מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תמוז ה'תשע"ד

לחץ להגיע למכתב הרצוי
ב' דראש חודש  | ב' תמוז | ג' תמוז | ד' תמוז | ה' תמוז | ו' תמוז | ח' תמוז | ט' תמוז | י' תמוז | י"א תמוז | י"ב תמוז | י"ג תמוז | ט"ו תמוז | ט"ז תמוז | י"ז תמוז | י"ח תמוז | י"ט תמוז | כ' תמוז | כ"ב תמוז | כ"ג תמוז | כ"ד תמוז | כ"ה תמוז | כ"ו תמוז | כ"ז תמוז | כ"ט תמוז

בעזה"י יום א' לסדר סלק ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אנחנו צריכים לשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל, שבפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן שי"ד) הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאד מאד, סוף כל סוף אנחנו יודעים טוב טוב מי אנחנו וכו', באיזה בוץ ולכלוך אנחנו שקועים וכו', עם כל זאת זכינו להתקרב אל רבי אמת כזה רבי רחמן כזה רבי שיכול לרדת גם אלינו ולחזק ולעודד ולשמח אותנו ולקרבנו אליו יתברך.
ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים לדעת מרבי כזה, וזה ייתן לנו כוחות הנפש להתחזק בכל מה שעובר עלינו.
עיקר הניסיון בזה העולם הוא להגיע אל מידת הסבלנות, כי עובר על כל אחד ואחד כל כך הרבה משברים וגלים עד שבני אדם נשברים לגמרי ולא יודעים מה לעשות בעת שבא עליהם צרה, וגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי תוקף האמונה שבר ישראל מאמין בו יתברך שהכל ממנו יתברך בהשגחה פרטית על ידי זה יש לו כח לסבול את כל הסבל הנורא שהוא עובר.
ולכן אני מאד מבקש אותך תעשה כל מה שביכולתך לא להישבר משום דבר, אלא תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא וכל מה שעובר עליך תספר לו יתברך, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ד) אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על בריה כשהוא חי אלא על בעל ייסורין, כי כשהאדם עובר ייסורים ומרירות ומכאובים ואינו קורא תגר עליו יתברך בזה הוא מגלה את טוהר לבבו, ולכן ראה לשתוק על כל מה שעובר עליך כי זה יקרב אותך יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה מאד מאד קשה לך לסבול את מה שאתה סובל עם כל זאת, בזה שתשתוק על הייסורים שעובר עליך בזה אתה מגלה את טוהר לבבך שאתה מאמין בו יתברך וככל שתסבול יותר ולא תהיה קורא תגר על ידי זה תהיה נעשה כלי שיאיר עליך מלך הכבוד בעצמו, העיקר ראה להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאתה צריך בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי אין עוד מתנה כל כך יפה שקיבלנו מרביז"ל כמו העניין של שיחה בינו לבין קונו, ולא בחינם שרביז"ל הזהירינו מאד מאד על דבר זה, להיות רגיל לדבר אליו יתברך, כי כשאדם לא מדבר אל הקדוש ברוך הוא סימן שאין אמונתו שלימה, ולכן התמד בדבר זה והקדוש ברוך הוא ישלח לך ישועות גדולות, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה, כי בזה שאתה מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בזה נמשכים עליו ישועות גדולות, ולכן אל תהיה בטלן מכל מה שעובר עליך תברח רק אליו יתברך ותספר לו יתברך כל אשר עם לבבך.
נא ונא על אף גודל המרירות והייסורים והדכאון שאתה עובר וכו', עם כל זאת אל תהרהר אחריו יתברך, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (תנחומא כי תצא) צריך אדם להחזיק טובה להקדוש ברוך הוא בזמן שייסורים באין עליו, כי הייסורים מושכים את האדם להקדוש ברוך הוא, ולכן חזק ואמץ מאד כי גדול אדוננו ורב להושיע, כי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ותראה ישועות גדולות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ב' לסדר בלק ב' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתכניס בעצמך את עצות רביז"ל אשר עצותיו הקדושים הם עצות מעולם הבא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעצות הצדיק הם כולו זרע אמת זרע קודש, ולכן עלינו לציית את רביז"ל על כל פרט ופרט בחיים וכו', כי סוף כל סוף עובר על כל אחד ואחד מאיתנו מה שעובר צרות וייסורים ומרירות ומכאובים וכו', ולכן עלינו לציית את רביז"ל איך להתחזק בעולם העובר הזה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות עצה סימן ה') על ידי שאתה נוטל עצה מהרב על ידי זה תזכה לישועה רואים בני אדם מסתובבים כל כך ממורמרים ומדוכאים ולא מוצאים עצה לנפשם איך יוצאים מהחושך המר שנפלו בהם והכל בא מחמת שאין אמונת חכמים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על ידי אמונת חכמים יכולים לתת לעצמו עצה איך לצאת מהשאול תחתית ומתחתיו ולהחזיר את נשמתו אל האין סוף ברוך הוא.
ולכן ראה לבקש בכל יום ממנו יתברך על אמונת חכמים, כי אם יהיה לך אמונת חכמים ממילא יהיה לך אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (מכילתא בשלח) על הפסוק שמות י"א "ויאמנו בהוי"ה ובמשה עבדו" אם במשה האמינו בהוי"ה לא כל שכן? אלא אי אפשר לבא לאמונה ברורה ומזוככת בו יתברך אלא על ידי אמונת חכמים, ולכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות הצלחה סימן י"ט) על ידי אמונת חכמים בא הצלחה, ולכן ראה לציית את רביז"ל שהוא החכם שבדור הזה ועל ידי זה יומתק ממך כל הדינים על ידי פלא עליון, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות צדיק סימן ק"ל) על ידי אמונת צדיקים נמתק הדין.
נא ונא רביז"ל מבקש מאיתנו שני דברים ואף שזה מאד קשה לקיים עם כל זאת זה נחמתו וזה תקוותנו לנצח נצחיים והם
א. להיות רק בשמחה ולעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה ואפילו שזה בא לאדם מאד קשה מרוב פגעי ומקרי הזמן עם כל זאת מוכרחים להכריח את עצמם להיות עם כל הכוחות בשמחה כי השמחה מרחבת את הדעת, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא מפני שאין להם ישוב הדעת ולמה אין להם ישוב הדעת? מפני שהם לא בשמחה ולמה הם לא בשמחה? מפני שלא דנים את עצמם לכף זכות ולא מוצאים בעצמם את הנקודות הטובות שיש בהם, כי כל בר ישראל מלא מצוות כרימון, ולכן מוכרחים להיות בשמחה ולהשתדל עם כל הכוחות שבעולם רק להיות בשמחה ואף שזה בא לאדם מאד מאד קשה עם כל זאת צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם עד מסירת נפש רק להיות בשמחה "שלא עשני גוי" שזו השמחה הכי גדולה שנבראנו מזרע ישראל.
ב. אדם צריך להרגיל את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא שזה נקרא בלשון רביז"ל התבודדות להיות רגיל לשיח ולספר כל אשר עם לבבו אליו יתברך, כי (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) התבודדת היא מעלה נפלאה ונוראה מהכל היינו שאדם צריך ללכת למקום שאין שם בני אדם ולדבר אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו בלי שום חוכמות והשכלות כלל, ותיכף ומיד כשאדם חזק בעבודה הקדושה הזו לדבר עמו יתברך הוא נגאל מכל צרותיו, כי על ידי כל דיבור ודיבור שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא ממשיך על עצמו הארת האין סוף ברוך הוא אף שמסתובב בזה העולם הגשמי והחומרי עם כל זאת הוא ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודבקות האין סוף ברוך הוא על ידי שאדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא הוא ממשיך על עצמו את עצמיות אלוקותו יתברך ואז נמתקים ממנו כל הדינים ורואה ישועות וניסים גדולים, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדת בא ישועה.
ולכן אל תהיה בטלן תקיים את שתי העצות של רביז"ל מצד אחד להיות רק בשמחה תמיד, ומצד שני תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא כי אין לנו בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא ואף אחד שלא ימלא לך את הראש עם שטויות ודמיונות וכו' וכו' שזה עצות המון העם כולו שקר וכו'.
אני מאד מבקש אותך מחר ג' תמוז בשעה שתים בצהרים, תבוא לבית הכנסת הגדול לדרשה מיוחדת שיש לי לספר לאנשי שלומינו דברים נפלאים שמאד מאד תתפעלו, ואני רוצה שאתה תהיה שם, ולא תתחרט כי זו הזדמנות חד פעמית מה שתשמע שלא שמעת מימיך.
אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתעשה רצוני ותבוא ויהיה קידוש שם שמים גדול מאד, והעולה על הכל בזה נגלה את אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונורא מאד אשר זו תהיה הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בלק ג' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתבוא היום לדרשה מיוחדת שיש לי למסור מסר נפלא לאנשי שלומינו היקרים שעדיין לא שמעת מעולם, וכדאי שתבוא ואפילו שזה באמצע היום וכו', באמצע העבודה וכו', כדאי לך לגנוב שעה כדי שתהיה בדרשה, וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות צדיק סימן נ"ה) טוב לבלות זמן רב בשביל שעה אחת שיתקרב אל הצדיק.
נא ונא תעשה כל מיני פעולות שבעולם לקיים את דברי חכמינו הקדושים שאמרו (ברכות ח'.) כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם הרוצחים, הגיע הזמן שנגאל כבר אבל זה תלוי בנו אם נקבע לעצמנו קביעת עיתים לתורה ללמוד בכל יום מקרא מפרשת השבוע, משנה ללמוד כל יום כמה פרקים משניות כסדרן, והעולה על הכל דף גמרא שזה מציל את האדם מכל רוחות רעות, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות הארבע מלאכי שמירה ששומרים את האדם בקביעות שהם ג'בריאל מ'כיאל ר'פאל א'וריאל ראשי תיבות גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מי שלומד בכל יום מקרא משנה גמרא זה העשירות הכי גדולה של האדם, כי להיפך אם אדם חסר לו את השלושה לימודים האלו הוא עני הכי גדול, כמאמרם ז"ל (שבת ק"כ.) בביתי אין לחם ואין שמלה זה שאין בידו לא מקרא לא משנה ולא גמרא, ולכן אל תהיה בטלן כל יום ויום שיהיה לך את השלושה לימודים האלו, וכן תעסוק בגמילות חסדים, שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק ג' הלכה ד') ובצל ידי כסיתך זה גמילות חסידם שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה ליישב בצלו של הקדוש ברוך הוא ודע לך שקהילתנו הקדושה בנויה רק על חסד, לעזור לזולת, ובשביל זה הקמתי את בית התבשיל "אהל אברהם" כדי שכל דיכפין שכל רעב וכל צמא יאכל וישתה חינם אין כסף, כי אצלנו העיקר זה חסד ולכן תן יד וכתף, לעזור לי להמשיך את בית התבשיל "אהל אברהם" שזה מידת החסד וכן תשתדל להתפלל את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ואם תקיים את השלושה דברים האלו אמר הקדוש ברוך הוא גאלת אותי ואת בני מבין אומות העולם האכזרים והרוצחים, הרי שלך לפניך שכל הגאולה תלויה רק בידינו אם נלמד תורה ונעסוק בגמילות חסד ונתפלל עם הציבור אזי נקרב את הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בלק ד' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה וכל טוב סלה יגידו וירדפו אל ידידי היקר לי מאד … נ"י

תאמין לי שראוי לנו לשמוח ולרקוד בכל יום שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא מחזק ומעודד ומשמח אותנו ולא נותן לנו ליפול אלא מכניס בנו תקווה להיות דבוקים באין סוף ברוך הוא, אשר אין עוד דבר יותר חשוב מזה שאדם צריך לצייר שכל העולם כולו זה האור אין סוף ברוך הוא והוא נמצא בתוך האור אשר זה התענוג הכי גדול תענוג בעולם הזה, כי בעולם הבא נזכה להתענג בזיו שכינת עוזו יתברך ששם אין שום מחציות מצד הגוף הגשמי וכו', ומצד העלם והסתר כי שם כבר הכל פתוח, ורביזל רוצה עוד שאנחנו נמצאים בזה העולם להרגיש את אמיתת מציאותו יתברך בזה העולם כדוגמת עולם הבא, ולכן אל תהיה בטלן מאחר שזכית להתקרב אל רבי כזה תהיה תמיד בשמחה, כי השמחה תרחיב לך את הדעת ולא תסתובב ממורמר ומדוכא מיואש וכו' וכו', כאילו איבדת את עולמך וכו', הכל הבל ורעות רוח שהס"מ רוצה לנקום בך, כי כשבר ישראל חוטא רחמנא ליצלן אזי אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') שהעבירות של אדם חקוקים על עצמותיו ועוונותיו של האדם הם אשר נוקמים בו, כמו שכתוב (תהילים ל"ד) תמותת רשע רעה, הרע שהאדם עשה זה ממית, וכתיב (יחזקאל ל"ב) ותהיי עוונותיו חקוקה על עצמותיו, ואמר רביז"ל אין שום עצה להוציא את זה מעצמות שלו אלא על ידי וידוי דברים, שאדם צריך להתוודות להקדוש ברוך הוא ולדבר עמו יתברך, שעל ידי זה יזכה לביטול האין סוף ברוך הוא שיאיר עליו מלך הכבוד בעצמו.
נא ונא אל תהיה בטלן למה לך להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון? הרי יש בך כל כך הרבה מצוות שאתה לא שם לב, אלה המצוות שאתה מקיים בכל יום ציצית תפילין צדקה וגמילות חסדים ותפילה בציבור ולימוד תורה מקרא משנה גמרא וכו' וכו', אזי למה אתה צריך להיות עצוב וממורמר ומדוכא ומיואש? אין זה אלא הס"מ נוקם בך וכו', ולכן אם אתה רוצה לנקום בהס"מ תהיה רק שמח ותמיד תלך עם פנים שמחות ועם חיוך על הפנים, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קמ"ג) כשאדם הולך עם אנפין נהורין פנים שמחות מאיר בפניו האור של הצדיק, הצדיק תמיד דבוק בהקדוש ברוך הוא וזוכה להיות דבוק בו יתברך, ולכן אל תהיה בטלן רק תהיה בשמחה ותכריח את עצמך להיות בשמחה ותשמח את אשתך, כי רוב הצרות שיש בבית זה מפני שהבעל הוא עצוב וממורמר וכו' וכו', ומוציא את העצבים שלו על אשתו וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה ו') אישה בעלה משמחה, הגבר צריך תמיד לשמח ולפנק את אשתו ואז יהיה הכי מאושר בבית ובחוץ, ויהיה שמור מכל מיני עבירות שבעולם, עכשיו כשהחום כל כך גדול והקליפות מסתובבות על הרחובות כמעט ערומות, אזי צריכים מאד מאד לשמור על העיניים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות, ולכן צריכים מאד מאד לשמור על העיניים, כי העין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרים, ולכן אשרי אדם שזוכה לשמור על עיניו ולא הולך להסתכל על נשים פרוצות שהולכים כמעט ערמות וכו', כי זה מחמם אותו לעבירה וכו', והעבירות נחקקים על עצמותיו.
אני מאד מבקש אותך שאל תתערב בשום פוליטיקה של שקר, ואל תהיה אלים, ואל תלך לשום הפגנות, תהיה מיושב בדעתך אשר אין לנו רק את הקדוש ברוך הוא וכל מי שעוסק בתפילה שיחה בינו לבין קונו הוא חי חיים נעימים חיים שלווים חיים מאושרים, כי התפילה והשיחה בינו לבין קונו מדביק אותו באין סוף ברוך הוא, ולכן חזק ואמץ להיות בשמחה שאנחנו מקורבים אל רבי כזה שלא מניח אותנו ליום אחד ליפול בעצבות ובדכאון, אשרינו מה טוב חלקינו, ומה נעים גורלנו מה יפה מאד ירושתנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בלק ה' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה לקחת את עצמך בידך ולהיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה בא לך מאד מאד קשה עם כל זאת צריכים להכריח את עצמו בכל הכוחות רק להיות בשמחה, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר לאחד מאנשי שלומינו אם תהיה תמיד בשמחה מובטח לך שתהיה בן עולם הבא.
ובאמת אם נתבונן בדבריו הקדושים נבין ונשכיל את דברי רביז"ל שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קי"ט) כנראה שכאן זה הגהינום כי אין עולם הזה כלל כפי הצרות והייסורים והמרירות והדכאונות והייאוש שעוברים על בני אדם רואים שפה זה הגהינום ואין מנוס לברוח אלא אל הקדוש ברוך הוא, להרגיל את עצמו לדבר עמו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו שעל ידי זה הוא ממשיך על עצמו הארת עולם הבא כאן למטה, ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו לדבר בכל יום אליו יתברך ואז הוא ירגיש כאן למטה עולם הבא, ומכל שכן וכל שכן כשבר ישראל זוכה לבוא שלוש פעמים ביום לבית הכנסת ששם משכן השכינה על ידי זה הוא נכנס בעולם הבא ממש כי בית הכנסת איפה שמתפללים שמה מרגישים עולם הבא ממש, ולכן לא בחינם שהס"מ מסית את כל אחד אל תיכנס לבית הכנסת וכו' תתפלל בבית, כי הוא מאד מאד מפחד שיהודי בא לבית הכנסת להתפלל ובא לבית המדרש ללמוד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ה') אני ישנה מבית המקדש וליבי ער לבתי כנסיות ולבתי מדרשיות, עכשיו אין לנו בית המקדש בעוונותינו הרבים מפני שנאת חינם שיש בנינו על כל פנים נשאר לנו בית הכנסת להתפלל ובית המדרש ללמוד, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) כל זמן שישראל מעצרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות הקדוש ברוך הוא עוצר שכינתו עמהם, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן תבוא לבית הכנסת להתפלל במניין דייקא את השלוש תפילות שחרית מנחה ערבית, שמזה פחד בלעם הרשע כי הוא ידע אם עם ישראל יתאספו לבית הכנסת שלוש פעמים ביום מבטלים את טומאתו, ולכן כתוב בפרשת השבוע שהמלאך אמר לו מה הכית את אתונך שלוש רגלים, ואמרו חכמינו הקדושים זה אומה ששומרים שלוש רגלים פסח שבועות וסוכות, ומובא מצדיקים שזה גם נגד השלוש תפילות שיהודי מתפלל ביום שחרית מנחה ערבית, כי רק על ידי זה מבטלים את בלעם הרשע שזה תאוות ניאוף, ולכן תעשה כל מה שבידך לבוא להתפלל שלוש פעמים ביום במנין דייקא.
וכן תרגיל את עצמך לבוא בכל יום לבית המדרש ולגנוב קצת זמן ללמוד תורה ושלא יחסר לך יום אחד מבלי לימוד מקרא מפרשת השבוע, משנה כסידרן פרק אחר פרק, ודף גמרא כפי סידרת הדף היומי, שזו העשירות הכי גדולה של האדם, כמאמרם ז"ל (שבת ק"כ) ובבתי אין לחם ואין שמלה זה שאין בידו לא מקרא ולא משנה ולא גמרא, כי אם אדם מחסיר יום אחד מבלי השלוש לימודים האלו הוא כבר עני גדול.
ולכן אני מאד מבקש אותך תרחם על נשמתך תתרחק מאלו הליצנים שמתלוצצים מכל זה, ונראה דבר מי יקום לבסוף, כי רק מי שזוכה לחטוף בכל יום את התורה הקדושה, מקרא משנה גמרא מדרש הלכה ואגדה זה מה שילווה אותו בעולם הנצחי, ומי שמתלוצץ מזה סופו מר עוד בעולם הזה ומכל שכן בעולם הבא, ולכן אני מאד מבקש אותך שאל תסתובב בין ליצנים, יש אנשים שפשוט אין להם מה לעשות רק לשבת ולדבר מהזולת ולהתלוצץ מהם ולדבר לשון הרע עליהם שסופם יהיה מר מאד, או שתלמד או שתעבוד אבל לא להסתובב בלא כלום, כי חכמינו הקדושים אמרו (כתובות נ"ט) הבטלה מביאה לידי זימה לידי שעמום, אם אדם אין לו מה לעשות הוא משתגע ונכנס באתרים של זימה וניאוף שזה משגע אותו לגמרי, כמאמרם ז"ל (סוטה ג') אין אדם עובר עבירה אל אם כן נכנס בו רוח שטות, ולכן אם אתה רואה אחד שהוא לא לומד ולא עובד תברח ממנו, כמאמרם ז"ל (קידושין מ"א) כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ דור הנאה ממנו, שנאמר (תהילים א') ובמושב לצים לא ישב.
מה אומר לך ראוי לנו לשמוח שיש לנו רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, אל תהיה בטלן אם תהיה שמח תזכה לגדלות המוחין והקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה בשפע, כי כל העניות בא לאדם רק מחמת חסרון הדעת, כמאמרם ז"ל (נדרים מ"א) אין עניות אלא מדעת כי מי שיש לו דעת רחבה שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא אזי נשפע עליו פרנסה בשפע, ולכן רק תהיה בשמחה עצומה ותקיים את כל זה ותראה איך שכל חייך ישתנו לגמרי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בלק ו' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

ראה לחזק את עצמך להיות בשמחה כל השבת קודש, כי אתה לא יכול ולתאר ולשער מה זה שבר ישראל שש ושמח עם השבת ושומר את עצמו לא להיות בכעס כל השבת, אז מובטח לו שמוחלים לו על כל עוונותיו וזוכה להארת עולם הבא בעולם הזה.חכמינו הקדושים אמרו (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהילכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, אדם שנפל כבר בשיא הטומאה וכו', בשיא הירידה וכו' עד שהוא עובד עבודה זרה וכו', אבל כשהוא מקבל על עצמו לשמור שבת ושש ושמח כל השבת בזה הוא מגלה שהוא מודה בשבת אז מוחלין לו על כל עוונותיו.עכשיו אשאל אותך למה תהיה בטלן? למה לא תשמח כל השבת קודש שאתה יהודי שומר שבת, ולא מבקשים ממך כלום רק תהיה שש ושמח כל השבת ותענג את השבת במאכל ובמשתה ועל ידי זה מוחלים לך על כל עוונותיך, ותקבל את כל מה שתבקש, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח) כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להיזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת כי מעלה וקדושת השבת גדולה ויקרה מאד, והעיקר לענג את עצמו במאכל ובמשתה ובמלבושים ולשמור מאד לא להראות שום עצבות ודאגה כל השבת כולה רק להתענג על הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, וזה כל כך קשה? אתה לא רואה שהס"מ עובד עליך ורוצה שיהיה לך רק רע כל השבוע? הרי כשהאדם שש ושמח כל השבת ואינו מתעצבן על אשתו ועל ילדיו ואינו נכנס בלחצים על ידי זה זוכה בששת ימי החול לכל מיני השפעות שרק יש, ולכן אני מאד מבקש אותך תציית את רביז"ל שכל כך ביקש אותנו להיות בשמחה בשבת, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) אכילת שבת כולה קודש כולה אלוקות ואם היית מכניס בדעתך את הלימודים האלו הייתה זוכה לעשירות גדולה מאד, כמאמרם ז"ל (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ב') ברכת הוי"ה היא תעשיר זו ברכת שבת, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שצריכים להמשיך את שמחת השבת לששת ימי החול, ולכן תתחיל מהשבת הזאת רק להיות בשמחה ותשמור את עצמך לא להתווכח עם אשתך וילדיך.תמסור את נפשך לבוא להתפלל בבית הכנסת את השלוש תפילות, קבלת שבת ושחרית ולשמוע קריאת התורה ולהתפלל מוסף ואחר כך לבוא להתפלל מנחה ולאכול סעודה שלישית ולהתפלל ערבית, וכך תבלה את השבת שהיא נועם העליון ועל ידי זה לא יחסר לך שום דבר.רואים בני אדם מסתובבים כל השבוע ממורמרים ומדוכאים מפני שאין להם פרנסה ולא שלום בית והכל בא להם מפני שלא שומרים את השבת, מה אתה חושב שזה שמירת שבת? לא לעשות שום מלאכה ולא לדבר שום דיבורי חול רק לשמוח ולהתענג במאכל ובמשתה ובמלבושים וללמוד, ולא צריכים יותר מזה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן ט') אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג אמר לה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל היא בן זוגך, בזה שיהודי שמח בשבת וזוכה ללמוד בשבת תורה הוא נעשה בן זוגה של השבת, וחכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי פאה פרק א' הלכה א') כל העולם כולו אינו שווה אפילו לדבר אחד מן התורה שאדם לומד, דיבור אחד מן התורה זה כבר יותר מכל הבלי עולם הזה, וכל כך חבל שעובר יום אחר יום ולא לומדים לא מקרא לא משנה לא גמרא וכו' וכו', ולכן תרחם על נשמתך כי סוף כל סוף תצטרך לצאת מזה העולם ולא ישאר ממך רק מה שזכית לחטוף בכל יום.אנשים מתייגעים וטורחים וכו', ביגעות וטרחות קשות עד מאד וכו', לבנות לעצמם בית והנה שוכחים שצריכים גם להכין ב'י'ת' נצחי והוא ללמוד בכל יום דף ב'בלי, דף י'רושלמי, ופרק ת'וספתא, זה לא לוקח יותר מחצי שעה או שעה ללמוד בכל יום ב'בלי י'רושלמי ת'וספתא ועל ידי זה זוכה לבנות בית נצחי, וכשתצא נשמתך מזה העולם יהיה לה בית איפה להיכנס, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם כי העולם מטעה מאד.ועל כולם ראה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך שאפילו דיבור אחד שאתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא וצועק רבונו של עולם תוציא אותי מהשאול תחתית ומתחתיו, רבונו של עולם אני רוצה לחזור בתשובה שלימה אנא תקבלני, רבונו של עולם תזכני להיות רק בשמחה ואזכה למידה היקרה של סבלנות לסבול כל הבא עלי עד שאזכה להיכלל באין סוף ברוך הוא שהיא עצם עצמיות אלוקותו יתברך מעתה ועד עולם אמן סלה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר פנחס ח' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך להאמין שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא וככל שהאדם מכניס בעצמו אמונה בהקדוש ברוך הוא כן זוכה שמאיר עליו אור האין סוף ברוך הוא כי אמונה זה הדבקות והדבקות זה האמונה כך אמר הבעלש"ט זי"ע, ולכן לא בחינם שהזהירנו רביז"ל ביותר על אמונה כי בלי אמונה אין כלום, הרגע שהאדם מאמין בו יתברך שמלא כל הארץ כבודו על ידי זה נפתח פיו ולבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואם הוא מדבר עמו יתברך זה סימן שיש לו אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, כי תפילה ואמונה הולכים ביחד, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות תפילה סימן ע"ד) מי שאין בו אמונה אין תפילתו נשמעת, כי אדם צריך להחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך שהכל הכל מתנהג כרצונו יתברך ואז ימשיך על עצמו השגחתו הפרטי פרטיית וירגיש גילוי אלוקות עריבות נעימות ידידות זיו חיות אלוקותו יתברך ויומתקו ממנו כל הדינים על ידי פלא עליון, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות המתקת דין סימן כ"ח) מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממך הוא מחמת הכפירות שיש בך, ולכן אל תהיה בטלן תתפלל להקדוש ברוך הוא שיהיה לך אמונה וכשיהיה לך אמונה תזכה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא כי זה תלוי בזה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
נא ונא תהיה רק בשמחה, כי כל דקה ושניה שאתה רק מכניס במוח מחשבתך אשר הוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא בזה אתה מקיים מצוות עשה שהוא ייחוד הבורא יתברך שמו שבזה תלויים כל המצוות, כמו שכתוב (תהלים קי"ט) כל מצוותיך אמונה כל המצוות צריכים להביא אותך אל האמונה, ולכן ראוי לך לשמוח כל שניה שזכית להיבראות מזרע ישראל ולא עשני גוי כגויי הארצות והשמחה הזאת היא שמחה אין סופית.
אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדל לעשות חסד עם הזולת, כי אצלו יתברך מאד חשוב חסד שאחד עושה עם השני, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ילקוט שופטים רמז ס"ד) כל מי שהוא עושה חסד כאילו מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר בכל, ולכן תעשה כל מיני פעולות שבעולם לעשות חסד עם כל בר ישראל שדבר זה יקר מאד בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה מכל הזבח שזבח שלמה לפני, שלמה המלך הקריב כל יום אלף קורבנות להקדוש ברוך הוא וידוע שכל קורבן וקורבן הקריב את העולמות זה לזה כי על שם זה נקרא קורבן שמקריב את העולמות אחד לשני בייחודים נוראים ונפלאים מאד שייחד הכהן בעת הקרבתו את הקורבן, ושלמה המלך הקריב אלף קורבנות בכל יום עם אלף שמות וצירופים וכו', עם כל זאת אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הקורבנות שהקריב שלמה המלך, ולכן תעשה כל מה שביכולתך רק לעשות חסד עם הזולת.
ולכן עליך לדעת שעיקר החסד שיכולים לעשות עם הזולת זה לגלות לו את דעת רביז"ל, ולכן זה דבר גדול מאד מאד לעסוק בהפצת מעיינות החוכמה החוצה ובפרט הקונטרסים והחוברת האלו שהם תמצית דברי רביז"ל ומושכים את הלב אל הקדוש ברוך הוא וזה דבר גדול מאד להפיצם בין שכבות כל העם, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ניאוף סימן מ"א) תיקון להוצאת זרע לבטלה שישתדל להחזיר בני אדם בתשובה, ולכן אשרי האדם שלוקח בכל יום אפילו כמה קונטרסים וחוברות שהם תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל ומפיצים בין נשמות ישראל שאז יזכה לתיקון הנצחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס ט' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק בכל הכוחות, כי בזה העולם מוכרחים להתחזק כפי הצרות והייסורים שעוברים על בני אדם אי אפשר בשום פנים ואופן להחזיק מעמד אם לא מתחזקים, כי הניסיונות קשים ומרים עד מאד ואת כל אחד מנסים בצורה אחרת זה סובל מאשתו וכו', שאין לו שלום בית וכו', זה סובל מבניו וכו', שאין לו נחת רוח מהם וכו', זה סובל מפרנסה וכו', ועובר עליו עניות ודחקות ואין לו מה לתת לאכול לילדיו פשוטו כמשמעו וכו', וזה מלא חובות וכו', וזה עובר עליו מעצמו וכו', ולכן אין עצה אחרת רק להתחזק ולא להישבר משום דבר ועיקר ההתחזקות ליידע שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן שמרחם על בריותיו, כמו שכתוב (תהילים י"ח) ארחמך הוי"ה חזקי, דוד המלך אומר רבונו של עולם בזה שאני יודע שאתה אב הרחמן ומרחם על בריותיך זה ההתחזקות שלי, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (פסחים פ"ז) אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הרחמים, כי כל הבריה כולה עומדת רק על מידת הרחמים, כמאמרם ז"ל (מדרש אגדה) אמר הקדוש ברוך הוא במידת הרחמים בראתי את העולם ובמידת הרחמים אני מנהיגו ועתיד אני לחדשו במידת הרחמים.
אדם צריך לדעת שנשמתו נשלחה לזה העולם לשליחות מיוחדת לגלות ולפרסם את אמיתת מציאותו יתברך דייקא מכל צרותיו וירידותיו וכו' וכו', כי את כל אחד מפילים בבור ועומק שלו וכו', ומנסים את כל אחד בניסיונות אחרים לראות אל מי יברח בעת צרותיו, ולכן אסור להתבלבל מהזולת אלא להתחזק במצוות ומעשים טובים אפילו שהוא מבוהל ומבולבל מפגעי ומקרי הזמן אין לו להסתכל על זה כלל, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות תשובה סימן צ') התחזק במצוות יותר משהיכולת בידך, אדם צריך להתחזק לקיים את מצוותיו יתברך שהם רצונו יתברך, ותהילה לאל כל בר ישראל מלא מצוות כרימון, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד עם הציצית והתפילין והמזוזה וכו' וכו', אשר רק אלו המצוות ילוו אותנו, ולכן עלינו לקיים את מצוותיו יתברך בשמחה עצומה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצווה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, ולכן אשרי מי שמקיים כל מצווה ומצווה בשמחה עצומה אפילו שהוא מבוהל ומבולבל וכו', עם כל זאת הוא מקיים את המצוות אפילו בקטנות המוחין והדעת וכו', עם כל זאת הוא שש ושמח עם "שלא עשני גוי" זה גורם נחת רוח גדולה בשמים.
ולכן אל תהיה בטלן אלא תתחזק ביתר שאת ביתר עז ומכל מה שעובר עליך ברח לך אליו יתברך ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש עם רעהו שזה דבר גדול מאד מאד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ד) אפילו שאדם נמצא במדורי הקליפות בעשיה דעשיה וכו' כו', עם כל זאת כשמקיים מצווה בשמחה עצומה אזי הוא עולה למעלה מנפשין רוחין ונשמתין עד שמגיע אל עולם האצילות ונכלל בו יתברך.
ולכן אני מאד מבקש אותך קח את עצמך בידך ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך ותשתדל מאד מאד לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות אהבה סימן ו') על יד אהבה בא התחזקות זה שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא זה בעצמו יחזקו, ובאמת כפי פגעי ומקרי הזמן שרואים מה שעובר על אחרים ראוי לאהוב את הקדוש ברוך הוא בתכלית האהבה שבתוך צרותינו הוא נמצא איתנו, כמאמרם ז"ל (מגילה כ"ט) חביבים ישראל כל מקום שבאו שכינה עמהם, אפילו שאדם נמצא במקום שנמצא וכו' וכו', עליו לדעת שגם שם שכינת עוזו יתברך נמצא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה לחזק את עצמך עם כל הכוחות וראה לחזק גם אחרים שאין למעלה מזה, כי כשאדם מחזק את הזולת אזי הדיבורים קופצים חזרה אליו, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) שיש אור ישר ואור חוזר כשאדם מדבר עם הזולת אז הדיבורים חוזרים אליו, ולכן ראוי לחזק את אחרים ועל ידי זה הוא בעצמו מתחזק.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס י' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה יגיעו וירדפו אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתפתח את העיניים שלך ותתחיל להסתכל על רוחניות חיות אלוקותו המחייה את גשמיות העולם, כי באמת דומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי האין סוף ברוך הוא, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן א') שאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל על חיות אלוקות המחייה את הדבר הזה, שזה השכל העליון להסתכל עליה תמיד, אתה לא יכול לתאר ולשער אם תחדיר בעצמך אמונה פשוטה בו יתברך ותאמין בלי שום חוכמות שהכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל, אזי שום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך ותהיי הכי מאושר בחייך.
נא ונא ראה לרחם על נשמתך ובכל יום תלמד דף גמרא ב'בלי, דף גמרא י'רושלמי, פרק ת'וספתא, שבזה אתה בונה לעצמך ב'י'ת' נצחי, רואים בני אדם יגעים וטורחים ימים ושנים שיזכו לבנות בית גשמי בזה העולם, כל אחד מתכנן על יופי הבית ועל האורך ועל הרוחב ועל הגבוה של הבית וכו' וכו', ואף אחד לא שם לב שכל הבית זה רק לזמן קצר, כי (תהילים צ') ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהרן חלק ב' סימן ס"א) שהשבעים שנה פורחים לאדם כרבע שעה ואף על פי כן אנחנו רואים שבני אדם יגעים וטורחים להשיג דירה, בית, ואף אחד לא שם לב שצריכים לבנות בית נצחי, בזה שזוכים ללמוד בכל יום דף גמרא ב'בלי, דף גמרא י'רושלמי, פרק ת'וספתא, בזה הוא בונה לעצמו ב'י'ת' נצחי וזה לא לוקח הרבה זמן, כי אפילו שיגרוס את הגמרא זה גם כן טוב מאד, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט) לעולם ליגריס איניש, ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי למעלה בשמים יזכירו לו את כל מה שלמד בזה העולם, ולכן כל כך חבל שלא תצטרף בכל יום ללמוד את הדף היומי של בבלי, של ירושלמי, ושל תוספתא, כי סוף כל סוף זה מה שיישאר ממך, ולמה לא תשכיל שכל יום אתה צריך לבנות לעצמך בית נצחי? שזה עיקר השמחה הכי גדולה של האדם, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה א' סימן ל') שובע שמחות, שבענו בחמישה שמחות, מקרא, משנה, תלמוד, תוספתא, אגדה, אין עוד שמחה יותר גדולה מזו כשבר ישראל זוכה ללמוד את הדף היומי בבלי, את הדף היומי ירושלמי ופרק תוספתא וחומש ורש"י עם התרגום מפרשת שבוע ופרק או שתי פרקים משניות שזה חלקיך לנצח, הנה בשבת הזו זוכים לסיים בסדרת דף היומי מסכת תענית וכן זוכים לסיים את מחזור של תוספתא, ולכן תכין את עצמך כבר מהיום לחטוף בכל יום דף גמרא בבלי ודף גמרא ירושלמי ופרק תוספתא.
תאמין לי שאין לי פה שום כוונה אחרת אלא לזכות אותך לבית נצחי שיבוא היום שתצטרך את זה ועל זה אין משכנתא וכו', ואין הוצאה לפעול וכו', ואין כונס נכסים וכו', אם זכית לחטוף היום כמה פסוקים חומש ורש"י עם התרגום מפרשת שבוע, פרק או שתי פרקים משניות, ודף גמרא בבלי ודף גמרא ירושלמי ופרק תוספתא, וכמה הלכות בשולחן ערוך זה נשאר אצלך לנצח, אפילו שאתה שוכח מה שאתה לומד אל תשים לב אל זה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל שלמעלה בשמים מזכירים לאדם כל מה שלמד בזה העולם ורוב בני אדם לא לומדים תורה, כי תיכף ומיד כשלומדים מרוב חולשת המוחין שוכחים, ולכן אנשים מתרשלים מללמוד והם טיפשים ולא יודעים שבו ברגע שלומדים זה נקלט למעלה בשמים ויזכירו להם שם בשמים, ואמרו חכמינו הקדושים (קהלת רבה פרשה א' סימן ל"ד) זה שיפוטה של תורה שאדם לומד תורה ושוכחה לטובתו, אדם לומד תורה ושוכח שאילו היה אדם לומד תורה ולא שכחה היה מתעסק בתורה שתים ושלוש שנים וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא היה משגיח בה לעולם, אלא מתוך שאדם לומד תורה ושכחה, אינו מזיז ואינו מזיע את עצמו מדברי תורה, הרי שלך לפניך שמהשמיים נותנים להאדם שישכח מה שלמד, ולכן אל תהיה בטלן כמו שאתה אוכל כל יום והגוף שלך מרגיש רעב שצריך לאכול, כך נשמתך רעבה אל תורה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') כמו שיש מזונא דגופא כך יש מזונא דנישמתא, ולכן כמו שהגוף שלך צריך לאכול, פי מליון יותר נשמתך צריכה לאכול, ולכן חטוף ואכול בכל יום שיעורים בתורה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות לימוד סימן י') כל ידיעה במשפטי התורה הן במצוות שבין אדם לחבירו והן במצוות שבין אדם לקונו, הידיעה עצמה בעצמה היא הצלחת הנפש, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן תרחם על נשמתך.
ועל כולם הרגל את עצמך לבוא לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפילות במנין דייקא אשר אין למעלה מזה, וכן תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא וכל מה שאתה צריך ברוחניות ובגשמיות תבקש רק ממנו יתברך, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לך, ואפילו שאתה צריך משהו ממשרדי הממשלה וכו', ואתה מחפש אחר פרוטקציה וכו', אחר עזרה מאנשים קרובים וידידים וכו', הכל הבל ורעות רוח יותר טוב שתלך בשדה או ביער או תסתתר במרתף או באיזה חדר שאין שם בני אדם ותשיח ותספר את כל אשר עם לבבך אליו יתברך, ואז תראה את הניסים הנגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
זכור גם זכור שהקהילה הקדושה שבניתי הן בארץ והן בחוץ לארץ כולם מתמידים בספרי רביז"ל, כולם לימודים את סדר דרך הלימוד שנתן לנו רביז"ל וכולם מתבודדים עמו יתברך, ועל כולם את עניין החסד שהחדרתי בחבריי ידידיי ותלמידיי וכו' וכו', זה עולה על הכל, אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שאחד עושה עם השני והוא יתברך לא יכול לסבול רשעות ואכזריות שאחד מתאכזר נגד השני.
יעזור הקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך ליבך ותקיים את זה בתמימות ובפשיטות, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר פנחס י"א תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מה מאד גדלה שמחתי כשאני רואה שקהילתנו הקדושה מתרחבת בגשמיות וברוחניות בצורה בלתי רגילה זאת נחמתי בעניי שאני ראיתי אתמול מסיבת סידור משתי כיתות מכינה, תהילה לאל חמישים ילדים חמודים שדבר זה לא רואים בשום מקום בעולם, ראיתי כבר בתלמודי תורה הכי גדולים בעולם אבל החן והיופי שהיה לילדים איך שהמלמדים לימדו אותם להתבודד אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור דבר זה לא רואים בשום מקום בעולם, ותהילה לאל יש לנו עכשיו בכל כיתה כפול, מי היה מאמין שבמקום כזה נידח כמו יבנאל שאף אחד לא ידע איפה זה על המפה שילמדו כבר בתלמוד תורה ובבית הספר למעלה מאלף ילדים, על אף כל הרשעות והאכזריות של הס"מ ימ"ש ששם לנו רגלים על ימין ועל שמאל שלא נתפתח, ועל אפו ועל חמתו, תהילה לאל יש לנו כבר תלמוד תורה לבנים ובית ספר לבנות שלומדים על פי המסורת שקיבלנו מאבותינו ומאבות אבותינו מדור דור מי היה מאמין שבמקום נידח כזה נוכל לגדל ילדים מסולאים מפז ואני בטוח שבזכות התינוקות של בית רבן האלו שאנחנו מחנכים אותם במסירות נפש הכי גדולה בזכות זה כל ארץ ישראל יהיו שמורים מהרוצחים האכזרים שלא יהיה להם שום שליטה על עם ישראל, וכך אמרו חכמינו הקדושים (כלה רבתי פרק ב') בכל יום מלאך יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא לחבל את העולם וכיוון שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתינוקות של בית רבן מיד נהפך כעסו לרחמים, ואני בטוח שזה נאמר על התינוקות של בית רבן שלומדים כאן ביבנאל במצבים הכי קשים שאין בכל העולם כולו שאנחנו סובלים כאן כבר חצי יובל שנים שרודפים את החינוך הטהור שלנו ודייקא זה שצריך להיות ממונה על הדת הוא ששם לנו רגלים שלא נוכל לחנך את ילדינו כי אין לנו מקומות, כי תהילה לאל יש לנו למעלה מאלף ילדים שמתחנכים במוסדותינו ופשוט אין מקום והכל מפני השטן הזה, עם כל זאת כבר אמר דוד המלך (תהילים צ"ב) ואתה מרום לעולם הוי"ה, ופירש רש"י לעולם ידך על העליונה כי הקדושה תמיד תנצח.
נא ונא ראה לשמוח מאד מאד על נועם חלקיך על אשר בנחל שם גורלך ואתה נמצא בקהילה קדושה כזו, אנשים תמימים שמוסרים את נפשם להפיץ את אור רביז"ל בכל שכבות העם שזה זכות כל כך גדולה שאי אפשר לתאר ולשער, דייקא על ידי קהילתנו מתפרסם הלימוד התמים של רביז"ל, ולכן תמשיך להפיץ בכל יום אפילו כמה ספרים מספרי רביז"ל, כי באמת כל אחד ואחד מאנשי שלומינו מוכרח לעסוק בהפצת מעיינות החוכמה חוצה, כמו שהניח לנו צוואה מוהרנ"ת ז"ל ארבע ימים לפני ההסתלקות שלו ואמר "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותך חוצה", ולכן כל תלמידי "היכל הקודש" עוסקים להפיץ את אור רביז"ל במסירות נפש הכי גדולה, ותהילה לאל רואים עבודה של חמישים שנה יום יום לילה לילה שבוע שבוע חודש וחודש שנה שנה וכו' וכו', מפיצים את דעת רביז"ל בעולם, ותהילה לאל רבבות רבבות נשמות ישראל מתקרבים אל דעת רביז"ל, ולכן אשרי מי שזוכה גם כן להפיץ את אור רביז"ל שזה תיקון גדול לנשמה.
נא ונא אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות בשמחה, כי זה בא לאדם מאד מאד קשה מרוב הצרות והייסורים והמרירות שעובר עליו, ולכן אשרי האדם שזוכה לשמוח ולשמח את אחרים שאז מובטח לו שיהיה בן עולם הבא, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר לאחד מאנשי שלומינו אם תהיה בשמחה כל יום ויום אני מבטיח לך שלא תהיה רואה פני גהינום, ולכן ראה לשמוח ולהפוך את היגון והאנחה לשמחה, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ג) שזה דבר גדול מאד להפוך את היגון והאנחה ולהכניסו בשמחה, וזכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן אל תדחה את השמחה מיום ליום אלא שמח תשמח את עצמך היום הזה דייקא עם הנקודות טובות שיש בך ואל יקל בעיניך שמחת המצוות שאתה מקיים בכל יום ציצית תפילין מזוזה צדקה כשרות וכו' וכו', כי זה ילך לפניך, בני אדם לא שמים לב שבכל יום הם מקימים מצוות שהם רצונו יתברך והם אינם שמחים עם המצוות, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם מקיים מצווה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמח עם המצוות שאתה מקיים והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך את כל הדינים על ידי פלא עליון.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חוכמות והשכלות כלל ודע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך נשמע ונתקבל בכל העולמות אתה לא צריך שום דבר רק לפתוח את הפה שלך ולבקש ממנו יתברך כל מה שאתה רוצה וצריך, אשרי מי שמציית את רביז"ל שהזהירנו על דבר זה יותר מהכל, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר פנחס י"ב תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך בקשה אישית יען שאחינו בני ישראל הגרים בדרום שרויים עכשיו בפחד גדול מאד מפני אימת המשחית הרוצחים הארורים המטילים אימה ופחד על ידי הטילים שלהם וכו' ולכן אם אתה יכול לארח משפחה אצלך זה יהיה חסד גדול מאד מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (ילקוטי שופטים רמז ס"ד) כל מי שהוא עושה חסד כאילו מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר בכל, רואים את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל, האויב והמשחית יורה מאות טילים והקדוש ברוך הוא מוליך את זה על שדות ריקות שלא יהיה חס ושלום שום נזק ופגועים, ולכן עלינו למסור את נפשנו לעשות חסד עם הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים חסד זה עם זה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני, שלמה המלך הקריב אלף קורבנות בכל יום, עם כל זאת אצל הקדוש ברוך הוא יותר חשוב חסד שאחד עושה עם השני יותר מכל הקורבנות, ולכן אם אתה יכול לעשות את החסד הזה להזמין אצלך משפחה אחת מהדרום ולארח אצלך זה דבר גדול מאד מאד.
נא ונא ראה לחזק את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך, כי על יד אמונה נתבטל מהאדם כל הפחדים ורביז"ל אמר (ספר המידות אות מריבה סימן נ"ד) מי שיש לו אמונה אינו ירא מאויבים, העיקר מה שרוצים מאתנו זה אחדות, שעם ישראל יתאחדו יחד כאיש אחד בלב אחד ואמר רביז"ל (ספר המידות אות פחד סימן כ"ד) כשישראל באחדות האומות מתפחדים מהם ומי ייתן שעם ישראל יתאחדו יחד בעת צרה הזו ואז ייפול פחד על האויב.
נא ונא ראה לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך ועיקר התשובה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ה) להשליך את עצמו חזרה אליו יתברך לידע שכל מה שקורה עם האדם זה הכל ממנו יתברך, כי הוא יתברך רוצה שנכניע את עצמנו אליו ונדע שהכל ממנו, ולכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות מריבה סימן כ"א) כשיש הכנעה על ידי זה אין מורא במלחמה כאילו הוא יושב במצור, וחכמינו הקדושים אמרו (שיר השירים פרשה ג' פרשה י"ד) עד שלא יחטא אדם נותנים לו אימה ויראה והבריות מתפחדים ממנו, כיוון שהוא חוטא נותנים עליו אימה ויראה ומתפחד הוא מאחרים, ולכן עלינו לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך ולקיים את המצוות בשמחה עצומה ובפרט לקבל על עצמנו לשמור שבת בשמחה עצומה ומי ייתן שכלל ישראל יקבלו על עצמם לכל הפחות מעכשיו לשמור שבת, שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק א' הלכה א') אילו היו ישראל משמרים שבת אחת כתיקונה מיד היה בן דוד בא, ולכן מי ייתן שעם ישראל יקבלו על עצמם את השבת הבא עלינו לטובה לשמור אותה כהלכתה ואזי כל האויבים והשונאים יפלו ויתבטלו לגמרי, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ה סימן ט"ז) בעת שהאדם שומר את השבת גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיימה.
אני מאד מאד מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עז ולא להישבר משום דבר, כי את כל אחד מנסים בזה העולם בניסיונות קשים ומרים ואשרי מי שמחזיק מעמד ואינו נשבר משום דבר, כי על כל אחד ואחד עובר ניסיונות קשים ומרים, ולכן העיקר הוא לא להתפחד כלל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח) העולם הוא גשר צר מאד מאד והכלל והעיקר לא להתפחד כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר פנחס י"ג תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שהשבת הזו תראה להתפלל הרבה על כלל נשמות ישראל ובפרט בארץ ישראל שאנחנו נמצאים בצרה גדולה מאד כי הפלישתים מתפרעים וכו', ומי יודע אל מה זה יכול להביא וכו', ולכן זכור גם זכור שתפילה בשבת זה בוקע רקיעים, ואמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ה סימן ט"ז) בעת שאדם שומר את השבת גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיימה ולכן כל השבת הזו אנחנו צריכים להתפלל על עם ישראל שישמור אותנו משרו של ישמעאל שמתפרע מאד בשמים ועם ישראל צריכים רחמים רבים כי כולנו בסכנה גדולה מאד ולא לקחת את זה בקלות, כי אנחנו כולנו באותו אוניה
נא ונא תראה גם לשמוח כל השבת, כי בזה שבר ישראל שש ושמח עם השבת ושומר את השבת הקדוש ברוך הוא עוזר לו שיהיה מרוחק מכל העבירות שבעולם, כמאמרם ז"ל (מכילתא בשלח) מי שמשמר את השבת מרוחק מן העבירה ולכן אני מאד מבקש אותך תראה שבשבת הזו יהיה אצלך שבת יוצאת מן הכלל ואל תריב עם אשתך ועם ילדיך וכו', כי שבת שלום, בשבת צריכים להיות בשלום ואהבה עם האישה ועם הילדים ולשבת ביחד בשולחן שבת ולשמוח יחד, ותראה להקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת ותכבד ותייקר את השבת, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות מחבלו של משיח ומדינה של גהינום וממלחמת גוג ומגוג ואנחנו רואים עכשיו עין בעין שכל השלוש נתקיים בנו, אנחנו סובלים חבלי משיח, צרות מרורות של גהינום, וגם יש מלחמות, ומי יודע אל מה זה יביא כי הישמעאלים מתאספים ביחד נגדנו (היו לא תהיה) ואנחנו צריכים רחמים רבים שלא נינזק, ולכן אני מתחנן אליך שבשבת הזאת תעשה כל מה שביכולתך להתפלל על כל לנשמות ישראל בכל העולם כולו ובפרט פה בארץ ישראל, ומי ייתן שבמשך כל השבת תזכה לסיים את כל הספר תהילים, כי אנחנו נמצאים בצרה גדולה מאד מאד ואסור לקחת את זה בקלות כי בנפשנו זה.
העיקר לקבל את עצמנו לא לדבר לשון הרע אחד על השני לא לרכל אחד על השני, כי זה העוון הכי חמור שרק יכול להיות, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו:) שקול לשון הרע כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים אלו הם העבירות הכי גדולות שרק יש ואין עבירות יותר חמורות כמו אלו, אף על פי כן אומרים חכמינו הקדושים שלשון הרע יותר חמור מהשלוש עבירות הכי חמורות, ולכן עלינו לקבל על עצמנו להפסיק להסית אחד נגד השני שזה מה שגורם את כל הצרות לעם ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא ט:) מקדש שני לא נחרב אלא מפני שנאת חינם ועדיין מרקד בינן, ולכן אני מתחנן אליך לכל הפחות בקהילה שלנו אסור לדבר אחד על השני ולרכל אחד על השני ולשנוא אחד את השני ומי שלא יציית אין לו מה לעשות בקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה.
נא ונא ראה לשמוח כל השבת שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך כשבר ישראל שש ושמח בשבת נמצא שמודה בקדושת שבת ועל כל פנים בשבת זו תהיה שמח, כי אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי תענית פרק א' הלכה א') אילו היו ישראל משמרים שבת אחת כתיקונה מיד היה בן דוד בא ולכן תעשה חסד עמך ותקיים את כל זה ואז טוב לך כל הימים.
יען שאחינו בני ישראל הגרים בדרום הם נמצאים עכשיו בצרה גדולה מאד ולכן אם אתה יכול להזמין איזה משפחה על שבת תבוא עליך ברכה, כי אצלו יתברך מאד מאד חביב חסד שאחד עושה עם השני, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) אלמלא גמילות חסד אין כל העולם מתקיים אפילו שעה אחת ובפרט שבניתי את הקהילה רק על יסוד החסד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מטות ט"ו תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מה אומר לך ידידי היקר לי מאד ראוי לנו לראות עין בעין את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בארץ ישראל לעם ישראל ממש ניסים למעלה מהטבע, וחכמינו הקדושים אמרו (נידה ל"א) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו הפלישתים הארורים יורים טילים וכו', והקדוש ברוך הוא עושה ניסים נגלים שנופל על שדות ולא על בתים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') כשיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים ומכסים כל הניסים בדרך הטבע אז תהיה הגאולה, ולכן עלינו להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ולידע שכל מה שקורה עכשיו בארץ ישראל זה ניסי ניסים פלאי פלאות שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים נגלים לעם ישראל ולכל העולם כולו שהכלי משחית הטילים נופלים בשדות ולא נוגעים ברכוש ומכל שכן לא בבני אדם, ממש נפלאות פלאי פלאות, כמו שכתוב (תהילים קל"ו) לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו, זה מה שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) שיש ניסים שרק הוא יתברך יודע ולא בני אדם וכן אמרו (מדרש שמואל פרשה ט') הקדוש ברוך הוא יודע נפלאות שהוא עושה לבריותיו ובריותיו אינן יודעות נפלאות שהוא עושה עמהן, ולכן עלינו לשבח להקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שעושה עמנו ולבקש על הבא שימשיך לעשות לנו ניסים ונפלאות ויצילנו מידי האכזרים פראי אדם וימשיך לעשות לנו ניסים ונפלאות עד שנזכה להיגאל גאולת עולם.
מאד מאד אני מבקש אותך, היום מתחילים ללמוד בסדרת דף היומי מסכת מגילה, שתצטרף גם אתה ללמוד את הדף היומי כי דף גמרא ליום זה זיכוך הנפש והגוף גם יחד ואם היית יודע מה זה לגרוס דף גמרא ליום היית חוזר על הדף הזה כמה פעמים והיית שש ושמח.
וכן היום מתחילים ללמוד את התוספתא כפי הסדר שתיקנתי ללמוד כל יום פרק בתוספתא והיום מתחילים מחדש ללמוד את התוספתא ממסכת ברכות, ולכן תראה להצטרף גם אתה וללמוד בכל יום פרק תוספתא ואתה יכול להוריד את זה מהאתר שלנו שהדפסתי את זה עם ניקוד מלא ובקרוב נדפיס את כל התוספתא ששה כרכים על כל הש"ס, אבל לעת עתה אתה יכול להוריד את זה מהאתר שלנו, בכל יום ויום מתפרסם הפרק תוספתא שלומדים באותו היום, וכן תלמד דף גמרא ירושלמי כפי שתיקנו וכך תבנה לעצמך ב'י'ת' נצחי, כי בזה שהאדם לומד ב'בלי י'רושלמי ת'וספתא בזה הוא בונה לעצמו בית נצחי, רואים בגשמיות בני אדם עסוקים לבנות בית וכו', לקנות בית וכו', להשכיר בית וכו', ואדם היום כאן ולמחר הוא בקבר וכו', עם כל זאת כל אחד עסוק עם הבית הגשמי שלו, ואף אחד לא שם לב שיבוא היום שיצטרך לעזוב את זה העולם והוא צריך בית נצחי להיכנס בו, כי מי שלומד בכל יום ב'בלי י'רושלמי ת'וספתא הרי הוא מכין לעצמו בית נצחי ואל יקל בעיינך דבר זה, וכך מובא (זהר פנחס בראשית ב':) דכל מאן דאישתדל באורייתא בהאי עלמא זכי דיפתחון ליה כמה קרעין להאי עלמא כמה נהורין בשעתי דינפוק מהאי עלמא היא אקדימת קמיה וכו', זאת אומרת כל מי שלומד תורה בזה העולם הוא זוכה שנפתחים לו בעולם הבא כל השערים הסגורים ומכריזים לפניו (ישעיה כ"ו) פתחו שערים ויבוא גוי צדיק, כי כל מי שלומד בזה העולם תורה, אפילו הקצת תורה שלמד בזה העולם הולכת לפניו וזה לו לנחמה ולשמירה וכו', אף אחד בעולם לא רוצה לחשוב מזה וכו', כי הגוף מכסה את הנשמה ולכן לא מרגישים את רוחניות אלוקותו יתברך ולכן לא רוצים להטות אוזן וללמוד את התורה הקדושה ודוחפים את זה מיום ליום וכו', אבל שוכחים שפתאום יבוא היום שייצא מזה העולם ורק הבית הרוחני הזה שבנה כאן בזה העולם זה יישאר עמו לנצח ושמה יתחבא בעת צאתו מזה העולם.
ולכן אני מאד מבקש אותך תציית אותי בדבר זה ולא תתחרט, אין לי פה שום אינטרסים וכו'.
אלא אני אומר לך מה חשוב בשמים ובשמי השמים וכו' וכו', יהודי שזוכה לגרוס בכל יום דף בבלי, דף ירושלמי, פרק תוספתא.
וכן תעשה לעמך שיעור בהלכה, כי רביז"ל הזהירנו על דבר זה יותר מכל הלימודים (שיחות הר"ן שיחה כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, וחכמינו הקדושים אמרו (מגילה כ"ט) כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, ולכן אל תהיה בטלן ראה מה לפניך.
נא ונא תעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ולקחת את החיים בקלות, כי יהיה מה שיהיה אם תמשוך את עצמך לעצבות לעצלות למרירות ולדכאון וכו' וכו', זה יסבך אותך יותר ויותר כי עם עצבות לא מגיעים אל שום מקום, ולכן תמסור את הנפש לך להיות רק בשמחה תשמח את עצמך את אשתך ואת ילדיך ואת כל בר ישראל, כי שמחה מאד חשוב בשמים בר ישראל ששמח עם הנקודות הטובות שיש בו, בזה הוא מגלה את טוהר לבבו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצווה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, ולכן תראה לשמוח עם כל מצווה ומצווה שיש בך ואפילו שנדמה לך שזה לא כתיקנו עם כל זאת המצווה הוא מצווה שאתה מקיים את רצונו יתברך ואין לך שמחה יותר גדולה מזו.
אני מאד מבקש אותך שתתפלל את השלוש תפילות במנין דייקא ולפני כל תפילה תכניס פרוטה לצדקה ואז יהיה מובטח לך שתתקבל תפילתך ברצון למעלה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מטות ט"ז תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל היקר לי מאד … נ"י

הייתי ביבנאל חודש שלם ואת גודל הנחת רוח שהיה לי שראיתי איך שקהילתנו הקדושה מתפתחת בצורה מהירה באופן פלאי וכו', שאי אפשר להסביר את זה לאף אחד את כוח המושך שיש למקום הזה, קהילה קדושה שמתנהלת על פי דעת רביז"ל, חממה של אמונה.
אף שאנחנו סובלים מה שאנחנו סובלים וכו', וכו' עניות ודחקות וכו', ואין לנו מקום לא לישיבה של הבחורים ולא לסמינר של הבנות וכו', וכמו שהקדוש ברוך הוא עשה אתנו ניסים ונפלאות עד עכשיו שהס"מ ימ"ש לא יכול לעשות לנו שום רע, אלא הכניס מקלות בגלגלים וכו', ולא עזר לו כלום, כי הקהילה הקדושה שלנו מתפתחת בצורה בלתי רגילה ממש מקום ניסי כאן, הקדוש ברוך הוא ירחיב לנו הרבה יותר ויותר.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה אני יודע שלהגיע לשמחה זה דבר הכי קשה, כי אין אדם שלא עובר עליו איזה משבר ביום עם כל זאת הקדוש ברוך הוא עושה ניסים נגלים לכל אחד ואחד, וכך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ"ד סימן ב') בא וראה כמה ניסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאילולא היה אוכל פת כשהיא חיה הייתה יורדת תוך מעיו ושורטת אותו אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרוגרתו וככה הוא ניצל שזה הרטיבות שיש לכל אחד בגרון, היינו אדם הוא רק מלא ניסים והוא לא שם לב את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה עמו, שזה ברכת "אשר יצר" שאנחנו מברכים בכל יום אלמלא היה סתום מה שהיה צריך להיות פתוח וכו', והיה פתוח מה שהיה צריך להיות סתום וכו', לא היה לאדם קיום לרגע, ולכן עלינו להודות ולהלל על הניסים ונפלאות של כל אחד ואחד ממנו, ומכל שכן הניסים שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו מהפלישתים הארורים שזה ניסים ונפלאות שלא נפגע בן אדם או רכוש וכו', אלא הכל נופל על שדות, צריכים רק להיות דבוקים באין סוף ברוך הוא ולהיות בטל בעצם עצמיות אלוקותו יתברך שאז נראה את הניסים שעושה אתנו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות יראה סעיף י"ט) מי שדבוק תמיד ביראת השם יתברך הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזוב כבר את כל הדמיונות והשטויות וכו', הלשון הרע והרכילות וכו', שהס"מ הרשע ימ"ש מנסה לגרור אותנו במחלוקות ופירודים וכו', יותר טוב לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולהרגיל את עצמנו לדבר אליו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו בתמימות ובפשיטות גמור וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל ומי שמרגיל את עצמו בזה זה ילווה אותו עד הרגע האחרון, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרק ט"ו) לפי שכל המרבה שיחות ותפילות הם המלווים אותו עד שמגיע לבית עולמו, רואים שרוב העולם עקרו את עצמם ממנו יתברך וכו', ולכן כולם מבוהלים ומבולבלים וכו', ורביז"ל נתן לנו עצה קלה ונעימה להיות רגיל לדבר עמו יתברך בלי שום חוכמות והשכלות כלל אשר גם כל אנשי שלומינו צריכים רחמים לציית את רביז"ל ולקיים את דבריו בתמימות ובפשיטות, כי לצערנו הרב כולם הולכים עם חוכמות, צריכים לרוץ לפעלד וכו', ושוכחים שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו צריכים רק לפתוח את הפה ולדבר אליו יתברך.
אני מאד מאד מבקש ומתחנן אליך אל תהיה בטלן תחטוף בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי, רק אתמול התחילו מסכת מגילה, תעלה על העגלה גם אתה ותהנה מדף גמרא בכל יום, וכן תלמד בכל יום פרק תוספתא שרק אתמול התחלנו מחזור חדש, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום פרק תוספתא שהלימוד הזה ילמדו בעת הגאולה.
ועל כולם תעשה כל מה שביכולתך להיות בשלום עם אשתך תדון אותה לכף זכות, אל תלך ביד קשה וכן אל תלך ביד קשה עם ילדיך, צריכים לרחם על הילדים ולהוריד את עצמו אליהם, כי אין עוד דבר יותר חשוב מזה כי סוף כל סוף הבנים והבנות האלו הם ילדים שלך ואתה צריך לתת להם הרבה תשומת לב וכך הם יגדלו, ואוי להורים שמזניחים את בניהם ובנותיהם שאין מחילה על דבר זה, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות בנים סימן ק"ז) הבנים שוטים כשאביאם כעסן, טבע של בן שהוא תמיד שואל את האבא על כל דבר, אבא מה זה? ואבא עצבני ומגרש אותו וכו', אזי הבן נשאר שוטה, וכן אמר רביז"ל (ספר המידות אות כעס סימן כ"ד) על ידי כעס מוליד בנים שוטים, ולכן תציית כבר את רביז"ל אין לנו אלא מה שכתוב בספרי רביז"ל מה שאחרים אומרים זה הכל דמיונות, ואני לא מדבר רק מה שרביז"ל אמר לנו לעשות וכל מי שמדבר עלי אתה יכול להוציא ספר תורה מההיכל ולהישבע שהאדם הזה נואף, כי כל מי שמדבר עלי הוא פשוט נואף בסתר וכו', כי לא ימלט מי שידבר עלי שלא עבר על שיקוץ תיעוב זיהום וניאוף וכו', יעזור הקדוש ברוך הוא שתתחזק באמונת חכמים, ואם תשמע אחד שמדבר עלי תסתום את הפה שלו ויהיה זה שכרי.
רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ס) שיש אנשים שמאבדים את השם שלהם שכולם מדברים עליו שזה מסירת השם שהוא מוסר את נפשו כדי להציל את עם ישראל מכיליון, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לציית את רביז"ל בלי שום חוכמות והשכלות כלל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מטות י"ז תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל… נ"י

חכמינו הקדושים אמרו (תענית כ"ו.) חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל; ועל זה אנחנו מתאבלים היום הזה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשנו. אך כעת שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשנו, ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום, בנין בית המקדש, רק להשתדל בבניינו. על כן מאד צריך להיזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו וכו', עיין שם, ודבר זה סובב גם על החמשה אירועים שנארעו לאבותינו בשבעה עשר בתמוז, הרי העבר כבר עבר וכו', ועלינו לראות איך אנחנו מתקנים את ההווה והעתיד וכו', ומי יודע אם לא שכל אחד ואחד מאתנו לא חייב בהחורבן והצרות שמסבבות את כלל נשמות ישראל עכשיו וכו', ולכן כל אחד מאתנו צריך לשוב בתשובה שלימה פן ואולי הוא המעכב את הגאולה ובנין בית המקדש.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (יומא ט.) שחורבן בית המקדש השני היה רק מחמת שנאת חינם שבא מלשון הרע ורכילות, ולכן על כל אחד ואחד מאתנו לעקור מעצמו את המדות הגרועות האלו שהם לשון הרע ורכילות שאחד מדבר נגד השני כל דבר אסור, ומרכל אחד על השני וכו', שזה הדבר הכי גרוע, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ואני רוצה לעקור את דבר זה מקהילתינו הקדושה, כי הס"מ אורב על כל אחד ואחד שיכשל בעוון החמור של לשון הרע ורכילות, שזה הורס את האדם לגמרי, כי אחד יכול לשבת במקום אחד ולדבר על הזולת שנמצא במקום אחר, ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) לשון הרע עבידא להתקבל, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן ח') לשון הרע כד לא תיעול מילא כולא תיעול פלגא, ולכן דייקא בשלוש שבועות אלו שהם נקראים 'בין המצרים', עלינו לשמור יותר ויותר מלשון הרע ורכילות שזה אבי אבות הטומאה, ואין אדם מדבר לשון הרע ורכילות אלא כשהוא פגום לגמרי בנפשו ובפרט בניאוף כמו כלב, ואמרו חכמינו הקדושים (פסחים קי"ח.) כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים; כי אין לך נואף כמו כלב הזה, ולכן אם תמצא אדם שמדבר לשון הרע ורכילות, דע לך שהוא נואף וצריכים להתרחק ממנו כמו שמתרחקים מכלב שוטה, שאמרו חכמינו הקדושים (יומא פג: (סימן לכלב שוטה פיו פתוח.
נא ונא חוס ורחם על עצמך ותעשה כל מה שביכולתך להצטרף ללמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, ורק זה מה שילווה אותך, ואל תחייה באשליות שיש טוב מזה הדף היומי של היום מגילה ד', ואתה לא יכול לתאר ולשער מה דף גמרא יכול לעזור לך וכו', ויבוא היום שכל הדפים של גמרא שלמדת כל יום ויום הם יצילו אותך מרדת שחת, ואל תיקח את זה בקלות, וביותר מועיל דף גמרא לשמירה, כי הד' מלאכי השמירה שהם ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ראשי תיבות ג'מ'ר'א', ואי אפשר להסביר לאדם מעלת לימוד גמרא אפילו בגירסא, ואפילו שלא מבין את הכל וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובוודאי מה שאדם למד בזה העולם מזכירים לו אחר כך בשמים, כמובא בדברי האריז"ל (לקוטי תורה עקב), ובדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) שלעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד אף אם שכח, ולכן תהיה חזק מאד בלגרוס בכל יום דף גמרא אפילו שזה יבוא לך במסירות נפש, ואל תסתכל שאתמול לא למדת את הדף היומי וכו', ומי יודע אם מחר תלמד את הדף היומי וכו', אין לך רק היום הזה, כמו שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה.
וכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ועל ידי זה תגרום להתקרבות הגאולה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מטות י"ח תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

אנחנו נמצאים עכשיו בימי 'בין המצרים', ועלינו לבקש רחמים מרובים על כלל נשמות ישראל הנמצאים בצרה וצוקה וכו', בכל העולם כולו, ובפרט בארץ ישראל, והן אל כביר ולא ימאס, ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ברכות ח.) שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים; וכן כל אחד מאתנו צריך לבקש על נפשו, אשר נמצא בצרה גדולה מאד, כי עובר על כל אחד ואחד מאתנו צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', ואשרי מי שמתחזק במדת הסבלנות, אשר אין עוד מדה יותר יקרה מזו, ואשרי אדם שקונה לעצמו את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאדם צריך להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ועיקר הסבלנות צריכים בעת תפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, ולכן דייקא בימים טרופים אלו שנקראים 'בין המצרים', צריכים להרבות בתפלה ובקשה על הכלל והפרט וכו', ולא להכנס בשום לחץ, אלא להמשיך להתפלל להקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם עלינו, ויוציאנו מכל הצרות שאנחנו מסובבים בהם.
רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"ס) שהצדיק מאבד את שמו שזה מסירות נפש שהוא מוסר שמו שהוא נפשו, כמו שכתוב (בראשית ב') "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו" כי השם הוא הנפש, ועל ידי זה הוא מציל את נשמות ישראל מכליון, ולכן ראה לשמור מאד מאד לא לדבר על צדיק שדבוק בו יתברך, ולא מסיח דעתו כרגע ממנו יתברך, וחכמינו הקדושים אמרו (תנחומא תולדות) על הפסוק (מלכים א' י"ג ד') "ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכל להשיבה אליו", מכאן אתה למד שחס הקדוש ברוך הוא על כבוד אותו צדיק יותר מכבודו; כי אוי ואבוי מי שמדבר על הצדיק אשר דבוק בו יתברך, ואין הקדוש ברוך הוא מוחל לו, והוא יקבל את עונשו מקודם או אחר כך, וצריכים מאד מאד לשמור שלא יהיה לו חלק בין אלו שמדברים על הצדיק כל דבר אסור, וכך אמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ג' סימן א') מה התמרה הזו עושה תמרים, ועושה קוצים, וכל מי שהוא מבקש לגבות תמרים הקוצים שיש בה שולטין בו, כך הם הצדיקים כל מי שאינו משמר עצמו מהם, נשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, ואף כל דבריהם כגחלי אש; וצריכים מאד מאד לשמור לא לפגוע בהם, כי ביותר הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם מאחר שהם דבוקים בו יתברך, אשר עליו כביכול נאמר (דברים ד' כ"ד) "כי הוי"ה אלקיך אש אכלה הוא אל קנא", והצדיק שנכלל בו יתברך הוא גם כן אש, ולכן אסור לשחק עם האש כי יכולים להשרף בקלות.
מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ללמוד בכל יום מקרא מפרשת השבוע, משנה כסדרן, ותהיה חזק ללמוד דף גמרא בסדרת הדף היומי, הדף היומי של היום מגילה ה', וכן ללמוד הלכה שמאד מאד הזהירנו רביז"ל על זה, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מחוייב ללמוד בכל יום הלכה, ובפרט עכשיו 'בין המצרים', כדאי ללמוד את ההלכות השייכים לימים מרים אלו, וכן כל הלכות תשעה באב, יעזור הקדוש ברוך הוא שיתהפך הימים האלו לימים טובים.
אתה צריך לדעת שעיקר השלימות בזה העולם הוא רק להיות בשמחה ולהרבות בלימוד תורה הקדושה, אשר אין למעלה מזה, וכך מובא בזוהר (ואתחנן ר"ס.) תא חזי כמה הוא חילא תקיפא דאורייתא, וכמה הוא עלאה על כלא, דכל מאן דאשתדל באורייתא לא דחיל מעלאי ומתתאי, ולא דחיל ממרעין בישין דעלמא, בגין דאיהו אחיד באילנא דחיי ויליף מיניה בכל יומא, דהא אורייתא תוליף לבר נש למיזל בארח קשוט, תוליף ליה עיטא היך יתוב קמי מאריה לבטלא ההיא גזרה, דאפילו אתגזר עליה דלא יתבטל האי גזרה, מיד אתבטל ואסתלק מניה, ולא שריא עליה דבר נש בהאי עלמא, ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא ולילי ולא יתעדי מינה, הדא הוא דכתיב (יהושע א' ח') "והגית בו יומם ולילה", ואי אתעדי מינה דאורייתא, או אתפרש מינה, כאלו אתפרש מאילנא דחיי [בוא וראה כמה הוא חזק כח התורה, וכמה הוא עליון על הכל, שכל מי שמשתדל בתורה אינו פוחד מעליונים ותחתונים, ולא פוחד ממקרים רעים שבעולם, מפני שהוא אוחז בעץ החיים ואוכל ממנו בכל יום, שהרי התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך אמת, מלמדת אותו עצה כיצד ישוב לפני רבונו, ואפילו יגזר עליו מיתה, הכל יתבטל ויסתלק ממנו, ולא שורה עליו, ועל כן צריך להשתדל בתורה יומם ולילה ולא יסור ממנה, זהו שכתוב (יהושע א') "והגית בו יומם ולילה", ואם מסיר ממנו את התורה או פורש ממנה, כאילו פורש מן החיים].
רק חזק ואמץ לקיים את כל זה, ואז הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מכל רע, ומכל צרה וצוקה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל מתפלל על הזולת שזה הגמילות חסד הכי גדול, ובפרט עכשיו כשאחינו בני ישראל בארץ ישראל נמצאים בצרות גדולות מאד, ראוי להרבות בתפלה עליהם, יעזור הקדוש ברוך הוא שהתפלות שלנו תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ונזכה כבר לראות בנחמת ציון וירושלים, בביאת המשיח, ונזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מטות י"ט תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

עלינו לתת תודה והודאה להקדוש ברוך הוא בכל יום ויום על הנסים ועל הנפלאות שהוא עושה עם עם ישראל, ממש נסים ונפלאות פלאי פלאות, עד כדי כך שנתקיים מה שאמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו, וזה סימן גדול שקרובה גאולתינו, כי לא בחינם הקדוש ברוך הוא עושה איתנו נסים כדי שנתעורר לחזור אליו יתברך, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') שעיקר הגלות הוא רק מחמת חסרון אמונה, ועל ידי זה מתרשלים מתפלה, כי כשבר ישראל מאמין שהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה בכל יום ובכל שעה ובכל רגע, על ידי זה הוא מתפלל אליו יתברך, ומבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך, ואז רואה נסים, ועיקר הנסים הם בארץ ישראל, ויש בני אדם המכסים את הנסים בדרך הטבע, וכשתכלה זאת ותתרבה האמונה בעולם אז יבוא משיח, כי עיקר הגאולה תלוי בזה, כמו שכתוב (שיר השירים ד') "תבואי תשורי מראש אמנה"; ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט הושע רמז תקי"ט) את מוצא שאין הגלויות מתכנסות אלא בשכר אמונה, וכן אתה מוצא שלא נגאלו אבותינו אלא בזכות האמונה, ולכן עלינו להתחזק עכשיו ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולהחדיר בדעתינו אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ורואים בחוש את הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל שהפלשתים הארורים יורים טילים וכו', ואף טיל לא נופל על בתים או על נפשות חס ושלום, אלא על שדות פתוחות, שזה נס בתוך נס, וצריכים רק לפתוח את העינים ונראה את הנסים נגלים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ובזכות זה שנתבונן על גודל חסדיו יתברך שעושה עם כל אחד ואחד מאתנו, דייקא על ידי זה קרובה ישועתינו לבוא, ונזכה להגאל גאולת עולם.
נא ונא הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, כי כל דיבור ודיבור שמדברים עמו יתברך זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודע מעלת הדיבורים שתדבר אליו יתברך, אז לא היית מפסיק מלדבר מהרגע שהיית קם מהשינה, עד הרגע שהיית הולך לישון, והתפלה זה הדביקות באין סוף ברוך הוא, כמו שכתוב (דברים י' כ"א) "הוא תהלתך והוא אלקיך", ולכן אל תהיה בטלן תספר לו יתברך כל מה שעובר עליו, ותבקש ותתחנן ממנו יתברך שיחוס וירחם עליך ולא יוכלו שונאיך לעשות לך שום דבר, אלא יתבטלו לגמרי כעפרא דארעא, אשרי מי שמחדיר בעצמו אמונה פשוטה שאין בלעדו יתברך כלל ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואף אחד לא יכול לעשות לו שום דבר, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, כי אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך.
אני מאד מבקש אותך שתראה ללמוד בכל יום את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות לנפש, ואשרי מי שחוטף בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, ואין לתאר ואין לשער את המעלה הנוראה הזו של לימוד דף גמרא ביום, והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע, וחכמינו הקדושים אמרו (סנהדרין כ"ד.) במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל; ולכאורה איך יכולים לומר על תלמוד בבלי את הלשון הזה שהושיבני בחושך כמתי עולם? אלא הפירוש הוא אחרת, דייקא מחמת שאנחנו נמצאים בגלות מר מאד שחושך לנו ולא אור, והושיבו אותנו במחשכים, ואנחנו נדמים בגלות כמו מת, מה יכול להחיותינו? על זה אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל, היינו ללמוד הרבה תלמוד בבלי, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) שהקליפה המחטאת את העולם בכל מיני לכלוך נקראת לילי"ת, שעולה כמספר תלמו"ד ועל ידי לימוד תלמוד מבטלים אותה לגמרי, והשם של הקליפה נקראת על שם יללה שאדם מילל מרוב צער ומרירות שעובר עליו, ומאבד לו את הרצון לשוב אליו יתברך, וכן נקרא על שם לילה, שאז הוא זמן חושך, ועל ידי לימוד תלמוד מאיר לו הלילה בסוד (תהלים קל"ט) "ולילה כיום יאיר", ולכן אשרי מי שלומד תמיד גמרא שהיא תלמוד, שעל ידי זה יאיר לו אפילו בגלותו המר, ויאיר עליו מלך הכבוד אורו יתברך, וזכור גם זכור מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"ו:) גמרא גמור זמורתא תהא; ופירשו צדיקים "גמרא גמור", אם אתה תלמוד גמרא, אזי "זמורתא תהא" מלשון אזמר כל עריצים ולהכרית את כל הקוצים הסובבים את השושנה העליונה שזה נשמת האדם, אם אדם לומד הרבה גמרא, על ידי זה הוא מכרית ממנו את הקליפות והמשחיתים שברא מחמת עוונותיו, וכן מובא (תוספתא פרה פרק ט"ז) רבי עקיבא אומר זמר בה תדירא זמר; אפילו שלומד את הגמרא בחינת זמר וכו', זה מזמר ומכרית ממנו את כל הקליפות המסבבים אותו עד שזוכה לטהרת המח.
הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, ונזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מטות כ' תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שהשבת הזו תשתדלו מאד מאד להיות בשמחה, ולבקש ממנו יתברך רחמים מרובים על עם ישראל הנמצאים בארץ ישראל ובכל העולם כולו בסכנות גדולות מאד, והן אל כביר לא ימאס, ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ברכות ח.) שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים; ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; ואמר (ספר המדות אות שמחה סימן נ"ז) מי שמתפלל בשמחה הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו; ואמר (שם סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ולכן צריכים להיות בשמחה על עצם העובדה שאנחנו זוכים לשמור שבת קודש שאין למעלה מזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה כ"ה סימן ט"ז) בעת שאדם שומר את השבת גוזר גזירה והקדוש ברוך הוא מקיימה; ולכן אין עוד טוב ונעים כמו שאדם מתפלל בשבת מתוך שמחה על כלל נשמות ישראל שהתפלות האלו מקובלות בשמים מאד מאד, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שאדם צריך להאמין בהקדוש ברוך הוא שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, כמו כן צריך אדם להאמין בעצמו שגם לו יש יכולת לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא מבקש, והיות שאנחנו נמצאים עכשיו בסכנה בכל העולם כולו, ובפרט בארץ ישראל, ולכן עלינו להתפלל כל השבת על ישועות והצלחת עם ישראל, ומי יתן שכל אחד ואחד מאתנו יזכה לסיים את כל ספר התהלים במשך כל השבת, לא צריכים בפעם אחד, אלא בליל שבת ובשבת בבוקר, ובשבת אחר הצהרים וכו' וכו', וכך עד הבדלה זכה לסיים את כל ספר תהלים שהבטיח דוד המלך שמי שיאמר את המזמורים שלו, יומשך עליו ישועה ורחמים מרובים.
העיקר שבכל העיקרים גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) שצריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, וחכמינו הקדושים אמרו (שיר השירים רבה פרשה ו' סימן ד') על הפסוק (יחזקאל כ') "ואת שבתותי קדשו" במה את מקדשו? קדשהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, דכתיב (שמות ל"א) "כי אות היא ביני וביניכם לדעת כי אני הוי"ה" וגו', אני השם נאמן לשלם שכר טוב לכם; וזכור גם זכור שכל ההשפעות בששת ימי החול באים לאדם רק בזכות השבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], ולכן ראה כל השבת רק להיות בשמחה עצומה ותשמור מאד מאד מכעס וקפידות ומריבות או ויכוחים בביתך, כי שבת שלום ויום מנוחה, ואי אפשר להסביר לבני אדם מה זה שבת? שאז כביכול הקדוש ברוך הוא מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד שאין בששת ימי החול, ומי שרק פותח את העינים יכול להרגיש בשבת אחרת לגמרי, כי שבת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח) מהו שבת? שמא דקודשא בריך הוא, שמא דשלים מכלא סטרא, שבת הוא השם של הקדוש ברוך הוא כביכול מאיר אורו בגילוי רב ונפלא מאד בלי שום לבושים, ואם אדם היה מכין את עצמו בששת ימי החול ליום השבת, אז היה מרגיש בשבת אור כזה שאי אפשר לתאר ולשער כלל, מלבד שכל יום ויום יכין את עצמו לשבת שזה מה שאנחנו סופרים את הימים, היום ראשון בשבת וכו', היום שני בשבת וכו' וכו', עד שמגיעים ליום השבת שאז התענוג הכי גדול להתענג בו, כמובא בזוהר (פקודי רנ"ח) על הפסוק (קהלת ח' ט"ו) "ושבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלקים תחת השמש", שזה סובב על השבת שאז הוא מצוה גדולה מאד לאכול ולהתענג בתענוגי שבת, ולשמוח עמו יתברך, ובשכר זאת יזכה לעולם הבא, וכבר אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מדוע שלא תהיה שמח כל השבת? ומה צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים? עיין שם.
ואשרי מי שמבלה את השבת בתפלה ובלימוד תורה הקדושה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א ח') תני רבי שמעון בן יוחאי, אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג, אמר לה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל היא בן זוגך, וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו דבור (שמות כ') "זכור את יום השבת לקדשו"; ולכן מה טוב ומה נעים כשאדם זוכה ללמוד בשבת תורה, וכן עוסק בתפלה, ועל כולם צריכים להקפיד לבוא להתפלל את השלוש תפלות היינו קבלת שבת, ושבת בבוקר, ובמנחה בשבת במנין דייקא, כי אז קוראים בתורה, ואשרי מי שלא מפספס להתפלל בציבור בשבת קודש, ושומע קריאת התורה, שזה יביא לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר מסעי כ"ב תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש את אנשי שלומינו היקרים שתרבו בתפלה ובקשה על נשמות ישראל הנמצאים בצרה ובצוקה, ואסור לקחת את זה בקלות, כי כשמדת הדין מתוחה אזי צריכים להרבות בתפלה, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים כ') "למנצח מזמור לדוד יענך הוי"ה ביום צרה", זה שאמר הכתוב (תהלים צ"א ט"ו) "יקראני ואענהו". אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשין אותי והן משתתפין בכבודי, כבודי עמהן, באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר "יקראני ואענהו", למה, "עמו אנכי בצרה"; ולכן דייקא עכשיו זה עת רצון גדול מאד לפעול אצלו יתברך שיאמר למלאך המשחית הרף, ובפרט כשעם ישראל קיבלו את התורה, אמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"ב סימן ז') על הפסוק (תהלים פ"ב) "אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם", כשעמדו ישראל בסיני וקיבלו את התורה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המות על כל עובדי כוכבים יש לך רשות בהם, ועל אומה זו אין לך רשות בה שהם חלקי, כשם שאני חי וקיים כך בני קיימין; ולכן דייקא עכשיו בעת צרה עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לבקש ולהתחנן אל הקדוש ברוך הוא על כלל נשמות ישראל בכלליות, וכל אחד ואחד יבקש על עצמו בפרטיות, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה א') אם באה על האדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא להקדוש ברוך הוא, כי אף אחד בעולם לא יכול לעזור לנו רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואם אנחנו רואים כל כך הרבה צרות שבאים על כלל נשמות ישראל, עלינו להרבות בתפלה ובקשה, ולחזור בתשובה שלימה, כי ישראל ערבים זה לזה, ועלינו למסור את נפשינו עכשיו לבקש רחמי שמים מרובים, כי הפלשתים הארורים ממטירים טילים לכל ערי ארץ ישראל, וכן יש כל כך הרבה סובלי חלאים בכל בתי חולים וכו', וכן יש כל כך הרבה גזירות רעות על לומדי תורה וכו', וכן יש כל כך הרבה דאגות הפרנסה שאנשים הגיעו ממש לחוסר לחם וכו', פשוטו כמשמעו, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בהר) אדם כיון שמגיע לו צרה ועושה תשובה, הקדוש ברוך הוא מצילו כך פעם ראשונה ושניה חזר בו יפה, ואם לאו הקדוש ברוך הוא מביא עליו צרה, ודעו מה הקדוש ברוך הוא מנסה את ישראל לדעת אם יעשו תשובה וכו', ולכן עלינו לחזור בתשובה שלימה ולברוח רק אליו יתברך, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לנו, וכן עלינו להרבות בלימוד תורה הקדושה, ואל יחסר לנו יום אחד מבלי לימוד מקרא משנה גמרא מדרש, שהד' לימודים האלו הם כנגד ד' עולמות עשיה יצירה בריאה אצילות, ודייקא עכשיו שאנחנו מסובבים עם כל כך הרבה יסורים, עלינו לצפות על ישועות גדולות בכלליות ובפרטיות, כמאמרם ז"ל (מדרש תהילים כ') אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם באותה שעה אתם נגאלים, שנאמר (תהלים כ') "יענך הוי"ה ביום צרה".
מאד מאד אני מבקש אותך שתעזור לי להמשיך את בית התבשיל "אהל אברהם" עם מה שרק תוכל, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, ואני רוצה שיברכו ברכות בקול גדול, וישתדלו שכל אחד ואחד יהיה לו לאכול בשפע, כי כל החיים שלי תלויים אך ורק בבית התבשיל "אהל אברהם", ולכן רציתי מאד מאד שיהיה אוכל בשפע הן להגברים והן להנשים והן להילדים, ולתת לכולם לאכול ולשתות, ולא לקמץ, ובזכות הצדקה והחסד הזה נזכה להגאל גאולת עולם, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ואני מאד מאד מקפיד שיתנו לכל אנשי שלומינו לאכול בלי יוצא מן הכלל, וחס ושלום שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים וכו', על אף שאנחנו נמצאים במצבים קשים מאד שאין לנו מבנה איפה לאכסן את הבית התבשיל "אהל אברהם" ואנחנו צריכים לאכול בחוץ מפני רשעות הרשעים, עם כל זאת אני מקווה להקדוש ברוך הוא שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ויהיה לנו מבנה הן לבית התבשיל "אהל אברהם", והן לישיבה קטנה והן לישיבה גדולה לבחורי חמד, והן להסמינר להבנות שלנו, כי הקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעזוב אותי, וכמו שעזר לי עד עכשיו, ימשיך לעזור לי, ומי שרק יעמוד נגדי יהיה לו מפלה גדולה שלא חלם, וקללת קין ילווה אותו כל זמן שנושם וכו', מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותי די.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר מסעי כ"ג תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

בימים טרופים אלו שאחינו בני ישראל נמצאים בפחדים גדולים מאד וכו', מה יולד יום וכו', עלינו לחזק ולעודד ולשמח את כלל נשמות ישראל על ידי הפצת ספרי רביז"ל, שבפירוש השאיר לנו מוהרנ"ת ז"ל צוואה ארבע ימים קודם הסתלקותו, ואמר "העובדה שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", ולכן עלינו לקיים את צוואתו להפיץ את ספרי רביז"ל שרק זה מרגיע את העצבים של האדם, כי רביז"ל מחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, וכשיש לאדם אמונה על ידי זה כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד לדבר הרבה דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ולחזק ולעודד ולשמח את כל בר ישראל, ואלו הם החוברות והקונטרסים שהם תמצית דברי רביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל, ולכן אשרי מי שזוכה להפיץ אותם ויתברך מפי אל עליון.
נא ונא תעשה כל מה שבידיך רק להיות תמיד שש ושמח ועם פנים שוחקות, ועל ידי זה תחייה עוד יהודי שזה דבר גדול מאד מאד, כי הפחד שיש עכשיו בכל הארץ זה אין לתאר ואין לשער כלל, וכל אזעקה מכניס אימה ופחד בבני אדם, ולכן עלינו לקיים את רצון רביז"ל להפיץ את אור רביז"ל בין כל שכבות העם, וכבר אמר רביז"ל להחיות יהודי זה לא דבר קטן, ואמרו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם].
כדי להנצל מפחדים יתירים וכו', וכן להיות שמור מכל מיני היזקות וכו', וסכנות וכו', כדאי לבדוק הדבר הראשון את המזוזות, כי כשיש מזוזות כשרות בבית אין מה לפחד כלל, כי כך מובא בתיקוני זוהר (תיקון י') על הפסוק (דברים ו' ט') "וכתבתם על מזזות ביתך", מזוזת כתיב זז מות, [היינו מזוזת הם שתי מילים זז מות, בבית שיש מזוזה שמה לא יקרה מות, ולכן צריכים להזהר מאד מאד לבדוק את המזוזות של הבית], וכן מובא בזוהר (ואתחנן רס"ג:) פקודא למקבע בר נש מזוזה לתרעיה למהוי כל בר נש נטיר מעם קודשא בריך הוא [מצוה לאדם לקבוע מזוזה בפתח ביתו, כדי שיהיה כל אדם שמור מהקדוש ברוך הוא] כד נפיק וכד עייל [כשיוצא מפתח ביתו וכשנכנס לביתו] ורזא (תהלים קכ"א) "הוי"ה ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם" בגין דרזא דמזוזה איהו קאים תדיר לפתחא [מפני שסוד המזוזה תמיד מונחת בפתח של הבית] ודא איהו פתחא דלעילא [שזה נגד הפתח העליון ממנו יתברך] ודא איהו דרגא דאקרי שומר לאשתכחא בנטירו [וזה סוד השמירה ששומר את האדם] דבר נש לאו איהו נטיר בר נטירו דקודשא בריך הוא דאיהו נטיר תדיר וקאים לפתחא ובר נש לגו [כי אדם הוא לא שומר, ולא יכול להשמר, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר תמיד ונמצא בפתח הבית, והאדם נמצא בפנים] ותו דלא ינשי בר נש דוכרנא דקודשא בריך הוא לעלמין [ועוד טעם למה המזוזה בפתח הבית, כדי שאדם תמיד יזכור בהקדוש ברוך הוא ביציאתו מהבית, ובכניסתו אל הבית], ולכן אשרי האדם שבודק את המזוזות שלו, ובפרט בעיתים הללו ששורה דינים וכו', אזי צריכים לשמור מאד מאד שיהיה לו מזוזות כשרות, ואסור להקל בזה, כי המקל בזה מקל בחייו, ותיכף ומיד כשאין על פתח הבית מזוזות כשרות, צריכים לחשוש שלא יקרה חס ושלום משהו, וכך מובא (זוהר חדש רות) בפתח המצוי מזוזה אין מזיק ואין שטן ואין פגע רע מתקרב אליו.
וכן צריכים לבדוק את התפילין אם הם כשרות, כי אי אפשר להסביר לבן אדם מעלת מצות תפילין, ומעלת האדם שמניח תפילין, ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות מ"ד.) כל המניח תפילין מאריך ימים, ואמרו (פסיקתא זוטרתא שמות) כל המניח תפילין כאילו קרא בתורה, ואמרו (ילקוט שמות רמז רכ"ב) אמרו ישראל לפני המקום אנו רוצים ליגע בתורה יומם ולילה אבל אין לנו פנאי, אמר להם הקדוש ברוך הוא קיימו מצות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים יומם ולילה; ואם היה אדם יודע מעלת הזוכה להניח תפילין של יד ותפילין של ראש, היה נזהר בזה מאד מאד, והמצוה הזה ממשכת לאדם חיים ודביקות באין סוף ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות מ"ג:) כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו, הכל בחיזוק שלא יחטא; כי כשאדם שש ושמח עם מצות תפילין שהניח היום, השמחה של המצוה לא יתן לו לחטוא, ולכן אשרי מי שנזהר מאד מאד במצות תפילין, ומשתדל מאד לבדוק את התפילין שלו וכן את המזוזות שלו שיהיו כשרות, וכדאי ששתי מצוות אלו שישמרו את גוף האדם ואת ביתו מכל מיני נזקים וכו' וכו'.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
הקדוש ברוך הוא ששומר את עם ישראל, ישמור אותך מכל רע, ואתה וביתך שלום, ולא יארע לך שום נזק ותקלה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר מסעי כ"ד תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להחדיר בעצמך את המדה היקרה של סבלנות, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שמדת הסבלנות שהוא אריכות אפיים תלוי באמונה, ככל שאדם מחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא יתברך נמצא ואין בלעדו נמצא, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כמו כן קונים לעצמם את מדת הסבלנות, שזה המדה הכי יקרה שרק יכולים לקנות לעצמו, כי אם יש סבלנות יש הכל, "כי הסבלן הוא המנצח", ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראה להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי אשתך, ואז תהיה המוצלח הכי גדול בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ולכן דייקא בימים קשים האלו מה שעובר על עם ישראל בכל העולם כולו, ובפרט בארץ ישראל שהפלשתים הארורים יורים טילים בכל ערי ארץ ישראל, ורואים בחוש את הנסים נגלים נסים פתוחים שהקדוש ברוך הוא עושה שזה לא נוגע לא בנפש ולא ברכוש, אלא הכל נופל על שטחים פתוחים וכו', רואים בחוש איך שהקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל, ועלינו להמשיך להתפלל בכל יום על כלליות ישראל בכל העולם כולו, ובפרטיות על עם ישראל היושבים בארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמריהם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה.
נא ונא עכשיו בימי בין המצרים עלינו לבקש רחמים מרובים על גלות ישראל, ועל צרת השכינה, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) והנה מה שעבר אין, כי כבר נשרף בית מקדשינו. אך כעת שהשם יתברך מצפה לשוב אלינו ולחזור ולבנות בית מקדשינו, ראוי לנו שלא לעכב חס ושלום בנין בית המקדש, רק להשתדל בבנינו, על כן מאד צריך להזהר לקום בחצות, להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שיחרב הבית המקדש, ואפילו אם לאו אולי הוא מעכב עתה בנין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו הוא גרם להחריבו, על כן צריך להזהר מאד לקום בחצות, ולהיות מתאבל מאד על חורבן בית המקדש, והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון לשום לאבלי ציון (ישעיה ס"א) "פאר תחת אפר"; ואשרי מי שזוכה בעת שמתבודד עמו יתברך לבקש על כלליות נשמות ישראל, ועל הגאולה שלימה, ובניין בית המקדש, כי למעלה בשמים יש היכל מיוחדת לכל אלו שמורידים דמעות על צרות וגלות ישראל.
נא ונא תעשה לעצמך קביעות לבוא לבית הכנסת להתפלל שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ועל ידי זה תזכה לאריכות ימים ושנים, וכן תהיה שמור משונאים וממזיקים וכו', כמאמרם ז"ל (גיטין ז.) שלח ליה מר עוקבא לרבי אלעזר בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות מהו שרטט וכתב ליה (תהלים ל"ט ב') "אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי", אף על פי שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום, שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו, שלח ליה (תהלים ל"ז ז') "דום להוי"ה והתחולל לו" דום להוי"ה והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין מאיליהן הדבר יצא מפי רבי אלעזר ונתנוהו לגניבא בקולר וכו', הרי שלך לפניך שאם אחד מצער אותך, תקפיד מאד להתפלל בערב ובבוקר בבית הכנסת, והשונאים שלך יפלו נפילה אחר נפילה.
ידוע שמחלת העצבים באים להאדם העיקר מחמת חסרון השמחה, כי תיכף ומיד כשאדם נופל במרה שחורה ובעצבות ובדכאון פנימי רחמנא ליצלן זה מחלת העצבים וכו' וכו', ולכן עיקר הרפואה לצאת מזה זה רק שמחה, ולהכריח את עצמו בכל מיני אופנים שבעולם רק להיות בשמחה, ולא בחינם שרביז"ל הזהיר אותנו על שמחה יותר מהכל, כי על כל אחד ואחת עובר בכל יום כל מיני משברים וגלים, צרות ויסורים ומכאובים, עניות ודחקות וצמצומים וכו' וכו', שזה מושך את האדם אל העצבות ואל העצלות, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן מוכרחים להכריח את עצמו עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, וזה לא עבודה קלה ופשוטה, אלא עבודה הכי קשה, ואשרי מי שמכריח את עצמו להיות תמיד בשמחה, אזי לא יסבול משום מחלות הקשורים אל מחלת העצבים וכו'.
אני מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך לחטוף בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא, שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, כי דף גמרא ישמור אותך מכל רע, וימשיך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, והלוואי שתוכל להצטרף אל אחד מהשיעורים שבקהילתינו, שלומדים ברבים את הדף היומי, כי יש כבר בהקהילה שלנו כמה שיעורים בזמנים נפרדים ללימוד דף היומי, ולכן ראה להתחבר אל אחד מהשיעורים שמתאים לך מצד השעות.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר מסעי כ"ה תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

ראה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, שהוא יתברך מנהיג את העולם בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה בעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואין דבר שלא יהיה מושגח ממנו יתברך, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ובידיעות האלו אדם יכול להתחזק ביתר שאת וביתר עוז, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) שכל מיני צער וכל היסורים אינם רק מחסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום יסורין, ואינו מרגיש שום צער, כי (איוב א') "הוי"ה נתן והוי"ה לקח", ואף על פי שיש יסורין שבהכרח מרגישים אותם, כגון היסורים שבאים מחמת ההרכבה, כמו יסורים שיש מיציאת הנשמה מן הגוף, והם יסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף, ומחמת שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק, על כן בהכרח מרגיש היסורים בעת הפירוד, אף על פי כן היסורים קלים מאד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך, ומכל שכן שאר מיני צער ויסורין שאין מרגישין כלל כשיש לו דעת, ועיקר הצער מהיסורין, הוא מחמת שנוטלין ממנו הדעת כדי שירגיש היסורין; ולכן צריכים לחזור על האמונה הקדושה בכל פעם מחדש, כדי שלא יפול בדעתו וכו', ויחשוב שיש חס ושלום איזה טבע מקרה ומזל וכו', שמשם באים כל הצרות והיסורים וכו', ועיקר שלימות הדעת הוא (דברים ד' ל"ה) "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", וכתיב (דברים ד' ל"ט) "וידעת היום והשבת אל לבבך כי הוי"ה הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד", ועל ידי זה יפתח לבו וכו', ופיו לדבר עמו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם, 'שמלא כל הארץ כבודו' (ישעיה ו'), והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה, ושומע התפילה. ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה, הן הן אפיקורסות וקשיות, שהיצר הרע מקשה את לבו ליפול ברעה; ולכן צריכים להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא מהרגע שפותח את העינים מהשינה, עד הרגע שסוגר את העינים בעת השינה, אדם צריך תמיד לדבר עמו יתברך, ועל ידי זה יהיה שמור מכל מיני מזיקים וממקרים רעים, ומכל מיני משחיתים שיש היום בעולם, ולכן מה טוב ומה נעים לכל בר ישראל להרגיל את עצמו אשר בכל פעם כשהוא יוצא מפתח ביתו, ישים את ידו על המזוזה ויתפלל תפלה קצרה, רבונו של עולם כמו שאני יוצא עכשיו מפתח ביתי בריא ושלם, אנא תחזיר אותי חזרה בריא ושלם, וכשחוזר לביתו ישים את ידו על המזוזה ויאמר תודה קצרה רבונו של עולם אני מודה לך שהחזרתני לביתי בריא ושלם, אשרי אדם שזוכה להתנהג ככה, כי חכמינו הקדושים אמרו (ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה ד') כל הדרכים בחזקת סכנה; ושומעים כל כך הרבה תאונות דרכים ואסונות וכו', ולכן אשרי מי שמרגיל את עצמו להתנהג בתמימות ובפשיטות, ולבקש ממנו יתברך כל דבר קטן מה שהוא צריך, ולא יתבייש כלל, כי בין כך ובין כך אנחנו נקראים בנים, כמו שכתוב (דברים י"ד א') "בנים אתם להוי"ה אלקיכם", וכמו שבן לא מתבייש לבקש את כל דבר מאביו, כך אדם צריך להרגיל את עצמו לא להתבייש לבקש ממנו יתברך כל מה שהוא צריך בתמימות ופשיטות גמור, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך ללמוד בכל יום מקרא: מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, או שתלמד לבד או שתלמד עם חברותא או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו.
הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר מסעי כ"ו תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

הנה בימים טרופים אלו שהם 'בין המצרים', ועם ישראל נמצאים בצרה גדולה מאד מאד, עלינו למסור את נפשינו לעשות חסד אחד עם השני, שרק בזכות החסד שנעשה נזכה להגאל, כי רק בזכות זה עומדת כל העולם כולו, כמאמרם ז"ל (ירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה א') אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה לכו והידבקו בחסד; ואפילו שבר ישראל חטא חס ושלום, על ידי צדקה וחסד ימחול לו הקדוש ברוך הוא, ואמרו (תוספתא פאה פרק ד') הצדקה וחסד שלום ופרקליט גדול בין ישראל לאביהם שבשמים, ולכן אשרי מי שיכול להביא עכשיו אוכל ושתיה לרעבים ולצמאים, ועוסק במצוות חסד לעזור אחד להשני, שעל ידי זה ישרה את שכינתו על עצמו, כמאמרם ז"ל (ירושלמי תענית פרק ד') ובצל ידי כיסיתיך זו גמילות חסדים, שכל העוסק בגמילות חסדים זוכה לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; הרי שלך לפניך שאצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד לעשות אחד עם השני, ואמרו (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ורואים את גודל מדת החסד שנטבע בנשמות ישראל שהם עוזרים אחד להשני, בפרט אלו שנמצאים תחת איומים של הטילים וכו', וקשה להם לצאת לעבודה וכו', אזי עוזרים להם באוכל שזה חסד מאד מאד גדול, וכן על כל בחורי ישראל הנמצאים בחזית וכו', אשרי מי שיבוא לקראתם עם מאכל ומשתה, ועם כל עזרה שרק יכולים, שזה החסד הכי גדול, ודבר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ובכלל טוב מאד שעם ישראל ירגילו את עצמם במדת החסד שזה סימן שהוא בר ישראל טהור, כמאמרם ז"ל (יבמות ע"ט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, רחמנים דכתיב (דברים י"ג י"ח) "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין דכתיב (שמות כ' י"ז) "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים דכתיב (בראשית י"ח י"ט) "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו" וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; וצריכים מאד מאד לשמור בעיתים הללו לא לקטרג על שום בר ישראל, ולא לדבר לשון הרע ורכילות וליצנות שזה אבי אבות הטומאה, כי הם כנגד כל השלוש העוונות הכי חמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כמאמרם ז"ל (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ולכן דייקא בימים אלו שנקראים 'בין המצרים', שגלינו מארצינו ונחרב בית מקדשינו רק על ידי שנאת חינם, שאמרו חכמינו הקדושים (יומא ט) עדיין מרקד בינן, ולכן עלינו למסור את נפשינו דייקא עכשיו לשמור לא לדבר לשון הרע ורכילות אחד על השני, אלא להרבות בצדקה וחסד שזה מביא שלום בין איש לרעהו, ואמרו חכמינו הקדושים (דברים רבה פרשה ה' סימן י"ב) גדול השלום שאין הקדוש ברוך הוא מבשר את ישראל שיהיו נגאלין אלא בשלום; ואמרו (שם) אין הקדוש ברוך הוא מנחם את ירושלים אלא בשלום.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר מסעי כ"ז תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה רבי נורא ונפלא כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו שנחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו, וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ואם נתבונן מה שקורה היום בעולם וכו', מה היינו עושים בלי רביז"ל? ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שבזה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, ועיקר ההתקרבות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן אם רביז"ל הזהירנו כל כך על מצות השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כחו. וכל החולאת הבאין על האדם, כולם באין רק מקלקול השמחה וכו', וכפי קלקול השמחה והניגון, כן בא החולאת על האדם, וגם חכמי הרופאים האריכו בזה, שכל החולאת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה הוא רפואה גדולה בין בגשמי בין ברוחני, וצריך להתגבר מאד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד. כי טבע של האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל; ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקצ"ג) שאפילו בעת הצער והריחוק מעבודתו יתברך וכו', וכן מה שעובר עליו כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', עם כל זאת צריכין להתחזק להיות אך שמח תמיד, ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר במה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כי כל בר ישראל מלא נקודות טובות, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; והעולה על הכל צריך לשמוח במה שזכה שלא עשני גוי כגויי הארצות וכו', ולהפוך את כל היגון ואנחה והצער והיסורין לשמחה גדולה, וצריכים לשמור מאד מאד מעצבות ומרירות ומדכאון שזה אבי אבות הטומאה וכו', ואפילו שהס"מ רוצה לשבור אותו לגמרי ולומר לו שאין לו כבר שום תקוה ותוחלת, עם כל זאת ראוי לו לומר לעצמו, אף על פי שאני כמו שאני וכו', אף על פי כן זכיתי להיות מזרע ישראל, ולקיים כמה מצוות בכל יום ציצית, ותפלין, וקריאת שמע, וצדקה, ושבת, וכיוצא, ואף על פי שגם בעשיית המצוות הם כמו שהם וכו', אף על פי כן על כל פנים יש בהם בוודאי נקודות טובות מאד שנעשה מהם שעשועים גדולים למעלה בכל העולמות, כי הרי אפילו על ידי המצוות שנעשין על ידי פושעי ישראל, כי כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, מתפאר בו השם יתברך הרבה, כמו שכתוב (ישעיה מ"ט) "ישראל אשר בך אתפאר", וצריכים לדעת אשר המרה שחורה והעצבות מתגבר על האדם יותר מן הכל, וקשה לשברה יותר מכל המדות, ומזקת להאדם מאד יותר מהכל. וכל עיקר התרחקות של כל אדם מהשם יתברך, היא רק מחמת עצבות ומרה שחורה ודכאון שמתגברים עליו, על כן צריכין לראות לשמח את עצמו בכל הכוחות בכל מה דאפשר אפילו בעת שצר להאדם ודחוק לו מאד בגשמיות וברוחניות, הן בפרנסת הנפש, הן בפרנסת הגוף, אף על פי כן צריך לראות לבטוח תמיד בהשם יתברך שסוף כל סוף לא יעזוב השם יתברך אותו וכו', ולכן ראוי לשמח את עצמו בכל מה דאפשר; וזה התכלית והשלימות שאדם צריך להגיע אל זה.
ולכן אם אנחנו רוצים להיות באמת מקורבים אל רביז"ל, ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על "אשר בנחל" שם חלקינו וגורלינו, ובפרט להיות בשמחה בשבת, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך.
והנה ידוע שאחינו בני ישראל נמצאים עכשיו בסכנות גדולות מאד, ובפרט אלו שגרים בדרום, ולכן אשרי מי שיכול לעשות חסד לארח מישהו מהדרום שלא יעבור עליו שבת עם פחדים וכו', וכן צריכים להשתדל לחזק ולעודד ולשמח את נשמות ישראל, כי אנחנו רואים את רחמנותו יתברך שמרחם עלינו ועושה איתנו נסים נגלים למעלה מדרך הטבע פשוטו כמשמעו, כי הפלשתים הארורים כבר ירו קרוב לשלושת אלפים טילים, ותהלה לאל הכל הלך על שדות פתוחות וכו', וזה סימן גדול מאד שקרובה ישועתינו וגאולתינו לבוא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') כשיכלו האפיקורסים שאין להם אמונה בנסים ומכסים את כל הנסים בדרך הטבע, אז נגאל גאולת עולם, ותהלה לאל לאט לאט כולם בלי יוצא מן הכלל מודים שזה נפלאות הבורא יתברך שמו שעושה איתנו נסים ונפלאות, שהכל נופל על עצים ואבנים ועל שטחים פתוחים וכו' וכו', עם כל זאת ראוי לנו עוד להרבות בתפלה ובקשה על בחורי ישראל שנמצאים בחזית וכו', שישמריהם הקדוש ברוך הוא מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ומכל מיני משחיתים ופורעניות המצויים, ושיחזרו כולם בריאים ושלימים, ואל יקל בעיניך התפלה שתתפלל על נשמות ישראל, כי כל תפלה וכל תחינה שבר ישראל מתפלל ומתחנן אליו יתברך, עושה רושם גדול בשמים, ושלא ישבור אותך הס"מ ימ"ש מה כבר שווה התפלות שלך? מי שומע אותך? הלא אתה הכי ירוד ונפול וכו'? תלעג לו ותאמין שכל תפלה ובקשה שכל בר ישראל מתפלל בלב אמת לב נכון בוקע רקיעים, ולכן תרבה בתפלות ובקשות על כלל נשמות ישראל בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, והקדוש ברוך הוא השומע תפלות ישראל גם בתפלתך בתוך שאר תפלות ישראל.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר דברים כ"ט תמוז ה'תשע"ד

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ובפרט עכשיו שנכנסים לתשע ימים של אבילות על חורבן בית המקדש ועל צרות ישראל, עלינו לשמור מאד מאד לא להרבות בנסיעות שלא צריכים, כי בימים אלו מדת הדין מתוחה וכו', וצריכים לשמור מאד מאד לא לריב אחד עם השני, ומכל שכן לא לדבר לשון הרע ורכילות אחד על השני, כי (יומא ט') מקדש שני נחרב רק מחמת שנאת חינם ועדיין מרקד בינן, שהס"מ ימ"ש עדיין עוסק בלעשות פירודים בין נשמות ישראל, שבשביל זה אריכות הגלות המר והארוך שלנו, ולכן דייקא בימים אלו אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתינו להתחזק ביתר שאת באהבת ישראל, ולאהוב את כל בר ישראל כנפשו, וישמור מאד מאד לא להסתובב הרבה בטיולים וכו', אלא להרבות בתפלה ובקשה, ובפרט היום שהוא ערב ראש חודש כדאי להרבות בתפלה על נשמות ישראל שנמצאים בצרה וצוקה וכו' וכו', ואמרו חכמינו הקדושים (תנא דבי אליהו רבה פרק ד') כל חכם וחכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומחמד ומתאוה ומצפה על כבוד ירושלים ועל בית המקדש ועל הישועה שתצמיח בקרוב בימינו ועל כינוס גלויות, מיד שורה רוח הקודש בקרבו; ועל כן אני מאד מבקש אותך שתראה להתחזק לכל הפחות מהיום ללמוד מקרא חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, כי כבר התחילו לקרוא פרשת דברים, משנה להרבות בפרקים משניות כסדרן אשר אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ז' סימן ג') אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות; ולכן כל מי שגורס משניות, יש לו חלק בהתקרבות הגאולה, גמרא אשרי מי שזוכה לחטוף את הדף היומי בכל יום, כי דף גמרא זהו חיות לנפש, וזיכוך הגוף, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (עבודה זרה י"ט) לעולם ליגרס איניש והדר ליסבר, ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובאמת אי אפשר להסביר מעלת זה הענין, והרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מקצאק זי"ע אמר מילא עם השכל יכולים להשיג אלקות, כי אם מתבוננים היטיב יכולים להבין אלקות, אבל איך גם גוף הגשמי של האדם ישיג אלקות? זה אי אפשר בשום אופן אלא על ידי דף גמרא, ולכן תהיה חזק בזה, כי דף גמרא ביום זה החיות של היום, ולכן תהיה חזק בזה חוק ולא יעבור, ואם אפשר ללמוד ולחזור את הדף עם חברותא, אין למעלה מזה הדף היומי של היום מגילה ט"ז, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי אי אפשר להסביר מעלת האדם שזוכה להיות עקשן גדול מאד ולומד בכל יום דף גמרא, שעל ידי זה ממשיך על עצמו את הארבע מלאכי השמירה ששומרים את האדם, שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ויהודי שחזק בלימוד דף גמרא בכל יום, אזי יש לו שמירה שמסבב אותו ושומר אותו מכל רע, הלכה ראה ללמוד את ההלכות של 'בין המצרים', ובפרט הלכות של שבוע שחל להיות בו תשעה באב, כדי שתהיה בקי בהלכה, ואמרו חכמינו הקדושים (נדה ע"ג.) תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר (חבקוק ג' ו') "הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא הלכות; וזכור גם זכור בזכות האחדות והאהבה שיהיה בין נשמות ישראל, נזכה להגאל גאולת עולם, ולכן אתה תראה מצדך שלא יהיה שום מחלוקת ושום שנאת חינם על שום בר ישראל.
הדבק את עצמך בו יתברך ואל תפחד משום בריה שבעולם, כי אם תבטל את עצמך כל כולך אליו יתברך, אזי יתפרדו כל פועלי אוון, שאף אחד לא יוכל לעשות לך שום דבר, ואדרבה מי שמתכנן לעשות לך משהו רע, הכל יפול על ראשו, כמו שכתוב (תהילים ז') "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל: ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד", וכתיב (משלי כ"ו כ"ז) "כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב", ולכן אני מאד מבקש אותך שתכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במוח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
והנה חכמינו הקדושים אמרו (חולין ז:) ההיא איתתא דהות קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא אמר לה שקולי לא מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב; כי היתה אשה מכשפה שרצתה לעשות כישוף לרבי חנינא, ותיכף ומיד אמר "אין עוד מלבדו" ולא יכלה לו. ופירוש הגאון הקדוש רבי חיים מוולאזשין זי"ע בספרו "נפש החיים" (שער ג' פרק י"ב) רבי חנינא לא שבטח על זכות קדושת תורתו ומעשיו המרובים, רק שידע ושיער בנפשו שזאת האמונה קבועה בלבו לאמיתה שאין עוד מלבדו יתברך שום כח כלל, והדביק עצמו בקדושת מחשבתו לבעל הכוחות כולם אדון יחיד המלא כל עלמין ואין כאן שום שליטה ומציאות כח אחר כלל, לכן היה נכון לבו בטוח בזה שלא ישלטו עליו פעולות הכשפים, הנמשכים מכתות המרכבה טמאה וזה שאמר לה לא מסתייעא מילתיך אין עוד מלבדו כתיב, ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה להפר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל כשהאדם קובע בלבו לאמר הלא הוי"ה הוא האלקי"ם האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתבך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל, עיין שם. הרי שלך לפניך כשבר ישראל מחדיר בעצמו אשר אין בלעדו יתברך כלל וחי עם זה בידועה ברורה ומזוככת וכו', על ידי זה שום גזירה מאומות העולם לא יכול לפעול עליו לרעה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן