מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אדר ב' ה'תשע"ד

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' אדר ב' | ג' אדר ב' | ד' אדר ב' | ה' אדר ב' | ז' אדר ב' | ח' אדר ב' | ט' אדר ב' | י' אדר ב' | י"א אדר ב' | י"ב אדר ב' | ט"ז אדר ב' | י"ז אדר ב' | י"ח אדר ב' י"ט אדר ב' כ"א אדר ב' | כ"ב אדר ב' | כ"ג אדר ב' | כ"ה אדר ב' | כ"ו אדר ב' | כ"ח אדר ב' | כ"ט אדר ב'

בעזה"י יום א' לסדר ויקרא א' דראש חודש אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה רק לשמוח, ודע לך שכל הבעיות והצרות שיש לך זה רק מחמת חסרון השמחה, כי אם היית תמיד בשמחה בכלל לא היה לך בעיות, ודבר זה מאד מאד קשה להכניס בבני אדם, כי כולם שרויים בעצבות ובדכאון ובמרירות נוראי וזה מה שמלחיץ אותם, הן בחובות, והן בשאר מיני צרות, ורביז"ל בא לעקור דבר זה מן העולם, כי בזה תלוי הגאולה, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", כי ככל שהאדם שש ושמח בו יתברך הוא נכלל באין סוף ברוך הוא, ועל ידי זה הוא נגאל מכל צרותיו, ולכן אל תדחוף את השמחה מיום לחברו, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם, לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן תראה לשמוח מאד מאד על נועם חלקך על אשר בנחל שם חלקך וגורלך, שזה השמחה הכי גדולה, כי רביז"ל פותח לנו את העיניים, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק פותח את העיניים להסתכל בגדולתו יתברך, ואיך שהוא מחייה ומהווה את הבריה כולה, והעיקר להסתכל על עצמו שידע את מצבו, כי לצערנו הרב אדם עושה מעשה זמרי ואחר כך מבקש שכר כפנחס, וכשלא הולך לו אזי הוא נשבר לגמרי, ונכנס בדכאון ומתרשל אפילו ממה שהיה יכול לעשות, כי באמת עם ישראל הם מלאים מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, כל יהודי הוא מלא מצוות, אלא הוא לא יודע להעריך את עצמו, וכל זה בא מחמת הייאוש והדכאון שתפסו אותו, ולכן אל תהיה בטלן ורק תהיה שש ושמח כל היום כולו, וזה ירחיב את דעתך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, מפני שאין להם ישוב הדעת, ולמה איך להם ישוב הדעת? מפני שאינם שמחים, ולמה אינם שמחים? מפני שלא מוצאים בעצמם את הנקודות טובות שיש בהם.
ולכן אני מאד מבקש אותך צא כבר מעצמך וכו', צא מהדכאון והעצבות שלך וכו', ועל ידי זה יתרחב ליבך ודעתך, ולא תצטרך לריב עם אשתך וילדיך ותהיה המאושר בחייך.
דע לך שאנשי כנסת הגדולה תיקנו את סדר התפילות, שחרית מנחה ערבית, והם בנויים על סודות נוראים ונפלאים מאד, ואוי לו לאדם שמקצץ בנטיעות וכו', שלא אומר קורבנות וכו', או מחסר ברכות וכו', כי חבל מאד מאד, כי כך אומרים חכמינו הקדושים (מנחות קי.) כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו', וכן כל העוסק בפרשת עולה, אשם, שלמים, וכו' וכו', כאילו הקריב את כל הקורבנות, ולכן אסור להחסיר מחלקי התפילות האלו בשום פנים ואופן, וחבל לך מאד, כי אחר כך אתה סובל סבל, ואתה לא יודע ממה הסבל הזה וכו' וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') בזמן שבית המקדש היה קיים היו הקורבנות מכפרים על עוונותיהם של ישראל, אבל עכשיו שאין קורבנות, אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ואתם מתעסקים בהם, מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים אותם, ולכן חבל מאד שתחסיר חלק, או חלקי התפילה הקבועה, או בשחרית, או במנחה, או בערבית, כי עולמות עליונים תלויים בהם, ומי שזוכה להקפיד להתפלל את השלש תפילות בתמימות ובפשיטות גמור, ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות באין סוף ברוך הוא, ואל יקל בעיניך דברים אלו, כי רוב בני אדם מתרשלים מהתפילות הקבועות, מפני שלא מאמינים שמהתפילות שלהם נבנים ונארגים עולמות חדשים, וממשיכים על עצמם אור מאורו יתברך, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל.
אני מאד מאד מבקש אותך יען שכולנו מלאים חטאים ועוונות ועלינו לחזור בתשובה שלימה, והלוואי שנוכל לתקן חטא אחד מכל חטאינו וכו' וכו', נתן לנו רביז"ל עצה שבזה שאנחנו נקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא ונגרום שהם יחזרו בתשובה, הוא ימחל גם על עוונותינו המרובים, ולכן קח את ספרי רביז"ל ותפיצם בין כלל נשמות ישראל, שאין דבר יותר חשוב מזה, עכשיו הדפסתי את "הגדה של פסח" עם פירוש "אור זרוע", שהוא פירוש קל ונפלא השווה לכל נפש, ובהם כלולים כל הכוונות והסודות וכו', בלשון פשוט מאד שגם הילדים יבינו, ולכן תראה לעסוק להפיץ את זה, ותהיה ממזכה הרבים, אשר על ידי זה הקדוש ברוך הוא ימחל לך על כל עוונותיך, ואל תקח את זה בקלות, כי לקרב בני אדם אל הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול מאד מאד.
עכשיו לפני פורים אני רוצה שתקנה אל כל הקניות שלך בחנות "ברסלב סנטר", שהחנות הזאת זה לא למטרת רווח אלא למען זיכוי הרבים, שזה דבר גדול מאד מאד, כי תהילה לאל החנות הזאת שהקמתי ביבנאל זה זיכוי הרבים ללמעלה מארבעים מושבים סביב יבנאל, ובזה שאתה עושה את כל הקניות שלך לכבוד חג הפורים, אתה עוזר לי להמשיך עם החנות.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נזכה לעשות דברים טובים, ולקיים מצוות בשמחה, ולעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר ויקרא ב' דראש חודש אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אהובי ידידי היקר לי מאד.. נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי רביז"ל אמר (שיחות הר"ן שיחה ל"ג) אצל העולם אמונה היא דבר קטן, ואצלי אמונה זה דבר גדול מאד, ועיקר האמונה היא בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות כמו שההמון עם מאמינים בלי שום חוכמות וחקירות כלל, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
צריכים להחדיר בעצמו אשר דבר גדול, דבר קטן, לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כי הוא יתברך נמצא ואין בלעדיו נמצא, והכל לכל אלוקות גמור הוא, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, וכל מה שקורה בעולם זה הכל מושגח בהשגחה נוראה ונפלאה מאד מהמאציל העליון, כמאמרם ז"ל (חולין ז'.) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אפילו מכה קטנה שהאדם מקבל באצבע הקטנה זה גם כן מושגח ממנו יתברך, ולכן משרה בפרנסה זה גם כן בהשגחתו הפרטי פרטיית, כמאמרם ז"ל (ברכות ח') אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה [אפילו זה שממונה על הביובים, שהיא משרה קטנה, גם זה ממנו יתברך] ולכן אסור להישבר משום דבר בעולם, ואפילו שרואים שאיזה רשע טמא ס"מ רודף אותנו וכו', צריכים לדעת שהכל ממנו יתברך לנסות אותנו אל מי נברח בעת צרה, ואסור להתבלבל מאף אחד בעולם, כי גדול אדוננו ורב להושיע, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, ולכן חזק ואמץ מאד באמונה פשוטה בו יתברך, ובפרט עכשיו שנתקיים במלוא מובן המילה דברי רבי"זל, שאמר (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שקודם הגאולה יתפשט המינות והאפיקורסות בעולם בצורה כזאת שלא דמיינו וציפינו, והנה הגיעו הימים שאין בהם חפץ וכו', שהמינות והאפיקורסות, הכפירות וההפקרות נתפשטו בעולם בצורה כזאת שמעולם לא היתה, מצד אחד לא מתביישים לדבר נגדו יתברך ונגד כל הקדוש לעם ישראל, ומצד שני יש לכל אחד בכיס שלו את העבודה זרה של בעל פעור שהוא עריות וכו', אייפון, אייפד, גלקסי, בלאקברי וכו' וכו', כל מיני כלי משחית שמשחיתים את נשמת האדם, על ידי שמסתכל על שיקוף, תיעוב, עירום, וכו' וכו', ובא לידי פגם הברית וכו' וכו', ועל זה צעק רביז"ל מראש מה יהיה בסוף, ולצערנו הרב הגענו כבר לסוף הזה וכו'.
ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עז באמונה פשוטה בו יתברך, להאמין בו יתברך ולדבר עמו יתברך, כאשר ידבר הבן אל אביו, בלי שום חוכמות והשכלות כלל, ומצד שני צריך לחזק את עצמו להתחזק בשמחה, כי השמחה שאדם שמח עם קיום מצוותיו, זה מראה לדעת שהוא מאמין בהקדוש ברוך הוא, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצווה בשמחה, זה סימן שלבו שלם עם אלוקיו.
ולכן אתה צריך מאד מאד לשמוח שזכית להתקרב אל רביז"ל, ואתה נמצא ב"היכל הקודש" שרביזל בונה, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה "היכל הקודש", שמי שנשאר שם אשרי לו, כי הקליפות והסטרא אחרא רוצים להוציא אותו משם, ולכן אשרי מי שמחזיק מעמד בעיתים הללו, ונשאר בהיכל הקודש, קודש קודשים.
נא ונא ראה למסור את נפשך לבוא להתפלל את השלש תפילות, שחרית, מנחה, ערבית, במניין דייקא, כי אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות הזו להתפלל במניין, כי רק עצם לבוא לבית הכנסת שלש פעמים ביום, זה כבר מטהר את האדם מכל הטומאות והזוהמות שנדבק בו, כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדין לתוכן כשהן טמאים, וטובלים ועולים טהורין, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסים לתוכן כשהן מלאין עוונות, ויוצאים מלאים מצוות, ולכן אל יקל בעניך דבר זה לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלש תפילות במניין דייקא, ואל תקצץ את התפילות, כי התפילות נתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה בסודות ורזים דרזים, ובפרט אמירת קורבנות זה מאד מאד חשוב, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ג' סימן ג') בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים קורבנות, ועכשיו שאין קורבנות, אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ואתם מתעסקים בהם מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים אותם, ולכן תקפיד להתפלל מהתחלת התפילה ועד הסוף, ותקשר את המחשבה אל הדיבור, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, ואל יקל בעינך דבר זה, וכן תשתדל לגנוב בכל יום איזה זמן ללמוד מקרא מפרשת שבוע, ובפרט עכשיו שהתחלנו ללמוד חומש ויקרא, וכן תגרוס הרבה פרקים משניות, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, מי שגורס הרבה משניות זוכה שנשפע עליו פרנסה, אל תהיה בטלן מצד אחד אתה רוצה שיהיה לך פרנסה בשפע וכו', והנה אתה יכול לחטוף בכל יום כמה וכמה פרקים וזה יעזור לך בפרנסתך, ולמה לא תגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, ועל כולם ראה לחטוף את הדף היומי אשר אין למעלה מזה, אפילו בגירסא זה דבר גדול מאד, ותשתדל שבכל יום ויום תלמד מקרא, משנה, גמרא, שזה העשירות הכי גדולה של האדם, ורק זה מה שיישאר ממך.
אני מאד מבקש אותך שתראה לעשות את כל הקניות שלך לקראת חג הפורים בחנות שהקמתי ביזע ובדם למען זיכוי הרבים "ברסלב סנטר", כי תהילה לאל החנות הזאת מזכה את כל תושבי יבנאל, ואת התושבים של למעלה מארבעים מושבות סביב יבנאל, ובזה שאתה נכנס לקנות שמה אתה מחזק את החנות.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתצליח כל ימי חייך.
ראה לתת לאשתך לבוא היום בלילה לשיעור בשעה 9:30 בבית הכנסת הגדול.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ג' ויקרא ב' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמור על עצמך, כי הס"מ רודף לתפוס אותך ברשתו הטמאה וכו', ורביז"ל הזהירנו כל כך על קדושת הברית שזה הניסיון הכי קשה בעיתים הללו, כי לכל אחד יש את העבודה זרה בעל פעור בכיסו, שזה הכלי משחית הנקרא אייפון וכו', בלאקברי וכו', או גלקסי וכו', או אייפד וכו', כל מיני שמות של עבודה זרה בעלי פעור, וזה מושך את האדם לנוקבא דתהומא רבה, וחכמינו הקדושים אמרו (במדבר רבה פרשה ט' סימן ד') ישראל נקראים קדושים בעת ששומרים עצמך מהניאוף ומן הזימה, ואמרו (שם) אימתי הקדוש ברוך הוא מקדש את ישראל בזמן שהם שומרים את חוקיו, ולכן תשמור על עצמך, ותשמור את אשתך, שלא תתחברו אל קלי דעת, ואל תיקח את זה בקלות, כי יכולים ליפול בקלות מאד בנוקבא דתהומא רבה.
שמור מאד מאד לא לבטל את הזמן היקר שלך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (כתובות נ"ט.) הבטלה מביאה לידי זימה, כי כל השטויות שאדם עושה זה רק מחמת שאין לו מה לעשות עם הזמן שלו, אדם צריך או לישון, או לאכול, או להתפלל, או ללמוד, או ללכת לעבוד ולהביא פרנסה, או לצאת להפיץ את אור רביז"ל בעולם, ולא לדבר דברים בטלים שזה בעצמו מושב לצים, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (אבות פרק ג') שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים, הרגע ששני אנשים יושבים ביחד ומדברים על דא ועל הא, אבל לא מדיבורי אמונה והתחזקות זה כבר נקרא מושב לצים, ואל תיקח את זה בקלות, כי עליך לדעת אשר זה בנפשך, כי הס"מ רודף אחריך להפילך וכו' וכו', ותיכף שמפיל אותך בניאוף תהיה שקוע בעצבות ובמרירות ובדכאון שלא תוכל לצאת מזה, כי הקליפה הזו שמחטאת את האדם נקראת על שם יללה, שמכניסה באדם עצבות, ומרירות, ודכאון פנימי,
נא ונא ראה למסור את נפשך להתפלל את השלש תפילות, שחרית, מנחה, ערבית, במניין דייקא, ואל תקצץ בתפילות, היינו להחסיר מזמורים, כי הכל נבנה ומסודר על ידי אנשי כנסת הגדולה, על פי סודות עליונים.
ובפרט צריכים מאד מאד לשמור לומר בכל יום את הקורבנות, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ה' סימן ג') בזמן שבית המקדש היה קיים היו יכולים להקריב קורבנות ויכופר לכם עוונותיכם עכשיו שאין קורבנות, אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ואתם מתעסקים בהם, מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים אותם, נותנים לאדם הזדמנות בכל יום בבוקר לומר פרשת תמיד של שחר, ובמנחה לומר תמיד של בין הערבים, שזה מכפר את העוונות, ובדיוק זה אתה מחסר וכו', אתה לא רואה איך שהס"מ בשקט תופס אותך ברשתו כו', ואחר כך יש לך טענות ומענות על זה וכו', או על זה וכו', בשעה שאתה חייב, ולכן מהיום והלאה תראה להקפיד להתפלל את כל סדר התפילה, שחרית, מנחה, ערבית, ואל תחסיר שום מזמור, ורביז"ל גילה לנו סודות נוראים (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שמחנה ישראל הם שלש פרסאות, היינו כל זמן שאדם מתפלל את השלש תפילות במניין ולא מחסר את חלקי התפילה, נכון לבו יהיה בטוח שהוא עדיין נמצא במחנה ישראל שאיך שהוא אפילו שנפל או נופל וכו' וכו', בזה שהוא בא לבית הכנסת להתפלל, בזה יישאר יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, אבל הרגע מאיזה תירוץ שרק לא יהיה הוא מחסיר לבוא לבית הכנסת הוא כבר נופל בנוקבא דתהומא רבה, והס"מ יעשה כל מיני פעולות שבעולם שלא תבוא לבית הכנסת להתפלל, כי שם מפלתו וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט בלק רמז תשע"א) מה נחלים הללו בני אדם יורדים לתוכן כשהם טמאים ועולים טהורים, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות בני אדם נכנסים לתוכן כשהם מלאים עוונות ויוצאים מלאם מצווות, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר בבית הכנסת דברים בטלים, אלא לענות קדושה וברכו, אמן יהיה שמיה רבה, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה.
אל תהיה קטן בעיניך, זוכר מה שיש בידך, רביז"ל מחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומלמד אותנו עצות והנהגות איך להחזיק מעמד ולא להישבר, וזה לעומת זה ברא את הס"מ, כדי שיסית את האדם להתרחק ממנו על ידי הקרירות שיכניס בו.
זכור גם זכור כל זמן שיש לך שייכות עם הכלי משחית המחוברים אל האינטרנט, אתה יכול להגיע לכל הטומאות והרעיונות שבעולם וכו' וכו', ותשמור מאד מאד על העיניים לא להסתכל על שום אשה זרה, שזה יבעיר בך את האש של היצר הבוער כתנור.
אני מאד מתחנן אליך שתדבר אל הקדוש ברוך הוא, אף שבא לך קשה, דע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית.
הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויקרא ג' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל … נ"י

אין לתאר ואין לשער את גודל השמחה שהיה לי במשך השבועיים שהייתי בקהילה הקדושה שהקמתי ביזע ובדם, ובמסירות נפש הכי גדולה ביבנאל, איזה נחת רוח לראות איך שהקהילה מתפתחת, בגשמיות אין שבוע שלא יתווסף עוד משפחה, ועוד משפחה, וברוחניות משתפר המצב יותר ויותר על אף גודל הניסיונות הקשים והמרים שיש בחוץ, עם כל זאת הקהילה הקדושה שלנו היא חממה של אמונה, ויש לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקנו על אשר בנחל שם גורלנו.
ולכן אני מאד מבקש אותך שהעיקר רק תהיה בשמחה, שאתה נמצא ה"היכל הקודש" קודש קודשים שרביז"ל בונה, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה "היכל הקודש", וצריכים להחזיק מעמד לא להישבר, ולא לברוח וכו' וכו', כי הס"מ אורב לכל אחד ואחד הרוצה להתקרב אל רביז"ל, כי רביז"ל מפיח בנו רוח חיים חדשה, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') שהצדיק האמת הוא המכניס בנו רוח חיים להכיר את הבורא יתברך שמו, ולפתוח את הפה לדבר אליו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן, תגנוב בכל יום חמש או עשר דקות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי כל זמן שהאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא אין שום דמיון יכול להיתפס בו וכו' וכו', כי העולם מלא דמיונות, ולכן אשרי מי שמדבר כל יום אליו יתברך, ועל ידי זה יזכה להינצל מכל הדמיונות שרק יש.
אתה צריך לדעת שבלי התבודדות, שיחה בינו לבין קונו, נדבק באדם כח המדמה וכו', ומשיח צדקנו יכניס בעולם את העניין של שיחה בינו לבין קונו, ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ג) שבשביל זה הוא נקרא משיח, על שם משיח אילמים, כי הוא יפתח את הפה של כל אחד ואחד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל זמן שלא מחדירים בזולת לדבר אל הקדוש ברוך הוא עדיין רחוקים ממשיח צדקנו, כי הלימוד שלו זה גילוי אלוקות בתכלית מדרגה העליונה, גילוי כזה בלי שום לבושים, ולכן אל תהיה בטלן, תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ותבקש ממנו יתברך הרבה על שמחה, ותמיד יהיה לך אנפין נהורין, פנים שמחות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ג) כשבר ישראל הולך עם אנפין נהורין, פנים מאירות, עם חיוך, הרי אור הצדיק מאיר בו.
אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, ואין עוד דבר שמטעה את האדם כמו שמפרסמים מפורסמים של שקר וכו', אנחנו צריכים לדעת שרביז"ל הוא הצדיק האמת שבדור הזה, ואותו צריכים לגלות ולפרסם לכולם.
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו שזכינו להתקרב אל רבנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויקרא ד' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

ככל שעובר יום שהייתי בביקור בהקהילה הקדושה שלנו ביבנאל, שהיא חממה של אמונה, יותר מתחזקת לבי בשמחה עצומה, כי אף אחד בעולם לא יודע מה שעברנו פה מאיזה רשע ארור טמא, שעדיין הוא מונע מאתנו כל דבר שבקדושה ביודעים ובלא יודעים וכו' וכו', ומסית ומדיח את תושבי המקום נגדנו וכו', במקום שיעשה את תפקידו שהוא ממונה על הדת וכו', אזי הוא כמו נחש בתוך הקש שאף אחד לא יודע את מעשיו הטמאים איך שהוא מסית ומדיח את כולם לא רק שלא יעזרו לנו, אלא שם מקלות בהגלגלים, עם כל זאת זכינו להקים פה קהילה קדושה שאין קהילה כזו בעולם, אשר במדבר שמם יהיה נעשה ישוב עם יהודים חרדים לדבר השם, ותהלה לאל היום המקום פורח ברוחניות, מי שרק נכנס שמה לא יכול להאמין מה שרואה לפני מראה עיניו, חושב שהוא נמצא בירושלים, או בבני ברק, או בברוקלין, בלי שום הגזמא, קודם יש מנינים מותיקין עד חצות לילה, שחרית מנחה ערבית מנין אחר מנין, שדבר כזה אין רק בעיירות הגדולות, אבל לא באיזה מושבה נידחת שלא ידעו אי פעם איפה זה על המפה וכו', אחר כך יש לנו מקוה מפוארת ענקי לגברים עם שלוש בורות לטבילה, וכן יש לנו מקוה טהרה מפוארת לנשים (אגב שמסוגלת מאד לפקידת עקרות, כי נבנה במסירות נפש הכי גדולה במחתרת כמו ברוסיה לפני שבעים שנה, כי זה שצריך להיות ממונה על הדת, הוא אשר עיכב את בניית המקוה בכל מיני מסירות כאחד הרשעים הכי גדולים אשר לא יאומן כי יסופר וכו'), וכן יש לנו מערכת חינוך שלימה, היינו שיש לנו פעוטונים, גנים לבנים ולבנות, בית ספר לבנות, וסמינר לבנות, תלמוד תורה לבנים, וישיבה קטנה, וישיבה גדולה לבחורים מצויינים, וכן יש לנו ישיבה של בעלי תשובה, אשרי עין ראתה זאת במו עיניו, מלבד זאת יש לנו כולל לבעלי בתים "אור המאיר", שלומדים שמה קרוב למאה אברכים, וכן כולל להוראה "תפארת בנימין", שלומדים שמה כחמישים אברכים את ההוראה, ותהלה לאל יש לנו "בית הוראה" עם גאב"ד ועם שלוש דיינים, שהם פוסקי הלכות המצויות וכו', ושואלים אותם את כל השאלות שיש לכל אחד, והמקום שוקק ביהדות, ועל כולם יש לנו בית התבשיל – אהל אברהם שמחלקת אוכל בחינם לכל מי שרק רעב, ובכל יום מתפילת ותיקין עד עשר בערב זה פתוח לכולם, גברים ונשים וילדים, ובכל יום מחלקים קרוב לאלף מנות אוכל טרי וטעים, יש לנו במשך היום חמש שיעורים נפרדים בדף היומי, ופה מדברים מאיזה מושבה נדחת שאף אחד לא ידע אי פעם איפה שזה נמצאת וכו', ועכשיו תהלה לאל יש כבר למעלה מארבע מאות משפחות חסידי ברסלב כן ירבו, וזה למעלה משנתיים שפתחנו פה חנות יודאיקה "ברסלב סנטר" כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, ותהלה לאל יש מהפיכה ביבנאל ביהדות, זה ארבעים שנה שמונעים מתושבי המקום להכעיס וברשעות את כל הקשור ליהדות וכו', ותהלה לאל מהרגע שנפתח החנות התחילו תושבי המקום להכנס, וכל אחד קונה זה מזוזה, זה ציצית, זה תפלין, זה טלית, זה כיפות וכו' וכו', מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, לא יאומן כי יסופר קדושת כל בר ישראל, אשרי עין ראתה זאת, וכן רואים איך שיש דו קיום בין תושבי המקום לבין חסידי ברסלב, הם לא מפריעים לאף אחד וכו', הם קהילה פתוחה וכו', בבחינת חי ותן לחיות וכו', לא מתערבים בחיי אף אחד וכו', יבנאל יהיה דוגמא ומודל מה קומץ קטן של יהודים עם מסירות נפש יכולים להפוך מדבר שמם מיהדות וכו', למקום פורח, ועוד רבות יספרו על זה, אחר חצי יובל שנים של רדיפות ומסירות וכו' וכו', שרודף ומוסר אותנו מי שרודף ומוסר איזה רשע ארור טמא שלבסוף יתגלה קלונו ברבים וכו' וכו', ושם רק מקלות בהגלגלים וכו', ומונע ומעכב כל דבר השייך לקדושה, ואף על פי כן בכח הרצון החזק שהכניס בנו רביז"ל, הצלחנו להקים אימפריה כזו, אשר לא מקבלים אגורה שחוקה מהמועצה הדתית וכו' וכו', והכל רק מכוחות עצמינו בעזרתו יתברך שמו, ואנחנו לא צריכים שום טובות מאף אחד, אלא כל אנשי שלומינו נותנים יד וכתף וביחד עוזרים אחד להשני, וכן הוא בין נשות אנשי שלומינו יש אחדות ואהבה גדולה מאד מאד, ויש להם פעמיים בשבוע ערבי שמחה שמתאספות יחד לשמוח ולרקוד, ועוזרות אחת להשניה בכל המובנים, ולא בחינם שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רי"ח) "בעזרת השם איך האב אויס גיפירט אין וועל אויס פירן", "נצחתי ואנצח", ותהלה לאל אור הקדושה רק עולה, וחושך הטומאה רק מתעלמת עד שיתבטל לגמרי, ויקויים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ולכן אשרי מי שיצטרף אל הקהילה הקדושה הזו במקום הכי יפה בארץ ישראל והוא יבנאל, ויטעום טעם גן עדן בזה העולם.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
מה טוב ומה נעים באם תהיה חזק ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, שאין למעלה מזה, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, הדף היומי של היום זה סוכה ל"א, ומי שמרגיל את עצמו ללמוד בכל יום דף גמרא, מרגיש סיפוק לנפש מאד, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום דף גמרא, אפילו שאתה לא מבין את הכל, על כל פנים תגרוס דף גמרא בגירסא בעלמא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר; הלוואי שתציית אותי בזה, ותראה איזה ישועות זה יביא לך, וכלל זה תיקח בידיך, כל זמן שיהודי מדפדף את הגמרא וכו', ישאר יהודי ירא שמים, ולכן אל תהיה בטלן וראה מה לפניך.
חזק ואמץ מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ולספר לפניו יתברך כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, שאין למעלה מזה, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, אפילו דיבור אחד זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ולכן כל מה שאתה צריך, תבקש רק ממנו יתברך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויקרא ה' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה התחלה חדשה מהשבת קודש הזה, וזכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה בתוך הבית, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת, ומובא מכמה צדיקים שאם לא בקיאים בהלכות שבת מוכרחים להכשל באיסור שבת החמורה, ולכן מה טוב ומה נעים כל בר ישראל להיות רגיל ללמוד בכל שבת על כל פנים קיצור שולחן ערוך דיני שבת, והיום יש כל מיני ספרים קיצורי דינים בשפה ברורה ושוטפת, עד שאפילו מי שאין לו רקע בלימוד תורה הקדושה, הוא יכול להבין את זה, ולכן מה טוב ומה נעים שתהיה רגיל בכל סעודה בסעודת שבת קודש ללמוד עם אשתך ועם ילדיך בדיני שבת שזה מאד מאד נחוץ.נא ונא אל יקל בעיניך קדושת שבת, כי כל ההצלחה שלך בששת ימי החול תלוי רק בשבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], וכל כך חבל שבני אדם לא יודעים להעריך מה זה שבת, ולכן הולך להם כל השבת בהבל הבלים ובפטפוטי דברים בטלים שכל כל חבל, כי בשבת יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא יותר מכל ששת ימי החול, כי בשבת אז מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונורא ונפלא מאד בלי שום לבושים כלל, וחכמינו הקדושים אמרו (שבת קי"ג:) "ודבר דבר", שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול; כי בשבת מאיר עצם עצמיות גילוי אורו יתברך, ולכן צריכים מאד לשמור כל השבת על דיבורו, לא לדבר ולפטפט דברים בטלים, ולא לשבת עם יושבי קרנות ולדבר על דא ועל הא וכו' וכו', אלא אם יזכה לומר "יום תהלים" של שבת, אין למעלה מזה, כי אמירת תהלים ממשכת כל הישועות לאדם, ובוודאי מעלה גדולה מאד לומר בכל יום את ה"יום תהלים", היינו כי התהלים נחלקת לשבעה חלקים כימי השבוע, ומי שזוכה לסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים יזכה שדוד המלך ילמד עליו זכות ויגן עליו ויצא זכאי בדינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, וממשיך לאדם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, וזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ז.) תניא היה רבי מאיר אומר כל תשבחות האמורות בספר תהלים כולן דוד אמרן שנאמר (תהלים ע"ב) "כלו תפלות דוד בן ישי", אל תקרי כלו אלא כל אלו, הרי שלך לפניך שהתנא רבי מאיר בעל הנס אומר שכל התהלים חיבר דוד המלך, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהילים מזמור א') שביקש דוד מהקדוש ברוך הוא (תהלים י"ט ט"ו) "יהיו לרצון אמרי פי", יעשו לדורות, ויכתבו לדורות, "אמרי פי" ויחוקקו לדורות, ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים, אלא יהיו קורין בהן ונוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות; היינו אפילו מי שמדבר כבר לשון הרע ורכילות על הזולת, שזה עוון מאד מאד חמור, ומגיע על זה נגעים, וכן מי שחטא בחטא חמור שמטמא טומאת מת, על ידי שרגיל לומר תהלים, הוא חשוב אצלו יתברך כל כך, עד כמו שלומד מסכת נגעים, ואהלות, שהם מסכתות הכי קשים, ומכפר על נגעים שבאים מחמת דיבור לשון הרע, ואהלות שמדבר מטומאת מת, שזה שחטא חטאים מגונים שעונשו הוא מיתה רחמנא ליצלן, על ידי אמירת תהלים נתכפר לו.אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להיות כל השבת בשמחה עצומה, לכבד ולייקר את אשתך, שבפירוש אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות ס"ג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד; ודבר זה שייך לכל ימות השבוע, על אחת כמה וכמה באין ערך כלל כשזוכה שיהיה שלום ואהבה בבית עם אשתך כל השבת, שאז הוא יחוד עליון ונורא מאד, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל הצלחתך הגשמי והרוחני תלויים בזה.מובא מהאריז"ל (פרי עץ חיים שער השבת פרק ד') צריך שילבוש בכל שבת בגדים לבנים. לכן אל יפחות מד' בגדי לבן, כמו מלבוש עליון ותחתון, ואזור, וחלוק. וקבלתי ממורי ז"ל, שכפי הגוון המלבושין שאדם לובש בשבת בעולם הזה, כך מלבישין אותו אחר פטירתו בימי השבת תמיד, לכן ראה לחכם אחד לבוש שחורים אחר פטירתו בימי השבת, והגיד כי כך היה לבוש בעולם הזה, והוא נענש במדה זו. וד' בגדי לבן אלו, נגד ד' אותיות הוי"ה; עיין שם, והנה בכל העולם כולו מפני שאנחנו בגלות בין הגויים, לא יכולים לקיים את זה, כי רובם הולכים עם בגדים שחורים, וכשאחד ילך בשבת בבגדים לבנים יצחקו ממנו, והוא יהיה נראה כמו חתן בין אבלים וכו', לזאת כשבאנו בהתחלה לגור ביבנאל, אזי תיקננו ששם כולנו נלך בבגדים לבנים, כי אין ממי להתבייש שמה כלל וכו', ואדרבה המקום מאד מאד קדוש וכו', כי זה לעומת זה יש שמה הס"מ שלוחם נגד היהדות ונגד כל הקדוש לעם ישראל, ולכן שמה כולנו הולכים בבגדים לבנים, וידוע שהצדיק הקדוש רבי יצחק מדראביטש זי"ע אמר שאם היו כולם הולכים עם בגדים לבנים בשבת בפרט בארץ ישראל, היו מביאים את הגאולה, ולכן הוא נסע מעיר לעיר לעשות תעמולה ללכת בשבת בבגדים לבנים, ובא אליו הס"מ ואמר לו אם אתה לא תפסיק אני יקח את עצמי על הילדים שלך וכו', והוצרך להפסיק וכו', אבל ביבנאל כולנו הולכים בבגדים לבנים, והקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות זה נזכה כבר להגאולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש הנעלם זוהר חדש נח כ"ג) אי חדא קהילה או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד; אם קהילה אחת או בית הכנסת אחד יתעוררו בתשובה, מיד בן דוד בא, ואותו דבר עם בגדים לבנים, אם קהילה אחת תלך בבגדים לבנים בזכות זה נגאל, ולא בחינם שהס"מ מוציא את כל החיצים שלו עלינו, אבל כבר כתוב (תהילים צ"ב ט') "ואתה מרום לעולם הוי"ה", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ב') לעולם ידך בעליונה; כי סוף כל סוף הקדושה תנצח, ולכן אם אתה גר ביבנאל ראה ללכת בשבת בבגדים לבנים, כי כולם הולכים ככה, והקדוש ברוך הוא ימחול לך על כל עוונותיך, רק חזק ואמץ מאד ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר צו ז' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

היום זה ההילולא של משה רבינו, שאמרו חכמינו הקדושים (מנחות ס"ה.) משה אוהב ישראל היה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ט) אשר משה מסר נפשו בשביל עם ישראל, כי הוא ידע חשיבות וגדולת בר ישראל, וכן בכל דור ודור יש צדיקים שנשמת משה נתעבר בהם, ולכן הם מוסרים נפשם פשוטו כמשמעו עבור נשמות ישראל, הן שמלמדים זכות עליהם בשמים, והן שהם עוזרים להם בכל ענינים לחזקם ולעודדם ולשמחם ולקרבם אליו יתברך, ולכן ביום ז' אדר ההילולא של משה רבינו, אז נוהגים בכל העולם כולו שהחברא קדישא עוסקים ביום הזה לעשות סעודת מצוה, ויש לומר הסיבה לכך מפני שרק משה רבינו מוסר את נפשו בשביל החיים והמתים ועוסק לדון אותם לכף זכות, ולכן דייקא ביום הזה עלינו לקבל על עצמינו יותר ויותר את מדת האחדות והאהבה שזה היתה עבודתו של משה רבינו לאחד את נשמות ישראל, ולהיפך המן הרשע הפיל פור הוא הגורל ויצא דייקא בחודש אדר, ואמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) שאמר המן כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד, כי באמת הצדיק הוא חי גם לאחר הסתלקותו, כמובא בזוהר (אחרי ע"א:) תנינן צדיקא אף על גב דאתפטר מהאי עלמא, לא אסתלק ולא אתאביד מכלהו עלמין, דהא בכלהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי, דבחייוי אשתכח בהאי עלמא בלחודוי, ולבתר אשתכח בתלת עלמין וזמין לגבייהו, דכתיב (שיר השירים א' ג') "עלמות אהבוך" אל תקרי עלמות אלא עולמות, זכאה חולקהון; היינו כי בחיים חיותו הוא מלובש בגוף גשמי, וגוף גשמי צריך להיות במקום אחד, כי אם הוא פה הוא לא שמה וכו', אבל כשמוריד את גופו הגשמי, אזי נמצא בכל מקום יותר מבחייו, כי נפשו רוחו ונשמתו מתחברים יחד, והוא נמצא בשלוש עולמות יותר מבחייו, וכל הלימוד של משה רבינו הוא רק למצוא את הטוב שיש בכל בר ישראל, ולדון אותו לכף זכות, וזה לעומת זה עמדו נגדו קרח ועדתו והרשעים דתן ואבירם וכו' וכו', והיה צריך להתמודד איתם, ודבר זה חוזר על עצמו בכל דור ודור אשר הצדיק הדבוק בו יתברך בביטול כל הרגשותיו, ומוסר את נפשו בשביל עם ישראל לעזור להם בגשמיות וברוחניות, כנגדו עומד רשע מרושע טמא מטומא ש'קרן ר'מאי צ'בוע ש'ר'ץ' השורץ על הארץ, וזה גודל הבחירה שיש בעולם, מצד אחד יש הצדיק שמוסר נפשו בשביל עם ישראל, ואינו נהנה מהזולת כלל, וזה לעומת זה יש רשע שחולק על הצדיק וגונב וגוזל מהמון עם את כספם וכו', ומטעה את הבריות וכו', וכבר אמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקי"ט) כל מה שאתה רואה בעולם הוא רק בשביל הבחירה, כי כל העולם ומלואו לא נברא רק בשביל הבחירה.
נא ונא תקבל על עצמך מהיום והלאה לשמור מאד מהמן עמלק שהוא הס"מ שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) לית דידע לישנא בישא כהמן, כי כל הענין של הס"מ הוא רק "הפרד ומשול" לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ויש לו את שלוחיו בכל העולם כולו, והכל כדי לרחק את נשמות ישראל ממנו יתברך, כי הרגע שיש פירודים בין נשמות ישראל, כבר נכשלים בכפירות ואפיקורסות, כי כשעם ישראל מתאחדים יחד באהבה אחווה וריעות, על ידי זה נשפע עליהם אור גדול מלמעלה, ונתחזק אצלם האמונה בו יתברך, ולכן דייקא עכשיו בז' אדר עלינו לקבל על עצמינו אחדות ואהבה גדולה בין איש לרעהו, ולעזור אחד להשני, שזה מפלת הס"מ שרו של המן עמלק, כי הסטרא אחרא הם מסטרא דפרודא, הם רק רוצים לראות פירודים בין נשמות ישראל, ולכן אשרי מי שיכול לאחד את נשמות ישראל יחד, שבזה בעצמו יש להמן עמלק מפלה, ונופל נפילה אחר נפילה וכו' וכו'.
נא ונא ראה למסור את נפשך שיהיה שלום בביתך, כי כך אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות ס"ג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד; ותמיד תשתדל לדון אותה לכף זכות, ואז השכינה ישרה בתוך ביתכם, כי באמת אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום סוכה ל"ד אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור חג הפורים ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת.
הקדוש ברוך הוא ישמח אותך ותזכה להיות תמיד שש ושמח על נועם חלקך על אשר בנחל שם גורליך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר צו ח' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

עלינו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא בכל יום ויום שזכינו להתקרב אל רביז"ל, וידוע מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; כי רביז"ל מעורר מהשינה העמוקה שאנחנו ישנים בה וכו', וכמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') הצדיק מעורר מהשינה, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה להעולם שהם עובדים את השם, ועוסקים בתורה ובתפלה, אף על פי כן כל עבודתם אין להקדוש ברוך הוא נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה, כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב (קהלת ז') "החכמה תחיה את בעליה", וכשהעבודה היא עם שכל משימים בה חיות שתוכל להתעלות, אבל כשנופל לקטנות המוחין זה שינה, שאז לא יכול להתעלות העבודה למעלה וכו' וכו', והסימן שאדם יושן בשינה עמוקה, כשאינו מדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי כשהמוחין ישנים ולא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הרי זה הוא אילם שאין לו דיבורים לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר התנא (תרומות פרק ב') חרש אינו שומע ואינו מדבר, אם אחד לא שומע את קול הצדיק, הוא לא יכול לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואמר דוד המלך (תהלים י"ט) "אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" כשלא שומעים את קול הצדיק שמעורר מהשינה, אז אין אומר ואין דברים לדבר עמו יתברך, ולכן זה הסימן אם אדם מקורב אל רביז"ל אם לא, ואם רביז"ל עורר אותו כבר מהשינה העמוקה שהוא נמצא בה, אם הוא מתחיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, שזה נקרא התבודדות, שמפרש את כל שיחתו אליו יתברך, אשר אין עוד טוב מזה, וזה מראה שהמח שלו כבר עירני וכו', ואת זה אנחנו מקבלים מרביז"ל לדבר רק עמו יתברך, ולברוח רק אליו יתברך, וכשאדם זוכה לזה אז ראוי לו לשמוח מאד מאד, כי אדם שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, עליו לא יכולים לעבוד, כי השיחה בינו לבין קונו זה כמו מים, כמו שכתוב (איכה ב' י"ט) "שפכי כמים לבך נוכח פני הוי"ה", כי כשבר ישראל שופך את לבו כמים לפניו יתברך, אזי הוא יושב ממש נוכח פני הוי"ה, כי מרוב השיחה שאדם משיח ומספר את לבבו עמו יתברך, זוכה לזיכוך הדעת והמח, עד שמאיר עליו שם הוי"ה תמיד, וכל עבודתו הן בקיום מצוות מעשיות, והן התפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית, והן הלימוד תורה שלומד מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה וכו', זה עם חיות עצומה, כי מאחר שמרגיש את הקדוש ברוך הוא ואת כל זה אנחנו זוכים על ידי התקרבות אל רביז"ל, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, אשר רק זה נקרא התקרבות אמיתי, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן ראה לשמוח כל יום ויום שאתה זוכה להיות ב"היכל הקודש" קודש קדשים שבונה רביז"ל, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה "היכל הקודש" ואשרי מי שזוכה לעמוד ב"היכל הקודש" כי הס"מ אורב מאד מאד על כל מי שנמצא ב"היכל הקודש" להוציא אותו משם, כי הוא יודע שמי שיהיה בהיכלו של רביז"ל שהוא "היכל הקודש", אזי אין לו כבר מה לעשות אצל האדם הזה, ולכן זכור תזכור אשר רביז"ל הוא הרבי שלנו, והוא נמצא אתנו, ומלמד אותנו איך לשמוח ואיך להתחזק בהמצבים הכי קשים שרק עוברים עלינו, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד שאתה מקורב אל רביז"ל, ואתה עוסק בשיחה בינו לבין קונו, שעל ידי זה תזכה לישוב הדעת אמיתי ולא יוכלו לעבוד עליך כלל.
העיקר תשתדל מאד מאד לא להטעות את עצמך, ותשמח מאד מאד שאתה נמצא אצל רבי כזה שלא נותן לך מנוח יום יום, ומחזק ומעודד ומשמח אותך, ומקרב אותך אל התורה הקדושה, וכן עושה שלום בינך לבין אשתך וכו' וכו', וזכור גם זכור אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, אם לא מקבלים מהרב תיכף ומיד מה שהוא צריך וכו', צריכים לדעת שהוא חי בדמיון ובטעות גדולה וכו', ומה צריך אדם? שכל ודעת, ועיקר הדעת והשכל הוא (דברים ד') "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", שיחדיר בו אמונה פשוטה בו יתברך, וילמד אותו איך מדברים אל הקדוש ברוך הוא, שזה יש לו תיכף ומיד ביד, "ומה שביד בטוח", כי למדתי אצל הצדיק הזה איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולדעת שאני עצמאי ואין לי אף אחד בזה העולם רק הקדוש ברוך הוא, ורק הוא יתברך יכול לעזור לי, וכן הרב צריך להכניס בו תשוקה עצומה ללמוד תורה הקדושה, ולכן צריך לזכור "מה שביד בטוח", אם אני התחלתי ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא וכו', בזכות הרב הזה, ולא החסרתי יום אחד מבלי לימוד תורה הקדושה וכו', אזי עלי לדעת "מה שביד בטוח", וכן אם הרב מוסר את נפשו שיהיה שלום בית בינו לבין אשתו, צריכים לזכור "מה שביד בטוח", ואם חס ושלום לא מקבלים את זה מהרב, צריכים לדעת שהכל דמיון גדול מאד, ולבסוף יפתח את היד ויראו שאין ביד שום דבר, וסתם רצתי אחריו ימים ושנים, ואיבדתי את שנותיי היקרים.
מה אומר לך חכמינו הקדושים אמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) על הפסוק (איכה ב' י"ט) "שפכי כמים לבך" מה מים הללו מקוה טהרה הן לישראל ולכל אשר נברא בעולם, שנאמר (במדבר ל"א כ"ג) "כל דבר אשר יבוא באש" וגו' "וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים" כך דברי תורה מקוה טהרה היא לישראל בכל מקומות מושבותם. בוא וראה כמה גדולה כוחה של התורה שמטהרת את פושעי ישראל בזמן שעושין תשובה אפילו מעבודה זרה שבידם, שנאמר (יחזקאל ל"ו) "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם" וגו' ואין מים אלא תורה, שנאמר (ישעיה נ"ה) "הוי כל צמא לכו למים" וגו', ואין טהרה אלא דברי תורה, שנאמר (תהלים י"ב) "אמרות הוי"ה אמרות טהורות" וגו'; ולכן תקבע לעצמך קביעות חזקה ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, גמרא: להיות חזק מאד ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, והשלושה לימודים האלו הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר צו ט' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ורביז"ל הזהירנו על דבר זה יותר מהכל, שנזכה להיות בעצמינו בשמחה, ונחזק את אחרים להיות בשמחה, והשמחה היא רפואה בין בגשמי בין ברוחני, ורואים שבני אדם סובלים סבל כל כך הרבה והכל הוא רק מחמת חסרון השמחה, ובאמת מי שפגם בברית אזי נופל עליו תמיד דכאון פנימי וכו', ואין עצה אחרת אלא לבוא לשמחה יותר גדולה, ולעבוד רק על נקודת השמחה, ובפרט עכשיו בחודש השמחה זה צריך להיות עיקר עבודתינו, ולא לקחת את זה בקלות, והאריז"ל גילה לתלמידו שזכה להגיע לכל מדרגותיו עד שנפתחו לו שער השמים ולצפות במרכבה העליונה וכו' וכו', רק על ידי שהיה שש ושמח על ידי קיום כל מצוה ומצוה שזכה לקיים, ואפילו אם היו נותנים לו כל הון דעלמא, לא היה מגיע אל השמחה שהיה לו בעת עשיית המצוה, ולכן תראה לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ותאמין לי שלנו ראוי לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים לדעת מרביז"ל, שזה הזכות הכי גדולה, כי הוא בן השמחה הנכלל במקור השמחה, ועוסק לקשרינו בשורש השמחה וכו' וכו', ולכן ראה לעשות כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה להגיע אליה, כי הס"מ אורב על כל בר ישראל, ויתן לו לעשות את כל העבודות שבעולם רק לא להיות בשמחה, כי משמחה הוא מפחד מאד מאד, כי תיכף ומיד כשבר ישראל שש ושמח על ידי זה מבטלים אותו לגמרי, כי עיקר כח הס"מ זה רק כשיש פירודים בין נשמות ישראל, כי הקליפה שלו הוא (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל ענינו זה "הפרד ומשול", לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולהיפך אסתר המלכה שהיא סוד השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שיהיה אחדות בין נשמות ישראל, ותיכף ומיד כשיש אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, נכנס שמחה גדולה בלבות עם ישראל, וזה תוקף השמחה שיש בפורים שאז עם ישראל מתאחדים יחד באחדות אחד, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (שבת פ"ח.) הדור קבלוה בימי אחשוורוש, דכתיב (אסתר ט' כ"ז) "קימו וקבלו היהודים" קיימו מה שקיבלו כבר; שאז בפורים קיבלו את התורה מאהבה, כי תיכף ומיד כשיש אהבה בין נשמות ישראל ומתאחדים יחד, על ידי זה מתרחב הדעת והמח וזוכים לשמחה עצומה, וזוכים לקבל את התורה.
ולכן דייקא בימים אלו שאנחנו מכינים את עצמינו לקראת חג הפורים, עלינו לקבל על עצמינו ביתר שאת ביתר עוז מחדש קבלת התורה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו, ואני יודע שהס"מ יעשה כל מה שביכולתו למנוע אותך מללמוד בכל יום את השלוש לימודים האלו, ולכן אם יהיה לך רק קצת שכל שרק זה מה שיציל אותך וכו', ורק זה מה שיעזור לך וכו' וכו', אזי כבר לא יהיה לך שום נסיון להיות חזק בהשלוש לימודים האלו מידי יום ביומו וכו'.
מה אומר לך כל יום זה דור חדש, כמאמרם ז"ל (קהלת רבה פרשה א' סימן ה') על הפסוק (קהלת א' ד') "דור הולך ודור בא" רבי יודן בשם רבי לוי אומר אין לך בכל יום ויום שאין נולדין בו ששים רבוא ומתים בו ששים רבוא ומה טעם דור הולך ודור בא, היינו שכל יום ויום הוא דור חדש, ואשרי מי שיודע איך לנצל את היום הזה שזה דור שלם, ולכן בכל יום צריכים לתקן תיקונים חדשים על ידי השלוש תפלות שחרית בבוקר, מנחה אחר הצהרים, וערבית בערב, שעל ידי זה נמשך על האדם אור וזיו וחיות ודביקות האין סוף ברוך הוא, ומוריד את השכינה בעולם הזה, ונעשה מהשלוש תפלות האלו תיקונים גדולים למעלה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
אני רוצה מאד שאתה תעשה את כל הקניות שלך עבור חג הפורים ב"ברסלב סנטר" שהקמתי במסירות נפש, והחנות היא לא למטרת רווחים, אלא לזכות את נשמות ישראל, ולכן תראה לקנות שמה את כל כל מה שצריכים לחג הפורים, הן לאשתך, והן להילדים, והן לכל המשפחה, והן מתנות עבור משלוח מנות, ובזה אתה מחזק את החנות שאוכל להרחיב את הפעילות בזיכוי הרבים יותר ויותר, כי פלא על גבי פלא יבנאל עומדת כבר למעלה ממאה ועשר שנים, ועוד לא היה דבר כזה שיפיצו יהדות כמו החנות הזה "ברסלב סנטר" שמפיצה בין התושבים, ותהלה לאל תושבי המקום מחיים את עצמם עם החנות, וזה שמחה לראות את מעלת קדושת נשמות ישראל, אפילו שהם כמו שהם וכו', עם כל זאת באים להתעניין מהיהדות וכו' וכו', ולקנות ציצית, תפילין, מזוזות וכו' וכו', אשרי עין ראתה זאת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר צו י' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים להיות בשמחה, ואתה לא יכול לתאר את הזכות של אדם שהוא תמיד שש ושמח, ומוהרנ"ת ז"ל הבטיח לאחד מאנשי שלומינו אם תהיה תמיד בשמחה, לא תהיה רואה פני גיהנום, ובאמת רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) אין עולם הזה יש או גיהנום או גן עדן, ולכן כשאדם מסתובב בזה העולם ממורמר מדוכא וכו', אזי הוא טועם את טעם גיהנום בזה העולם רחמנא לישזבן, כי אין עוד קללה יותר מזו שאדם מסתובב ממורמר ומדוכא ועצוב ומיואש וכו' וכו', וזה בעצמו הגיהנום שאדם מסתובב בעצבות ובדכאון, ולא מוצא את מקומו וכו', אבל בזה שאדם מוסר את נפשו רק להיות בשמחה, הוא ממשיך על עצמו טעם גן עדן בזה העולם, כי שם למעלה שורה רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואל תדחה את השמחה ליום מחרת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן תהיה היום בשמחה, ותגאל את עצמך מהגיהנום שאתה נמצא בה וכו', ובפרט עכשיו שימי פורים הקדושים מתקרבים ובאים, עלינו למסור את נפשינו פשוטו כמשמעו רק להיות בשמחה, ולא להשבר משום דבר בעולם, ולהחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו וכו' וכו', ועצה להגיע לזה הוא לשמח אחרים, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המוחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו; ולכן תראה לשמח את כל אחד ולדבר תמיד רק משמחה, ועל ידי זה גם עליך יומשך שמחה, כי אי אפשר להסביר במילים את מעלת האדם הזוכה להיות תמיד בשמחה, שזה בעצמו הגאולה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רע"ג) טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער ואין לתאר כלל, ואמר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה י"ג מיום ו') שעיקר רפואת הבת מלך שהיא נשמתו של אדם, שירה בה המלך האכזר שהוא היצר הרע עשרה מיני חיצים שכל חץ היה משוח בעשרה מיני סמים וכו', והצדיק האמת שהוא הבעטליר בלי ידים מוציא את החיצים הארסיים מבת המלך שהוא נשמת האדם על ידי העשרה מיני נגינה שמנגן לפניה, ולכן עיקר תיקון הברית זה רק שמחה, ולהכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ט) כשאדם תמיד שש ושמח, על ידי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו מפגם הברית, ולכן אשרי האדם שעושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ולא מניח את העצבות והעצלות אצלו כרגע, וזה עיקר תיקונו, ואף שזה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם וכו', עם כל זאת אי אפשר להתרפאות אלא על ידי שמחה, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחלאים רעים שבאים לאדם זה רק מחמת חסרון השמחה, כי על ידי שמחה הוא נתרפא מהכל, ולכן תכריח את עצמך רק להיות בשמחה, וזה תיקונך הנצחי.
אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, רק מציית את רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר צו י"א אדר ב' (תענית אסתר) ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

היום זה תענית אסתר מוקדם, ועלינו להתעורר בתשובה שלימה, ועיקר התשובה על פגם אמונת חכמים שכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות יבום הלכה ג' אות י"ח) שאם היו מצייתים תיכף ומיד את מרדכי שהזהיר את עם ישראל להיות שמורים ממלכות אחשוורוש ומהמן האגגי, ולא היו שום שייכות עמהם, ולא היו נהנים מסעודתו של אחשוורוש, לא היינו צריכים לעבור את כל הפחד הזה שהפחיד המן על ידי גורלו וכו', (אסתר ג' י"ג) "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד" וגו', כי על ידי אמונת חכמים יכולים להגיע לכל המדריגות שבעולם, כי מי מגלה לנו את הקדוש ברוך הוא אם לא החכמים חכמי התורה שמלמדים אותנו איך להתחזק בהמצבים הכי קשים, ולכן עלינו למסור את נפשינו עבור אמונת חכמים, ולציית אותם, שזה יסוד היסודות בהיהדות, כי אי אפשר להבין בתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, שזה אמונת חכמים, ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ולציית אותם שהם מחזקים אותנו לבלי נתייאש בשום פנים ואופן מכל מה שעובר עלינו, כי הלימודים שהחכמי ישראל האמיתיים מלמדים את עם ישראל, הם עמוק עמוק מי ימצאנו, ומגלים לנו את אמתת מציאותו יתברך, ואיך שאין שום תכלית בזה העולם אלא לדבר עמו יתברך ולשיח ולספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך, אבל לזה צריכים אמונת חכמים, כי רק החכמים חכמי התורה יודעים את האמת, ומדריכים אותנו איך להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולכן תענית אסתר הוא תענית של פגם אמונת חכמים, ולכן דייקא ביום הזה צריכים הרבה להתפלל להקדוש ברוך הוא שיזכה לאמונת חכמים, ורואים בחוש אם כולם היו מצייתים את רביז"ל, היה העולם בא לתיקונו הנצחי, כי רביז"ל מגלה לנו את האמונה פשוטה בו יתברך שנדע בבירור גמור אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואין שום עצה בעולם רק לבקש את הקדוש ברוך הוא, כל מה שצריכים הכתובת הראשונה זה רק הקדוש ברוך הוא, וכשבר ישראל חזק באמונה בו יתברך, על ידי זה הוא נגאל מכל צרותיו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שכל הגלות שעם ישראל סובלים זה רק מחמת חסרון אמונה, כי אם היה לאדם אמונה ברורה בו יתברך לא היה שייך שום גלות, ואת האמונה הזו מקבלים דייקא על ידי חכמי ישראל, וזה מה שמובא (מכילתא בשלח) על הפסוק (שמות י"ד) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו" אם במשה האמינו קל וחומר בהוי"ה? בא זה ללמדך שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם; ולכן אם אדם אין לו אמונת חכמים סימן שאין לו גם אמונה בהקדוש ברוך הוא.נא ונא ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ודע לך שבימים אלו היינו תענית אסתר, וערב שבת, ושבת קודש, ופורים, הם קשורים זה בזה, ולכן השנה יכולים בימים קדושים אלו לפעול את מה שצריכים לפעול, כי מתענית אסתר עד פורים זה יומא אריכתא, ולכן אשרי מי שמנצל את הימים האלו בשיחה בינו לבין קונו, ומרבה בתפלה ותחנונים, שאז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה, העיקר לא להתייאש בשום פנים ואופן, ואפילו שעובר עליו בין כך מה שעובר, צריכים להחזיק מעמד ולא להשבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי מגילה פרק א' הלכה ד') כל הפושט יד נותנים לו, ופירשו הצדיקים שבימי פורים הקדושים כל מה שאדם מבקש הוא מקבל, ולכן אל תהיה בטלן, תנצל את הימים הקדושים האלו בשיחה בינך לבין קונך, והעיקר עם הרבה שמחה ואחדות עם נשמות ישראל, שבזה בעצמו תזכה לגאול את נפשך מעומק העצבות והמרירות והדכאון שתופס אותך וכו' וכו', וזה הלימוד העמוק שאנחנו מקבלים מרביז"ל להחזיק מעמד מכל מה שרק עובר עלינו.יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות בשמחה עצומה בימים אלו, ונזכה להשיח ולספר את כל אשר עם לבבינו אליו יתברך אשר אין למעלה מזה.

המאחל לך פורים שמח

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר צו י"ב אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

בשבת זו אנו קוראים את מחיית עמלק, שחיוב לכל אחד לשמוע את קריאת התורה שקוראים (דברים כ"ה י"ז) "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים", כי כשעם ישראל יצאו ממצרים באותות ובמופתים גדולים, נתגלה אמתת מציאותו יתברך לכל באי עולם, וכולם רעדו ופחדו מעם ישראל, עד שבא עמלק שהיה ראשון שהתחיל עם עם ישראל, וקירר את כל אומות העולם מהאמונה הקדושה בו יתברך, וממילא שלא יפחדו מעם ישראל, ולכן עלינו לזכור את זה כל יום ויום, ובפרט לפני פורים שאז הוא מחיית עמלק, כי באמת בזה שמגלים ומפרסמים את אמתת מציאותו יתברך, בזה בעצמו נלחמים בעמלק, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ח.) לך הוי"ה הממלכה, זו מלחמת עמלק, בזה שאנחנו מגלים את אמתת מציאותו יתברך, בזה בעצמו נלחמים בעמלק שמכניס ספיקות באדם, (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", שהספיקות האלו שנכנסים באדם באמונה הקדושה, זה בא מחמת גיאות וישות שיש בו, שגם זה נובע מעמלק, כמאמרם ז"ל (במדבר רבה פרשה י"ג סימן ה') גיאות אדם תשפילנה, זה עמלק, שנתגאה על הקדוש ברוך הוא בחירופיו וגידופיו וכו', ולכן עלינו לזכור את מעשה עמלק שמקרר את האדם מיראת שמים, ומכניס באדם ישות וגיאות כדי לסלק ממנו את השכינה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה ה.) כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולין לדור בעולם, וכן הוא מכניס בעם ישראל ליצנות, כמאמרם ז"ל (מדרש שמואל פרק י"ב) לץ תכה, זה עמלק, כי כל ענין עמלק רק להכניס ליצנות בין עם ישראל, ותיכף ומיד כשיש ליצנות, כבר נופלים בעומקא דתהומא רבה, כי הליצנות היא אבי אבות הטומאה, וזה מה שעשו המינים והכופרים הזדים והאפיקורסים במשך כל הדורות, שעשו ליצנות מחכמי ישראל, שכל זה נובע מעמלק, ולכן את זה אנחנו צריכים לזכור טוב טוב, ואז נזכה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולהרגיל את עצמינו לדבר עמו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, שעל ידי זה נזכה להגיע לכל המדריגות בעולם, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקס"ג) אמונה היא מדה אחרונה ואף על פי כן על ידה דייקא עולים על כל המדריגות כולם, ולכן אשרי מי שמחזק את עצמו בעיתים הללו באמונה פשוטה בו יתברך, שרביז"ל הזהירנו על זה מאד מאד, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שקודם התגלות המשיח יתרבה המינים והאפיקורסים בעולם, ויקויים (דניאל י"ב י') "יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים והמשכילים יבינו", ואנחנו עדים איך שנתקיים הרוח הקודש של רביז"ל, ומה שעבר על עם ישראל בשבוע זו וכו' וכו', על כל הגזירות מרות ורעות וכו' וכו', עם כל זאת אנחנו מקווים שעל ידי שמחת פורים וריקודים והמחאת כף יתהפך הכל לטובה, וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה, ונזכה ביחד לקבל פני משיח צדקינו שהוא יכניס את השמחה האמיתיית בעולם, ולכן משי"ח אותיות ישמ"ח, כי הוא ישמח את נשמות ישראל, ויקויים (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", כי דייקא על ידי שמחה נצא מהגלות המר והארוך הזה, ונזכה לראות בגילוי שכינה שיתגלה אלינו בגילוי רב ונפלא מאד, עד שכל אחד ואחד ידבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו.
עוד אני מבקש אותך שתראה להתפלל עבורי בימי פורים הקדושים, כי אני זקוק לרחמי שמים מרובים בתוך שאר עם ישראל.

המאחל לך שבת שלום ופורים שמח

בעזה"י יום ג' לסדר שמיני ט"ז אדר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שנכנס בנו ימי פורים הקדושים, ימי שמחה, שבזה אנחנו זוכים למחוק את זכר עמלק שבל ימצא בינינו, ומי זה עמלק? זה הספיקות שנכנס באדם מרוב צרותיו וטלטוליו ובלבוליו וכו' וכו', שעוברים יום יום וכו' וכו', ועל זה עמל"ק שעולה כמספר ספ"ק, מכניס באדם ספיקות באמונה (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבינו אם אין", וזה מה שמפיל את האדם במרירות ובעצבות ובדכאון פנימי וכו' וכו', כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, הוא חזק בעצמו מאד מאד, ושום דבר לא יכול לשבור אותו וכו', אך לזכות לאמונה ברורה ומזוככת על זה צריכים להחזיק בשלימות תיקון הברית, תיקון המח, שזה לא כל אחד זוכה לזה וכו', ולכן הנסיונות קשים מאד מאד על כל אחד ואחד, ותמיד צץ לו מחשבות נגד האמונה הקדושה בו יתברך וכו', אשר משם סובל אדם כל הסבל הגדול שסובל, זה בכה וזה בכה וכו' וכו'.

ולכן עכשיו שיצאנו מימי פורים הקדושים, שאז זכינו להגיע לשמחה למעלה מכל ההגבלות, וזה מכניס בנו גדלות המוחין וכו', שלא נעשה שום שטויות, ונחזיק מעמד בכל פרט ופרט ממה שעובר עלינו וכו', אשרי מי שממשיך את השמחה הזו של ימי פורים הקדושים על כל השנה, ועיקר השמחה שלא יהיה לו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, כי באמת אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן מ"ב) עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס וברוגז כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך חס ושלום על שאינו עושה לו רצונו. אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו כתינוק שקובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו וכו'; ולכן שמחה זה לא אומר שרואים את האדם שקופץ וצוהל וכו' וכו', זה יכול להיות רק החיצוניות, אבל בפנימיות הוא יכול להיות מלא קושיות על הקדוש ברוך הוא, שזה באמת עצבות ודכאון פנימי שאף אחד לא רואה את זה מבחוץ, מה שאין כן כשנדמה על אדם שהוא עצוב וכו', ובאמת לא עצוב, יש לו רק לב נשבר שזה מאד יקר בעיניו יתברך, אבל תהלה לאל אין לו שום קושיות עליו יתברך כלל, שזה השמחה אמיתיית שאדם אין לו שום ספק ספיקא על הקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה כך צריך להיות אף שלא מבינים, כי (תהלים קמ"ה) "צדיק הוי"ה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו", (דברים ל"ב) "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא", כי השלימות הוא שאדם אסור שיהיה לו שום קושיות על הקדוש ברוך הוא, אף שיש דברים שהוא לא מבין בכלל, וזה באמת השמחה אמיתיית, וזה אנחנו צריכים לקחת על עצמינו מימי הפורים האלו, שזכינו להכניע את המן עמלק שממנו בא הספיקות והקושיות עליו יתברך וכו' וכו'.

אל תשכח מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת פ"ח.) הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב (אסתר ט' כ"ז) "קימו וקבלו היהודים" קיימו מה שקיבלו כבר; היינו שפורים אז הוא זמן שקיבלו עם ישראל את התורה מחדש מאהבה, וכן אז היה הכנעת המן עמלק, ולכן הוא זמן של התחלה להתחיל מחדש בעבודת השם יתברך, ועל כן אני מאד מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום סוכה מ"ג אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.

אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני י"ז אדר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

אין לתאר ואין לשער את גודל השמחה שראוי לכל אחד מאנשי שלומינו לשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל, ככל שאדם מתמיד יותר ויותר בספרי רביז"ל, ומתעמק בלימודו הקדוש איך שמלמד אותנו להתחזק בכל מה שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות, וכמו כן פותח לנו את הלב לשפוך שיח ותפלה אליו יתברך, ומיישב את דעתינו לזכות להסתכל בכל דבר בהשכל שבהדבר הזה, היינו בהחיות אלקות המחייה את הדבר הזה, כמו כן ראוי לנו לשמוח מאד מאד ולשיר 'בך רבינו נגילה בך רבינו ונשמחה', וזה חסד מהקדוש ברוך הוא שזכינו להתוודע מרבי אמת כזה, ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"א) שעם ישראל הם עם סגולה, ומהיושר לגלות את הסגולה לאחרים, היינו מאחר שאנחנו יודעים מהלימוד העמוק של רביז"ל שמחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל מה שעובר עלינו, ומרגיל אותנו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וללמוד שיעורים כסדרן, ולהיות ולטייל בכל חלקי התורה הקדושה, ראוי לנו לשמוח מאד מאד ולא להשבר משום דבר, ואיש את רעהו יאמר חזק, וזה היה מעולם עבודת אנשי שלומינו שחיזקו אחד את השני, כי רביז"ל הפליג מאד מאד במעלת נקודת החבר, שאחד יחזק את חבירו, כי כפי הנסיונות הקשים והמרים שיש עכשיו בעולם על כל פרט ופרט שקשור אל היהדות, מוכרחים להתחזק ולחזק אחרים, ולכן אשרי מי שזוכה לגלות ולפרסם את דעת רביז"ל בעולם, כי בזה שמגלים ומפרסמים את רביז"ל בעולם, על ידי זה מתגלה אמתת מציאותו יתברך יותר ויותר, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כשמגלים את הצדיק בעולם, על ידי זה נתגלה כביכול הקדוש ברוך הוא, כי כל הלימוד של רביז"ל זה רק לגלות לנו את אמתת מציאותו יתברך שנחדיר בעצמינו שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ולכן עלינו להרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלנו שזה נקרא התבודדות, אשר כל דיבור ודיבור שבר ישראל מדבר אליו יתברך עושה רעש גדול בשמים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים ואמר שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות שיחה בינו לבין קונו; ולכן אני מאד מבקש אותך תיקח את עצמך בידיך, תתחזק בכל מה שעובר עליך בגשמיות וברוחניות, וכן תשתדל לחזק גם אחרים הן בדיבור לדבר בכל יום עם אחד מאנשי שלומינו, לחזקו לאמצו ולעודדו, ועל ידי זה יהיה נעשה אור ישר ואור חוזר, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאחד מדבר עם חבירו ביראת שמים, נעשה אור ישר ואור חוזר, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר, כשהמקבל יש לו מח קטן ואין יכול לקבל דברי חבירו, כי אז קודם שמקבל חבירו ממנו שזהו בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחבירו, ואזי האור חוזר קודם לאור ישר, כי כשמדברין עם חבירו ביראת שמים. אף שאין חבירו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחבירו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחבירו, על ידי זה חוזר האור אליו; ולכן בזה שמדברים עם הזולת, חוזר הדיבורים אליו, והן לעסוק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, לעסוק בהפצת ספרי רביז"ל, שאין למעלה מזה, כי כשנותנים לאדם איזה קונטרס או חוברת שהוא תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, זה כבר עושה לבד את הפעולה, וכמעט רוב רובם של אנשי שלומינו בדור הזה התקרבו אל רביז"ל רק על ידי אלו החוברות והקונטרסים שמחלקים על הרחובות זה ארבעים שנה, ואפילו אלו שהתקרבו על ידי אחרים, צריכים לזכור שהראשון שהתקרב היה על ידי איזה חוברת או קונטרס שקיבל על הרחוב, וזה יכולים לברר טוב טוב, ולכן אשרי מי שעוסק בהפצת מעיינות החכמה חוצה שזה תיקון גדול להנשמה, כי בזה שמקרבים רחוקים, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו.
רק חזק למסור את נפשך על מידת השמחה, כי דע ששמחה זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות אליה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו, ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ומובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמיני י"ח אדר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך לידע ולהוודע שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל זה צריכים לחזור כל יום ויום, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ה) שהולך אפיקורסות גדול על העולם. וכן סיפר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעוונותינו הרבים בעולם. אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים, ואמר אף על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם ושצריכין להתחזק עצמו באמונה, כי אף על פי שהוא אומר זאת, אף על פי כן מתגברת האפיקורסות והבלבולים, כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקודם, שקודם שיבוא משיח, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, "והרשיעו רשעים והמשכילים יבינו" (דניאל י"ב י'), ואם כן מאחר שהודיע מקודם שזה יהיה הנסיון קודם ביאת משיח שיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים באמונה, ומי שיזכה לעמוד בנסיון וישאר קיים באמונתו, אשרי לו ויזכה לכל טוב המעותד לבוא לנו במהרה בימינו אשר ניבאו עליהם כל נביאינו וחכמינו מקודם, ואם כן היה ראוי שכל אחד ישכיל ויחוס על עצמו להשאר קיים חזק באמונתו, ולא יהיה לו עוד שום נסיון וצירוף כלל מאחר שכבר הודיעו זאת מקודם, ובאמת אף על פי כן, אף על פי שהודיעו זאת מקודם אף על פי כן יהיה נסיון גדול. ורבים ירשיעו כמו שכתוב (דניאל י"ב י') "והרשיעו רשעים", אך אף על פי כן אני מודיע זאת מקודם בשביל אותן מעט הכשרים שיחזקו עצמן באמונתן, ובודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתן, למען יהיה להם למשיב נפש והתחזקות והתאמצות יותר כשיראו שכבר דיברו מזה מקודם; ורואים בחוש איך שעכשיו נתקיים דברי רביז"ל במלוא מובן המילה שכולם מבוהלים ומבולבלים וכו' וכו', זה בכה וזה בכה וכו' וכו', וצריכים לעמוד חזק באמונה פשוטה בו יתברך שהוא מנהיג את עולמו בהשגחה נוראה ונפלאה מאד, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ה') אשרינו שמשה רבינו בחר לנו חלק טוב מאד, ונתן לנו את התורה, ופתח בה (בראשית א' א') "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ", בלי שום חקירות ומופתים שלהם כלל, רק ציוה עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה לבד, ועל כן אסור לנו להכנס בחקירות כלל חס ושלום; ולהאמין באמונה ברורה באמונת אבותינו הקדושים שהעולם נברא לפני חמשת אלפים ושבע מאות שבעים וארבע שנים, ולא נבלבל את עצמינו משום בלבול של שטות של המדעים והמחקרים וכו', ואף שרוצים לקשר את דעותיהם הנפסדות עם האמונה וכו', צריכים להזהר מדעות נפסדות כאלו לגמרי, רק להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולידע שהכל מה שהמדעים והמחקרים ממציאים מדי פעם לפעם וכו' וכו', הכל הבל ורעות רוח, יהודי מאמין בהקדוש ברוך הוא, ומשליך ממנו את כל החכמות והטעויות שיש רק בעולם וכו', ומסלק את דעתו, ומאמין באמונה פשוטה שזה יסוד גדול ביהדות, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שעיקר היהדות הוא תמימות ופשיטות, ואמר (שיחות הר"ן סימן ט"ו) שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. וזה בחינת (שמות ל"ו א') "כל אשר נתן הוי"ה חכמה בהמה", היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ה:) על פסוק (תהלים ל"ו ז:) "אדם ובהמה תושיע הוי"ה" – אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. וכמו שאמר אסף (תהלים ע"ג כ"ב) "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך"; אשרי מי שזוכה להגיע אל מידת התמימות. וכבר סיפר לנו רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ט' מהחכם ותם) אל מה זכה התם וכו', שנעשה מיניסטר על כל המיניסטארין, צדיק על כל הצדיקים ראש כל הצדיקים, עיין שם, וככל שאדם מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, כמו כן נשפע עליו השפע ממנו יתברך, כי האמונה פשוטה בו יתברך זה כלי לקבל בו כל ההשפעות, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח כ') "איש אמונות רב ברכות", ככל שהאמונה יותר חזקה, נשפע עליו ברכה בשפע עצומה, ובא לו פרנסה בנקל, מה שאין כן כשאדם חוקר בחקירות של הבל וכו', כמו המחקרים והמדעים שבאים בכל פעם עם דעות נפסדות בענין בריאת העולם, כל אחד ממציא המצאות חדשים וכו' וכו', על ידי זה נקטן דעתו לגמרי וכו' וכו', וככל שנקטן דעתו לגמרי אין לו דעת ושכל כלל, כמאמרם ז"ל (נדרים מ"א) דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, אם יש לאדם שכל ומאמין בתמימות ופשיטות בו יתברך, על ידי זה יש לו הכל, אבל אם אין לו את הדעת הזה אז אין לו כלום, וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות פקדון הלכה ה' אות ל') שזה מה שחכמינו הקדושים אמרו (בבא קמא צ"ב.) בתר עניא אזלא עניותא; כי ככל שהעניות מתגברת על האדם, נקטן דעתו ביותר, ועל ידי זה נחסר בטחונו, ומזה סובל כל העניות שעובר עליו, כי המאמין האמיתי שמאמין שפרנסתו הוא רק ממנו יתברך, ומתחזק יותר ויותר באמונה, על ידי זה נשפע עליו שפע גדול מאד, ולכן רואים יהודי שמאמין בהקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, שעל ידי זה הוא בונה לעצמו יותר את האמונה, על ידי זה נשפע עליו שפע יותר גדולה, כי אמונה היא הברכה שמשם נשפע כל ההשפעות, וכן כתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות נטילת ידים שחרית הלכה ב' אות ט"ז) שעיקר העניות שבא לאדם הוא רק כשאין לו את הדעת של השגחה, והוא חושב שהכל טבע מקרה ומזל, ואז הוא מקנא בהזולת, ומר ומרור לו החיים, ומסתובב מדוכא מבוהל מבולבל וכו' וכו', ואין לו כלום, רק כל היום מקנא את הזולת וכו' וכו', מה שאין כן כשיש לאדם אמונה פשוטה שהכל ממנו יתברך, על ידי זה ניצול מעניות, ותמיד הוא שש ושמח ואינו מקנא בשום אדם, כי הוא העשיר הכי גדול, כמאמר התנא הקדוש (אבות פרק ד') איזהו עשיר השמח בחלקו, כי זוכה לשפע כפולה, שזה עיקר השלימות שאין שלימות אחריו, ולכן אל תהיה בטלן, מאחר שזכית להתקרב אל רביז"ל תראה להחדיר בעצמך את הלימודים העמוקים שרביז"ל מלמד אותנו באמונה הקדושה, שצריכים לסלק את הדעת והחכמה והשכל לגמרי וכו', וידע שלא יודעים כלום, כי תכלית הידיעה שלא נדע, היינו כמה שרק לא יודעים עדיין צריכים לדעת שלא יודעים כלום וכו' וכו', על ידי זה דייקא נגדל השכל יותר ויותר, והוא תמיד שש ושמח עמו יתברך, ותיכף ומיד כשיש לו שמחה יש לו כבר הכל, כי זה עיקר העשירות של אדם שישמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בו ביהדותו, ולו אין אף פעם קושיות ובלבולים וספיקות באמונה, וחי את החיים שלו, ועובר את זה העולם בשמחה ובישוב הדעת, אשרי מי שמציית את רביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שמיני י"ט אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו זוכים להכנס לעוד שבת בזה העולם, וראוי לנו לשמוח מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ואתה צריך לדעת שכל הצרות והיסורים והמרירות והמכאובים והדכאון פנימי שיש בך, זה רק מחמת שאינך שש ושמח כל השבת, כי כפי שאדם שש ושמח בשבת, כן נמשך עליו שמחה על ששת ימי החול, ולכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שצריכים להמשיך את שמחת השבת על ששת ימי החול, כי שבת היא עצם השמחה, וששת ימי החול הם עצם העצבות וכו', כי אז הקללה של (בראשית ג') "בעצבון תאכלנה כל ימי חייך" וגו' "בזעת אפיך תאכל לחם" וגו', ולכן אשרי אדם שממשיך את השמחה של שבת לששת ימי החול.
וזכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחרה בכל כחו. וכל החולאת הבאין על האדם, כלם באין רק מקלקול השמחה וכו', וכפי קלקול השמחה והניגון, כן בא החולאת על האדם, וגם חכמי הרופאים האריכו בזה, שכל החולאת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה הוא רפואה גדולה בין בגשמי בין ברוחני, וצריך להתגבר מאד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד. כי טבע של האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל; ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקצ"ג) שאפילו בעת הצער והריחוק מעבודתו יתברך וכו', וכן מה שעובר עליו כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', עם כל זאת צריכין להתחזק להיות אך שמח תמיד, ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר במה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כי כל בר ישראל מלא נקודות טובות, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; והעולה על הכל צריך לשמוח במה שזכה שלא עשני גוי כגויי הארצות וכו', ולהפוך את כל היגון ואנחה והצער והיסורין לשמחה גדולה, וצריכים לשמור מאד מאד מעצבות ומרירות ומדכאון שזה אבי אבות הטומאה וכו', ואפילו שהס"מ רוצה לשבור אותו לגמרי ולומר לו שאין לו כבר שום תקוה ותוחלת, עם כל זאת ראוי לו לומר לעצמו, אף על פי שאני כמו שאני וכו', אף על פי כן זכיתי להיות מזרע ישראל, ולקיים כמה מצוות בכל יום ציצית, ותפלין, וקריאת שמע, וצדקה, ושבת, וכיוצא, ואף על פי שגם בעשיית המצוות הם כמו שהם וכו', אף על פי כן על כל פנים יש בהם בוודאי נקודות טובות מאד שנעשה מהם שעשועים גדולים למעלה בכל העולמות, כי הרי אפילו על ידי המצוות שנעשין על ידי פושעי ישראל, כי כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, מתפאר בו השם יתברך הרבה, כמו שכתוב (ישעיה מ"ט) "ישראל אשר בך אתפאר", וצריכים לדעת אשר המרה שחורה והעצבות מתגבר על האדם יותר מן הכל, וקשה לשברה יותר מכל המדות, ומזקת להאדם מאד יותר מהכל. וכל עיקר התרחקות של כל אדם מהשם יתברך, היא רק מחמת עצבות ומרה שחורה ודכאון שמתגברים עליו, על כן צריכין לראות לשמח את עצמו בכל הכוחות בכל מה דאפשר אפילו בעת שצר להאדם ודחוק לו מאד בגשמיות וברוחניות, הן בפרנסת הנפש, הן בפרנסת הגוף, אף על פי כן צריך לראות לבטוח תמיד בהשם יתברך שסוף כל סוף לא יעזוב השם יתברך אותו וכו', ולכן ראוי לשמח את עצמו בכל מה דאפשר; וזה התכלית והשלימות שאדם צריך להגיע אל זה.
אני מוכרח להגיד לך שחינוך מתחיל בבית, הילדים מחקים את ההורים, ומה שרואים או שומעים בבית, כך הם יתנהגו, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ואמרו (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכם אם אתה רוצה להצליח עם הילדים שלך, עליך להתנהג בבית בדרך ארץ גדול מאד, ומכל שכן וכל שכן כשאתה הולך לבית הכנסת, אתה מוכרח לשמור על הילדים שלך שישבו על ידך, ואין שום תירוץ שאין מקום, כי תהלה לאל מתפללים בשבת בארבע מקומות ויש מקום לרוב, ולכן אם אתה לא שומר על הילדים שלך דע לך שאתה פושע, כי הילדים יוצאים לתרבות רעה, ואחר כך יש טענות על המלמדים או על המורות, בשעה שההורים לא איכפת להם כלום מה שקורה עם הילדים שלהם, וזה הפקירות גדול מאד מאד, ולכן כל אבא מוכרח לשמור על הילדים שלו, וכל אמא מוכרחת לשמור על הבנות שלה, אין תירוץ אני לא יכול וכו', קשה לי וכו', אני רוצה לנוח וכו', משחקים פה עם אש, ילדים בכל העולם נושרים, רק מפני שההורים אדישים ולא איכפת להם מילדיהם, ולכן אשרי ההורים ששומרים על ילדיהם, ואשרי ואשרי ההורים שמתפללים בכל יום על הצלחת ילדיהם, שאין למעלה מזה.
אין מילים להסביר את גודל הענין להתפלל במנין בכל יום, ובפרט בשבת קודש שמצוה לשמוע קריאת התורה, ודע לך שכל הצרות שבא לאדם הוא מפני שלא מקפיד להתפלל במנין, לא בימות החול ולא בימות השבת, וכן כשמתפלל כבר הוא מקצר בתפלתו, שאינו אומר קרבנות שזה עיקר גדול של התפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מגילה ל"א:) אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, אמר לו לאו, אמר לפניו רבונו של עולם במה אדע, אמר לו קחה לי עגלה משולשת וגו', אמר לפניו רבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם; ולכן אם אדם מחסר בכל יום אמירת הקרבנות, במאי יתכפר לו עוונותיו? ולכן זה עיקר גדול לומר בכל יום סדר הקרבנות, ואחר כך פרק איזהו מקומן, ואסור לזלזל בזה בשום פנים ואופן, והמזלזל בזה מזלזל בחייו וכו'.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לעשות נחת רוח לו יתברך תמיד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תזריע כ"א אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתיישב דעתך בזה העולם, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך? הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך.
אך דע, שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי, ולכן מוכרחים לעשות כל מה שרק יכולים להיות רק בשמחה, כי השמחה היא הגאולה, ועל זה הס"מ מניח את עצמו לאורך ולרוחב לא לתת לאדם להיות בשמחה, כי הוא יודע כי אם אדם היה שמח, לא היה יכול לעשות לו שום דבר, ולכן אל תהיה בטלן תיקח את עצמך בידיך ותהיה רק בשמחה עצומה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.
ראה להקפיד מאד מאד להתפלל תפלת שחרית מהתחלה ועד הסוף, כי אמירת קרבנות זה דבר גדול מאד מאד, כמאמרם ז"ל (מגילה ל"א:) אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה, אמר לו לאו, אמר לפניו רבונו של עולם במה אדע, אמר לו קחה לי עגלה משולשת וגו', אמר לפניו רבונו של עולם תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם; ולכן אם אדם מחסר בכל יום אמירת הקרבנות, במאי יתכפר לו עוונותיו? ולכן זה עיקר גדול לומר בכל יום סדר הקרבנות, ואחר כך פרק איזהו מקומן, ואסור לזלזל בזה בשום פנים ואופן, והמזלזל בזה מזלזל בחייו וכו', ולכן תראה להקפיד מאד מאד לומר בכל יום את סדר הקרבנות שלוקח סך הכל חמש או שבע דקות, וכל כך חבל לדלג על זה, כי לפי דברי האריז"ל זה יסוד מוסד של תיקון עולם העשיה, ולכן צריכים מאד מאד להזהר לומר בכל יום את הפרשיות של הקרבנות, וזה יהיה חשוב כאילו הקריב את הקרבנות, והקדוש ברוך הוא ימחול לנו על כל עוונותינו.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום סוכה מ"ח אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו, כדי לזכות אותך עם דף גמרא, שתהיה הכי מאושר בחייך.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תזריע כ"ב אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

בכל יום שומעים מקרים מזעזעים, אנשים צעירים ונשים צעירות בנים בנות וכו' וכו', נחטפים מזה העולם באופן טראגי, ואף אחד לא שם לב שזה יכול לקרוה גם לו וכו', ולכן לא בחינם שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה, ופירש את מאמרם ז"ל (תענית כ"ג) שאמר חוני המעגל "מי איכא דניים שבעין שנין", איך אדם יכול לישון את השבעים שנה שלו? וסיפרו אנשי שלומינו שבשעה שרביז"ל אמר את זה, הדגיש בהדגשה מיוחדת 'איך אדם יכול לישון את השבעים שנה שלו' וכל אנשי שלומינו התעוררו מאד מאד בתשובה בשעה ששמעו את זה, כי באמת אנחנו רואים במציאות שהחיים לא קלים לאף אחד, על כל אחד ואחד עוברים משברים וגלים עליות וירידות וכו' וכו', זה בכה וזה בכה וכו' וכו', ואף אחד לא שם לב שיום אחד יקראו אותו למעלה, כי אנחנו בזה העולם כמו דגים בים, וכמו שאמר החכם מכל אדם (קהלת ט') "כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחוזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאום" וחכמינו הקדושים דרשו על זה (סנהדרין פ"א:) מאי דכתיב (קהלת ט') "כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה" מאי מצודה רעה? אמר ריש לקיש חכה. ופירוש רש"י שהוא רע וחלש וקטן ואוחז בו דגים גדולים פתאום ואינו רואה, ואינו דומה לנאחז ברשתות על ידי מארב ותחבולות; היינו אדם נמצא בתוך הים הסוער שבעולם הזה וכמו דגים שנמצאים בתוך הים בכל עת באים דייגים ומורידים רשתות לתוך המים ומוציאים משם דגים, כך הוא בעולם הזה, בכל פעם פתאום מוציאים כמה בני אדם מזה העולם וכו', ואף אחד לא לומד מוסר השכל מזה, שזה יכול גם לו לקרה יום אחד וכו', תמיד נדמה שרק להזולת זה קורה, אבל לי זה אף פעם לא יקרה וכו', ולכן מחמת קטנות הדעת והמוחין האלו אנשים רבים ביניהם, מקנאים אחד את השני, זוגות מתגרשים וכו', כל אחד רוצה מה שהוא רוצה, ושוכח ממנו יתברך, ולכן הקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל ושלח לנו בדור הזה דייקא את רביז"ל, שהוא פותח לנו את הלב והמח, והוא מעורר אותנו מהשינה, ומגלה לנו שאין שום תכלית בזה העולם אלא לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היינו אדם צריך להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רכ"ח) בוודאי נמצאים כשרים אף על פי שאין להם התבודדות. אבל אני קורא אותם "פלייטיס" מבוהלים ומבולבלים, ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותם יהיו מעורבבים ומבולבלים. אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחר השינה שדעתו נוחה ומיושבת היטב, כן תהיה דעתנו נוחה ומיושבת עלינו בלי מהומה ובלבול וכו'; ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולשפוט את עצמו בכל עת במה שהוא עושה, וזה יכניס בו ישוב הדעת אמיתי, ולא יוכלו לעבוד עליו, כי מי שאין לו התבודדות ואינו מדבר אל הקדוש ברוך הוא, עליו יכולים לעבוד ולהטעות אותו לגמרי, ולכן אני מאד מבקש אותך ראה להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואפילו חמש דקות, ומוהרנ"ת ז"ל אמר "גרויסע פינף מינוט" חמש דקות זה דבר גדול מאד, ויכולים לפעול אז הרבה דברים, והעיקר תבקש ממנו יתברך שלא תהיה כל כך עצוב ושבור, מדוכא ומתוסכל וכו' וכו', כי אתה צריך להאמין מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אסור להתייאש בשום פנים ואופן, יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה, ולכן תראה לקחת את עצמך בידיך להיות רק בשמחה עצומה, ותשיח ותספר את לבבך עמו יתברך בשמחה דייקא, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן נ"ז) מי שמתפלל בשמחה הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו; ואמר (שם סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; ולכן תראה לקחת את עצמך בידיך ולהיות רק בשמחה, ולהתפלל בשמחה, ואמר רביז"ל (שם סימן כ"ח) על ידי התפלה יכול לשנות את המזל.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, וזכור גם זכור שרק זה מה שישאר לך שבכל יום בבוקר אתה מתפלל שחרית, אחר הצהרים אתה מתפלל מנחה, ובערב אתה מתפלל ערבית, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שזה מחנה ישראל, כל זמן שאדם חזק בשלוש תפלות האלו, ידע שהוא נמצא במחנה ישראל, והרגע שמתרשל בתפלה אחד, כבר ידע שנפתח לו פתח אל הגיהנום שיוצא ממחנה ישראל רחמנא ליצלן.
ועל כולם אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תזריע כ"ג אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אתה צריך לשמוח שאתה נמצא בחממה כזו בקהילתינו הקדושה ביבנאל, שמתנהגת על פי דעת רביז"ל, וראוי לך לשמוח מאד מאד על נועם חלקך על "אשר בנחל" שם גורליך, אתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שלך, עד שלא יוצאים בקהילות אחרות, לא יכולים להעריך מה זה קהילתינו הקדושה כאן ביבנאל, בוודאי יש עוד הרבה מה לתקן, עם כל זאת עלינו לשמוח מאד מאד עם הטוב שזכינו.
עכשיו אני רוצה מאד מאד שתעזור לי בענין הנוער שצריכים מאד מאד חיזוק, כי בעוונותינו הרבים בכל העולם החרדי כולו יש הרבה נושרים וכו', ובקלות יכולים להציל אותם אם רק יתנו להם תשומת לב וישקיעו בהם, ואת זה מה שאני רוצה עכשיו לעשות בקהילתינו הקדושה, וכמעט שלא באתי אלא בשביל זה להציל את הנוער שלנו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתתן לי כתף וכו', ועזר וכו', לעזור להנוער שלנו, ומי יתן שנזכה כבר לראות בגאולתינו אשר היא מאד מאד קרובה, כפי כל הסימנים שרק קורה בעולם.
מוהרנ"ת ז"ל כתב (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שליבו שלם עם השם יתברך ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג') "אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא: כי הוי"ה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך, כמו שכתוב (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום מבעל בחירה וכו', אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי בוודאי כוונת השם יתברך, שמביא עליו היסורין, הוא בודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה, אם למרק עוונותיו, ואם כן כל היסורים חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בודאי לטובה, (תהילים ק"ג ט') "לא לנצח יריב ולא לעולם יטור", ובודאי ישוב השם וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד, אבל מי שנוטה חס ושלום מאמונה הקדושה, וטועה חס ושלום בכפירות של חכמי הטבע, וסובר שיש טבע מקרה ומזל חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות, (איוב ט"ו) "כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ: קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו", כי תמיד מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה ויסורין, אין לו למי לפנות להוושע, ועל כן הוא מלא צער ויסורין ופחדים ועצבות תמיד, ואין לו שום חיים כלל, אבל מי שיש לו אמונה שלימה ברצון, היינו שיודע שהכל רק ברצונו יתברך, אזי זוכה לשמחה גדולה, וכל היראות והפחדים שיש לו מאיזה דבר שבעולם, כולם נתהפכין לשמחה גדולה, כי על ידי זה הוא חוזר להשם יתברך ויודע שהכל לטובה; כמאמרם ז"ל (מנחות נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין; ואמרו (בראשית רבה פרשה ט' סימן ח') טוב מאד זו מדת יסורין שעל ידיה הבריות באות לחיי העולם הבא; ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בכל מה שעובר עליך, ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, רק תחזיק מעמד ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות, ותברח אליו יתברך, ותראה את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים צ"ד) חביבין יסורין, שכשם שהקרבנות מרצין כך הייסורין מרצין, בקרבנות הוא אומר (ויקרא א' ד') "ונרצה לו לכפר עליו", ובייסורין הוא אומר (שם כ"ו מ"א) "אז ירצו את עונם", ולא עוד אלא שייסורין חביבין מן הקרבנות, שהקרבן בממון והייסורין בגוף; ולכן חזק ואמץ מאד ותעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי כל רגע ודקה ושניה שאתה בשמחה, אתה מקיים מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, כי כל שמחתך זה רק "שלא עשני גוי", ושמחה זו עולה על כל השמחות, ולכן אסור לך להמשך אחר הצער והיסורין, אלא תשתדל למצוא רק את הטוב בעצמך, ואז הכל יתהפך לטובה.
מחר בערב בשעה תשע וחצי יהיה שיעור להנשים בבית הכנסת הגדול, ורציתי מאד מאד שתשתדל לבוא הביתה כדי שאשתך תוכל לבוא להשיעור שזה מאד מאד נחוץ.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תזריע כ"ה אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מה מאד גדלה שמחתי לראות בהרחבת קהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה, יסוד מוסד של חסד ממש פה הגן עדן התחתון, את האהבה שיש בין אנשי שלומינו, את העזרה שאחד עוזר לשני לא רואים בשום מקום, אבל הס"מ לא נח כרגע ומנסה לעשות פירודים ומחלוקות בין זה לזה, בין זאת לזאת, כי כל העניין של הטומאה זה רק פירודים, ואמרו חכמינו הקדושים (סוכה נב:) יצרו של האדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו, ואמר מוהרנ"ת ז"ל במה עוזר לנו הקדוש ברוך הוא? על ידי ששולח לנו צדיקים בכל דור ודור שהם מחזקים מעודדים ומשמחים את נשמות ישראל המקורבים אליהם, ולכן עלינו לשמוח ולרקוד בכל יום, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו שזכינו להתקרב אל רבינו, שזו הזכות הכי גדולה שיש לנו, מה היינו עושים בלי רביז"ל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהיה חזק באמונת חכמים, כי הס"מ מאד מאד מפחד מאלו שמקורבים אל רביז"ל באמת ולא נותנים להטעות אותם.
עליך לזכור שהילדים שלנו זה העיניים שלנו, זה העתיד שלנו, ולכן עלינו לדאוג על עתידם, ויען שיש עכשיו גזירות בארץ ישראל על כל הישיבות וכו' וכו', וכל ישיבה וישיבה בארץ ישראל הם במצב כספי קשה מאד מאד, עם כל זאת יש לכולם עשירים שעוזרים להם, אבל לנו אין את זה, ולכן אנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולתת שכם כדי להציל את ילדינו, ולכן בזה שביקשתי, ואני מבקש שנזכה יחד להקים מרכז לנוער שלנו שזה העתיד שלנו, ולכן תן לי גב וכתף, כי למעלה בשמים מאד מאד חשוב צדקה, עד שאמרו חכמינו הקדושים (סוכה מ"ח:) כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד, לצערנו הרב יש עכשיו בעולם הרבה דינים, נפטרים אנשים צעירים במיתות חטף וכו', אין יום שאין קללתו מרובה מחבירו, ואין עצה אחרת להינצל מזה רק צדקה, כמו שכתוב (שבת קנו:) וצדקה תציל ממות, ואיזה צדקה זה הצדקה הכי גדולה אם לא לעזור לילדים שלנו, כדי שימשיכו את שרשרת הזהב שנמשכת מאז קבלת התורה עד עכשיו, שאנחנו הולכים ומתחנכים ומחנכים את ילדינו באותה דרך המסורה לנו ממשה רבנו עד עכשיו דור דור, ואנחנו מסרנו את נפשנו בשביל האמונה הקדושה, ואת זה אנחנו מחדירים בילדינו, ולכן אני מאד מבקש אותך עכשיו תעזוב את הכל, ותעזור לי לפתח את המרכז למען הצלת ילדינו, אני מפקיר עכשיו את הכל העיקר לדאוג על עתיד ילדינו, כי הס"מ הרשע אורב עליהם מאד מאד, עכשיו אין זמן להתווכח וכו', מה יותר חשוב וכו', עכשיו צריכים לעשות למען ילדינו, ולכן אני מבקש אותך אישית שתעזור לי בכל דרך שרק תוכל, הקדוש ברוך הוא יעזור שלא נבייש את פני משיח צדקנו.
נא ונא אל תטעה את עצמך, אני מתחנן אליך שתבוא שלוש פעמים לבית הכנסת להתפלל שחרית, מנחה, ערבית, שאין דבר יותר חשוב מזה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בבית הכנסת, וכמאמרם ז"ל (שיר השירים רבה פרשה ה') אני ישנה בבית המקדש, וליבי ער לבתי כנסיות ובתי מדרשיות, בזמן שבית המקדש היה קיים, כשיהודי היה חוטא חס ושלום היה בא לבית המקדש ומקריב קורבן והיה מתחיל להאיר עליו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, ועכשיו שאין לנו בית המקדש, הבתי כנסיות שמתפללים בהם שחרית, מנחה, ערבית, והבתי מדרשיות שאנו לומדים בהם מקרא, משנה, גמרא, מדרש וכו' וכו', הם משלימים את החיסרון של בית המקדש, כמאמרם ז"ל (מגילה כ"ט.) ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשיות, ולכן תבוא בשמחה להתפלל במניין ולרקוד ביחד עם אנשי שלומינו, ותגנוב איזה זמן להיכנס לבית המדרש ותלמד קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה, שזה מה שילווה אותך, זה מה שישמור עליך, כי התורה שאדם לומד בכל יום היא אשר שומרת את האדם שלא יחטא, ואפילו אם חטא אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, ולכן תהיה שמח שאתה מקורב אל צדיק כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותך ולא נותן לך לישון, ומעורר אותך מהשינה העמוקה שאתה ישן בה, ועם זה תשמח ועם זה תרקוד, כי מה היית עושה אם לא היית מקרוב אל רבי כזה, זו שמחתנו וזו נחמתנו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שהצדיק מנחם הכל ומשמח הכל. אשרינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תזריע כ"ו אדר ב' ה'תשע"ד

שלום וברכה אל אהובי יקירי … נ"י

הנה נכנס שבת חדשה, שבת מיוחדת, שבת שמברכים חודש ניסן, חודש הגאולה, ולכן ראוי לנו לקבל את השבת הזה בשמחה עצומה, לרקוד כל השבת מרוב שמחה שזכינו להיברא מזרע ישראל, ולא עשני גוי כגויי הארצות, ונתן לנו מתנה את יום השבת, כי שבת זה מתנה לעם ישראל, וגוי ששבת חייב מיתה, כי אין לגוי שום שייכות לשבת, ושבת זה אות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא שאנו בניו, ולכן אני מבקש אותך שתהיה שמח כל השבת, ותשמור מאד מאד לא לבלות את השבת בדיבורים בטלים, כי בפירוש אמרו לנו חכמינו הקדושים (שבת קי"ג:) "ודבר דבר" שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול, שבת צריכים לדבר דיבורים אחרים, רק רוחניות, ולחפש ולמצוא בעצמו נקודות טובות שזכינו לקיים כל השבוע, כי במשך ימות השבוע זכינו להתעטף בכל יום בציצית ותפילין, ולהתפלל במניין, ולענות אמן יהא שמיה רבה, קדושא, וברכו וכו' וכו', שאי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזאת, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ז') כל מי שעונה אמן בעולם זוכה לענות אמן לעתיד לבוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט ישעיה רמז תכ"ט) אל תקרא שומר אמונים אלא שאומרים אמן, שבשביל אמן אחד שעונים, רשעים מתוך גיהנם ניצולים מתוכו, זאת אומרת פה בזה העולם אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ט) זה הגהינם ממש, כפי ריבוי הצרות שעוברים על כל אחד ואחד צרות ויסורים עניות ודחקות וכו' וכו', ונכשלים במה שנכשלים, עם כל זאת שהאדם מאמין שהוא רשע ונמצא בתוך הגהינם של העולם הזה וכו', אבל כשהוא עונה אמן הוא ניצול מכל הצרות, ולכן עכשיו בשבת ראוי לנו לשמוח שכל ימי החול זכינו לחטוף להתפלל במניין שחרית, מנחה, ערבית, ונזהרנו מאד לענות אמן יהא שמיה רבה וכו' וכו', בזה ראוי לנו לשמוח כל השבת, וכן לדבר עם האישה ועם הילדים רק דיבורי אמונה, ולספר להם סיפורי צדיקים ולהמשיך את לבבם אליו יתברך, איזה נחת רוח הוא שביום השבת מדברים מהקדוש ברוך הוא ומצדיקיו הקדושים, זה עושה רושם גדול בשמים ובשמי השמים.
ולכן אל תהיה בטלן תקבל את השבת בשמחה עצומה, והקדוש ברוך הוא ימחל לך על כל עוונותיך, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, ולכן אל תהיה בטלן תהיה שמח כל השבת, כי מוחלים לך השבת על עוונותיך המרובים, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בראשית) כבוד שבת עדיף מאלף תעניות, עכשיו אני שואל אותך האם לא כדאי לרקוד ולשמוח כל השבת, ולכבד אותה במאכל ובמשתה מאשר להתענות אלף תעניות? ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) אכילת שבת כולה קודש כולה אלוקות, ולכן עלינו לשמוח כל השבת, אין לנו מושג מה זה שבת וכו' וכו', עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ה סימן ט"ז) בעת שהאדם שומר את השבת יכול לגזור גזירות והקדוש ברוך הוא מקיימם, ולכן תהיה רק בשמחה כל השבת קודש, ותדע לך שהס"מ מכניס באדם עצבות ומריבות עם אשתו דייקא ביום השבת, ולכן שמור מאד מאד לא להיגרר חס ושלום במריבות עם אשתך ועם ילדיך, אלא תשמח אותם שמחה אין סופית.
נא ונא תעשה למעני ולמען הילדים שגידלתי פה ביבנאל שאני מוסרת את נפשי בשביל חינוכם, ואין לנו מקום איפה להיכנס את הבנים והבנות וכו', ובפרט מקום לישיבה קטנה וישיבה גדולה שהבחורים צריכים ללמוד עם הילדים הקטנים, ולכן מסרתי את נפשי פשוטו כמשמעו, ומסרתי את כל המבנים שאני בונה דירות לאנשי שלומינו, ואני מהפך את זה לבנות מבנים למען הצלת ילדינו, כי עכשיו בעולם החרדי בכלליות ובפרטיות וכו', יש המון נושרים ונושרות רחמנא ליצלן, שיוצאים לתרבות רעה רחמנא לישזבן, ולכן אני מאד מבקש אותך בדם ליבי חוס וחמול עלי שמסרתי את כל המבנים רק למען הצלת ילדינו שהם לא יסחבו על ידי רוח הרחוב, ותשתדל לעשות למען ילדינו חמש הוראות קבע, לא ממך, אלא מקורבי משפחתך וידידיך וחבריך וכו' וכו', ובזה אתה מציל אותי ואת הילדים שאני מסרתי את נפשי בשבילם, וכל החיים שלי זה בשבילם, במקום מדבר שממה יש תורה, אתה יודע איזה זכות זה אם יהיה לך חלק בזה? אני מבטיח לך בשביל זה בריאות השלמה, ושמירה מתאונת דרכים, וממחלות וחולאים רעים, ופרנסה בשפע, ותצא מהחובות שלך, אתה יודע מה זה לעזור לתינוקות של בית רבן? הלא חכמינו הקדושים אמרו (שבת קי"ט:) אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, ולכן בזה שתעזור לי שאזכה להקים מה שיותר מהר מבנים עבור ילדינו, יש לך חלק בהצלת העולם, יבוא יום שתראה איך שהייתי צודק שאלו החמש הוראות קבע שהבאת זה מה שישפיע עליך שפע ברכה והצלחה, והצלת את עצמך, והצלת את העולם בלי שום גוזמא, כי בפירוש גילנו לנו חכמינו הקדושים (מסכת כלה פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם, כיוון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן מיד נהפך כעסו לרחמים, הרי יש כל כך הרבה דינים וגזירות רעות על עם ישראל בעיתים הללו, ובזה שתשתדל לעזור לתינוקות של בית רבן לבנים והבנות שלנו, בזה אתה מציל את העולם ויתבטל כל הגזירות רעות, ולכן עשה זאת בני, ותעזור לי שנוכל לעזור לכל העולם כולו, כי בזה שעוזרים לתינוקות של בית רבן, ממילא עוזרים לכל עם ישראל.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר טהרה כ"ח אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל … נ"י

מה מאד גדלה שמחתי שאני רואה את האחדות ואהבה שיש בין אנשי שלומינו שכולם דואגים ועוזרים לי למען הצלת הנוער, זה זכות מאד גדולה, שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו מציל עולם מלא, ולכן תעשו כל מה שביכולתכם לעזור לי, והקדוש ברוך הוא יעזור לכם.
נא ונא תעשה כל מיני השתדלות שבעולם רק להיות בשמחה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל':) אין שכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך דבר שמחה של מצווה, ולכן בזה שאתה עוזר לי עם הצדקה להציל את הנוער שלא ידרדרו על ידי זה אתה ממשיך את השכינה עליך, אתה צריך לזכור שאין עוד גמילות חסד יותר גדול כמו להציל את הנוער, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט רות רמז תר"ב) גדול כוחן של גומלי חסדים שאין חסין לא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל כנפי השמש ולא בצלי כנפי הכרובים אצל בצלו של הקדוש ברוך הוא, בזה שתציל את הנוער בזה אתה מציל את עתיד כלל ישראל וזה צריך להיות השמחה הכי גדולה שלך, כי לצערינו הרב הנוער בעולם החרדי מדרדרים לתהום ועלינו לעשות כל מיני מסירות נפש להציל את הנוער מרדת שחת, ולכן תעזור לי לעזור לנוער, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יעשה אתך חסד גדול מאד, כי החסד שעושים עם הנוער זה החסד הכי גדול, וזה מה שרביז"ל הזהירנו לקרב רחוקים, ומכל שכן לקרב קרובים שהם הילדים שלנו, שאין עוד חסד שעושים לרביז"ל יותר מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים פרשה ב') כל מי שעשה חסד עם אחד מגדולי ישראל מעלה עליו הכתוב כאליו עשה חסד עם כל ישראל, ולכן תהי שותף לזה והקדוש ברוך יעשה אתנו חסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר טהרה ערב ראש חודש ניסן ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מסיימים מסכת סוכה בסדר לימוד דף היומי, וזה צריך להכניס בנו שמחה אמיתית כי יום בא ויום הולך וכו', ומה נשאר לאדם? זה שזכה לחטוף דף גמרא בכל יום, אי אפשר להסביר לך מה זה דף גמרא? ג'מ'ר'א הם ראשי תיבות של ארבעה מלאכים ששומרים את האדם שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, אדם מסתובב בזה העולם ואינו קולט מה שקורה סביבו וכו', כי אם היה רואה כמה קליפות ומשחיתים רוצים להזיק אותו היה נופל עליו פחד ויראה גדולה מאד, כמאמרם ז"ל (ברכות ו'.) אלמלא ניתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקים שמסובבים אותו, כי כשאדם חוטא רחמנא ליצלן בפרט בפגם הברית הוצאת זרע לבטלה הוא מסובב עם קליפות ומשחיתים שרק רוצים להזיק לו כו', וזה שאדם לומד אפילו בגירסא ד ף גמרא נשמר מהם לגמרי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך לטובתך הנצחית תקבע על עצמך מהיום והלאה ללמוד בכל יום דף גמרא כפי סדרת הדף היומי, מחר מתחילים מסכת ביצה , אל תהיה בטלן תקפוץ גם אתה על העגלה, כי יום יבוא שרק אלו הדפי גמרא שלמדת בכל יום ויום הם ישמרו אותך.
נא ונא אני מתחנן אליך מאחר שזכית להתקרב אל רביז"ל, תדע לך שעיקר ההתקרבות אליו תלוי כפי קיום עצותיו הקדושות ועיקר יסוד היסודות בעצות רביז"ל הם שמחה מצד אחד, והתבודדות מצד שני, ולכן תשתדל מאד מאד להיות בשמחה ולמצוא בעצמך נקודות טובות, ותדון את עצמך לכף זכות, ואל תסתכל על הרע שבך יש בך הרבה טוב גם כן, וכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש עם רעהו וכל מה שעובר עליך בגשמיות וברוחניות תשיח ותספר עמו יתברך, ושני היסודות האלו מצד אחד להיות תמיד שמח ולא לתת שהס"מ יפיל אותך בעצבות ובדיכאון ובמרירות וכו', מצד שני תהיה רגיל לטייל בחוץ במקום שאין שם בני אדם ולדבר אליו יתברך, וכל מה שמעיק ומציק לך דע לך שהכתובת היחידה זה רק הקדוש ברוך הוא, אל תחיה בדמיון שפלוני או אלמוני יעזור לך כי הכל הבל ורעות רוח, כי אין לנו בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא אסור לבטוח על שום בשר ודם, כי הוא לא יכול לעזור לעצמו איך הוא יעזור לך? כמו שכתוב (תהילים קמ"ז) אל תבטחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה, הוא לא יכול לעזור לעצמו איך הוא יכול לעזור לך, ולכן אל תהיה בטלן אם אתה צריך משהו דע לך שהכתובת הראשונה והאחרונה זה רק הקדוש ברוך הוא, ואת זה רביז"ל מלמד אותנו ואם נכניס בעצמנו את שתי היסודות, שמחה והתבודדות, אז נהיה הכי מאושרים בחיינו, וחכמינו הקדושים אמרו (ילקוט ישיעה רמז תפ"ה) בשעה שהאדם עומד בתפילה יהא שמח שעובד לאלוה שאין כמהו בעולם, ואל תהיה נוהג בקלות ראש לפניו אלא תמיד תירא ותפחד ממנו יתברך שהוא עומד כביכול ומסתכל עליך, ולכן תראה להתנהג בדרך ארץ גדול מאד, כי הוא יתברך נמצא ואין בלעדיו נמצא וכן אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהילים רמז תרכ"ג) מי שיודע שחטא ומתפלל בכל יום על החטא ונושא ונותן עם הקדוש ברוך הוא מוחל לו, ולכן ראה מה שרביזל מבקש ממך מצד אחד שתהיה רק שש ושמח ותשמח את עצמך ואת אשתך ואת ילדיך, ומצד שני תברח תמיד אליו יתברך ותספר כל אשר עם לבבך רק לפניו יתברך אז תהיה הכי מאושר.
נא ונא תעשה מסירות נפש בעד ילדיך וכדי שלא יפלו בפח יקוש וכו' וכו', כי יש עכשיו בעולם החרדי רבבות נושרים ונושרות וכו' וכו' ולכן אני מבקש אותך אישית שתחתום לי חמש הוראות קבע כדי להציל את ילדינו ואל תגיד שמחר זה לא יכול להגיע לבת ולבן שלך, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להביא לי חמש הוראות קבע למען הצלת ילדינו כי אני מוכרח לשמור לכל הפחות את כרמנו הכרם שנטעתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא תעשה רצוני שזה הצלת בניך ובנותיך.
תשתדל בכל מיני אופנים שבעולם שאשתך תבוא הלילה בבית הכנסת הגדול בשעה 9:30 שאז יום הולדת של רביז"ל ויש לי עניינים נפלאים לספר להם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן