מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר תשע"ב

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' אדר | ג' אדר | ד' אדר | ה' אדר | ו' אדר | ז' אדר | ח' אדר | ט' אדר | י' אדר | י"א אדר | י"ב אדר | י"ג אדר | י"ז אדר | י"ח אדר י"ט אדר | כ' אדר | כ"ד אדר | כ"ה אדר | כ"ו אדר | כ"ח אדר

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תרומה ב' דר"ח אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מבקש אותך שתקבלי את השבת הזה בשמחה עצומה, ותשמרי מאד מאד לא להכנס בלחץ זו הדחק, כי השבת הזה היא השבת הראשונה בחודש אדר, חודש שבו נזכה לראות במפלת המן עמלק, הרשע מפרס שמאיים על כל העולם כולו בכלל ועל עם ישראל בפרט, והקדוש ברוך הוא יעזור שיקויים (אסתר ט') "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" אסור לפחד משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ובפרט כי בדור הזה תהלה לאל יש הרבה תורה, הן רבבות רבבות תינוקות של בית רבן לומדים תורה, ואמרו חכמינו הקדושים (כלה רבתי פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, כיון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן, מיד נהפך כעסו לרחמים; וכן יש ישיבות רבות שמרבים בלימוד תורה הקדושה שזה יציל כלל ישראל, כי רק התורה מצלת את עם ישראל בפרט, ואת כל העולם כולו בכלל, כי רק התורה מחזקת את העולם, כמו שכתוב (ירמיה ל"ג כ"ה) "כה אמר הוי"ה אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי" ולכן אסור להכנס בפניקה ובפחד מה יהיה ואיך יהיה וכו' וכו', צריכים לזכור שהכל בכל מכל מושגח ממנו יתברך, ובזכות התורה שלומדים, ובזכות הצדקה והחסד שעושים נזכה להציל את כל עם ישראל בארץ ישראל, רק חזקי ואמצי להיות בשמחה, ותראי איך שהכל יתהפך לטובה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך

 

בעזה"י יום א' לסדר תצוה ג' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה, עם כל זאת תתחברי עם נשות אנשי שלומינו בלילי שמחה, ותשמחי מאד מאד, ואת צריכה לדעת כשמתגבר החושך והעצבות על אדם, זה בעצמו הגלות (שמות א' י"א) "וימררו את חייהם", שהוא גלות הנשמה, ומרה שחורה ועצבות, וטועמים טעם גיהנום בזה העולם וכו' וכו', ולכן צריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, ובפרט אשה ראוי לה לשמוח מאד מאד, כי הסטרא אחרא רודף אחריה להכשילה ולהפילה במרירות ובדכאון וכו' וכו', כי כל העול של הבית נופל עליה, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על הפסוק (ישעיה נ"א י"ב) "אנכי אנכי הוא מנחמכם", היינו כשאדם יודע ש"אנכי" שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו "אנכי", היינו שכל מה שעובר על האדם זה רק ממנו יתברך, כי הוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, זה "הוא מנחמכם", היינו שידיעה זו שאדם יודע שכל מה שעובר עליו זה מהקדוש ברוך הוא, שהוא "אנכי", על ידי זה הוא יכול להתנחם, כי אין עוד ניחום לאדם כמו שיודע שהכל בהשגחה פרטיית.
נא ונא תעזרי בבית התבשיל במה שאת יכולה, כי להאכיל רעבים ועניים זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וצריכים לשמור מאד מאד לא להכשל במאכלות אסורות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ד' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי ששמעתי שאתמול היה אצל נשות אנשי שלומינו שמחה מיוחדת, שבאו בתחפושות וכו', לכבוד פורים וכו', זה חלקינו מכל עמלינו, כי רביז"להזהירנו כל כך על שמחה, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שלהגיע לשמחה זה הדבר הכי קשה, כי טבע של אדם שנמשך אחר צרות ויסורים ומרירות שעובר עליו, ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, והשמחה זה הגאולה, וזה יביא לנו את כל הישועות, ותאמיני לי שיש לנו מה לשמוח, כי החסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, זה אין בשום מקום בעולם, איפה שמעו דבר כזה בית התבשיל – אהל אברהם שנותן לאכול לכל רעבים וצמאים וכו' וכו', וכן עזר ליולדות וכו' וכו', תבוא ברכה לכל הנשים שעוזרות לזה.
אני מאד מבקש אותך שתחזיקי מעמד ולא להשבר משום דבר בעולם, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ובקרוב מאד תראי ישועות גדולות שיעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, רק תשמרי על עצמך מאד מאד, כי איסור יחוד זה מאד מאד חמור, ולכן אסור לאשה לדבר עם גבר זר, ואין על זה שום היתר וכו', ואף שבדרך כלל הנשים מקילות בזה וכו', זה רק בא מחמת שקודם שחזרו בתשובה למדו בבית ספר מעורב וכו' וכו', והיה מה שהיה, ולכן זה נראה בעיניהן קל מאד וכו' וכו', אבל באמת זה מאד מאד חמור, והמון קלקולים יצא מזה שנשים דיברו חופשית עם גברים וכו' וכו', ואת צריכה לדעת שהקדוש ברוך הוא מאד מאד מחמיר על דבר זה, כמאמרם ז"ל (סנהדרין קו.) שבלעם אמר לבלק אלהיהם של אלו שונא זימה הוא, ולכן אם תוכל להכשיל אותם, אתה תפסת את כולם וכו' וכו', והיה מה שהיה, ולכן עלינו לגדור גדר גדול בצניעות, שאשה אסור לה לדבר עם גבר זר בשום פנים ואופן, אין על זה שום היתר, וכשאחד מפטפט עם אשת איש צריכים לדעת שהוא נואף, וצריכים להתרחק ממנו בתכלית הריחוק.
תהלה לאל הקהילה שלנו מאד מאד יקרה בעיניו יתברך, ולכן עלינו לקיים (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שאנחנו נמצאים בחממה של אמונה, ואני מאד מאד מבקש אותך שתעשי מה שביכולתך להציל את הבנות שלנו מרוח הזמן והמקום וכו' וכו', כי הולך לי בחיים שהנוער שלנו יהיו שמורים וכו' וכו', ומה לעשות שהס"מ הרשע ימ"ש הוא מוסר ומלשין וכו' וכו', וצריכים לשמור מאד ממנו כמו ששומרים מחית טרף וכו' וכו'.
נא ונא רק תהי בשמחה כל יום מימי אדר הקדושים, ועל ידי השמחה נזכה לראות בקרוב מאד בישועתם וגאולתם של עם ישראל.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ה' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

נא ונא תראו להתאסף גם הלילה באולם ולרקוד מרוב שמחה, כי השמחה שלכן בוקעת רקיעים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, ובפרט שנשות אנשי שלומינו שמחות ועליזות, זה מאד מאד חשוב למעלה בשמים, כי אנחנו נמצאים במדבר שמם המלא נחשים ועקרבים וכו' וכו', ובזה שהקמנו פה קהילה קדושה חממה של אמונה, על ידי זה נתבטל כל הקליפות, יתפרדו כל פועלי אוון, והס"מ יתבטל לגמרי, כי הוא שרו של עשיו שממנו יוצא עמלק, שמשם ינק המן הרשע, ולכן דייקא בחודש אדר עלינו לשמוח מאד מאד ולהכניע את כל הקליפות והסטרא אחרא, ולהשתדל לעשות חסד אחד עם השני, אשר אין למעלה מזה, כי אצלו יתברך חביב חסד יותר מהכל, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות.
אני מאד מבקש אותך שתשתדלי שהלילה יהיו כל נשות אנשי שלומינו בלי יוצא מן הכלל, והקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות השמחה שיהיה לכן הלילה, נזכה לראות במו עינינו בישועתם ובגאולתם של עם ישראל, ולקבל את פני משיח צדקינו בשמחה עצומה, אשר בוא יבוא לא יאחר, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר תצוה ו' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים בעולם לקנות לעצמך את המידה היקרה של סבלנות, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים מבית ומבחוץ, עם כל זאת אין עוד מידה טובה כמו מידת הסבלנות, ויש מאמר החכם "אין גבורה כהתאפקות" אני בטוח שבאים לך זמנים שאת רוצה לברוח מהמציאות וכו', מרוב העצבים שעובר עליך וכו', או שמגיע זמנים שאת כבר לא יכולה יותר וכו', אני מוכרח להגיד לך שעיקר גדולת האדם נמדד כפי שקונה לעצמו מידת הסבלנות, ושותק ולא עונה למחרפו ולמבזו דבר, ואמר החכם "מי שאינו מושל בכעסו אין שכלו שלם", ולכן תקני לעצמך את מידת הסבלנות, וזה זוכים דייקא על ידי תוקף האמונה, שצריכים להחדיר בעצמו שאין בלעדו יתברך כלל, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן בזה שתתאפקי על הבזיונות והבושות שמנת חלקך, בזה יציל אותך הקדוש ברוך הוא מכל רע, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות כבוד סימן י"א) רוב הבזיונות הבאים על האדם הם בשביל חטאות נעורים, ולכן כשבא על אדם בושות ובזיונות עליו לקבל את זה לכפרת עוונות.
אני מאד מבקש אותך שתתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
זכיתי לפתוח חנות "ברסלב סנטר" לתשמישי קדושה, שזה יהיה הכי יפה בכל הצפון לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וספרי תורה, וכל מה שיהודי צריך, החל מכיפות וכו', עד טליתות וכו', וכן יש על המקום לבדוק את המזוזות והתפילין וכו' תחת פיקוח הבית הוראה שלנו, וכדאי לפרסם את זה לכולם, כי זה זיכוי הרבים, וחבל מאד שלא היה דבר כזה עד עכשיו, בכל הצפון, ובפרט שכל הצרות והיסורים שעוברים על בני אדם, זה או שהמזוזות פסולות, או שהתפילין שלו פסולות, ולכן מחוייבים לבדוק את התפילין והמזוזות, כי לצערינו הרב היום נעשה הפקר בתחום הזה של מזוזות ותפילין וכו', שלא יודעים מי הסופרים וכו', וחבל מאד לקנות סתם מכל הבא לידו מפני שזה עולה כמה שקלים פחות, הלא תפילין או מזוזות, זה דבר שקונים רק פעם אחת בחיים, למה שלא לקנות את זה מסופר ירא שמים שמדקדק ללכת במקוה לפני שהוא כותב וכו', וכן יודעים מי הוא וכו', והכל כדי לזכות את נשמות ישראל עם תשמישי קדושה, והכל מוכרח לעבור דרך פיקוח "בית הוראה" שלנו, ששמה יושבים ארבע דיינים יראי השם, שמפורסמים אצל אנשי שלומינו לאנשים רציניים וכו'.
מה אומר לך, החנות הזה "ברסלב סנטר" יהיה חידוש שבחידושים לזכות את נשמות ישראל עם ציצית תפילין ומזוזות וכו' וכו', וכל תשמישי קדושה מה שיהודי צריך, ולכן אני רוצה שתקני שם כל מה שאת צריכה לפורים, הן מתנות לבעלך, והן להילדים כל מיני תחפושות וכו' וכו', והשנה אני רוצה למכור שלוש מצות מהודרות עבודת יד לליל הסדר, אשרי מי שכבר נרשם בהחנות שהוא רוצה את השלוש מצות המיוחדות עבודת יד לליל הסדר.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר תצוה ז' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אין את יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שאני שמח שיש שמחה וריקודין בין נשות אנשי שלומינו, בפרט עכשיו בימי אדר הקדושים שעל ידי זה ימתיקו כל הדינים מעלינו ומעל כל עם ישראל, וזה אצלי ברור כשמש, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') כשיש דינים על ישראל על ידי ריקודין והמחאת כף אל כף נמתקים הדינים, ולכן אני מאד מאד שמח שהנשים עושות לילי שמחה ומתקבצות יחד ושמחות ועליזות, ובזכות השמחה הזו נזכה לראות במו עינינו בגילוי שכינה ובבניין בית המקדש על ידי משיח צדקינו.
נא ונא להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, שכל מה שעובר עליך זה רק לכפרת עוונות, ולכן תתאזרי במידת הסבלנות שאין מידה יותר יפה מזו, ואפילו שזה בא לך מאד מאד קשה, זכרי מה שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, ודעי לך כשאשה עוצרת עצמה לא לכעוס וכו', בזה אפילו שהיא נמצאת במדור הקליפות וכו', היא עולה עד עולם האצילות, שהיא בטלה לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, כי הכל תלוי כפי מידת הסבלנות ולא להכנס בכעס, שבדרך כלל בא מגיאות וישות, אשה צריכה לבטל את עצמה כל כולה אליו יתברך, ושלא תהיה לה שום תרעומת על בעלה, כי האשה היא חלק מבעלה, כמו שכתוב (בראשית ב' כ"ג) "עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת", ולכן אשרי האשה שקנתה לעצמה את מידת הסבלנות לגבי בעלה וכו', ומוחלת לו על הכל, ומתחזקים לאהוב אחד את השני, שאז השכינה תשרה בתוך הבית.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר תצוה ח' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

השבת הזה נקרא "שבת זכור", על שם שקוראים את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים וגו', ובאמת זה מצוות עשה לזכור את מעשה עמלק, ועלינו לזכור מה שעשו העמלקים הארורים למיליונים מנשמות ישראל, שהרגו ושחטו ושרפו וחנקו וכו' וכו', בכל מיני מיתות משונות אנשים נשים וטף חפים מפשע רק מפני שהם יהודים, וצריכים לבקש בכל יום ממנו יתברך שנזכה לראות במו עינינו בנקמת דם עבדיו השפוך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) לכשישב הקדוש ברוך הוא על כסא מלכותו, ותהא הממשלה שלו, באותה שעה מלחמה להוי"ה בעמלק, ולכן אנחנו צריכים תמיד לדבר מהקדוש ברוך הוא, וזה הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, אצלינו מדברים רק מהקדוש ברוך הוא, אין לנו דיבורים אחרים כלל, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות נח.) לך הוי"ה הממלכה, זו מלחמת עמלק, בזה שמגלים את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך ומלכותו בכל משלה, בזה בעצמו נמחק עמלק, כי כל הענין של עמלק זה רק להכניס באדם ספיקות (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", כי עמל"ק עולה כמספר ספ"ק, ומכניס באדם ספיקות באמונה, ולכן תכניסי בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלכי, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האשה שמכניסה במוח מחשבתה תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומציירת לפניה איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והיא נמצאת בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה תמיד רק לחשוב מהקדוש ברוך הוא ולדבר ממנו יתברך, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, שאנחנו קטני ערך נמצאים בזה העולם מלאים צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, שבורים בחלישות הדעת וכו' וכו', ואף על פי כן אנחנו מתחזקים ולא מתבלבלים משום דבר שסביבנו וכו' וכו', רק מגלים אחד להשני שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ובידיעות אלו ממילא נמחק זכר עמלק, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה, כי עמלק מכניס קרירות ועצבות וחלישות הדעת וכו' וכו', ועל ידי שמחה הקדוש ברוך הוא ירחיב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

 

בעזה"י מוצאי ערב שבת קודש לסדר תצוה ט' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך בשבוע זה נזכה שיהיה חג הפורים שהוא חג החגים, שבו נזכה לראות במחיית עמלק, שאחר כך בא בניין בית המקדש, ואחר כך בא מינוי מלך המשיח, יעזור הקדוש ברוך הוא שכלל נשמות ישראל ביחד נזכה כבר לראות את זה.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם לבוא בליל ראשון ובליל שלישי לערבי שמחה, כי השבוע שתי הלילי שמחות האלו, את ושאר נשות אנשי שלומינו מוכרחות להתקבץ יחד באולם השמחות, ולהיות משונה בשמחה, והשמחה שלכן יהיה בוקע רקיעים, כי אני צריך לפעול המון ישועות אצלו יתברך וכו' וכו', ולכן אני צריך את השמחה והריקודים שלכן שזה ימתיק את כל הדינים, ולכן תעשו את כל מה שאתן יכולות שיהיה ערבי שמחה מוצלחות מאד מאד, ובזכות השמחה שלכן יתרפאו כל החולים וכו', וכל הרווקים והרווקות ימצאו זיווגם וכו', וכל בר ישראל יהיה לו פרנסה בשפע ויצא מכל החובות שלו, ולכן אני רוצה שגם את תצטרפי אל השמחה הזו שיהיה בין נשות אנשי שלומינו, עם כל מיני תחפושות, העיקר שבכל העיקרים שיהיה שמחה גדולה בין נשות אנשי שלומינו, ובזה נזכה לקרב את הגאולה, כי בפורים זוכים למחיית עמלק שאחר כך בא בניין בית המקדש, ואחר כך בא מינוי מלך המשיח, יעזור הקדוש ברוך הוא שכולנו נזכה לקבלו בשמחה עצומה.

המאחל לך שבוע טוב

 

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא י' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי להיות בשמחה עצומה כל השבוע הזה, ותשתדלי לשמח גם את שאר נשות אנשי שלומינו, אני מאד מבקש אותך שתבואי הלילה בליל שמחה, ועל ידי השמחה והריקודין תזכי לעזור לי מאד מאד להמתיק את הדינים שנזכה כבר לראות במו עינינו בגאולתם וישועתם של ישראל, כי את לא יכולה לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה שהיא תמיד שמחה ועליזה.
העיקר תשתדלי לקבל את פני בעלך בשמחה עצומה ובאנפין נהורין פנים שמחות ושיהיה לך סבלנות עמו, ואז תראי איזה בעל אחר יהיה לך, כי כך אמר החכם מכל האדם (משלי כ"ז י"ט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", ופירש רש"י כמים הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן מראות לך. כן לב האדם לאדם חבירו, לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים, כי יש בעלים שהם צריכים את התשומת לב מנשותיהם וכו', ולכן תהי פיקחית ותתני את כל התשומת לב לבעלך, ואז תזכי למצוא חן בעיניו, ויהיה השלום בית מצויה בתוך ביתכם.
אין מילים בפי להודות לך שגם את מתחברת אל נשות אנשי שלומינו שעושות חסד אחת עם השניה, אשר דבר זה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, והולך לי בחיים שהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שתהיה בנויה רק על מידת החסד שאחת תעזור להשניה, כי זה סימן שהיא בת ישראל כשירה, כמאמרם ז"ל (יבמות דף עט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים רחמנים וכו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; אשה שהיא רחמנית ומרחמת על הזולת, והיא ביישנית לא לצאת מהבית בפריצות חס ושלום, והיא גומלת חסדים, זה סימן שהיא בת ישראל כשירה, ולכן ראי מה לפניך, תתחזקי בכל מיני התחזקויות, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה בזה שתהי חזקה באמונה בו יתברך, תבני את הבטחון עצמי, ואז כבר לא תצטרכי תשומת לב מאף אחת, אלא תתני תשומת לב להזולת.
נא ונא אל תהי שבורה משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וכמו שאת רואה את הבית הכנסת עומדת על תילו ביופיו, כך תראי עוד ביבנאל דברים נפלאים מאד אשר כל אחד מאנשי שלומינו יהיה לו בית דירה משלו, ולא יצטרך לגור בשכירות אצל הזולת וכו', ואף שזה נראה חלום, תראי ותסתכלי ותתבונני היטב על הבית הכנסת הגדול ביופיו, שכל השונאים שלנו אמרו כשיצמח להם שערות בכף היד וכו', אז יבנה הבית הכנסת וכו', ורואים דבר מי נתקיים וכו', הוי טיפשים במקום להתבונן על התכלית הנצחי שעוד מעט יצמח עשבים על הקבר וכו', וצריכים לקיים את מצוותיו יתברך ולחטוף בזה העולם טוב אמיתי ונצחי, כי רק זה מה שילך לפנינו, ורק זה מה שיציל אותנו וכו', במקום זה הם הולכים שולל אחר הס"מ ימ"ש, שמעכב מהם יהדות, ולכן אני מבטיח לך אם תתחזקי באמונת חכמים, תראי איך שיהיה לכל משפחה לבסוף בית משלהם, רק צריכים הרבה תפלה לבקש את הקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם עלינו וירחיב לנו בגשמיות וברוחניות, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא יכול לפעול.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

 

בעזה"י יום ב' לסדר כי תשא י"א אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שכל השבוע תהי בשמחה, ותעשי רק חסד עם בעלך ועם כל המשפחה, להקדים לכולם שלום, וכן עם נשות אנשי שלומינו להיות באהבה אחווה וריעות, כי בזה תלוי הגאולה ומחיקת המן עמלק, שאמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם מפוזר ומפורד", מה שאין כן אסתר המלכה אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", ורואים מה זה כח של אשה שהיא הייתה עיקר של הגאולה בימי פורים, ודייקא על ידה תלו את המן, וכך אמרו חכמינו הקדושים (תרגום אסתר ב' ז') אסתר היתה צנועה בביתו של מרדכי שבעים וחמש שנים, ולא הסתכלה בפני גבר חוץ מפני מרדכי, ולכן אשה צריכה מאד מאד לשמור שלא יהיה לה שום משא ומתן עם גבר זר, ושלא תדבר איתו וכו' וכו', כי היום יש נואפים שלא בוחלים להתחיל עם נשים נשואות, ולכן צריכים מאד מאד לשמור שאשה נשואה אסור לה לדבר עם גבר בשום פנים ואופן, ולא כמו שהערב רב הורידו את הצניעות בדורותינו אלו, וזכרי היטב אשר הגאולה הייתה רק בזכות הצניעות של אסתר.
נא ונא ראי להתחזק במידת האמונה לידע ולהודיע ולהוודע שהוא יתברך מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה עצם עצמיות אלקותו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן כל מה שצריכים עלינו לבקש רק ממנו יתברך, שאנחנו נמצאים רק בידו יתברך, ואשרי מי שמכניס דברים אלו בתוך לבבו, ואז חי חיים אמיתיים ונצחיים.
תמיד תהי רגילה לדבר עם בעלך ועם הילדים ועם כל נשות אנשי שלומינו רק מאמונה, כי תהלה לאל הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה, ובזכות האמונה שיהיה בינינו, ובפרט שנדבר תמיד מאמונה, נזכה להגאל, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקי"ט) שאין הגליות מתכנסות אלא בשכר אמונה, וכן את מוצא שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות אמונה, אף אברהם לא ירש העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות האמונה שהאמין בהקדוש ברוך הוא, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שאנחנו חזקים באמונה בהקדוש ברוך הוא ולא נזוז כי הוא זה ממנו יתברך, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

 

בעזה"י יום ג' לסדר כי תשא י"ב אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

היום זה יום לפני "תענית אסתר", ורואים מזה כח של אשה שהיא הצילה את כלל נשמות ישראל מכליון, ולכן חזקי ואמצי מאד ותדעי שיש לך כוחות הנפש בילתי מוגבלים, כי אשה יש לה כוחות עצומות אם תנצל את זה בקדושה, ולכן אל תהי בטלנית, אלא ביום "תענית אסתר" אם יש לך אפשרות ללכת אל ציון של רבי מאיר בעל הנס ולבקש רחמים עליך ועל כל משפחתך ועל כל עם ישראל, כי זה יום מאד מסוגל שהתפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, כי זה יום לפני פורים, ואם מכינים את עצמם כמו שצריך, אזי מתקיים בפורים "כל הפושט יד נותנים לו", כל מה שמבקשים ממנו יתברך מקבלים, ולכן תחוסי ותחמלי עליך ועל כל משפחתך ועל כלל ישראל, ותבקשי הרבה ממנו יתברך שיומתק מאתנו כל הדינים קשים והמרים, כי עם ישראל נמצאים בסכנה גדולה מאד, אבל עם תפלה יכולים להפוך את כל הדינים, ובפרט שהשמחה שהייתה ביום ראשון אצל נשות אנשי שלומינו, זה לא יאומן כי יסופר מה שזה גרם בשמים, והלוואי שגם הלילה ליל ג' תתאספו ותרקדו ביתר שאת ביתר עוז, וביום "תענית אסתר" רק מי שיכולה לנסוע אל רבי מאיר בעל הנס שתסע ותבקש שמה הרבה רחמים, (אני מקווה שתזכירי גם אותי לטובה, כי אני זקוק להרבה ישועות).
העיקר להיות בשמחה עצומה, וללכת תמיד עם חיוך על הפנים, כי זה מועיל מאד מאד על שמחה, כי בפנים של האדם יכולים לראות את הגן עדן או חס וחלילה את הגיהנום וכו' וכו', תלוי איזה פרצוף מראים וכו', ולכן אשרי מי שהולך תמיד עם חיוך על הפנים, חכמינו הקדושים אמרו (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאדם מחייך להזולת ומקבלו בסבר פנים יפות ומראה לו את שיניו הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לו לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חבירו עם חיוך ולהראות לו את השיניים, כי בזה שאדם תמיד מחייך יכולים לראות בתוך הפנים שלו את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
["תענית אסתר" אשה לא צריכה להתענות].
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך פורים שמח

 

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ג אדר (תענית אסתר) ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

הנה הגיע היום שקוינו אליו כל השנה והוא יום הפורים, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה ותצאי מעצמך, ויהיה לך בטחון עצמי, ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, כי השמחה היא עולם החירות, כי אם שמחים ועליזים, אז יוצאים מכל ההגבלות והצמצומים וכו' וכו', תהי כבר חזקה ושיהיה לך בטחון עצמי, אל תכנסי בלחץ משום בריה שבעולם, הרגע שיהיה לך בטחון בהקדוש ברוך הוא שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, זה יוציא אותך מכל הלחץ זו הדחק.
תשתדלי מאד מאד להשלים עם בעלך, ושהכל יסתדר על צד הכי טוב, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
דעי לך שגם נשים מחוייבות במשלוח מנות אשה לרעותה, וכן אחת תעזור להשניה במתנות לאביונים, כי כולנו אביונים, ולכן אחד שיעזור להשני, וזה מאד מאד חשוב בשמים, ותהלה לאל יש לנו מה לשמוח שיש לנו כל השנה בית התבשיל – אהל אברהם, ואנחנו עוסקים במידת החסד.
נא ונא תרחיקי ממך את העצבות והדכאון וכו', שזה לא יביא לך שום דבר וכו' וכו', החיים כל כך יפים וצריכים תמיד להסתכל על יופי החיים וכו', ולהסתכל על החצי כוס המליאה, לא על חצי כוס הריקה, ואז נהנים מהחיים כל דקה, ונותנים תודה להקדוש ברוך הוא בכל יום בכל שעה ובכל רגע.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך פורים שמח

 

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל פקודי י"ז אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אתן לא יכולות לתאר ולשער את גודל השמחה והנחת רוח שאתן גורמות לי שאתן מתקבצות ומתאחדות יחד פעמיים בשבוע באולם ורוקדות ושמחות עד מאד, זה חלקי מכל עמלי, ואתן צריכות לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ג) מסיפורי דברים של הנשים יכולים לידע מעמד השכינה איך היא אוחזת כעת, וזה שכתוב אצל מרדכי (אסתר ב): "שהיה מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר", ואסתר היא השכינה, כי מרדכי היה משיג זאת, לידע שלום השכינה מחצר בית הנשים על ידי סיפורי דבריהם; ולכן אתן צריכות להיות רק חזקות בשמחה ולחזק אחת את השניה, והעולה על הכל לדבר ביניכם רק דיבורי אמונה והשגחה פרטיות, וסיפורי צדיקים וכו' וכו', ועל ידכם ידעו את מעמד השכינה וכו', ואוי ואבוי אם נשים שרויות בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו', ומפטפטות כל מיני לשון הרע ורכילות אחת על השניה שזה נקרא גלות השכינה וכו', ולכן אני רוצה שדייקא אתן תוכלו להגביה את השכינה כביכול, כי אם אתן תהיו שמחות ועליזות אתן תגרמו שמחה בכל העולמות וזה היה הרצון של רביז"ל, שאנשי שלומינו יהיו רק בשמחה, והזהיר את הגברים שיעשו את נשותיהם חסידיות, ואני מבקש אתכם שתעשו את בעליכם חסידים, כי הרבה פעמים האשה יותר חזקה מבעלה, הן באמונת חכמים והן ביראת שמים וכו' וכו'.
תזכרו מאד מה שאמרו בזוהר (תרומה קנ) לית רעותא טבא דיתאביד מקמי מלכא קדישא, ובגין כך זכאה איהו מאן דמהרהר הרהורין טבין לגבי מאריה, דאף על גב דלא יכיל למעבד לון, קודשא בריך הוא סליק ליה רעותיה כאילו עביד דא לטב, [אין רצון טוב שיהיה נאבד לפני הקדוש ברוך הוא, בשביל זה אשרי מי שמהרהר תמיד הרהורים טובים אל הקדוש ברוך הוא, שאפילו שלא יכול לקיים את זה, הקדוש ברוך הוא מחשב לו את זה כאילו הוא עשה את הדבר הטוב שהרהר לעשותו], ולכן כל הרצונות שלכן צריך להיות רק איך לעשות טובה להזולת, כי כל הקהילה שלנו בנויה אך ורק בשביל חסד, לעזור אחת להשניה, וזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות. אשרי האשה שיכולה להראות את זה, רק לשמוח ולשמח את האחרות, ולעשות חסד עם הזולת, ואזי תפתח צינור מן השמים שיושפע גם עליה שמחה וחסד שיעשה עמה הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויקהל פקודי י"ח אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה ותצאי מעצמך, אין זה עצה להיות תמיד במרה שחורה ובעצבות ובדכאון וכו' וכו', ולחשוב כאילו את הכי שבורה וכו', הכי אומללה וכו', הכי לא מוצלחת וכו' וכו', הכל דמיון גדול שהס"מ רוצה להכניס בך יאוש שתתייאשי מהחיים, ובאמת עליך להתחזק להיות רק בשמחה, ותשמחי נשות אנשי שלומינו, ובפרטיות שאנחנו הולכים להגאל גאולת עולם, ולא בחינם ששרו של ישמעאל השתגע עכשיו וכו', ואנחנו צריכים שמירה מאד גדולה, והזכות הכי גדולה להאשה, כשהיא עוזרת לרעבים וצמאים, שזה הבית התבשיל – אהל אברהם, שאני מאד מבקש אותך שיהיה לך חלק בזה, שתלכי לעזור כמה שאת רק יכולה, אפילו עזר קטן זה יועיל לנו מאד מאד, כי חבל שנשות אנשי שלומינו מתרשלות מלעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, וכבר אמר שלמה המלך (משלי י"א) "וזורע צדקה שכר אמת" ודרשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא לך לך) זה אברהם, שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר (בראשית כ"א) "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם הוי"ה אל עולם" לאחר שהיה מאכילן ומשקן היו מברכין אותו ואמר להם לי אתם מברכין ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח, והיו אומרים לו היכן הוא, אמר להם שליט בשמים ובארץ וממית ומחיה מוחץ ורופא צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר עולם מגדל צמחים ואילנות מוריד שאול ויעל, כיון שהיו שומעין כך היו שואלין כיצד נברך אותו ומחזיקין לו לטובה היה אומר להם אמרו ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר והיה מלמדם ברכות וצדקות, הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן", ולכן גם את יכולה לקיים את זה על ידי שתעזרי בבית התבשיל – אהל אברהם, להאכיל ולהשקות רעבים וגם צמאים, שגודל הזכות הזה אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער כלל, ואני בטוח שאת רוצה לעזור, והקדוש ברוך הוא בוודאי יעזור לך על ידי שאת עוזרת לאחרים, סך הכל אני צריך שתעזרי בבית התבשיל, ועל ידי זה תראי ישועות גדולות מאד.
השבוע יהיה השיעור בליל חמישי בשעה תשע וחצי, כי נסתבב סיבות שאני לא יוכל לפני זה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתבואי לבית הכנסת הגדול ביום חמישי בלילה בשעה תשע וחצי, שאז אני יתן דרשה לכל נשות אנשי שלומינו, ואני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתהי שמה, כי יש לי לספר לכן דברים מאד מאד נחוצים (ואף שאני יודע שבליל חמישי קשה להרבה נשים לבוא כי הן צריכות להכין לכבוד שבת קודש, אז אני מבקש אותך שהשבוע תעשי יוצא מן הכלל, להקדים להכין לכבוד שבת, כדי שתוכלי לבוא בליל חמישי אל השיעור).
נא ונא תעשי חסד עם עצמך ותוציאי את העצבות והדכאון שטמון בך, הרי לא תפעלי שום דבר עם זה וכו', אבל אם תהי בשמחה בזה תפעלי המון ישועות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב שמחה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן כ"ו) קרבת הצדיקים משמח את הלב, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, שזה השמחה הכי גדולה שיש לנו צדיק כזה, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ויקהל פקודי י"ט אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתקבצי יחד עם נשות אנשי שלומינו היום בלילה בליל שמחה, ותרקדי איתן, כי זה יעזור לך לעבור על כל פגעי ומקרי הזמן, תשתדלי מאד לדון את כולן לכף זכות, וכך יהיה לך המון חברות, כי הס"מ שובר את כל אשה ומכניס בה דמיונות וכו' וכו', כאילו זאת שונאת אותי וכו', וכאילו זאת מדברת עלי, שהכל דמיון אחד גדול וכו' וכו', כי על כל אחת ואחת עובר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים חלישות הדעת ועגמת נפש וכו' וכו', ולכן אשרי האשה שיכולה גם לחזק את הזולת, וכבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקע"ח) על הפסוק (שמות ל"ד א') "פסל לך", ודרשו חכמינו הקדושים (נדרים לח.) פסל לך, פסולתן יהא שלך, ומפרש רביז"ל שמשה רבינו איפה שרק הסתכל וראה איזה פסולת, אמר שזה שלו, ועל ידי זה נתעשר, היינו ששלימות ענווה הוא כשרואים חסרון במישהו, צריכים לתלות את החסרון בו, ועל ידי זה זוכים להגיע למדריגה גבוהה בעבודת השם יתברך, אבל מי שרק מסתכל על הרע של הזולת וכו', אזי נופל נפילה אחר נפילה וכו', ועוד יש לו טענות על כל העולם כולו.
ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולהסתכל רק על הטוב שיש אצל כל אשה מנשות אנשי שלומינו, שלכולן הולך קשה וכו', ואל תחשבי שרק לך הולך קשה וכו', ועל כן ראי רק לדון את כל אחת לכף זכות, ותצרפי את כל נשות אנשי שלומינו אל ליל שמחה היום בלילה, ויעשו הצגה יפה מאד ומצחיקה, העיקר שאת תהי שמחה ועליזה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שעל ידי שמחה מתרחב המוח ויכולים לשוב בתשובה שלימה.
בליל חמישי בשעה תשע וחצי אני רוצה שתבואי לבית הכנסת הגדול, ויהיה שיעור מיוחד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ד' לסדר ויקהל פקודי כ' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, ואני מאד מבקש אותך שתעשי חסד עם כל משפחות של אנשי שלומינו בזה שאת תבואי לעזור בבית התבשיל, אפילו עזר קטן זה יעזור מאד מאד, וזכרי היטב אשר בזה שאת עוזרת בבית התבשיל, זה חשוב כאילו שאת בעצמך נותנת לאכול לרעבים ולצמאים, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא יא.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; הרי שלך לפניך אם תבואי לעזור בבית התבשיל אפילו עזרה קטנה, זה יביא לך בריאות ואריכות ימים ושנים טובות.
אני מאד מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת את מוכרחת להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אשה יכולה למדוד את עצמה אם היא בהקדושה וכו', או אם היא בהטומאה וכו', שתסתכל איך שהיא מחזקת את עצמה בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.
בליל חמישי בשעה תשע וחצי אני רוצה שתבואי לבית הכנסת הגדול, ויהיה שיעור מיוחד, בפרט עכשיו לאור המצב מה שקורה בארץ ישראל, שהשר של ישמעאל למעלה בשמים השתגע לגמרי וכו', והקדוש ברוך הוא יעזור שכל התפלות שעם ישראל מתפללים אליו יתברך, ימתיקו את כל הדינים, ויתבטלו כל התוכניות של הרשעים שיש להם על עם ישראל, ונזכה כבר להגאל גאולת עולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום א' לסדר ויקרא כ"ד אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אבקש אותך שתתחזקי במדת השמחה שאין ערוך אליה, ואל תחשבי שאל שמחה מגיעים כל כך מקלות וכו' אדרבה רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שעל שמחה צריכים למסור את הנפש כפי ריבוי המניעות והצרות שעוברים על בני אדם אי אפשר להגיע לשמחה אלא על ידי מסירות נפש ממש.

ולכן תשתדלי לבוא הערב אל ליל שמחה באולם ובזכות השמחה שלכם נזכה להגאולה השלימה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

 

בעזה"י יום ב' לסדר ויקרא כ"ה אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך בכל שבוע יש שמחות בקהילתנו הקדושה יעזור הקדוש ברוך הוא שכל מי שצריך ישועה וברכה שיבוא לגור ביבנאל ויפקדו בכל טוב אמתי ונצחי.
רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"א) מ'צ'ת' ראשי תיבות צ'דקה ת'ציל מ'מות ולכן זה דבר גדול לתת לקמחא דפסחא ובפרט עכשיו שיש כל כך הרבה גזירות וכו' ומיתות משונות וכו' צריכים הרבה רחמים והיות שאני רוצה שהשנה יהיה לכל אחד ואחת מקהילתנו סל מאד מכובד מכל טוב על חג הפסח ולכן בקשתי מכל אחד ואחת מאנשי שלומינו שישתתפו כל משפחה בסכום של מאה ושמונים ש"ח (עשר פעמים ח"י) עבור קמחא דפסחא וזה זכות גדול שכל משפחה תתרום סכום כזה וכך יהיה לכל משפחה השנה סל מאד מכובד.
נא ונא ראי להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שיש סובלי חולאים אשר עיקר הסבל שלהם זה מחמת חסרון אמונה ולצערי הרב רק אתמול הביאו בחדרי הן גברים והן נשים והן ילדים חולים מסוכנים, פחד אפילו לראות את זה ומכל שכן לשמוע בכיותיהם וכו' וממש נחלשתי אתמול מאד מאד רק מלראות ולשמוע צרות ישראל וכו' ולכן חזקי ואמצי בתפלה ותרגילי עצמך לומר בכל יום תהילים שזה לוקח סך הכל חצי שעה וזה יביא לך הרבה ישועות וניסים בבית.
אני מאד מקווה שתצייתי אותי כדי שיהיה ברכה והצלחה בביתכם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ג' לסדר ויקרא כ"ו אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שמחר בערב בשעה תשע וחצי תבואי לבית הכנסת הגדול לדרשה מאד נחוצה לקראת חודש ניסן ולקראת חג הפסח, כי יש הרבה דברים חשובים לדבר מהם כדת מה לעשות.

נא ונא תראי להחזיק מעמד, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותזכרי שהחיים לא קלים לאף אחת וכו' וכו', כי על כל אחת ואחת עובר משברים וגלים וכו', ורביז"ל מלמד אותנו איך להתחזק ואיך להחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו, ואיך לחזק גם את אחרות, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות רק בשמחה, ומי יתן שתבואי כל שבוע לליל שמחה, ולשמוח יחד עם נשות אנשי שלומינו, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב כשעם ישראל שמחים ועליזים עם נקודת יהדותם.

זכרי היטב אשר עם עצבות ומרירות ודיכאון לא תפעלי שום דבר, רק תסתבכי יותר ויותר וכו' וכו', וזכרי כי הבעיה זה אצלך לא במקום הזה וכו', כדוגמת הגמל שיש לו גיבנת, והוא תמיד חושב אם אני יוריד את הגיבנת יהיה לי יותר טוב, הוא לא יודע שהוא בעצמו סוחב את הגיבנת על הגב שלו, וכמו כן מי שמתלוננת שלא טוב לה פה וכו' או במקום אחר וכו', היא בעצמה חייבת, כי אם אשה ממורמרת ותמיד מסתכלת על חצי הכוס הריקה איפה שרק תגור יהיה לה מר מאד, אני מבטיח לך שאין עוד מקום יותר טוב ויותר שקט כמו יבנאל, לא יועיל לאף אחד שום דבר, תהילה לאל בשקט בונים אלף דירות, וכל מי שיהיה לו אמונת חכמים יהיה לה בית משלה, ולכן חזקי ואמצי מאד להיות שמחה ועליזה, ולא להיות ממורמרת ולהסתכל תמיד על חצי הכוס הריקה, תסתכלי על הטוב שיש לך, ותהילה לאל יש לך הרבה טוב, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתרחב לך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הוכפל הדבר תשתדלי מאד לבוא מחר בערב בשעה תשע וחצי, כי אחר כך אני צריך כבר לנסוע חזרה, ומי יתן שתפעלי בשמים שאוכל כבר להישאר פה לגור לצמיתות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

בעזה"י יום ה' לסדר ויקרא כ"ח אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל … תחי'

מאד אבקש אותך בעת תפילתך על עצמך תתפללי גם עלי שאני זקוק לרפואה שלימה והן אל כביר לא ימאס, תפילת רבים מועיל לרפואה.
נא ונא ראי להתחזק להיות בשמחה עצומה כי השמחה רפואה לכל ורביז"ל אמר (ספר המדות אות עצבות סימן י"ג) עצבות סימן לאיזה חולאת שממשמש לבוא, ולכן אשרי מי שמחזק עצמו תמיד במידת השמחה, שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחולאים רעים באים רק מחמת עצבות ולכן ראי רק לשמח עצמך תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן