מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר ה'תשע"ד

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' אייר | ד' אייר | ה' אייר | ו' אייר | ז' אייר | ח' אייר | ט' אייר | י"א אייר | י"ב אייר | י"ג אייר | י"ד אייר | ט"ו אייר | ט"ז אייר | י"ח אייר | י"ט אייר | כ' אייר | כ"א אייר |כ"ג אייר | כ"ה אייר | כ"ו אייר | כ"ז אייר | כ"ח אייר | כ"ט אייר


בעזה"י יום ד' לסדר אמור א' דראש חודש אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים עכשיו בחודש אייר שהוא חודש הרפואה, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ז) כל הרפואות באין מן הארץ, ועל כן בעת שהארץ נותנת יבולה, שהיא נותנת כח בכל האילנות והצמחים, דהיינו בזמן החניטה שהוא בחודש אייר, אזי יש כח יותר בכל הרפואה, כי אז נותנת הארץ בהם כח וכו', עיין שם, ודורשי רשומות אמרו א'י'י'ר' ראשי תיבות (שמות ט"ו כ"ו) "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי א'ני י'י' ר'ופאיך", וידוע אשר רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) ששמחה זה רפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, כי גם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן ביותר צריכים להתחזק בחודש הזה להיות בשמחה עצומה, כי זה חודש של רפואות, וכן מובא מהרב הקדוש מקאזניץ זי"ע בספרו (עבודת ישראל – ליקוטים) הרופאים הסכימו על חודש אייר לסגולה לרפואה, והגם שהם מונין לחודשים, בודאי נשתלשל הענין מחכמת ישראל שרומז כי אייר בגימטריא אר"ך שמשם בא הרפואה על שם ארוכה ומרפא; עיין שם, וכן מובא בספר (בני יששכר – מאמרי חודש אייר מאמר א') חודש אייר הוא נבחן ומנוסה בחכמת הרפואה שהוא מסוגל לרפואה להריק האצטומכא מן העיפושים וחולשת המרה. והטעם דנשאר זה בסגולה בחודש הזה, דהנה כל החולשות והחולאים על פי הרוב באים מן המאכלים שאינם לפי מזג האדם, והנה בחודש הזה התחיל המן לירד לחם אבירים, כמו שכתוב (תהלים ע"ח כ"ה) "לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשובע", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (יומא ע"ה:) לחם הנבלע באיברים, ולא היה בא מזה שום חולי ושום מכאוב, נמצא בחודש הזה נתרפאו כל החולאים, על כן נשאר טבע קיים בחודש הזה סגולה לרפואה, עיין שם, ולכן צריכים בהחודש הזה להיות רק בשמחה עצומה, כי השמחה היא הרפואה לכל בין בגשמי בין ברוחני, וצריכים לשמח את עצמו ואת בני ביתו ואת ילדיו.
מה אומר לך ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל, ומה היינו עושים בלי רביז"ל? ולכן ראוי לנו לשמוח ביותר בחודש זה, כי החודש הזה חודש אייר הוא מלא מהספירות [כי חודש ניסן זה רק חצי חודש מספירת העומר, וחודש סיון זה רק קצת מהחודש בספירת העומר], אבל חודש אייר כל החודש נמצא בספירת העומר שאז עלינו לתקן מה שפגמו תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה וכו', ועל ידי זה מתו כולם וכו', ואנחנו צריכים לראות לתקן את זה על ידי שיהיה בינינו אהבה אחווה וריעות, ואיש את רעהו יאמר חזק, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם להתחזק ולחזק את אחרים שאין מצוה יותר גדולה מזו, ולשמור מאד מאד ממחלוקת או ויכוחים וכו', יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, עלינו רק לדבק את עצמינו באין סוף ברוך הוא, ולהחדיר בעצמינו שאין לנו רק את הקדוש ברוך הוא, וזה שמובא אשר אייר עולה כמספר (יהושע ט' ח') "עבדיך אנחנו", כי בזה שנהיה באחדות אחד עם כלל נשמות ישראל, בזה מגלה שאנחנו עבדי השם, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על החסד שעשה עמנו שקירבנו אל רביז"ל.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר אמור ב' דראש חודש אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני אופנים שבעולם להשקיע בהילדים שלך, כי אתה צריך לדעת כמו שאילנות צריכים טיפול אישית יום יום שעה שעה וכו' וכו', יותר מכן צריכים הילדים טיפול שורש יום יום שעה שעה וכו', להצילם מרוחות זרות הנושבות בחוץ, ולכן על כל הורה והורה לראות למסור את נפשו בשביל ילדיו, והעיקר לציית את רביז"ל שהקפיד מאד מאד על חינוך הילדים, והזהיר שלא מכים ילדים ולא הולכים איתם ביד קשה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים, כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו', אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו, ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך, אין תירוץ שאני עסוק יותר מדאי וכו', ואני בעל חוב וכו', אלו הם תירוצים של הס"מ, אם אדם לא שומר על ילדיו מה הוא ירצה שיגדלו? כמו שדה שצריכים לחרוש ולזרוע וכו', ולחכות עד שצומח, ואחר כך לשמור שיעלה אילן גדול מוציא פירות יפות, כך כל אבא ואמא צריכים לדאוג על שלום ילדיהם, ויתאזרו בסבלנות, בוודאי זה קשה, אבל לבסוף זה משתלם, ודע לך שצריכים הרבה דמעות לשפוך להקדוש ברוך הוא שיהיה לו ילדים טובים וילדים שמורים מעבירות וכו' וכו', עכשיו אשאל אותך האם היום ביקשת ממנו יתברך עבור ילדיך? או שכחת מהם לגמרי? אני מוכרח לכתוב לך בענין זה, כי עכשיו הס"מ מתפשט מאד לחטוף ברשתו את כל הבנים והבנות בעולם החרדי, ואם ההורים לא ימסרו את נפשם עבור ילדיהם, אזי כמו בשדה הפקר שלא מטפלים בה וכו', צומחים קוצים ודרדרים וכו', כמו כן ויותר מכן אם לא משקיעים בהילדים הם יוצאים בעלי מומין בנפשם וכו', ולבסוף פורקים עול לגמרי וכו', ולכן החוב מונח על כל ההורים לעזור להתקדמות של ילדינו.
שאלו את הגאון האלקי הבעל "חתם סופר" זי"ע איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר כל לילה בעת תיקון חצות מלאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה.
וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשר ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדול, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו', ידוע שפעם באה אמא אל החפץ חיים זצ"ל וביקשה ברכה על ילדיה שיהיו תלמידי חכמים, ענה ואמר עם ברכה אתם רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים? צריכים להשקיע בהם, והעיקר להתפלל הרבה להצלחת הילדים, וזה מועיל מאד מאד, כי תפלת האמא על ילדיה עושה רושם בשמים, והוציא מארון הספרים שלו תהלים ישן נושן שהיו הדפים מנופחים עם המון כתמים וכו', וזה היה מרוב דמעות של האמא שלו שהתפללה עליו, והראה את זה להאשה ואמר לה את רואה זה התהלים של האמא שלי שהירבתה להתפלל עלי, רואים מכל זה שעיקר הצלחת הילדים זה רק על ידי תפלה, ולכן אשרי האשה שמתפללת על הצלחת ילדיה, ובוודאי תפלת האבות על בנים מועיל מאד מאד.
ועל כן אני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי עכשיו בשביל חינוך ילדיך, אני מוסר את נפשי שלכל הפחות בד' אמות שלנו שהילדים שבקהילתינו יהיו צדיקים וצדקניות, אבל אני צריך את העזרה של ההורים, ואל תיקח את זה בקלות, כי לא יקח הרבה זמן שהילדים יגדלו, ואם השקעת בהם כשהם קטנים, אזי תוציא מהם פירות נפלאים כשיגדלו, ואז תרווה רוב נחת דקדושה מהם.
בכל עולם החרדי סובלים עכשיו מנוער נושר וכו', ולכן לקחתי על עצמי משימה להציל את הנוער שלנו, ואני מבקש אותך שתעזור לי בכל מה שאתה רק יכול אפילו להביא הוראת קבע מקרובי משפחתך, מידידיך וכו', אני לא מבקש ממך כי אני יודע את המצב שלך, אבל לכל הפחות תזכה את אחרים, כי אין עוד צדקה יותר גדולה מזו מלהציל את הילדים מרדת שחת, ולכן מונח החוב על כל אבא ואמא שבקהילתינו לעזור לי כדי שאוכל לעזור לכם.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שהשורות האלו שאני כותב עם דם לבבי ולא עם דיו, שיכנס בלבך ובלב אשתך, ותשתדל מאד לעשות הוראת קבע למען הצלת הנוער, והלוואי שכל הקהילות היו עושים מה שאני עושה פה בקהילתינו, כי ברוב הקהילות בעולם מזניחים את הנוער לגמרי, והם גדלים פירות באושים וכו', ולכן אשרי האבא והאמא שפותחים עכשיו את העינים ומצילים את ילדיהם בעוד קטנותם לפני שיהיה מאוחר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה לרתם את עצמך לעזור לי כדי שאוכל לעזור לך.
חסדי השם יתברך מאז שנכנסתי ביבנאל תהלה לאל הצלתי את הנוער בצורה כזו שאין בכל העולם, שתהלה לאל הקימו בתים נאמנים בישראל, אבל לאחרונה מאז שנכנס בעולם הכלי משחית הנקרא איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון וכו' וכו', זה עושה שמות אצל הנוער בכל העולם החרדי, ולכן היות שאני לא יכול לתקן את כל העולם החרדי, לכל הפחות הד' אמות שלי אני מוסר את נפשי לעזור להילדים שלך, ולכן תעזור לי כדי שאוכל לעזור לך, ואל תיקח את זה בקלות כי זה בגדר פיקוח נפש וכו' וכו'.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשר לי בשורות משמחות.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אמור ב' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שבשבת זו תמסור את נפשך רק להיות בשמחה, כי אין עוד דבר כל כך חשוב כמו שמחת השבת, וחכמינו הקדושים אמרו (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי"; כי כשבר ישראל שש ושמח כל השבת ונזהר מעצבות ומרירות וכו', כל השבת, על ידי זה זוכה לעשירות נפלאה בששת ימי החול, ובזה בדוק ומנוסה ככל שאדם יותר שמח בשבת, כן נשפע עליו שפע גדול בששת ימי השבוע.
ואמר הרב הקדוש רבי צבי זי"ע בן יחידו של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, אל הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, ששמע מאביו כדי לזכות לקדושת שבת צריכים לעשות לעצמו הכנה גדולה בערב שבת קודש, וכמו שכתוב (בשלח ט"ז ה') "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו", ועיקר ההכנה הוא לידע שזה השבת הראשונה שלו, וכן השבת האחרונה שלו, ואם אדם חושב כך, אזי יקבל את השבת בצורה אחרת לגמרי, ודבר זה מספרים מהצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטפעסק זי"ע, שכל שבת היה אצלו שבת חדש לגמרי, כאילו עדיין אף פעם בעולם לא זכה לשמור שבת, וכן צייר בדעתו שזה השבת האחרונה שיש לו בזה העולם, ולכן כל שבת היה אצלו ענין אחר לגמרי, ואמר הרב הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע, ששמע מרבו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, על זה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות כ"ג:) מת בערב שבת סימן יפה לו, שאם אדם מפנה את עצמו מכל עסקי העולם הזה כאילו הוא מת כדי לעשות הכנה לשבת, על ידי זה השבת יאיר לו בצורה אחרת לגמרי, ויאיר עליו מלך הכבוד בעצמו בהארה נוראה ונפלאה כזו שלא טעם טעם שבת מימיו אשרי לו.
ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה כל השבת, ותשמח את אשתך ואת ילדיך, ותראה לשמור על הילדים שלך כמו ששומרים על אישון עיניך וכו', ואל תאמר שאני עייף ויגע וכו' וכו', או אין לי כח וכו', אין לי זמן וכו', כי מי שלא שומר על הילדים שלו וכו', ולא מתעניין איפה שהם הולכים וכו', ועם מי הם מתחברים וכו', הוא רוצח ממש, כי היום צריכים לשמור מאד מאד על הנוער, ואין תירוץ להתחמק מזה כי מדברים פה מהעתיד של הילדים שלך, ולא בחינם שנרתמתי במסירות נפש עכשיו לעזור להנוער שלנו, כי בכל העולם כולו סובלים עכשיו מנושרים ונושרות, ואני רוצה להציל את המצב בקהילתינו הקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי שאוכל לעזור לך.
נא ונא אל תהיה בטלן, תהיה חזק מאד להתפלל את התפלות הקבועות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת דייקא, שעל ידי זה אתה ממשיך השגחה פרטיית ממנו יתברך, כמאמרם ז"ל (ברכות ו:) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו; היינו בזה שאדם רגיל לבוא להתפלל את השלש תפלות מידי יום ביומו, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית, שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם יום אחד הוא לא בא, כבר הקדוש ברוך הוא מתעניין כביכול למה הוא לא בא? ומשלים לו את חסרונו וכו', הרי שמשתלם להתפלל במנין, שעל ידי זה ממשיך על עצמו השגחה עליונה.
אני מאד מקווה שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך שאני כותב לא בדיו אלא בדם לבי.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בהר ד' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואל תניח שרוחות הנושבות בחוץ יזיקו לך וכו', היינו רביז"ל אמר לפני ביאת המשיח יתרבה העולם במינות ואפיקורסות, וזה יכנס אפילו בין היראים והחרדים וכו', ולכן צריכים מאד מאד להזהר שרוח הכפירות והאפיקורסות לא יכנס בנו בשום פנים ואופן, אלא עלינו לזכור טוב טוב שיש מנהיג לבירה, והקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, והכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, ולכן עלינו לזכור את זה תמיד שרק הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, ורק אליו אנחנו צריכים לפנות בעת צרותינו וכו', ואפילו בעת ישועתינו וכו', גם כן צריכים לפנות רק אל הקדוש ברוך הוא, היינו בעת צרה צריכים לבקש רחמים רבים רק ממנו יתברך, ובעת ישועה צריכים לתת תודה גדולה רק להקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את עולמו בחשבון צדק שאי אפשר בשכל אנושי להבין את פרטי הנהגותיו יתברך.
ולכן עלינו רק להרגיל את עצמינו לדבר אליו יתברך, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאנחנו צריכים בין בגשמי בין ברוחני, וזה יחזק לנו את האמונה הקדושה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך שהוא בעל הבית של העולם, ואנחנו עם ישראל נמצאים בידו בהשגחה נוראה ונפלאה מאד, ורק הוא יתברך יגאלינו גאולת עולם על ידי משיח צדקינו שבוא יבוא ולא יאחר.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
אתה יודע מה שעובר עכשיו על בני הנעורים בכל העולם החרדי שיש נושרים ונושרות וכו' וכו', ולכן לקחתי על עצמי משימה קדושה להציל את הנוער של קהילתינו הקדושה, ואני בונה להם עכשיו מערכת חינוך שלימה הן להבנות שיהיה לנו סמינר מסודר וחזק ובריא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה י"א סימן ה') וישמרך בבנות שצריכות שמירה; וכן להבנים ישיבה חזקה עם ראשי ישיבה מקצועים לטובת הצלחת בנינו ובנותינו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה לעזור לי כדי שאוכל לעזור לך, על ידי שתביא הוראת קבע כי זה הצדקה הכי גדולה להציל את הנוער, כי הם העתיד שלנו, והס"מ לקח את עצמו בדור הזה העיקר על הנוער לעקור אותם מהאמונה הקדושה, ועלינו למסור את נפשינו למען הצלת הנוער, ולכן אל תתחמק אלא תעזור לי לעזור לך, ובזכות זה תראה שהקדוש ברוך הוא יתן לך ילדים בריאים בנפשם ובשכלם, ותירוה רוב נחת דקדושה מהם, כי מי שעוזר לילדים הקדוש ברוך הוא עוזר לו עם הילדים שלו, וראוי לך לשמוח מאד מאד שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה שזוכים לעשות למען הילדים שלנו, ומי יתן שכל הקהילות גם כן יקחו את עצמם בידיהם ולעשות למען הצלת הנוער, שזה היום פיקוח נפש ממש.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלצינו, וביחד נזכה לקבל את פני משיח צדקינו שבוא יבוא ולא יאחר ויגאלינו גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בהר ה' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן מכל מה שעובר עליך ראה לברוח רק אליו יתברך, וכך לימד אותנו רביז"ל שמכל צרה וצוקה שרק עובר על האדם וכו', עליו רק לבוא אל הקדוש ברוך הוא ולספר לו בתמימות ופשיטות מה שעובר עליו בלי שום חכמות והשכלות כלל, ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רע"א) שאדם צריך להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותו, ואמר אז בזו הלשון אפילו כשמונחים בשפלות גדול מאד, אף על פי כן צעקה בעלמא שנותנין, אף על פי שתיכף ומיד נפסק גם זה אינו נאבד, ואפילו הצעקה מבטן שאול גם כן אינו נאבד. וכמו שאיתא בזוהר הקדוש (נח ס"ט:) על הפסוק (תהלים פ"ט י') "בשוא גליו אתה תשבחם", שמה שהאדם מנשא עצמו וממשיך עצמו לאיזה מדריגה אף על פי שאינו מגיע אליה, זה בעצמו שהוא מתייגע ורודף להשיג ולגלות לאיזה קדושה היא שבחא דילה ויקרא דילה עיין שם; כי כל רצון טוב שיש לאדם, ומכל שכן כשמוציא את הרצונות מפיו וכו' וכו', אין לתאר ואין לשער מה זה עושה בכל העולמות, ומחמת שאדם לא מאמין בעצמו, על ידי זה הוא מתרשל מכל זה, והולך לבלות את הזמן עם שטויות ודמיונות שהכל הבל הבלים, שהנה אנחנו כאן ועוד מעט יוצאים מפה וכו' וכו', כי החיים פורחים כצל ציפור וכו', כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; וכתיב (תהלים צ') "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה", ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"א) שהשבעים שנה פורחים לאדם כמו רבע שעה, ולכן אשרי אדם שמנצל את הזמן היקר שלו בשיחה בינו לבין קונו, וזוכה לדבק את עצמו בו יתברך, הרי כשאדם יוצא בשדה או בהר להתבודד עמו יתברך, לא מבעיא שזה בריא בגשמיות שאדם הולך לעצמו ומטייל בין העשבים והאילנות ויש לו שקט נפשי שזה בוודאי בריא בגשמיות, ומכל שכן כשגם מדבר אז אליו יתברך, איזה נחת רוח הוא גורם לו יתברך, ולכן במקום לבלות את הזמן היקר עם שטויות וכו', בשר על האש וכו', הכי טוב לקיים מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"א) כשאדם מתפלל בשדה אזי כל העשבים כולם באין בתוך התפלה ומסעין לו ונותנין לו כח בתפלתו שזה סוד (בראשית כ"ד) "ויצא יצחק לשוח בשדה", שתפלתו היתה עם סיוע בכח השדה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קמ"ד) כשבר ישראל מתפלל ומתבודד בשדה אזי כל העשבים והאילנות וכו', רוצין להתעלות על ידו וכו', ובאמת מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא הכי מאושר בחייו, כי בכל מקום שהוא הולך הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא, כי מלא כל הארץ כבודו, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט דברים רמז תתכ"ה) על הפסוק (דברים ד' ז') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", מעשה בספינה אחת שהיתה כולה של נכרים והיה בתוכה יהודי אחד הגיעו לנמל אחד אמרו לאותו יהודי טול מעות ועלה לנמל וקח לנו משם מאומה, אמר להם לא אכסנאי אני ואיני מכיר להיכן אלך, אמרו לו יש יהודי אכסנאי, בכל מקום שאתה הולך אלקיך עמך, הוי "אשר לו אלקים קרובים אליו", זאת אומרת יהודי הוא אף פעם לא לבד, איפה שהוא הולך הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, וכן אמרו (שם) בכל קראנו אליו בכל לשון שישראל קוראין להקדוש ברוך הוא עונה אותם; נמצא שעל ידי שמרגילים את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות, אזי הוא אף פעם לא לבד, כי בכל מקום שהולך ומטייל שמה מוצא הקדוש ברוך הוא ויכול לדבר אליו בשפת האם שהוא רגיל בה.
אני מוכרח להגיד לך שחינוך מתחיל בבית, הילדים מחקים את ההורים, ומה שרואים או שומעים בבית, כך הם יתנהגו, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ואמרו (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן אם אתה רוצה להצליח עם הילדים שלך, עליך להתנהג בבית בדרך ארץ גדול מאד, ומכל שכן וכל שכן כשאתה הולך לבית הכנסת, אתה מוכרח לשמור על הילדים שלך שישבו על ידך, ואין שום תירוץ שאין מקום, כי תהלה לאל מתפללים בשבת בארבע מקומות ויש מקום לרוב, ולכן אם אתה לא שומר על הילדים שלך אזי שלא יהיה לך שום טענות על אף אחד, רק על עצמך, כי אם ההורים לא שומרים על הילדים, אזי הילדים יוצאים לתרבות רעה וכו', ומסתכסכים עם החוק וכו', ואחר כך יש טענות על המלמדים או על המורות, בשעה שההורים לא איכפת להם כלום מה שקורה עם הילדים שלהם וכו', ולא מעניין אותם בכלל איפה שהם הולכים, ועם מי הם מתחברים ממש כמו יתומים חיים וכו', וזה הפקירות גדול מאד מאד, ולכן כל אבא מוכרח לשמור על הילדים שלו, וכל אמא מוכרחת לשמור על הבנות שלה, אין תירוץ אני לא יכול וכו', קשה לי וכו', אני רוצה לנוח וכו', משחקים פה עם אש, ילדים בכל העולם נושרים, רק מפני שההורים אדישים ולא איכפת להם מילדיהם, ולכן אשרי ההורים ששומרים על ילדיהם, ואשרי ואשרי ההורים שמתפללים בכל יום על הצלחת ילדיהם, שאין למעלה מזה, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא פועל, ולכן אשרי ההורים שמתפללים בכל יום עם דמעות שליש על הצלחת ילדיהם שרק זה העצה, כי אם הם לא עושים את זה אזי אחר כך צריכים לבכות ולתלוש שערות ראשם וכו', מאיפה לוקחים כסף לשלם לעורכי דינים להוציא את הבן או הבת שנסתבכו עם החוק וכו'.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותהיה רגיל לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו ולבקש ממנו יתברך כל דבר קטן שאתה רק צריך, וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בהר ו' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, כי השמחה הוא רפואה בין בגשמי בין ברוחני, ורוב הצרות שבאים לבני אדם זה רק מחמת חסרון השמחה, כי נדמה להם כאילו הם לא חשובים למעלה וכו', ובאמת הקדוש ברוך הוא, הוריד את כל בר ישראל בזה העולם כדי להוציא שליחות מיוחדת בזה העולם, מה שאין חבירו יכול לעשות בשום פנים ואופן, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שכל אחד יש לו נקודה מה שאין בחבירו, ולא רק שאין בחבירו, אלא חבירו לא יכול לעשות את מה שהוא צריך לעשות, ולכן לא בחינם שאמר התנא הקדוש (אבות פרק ו') אל תתאוה לשולחנם של שרים, ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול מכתרם; ולכן למה לך לקנאות בהזולת? כי מה אתה יודע איזה שליחות יש לך להוציא בזה העולם? ואם תאמר שעליך עובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו', חושך ואפילה וכו', מה שלא עובר על אחרים וכו', מי יודע אם הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך דייקא ממצבך שאתה נמצא בה עכשיו לעלות לו נחת רוח כזה שעוד לא עלה מאף נשמה בעולם, ולכן אסור לך ליפול בדעתך אלא להיות שמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, כי כל בר ישראל מלאים מצות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; ולכן עליך רק לשמוח ואל תניח את העצבות והמרירות והדכאון אצלך כרגע, אלא שמח תשמח עם כל הכוחות שרק יש בך, ואל תסתכל אף פעם אחורנית, רק קדימה צעד וכו', ובשביל זה התורה הקדושה מתחילה עם ב' שסגורה מלמעלה ומלמטה ומאחורנית ולא פתוח רק קדימה, היינו שאדם אסור לו להתבלבל 'למעלה' מהעליות שלו, 'למטה' מהירידות שלו, 'מאחורנית' מה היה עד עכשיו וכו', אין לי כלום רק 'קדימה צעד' ללכת קדימה, ותאמין לי אם תלך בדרך זה כל החיים שלך ישתנו לגמרי לטובה, רק תהיה שמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, וכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה בשמים, ולכן תחטוף עוד דיבור ועוד דיבור לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תפלה, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים ק') בשעה שאתה עומד ומתפלל יהא לבך שמח, שנאמר (תהלים ק') "עבדו את הוי"ה בשמחה", ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כ"ב.) המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר (תהלים ט"ז) "שויתי הוי"ה לנגדי תמיד", ואמרו (יומא כ"ט.) למה נמשלו תפלתן של צדיקים כאיילת? לומר לך מה איילה זו כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות אף צדיקים כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעת; וכן אמרו (סוכה י"ד.) למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר? לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות למדת רחמנות; וכן אמרו (סנהדרין מ"ד:) כל המאמץ עצמו בתפלה מלמטה אין לו צרים מלמעלה; ואמרו (תנחומא וירא) אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל הוו זהירין בתפלה שאין מדה אחרת יפה הימנה, והיא גדולה מכל הקרבנות וכו', ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפלתו ולעשות חסד עמו, כיון שמתפלל ומרבה בתחנונים אני עושה חסד עמו.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שזיכנו להתקרב אל רביז"ל שהוא מלמד אותנו איך לדבר עמו יתברך וכו', ואיך להתחזק להיות רק בשמחה וכו', ואיך לא להיות בטלנים אלא לחטוף בכל יום קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת הלכה, אשר אין טוב מזה, כי בפירוש גילה לנו התנא הקדוש (אבות פרק ו') לפי שבשעת פטירתו של אדם. אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד; שנאמר (משלי ו') "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך", ואמרו חכמינו הקדושים (סוטה כ"א.) "בהתהלכך תנחה אותך" בעולם הזה, "בשכבך תשמור עליך" בקבר, "והקיצות היא תשיחך" לעולם הבא.

אני יודע שעובר עליך עכשיו עניות ודחקות, ואתה רוצה לזכות לעשירות, ולכן אומר לך אהובי ידידי היקר לי דע לך שסגולה לפרנסה לברך ברכת המזון מתוך הסידור דייקא, ובקול ובשמחה, וזה מסוגל לעשירות נפלאה, כמו שכתוב (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה", היינו שמברך את ברכת המזון בשמחה עצומה, זה מסוגל לעשירות, וכן להזהר מאד על נטילת ידים וכו', ולכן מהיום והלאה תקפיד מאד מאד על נטילת ידים כשאתה קם בבוקר וכו', וכן כשיוצאים לשירותים וכו', וכן לפני האכילה ליטול ידים עם נטלה דייקא וכו', כי נטילת ידים מסוגלת להנצל מעניות, כי ע'ל נ'טילת י'דים ראשי תיבות ע'נ'י', מי שמזלזל בנטילת ידים נעשה עני, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ס"ב:) אמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותא; [אני נטלתי ידי עם מלא מים, נתנו לי חופנים מלא טוב, כי רב חסדא היה עשיר גדול מאד, והכל בזכות נטילת ידים שהיה מקפיד על זה], ואמרו חכמינו הקדושים (שם) כל המזלזל בנטילת ידים בא לידי עניות, וכך נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן קנ"ח סעיף ט') צריך ליזהר בנטילת ידים שכל המזלזל בנטילת ידים חייב נידוי ובא לידי עניות ונעקר מן העולם; ולכן אני מאד מבקש אותך שתקפיד על נטילת ידים עם שפע, ועל ידי זה תזכה לעשירות גדולה מאד מאד, וכן לברך ברכת המזון בקול גדול כדי שהילדים שלך ישמעו מה זה ברכת המזון בקול? וכן נהגו אנשי שלומינו לברך ברכת המזון בהתעוררות גדולה מאד מאד, כי רביז"ל אמר (ספר המדות אות אכילה חלק ב' סימן ג') על ידי ברכת המזון נתוודע השם יתברך בעולם; אשרי מי שמקיים את זה ואז אל רב טוב הגנוז יזכה, ואל יקל בעיניך דבר זה כי חכמינו הקדושים הקפידו על זה מאד מאד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בהר ז' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מה אומר לך אני מתפעל יותר ויותר בכל פעם מקהילתינו הקדושה שהקמתי ביזע ובדם ובמסירות נפש הכי גדולה זה למעלה מחצי יובל שנים, אחר צרות ותלאות וכו', ובזיונות ושפיכות דמים וכו', ששפכו את דמי ברבים דרך כלי התקשורת וכו', ותהלה לאל עכשיו רואים בחוש איזה קהילה מאוחדת יש לנו, כי את האחדות שיש שמה שאיש את רעהו יעזור, ואת החסד שהכנסתי בין אנשי שלומינו, ממש קידוש השם שהרבה קהילות ראוי להם לבוא וללמוד מאצלינו מה זה לעזור להזולת וכו', אשר דבר זה מאד מאד חשוב למעלה בכל העולמות, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; רואים מזה גודל המעלה שיהודים עושים חסד אחד עם השני שרק בשביל זה נברא העולם, וכבר ידוע מה שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וזה היה רצון של רביז"ל שנחזיק את עצמינו ביחד באהבה אחווה וריעות, ונשמור מאד מאד מפירודים ומפילוגים וכו' וכו', וכבר אמר מוהרנ"ת ז"ל "את הכל רביז"ל יכול לקבל, אבל לא את בעל מחלוקת", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ר') מי שחולק על הצדיק בפניו בידוע שאין בו יראת שמים; ואמר (שם אות מריבה סימן ט') הנואפים לרוב הם בעלי מריבה לצדיקים; ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה עצומה, הן שאתה מקורב אל רביז"ל, והן שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו, ואני מאד מאד מבקש אותך שתעזור לי שאוכל לעזור לך להציל את הנוער שזה היום מספר אחד בהצלת נפשות, כי לצערינו הרב יש כל כך הרבה נושרים ונושרות וכו', וחבל מאד שנזניח את הנוער, ולכן מי יתן שבכל הקהילות יתחילו להתעורר למען הצלת הנוער שהם העינים שלנו, ובאמת מצינו בדברי חכמינו הקדושים (תנחומא ויגש) בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל אמר להן תקבלו תורתי אמרו לו הן, אמר להן תנו לי ערב שתקיימו אותה, אמרו לו אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים, אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכים ערבים, אברהם אמר (בראשית ט"ו) "במה אדע", יצחק אהב את שונאי, דכתיב (מלאכי א') "ואת עשו שנאתי", יעקב אמר (ישעיה מ') "נסתרה דרכי", אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו, מיד קבלן הקדוש ברוך הוא ונתן את התורה לישראל, שנאמר (תהלים ח') "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז", לפיכך כשישראל מבטלין את התורה הקדוש ברוך הוא פורע מן הערבין וכו', ולכן אנחנו צריכים לשמור על הערבים שלנו שהם הילדים שלנו שלא ילכו לאיבוד, וחינוך הבנים והבנות זה יסוד מוסד ביהדות, ומוהרנ"ת ז"ל אמר "שאצלו חינוך ילדיו זה עבודה קדושה במקדש כמו סדר תיקון חצות שלו", כידוע איך שמוהרנ"ת ז"ל היה קם בכל לילה בחצות ובוכה ומבכה שמים וארץ על גלות השכינה וצרות ישראל וכו', עם כל זאת אמר שעבודת החינוך עם ילדיו זה כל כך חשוב כמו סדר החצות שלו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך לעזור לי לעזור לך להציל את הנוער שלא ילכו לאיבוד וכו'.
שאלו את הגאון האלקי הבעל "חתם סופר" זי"ע איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר כל לילה בעת תיקון חצות מלאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה, כידוע איזה בנים ובנות היה לו צדיקים וצדקניות.
וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשר ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדול, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו',
וכן ידוע הסיפור שפעם באה אמא אל החפץ חיים זצ"ל וביקשה ברכה על ילדיה שיהיו תלמידי חכמים, ענה ואמר עם ברכה אתם רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים? צריכים להשקיע בהם, והעיקר להתפלל הרבה להצלחת הילדים, וזה מועיל מאד מאד, כי תפלת האמא על ילדיה עושה רושם בשמים, והוציא מארון הספרים שלו תהלים ישן נושן שהיו הדפים מנופחים עם המון כתמים וכו', וזה היה מרוב דמעות של האמא שלו שהתפללה עליו, והראה את זה להאשה ואמר לה את רואה זה התהלים של האמא שלי שהירבתה להתפלל עלי, רואים מכל זה שעיקר הצלחת הילדים זה רק על ידי תפלה, ולכן אשרי האשה שמתפללת על הצלחת ילדיה, ובוודאי תפלת האבות על בנים מועיל מאד מאד.
ולכן אבקש אותך מהיום והלאה מתי שיש קיבוץ של "אבות ובנים" שתביא את הבנים שלך ותלמד איתם ביחד בבית הכנסת, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי אם אתה רוצה לזכות לילדים טובים תשקיע בהם, כי כמו שעם אילן קטן שרוצים שיגדל ישר ויפה ויוציא פירות נפלאים וכו', אם לא מטפלים בזה אזי זה מתייבש וכו', ויוצא במקום זה קוצים ודרדרים וכו', וכמו כן ויותר מכן הוא עם חינוך הילדים, אם לא משקיעים בהם אזי לא יוצא מהם כלום וכו', ולכן תעשה חסד עם ילדיך ותעזור להם במה שתוכל וכו' וכו', וידוע איך שרביז"ל הקפיד מאד מאד לא להכות ילדים, ובפירוש אמר שעם טוב יכולים לפעול יותר ויותר מאשר עם מכות, וכן אמר (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים, כשאביהם כעסן; כי כשהאבא כעסן והבן שואל אותו משהו וכו', והאבא צורח וצועק עליו כמטורף וכו', אזי הבן נשאר שוטה וכו', אבא צריך להוריד את עצמו אל ילדיו, ולספר להם סיפורי צדיקים, וכן להתעניין בכל מה שעובר עליהם, שזה מעיקר החינוך, והנה בזה שתמסור את נפשך לבוא שלוש פעמים לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית, וכן תשמור את עצמך מלשון הרע ורכילות וכו', ותתנהג בדרך ארץ עם הזולת וכו', זה בעצמו החינוך הכי יפה שרק יכול להיות, כי הבן מחקה את האבא, והבת מחקה את האמא, ולכן ההורים צריכים להיות דוגמא חיה לילדיהם, ואל תיקח את זה בקלות וכו', כי אם תזלזל בכל זה, יבוא היום שתתחרט וכו', אבל כבר יהיה מאוחר, הילדים שלך חס ושלום יפלו במקום שיפלו וכו' וכו', ולכן עדיף להראות להילדים דוגמא חיובית מה זה תפלה בציבור, ואיך שלא מדברים באמצע התפלה, וכן מה זה תורה, שיראו איך שאבא קובע עיתים לתורה אפילו קצת זה כבר עושה רושם אצל הילדים, ומכל שכן וכל שכן כשרואים את החסד שהאבא עושה, זה משאיר עליהם רושם על כל החיים, כי כלל זה תקבל על עצמך מה שהילדים רואים אצלך כך הם יתנהגו, ולא יכולים לשנות את זה, ולכן עיקר החינוך הוא לחנך את עצמו קודם וכו', ואחר כך יהיה קל מאד לחנך את הילדים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתיקח את הדיבורים האלו אל תשומת לבך, כי זה היה הרצון של רביז"ל שבפירוש אמר לנו (שיחות הר"ן סימן ר"ט) שכל התורות והשיחות שלו אינם בשבילנו לחוד. כי אם "את אשר ישנו פה ואשר איננו פה" (דברים כ"ט י"ד) (ועיין ברש"י שפירש ואשר איננו פה, ואף עם דורות העתידים לבוא, והבן). וכמה פעמים דברנו עמו מענין זה ורמז לנו בדבריו להודיע לדורות הבאים את כל מעשי השם הגדול שעשה עמנו. ופעם אחת אמר בפירוש: גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גילה לנו, ואמר אז זה הפסוק בהתלהבות גדול כגחלי אש, (דברים ד' ט') "והודעתם לבניך ולבני בניך" (ואמר בזו הלשון: אייערע קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט זיך גיטאן) ואמר ברתת וזיע בהתלהבות נורא "והודעתם לבניך ולבני בניך".
הקדוש ברוך הוא יצליח את דרכינו ונזכה להרחיב את פעולת קהילתינו, ואתה תהיה שותף בזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בהר ח' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להתחזק, כי על זה הזהירנו רביז"ל יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח) שהעולם הזה הוא כגשר צר מאד והכלל והעיקר לא להתפחד כלל, כי לצערינו הרב גודל הנסיונות שעוברים על כל אחד ואחד זה אין לתאר ואין לשער כלל, כמו שאמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקי"ט) כל מה שאתה רואה בעולם הוא רק בשביל הבחירה, כי כל העולם ומלואו לא נברא רק בשביל הבחירה, כי מנסים את כל אחד ואחד לראות אל מי יפנה בעת צרה וכו', ולכן רוב בני אדם חושבים שמרחקים אותם וכו', ולא צריכים אותם וכו', ולכן הם נשברים לגמרי וכו', ונופלים ביאוש ובדכאון ומתייאשים מלחזור אליו יתברך, כי נדמה להם בדמיון כאילו הקדוש ברוך הוא בכעס עליהם ולא צריך אותם וכו' וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, ולכן לימד אותנו רביז"ל שאדם צריך לעשות התחלה בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, ולשכוח את העבר ולדעת שאין לו עבר כלל, רק להתחיל בכל פעם מחדש, שזה סוד מה שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רמ"ז) חידוש כמוני עדיין לא היה בעולם וכו', ופירשו אנשי שלומינו שזה סובב על ענין ההתחדשות שרביז"ל הכניס בעולם, שאדם מוכרח להתחדש בכל יום בכל שעה ובכל רגע ממש, כאילו הרגע הזה נולד, ואז אף פעם לא ישבר וכו', כי מה שאדם נשבר מפני שנזקן בחטאיו וכו', ונדמה לו שאבד מנוס ותקוה ממנו לגמרי, אבל הרגע שאדם עושה התחלה חדשה מהרגע הזו אני חוזר אל הקדוש ברוך הוא וכו', מהרגע הזו נעשה התחלה חדשה וכן בכל פעם הוא מתחיל מחדש, אדם כזה הוא אף פעם לא ישבר וכו', ולא יתייאש וכו', כי הרי אני מתחיל מהרגע הזו, וזה הלימוד העמוק שרביז"ל מלמד אותנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין כזה דבר להתייאש, כי אם בן אדם עושה התחלה חדשה מהרגע הזו וכו', וכן בכל פעם כשבא לדבר עם הקדוש ברוך הוא הוא אומר רבונו של עולם מעכשיו אני רוצה להיות איש כשר, מעכשיו אני רוצה לחזור בתשובה שלימה ולדבק את עצמי בך, מעכשיו אני רוצה להתחיל ללמוד תורה בהתמדה גדולה מאד, וכו' וכו', אזי בצורה כזו הוא אף פעם לא יפול ביאוש, כי מה שרק לא יהיה מהרגע הזה אני רוצה להתחזק, ולכן אל תהיה בטלן, תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר אין למעלה מזה, ועל זה צריכים לדבר בכל יום ולהיות חזק בזה, ולא להתייאש מתפלה כלל, ואפילו שלא רואים תיכף ומיד ישועה, צריכים לזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות ס"ד.) אמר רבי יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים, אמר רבי יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקדוש ברוך הוא ממדת רגזנות למדת רחמנות; ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות לב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, לעולם אסור להתייאש מתפלה, כי כל זמן שאדם נושם עליו להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולהיות עקשן גדול על תפלה וכו', ועיקר העקשנות צריך להיות על תפלה ברחמים ובתחנונים כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ו) אסור לאדם לעמוד עצמו על שום דבר, היינו שאסור להתעקש בתפלתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו, כי זה הוא כמו לוקח דבר בחזקה, בגזילה. רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים, אם יתן השם יתברך יתן ואם לאו לאו, וזה (אבות פרק ב') 'אל תעשה תפלתך קבע', מלשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש". היינו שכל מה שהוא מבקש, הן פרנסה או בנים או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמוד עצמו בתפלתו, שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפלתו, כי זה הוא תפילת קבע שלוקח הדבר בחזקה בגזילה, רק יתפלל ברחמים ותחנונים; אבל על תפלה ברחמים ובתחנונים אם יתן יתן, ואם לאו לא וכו', על זה צריכים עקשנות לא לעזוב את עצם התפלה, כי תפלה צריך להיות אצל האדם כמו חמצן, שבלי זה הוא לא יכול לחיות, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') תפלה הוא בחינת חוטם, כמו שכתוב (ישעיה מ"ח) "ותהלתי אחטם לך", שזה בחינת חוטם, ופירשו אנשי שלומינו כמו שאדם נושם אויר דרך החוטם, כך אדם צריך להיות רגיל בשיחה בינו לבין קונו, כמו שהוא נושם אויר, כי תפלה זה צריך להיות החמצן של כל בר ישראל שאי אפשר לחיות בלא זה, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') עיקר החיות מקבלים מהתפלה, כמו שכתוב (תהלים מ"ב) "תפלה לאל חי", כי התפלה צריך להיות החיים של בן אדם, כי צריכים כל כך להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו, עד שלא יוכל לנתק את עצמו ממנו יתברך, ואם אדם חזק בזה אזי נגאל מכל צרותיו שדבר זה יכניס משיח בעולם, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ג) למה נקרא משיח? לשון משיח אילמים, כי הוא יפתח לנו את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (צפניה ג' ט') "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי"ה לעבדו שכם אחד", כי בימיו יתגלה אלקותו יתברך בגילוי רב ונפלא כזה, עד שכל אחד ירגיש שהקדוש ברוך הוא איתו עמו ואצלו, כמו שכתוב (ישעיה י"א ט') "כי מלאה הארץ דעה את הוי"ה כמים לים מכסים", וכתיב (שם נ"ב ח') "כי עין בעין יראו בשוב הוי"ה ציון", כי אז יהיה גילוי אלקות במדריגה עליונה כזו, עד שכל אחד יכיר את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ויוכל לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, ולכן עלינו לשבח לאדון הכל על כל החסד חינם שעשה עמנו שזכינו להתקרב אל רביז"ל, וראוי לנו לשמוח מאד מאד ולשיר בכל פעם בינו לבין עצמו וכו' "בך רבינו נגילה בך רבינו ונשמחה, נגילה, נגילה ונשמח בך" וכו' וכו', וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רע"ג) טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד, ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער, אשרינו שזכינו להתקרב אל רביז"ל טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהר ט' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל… נ"י

מה מאד גדלה שמחתינו שהנה אנחנו נכנסים לשבת חדשה שעוד עדיין לא היתה בעולם, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד בשבת הזה שמחה כפולה ומכופלת, כי אי אפשר להסביר לבני אדם מה זה שבת? שאז כביכול הקדוש ברוך הוא מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד שאין בששת ימי החול, ומי שרק פותח את העינים יכול להרגיש בשבת אחרת לגמרי, כי שבת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח) מהו שבת? שמא דקודשא בריך הוא, שמא דשלים מכלא סטרא, שבת הוא השם של הקדוש ברוך הוא כביכול מאיר אורו בגילוי רב ונפלא מאד בלי שום לבושים, ואם אדם היה מכין את עצמו בששת ימי החול ליום השבת, אז היה מרגיש בשבת אור כזה שאי אפשר לתאר ולשער כלל, מלבד שכל יום ויום יכין את עצמו לשבת שזה מה שאנחנו סופרים את הימים, היום ראשון בשבת וכו', היום שני בשבת וכו' וכו', עד שמגיעים ליום השבת שאז התענוג הכי גדול להתענג בו, כמובא בזוהר (פקודי רנ"ח) על הפסוק (קהלת ח' ט"ו) "ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלקים תחת השמש",
שזה סובב על השבת שאז הוא מצוה גדולה מאד לאכול ולהתענג בתענוגי שבת, ולשמוח עמו יתברך, ובשכר זאת יזכה לעולם הבא, וכבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מדוע שלא תהיה שמח כל השבת? ומה צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים? עיין שם.
ולכן ראה מה לפניך בא שבת בא מנוחה, ולכן תשמור כל השבת לא להכנס בלחץ ולא להכנס בכעס ורציחה וכו' וכו', אלא תתענג בזיו שכינת עוזו יתברך, ותשתדל מאד ללכת לבית הכנסת להתפלל קבלת שבת במנין דייקא, ודע לך שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו, ואם לאו מלאך רע אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך, ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו; ועכשיו אשאל אותך איזה בושה תגרום לעצמך וכו', שמלאכי השרת מלאכי מעלה הבאים ללוות אותך מהבית הכנסת בליל שבת, והנה אתה לא הלכת לבית הכנסת לקבל שבת קודש? איזה בושה תגרום לעצמך ותגרום למלאכי מעלה וכו' וכו'.
וכן אני מבקש אותך שתקפיד מאד בשבת בבוקר ללכת להתפלל בבית הכנסת, ולשמוע קריאת התורה, ולהתפלל מוסף, והכל במנין דייקא, ואחר כך תאכל סעודת שבת, ואחר כך לפנות ערב להתפלל מנחה בציבור, ותאכל סעודה שלישית בציבור, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, אם תקיים את זה אין לתאר ולשער את גודל הזכות שיהיה לך למעלה בשמים שאף מקטרג לא יוכל לקטרג עליך, וימחלו לך על כל עוונותיך, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; תתאר לעצמך מה יכול להיות יותר גרוע מעבודה זרה וכו'? ואף על פי כן מי ששומר שבת ומתענג בשבת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו גם על זה, ומכל שכן וכל שכן גם שאר עוונות הכל מתכפר לאדם, ולכן תעשה כל מיני מאמצים שבעולם יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה רק לקבל את השבת בשמחה עצומה, והקדוש ברוך הוא ימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך בששת ימי החול, כי אם אדם שמח בשבת אזי מתברך אצלו כל הששת ימים, ויש לו שפע של פרנסה, ולכן אל תהיה בטלן, תשמור את עצמך כל השבת לא להיות בכעס עם אשתך ועם ילדיך וכו', ואדרבה תראה לחזקם לעודדם ולשמחם ולדבר על לבם דיבורי ניחומים וכו' וכו'.
מה אומר לך בשבת זו מתחילים ללמוד מסכת ראש השנה בסדרת דף היומי, ולכן אני מאד מבקש אותך חוסה על נפשך ותתחיל ללמוד לכל הפחות היום את מסכת ראש השנה בסדרת הדף היומי, כי אי אפשר להסביר מה זה ללמוד דף גמרא בכל יום אפילו בגירסא, כי זה יציל אותך מכל הצרות שרק באות בעולם, ואם בני אדם היו יודעים מה זה ללמוד דף גמרא היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן תתחיל מהשבת הזו ללמוד דף גמרא כפי סדרת דף היומי, שמתחילים ללמוד מסכת ראש השנה, וכל כך חבל שעובר יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש וכו', ולא פותחים גמרא, ועל זה נאמר (קהלת א' ט"ו) "מעוות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות", כי כמה שאני רק לא יעורר אותך על לימוד דף גמרא אפילו בגירסא זה לא מספיק, כי יבוא היום שאלו הדפים גמרא שחטפת בכל יום הם יגינו עליך וישמרו אותך ויסוככו אותך וכו'.
עליך לדעת שהרב הקדוש רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע (החוזה מלובלין) אמר לתלמידו הרב הקדוש השר שלום מבעלזא זי"ע שדף גמרא שאדם זוכה ללמוד בכל יום, שורף ממנו את כל הקליפות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם ותמסור את נפשך ללמוד בכל יום דף גמרא כסדרת הדף היומי, ובזה אתה שורף את הקליפות שנבראו על ידי עוונותיך המרובים, וזה מה שמביא אותך לעצבות ומרירות ודכאון ודאגות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן א') מי שלא תיקן חטאת נעורים על ידי זה באים לו דאגות; ולכן דף גמרא שורפת את כל הקליפות המסבבים אותו, ואם תקיים את זה תהיה הכי מאושר בחייך, ואל יקל בעיניך דבר זה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בחוקותי י"א אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ועיקר ההתחזקות צריכים באמונה פשוטה בו יתברך, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ה וסימן ר"כ) שקודם התגלות המשיח יתרבה בעולם המינות והאפיקורסות, ואף שהוא מזהיר אותנו מה שיהיה וכו', לא יועיל שום דבר, כי הכפירות והאפיקורסות ימלאו את כל העולם כולו, ורבים וכן שלימים יתפסו בזרם המינות וכו', וצריכים רחמים רבים להשאר יהודי מאמין בו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור וכו', ולכן צריכים מאד מאד להתחזק ביתר שאת ביתר עוז עם כל מיני אופנים שבעולם באמונה פשוטה שזה מתבטא על ידי שמדבר עמו יתברך בשפת האם שלו שזה נקרא 'התבודדות' 'שיחה בינו לבין קונו', וכל זמן שאין האדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, ידע שעדיין חסר בו האמונה הקדושה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו') והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפלה ושומע התפלה, בוודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו, ומחמת שאין לבן אדם אמונה, בשביל זה הוא מתרשל בעבודה הקדושה הזו, ולכן כל זמן שאדם לא מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ידע שחסר לו האמונה הקדושה, כי אם אדם היה מאמין באמונה פשוטה שמלא כל הארץ כבודו, ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ובתוך כל עלמין, אזי תמיד היה מדבר אליו יתברך ולא היה צריך שום טובות מאף אחד, וזה עיקר השלימות שבר ישראל צריך להגיע לזה שיהיה כל כך גלוי לפניו אמתת מציאותו יתברך עד שלא יכול לחיות בלעדו יתברך, זאת אומרת הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא וכו', וכל דבר קטן שהוא צריך הוא מבקש רק ממנו יתברך, ואפילו שמרגיש שהוא הכי גרוע וכו', אף על פי כן הוא לא עוזב את עצמו, ובא אל המלך הרחמן יתברך, ומתחנן לפניו שיחוס וימחול לו ויוציאו מהמקום שנפל אליה וכו' וכו', וכן אם תקפו העצבות והמרירות והדכאון וכו' וכו', מבקש ממנו יתברך שיחוס וירחם עליו ויכניס בו שמחה אמיתיית וכו' וכו', הכלל שאדם צריך להרגיל את עצמו כל כך בעבודה הקדושה הזו של שיחה בינו לבין קונו עד שלא יוכל אחרת, כי זה נקרא שלימות אמונה, כי זה מה שרצה רביז"ל מאתנו, וכל זמן שאדם לא חזק בזה סימן שיש בו חסרון אמונה וכו' וכו', ואם אדם היה מאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטיית, אזי תמיד היה פונה רק אליו יתברך, ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל מאד מאד להתחזק באמונה, וכן להתחזק בתפלה, כי זה תלוי בזה.
אתמול התחילו ללמוד מסכת ראש השנה בסדרת הדף היומי, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם אתה תצטרף אל הלימוד דף היומי, שתלמד כל יום דף גמרא שזה חיות לנפש ושמירה לאדם, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות ארבע שמות של מלאכי השמירה שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד דף גמרא בכל יום אפילו רק בגירסא, ממשיך על עצמו את הארבע מלאכים האלו ששומרים את האדם, והלוואי שבני אדם היו נזהרים בזה ולומדים בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתינו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו כמה שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות, ואל תיקח את זה בקלות וכו', כי הנה יום והנה לילה, והנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', ובין כך עוברים לך יום אחר יום ואתה לא פותח גמרא, ואין על זה שום תירוץ, זה רק בא מחמת הכבידות ששם עליך הס"מ שמשם נובע העצבות והעצלות שתפס אותך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן תתעורר מאד מאד ותיקח את עצמך בידיך, וחבל מאד שתפספס מסכתא כל כך יפה כמו מסכת ראש השנה, שסגולת המסכתא הזו להמתיק את הדינים מאדם, ועל כן תעשה כל מה שביכולתך להתחבר עם אנשי שלומינו שלומדים בכל יום את הדף היומי ממסכת ראש השנה.
נא ונא עכשיו הם ימי הספירה אשר אמרו חכמינו הקדושים (יבמות ס"ב:) שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת, אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רבי חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה, מאי היא, אמר רבי נחמן אסכרה; ולכן תקבל על עצמך קבלה חזקה לא לעשות צחוק מאף אחד, כי צריכים לשמור על זה מאד מאד, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הס"מ ימ"ש כל הענין שלו זה רק "הפרד ומשול", ומסית את האדם להפרד מהזולת וכו', מאיזה בחינה ואופן שרק לא יהיה, העיקר שיהיה פירודים, כמו שאנחנו רואים פה ביבנאל שאנחנו נמצאים פה כבר למעלה מחצי יובל שנים והרשע הזה רק מסית את התושבים נגדינו וכו', כאילו מי יודע מה שאנחנו עוד נעשה להם וכו', וגמירי שלשון הרע מתקבלת וכו', בשעה שאנחנו הבאנו ברכה בין תושבי יבנאל, הקרקעות רק עלו כמו בעיירות גדולות וכו', התיירות מתרבים מידי שבוע בשבוע, ותושבי המקום מתפרנסים מאתנו וכו', וברוחניות עשינו ממדבר ישוב, מקום שלא היה אף פעם זכר של יהדות, היום יש מנינים אחר מנינים מותיקין עד חצות לילה, דבר כזה שאין רק בירושלים ובבני ברק, ולא בשאר ערים גדולים כאשר מפורסם דבר זה לכל מי שרק בא לבקר ביבנאל, עומד ומשתהה ומתפעל איפה הוא נמצא? ואף אחד לא רוצה להאמין שיש דבר כזה באיזה מושבה נידחת בהגליל וכו', ולכן מכל זה רואים מה זה לשון הרע שהרשע הזה הוציא נגדינו וכו', ולכן אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לעזור אחד להשני במסירות נפש הכי גדולה, כי לי הולך בהחיים שיהיה רק שלום ואהבה בין אנשי שלומינו, וזה ההצלחה הכי גדולה שלנו, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן, וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן אני מבקש אותך שתעשה כל מה שבידיך לשמור מאד על כבוד חבריך, שאין עוד דבר יותר חשוב אצלו יתברך כמו לכבד את החבר וכו', אשר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א.) דעלך סני לחברך לא תעביד, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך אל תעשה את זה להזולת, ואז תצליח את דרכך, כי העיקר תלוי כפי אהבת חברים, ואמרו חכמינו הקדושים (דרך ארץ זוטא פרק ב') אם חפץ אתה להדבק באהבת חברך הוי נושא ונותן בטובתו; היינו שהשלימות אצל חברים שאחד רוצה לעזור להשני, ולהיפך הס"מ הרשע הוא רק מכניס שנאה בין אחד להשני, ולכן צריכים מאד מאד לשמור באהבת חברים מאד גדולה, והאריז"ל הזהיר מאד מאד לקבל על עצמו לפני התפלה מצות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רל"ט) שהדיבור בא רק משלום, כמו שכתוב (תהלים קכ"ב) "אדברה נא שלום", כי אם אדם תמיד בשלום עם הזולת, על ידי זה הוא בקלות הוא יכול להתפלל להקדוש ברוך הוא בלי שום מחשבות זרות, והוא חי בישוב הדעת ואף אחד לא מפריע לו, מה שאין כן כשהולך אחר הס"מ שמסית אותו להיות מפורד מחברים, ידע שלא יהיה לו מנוחה כלל וכו', ומכל שכן שלא יוכל להתפלל להקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בחוקותי י"ב אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שבידיך לקנות לעצמך מדת הסבלנות, שזה המדה הכי יפה שאדם צריך לקנות לעצמו, כי הסבלן הוא המנצח, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שלהגיע למדת אריכות אפים שהוא מדת הסבלנות לזה צריכים אמונה, שאדם צריך להחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך איך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, וכל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות וכו' וכו', הכל ממנו יתברך, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, וכשאדם קונה לעצמו את מדת האמונה לידע שבכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, על ידי זה זוכה למדה היקרה של סבלנות שהוא מדה של ארך אפיים, שאז שום רוח רעה לא יכול לעקור אותו וכו', ולכן אשרי אדם שקונה לעצמו את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאדם צריך להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד.
מה אומר לך ידידי היקר הנה יום והנה לילה והנה שבוע והנה חודש, ומה נשאר מאדם? רק מה שחוטף בכל יום קיום מצוות מעשיות בשמחה עצומה, ותהלה לאל יש ויש לכל בר ישראל המון מצוות שראוי לו לשמוח בזה כל היום, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; אבל העיקר לקיימם בשמחה אמיתיית, כי הרי אתה ממילא מברך את הקדוש ברוך הוא בכל יום מאה ברכות, שהירושלמי קורא את זה מאה מצוות, למה לא תעשה את זה בשמחה? אשר רביז"ל אמר (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, כי שמחת המצוה מראה את טוהר הלב של האדם, שכוונתו לעשות רצונו יתברך באמת בלי שום חשבונות פרטיים.
היות שעכשיו התחילו ללמוד מסכת ראש השנה בסדרת דף היומי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שגם אתה תצטרף אל הלימוד דף היומי שתלמד כל יום דף גמרא שזה חיות לנפש ושמירה לאדם, כי ג'מ'ר'א' ראשי תיבות ארבע שמות של מלאכי השמירה שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד דף גמרא בכל יום אפילו רק בגירסא, ממשיך על עצמו את הארבע מלאכים האלו ששומרים את האדם, והלוואי שבני אדם היו נזהרים בזה ולומדים בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתינו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו כמה שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות.
אתה צריך כל כך לשמוח שאתה נמצא בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, יסוד מוסד של חסד, אבל אני מוכרח להגיד לך מצות חסד וצדקה זה דבר גדול מאד, אבל חכמינו הקדושים אמרו (כתובות נ'.) על הפסוק (תהלים ק"ו ג') "אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת", וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אליעזר זה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים; הרי שלך לפניך שהצדקה הראשונה צריכים לתת להאשה ולהילדים, אתה מוכרח למסור את נפשך בשביל ילדיך ותשמור מאד מאד לא להכות את הילדים, אלא לתת להם המון תשומת לב וחום ואהבה, כי אחרת אתה תאבד את הילדים, וכל אלו ההורים שהולכים עם יד חזקה עם הילדים, ומכל שכן שנותנים להם מכות רצח רחמנא ליצלן, מאבדים את הילדים שהם יוצאים לתרבות רעה, ואם רואים ילדים שיצאו מהדת וזלזלו במצוות רחמנא לישזבן, זה רק אשמת ההורים שהשפילו את ילדיהם וכו', ולא היה להם שום סבלנות אליהם, ונתנו להם מכות רצח וכו', ומזה יצא מה שיצא וכו' וכו', ולכן הורים צריכים למסור את כל כולם בשביל הילדים, ולזכור שהם באים קודם וכו', קודם הכל, וההורים מוכרחים לתת חום ואהבה להילדים, ואם הם לא נותנים את זה, הרי הם רוצחים גמורים, רוצחי נפשות בלי שום רחמנות כלל וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך רק לתת תשומת לב להילדים, ואז תראו נחת מהם, וכלל זה תיקח בידיך "אם משקיעים בהילדים מוציאים מהם הרבה נחת", יעזור הקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו בתוך לבך, ותקיים כל זה, ואז תהיה הכי מאושר בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בחוקותי י"ג אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז להיות רק בשמחה עצומה, ותחייה את עצמך בזה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ומקיימים את דבריו, וידוע מה שאמר (חיי מוהר"ן סימן שנ"ד) על שני כיתות אנשים יש לי רחמנות גדול עליהם, על אלו אנשים שהיו יכולים להתקרב אלי ואינם מתקרבים, ועל אלו המקורבים אלי ואינם מקיימים את דבריי. כי אני יודע שיהיה עת בעת שיהיה האדם מונח על הארץ עם רגליו אל הדלת, אז יסתכל על עצמו היטב ויתחרט מאד מאד על שלא זכה להתקרב אלי, או שלא קיים את דבריי. כי אז ידעו שאם היו מקורבים אלי ומקיימים את דבריי, לא היה שום דרגא בעולם שלא הייתי מביאם לאותה המדריגה. אבל לא יועיל אז; עיין שם, ובאמת תתבונן מה סך הכל רביז"ל רוצה מאתנו? א', שנהיה רק בשמחה עצומה שנכריח את עצמו עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, ולהחיות את עצמו עם כל מה שהוא יכול, ולא לתת את העצבות והעצלות שיתגבר עליו, ובפירוש גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שמצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, וצריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, כי כפי פגעי ומקרי הזמן שעוברים על בני אדם מוכרחים רק לחזק את עצמו ולהיות רק בשמחה, כי כשאדם שש ושמח אזי הוא נכנס בשמחתו יתברך, כי אצלו יתברך שרוי רק שמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ב', להרגיל את עצמינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלנו, וכל מה שלוחץ לנו על הלב וכו', וכל מה שעובר עלינו הכתובת הראשונה והאחרונה זה רק הקדוש ברוך הוא, וצריכים לסלק את השכל והדעת לגמרי, ולהרבות בדיבורים עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, כי רק דיבור אחד כבר עושה רושם בכל העולמות, ומכל שכן עוד דיבור ועוד דיבור וכו' וכו', עד שצריכים כל כך להיות רגילים לדבר אליו יתברך
שלא יוכל כבר לעשות שום דבר בלי להתייעץ עמו יתברך, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו; ג', להרגיל את עצמו ללמוד בכל יום על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל המובא (שיחות הר"ן סימן ע"ו) ולעשות לעצמו קביעות שלא יעבור לו יום אחד מבלי לימוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע שזה סגולה לאריכות ימים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו; ומובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רפ"ה סעיף ג') מיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור; וכתב רבינו יונה "ויש בני אדם שנוהגים לקרות מעט בכל יום ויום מהשבוע ומסיימים בשבת", וכתב המשנה ברורה (שם) בספר מעשה רב כתב בהנהגת הגר"א שהיה נוהג תיכף אחר התפלה בכל יום לקרוא מקצת מהסדרה שנים מקרא ואחד תרגום ומסיים בערב שבת, וכן להרבות לגרוס פרקים משניות כסדרן דייקא, ואם יזכה לגרוס בכל יום ח"י פרקים משניות אין למעלה מזה, כי רביז"ל נתן תיקון לכמה מאנשי שלומינו לומר בכל יום ח"י פרקים משניות, ואחד מהם היה גם מוהרנ"ת ז"ל (עיין שיחות הר"ן סימן קפ"ה), והלוואי שתוכל גם אתה להצטרף לזה, ועל כל פנים איך שהוא שתים או שלוש פרקים משניות לגרוס בכל יום זה טהרת הנשמה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, ומה גם שמשנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, מי שמרגיל את עצמו לגרוס הרבה פרקים משניות על ידי זה נשפך עליו שפע של פרנסה, וכן תלמד בכל יום על כל פנים דף גמרא בסדרת דף היומי, אפילו שאתה לא מבין הכל, תקיים מה שאמרו חכמינו הקדושים הקדושים (עבודה זרה י"ט) לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ולכן אל תהיה בטלן תחטוף בכל יום דף גמרא, שזה חיות לנפש, ואשרי מי שלא מטעה את עצמו, ואם היית יודע מה זה ללמוד דף גמרא ליום אפילו בגירסא, היית מקפיד על זה מאד מאד, כי דף גמרא שומרת את האדם מכל פגעי ונגעי הזמן וכו', ג'מ'ר'א' זה ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל, מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, שמי שחזק בלימוד דף גמרא ליום ממשיך על עצמו את הארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו, וכן תעשה לעצמך שיעור בשולחן ערוך, כי על לימוד שולחן ערוך הזהירנו רביז"ל ביותר מכל הלימודים, כמובא (שיחות הר"ן סימן כ"ט) וראוי ללמוד כל הארבעה "שולחן ערוך" כולם מראשם עד סופם כסדר, אם יכול ללמוד כל הארבעה שולחן ערוך עם כל הפירושים הגדולים מה טוב. ואם לאו על כל פנים ילמד כל הארבעה "שולחן ערוך" הקטנים:
והוא תיקון גדול מאד מאד. כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד פוסק שמברר הכשר והפסול המותר והאסור הטהור והטמא על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע.
ואמר: שכל איש ישראלי מחויב ללמוד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף "שולחן ערוך" באיזה מקום שהוא אפילו שלא במקומו שהוא עומד עתה בשולחן ערוך. כי צריך ללמוד איזה דין ב"שולחן ערוך" בכל יום ויום כל ימי חייו. וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל הארבעה "שולחן ערוך" מדי יום ביומו וכשיגמור ויסיים הארבעה "שולחן ערוך" יחזור ויתחיל ללמדם כסדר. וכן ינהג כל ימי חייו, ד', שיחת חברים לדבר בכל יום עם אחד מאנשי שלומינו לחזק את עצמו עמו, אשר אין ערוך אליה, כי בזה שמתחזקים יחד על ידי זה מצליחים בגדול, כמו שאמר הנביא (ישעיה מ"א ו') "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", וכל זה כל כך חשוב, וכל כך פשוט, אזי למה שלא תציית את רביז"ל לקיים את הארבע דברים האלו, ואז תהיה הכי מאושר בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בחוקותי י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

היום הוא פסח שני שנתגלגל דייקא על ידי אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח שבאו לשאול למה נגרע, כמו שכתוב (במדבר ט') "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא: ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן הוי"ה במועדו בתוך בני ישראל", וכתב על זה מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות ברכת הפרות הלכה ה' אות ט"ז) דייקא אלו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ובאו ושאלו למה נגרע? דייקא הם תיקנו הרבה מאד, כי נתגלגל זכות על ידם שנתגלה על ידי זה למשה רבינו דין פסח שני, שהוא תיקון גדול מאד להציל את כל נשמות ישראל שנפלו לעמקי עמקים בשאול תחתית ומתחתיו וכו', שלא יתייאשו בשום פנים ואופן וכו', אלא שישאלו למה נגרע? כי זה עיקר שלימות התשובה שאפילו כשרואה האדם את עצמו שהוא רחוק מאד מהשם יתברך וטומאתו עליו ממעשיו הרעים, אף על פי כן יחזק את עצמו בכל הכוחות, ולא יתבייש אלא יבוא בקידה והכנעה לפני הצדיק האמת שהוא בחינת משה רבינו, ולפני השם יתברך, וישאל על נפשו כמו ששאלו אלו האנשים שהיו טמאים למה נגרע להקריב את קרבן הוי"ה? כמו כן ישאל כל אחד על נפשו אם יודע בעצמו טומאתו ממעשיו שיבוא וישאל, ואם נפשי נטמאה כל כך במעשי הרעים וכו', ונפלתי למקום שנפלתי וכו', ונכשלתי במה שנכשלתי וכו', אף על פי כן למה אגרע להקריב קרבן הוי"ה? דהיינו למה אני לא יוכל להתקרב אל השם יתברך? ולהתחיל לעסוק בתורה, ולהתפלל אליו יתברך, שהוא סוד קרבנות? כי בודאי יש גם לי תקוה ותוחלת גם כן להתקרב להשם יתברך וכו', ואז אם יהיה עקשן כזה לא לעזוב את מקצת מקומו ויתעקש 'למה נגרע', אזי בודאי ימציא לו השם יתברך תיקון ויודיע להצדיק האמת כמו שהודיע למשה רבינו תיקון הפסח שני שהוא פליאה נשגבה עד מאד, כי עיקר זמן הפסח הוא רק בשעת יציאת מצרים, שאז דלג השם יתברך על הקץ וגאלם. ואז עיקר זמן הקרבת הפסח. ועל שם זה נקרא פסח לשון פסיחה ודילוג שדלג על הקץ, כי האיר עליהם אז הארה נוראה ונפלאה בגילוי אלקותו יתברך וכו', אבל מי שהיה טמא ולא קרב את הפסח במועדו איך יזכה להקריב פסח עוד? כי הרי כבר עבר זמנו וכו', אבל השם יתברך ברחמיו גילה הסוד למשה רבינו דייקא על ידי שאלת הטמאים דייקא 'למה נגרע'? והודיע לו שהטמאים יקריבו פסח שני באייר היינו שיוצא בימי הספירה, ובזה הורה לנו דרך התשובה שאין שום יאוש בעולם כלל, כי אף על פי שעבר זמן של עיקר התיקון ואנחנו טמאים במעשינו, עדיין יש תקוה אפילו שלא בזמנו וכו' וכו', כי יש תיקונים נפלאים ונעלמים מאד שיכולים לתקן אותנו גם עתה ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה ובכל רגע ורגע, ובלבד שלא נייאש עצמינו מצעקה ותפלה לשאול בכל פעם למה נגרע להקריב את קרבן הוי"ה?
נמצא שהיום הזה פסח שני זה תיקון נורא ונפלא מאד לכל בר ישראל אפילו שנפל במקום שנפל וכו', ועשה מה שעשה וכו', עדיין אסור לו להתייאש בשום פנים ואופן, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן; כי בר ישראל צריך להיות בעצמו כל כך חזק אפילו כל העולם כולו מרחקים אותו וכו', ואומרים ומדברים עליו מה שמדברים ואומרים וכו' וכו', עם כל זאת הוא צריך להיות חזק ואמיץ מאד לא להניח את הקדוש ברוך הוא כרגע, אלא תמיד לבוא וידבר אליו יתברך, ויאמר רבונו של עולם אני רוצה לחזור בתשובה שלימה, ואני מתחיל להיות מהרגע הזה איש כשר, ואני מקבל עלי לא לחזור אחר השטויות שעשיתי עד עכשיו, אנא ממך סלח ומחל וכפר על חטאיי ועוונותיי ופשעיי המרובים וכו' וכו', ואפילו שישמע קולות וברקים מהשמים שאין לך תקוה ותוחלת וכו', ולא רוצים לקבל אותך כלל וכו', הוא צריך להיות כל כך חזק שלא יסתכל על אף אחד, אני מוכרח לחזור אל הקדוש ברוך הוא, לא יועיל לשום מלאך לשום שרף וכו' וכו', למנוע אותי, ומכל שכן וכל שכן ששום בן אדם לא יכול לשבור אותי ולרחק אותי מהקדוש ברוך הוא וכו', שזה שלימות התשובה שהוא כל כך חזק בעצמו שלא מסתכל על שום בריה שבעולם, ואז נכון יהיה לבו בטוח שהקדוש ברוך הוא יקבלו וכו', כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (פסחים פ"ה:) אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים; ולכן אסור להתייאש בשום פנים ואופן מלחזור אל הקדוש ברוך הוא, כמו בן שאף שעשה מה שעשה וחטא נגד אביו וכו', סוף כל סוף אבא נשאר אבא ותמיד יכולים לחזור אליו, כמו כן באין ערך כלל יכולים לחזור אל אבינו שבשמים אם אדם עקשן גדול מאד ולא עוזב את מקצת מקומו וכו', ואומר לעצמו אני את שלי עושה, אל הקדוש ברוך הוא אני חוזר בכל מחיר, ושום בריה שבעולם לא יכול למנוע אותי ממנו יתברך כי הוא אב הרחמן, וזה הגילוי הנורא והנפלא שגילה לנו רביז"ל שאסור להתייאש, וצעק בקול עמוק (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) 'הוי אל תתייאש' אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, ואז ושב ורפא לו הקדוש ברוך הוא, ומלבד שיהיה חזק להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי אי אפשר לתאר ולשער את מעלת האדם הזוכה להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') על מאמרם ז"ל (ברכות נ"ד:) מחנה ישראל כמה הוי, תלתא פרסא, היינו כל זמן שאדם מתפלל את השלוש תפלות בכל יום, הוא נמצא במחנה ישראל, ואיך שהוא רק מתקרר ומתחיל להתרשל מאיזה תפלה לא להתפלל במנין, זה כבר קליפת עוג מלך הבשן שיעקור אותו מהיהדות ויוצא ממחנה ישראל, וכן צריכים להיות חזק ללמוד בכל יום לכל הפחות את השלוש שיעורים האלו היינו מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
העיקר תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם בני אדם היו יודעים מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, היו מתמידים בזה מאד מאד, ולכן אל תהיה בטלן, אפילו כמה דיבורים שמדברים עמו יתברך, זה עושה רושם גדול בשמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בחוקותי ט"ו אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ויתר עוז והיות שנכנסנו כבר לספירת 'הוד' זה כבר שמחה גדולה מאד מאד, ולכן נוהגים אצל החסידים לא לומר תחנון כל ימי ספירת 'הוד', שמתחלת מההילולא של רבי מאיר בעל הנס, עד ל"ג בעומר ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי, שאז מאיר 'הוד שבהוד', שזה סוד רגלין שברגלין, היינו המדריגות הכי נמוכות יש להם אז עליה גדולה מאד בזכות רבי שמעון בן יוחאי שאמר והתפאר (סוכה מה:) יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו; ואמר מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות תפילין הלכה ו' אות ל"ה) אשר בל"ג בעומר כבר נגמר הבירור של בחינת הוד, הן בבחינת השבועות הן בבחינת הימים. ועל כן אז הוא 'הוד שבהוד' ששם חשוב כאילו נגמר הבירור מאחר שעיקר המדות עד 'הוד'; ולכן כל השבוע הזו שמאירה ספירת 'הוד' היא אצל חסידים ימי חג, כי בעת הגלות והחורבן נאמר (איכה א') "נתנני שממה כל היום דוה" היינו 'דוה' נתהפך אל 'הוד', ואמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות בית הכנסת הלכה ד' אות ה') שאז הגיע התיקון השלם של רגלין דרגלין וכו' שאפילו אלו הנמצאים במדריגות הכי ירודות ונפולות וכו', גם להם יש תקוה לתקן הכל על ידי התנא רבי שמעון בן יוחאי, וכמו שגילה רביז"ל את סוד רבי שמעון בן יוחאי שכבר ניבא עליו משה רבינו אחר שיהיה על עם ישראל מה שיהיה וכו' (דברים ל"א י"ז) "ומצאוהו רעות רבות וצרות" וגו', "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" וגו', "והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי' לא' תשכח' מפי' זרעו' וגו', סופי תיבות י'ו'ח'א'י', כי על ידי זרעו של יוחא"י שהוא רבי שמעון, לא תשכח התורה, כי הוא יאיר את העולם בהארה וזיו אלקות כזה עד שכולם יתעוררו מהשינה, ועל ידי ספרי הזוהר יפקון ביה מן גלותא; ולכן אשרי מי שמקבל על עצמו לומר בכל יום כמה דפין זוהר וכמה דפין תיקונים כסדרן, שזה תיקון גדול ונורא מאד להנשמה, ורביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ואמר שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודם של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה, וי לנשמתה, על הסר מעבודת השם, אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך; ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום, עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום, יש להם כח לעורר להשם יתברך; ולכן הלוואי שתוכל להתחיל מעכשיו לעשות לעצמך שיעור בספרי הזוהר והתיקונים ללמוד כסדרן אשר האמירה בעלמא מזככת את הנשמה.
ועל כולם אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכלתך אתה ואשתך וילדיך להיות בל"ג בעומר במירון, כי רבי שמעון קורא את כולם אליו, ונותן מתנות לכל הבאים אליו, וכמובן אני מאד מבקש אותך שתתפללו אתה וכל משפחתך גם עלי שאזכה להצליח במשימתי הקדושה לשקם את כל הנושרים והנושרות וכו' וכו', נשמות ישראל שהולכים לאיבוד רחמנא ליצלן עכשיו, ואין מי שידאג להם, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתהיה שותף עמי כדי להצילם, והקדוש ברוך הוא יוליך אותנו בדרך הנכונה, ונזכה כבר לראות במו עינינו בגילוי שכינה על ידי ביאת משיח צדקינו שבא יבוא ולא יאחר אשר מובא בזוהר (וירא קי"ט.) יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, וכו', עיין שם. וכן הוא (זוהר שמות ז:) בההוא זמנא יתער מלכא משיחא לנפקא מגו גנתא דעדן, מההוא אתר דאתקרי קן צפור, ויתער בארעא דגליל וכו', עיין שם. וכן הוא (שם ט.) וכדין יחזון כל עלמא דהא אתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל, ויתכנשון ליה כל אינון דלעאן באורייתא, ואינון זעירין בעלמא, ובזכות ינוקי דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא וכו', עיין שם. ויבנאל הוא בארעא דגליל התחתון שאין תחתון יותר מזה כי שם העבירו על הדת את נשמות ישראל, ודייקא עכשיו נבנה פה קהילה מפוארת חממה של אמונה, וראוי לך לשמוח שאתה חלק מהקהילה הקדושה, ואני מאד מבקש אותך שתראה לעזור לי לבנות את הקהילה, ולשמור מאד מאד לא לתת להצטרף אל קהילתינו אורחי פורחי מכל הבאה וכו', יבנאל זה אינה מערי המקלט, ואני חזק מאד בזה לא לתת לשום תמהונים וכו', אלימים וכו', מסוממים וכו', שיכנסו בינינו בשום פנים ואופן, אנחנו מוכרחים לדאוג עבור ילדינו שנולדו כאן ביבנאל בקדושה וטהרה ולא ניתן מהיום שיבואו מבחוץ מקולקלים וכו' וכו', וימשיכו את ילדינו אל כל מיני זוהמא וטומאה וכו', אנחנו צריכים לשמור על ילדינו כמו ששומרים על אישון עינינו, אבל אני מוכרח את העזרה שלך שתעזור לי בכל מחיר שנזכה לגדל דור כזה שלא נצטרך להתבייש ממשיח צדקינו.
חסדי השם יתברך אין לנו מה להתבייש מקהילתינו שהיא קהילה פתוחה, וכל אחד יכול לבא ולהתרשם להקהילה הקדושה שלנו, כי אין קהילה קדושה כזו בכל העולם כולו, שהיום המקום פורח ברוחניות, מי שרק נכנס שמה לא יכול להאמין מה שרואה לפני מראה עיניו, חושב שהוא נמצא בירושלים, או בבני ברק, או בברוקלין, בלי שום הגזמא, קודם יש מנינים מותיקין עד חצות לילה, שחרית מנחה ערבית מנין אחר מנין, שדבר כזה אין רק בעיירות הגדולות, אבל לא באיזה מושבה נידחת שלא ידעו אי פעם איפה זה על המפה וכו', אחר כך יש לנו מקוה מפוארת ענקי לגברים עם שלוש בורות לטבילה, וכן יש לנו מקוה טהרה מפוארת לנשים (אגב שמסוגלת מאד לפקידת עקרות, כי נבנה במסירות נפש הכי גדולה במחתרת כמו ברוסיה לפני שבעים שנה, כי זה שצריך להיות ממונה על הדת, הוא אשר עיכב את בניית המקוה בכל מיני מסירות כאחד הרשעים הכי גדולים אשר לא יאומן כי יסופר וכו'), וכן יש לנו מערכת חינוך שלימה, היינו שיש לנו פעוטונים, גנים לבנים ולבנות, בית ספר לבנות, וסמינר לבנות, תלמוד תורה לבנים, וישיבה קטנה, וישיבה גדולה לבחורים מצויינים, וכן יש לנו ישיבה של בעלי תשובה, אשרי עין ראתה זאת במו עיניו, מלבד זאת יש לנו כולל לבעלי בתים "אור המאיר", שלומדים שמה קרוב למאה אברכים, וכן כולל להוראה "תפארת בנימין", שלומדים שמה כחמישים אברכים את ההוראה, ותהלה לאל יש לנו "בית הוראה" עם גאב"ד ועם שלוש דיינים, שהם פוסקי הלכות המצויות וכו', ושואלים אותם את כל השאלות שיש לכל אחד, והמקום שוקק ביהדות, ועל כולם יש לנו בית התבשיל – אהל אברהם שמחלקת אוכל בחינם לכל מי שרק רעב, ובכל יום מתפילת ותיקין עד עשר בערב זה פתוח לכולם, גברים ונשים וילדים, ובכל יום מחלקים קרוב לאלף מנות אוכל טרי וטעים, יש לנו במשך היום חמש שיעורים נפרדים בדף היומי, ופה מדברים מאיזה מושבה נדחת שאף אחד לא ידע אי פעם איפה שזה נמצאת וכו', ועכשיו תהלה לאל יש כבר למעלה מארבע מאות משפחות חסידי ברסלב כן ירבו, וזה למעלה משנתיים שפתחנו פה חנות יודאיקה "ברסלב סנטר" כל מה שיהודי צריך בנקודה אחת, ותהלה לאל יש מהפיכה ביבנאל ביהדות, זה ארבעים שנה שמונעים מתושבי המקום להכעיס וברשעות את כל הקשור ליהדות וכו', ותהלה לאל מהרגע שנפתח החנות התחילו תושבי המקום להכנס, וכל אחד קונה זה מזוזה, זה ציצית, זה תפלין, זה טלית, זה כיפות וכו' וכו', מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, לא יאומן כי יסופר קדושת כל בר ישראל, אשרי עין ראתה זאת, וכן רואים איך שיש דו קיום בין תושבי המקום חסידי ברסלב, לא מפריעים לאף אחד וכו', הם קהילה פתוחה וכו', בבחינת חי ותן לחיות וכו', לא מתערבים בחיי אף אחד וכו', יבנאל יהיה דוגמא ומודל מה קומץ קטן של יהודים עם מסירות נפש יכולים להפוך מדבר שמם מיהדות וכו', למקום פורח, ועוד רבות יספרו על זה, אחר חצי יובל שנים של רדיפות ומסירות וכו' וכו', שרודף ומוסר אותנו מי שרודף ומוסר איזה רשע ארור טמא שלבסוף יתגלה קלונו ברבים וכו' וכו', ושם רק מקלות בהגלגלים וכו', ומונע ומעכב כל דבר השייך לקדושה, ואף על פי כן בכח הרצון החזק שהכניס בנו רביז"ל, הצלחנו להקים אימפריה כזו, אשר לא מקבלים אגורה שחוקה מהמועצה הדתית וכו' וכו', והכל רק מכוחות עצמינו בעזרתו יתברך שמו, ואנחנו לא צריכים שום טובות מאף אחד, אלא כל אנשי שלומינו נותנים יד וכתף וביחד עוזרים אחד להשני, וכן הוא בין נשות אנשי שלומינו יש אחדות ואהבה גדולה מאד מאד, ויש להם פעמיים בשבוע ערבי שמחה שמתאספות יחד לשמוח ולרקוד, ועוזרות אחת להשניה בכל המובנים, ולא בחינם שרביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רי"ח) "בעזרת השם איך האב אויס גיפירט אין וועל אויס פירן", "נצחתי ואנצח", ותהלה לאל אור הקדושה רק עולה, וחושך הטומאה רק מתעלמת עד שיתבטל לגמרי, ויקויים (זכריה י"ג ב') "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ולכן אשרי מי שיצטרף אל הקהילה הקדושה הזו במקום הכי יפה בארץ ישראל והוא יבנאל, ויטעום טעם גן עדן בזה העולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי ט"ז אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מה מאד גדלה השמחה בשבת זו הן שמסיימים כבר חומש ויקרא, והן שזה שבת לפני ל"ג בעומר שידוע אשר כל ההשפעות מה שקורה בששת ימי החול מתחילה משבת, והיות שתיכף ומיד אחר שבת אנחנו נכנסים בהילולא של רבי שמעון בן יוחאי, שאמר (סוכה מ"ה:) יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו; רואים מזה שלוש דברים, א', גדולתו של רבי שמעון בן יוחאי שהוא פוטר את כל העולם כולו מן הדין, ודן את כולם לכף זכות לפני השם יתברך, ולכן לא בחינם שכלל ישראל כל כך נמשכים אל התנא רבי שמעון בן יוחאי, ובפרט בל"ג בעומר ביום ההילול שלו, כי הוא פוטר את כל העולם כולו מן הדין, ב', והוא מצרף עמו את בנו רבי אלעזר שגם בזכותו יכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין מתחילת הבריאה עד עכשיו, כי הוא מראה איך שאבא צריך למסור את נפשו בשביל הבן שלו, כידוע איך שרבי שמעון בן יוחאי חיבר עמו את בנו רבי אלעזר וישבו ביחד במערה ולא עזב אותו ולמדו יחד, רואים מזה איך שאבא צריך לשמור על הבן שלו, ג', אלמלא יותם בן עוזיהו עמנו אזי הוא פוטר את כל העולם כולו מן הדין מתחילת הבריאה עד סוף הבריאה, ומה היה הזכות של יתום? אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) שהוא כיבד ביותר את אביו, אף שהוא מלך על ישראל, עם כל זאת לא הזכיר את שמו מפני כבוד אביו עוזיהו שהיה חי והיה מצורע, רואים מזה מה זה מצות כיבוד אב ואם, ולכן לומדים מזה שלוש דברים, גדולת התנא רבי שמעון בן יוחאי שיכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין, ואיך אבא צריך להחזיק תמיד עמו את הילדים ולא לעזוב אותם כמו שרבי שמעון בן יוחאי לקח עמו את רבי אלעזר בנו, וכן מה זה מצות כיבוד אב ואם שבזכות זה שקיים יותם כיבוד אב ואם אף שאביו היה מצורע, מפני שהתרברב לעלות על במתי עב וכו', עם כל זאת הבן כיבד אותו מאד מאד, ולכן עליך להחדיר בעצמך את השלוש לימודים האלו, א', אל איזה מדריגה הגיע רבי שמעון בן יוחאי על ידי שמסר את נפשו כל ימי חייו עבורו יתברך, ב', איזה מסירות נפש היה לו לשמור על הבן שלו רבי אלעזר, ג', מעלת כיבוד אב ואם שצריכים מאד מאד להזהר לכבד את ההורים שזה מצוה מאד מאד גדולה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא, ולכן השבת הזה הוא שבת מיוחדת במינה, וראוי לך לשמוח כל השבת כולו, ותשתדל שבל"ג בעומר תיסע אתה ואשתך וילדיך אל רבי שמעון ולקבל ממנו מתנות שהוא נותן, וכמובן תתפלל גם עלי שאני יצליח בדרכי שאני רוצה עכשיו לעשות מהפיכה ולהציל את הנוער, ושנזכה לראות רוב נחת דקדושה מהם, ואני מאד מאד מבקש אותך שתשמור על ילדיך שלא ילכו לשום מקום, רק שיהיו איתך יחד בל"ג בעומר במירון, ושלא ילכו בשום מקום אחר, יעזור הקדוש ברוך הוא שזכותו של התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי יעמוד לנו, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר במדבר י"ח אייר (ל"ג בעומר) ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו זוכים על ידי רביז"ל לדעת את גדולת רבי שמעון בן יוחאי, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על גודל הזכות שיש לנו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא פותח לנו את העינים, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) שהצדיק פותח את העינים והעיקר להסתכל על עצמו איך שאנחנו מחזיקים בהד' יסודות שלנו וכו', שמשם יוצא כל המדות רעות והתאוות רעות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') מכח האש בא הכעס והרציחה, ומכח הרוח בא כל הדברים בטלים והלשון הרע והרכילות, ומכח המים באים כל התאוות רעות, ומכח העפר בא העצבות והמרירות והדכאון, ולכן עלינו לזכך את הד' יסודות שלנו שיאיר בהם תמיד שם הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו, ונזכה ששמו יתברך שם הוי"ה יהיה תמיד לפני עינינו, בסוד (תהלים ט"ז) "שויתי הוי"ה לנגדי תמיד", ואמר הרב הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע (נועם אלימלך – נח) "וזה סימן לבעל תשובה גמור כשהשם הקדוש שם הוי"ה ברוך הוא עומד לנגד עיניו הוא סימן שתיקן ביראתו כל חטאיו".
והנה יש לדייק למה קוראים את התנא רבי שמעון בלשון 'בר יוחאי', וכן השיר מזכירים רק 'בר יוחאי', ויש לומר בפשיטות שמגלים לכולם את גודל כוחו שהוא יכול גם כן להיות איש כשר וצדיק גדול מאד כמו רבי שמעון בן יוחאי אם רק ירצה, כי גם רבי שמעון היה ילוד אשה, ולכן מזכירים 'בר יוחאי', וכמו שמספרים על המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע שאמר אילמלי לא נגעתי בידו של רבי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע הייתי חושב שהוא מלאך והוא לא בשר ודם, אבל מיששתי את ידו ראיתי שהוא בשר ודם, אף על פי כן זכה למה שזכה, ובאמת כל בר ישראל יכול לזכות לכל המדריגות שבעולם אם רק ירצה, אם לא יעזוב את עצמו, וכבר כתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ג' אות ו') מה שרוב בני אדם טועים בעצמם וסוברים, שנפשם אינה קדושה משורשה וכו', וקשה להם לשוב אל השם להיות איש צדיק או איש כשר באמת כמו שאר צדיקים וכשרים, כמרגלא בפומא דאינשי לומר כשמספרין מאיש צדיק או מאיש כשר וירא באמת, ומתחיל להתעורר בהם הרהורי תשובה גם כן להתקרב להשם יתברך, כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה והתקרבות להשם יתברך תמיד וכו', אך אחר כך תיכף ומיד אומרים באנחה גדולה מי יכול להתדמות לזה האיש צדיק וכו' וכו', כי בוודאי היה נשמה קדושה מנעוריו, כאילו צידקת הצדיקים וכשרים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם, אשר באמת אינו כן, כי עיקר צידקת הצדיק הוא רק על ידי יגיעתו וטרחתו בעבודתו יתברך כמה וכמה ימים ושנים הרבה, והתגבר והתחזק בכל פעם, ולא הניח את עצמו ליפול בשום אופן, והירבה בתפלה ותחנונים, עד שזכה למה שזכה וכו', וכל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה חופשית, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (יומא ע"ב) כתר כהונה זכה אהרן ונטלו, כתר מלכות זכה דוד ונטלו, כתר שם טוב מונח וכל הרוצה זוכה בו; ובאמת ענין הטעות הזה, שסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה, ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים, כל זה נמשך מסוד היכלי התמורות שמכניס הס"מ באדם כאילו הוא כבר לא שווה לשום דבר וכו', ולכן מחליש את דעתו לגמרי ומכניס בו כאילו אבד מנוס ותקוה ממנו, וממנו כבר לא יהיה שום דבר, ועל זה בא רביז"ל ולוחם נגד הס"מ הרשע ימח שמו, ומחדיר בכל בר ישראל שלא יתייאש בשום פנים ואופן, וצעק רביז"ל בקול עמוק (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, כי כל בר ישראל יכול לבוא לכל המדריגות שבעולם אם רק ירצה, כי גם רבי שמעון בן יוחאי והאריז"ל והבעל שם טוב הקדוש זי"ע גם כן היו ילדי אשה, אלא מסרו את נפשם להגיע אליו יתברך, וזכו לכל מה שרצו לזכות, ולכן גם אתה תיקח את עצמך בידיך, וזכות הצדיקים הקדושים המאירים בנו תקוה והתחזקות, ועל ידי זה נזכה להגיע למה שכל אחד מאתנו צריך להגיע.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו זוכים לדעת מרביז"ל שהוא לא נותן לנו מנוח יום יום, ומחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומקרב אותנו אליו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר במדבר י"ט אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו יוצאים מההילולא של התנא אלקי רבי שמעון בן יוחאי, ולכן עלינו לקבל על עצמינו לעשות לעצמינו קביעות גדול ללמוד בכל יום קצת זוהר וקצת תיקונים, שהאמירה בעלמא מסוגלת לזכך את הנשמה, ולכן אל תהיה בטלן, ראה לקבוע לעצמך שיעור בזוהר ושיעור בתיקונים כסדרן דייקא, כי אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות הזה, ובפרט היום יש ספרי זוהר מאד מאד יפים עם אותיות גדולות מאירות עינים, שזה נחת רוח גדולה מאד מאד להנשמה לומר בכל יום כמה דפים הן בזוהר והן בתיקונים, ואשרי מי שחזק לומר בכל יום כמה דפים זוהר וכמה דפים תיקונים, וידוע מה שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ק"ח) שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד. ודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך. דהיינו השבח שמשבח ומפאר את העובד השם, דהיינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו', על כל מצוה ועבודה וכו'. ולהיפך הצעקה שצועק וי וכו', וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת השם. אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך, וכן אמר רביז"ל (שם סימן ק"ט) רבי שמעון בן יוחאי קידש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך. והאריז"ל נתן תיקון לבעל תשובה לומר בכל יום חמש דפים זוהר וחמש דפים תיקונים, ולכן כדאי לך מאד מאד להיות חזק בכל יום לומר כמה דפים זוהר וכמה דפים תיקונים וזה יקשר אותך על התנא אלקי רבי שמעון בן יוחאי.
נא ונא ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, כי גדול אדונינו ורב להושיע, בזה העולם צריכים התחזקות חדש בכל יום ויום, ואי אפשר לתאר ולשער כלל את גודל הנחת רוח שגורמים להקדוש ברוך הוא למעלה בכל העולמות כשמתחזקים בכל הכוחות וכו' וכו', על אף שעובר עליו מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים וכו' וכו', למעלה בשמים מאד מתחשבים עם אדם שלא שם לב אל כל החלישות הדעת והירידות והנפילות שעובר עליו וכו' וכו', אלא דייקא בתוך הצרה והיסורים והמרירות הוא בורח אל הקדוש ברוך הוא, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, ומובא (זוהר הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר כ' אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, זה הלימוד העמוק שקיבלנו מרביז"ל איך להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, כי בפירוש כתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות פריקה וטעינה הלכה ד' אות י"ג) צריך האדם לחזק את עצמו להתקרב להשם יתברך תמיד מכל מה שיעבור עליו בגוף ונפש וממון, כי יש מי שמטעה את עצמו, שאינו יכול להתקרב להשם יתברך מחמת ריבוי היסורין והתלאות ודחקות הפרנסה שעובר עליו וכו', אבל אם יסתכל בעין האמת יראה שכל היסורים העוברים עליו הם בחסד גדול ממנו יתברך, ולא באו עליו היסורים לרחק אותו על ידי זה מהשם יתברך, חס ושלום, רק אדרבא לקרב אותו ביותר ולעורר אותו בתשובה, ולפדותו על ידי זה מעונשים קשים ומרים רחמנא ליצלן ומדינה של גיהנום ולזכותו לעולם הבא וכו' וכו', ובפרט שבתוך הצרה והיסורים בעצמן יכולים למצוא בהם הרחבות גדולות, כמו שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) את הפסוק (תהלים ד') "בצר הרחבת לי", היינו שגם בתוך הצרות והיסורים יכולים למצוא הרחבות גדולות מאד שהקדוש ברוך הוא מרחיב לנו, כי הוא יתברך רחמן ומרחם על בריותיו, כי רחמיו יתברך עד אין סוף, והולך עם כל אחד בדרך לא דרך כדי לקרבו על ידי זה אליו יותר ויותר וכו', ולכן יש מי שמטעה את עצמו שאינו יכול להתקרב להשם יתברך מחמת עוצם ריבוי פגמיו וכו', שנתרחק על ידם מאד מהשם יתברך, אין זה תירוץ כלל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אסור לאדם לייאש עצמו כלל, כי אפילו אם הוא כמו שהוא וכו', אף על פי כן עדיין יכול לחטוף תורה ומצוות ולזכות לחלק טוב לעולם הבא, רק צריך לחזק את עצמו מאד בהנקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין, כי כל בר ישראל מלא מצוות כרימון, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ולכן צריך לידע ולהאמין כי עדיין יש לו תקוה לשוב להשם יתברך באמת. כי אפילו מהשאול תחתית ומתחתיו יכולים עדיין להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתבוא היום בלילה לסעודת הודיה שאני עושה, ולכן תבוא אתה ואשתך וילדיך ונשמח כולנו בשמחה אין סופית.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר כ"א אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מה מאד גדלה שמחתי ביום זה, יום שהקדוש ברוך הוא הוריד את נשמתי בזה העולם וזכיתי בגיל צעיר מאד להתקרב אל אור האורות צח הצחצחות רביז"ל אשר אורו מאיר בכל העולמות ועוד יאיר בעולם הזה בהתגלות נוראה ונפלאה מאד, ומה מאד גדלה שמחתי שזיכני הקדוש ברוך הוא בזכויות חינם להיות משמש אצל רביז"ל זה לי חמישים שנה יומם ולילה לילה ויום וכו', שאני מוסר את נפשי פשוטו כמשמעו לגלות ולפרסם את אור רביז"ל בעולם על אף גודל החירופים והבזיונות והגידופים שהיו מנת חלקי ובפרט על המסירות נפש שהוא אבידת השם שאומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ס) שאבידת השם זה נקרא מסירות נפש על קידוש השם ממש הינו שבני אדם מדברים על אדם כל דבר אסור, זה בעצמו מסירות נפש שאין לתאר ואין לשער כלל, כי מאז שאני עוסק להדפיס את כל ספרי רביז"ל ולגלות את אורו בכל העולם כולו יעיד עלי הקדוש ברוך הוא בעצמו איך שנעשתי ללעג ולקלס בעיני הבריות ומה שעבר עלי במשך החמישים שנה שאני עוסק בצרכי ציבור זה אי אפשר לתאר ולשער כלל עד שנעשתי שיחה בפי כל הבריות וכו', עם כל זאת אני לא מסתכל על זה אלא ממשיך בעבודה הקדושה הזאת לגלות ולפרסם את אור רביז"ל בעולם עד שלא יהיה בר ישראל אחד שלא יהיה בביתו אחד מספרי רביז"ל ורק יעסוק גם כן בשיחה בינו לבין קונו אשר אין למעלה מזה.
רביז"ל בראש השנה האחרון בחיים חיותו בעולם הזה גילה לנו נוראות ונפלאות (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') את מעלת האדם הזוכה להכניס נשמות אל בית התפילה, זאת אומרת לזכות עוד יהודים שגם הם ידברו אל הקדוש ברוך הוא וצריכים לעסוק בזה מאד מאד לגלות ולפרסם את כל העניין של שיחה בינו לבין קונו לזכות את בר ישראל שגם הם ידברו אל הקדוש ברוך הוא ויעיד עלי הקדוש ברוך הוא בעצמו איזה מסירות נפש יש לי זה חמישים שנה משנת תשכ"ד עד היום שנת תשע"ד שאני עוסק לגלות ולפרסם את דעת רביז"ל בעולם וגודל החירופים והשפיכות דמים שהיו מנת חלקי רק הקדוש ברוך הוא יודע, ונתקיים אצלי מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ג) ויש אדם שנעשה מכולו וממנו דיבור שנעשה שיחה בפי הבריות הכל דוברים ממנו והוא הולך נע ונד ומתפזר בפי כולם ואצל כל אחד שבא לשם יש לו עינויים וצרות משונות כי אנשים שפלים ונבזים ופחותים ומגועלים מדברים עליו וכו' וכו', ואף על פי כן אני לא מסתכל על זה אלא עד שיוציא ממני הקדוש את נשמתי לא אפסיק לגלות ולפרסם את דעת רביז"ל בעולם.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי במה שאתה רק יכול גם כן להדפיס מחדש את כל ספרי רביז"ל ואת כל הספרים שזיכני הקדוש ברוך הוא לחדש בדברי רביז"ל ולגלות ולפרסם את דעתו בין כלל נשמות ישראל אשר בזה תלויה כל הגאולה.
אני מאד מאד מבקש אותך שאל תהיה בטלן, הרגל את עצמך מהרגע שאתה פותח את העיניים מהשינה וכו' שכבר תתחיל לדבר להקדוש ברוך הוא וככה במשך היום תרבה בשיחה בינך לבין קונך עד הרגע שאתה הולך לישון ואתה סוגר את העיניים שתהיה חזק בעניין זה ודע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל ומי שחי ככה לדבר תמיד אל הקדוש ברוך הוא ולספר את כל מה שעובר עליו אליו יתברך על ידי זה אין לו שום דין ומשפט למעלה ואת זה גילה לנו רביז"ל ואנחנו צריכים להיות חזקים בזה ולזכור מה שהוא אמר (ספר המידות אות הרהורים סימן ז') מי שאינו מאמין בצדיק על ידי זה אין ליבו נכון עם השם יתברך, וכן אמר (ספר המידות אות צדיק סימן פ"ב) מי שאינו מאמין בדברי הצדיקים ראוי לעונש, כל שכן מלגלג, ולכן תבחן את עצמך אם אתה מקיים את הדיבורים האלו שרצה רביז"ל שנוסיף נשמות לבית התפילה היינו שעוד אנשים ידברו אל הקדוש ברוך הוא אז נכון ליבו יהיה בטוח שאתה מקורב באמת אל רביז"ל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה ופותח את הפה לדבר אליו יתברך ורק בזה תלויה ההתקרבות אליו יתברך להרבות בשיחה בינו לבין קונו ולהיות חזקים בזה וזכור מה שאמר רביז"ל (ספר המידות אות צדיק סימן קנ"ב) עיקר שלמות הנפש תלוי בקרבת הצדיקים.
נא ונא תלמד בכל יום מקרא חומש ורש"י עם התרגום שזה מסוגל לאריכות ימים, משנה שתגרוס בכל יום פרק אחר פרק משניות, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, לגרוס משניות זה מזכך את הנשמה מכל מיני חלודה שנדבק בה על ידי עוונותיה משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ולכן אל תהיה בטלן תראה שלא יחסר לך יום אחד מלגרוס כמה פרקים משניות שזה חלקנו ואורך ימינו וזה ילווה אותנו לעולם הבא, כי מי שמרבה בגירסא משניות ניצול מהגהינם כמובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גהינם ומי שלומד הרבה משניות על ידי זה הוא לא נותן שיכניסו אותו בגהינם עכשיו אשאל אותך האם בשביל זה בעצמו לא כדאי לגרוס הרבה משניות? ולכן לא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ק:) טוב לב משתה תמיד אלו בעלי משנה אשרי אדם שלא מטעה את עצמו בזה העולם ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות, ולכן תראה להרגיל את עצמך לגרוס בכל יום הרבה פרקים משניות, כי יבוא היום שתצטרך את זה ועל כולם אל תהיה בטלן תלמד כל יום דף גמרא שזה חיות לנפש ותמשיך על עצמך הארבע מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ולכן תהיה חזק מאד מאד ללמוד בכל יום את הדף היומי וכל כך חבל על יום אחד שאתה מחסר מללמוד את הדף היומי אפילו בגירסא שזה מסוגל לנשמה.
נא ונא תמסור את נפשך פשוטו כמשמעו לבוא להתפלל בבית הכנסת דייקא את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ג') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעתיד לבוא אני שואל אותך איפה השכל שלך? אתה שומע מה שחכמינו הקדושים אומרים שמי שלא נכנס לבית הכנסת בעולם הזה לא יכנס לבית הכנסת בעולם הבא ואתה מתרשל בזה האם אתה לא חסר דעת? הרי ימינו כצל עובר הנה אנחנו כאן והנה אנחנו יוצאים מכאן, ובזה שתכנס לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית וכן תכנס לבית המדרש ללמוד בכל יום מקרא משנה גמרא ימחלו לך על כל עוונותיך כמאמרם ז"ל (ילקוט בלק רמז תש"ע) מה הנחלים הללו בני אדם יורדים לתוכן כשהם טמאין וטובלין ועולים טהורין כך בתי כנסיות ובתי מדרשיות בני אדם נכנסים לתוכם כשהן מלאים עוונות ויוצאים מלאים מצוות, ולכן אל תהיה בטלן תעשה התחלה מהיום הזה לבוא להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת וכן תברח לבית המדרש בכולל ללמוד שם קצת משנה קצת גמרא קצת הלכה, ואז נכון ליבך יהיה בטוח שעולמך תראה בחייך תרגיש את נועם זיו אורו יתברך עוד בזה העולם.
יעזור הקדוש ברוך הוא שיכנסו בך הדיבורים האלו ותקיים את זה בתמימות ובפשיטות ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר כ"ג אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

עלינו לשבח לאדון הכל על כל החסד חינם שעשה איתנו שברא אותנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ונתן לנו מתנה את יום השבת, שזה המתנה הכי יפה שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ורק לעם ישראל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם, ומובא בצדיקים שבכל יום ויום ובפרט בערב שבת זכאי שמיעה שומעים את הכרוז שהקדוש ברוך הוא מכריז למשה שהוא הצדיק האמת שיש לו מתנה נפלאה וטובה לתת לעם ישראל, ולכן עלינו לשמוח מאד כל השבת על המתנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וצריך למסור את נפשו לאכול שלוש סעודות בשבת היינו בליל שבת, ובשבת בצהרים, ובסעודה שלישית, ואסור להקל בהם, וכל המיקל בהם מיקל בחייו, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח.) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גהינם, וממלחמת גוג ומגוג, ולכן אל תהיה בטלן הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה כזו שבת לשמוח בה, לרקוד בה, לאכול את השלוש סעודות, שבזה מתגלה שנשמתו טהורה ודבוקה באין סוף ברוך הוא, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לשמוח כל השבת.
ועל כולם תשתדל במסירות נפש ממש לבוא להתפלל בליל שבת בבית הכנסת, כי בשעה שהאדם הולך הביתה מבית הכנסת אזי שתי מלאכי השרת מלווים אותו, איזה תענוג זה שהמלאכי מעלה מלווים את האדם והשולחן של שבת מוכן עם נרות דולקות ועם חלות ויין לקידוש וכשאדם מקדש אזי נעשה שותף להקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, אין עוד שמחה כשמחה זו, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט:) כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו וסר עוונך ויכופר, האם לא משתלם לבוא לבית הכנסת לקבל את השבת בשמחה עצומה? ולכן בבוקר צריכים לבוא לבית הכנסת שחרית ולשמוע קריאת התורה שאז הוא זמן קבלת התורה והקדוש ברוך הוא נמצא אז שם, וצריכים להקפיד לא לדבר בעת קריאת התורה ואחר כך מתפללים תפילת מוסף שזה מוסיף קדושה וטהרה לבר ישראל ומוחלים לו את כל עוונותיו, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לבוא בשבת בבוקר להתפלל במנין דייקא יהיה מתי שאתה קם, כי גם בשבת יש מנין אחר מנין אבל אתה מוכרח להתפלל במנין, כי מי שאינו נזהר לשמוע קריאת התורה גדול עוונו מנושא, וביותר צריכים להקפיד להתפלל מנחה של שבת במנין ואחר כך אוכלים ביחד סעודה שלישית שאז הוא עת רצון גדול בשמים ובפרט שמדברים דיבורי תורה ולא דברים בטלים אזי ממשיכים עליו ערבות זיו שכינת עוזו יתברך, ואחר כך מתפללים ערבית וצריכים להקפיד לעשות הבדלה דייקא כפי שיטת רבנו תם, כי בזה שמוסיף עוד חמש עשרה או עשרים דקות שזה נקרא תוספת שבת הקדוש ברוך הוא יוסיף לו חיים ושפע ושמחה וכו' וכו', אזי מה צריכים לרוץ אל הגהינם ולא להחזיק שיטת רבנו תם? האם בזה שתחסיר את העשרים דקות האלו של תוספת שבת זה יעזור לך? ולכן ראה להקפיד להחזיק במוצאי שבת שיטת רבנו תם, ואז לעשות הבדלה ולא קודם לכן.
נא ונא ראה לשמור מעצת בלעם שרוצה לטמאות את הנוער שלנו, הערב רב בא עם כח של הס"מ להכשיל את בנינו ובנותינו ומסיתים אותם תבואו להתאחד איתנו יחד ויהיה לכם טוב וכו' וכו', ולאט לאט הם מעבירים על הדת עם הטוב שלהם כמו שהעבירו על הדת מליונים מאחינו בני ישראל עד שמחללים את השבת ופורקים עול לגמרי, ולכן עלינו להיבדל מהערב רב האלו שבאים בשליחות הס"מ ושלא יהיו לנו שום שייכות אליהם אנחנו צריכים להבדל מהם הבדלה מוחלטת, כמו שאמר משה רבינו (במדבר ט"ז כ"ו) סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלו וגו', להבדל מהם לגמרי שלא יהיה לנו שייכות עם הערב רב כלל, וכך מצינו בפרשת השבוע, דגל ראובן היו קרובים אל קרח ועדתו אזי אוי לרשע ואוי לשכנו, וכך לקו מהם דתן ועבירם ומאתים וחמישים איש וכו', רואים מזה כשמתקרבים אל הרשעים נכרתים מהעולם, מה שאין כן דגל יהודה היו סמוכים אל משה ואהרן ובניו, והחונים עליו יששכר וזבולון עליהם נאמר טוב לצדיק טוב לשכנו לפי שהיו שכניו של משה שעוסק בתורה נעשו גדולים בתורה, ולכן כשמתחברים רק עם צדיקים נעשים גם כן צדיקים, וכשמתחברים אל רשעים נעשים גם כן רשעים וכו' וכו'.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמור על הילדים שלך ואל תיקח את זה בקלות, כי מי שלא שומר על הילדים שלו הוא רוצח ממש שלא מרחם על ילדיו ולא ישאיר בן שיאמר עליו קדיש וכו' וכו', ולכן תרחם על הילדים שלך, לא בחינם שאני מוסר את נפשי בשביל הנוער שנושרים ונושרות מתרבים, על ידי שמתחברים אל הרשעים הארורים פושעי ישראל הכופרים בעיקר ומחללים שבת שדינם כגויים ממש, כי כך פסק הרמב"ם (פרק ל' הלכה ט"ו מהלכות שבת) כל המחלל את השבת בפרהסיה יש לו דין של גוי ויינו יין נסך, ולכן צריכים להתרחק מכל אלו ובפרט צריכים לשמור על ילדינו שלא יהיה להם שום שייכות אליהם כלל.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו שאנחנו יודעים מרביז"ל שמחזק ומעודד ומשמח אותנו ומקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא ומחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שזה השמחה הכי גדולה שרק יש בעולם, כי בלי אמונה אדם אבוד לגמרי אין לו למי לפנות בעת צרתו וכו' וכו', ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד בזה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל ומצייתים אותו.
נא ונא תרחם על נשמתך ולא תעקור אותה על ידי המידה המגונה של כעס, כי אין עוד יותר גרוע כמו מידת הכעס, כי כל מי שכועס רחמנא לישזבן הוא מסלק ממנו את שכינת עוזו וכל הדינים שבעולם נכנסים בו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') שמרחיק את פרנסתו ואפילו שרוצים להביא לו כבר מלמעלה כסף אבל הכעס שהוא כועס זה מה שמרחיק ממנו את פרנסתו, ולכן שמור מאד מאד מהמידה המגונה הזאת של כעס, כי מי שבכעס בידוע שנפגם בבריתו, ולכן חוס על עצמך אל תהיה בכעס על אשתך ועל ילדיך, אלא תתאזר במידת הסבלנות שזה המידה הכי יקרה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תבשר לי בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר נשא כ"ה אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך אשר רביז"ל הזהירנו על זה יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא האמונה, וצריכים לבקש ולחפש בעצמו איפה הוא אוחז באמונה, כי יש אנשים שסובלים מחלות וחולאים רעים והכל בא מחמת חסרון האמונה, כי המאמין האמיתי שמאמין שכל דבר הוא ממנו יתברך אזי זוכה למידת אריכות אפים שהיא המידה הכי יפה שיש, סבלנות שסובל את הכל, ושום דבר בעולם לא יכול לשבור אותו.
ולכן ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (תמיד כ"ח.) איזהו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יחזיק באמונה יתרה, כי צריכים להכניס את עצמו טוב טוב באמונה, ועיקר שלמות האמונה זה לסלק את דעתו לגמרי לידע שלא יודעים כלום, כי אמונה היא היפך השכל, כי אם האדם הולך אחר שכלו וחכמתו המדומים, אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ב) שאדם יכול לבוא לטעויות גדולות, ולהטעות את עצמו ולהטעות את העולם, ולכן ראה לסלק את חכמתך המדומה לגמרי ותחזק את עצמך באמונה פשוטה שיש מציאות הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו המחייה ומקיים את הבריאה כולה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן כ') בתחילה צריכים להאמין בהשם יתברך ואחר כך יזכה להבין אותו בשכל, ולכן אל תהיה בטלן תחזור את האמונה תמיד בפיך, כמו שכתוב (תהילים פ"ט) הודיע אמונתך בפי, ואמר ורביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ד) שהאמונה תולה בפה של האדם, ובזה שתהיה חזק באמונה תזכה ליישוב הדעת, כמו שאמר רביז"ל (אות אמונה סימן ט"ו) על ידי אמונה נתיישב הדעת, וכן על ידי שתחזק את עצמך באמונה תזכה לפרנסה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ממון סימן כ"ח) על ידי אמונה נתרבה הפרנסה, ולכן אל תהיה בטלן דייקא עכשיו שהכפירות ואפיקורסות והעבודה זרה מתרבים בעולם רחמנא לישזבן עלינו להתחזק ביותר באמונה בו יתברך שזה יסוד כל היהדות, לידע שלא יודעים כלום, ואמרו חכמינו הקדושים (מכות כ"ד.) בא חבקוק והעמידם על אחת שנאמר צדיק באמונתו יחיה, חבקוק הנביא נולד בזכות ברכת אלישע הנביא שהתפלל על אמו שתזכה להוליד בן, אזי הוא ראה שכל היהדות תלויה רק באמונה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שאמונה תפילה וניסים תלויים זה בזה וכשבר ישראל חזק באמונה שהוא יתברך נמצא ואין בלעדיו נמצא בזה מתחזקת לבו של האדם להתפלל אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, ועל ידי שמתפלל אל הקדוש ברוך הוא הוא רואה ניסים נגלים שידוד הטבע, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) הטבע מחייב כך והתפילה משנה את הטבע, ולכן תראה להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור וכל דבר קטן שאתה צריך תבקש ממנו יתברך בלי שום חוכמות והשכלות כלל, ואפילו בכל פעם רק כמה דיבורים שתדבר אל הקדוש ברוך הוא זה כבר דבר גדול מאד מאד וזה עושה רושם בכל העולמות, כי כל העולם כולו מלא קליפות העלמות והסתרות שמעלימים את אמיתת מציאותו יתברך, ולכן מאד מאד קשה לאדם להגיע לאמונה ומכל שכן להגיע אל מדריגה זו שידבר אליו יתברך, ובאמת עליך לדעת כי מי שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא על ידי זה נדבק באין סוף ברוך, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות יראה סימן י"ט) מי שדבוק ביראת השם יתברך הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים, ולכן אל תהיה בטלן תשתדל מאד מאד לשמוח ולשמח את עצמך ולדון את עצמך לכף זכות ואל תחשוב שאתה הכי גרוע בעולם, כי זה עצת הס"מ לשבור את האדם ולהפילו בייאוש ובדכאון כדי שינתק את עצמו ממנו יתברך שמזה בא שהוא סובל סבל גדול שרודפים אותו והוא רודף את עצמו, ולכן אשרי מי שחזק בזה באמונה פשוטה בו יתברך ואז טוב לו כל הימים.
נא ונא היום מתחיל שבוע חדש, שבוע של פרשת נשא, ולכן תעשה כל מה שביכולתך ללמוד היום חומש ורש"י עם התרגום מפרשת שבוע, וכן תגרוס כמה פרקי משניות, ואל תהיה בטלן, כי אלה הפרקי משניות שאתה תגרוס היום זה מה שישמור אותך, ועל כולם תראה ללמוד את הדף היומי שזה חיות לנפש ואפילו שאתה לא יכול להבין את הכל על כל פנים תגרוס את הדף, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, הדף היומי של היום זה ראש השנה י"ז, ואני מתחנן אליך שתרחם על נשמתך, כי יבוא היום שזה מה שילווה אותך, אל תלך אחר דמיונות ושטויות, כי למעלה בשמים חשוב מאד לימוד התורה הקדושה, וכל מי שלומד בכל יום על כל פנים מקרא משנה גמרא זה העשירות של האדם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי השלש לימודים האלו יהרגו את היצר הרע הבוער בך ובפרט בתאוות ניאוף, ולכן אני מאד מתחנן אליך לטובתך הנצחיית שאל יחסר לך את השלש לימודים האלו, ועוד יום יבוא שלא תוכל להודות לי על הזכות שזיכיתי אותך, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקיבלתם עליכם על תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, ורביז"ל אמר לנו שהתורה מעשרת בגשמיות גם כן, וכל שכן ברוחניות, ולכן על כל פנים את השלש לימודים האלו שלא יחסר לך יום אחד.
וכמו כן אני מבקש אותך שתתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית בבית הכנסת דייקא, ואל יקל בעיניך דבר זה, ואף שאני יודע שיצרך מפתה אותך מה כבר יהיה אם אני יכנס בבית הכנסת? אל תגיד ככה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו':) כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקדוש ברוך הוא משאיל בו, ובזה שתהיה רגיל לבוא לבית הכנסת שלוש פעמים ביום אתה ממשיך על עצמך השגחתו הפרטי פרטית.
עכשיו אני מסדר את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, ואני משתדל מאד מאד להוציא מבנינו קוצים ודרדרים וכו' וכו', אלמנטים בלתי רצויים וכו' וכו', כדי לחזק את בדקי קהילתנו שלא יהיה פה הפקר וכו', שלא יהיה כאן איש כל הישר בעיניו יעשה וכו', אזי אני מבקש אותך מאד שכל דבר חריג כבר תודיע לי, כי אנחנו צריכים לשמור על בנינו ובנותינו כמו ששומרים על אישון עיננו.
אני מאד מאד מקווה שתציית אותי, ותקיים את כל מה שנאמר כאן ואז טוב לך כל הימים.
מחר בערב בשעה 21:30 אני מוכרח לדבר שיחה מאד מאד נחוצה לנשים, ולכן תראה להשתדל להיות בבית ואשתך תוכל לבוא לדרשה, כי זה מאד מאד נחוץ לפני שאני נוסע.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נשא כ"ו אייר (יסוד שביסוד) ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

אנחנו צריכים כל כך לשמוח שזכינו להיבראות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, אשר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') שזה השמחה הכי גדולה ואת השמחה הזו אי אפשר לבטל, כי סוף כל סוף את זה לא ניתן לשנות שזכינו להיברא מזרע ישראל, ולכן השמחה הזו מביאה אותנו ליישוב הדעת בשעה שאומות העולם מתרברבים שהם רוצים שלום וכו', אהבה ואחווה וכו', ואנשים הולכים אחר זה וכו', ושוכחים את הרציחות שרצחו הרגו ושחטו וחנקו וכו' וכו' את נשמות ישראל זה אלפים שנה, ולכן אסור להימשך אחר התמימות הטיפשית שהם מוכרים שהם רוצים רק שלום ואהבה וכו', צריכים תמיד לזכור שאלו אומות העולם רוצים רק את הרע שלנו, וראו שלא יכולים להכניע את עם ישראל ברע על ידי מיתות משונות מיתות אכזריות וכו' וכו', אזי הם משתדלים לבוא בטוב ובאהבה ואחווה מדומה אבל בלב הם רוצים את כולנו, כמו שעם ישראל מנוסים כבר זה אלפים שנה עם כל מיני מיתות משונות מיתות אכזריות עוד בעת מסע הצלב, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה א' סימן ע"ח) כל האומות שונאים את ישראל, ולכן אל נא נימשך אחר הפיתויים שמפתים אותנו וכו', כי בפירוש אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה א' סימן כ') הפה ניתן ליעקב והידיים ידי עשיו והאומות כולם בחרב חייהם, ולכן עלינו לשמוח עם נקודת יהדותנו, ואין עוד מצווה יותר גדולה כמו המצווה הזאת שבר ישראל שש ושמח על זה שנברא מזרע ישראל, ומכל שכן וכל שכן שזכינו גם לקבל את התורה הקדושה בהר סיני שזה השמחה הכי גדולה שלנו, ולא בחינם שאומות העולם שונאים אותנו, כמאמרם ז"ל (שבת פ"ט.) למה נקרא הר סיני מפני שירדה שנאה לאומות העולם, הם לא יכולים לסבול אותנו מפני שיש לנו תורה ומצוות, עם ישראל מסרו את נפשם כל ימי חייהם במשך כל הדורות ללמוד תורה בדוחק ובעוני וכו', ולקיים את המצוות בשמחה עצומה שמחה אין סופית, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שנבראנו מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, אשר השמחה הזו עולה על כל השמחות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתהיה רק שמח, ותמיד תלך עם אנפין נהורין פנים שמחות ועליזות, ותראה שכל החיים שלך ישתנו לטובה אם תהיה שמח, כי השמחה זה הגאולה, וככל שהאדם שש ושמח יותר ויותר נגאל מכל צרותיו, ולכן מה לך להיות עצוב וממורמר ומדוכא? תסתכל על פני הצדיקים ויבוא לך שמחה, כמו שרביז"ל אמר (ספר המידות אות עצבות סימן ו') מי שיש לו עצבות יסתכל על הצדיקים ויבוא לו שמחה בלבו, אתה לא יודע אל איזה מדרגות תגיע אם רק תהיה שש ושמח שעל ידי זה תגאל את נפשך מהגלות המר שעובר עליך.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד תהיה שמח, ועל ידי זה תהיה נכלל באין סוף ברוך הוא, ועל ידי זה לא יחסר לך שום דבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נשא כ"ז אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להחזיק מעמד ולא להישבר משום דבר, ואתה צריך מאד מאד לשמוח שאתה זוכה להיות מקורב אל רביז"ל, ועיקר ההתקרבות לרביז"ל זה על ידי שמחה, לשמוח מאד מאד עם כל נקודה ונקודה שיש בך, ותהילה לאל יש לכל בר ישראל במה לשמוח, כי אפילו הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון, כל יהודי מלא מצוות, עצם העובדה שמאמין בהקדוש ברוך הוא ולא נימשך אחר עבודה זרה וכו', זה כבר השמחה הכי גדולה שרק יכולה להיות, וכן שבר ישראל שומר מאד מאד מה אוכל ולא נכשל באכילת טריפות ונבילות, זה צריך להיות השמחה הכי גדולה שלנו שאנחנו מאמינים בו יתברך ומצייתים אותו לא לאכול שום טריפות ונבלות, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) הקדוש ברוך הוא התיר לגויים השקצים והרמשים, כי לא קיבלו את התורה, אבל ישראל שהם לחיים, אמר להם הקדוש ברוך הוא והייתם קדושים, אל תשקצו את נפשותיכם את זה תאכלו, ואת זה לא תאכלו, וכתב הרמב"ם (איגרת תימן) כשהאדם נכשל ואוכל טריפות ונבילות כבר נכנס בו ספיקות באמונה, וזה מבלבל אותו מאד מאד וכו', ונכנס בו קושיות וספקות עליו יתברך רחמנא ליצלן, כי מי שנכשל במאכלות אסורות אזי בקלות הוא מטמא את נפשו, ואמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ו' סימן ד') הקדוש ברוך הוא מזהיר להם לישראל ואומר להם אל תנבלו עצמכם בדבר, ואני נותן לכם שכר טוב, ומה הוא השכר טוב? זה אמונה, להאמין בו יתברך ולהרגיש ערבות נעימות ידידות זיו חיות אלוקותו יתברך, שאין עוד תענוג יותר גדול מזה, כי כשבר ישראל מרגיש רק את אמיתת מציאותו יתברך ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אזי כל החיים שלו חיים אחרים לגמרי, כי הוא נושם אלוקות וחי עם אלוקותו יתברך וכו', ולכן אתה צריך מאד מאד לשמוח שנבראת מזרע ישראל, ולא עשנו גוי כגויי הארצות, וזה צריך להיות כל השמחה שלנו, כי להבדיל אומות העולם מטמאים את עצמם עם אכילת שרצים וטריפות ונבילות וכו' וכו', ועל ידי זה נטבע בהם מידות רעות של חיות טורפות, ולכן לא בחינם שבמשך כל הדורות אומות העולם רצחו טרפו הרגו שחטו שרפו וחנקו בכל מיני מיתות משונות אנשים נשים וטף בלי שום רחמנות, אשר באמת הם יותר גרועים מחיות, כי חיה אינה טורפת אלא כשהיא רעבה, אבל אלו לא חמלו על יונקי שדיים, תינוקות נשים גברים צעירים וזקנים וכו' וכו', בלי שום רחמנות וזה הפרצוף האמיתי שלהם, ולכן אסור להתבלבל מהם כלל, אלא לחזק את עצמו יותר ויותר באמונה הקדושה ולשמוח עם נקודת יהדותו שזה היסוד אצל רביז"ל, ולא להטעות את עצמנו ולזכור שהנשמות שלנו הם חלק אלוק ממעל, ועל ידי השמחה הזו נזכה להדביק את עצמנו בו יתברך.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך אשר אפילו דיבור אחד שמדברים אל הקדוש ברוך הוא זה עושה רעש בכל העולמות, אדם חושב שצריך להתבודד שעות שעות, ואז לא מדבר כלום, ובמשך הזמן שוכח ממנו יתברך, אבל מי שמרגיל את עצמו לדבר אפילו דיבור אחד על ידי זה מדבר עוד דיבור ועוד דיבור עד שנכלל לגמרי בו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נשא כ"ח אייר ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם להיות רק בשמחה, אל תחשוב שבאתי לשכנע אותך כדי שתהיה שמח, אלא לחזק ולאמץ את דברי רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, רביז"ל לא נותן עצה טובה שכדאי להיות בשמחה, אלא הוא מגלה לנו שזה מצווה הכי גדולה בעולם רק להיות בשמחה, כי בזה שבר ישראל שש ושמח עמו יתברך על ידי זה הוא נדבק בו יתברך, כי בר ישראל ששמח "שלא עשני גוי" כגויי הארצות על ידי זה גורם שעשועים גדולים למעלה, ובזה הוא מראה את טוהר לבבו, ולכן אפילו שהאדם נכשל במה שנכשל וכו' וכו', וירד למקום שירד וכו' וכו', אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ד) על ידי קיום מצוות מעשיות יכולים לצאת מעומק הקליפות והסטרא אחרא, ויכולים לעלות מעולם לעולם עד עולם האצילות רק בזכות שמחת המצוות, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשהאדם עושה מצווה בשמחה בידוע שליבו שלם עם אלוקיו, ולכן מה תפסיד כשתהיה בשמחה הלא כל דקה ושניה שאתה שש ושמח שאתה יהודי זה יביא אותך אל כל המדרגות שבעולם, והאריז"ל אמר לתלמידו רבי חיים ויטל זי"ע שהעיקר שהגיע אל מדרגתו הייתה רק על ידי שמחה, בשעה שקיים איזה מצווה היה כל כך שמח יותר ממה שהאדם מרוויח את כל הכסף שיש בעולם, ודבר זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, הרי אנחנו מלאים מצוות, מזוזה ציצית תפילין וכו', כשרות וכו', שבת וכו', ראוי לנו לשמוח עם זה מאד מאד ובזה אנחנו מגלים את טוהר לבבנו אליו יתברך, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה וזה ירחיב לך את הדעת והמח ותזכה להיות סבלן, אשר זה המידה הכי יפה שהאדם יכול לזכות בזה העולם, ולא תתעצבן על אשתך ועל ילדיך וכו' וכו'.
דע לך שהשמחה היא הגאולה ככל שהאדם שמח הוא נגאל מכל צרותיו, ולכן למה אתה צריך להיות בעצבות ובמרירות ובדיכאון? ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קס"ח) כשבר ישראל שש ושמח, על ידי זה זוכה שהקדוש ברוך הוא בעצמו שומר אותו מפגם הברית, ולכן כשיש עכשיו כל כך הרבה נסיונות קשים ומרים שהס"מ רואה שהנה הגיע קיצו וכו', אזי הוא מוציא את כל החיצים בנשמות ישראל ועל ידי שהאדם מחזיק בכיסו עבודה זרה של בעל פעור שזה הכלי משחית הנקרא סמארטפון, אייפון, בלאקברי, וכו' וכו', ששם יכולים לראות כל מיני זבל ולכלוך שיקוץ תיעוב ועירום וכו' וכו', ומי שנופל בזה קשה לו מאד מאד לצאת מזה, מה שאין כן כשבר ישראל שש ושמח בשמחה אין סופית על ידי זה ניצול מתאווה המגונה הזו של ניאוף, שבה מעצבות, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ב) שמי שש ושמח ויודע שאין בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלוקות גמור הוא אזי אצלו אין כבר שום ניסיונות בתאוות ניאוף וכו', ולכן למה אתה לא תשמח?
נא ונא תראה לבקש את הקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל שעה רבונו של עולם חוס וחמול עלי שאזכה להיות בשמחה תמיד והשמחה הזאת תתפשט בכל רמ"ח אבריי ושס"ה גידי עד שאזכה לרקוד מרוב שמחה, והשמחה תדביק אותי בך יתברך, עד שיתבטל ממני כל חיזוי דהאי עלמא וכבר לא אדע משום דבר רק מאמיתת מציאותך יתברך, כי הרי אין בלעדיך כלל, ומה שעיני רואות דומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, ולכן זכני להיות בשמחה ולשמוח בך ואזכה לעשות חסד עם כל בר ישראל ויתרחב דעתי ומוחי עד שאזכה להיכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בבית הכנסת שם משכן השכינה, וכשבר ישראל נכנס לבית הכנסת בעולם הזה יזכה להיכנס לבית הכנסת גם בעולם הבא.
ועל כולם ראה ללמוד בכל יום קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, שזה עיקר העשירות של האדם, וכן תהיה רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, והדיבורים האלו שאתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא זה מדביק אותך אליו יתברך, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, ומקיים את כל הנאמר כאן ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר נשא כ"ט אייר (ערב ראש חודש סיון) ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

היום זה ערב ראש חודש סיון, חודש של קבלת התורה, וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא ויגש) בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל אמר להן תקבלו תורתי אמרו לו הן, אמר להן תנו לי ערב שתקיימו אותה, אמרו לו אברהם יצחק ויעקב יהיו ערבים, אמר להן אבותיכם הן בעצמם צריכים ערבים, אברהם אמר (בראשית ט"ו) "במה אדע", יצחק אהב את שונאי, דכתיב (מלאכי א') "ואת עשו שנאתי", יעקב אמר (ישעיה מ') "נסתרה דרכי", אמרו לו בנינו יהיו ערבים שלנו, מיד קבלן הקדוש ברוך הוא ונתן את התורה לישראל, שנאמר (תהלים ח') "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז", לפיכך כשישראל מבטלין את התורה הקדוש ברוך הוא פורע מן הערבין וכו', נמצא שאת התורה הקדושה קיבלנו רק בזכות הילדים שלנו, שאמרנו שהם ערבים בשבילנו, ולכן כל הורה מחוייב לשמור על הילדים שלו, כי סוף כל סוף רק בזכותם קיבלנו את התורה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה לעזור לי אפילו שיגיע לך במסירות נפש וכו', להציל את ילדיך שאני עושה עכשיו כל מיני מאמצים שבעולם לשפר את החינוך במחנינו, כי כל העולם כולו סובלים עכשיו מנושרים ונושרות וכו', ולי הולך בהחיים שבד' אמות שלנו לא יהיה דבר כזה נושרים ונושרות וכו', ולכן מי שלא ירצה לשתף פעולה איתי מצידי שיעזוב את הקהילה מה שיותר מהר, כי קהילתינו הקדושה היא קהילה מיוחדת במינה שאין בכל העולם כולו קהילה כזו, הן בקיום עצות רביז"ל בשלימות בתכלית השלימות, והן במדת החסד והצדקה שאחד עוזר להשני, והן בתורה ותפלה שתהלה לאל רוב רובם של אנשי שלומינו מוסרים את נפשם בקביעות עיתים לתורה, וכן מקפידים להתפלל במנין, ותהלה לאל במושבה נידחת שיהיה מנינים אחד אחר השני מותיקין עד חצות לילה וכו', זה לא נמצא רק בעיירות גדולות, ולכן אין לנו מה להתבייש מהקהילה הקדושה שלנו משום קהילה בעולם, ואני רוצה להחזיק את הקהילה בתוקף ועוז שלא יכנסו פה כל מיני אורחי פורחי וכו' וכו', כל מיני תמהונים ומסוממים וכו' וכו', אין להם מקום אצלינו בשום פנים ואופן, ולכן תעשה כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל לעזור לך, ותראה לעשות כל מיני מאמצים בעולם להשיג הוראת קבע "למען עתיד ילדינו", ובפרט היום שזה ערב ראש חודש סיון, שהשל"ה הקדוש אמר שיום זה הוא יום מאד מאד מוצלח להתפלל עבור ילדינו שיקבלו חינוך יהודי, חינוך תורני, חינוך של יראת שמים, וכן תיקן תפלה מיוחדת לומר ביום זה, ולכן אם תוכל לנסוע אל ציון השל"ה הקדוש שזה סך הכל חמש עשרה דקות מיבנאל, ושם לומר את התפלה מה טוב ומה נעים, ואם לא על כל פנים תשתדל מאד לומר את התפלה הזאת, והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לחנך את ילדינו על טהרת הקודש, ודע לך שמהיום והלאה אני שומר מאד מאד את מי אני יכניס בקהילתינו, זה לא יועיל שום דבר לאף אחד, אם הוא לא יחזיק את התקנון של קהילתינו אין לו מה לחפש אצלינו, מסרתי את נפשי זה למעלה מחצי יובל שנים להקים קהילה כזו, תחת לחץ ורשעות ואכזריות של הס"מ ימ"ש, אזי מספיק צרות אנחנו סובלים מהרשע הזה וכו', אני לא יתן שנסבול גם מכל מיני אורחי פורחי וכו', תמהונים ומסוממים וכו', שחושבים שקהילתינו היא מערי מקלט וכו', אני לא יתן לאף אחד יותר להכנס אל קהילתינו, אני מחפש איכות ולא כמות, ורציתי מאד שתעזור לי לבנות את הקהילה מחדש, ונזכה להתבשר תמיד בשורות משמחות.
תשתדל לומר היום את התפלה הזו שתיקן השל"ה הקדוש לאומרה בערב ראש חודש סיון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן