, וידוע איך שרביז"ל מאד מאד חיבב אותו עד שקרא אותו שר האלף, ועוד יש הרבה סיפורים מופלאים שרביז"ל דיבר ממנו, כאשר הארכתי אתמול בלילה בעת הדרשה, ועם כל זאת היה אחד טמא מטומא שהיה נקרא "רב", והוא היה העקרי בהמסירות עליו עד שהכניסו אותו בבית סוהר, רואים מזה איך שבשביל אינטרסיים עצמיים אדם יכול לרדת להרמה הכי מגונה וכו' וכו', עד להכניס קדוש ישראל כזה בבית סוהר, והיה כפסע בינו לבין המוות וכו', כידוע כל הסיפור של המאסר והגאולה וכו' וכו', ולכן עלינו לקחת מזה מוסר השכל איך שאסור להאמין לאף אחד, הרגע שמגיע נגד היהדות לא איכפת שקורא את עצמו "רב", אם אדם רוצה לעקור את היהדות, צריכים לדעת שזה הס"מ בעצמו.
מי שרק מעיין בספרי ומאמרי הבעל התניא זי"ע, יתפעל מעצם גילוי אלקות שהוא מגלה, ממש מבהיל הרעיון, ולבסוף יהיו אנשים כל כך שפלים וכו', בעלי עבירות קלים ורקים ופוחזים וכו', וידברו עליו כל דבר אסור וכו', זה מחוקי הבחירה שאי אפשר להבין, ודבר זה שייך בכל דור ודור, הנה מגלים לך את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, והנה עומדים נגדך כל מיני פרחחים בעלי עבירות וכו', עם עבר מאד מלוכלך, ועוד ידבר לשון הרע רכילות נגד צדיק קדוש הדבוק באין סוף ברוך הוא, זה מפלאי הבריאה איך יכול להיות דבר כזה? מצד אחד אדם שיהיה דבוק לגמרי באין סוף ברוך הוא, מצד שני יקומו עליו הס"מ וגונדא דיליה וידברו עליו כל דבר אסור?
הרב הקדוש הבעל התניא זי"ע פירש פעם את הפסוק (שיר השירים ב' ט') "הנה זה עומד אחר כתלנו", "הנה זה עומד" היינו הנה זה הקדוש ברוך הוא עומד פה על ידינו, ואם תאמר "אחר" שזה לא הקדוש ברוך הוא אלא אחר, דע לך שזה "כתלנו" עשית כותל בינך לבין הקדוש ברוך הוא מרוב עוונותיך, גילוי אלקות כזה שרק יכול להחיות את בני אדם, וכן שמעו אותו פעם לשיר בדביקות גדול מאד את הפסוק (תהילים ע"ג כ"ה) "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ", וכך פירש לעצמו "מי לי בשמים" אין לי אף אחד בשמים כי כולם מקטרגים עלי, "ועמך" אבל אם יש לי אותך רבונו של עולם "לא חפצתי בארץ" אני כבר לא צריך ארציות כלל, וכך שר בדביקות גדול בעת המחלוקת הגדולה שהיה עליו, (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ד) שפירש רביז"ל את הפסוק (תהלים נ"ו) "רבים לוחמים לי מרום" שדוד המלך התאונן שיש לו שונאים למעלה במרום, וכן אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מד:) כשם שיש צרים מלמטה כך יש צרים מלמעלה], רואים מזה איך שצריכים להתחזק בכל הכוחות ולא להשבר.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות שמח ולהתחזק, ואם לא שמעת את הדרשה שדיברתי אתמול, תיקח את הקלטת מהאברך משה יהושע זילבר נ"י.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר וארא כ"ה טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזק ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה וכו' וכו', ובזה נמדד גדולת בר ישראל שלא נשבר משום דבר, כי נסיונות קשים ומרים עובר על כל אחד וכו' וכו', ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר, ואל זה אי אפשר להגיע רק כשמקבלים את המתנה של רביז"ל, והוא התבודדות שיחה בינו לבין קונו, כי כשאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה מוריד מלבו אבן כבד וכו' וכו', והלוואי שעם ישראל היו מקבלים את המתנה הזו, כי אין עוד דבר יותר חשוב בחיי האדם יום יום כמו השיחה בינו לבין קונו יתברך, כי אתה צריך להבין שבני אדם אף פעם לא יבינו אותך וכו' וכו', ואף פעם לא ידעו מה שעובר עליך וכו' וכו', ובאמת הם לא צריכים לדעת וכו', אבל להקדוש ברוך הוא אתה יכול לספר הכל, וזה יעזור לך מאד מאד להשיח ולספר את כל אשר עם לבבך אליו יתברך, ועל ידי שתרגיל את עצמך לדבר תמיד אליו יתברך, זה יביא אותך לתשובה שלימה, ומובא בספר "נועם אלימלך" (פרשת נח) צריך הבעל תשובה לדחוק עצמו עד שמן השמים ירחיב לו, וזהו "ופתח התיבה" היינו הפתח של התבודדות "בצדה תשים" דהיינו שתכנס בפתח קטן ודחוק ותתחזק עצמך בכל פעם יותר עד שתתקן עצמך בכל שלש העולמות שצריך האדם לתקן דהיינו עולם השפל ועולם הגלגלים ועולם המלאכים וזהו "תחתים ושנים ושלישים תעשיה" וכו', עיין שם, היינו אף שבא לאדם בהתחלה העבודה הקדושה הזו של תפלה והתבודדות מאד קשה, כי הגוף מושך אל העצלות והחומריות וכו' וכו', עד שנשקע בעולם השפל ונדמה לו שהוא לא יכול להתעלות והוא לא יכול להשתנות וכו' וכו', הכל הבל ורעות רוח, כי כשבר ישראל מרגיל את עצמו לדבר אפילו דיבור אחד של אמת, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט' וסימן קי"ב) כבר הדיבורים יאירו לו איך לצאת מעומק העולם השפל שנפל לשם, ויתעלה עליה אחר עליה, עד שיהיה כאחד מהמלאכים, ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל, אלא מדבר אל הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, וזה המתנה הכי יפה שקבלנו מרביז"ל, ואשרי מי שישמע לרביז"ל וירגיל את עצמו לדבר בכל יום אליו יתברך, ואז טוב לו בזה ובבא כל הימים.
נא ונא ראה לקבל את השבת הזו בשמחה עצומה, כי בזכות השבת תזכה לעשירות גדולה, שלא תצטרך טובות מבני אדם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלהים את יום השביעי".
חזק ואמץ מאד ללמוד בכל יום את הדף היומי שזה דבר גדול מאד מאד, כי לימוד דף גמרא ביום זה חיות להנפש, וכל זמן שאדם מדפדף את הגמרא, יהיה נכון לבו בטוח שישאר יהודי ירא שמים, ולימוד גמרא שומרת את האדם מכל מיני שטויות וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י יום א' לסדר בא כ"ז טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

הנה עכשיו מתחיל שבוע חדש שעדיין לא היה בעולם, ולכן אל תהיה בטלן, תתחזק ביתר שאת ביתר עוז בעבודת השם יתברך כמו שלימד אותנו רביז"ל, ותראה לחטוף בשבוע זו המון תורה ומצוות ומעשים טובים, עליך לדעת כי כל שבוע כאן למטה וכו', זה מאד מאד גדול וארוך למעלה בכל העולמות וכו', כי השש ימי השבוע הם נגד השש ספירות, כי כל יום הוא נגד ספירה אחרת, והשבת היא ספירת המלכות, היינו שש ימי השבוע הם הזעיר אנפין ושבת זה המלכה, וביחד מצטרפים עולם שלם, ולכן כל מה שיהודי זוכה לחטוף במשך שבוע, זה חלקו לנצח נצחים, וגורם שעשועים גדולים בכל העולמות, ולכן אל תהיה בטלן, תתחיל את השבוע להתפלל בכל יום ויום את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ולהרבות בצדקה וחסד, ועל כולם ללמוד בכל יום מקרא מפרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י, וכן להרבות בפרקים משניות, ועל כולם לא לחסור את הדף היומי בכל יום, כי זה חלקך לנצח.
מה אומר לך אתה צריך להיות מאד מאד שמח שאתה גר ביבנאל, אף אחד לא חלם שבמדבר שממה כזו שאף פעם לא היה פה יהדות וכו', ודייקא במקום כזה זכינו שיש כבר למעלה משלוש מאות וחמישים משפחות יראים ושלימים, והקמנו מערכת חינוך שלימה מפעוטונים ועד גנים, תלמוד תורה לבנים, בית ספר לבנות, ישיבה קטנה וישיבה גדולה לבחורי חמד, וסמינר לבנות, ומדרשיה לבנות חוזרות בתשובה, וישיבה לבעלי תשובה, ושתי כוללים אחד לבעלי בתים שלומדים שמה שבעים אברכים, וכולל הוראה לאברכים שרוצים להשתלם בהוראה, שלומדים שמה חמישים אברכים, ותהלה לאל יש לנו חנות יודאיקה "ברסלב סנטר", שמאז שנפתח כל תושבי המקום מחיים את עצמם ונכנסים וקונים תפילין ומזוזות וכו' וכו', מה שהיה נבצר מהם כל השנים, ועכשיו נחת רוח לראות איך שכל תושבי המקום נכנסים ויוצאים שמחים ועליזים עם מצוות, ועל כולם יש לנו "בית הוראה" עם ארבע דיינים מומחים שהם פוסקים הלכות מידי יום ביום, משיבים לכל השאלות שבאים לפניהם, וכן יש לנו בית התבשיל – אהל אברהם שנותן לאכול לכל דכפין, מי היה מאמין שבמקום שמם כזה שאף פעם לא היה ריח של קדושה וכו' וכו', היום התהפך ונעשה "עיר ברסלב" עובדי השם אמיתיים, שכל מגמתם רק לעשות חסד אחד עם השני, ולעשות חסד עם הזולת, דבר כזה מי שבא מבחוץ, הוא לא מפסיק להתפעל מה שעיניו רואות, באים אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ותלמידיהם, והם לא יכולים להאמין מה שרואים לפני עיניהם, שבמדבר שממה שלא הזכירו פה שם שמים אף פעם, שיתהפך למקום קדוש כזה עד שבכל יום יש מנינים אחר מנינים מותיקין עד חצות לילה, וכן בשבת מתפללים בשמונה זמנים נפרדים, מי היה מאמין דבר כזה באיזה מושב נידח, שאף אחד לא ידע שזה קיים על המפה עד שבאנו לפה, שיהיה דבר כזה מה שבעיירות גדולות אין דבר כזה שבשבת יתפללו בשמונה זמנים נפרדים, וכן בכל יום מתפילת הותיקין עד חצות לילה שיהיה מנינים, זה אין רק בירושלים בזכרון משה ובבני ברק באיצקוביץ, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.
רק חזק ואמץ מאד מאד, ודע לך שבקרוב הולכים לבנות פה ביבנאל אלף דירות, ואף שזה נראה חלום וכו', דע לך שגם על הבית הכנסת אמרו שזה חלום, ורואים דבר מי נתקיים וכו', וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה א' סימן י"א) על הפסוק (שמות א' י"ב) "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" כן רבו וכן פרצו לא נאמר אלא כן ירבה וכן יפרוץ, אמר רבי שמעון בן לקיש רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ, "ויקוצו מפני בני ישראל" מלמד שהיו דומין ישראל בעיניהן כקוצים; ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם גם כן להביא את קרובי משפחתך וידידיך לבוא לגור כאן ביבנאל, שזה הגן עדן התחתון, היופי והנוף שיש ביבנאל, אין בכל ארץ ישראל כולה, וכן אין בכל העולם כולו בלי שום גוזמא כלל, השקט הנפשי שיש שמה, זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, המקום פורח בגשמיות וברוחניות, תושבי המקום הם אנשים נהדרים, ולכן תשמח מאד שאתה נמצא במקום קדוש כזה, ותשתדל לשמוח בכל יום ויום על גודל הזכות שיש לך לגור פה ביבנאל.
העיקר ראה להיות רק בשמחה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן צריכים להתאמץ ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, כי השמחה היא רפואה לכל, ולהיפך העצבות והמרה שחורה זה מביא לאדם את כל המחלות, ולכן תכריח את עצמך להיות בשמחה, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן ראה לחטוף שמחה ולהיות תמיד בשמחה, ועל ידי זה יומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
תאמין לי שאתה צריך לרקוד בכל יום בשמחה שאתה נמצא פה ביבנאל שנתהפך מהקצה אל הקצה, והיהדות פורח פה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר בא כ"ח טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, כי אתה לא יודע באיזה גן עדן אתה נמצא, ותאמין לי שצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא לזכות להכיר את המקום הנפלא שנקרא יבנא"ל שעולה בדיוק כמספר צ"א הוי"ה אדנ"י, עם השתי תיבות, כי פה ביבנאל יכולים לראות איך השמים והארץ מתחברים יחד רוחניות וגשמיות וגשמיות ורוחניות, ולכן עליך להיות מאד בשמחה שאתה נמצא במקום כזה, קהילה קדושה חוץ לישוב, חממה של אמונה, שרק מדברים ממנו יתברך, וכך מחנכים את הילדים שידברו רק ממנו יתברך.

בפרט שזכינו להקים פה נוראות ונפלאות, קודם הקמנו פה בית דין ובית הוראה "צדק ומשפט", שהגאב"ד הוא הרב היקר לנו מאד רבי משה יעקב קורץ שליט"א, ואיתו עמו השלוש דיינים מומחים, הרב היקר לנו מאד זוכה ומזכה את הרבים רבי הלל אמדדי שליט"א, שהוא גם ראש הכולל "אור המאיר", ואיתו עמו הרב היקר לנו מאד זוכה ומזכה את הרבים רבי גד סולמון שליט"א, שהוא גם ראש הכולל "תפארת בנימין", ואיתו עמו הרב היקר לנו מאד זוכה ומזכה את הרבים רבי יעקב ועקנין שליט"א, שהצוות הזה הם תלמידי חכמים גדולים, וקיבלו הוראה מגדולי הדור, והם עונים לשאלות שבאים לפניהם יום יום, שזה חידוש שבחידושים שבמקום נידח כזה שיקום בית דין צדק ובית הוראה, זה כבר חידוש, ולכן כל מה שאתה צריך לשאול איזה שאלה בהלכה, תפנה אליהם, וכבר לא מדברים שבמקום נידח כזה יהיה מנינים אחר מנינים מותיקין עד חצות לילה, דבר זה שאין אפילו בעיירות הכי גדולות, מלבד כל המוסדות חינוך שהקמנו וכו' וכו', ובפרט שיש לנו חנות לתשמישי קדושה "ברסלב סנטר" שכל תושבי המקום נכנסים ובאים וקונים כל הבא לידיהם, זה ציצית, זה תפילין, זה מזוזה וכו' וכו', שדבר זה מרענן ומשמח את הלב שרואים שמנעו מכל תושבי המקום זה שלושים וחמש שנה כל צרכי הדת וכו' וכו', ועכשיו הם מקבלים את זה בבית, איזה שמחה זה לראות שממדבר הפכנו לישוב, ולכן תתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן אתה צריך מאד מאד לשמוח שאתה גר ביבנאל, כי דייקא מכאן יצמח הגאולה, כמובא בזוהר (וירא קיט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם.

אני מאד מאד מבקש אותך שתלמד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, כי אין למעלה מזה מללמוד דף גמרא ליום, שזה מבטל את הס"מ לגמרי, כי הראשי תיבות שלו הוא ס'יום מ'סכתא א'ין ל'עשות, ולכן כדי לבטל אותו צריכים ללמוד בכל יום ג'מ'ר'א' שעל ידם ממשיכים את ד' מלאכי השמירה, ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, הדף היומי של היום זה ערכין י', ותהיה חזק ללמוד את הדף אפילו בגירסא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר בא כ"ט טבת ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … נ"י

הנה אנחנו נמצאים עכשיו בימי השובבי"ם, וראוי לנו לנצל כל יום ויום עם טוב אמיתי ונצחי, כי כל יום ויום הוא דור חדש, כמאמרם ז"ל (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על פסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא", אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא, אבל צריכים לדעת שגם הס"מ לא יושב בשקט, אלא מסית ומדיח את האדם מבפנים ומבחוץ, ועלינו להתחזק לא לפחד ממנו כלל, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (קידושין ל:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, ואמר על זה מוהרנ"ת ז"ל איך הקדוש ברוך הוא, עוזרו? על ידי ששולח בכל דור ודור צדיקים שהם מחזקים ומעודדים ומשמחים את נשמות ישראל, ולכן עלינו להתחזק באמונת חכמים שזה היסוד ביהדות, כי בלי אמונת חכמים אין אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (שמות ט"ז) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו", ואמרו חכמינו הקדושים (מכילתא בשלח) אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר להגיע לאמונה בהקדוש ברוך הוא, אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) שעל ידי אמונת חכמים יודעים איך להתנהג, ועל ידי שפוגם באמונת חכמים עולין לו מותרות במוחו, כמאמרם ז"ל (עירובין כא:) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, היינו שעשנים סרוחים מסבבים ומקיפים את המוח ומבלבלים אותו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שנזכה לאמונת חכמים ולהאמין שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, כמובא בדברי רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מ"ב), ועל ידי זה מלביש את השכינה בלבושים נהורין, וזה כל עבודת הס"מ להסית ולהדיח נגד הצדיק הדבוק בו יתברך, וממציא עליו כל מיני שקרים וכזבים וכו' וכו', כי הס"מ רוכב על הנחש הקדמוני שהחשיך את עיני אדם הראשון, כמובא (תיקוני זוהר תיקון כ"א) חשוכין אילין סמא"ל ונחש וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ואל זה נזכה על ידי שנתמיד בספרי רביז"ל, ואז טוב לנו תמיד.
אני מבקש אותך אישית למען טובתך הנצחיית, אם אתה רוצה להנצל מהיצר הרע הבוער בך וכו', שהס"מ מסית אותך להכשל בעבירות חמורות וכו', תלמד דף גמרא בסדרת הדף היומי, שזה שורף אותו לגמרי, ולכן אל תהיה בטלן, אי אפשר להנצל מהס"מ ונוקבא דיליה, אלא על ידי לימוד גמרא, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) תלמו"ד גימטריא השם של הקליפה לילי"ת, המחטאת את האדם, ואם תקבע לעצמך ללמוד בכל יום דף גמרא, תנצל מהסתת הס"מ, ודע לך שמובא בדברי מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות גילוח הלכה ה' אות ח') עיקר כל הצרות והגלויות, רחמנא ליצלן, הם על ידי חסרון הדעת, שכל אחד הולך בעולם כמו משוגע ושובב ממש, כמו שכתוב (ישעיה נ"ז י"ז) "וילך שובב בדרך לבו" ועל זה צעק הנביא (ירמיה ג') "שובו בנים שובבים". וכשיבין האדם בעצמו כל זאת, איך הוא שובב ומשוגע ממש, כי הולך אחרי שרירות לבו, ואינו מסתכל על תכליתו הנצחי, בוודאי יחוס על עצמו ויצעק על כל פנים הרבה להשם יתברך, ועל ידי זה יזכה לפי בחינתו להוליד הדעת והמוחין ולהוציא אותן מתעלומתן, שעל ידי זה עיקר הגאולה בכלל ובפרט, בכל אדם ובכל זמן, ועל ידי זה היה גאולת מצרים, ועל כן בפרשיות שמדברים מגלות מצרים והגאולה, שהם ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים נקראים ש'ו'ב'ב'י'ם', ונוהגין אז הכשרים להתענות ולצעוק להשם יתברך בתפלות וסליחות וכו', אבל היות שרביז"ל הזהרינו מאד מאד לא לקחת על עצמינו שום תעניתים, ולכן מה טוב ומה נעים לעסוק בימים אלו באמירת תהלים ובהתבודדות, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל היה מסיים כל יום "יום תהלים", מלבד שלוש פעמים בשנה שאמר פעמיים את היום, והם "ימי שובבי"ם" "ימי ספירה" "ימי אלול", ולכן מי שיכול לסיים בכל יום "יום תהלים", אשרי לו ואשרי חלקו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) אשר אמירת תהלים מסוגל לתשובה, ומקשר את נשמתו אליו יתברך, וזוכה להגיע אל השער והפתח השייך לשורש נשמתו.
וכבר כתבתי לך שתיקח מהמשרד קופת צדקה "קרן הצדיק", ותכניס בכל יום ויום כמה פרוטות לצדקה, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר ממך, וזה ילווה אותך, כמו שכתוב (ישעיה נ"ח ח') "והלך לפניך צדקך", ובכל ראש חודש תביא לי את קופת הצדקה, ואין אתה יכול לתאר ולשער מה אלו הפרוטות יעזרו לך בעת שתצא מזה העולם, כי אין עוד דבר ששורף ומבטל את כל הקליפות שברא האדם מעוונותיו כמו צדקה, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק י') אין לך סם חיים למלאך המוות אלא מידת הצדקה בלבד, ולמה אדם לא נותן צדקה? כי חושב שצריך לתת בפעם אחת סכום גדול, ומחמת שאין לו אזי יכול לעבור יום אחר יום ולא נותן צדקה, שזה מצות עשה כמו הנחת תפלין וציצית ומזוזה וכו' וכו', ואם האדם היה יודע שבזה שנותן בכל יום כמה פרוטות לצדקה קיים מצות צדקה, היה שש ושמח לתת כל יום כמה פרוטות, ובפרט לפני התפלה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן בעת האוכל הוא דבר גדול מאד לתת צדקה, וכן בכל עת מצוא, ובפרט קודם שיוצאים לדרך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) צריכים ליתן צדקה כדי שיהיה שמור על הדרך מכל מיני יסורים, ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, אלא בכל יום תרגיל את עצמך להכניס כמה פרוטות בקופת הצדקה, ואשרי מי שמזכה גם את אחרים עם קופת הצדקה "קרן הצדיק", כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט) גדול המעשה מן העושה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן