מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אייר ה'תשע"ד

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' אייר | ד' אייר | ה' אייר | ו' אייר | ז' אייר | ח' אייר | ט' אייר | י"א אייר | י"ב אייר | י"ג אייר | י"ד אייר | ט"ו אייר | ט"ז אייר | י"ח אייר | י"ט אייר | כ' אייר | כ"א אייר |כ"ג אייר | כ"ה אייר | כ"ו אייר | כ"ז אייר | כ"ח אייר | כ"ט אייר


בעזה"י יום ד' לסדר אמור א' דראש חודש אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות בשמחה כל החודש הזה, כי חודש אייר אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ז) זה חודש הרפואה, ועיקר הרפואה זה על ידי שמחה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אמרו שכל המחלות והחלאים רעים באים רק על ידי עצבות ומרה שחורה, ולכן צריכים להכריח את עצמו רק להיות בשמחה, כי אין עוד טוב מזה, ואשרי האשה שמחזקת ומעודדת ומשמחת את בעלה ואת ילדיה ואת חברותיה, כי זה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות, רק לשמוח ולשמח נשים אחרות, ולשמור מאד מאד ממחלוקת בחודש זה, כי כל החודש הוא ימי ספירת העומר שאז מתו תלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו זה את זה וכו', ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה ולראות להיות רק בשמחה עצומה, ולכבד אחד את השני.
רביז"ל אמר (ספר המדות אות ספירת העומר חלק ב' סימן ג') בספירת העומר יכולין להכניע את המסור. וסימן ל'ע'מ'ר' – ראשי תיבות מ'איגרא ר'מא ל'בירא ע'מיקתא; ומי עוד המוסר הכי גדול כמו הס"מ ימח שמו, ולכן דייקא בזה שנתאחד יחד באהבה אחווה וריעות, נזכה לבטלו לגמרי מהעולם, ויהיה שלום ואהבה בין נשמות ישראל, ולא יהיה יותר פירודים כמו שהיה אצל תלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו אחד את השני.
ידוע שהקדוש ברוך הוא נתן את ראש חודש מתנה לנשים, בשביל זה נוהגים הנשים לא לתפור ולארוג ולכבס כביסה וכו' וכו' בראש חודש, ואמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ד) הנשים לא רצו ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו להם אתם רוצים לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל, לא שמעו להם, ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה ובעולם הבא, ומה שכר נתן להם לעולם הזה? שהן משמרות ראשי חדשים, לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראש חודש מתחדשת הלבנה, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר שבספר הנשרף של רביז"ל היה מבואר בענין סעודת ראש חודש שהוא מסוגל לבנים, אבל אני לא זוכר אמר אם זה להוליד בנים למי שאין לו ילדים, או שמסוגל לגדל את הילדים, אזי אני אמר מוהרנ"ת ז"ל אומר שזה מסוגל לשניהם הן מי שאין לו ילדים שיהיה לו ילדים, ומי שיש לו ילדים שיזכה לגדל את הילדים שיהיו ילדים יראים ושלימים, אשרי מי שעושה סעודת ראש חודש, ומובא בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תי"ט) מצוה להרבות בסעודת ראש חודש; ומי יתן שנשות אנשי שלומינו יתאספו יחד ויעשו לעצמן בכל ראש חודש סעודת ראש חודש, ויאכלו בצוותא ויחזקו אחת את השניה.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר אמור ב' דראש חודש אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לעזור לי כדי שאני יוכל לעזור לך, וזה מדובר למען הצלת הנוער שלנו שלא ילכו לאיבוד חס ושלום, כי עכשיו כל הקהילות הקדושות קהילות החרדיות סובלים מהארס הזה הנקרא איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון וכו' וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שבשום פנים ואופן לא יראה ולא ימצא אצלך כלי משחית כזה, כי בקלות גם הילדים שלך מחר יהיה להם אותו כלי, כי אם להאמא או להאבא יש כלי משחית כזה, למה שלא יהיה להם דבר זה? וזה עבודה זרה של בעל פעור בדורותינו אלו שיכולים לראות את כל הזבל והזוהמה והלכלוך וכו', וההורים יטעו את עצמם ויחשבו שילדיהם הם תמימים ונאיבים ולא יודעים כלום וכו' וכו', והם לא יודעים מתחת לגב של ההורים יש כל מיני קוצים ודרדרים ילדים מושחתים שבקלות יכולים להרוס את ילדינו וכו' וכו', וזה קורה עכשיו בכל עולם החרדי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתרתמי לעזור לי כדי שאני יעזור לך להצלת הנוער שלנו, והלוואי שכל הקהילות יעשו רבע כדי להציל את ילדיהם מה שאני עכשיו מכניס את כל הכוחות בהנוער שלנו.
אני רוצה מאד מאד להוציא מקהילתינו הקדושה כמה משפחות שבאו לאחרונה עם ילדים מקולקלים וכו', ואני צריך את העזרה שלך וכו', וזכרי היטב שבזה שאת עוזרת לי את עוזרת לעצמך ולילדיך, ולכן חזקי ואמצי מאד בעזות ועקשנות דקדושה, ולהתרתם לעזור לי למען הנוער שלנו לשמור אותם מכל רע.
נא ונא אל תקחי את זה בקלות כי הילדים הם העינים שלנו, וכמו שצריכים לשמור על העינים שלא יכנס אפילו גרגיר עפר, כמו כן ויותר מכן שצריכים לשמור על ילדינו שלא יכנס בהם אפילו גרגיר אחת מהזוהמה והטומאה והרוחות זרות שנושבות עכשיו בחוץ וכו', אני כבר לא מדבר מאלו שעדיין לא קיבלו חינוך תורני שאיך שהם סובלים מהנוער הנושר שלהם, שאין שבוע שלא יהיה הרוגים ופצועים על ידי שתיית אלכוהול ולקיחת סמים ודקירות אחד להשני וכו' וכו', אלא גם בעולם החרדי יש המון נושרים ונושרות שאין מי שיטפל בהם וכו' וכו', ולכן אני רוצה לכל הפחות בהקהילה שלנו לשמור על הנוער שלנו, ואני צריך את העזרה שלך, כי אם לא עכשיו אימתי, הילדים עדיין קטנים וכו', ואם לא נטפל עמהם עכשיו, מי יודע אם מחר הם לא ינטו מדרך הישרה והנכונה וכו', ולכן אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שגם את תתרתמי לעזור למען הצלת הנוער שזה עכשיו המצוה הכי גדולה.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לגדל ילדים יראים ושלימים שהולכים בדרך הישר כדי שנוכל לקבל את פני משיח צדקינו בשמחה עצומה, ולהראות לו ראה גידולים שגידלנו במסירות נפש הכי גדולה על אף גודל הסכנות שיש בעולם עכשיו.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנצליח בגדול.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר אמור ב' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמרי כל השבת רק להיות בשמחה עצומה, ולא להתעצבן ולא להכנס בלחץ כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד תראי המון נסים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, והעולה על הכל אם זוכים לשמוח כל השבת ולא מתעצבנים ומכל שכן שלא נכנסים בעצבות או במרירות ובדכאון בשבת, על ידי זה זוכים לעשירות בששת ימי החול, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי"; כי כשבר ישראל שש ושמח כל השבת ונזהר מעצבות ומרירות וכו', כל השבת, על ידי זה זוכה לעשירות נפלאה בששת ימי החול, וזה בדוק ומנוסה ככל שאדם יותר שמח בשבת, כן נשפע עליו שפע גדול בששת ימי השבוע, אף שאני יודע שזה מאד קשה לך כי עובר עליך מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה כל השבת, ולא להתעצבן ולא להכנס בכעס ועצבים וכו', כל השבת, על ידי זה תראי את הישועות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
נא ונא תשתדלו ביום השבת לומר "יום תהלים" של השבת, היינו כי התהלים נחלקת לשבע חלקים כפי שבע ימי השבוע, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", ולסיים בכל שבוע את ספר התהלים שזה מביא ישועות ונחמות והרחבות בגשמיות וברוחניות, ועל כל פנים ביום השבת תקפידי לומר תהלים של "יום השבת" ותתברכי מאין סוף ברוך הוא וברוך שמו.
אני מאד מאד מבקש אותך שתתאזרי בסבלנות גדולה, כי זה המתנה הכי יפה שרק יכול להיות לאדם שזוכה למדת הסבלנות אשר אין מדה יפה כמו מדת הסבלנות שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שלהגיע אל אריכות אפים שהיא מדת הסבלנות, לזה צריכים אמונה בו יתברך להאמין שהוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן תהי חזקה באמונה וזה ימשיך לך את כל הברכות, כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי כ"ח) "איש אמונות רב ברכות".

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בהר ד' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותעשי כל מה שביכולתך רק להתחזק ולא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שראוי לך לשמוח שאת נמצאת בקהילה קדושה חממה של אמונה, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', עם כל זאת עיקר גדולת נשמות ישראל כשזוכים להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם אף שעובר משברים וגלים, כמובא (זוהר הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא, ואל תקחי את זה בקלות כי זה הדבר הכי קשה לאדם להתחזק מרוב צרות ויסורים עניות ודחקות וכו' וכו', שעובר על כל אחד ואחד, אזי הוא נופל בעצבות ובמרה שחורה ובדכאון פנימי, ולכן לא בחינם שרביז"ל הזהירנו מאד מאד על שמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל החולאת הבאין על האדם, כולם באין רק מקלקול השמחה וכו', וכפי קלקול השמחה, כן בא החולאת על האדם, וגם חכמי הרופאים האריכו בזה, שכל החולאת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה הוא רפואה גדולה בין בגשמי בין ברוחני, וצריך להתגבר מאד בכל הכוחות, להיות אך שמח תמיד. כי טבע של האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל; ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן תקצ"ג) שאפילו בעת הצער והריחוק מעבודתו יתברך וכו', וכן מה שעובר עליו כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו', עם כל זאת צריכין להתחזק להיות אך שמח תמיד, ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר במה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין, כי כל בר ישראל מלא נקודות טובות, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; והעולה על הכל צריך לשמוח במה שזכה שלא עשני גוי כגויי הארצות וכו', ולהפוך את כל היגון ואנחה והצער והיסורין לשמחה גדולה, וצריכים לשמור מאד מאד מעצבות ומרירות ומדכאון שזה אבי אבות הטומאה וכו', ואפילו שהס"מ רוצה לשבור אותו לגמרי ולומר לו שאין לו כבר שום תקוה ותוחלת, עם כל זאת ראוי לך לומר לעצמך איך שהוא נבראתי מזרע ישראל ולא עשני גויה כגויי הארצות, ובזה בעצמו ראוי לך להתחזק מאד מאד, וגדולי הצדיקים התחזקו רק עם זה כמסופר שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, ואם הצדיק הקדוש הזה לא היה לו במה להחיות את עצמו רק עם "שלא עשני גוי" על אחת כמה וכמה שקטני ערך כמונו ראוי לנו לשמוח בכל יום ויום שאנחנו נבראנו מזרע ישראל, לחפש ולמצוא בעצמינו רק נקודות טובות, שבזה בעצמו מכניעים את הס"מ שהוא מכניס עצבות ומרירות ודכאון באדם, אשרי מי שמציית את רביז"ל ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בהר ה' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ואל תתני ששום דבר יוכל לשבור אותך כי גדול אדונינו ורב להושיע, ומכל הצרות יכולים לצאת אם רק פונים אל הקדוש ברוך הוא, ורביז"ל גילה לנו את הענין של לדבר אליו יתברך בשפת האם שלו, ובפירוש אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק') שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים ואמר שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות שיחה בינו לבין קונו; וסיפר עמנו רביז"ל ואמר אף שאני מוליך אתכם בדרך חדשה לגמרי וכו', אבל הדרך הזה הוא דרכי אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה וכו' וכו', שתמיד דיברו עמו יתברך וביקשו ממנו יתברך כל מה שצריכים, ואל תחשבי שזה כל כך קשה וכו', זה רק דמיון אחד גדול שזה קשה וכו', כמו שכתוב בזוהר (וישלח קע"ג:) על הפסוק (דברים ד') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקי"ם קרובים אליו, כהוי"ה אלקינ"ו בכל קראנו אליו", תא חזי כמה אינון חביבין ישראל קמי קודשא בריך הוא, דלית לך עם ולישן בכל עמין עובדי עבודה זרה דעלמא דאית ליה אלהא דישמע לון, כמה דקודשא בריך הוא זמין לקבלא צלותהון ובעותהון דישראל, בכל שעתא דאצטריך לון למשמע צלותא דאינון בעאן, בגין ההוא דרגא דלהון; [בוא וראה כמה חביבין הם עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שאין לך עם ולשון בכל העמים עובדי עבודה זרה שבעולם שיש להם אלוה שישמע אותם כמו שהקדוש ברוך הוא מזומן לקבל תפלות ובקשות של עם ישראל, בכל שעה שנצרך להם להשמיע תפלה שהם רוצים, בגלל אותה דרגא שלהם], ולכן אל יקל בעיניך ענין הזה של שיחה בינו לבין קונו, אפילו שאת לא יכולה לדבר רק דיבור אחד וכו', תחזרי על הדיבור הזה כמה וכמה פעמים, וזה ישחרר אותך מכל הלחצים שאת עוברת עכשיו וכו', וכן לבקש על שלום בית ועל פרנסה, על הצלחה עם הילדים וכו' וכו', ואם היית יודעת איזה רושם הדיבורים האלו עושים בכל העולמות, היית מתמידה מאד מאד בדבר זה, וזה היה מרגיע את העצבים שלך, כי אין עוד דבר שמרגיע את האשה כמו שהיא מרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומי יתן שתזכי לומר בכל יום "יום תהלים", כי התהלים נחלק לשבע חלקים כמו ימי השבוע, ומעלת אמירת תהלים, זה אין לתאר ואין לשער כלל, כי זה ממשיך לאדם כל מיני ישועות שבעולם, ואשרי האשה שזוכה לומר בכל יום "יום תהלים", שזה לוקח סך הכל בין עשרים דקות לחצי שעה, וכך תזכי לסיים את כל ספר התהלים בכל שבוע, ובזכות זה תראי נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
והעולה על הכל תתפללי הרבה על הצלחת הילדים שלך, כי שאלו את הגאון האלקי הבעל "חתם סופר" זי"ע איך זכה לבנים ובנות כל כך מוצלחים? ענה ואמר כל לילה בעת תיקון חצות מלאתי את הכוס עם דמעות, והתפללתי על הצלחת ילדיי, וכך זכיתי לזה.
וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשר ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדול, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו',
ידוע שפעם באה אמא אל החפץ חיים זצ"ל וביקשה ברכה על ילדיה שיהיו תלמידי חכמים, ענה ואמר עם ברכה אתם רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים? צריכים להשקיע בהם, והעיקר להתפלל הרבה להצלחת הילדים, וזה מועיל מאד מאד, כי תפלת האמא על ילדיה עושה רושם בשמים, והוציא מארון הספרים שלו תהלים ישן נושן שהיו הדפים מנופחים עם המון כתמים וכו', וזה היה מרוב דמעות של האמא שלו שהתפללה עליו, והראה את זה להאשה ואמר לה את רואה זה התהלים של האמא שלי שהירבתה להתפלל עלי, רואים מכל זה שעיקר הצלחת הילדים זה רק על ידי תפלה, ולכן אשרי האשה שמתפללת על הצלחת ילדיה, ובוודאי תפלת האבות על בנים מועיל מאד מאד.
אני מוכרח להגיד לך שחינוך מתחיל בבית, הילדים מחקים את ההורים, ומה שרואים או שומעים בבית, כך הם יתנהגו, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ואמרו (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן אם את רוצה להצליח עם הילדים שלך, עליך להתנהג בבית בדרך ארץ גדול מאד, ומכל שכן וכל שכן לא לריב עם בעלך וכו', ולא להתפרץ עליו, ומכל שכן לא לקרוא אותו שמות של גנאי לפני הילדים וכו', את מוכרחה לשמור על הילדים שלך ולדעת בדיוק עם מי הם מתחברים? ומי החברים שלהם? כי היום צריכים לשמור על זה מאד מאד, כי יש חברים או חברות מקולקלים וכו', שבקלות הן הבנים והן הבנות יכולים להמשך אחריהם וכו'.
ולכן אם את לא תשמרי על הילדים שלך אזי שלא יהיה לך שום טענות על אף אחד, רק על עצמך, כי כל אלו ההורים שהם לא שומרים על הילדים שלהם, אזי הילדים יוצאים לתרבות רעה וכו', ומסתכסכים עם החוק וכו', ואחר כך יש טענות על המלמדים או על המורות, בשעה שההורים לא איכפת להם כלום מה שקורה עם הילדים שלהם וכו', ולא מעניין אותם בכלל איפה שהם הולכים, ועם מי הם מתחברים ממש כמו יתומים חיים וכו', וזה הפקירות גדול מאד מאד, ולכן כל אבא מוכרח לשמור על הילדים שלו, וכל אמא מוכרחת לשמור על הבנות שלה, אין תירוץ אני לא יכולה וכו', קשה לי וכו', אני רוצה לנוח וכו', משחקים פה עם אש, ילדים בכל העולם נושרים, רק מפני שההורים אדישים ולא איכפת להם מילדיהם, ולכן אשרי ההורים ששומרים על ילדיהם, ואשרי ואשרי ההורים שמתפללים בכל יום על הצלחת ילדיהם, שאין למעלה מזה, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא פועל, ולכן אשרי ההורים שמתפללים בכל יום עם דמעות שליש על הצלחת ילדיהם שרק זה העצה, כי אם הם לא עושים את זה אזי אחר כך צריכים לבכות ולתלוש שערות ראשם וכו', מאיפה לוקחים כסף לשלם לעורכי דינים להוציא את הבן או הבת שנסתבכו עם החוק וכו'.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ותהי רגילה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו ולבקש ממנו יתברך כל דבר קטן שאת רק צריכה, וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בהר ו' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שמאד קשה לך להיות בשמחה מרוב הצרות והיסורים שעוברים עליך עם כל זאת את צריכה לעשות כל מיני תרגילים להיות בשמחה, כי השמחה מרחבת את הדעת ופותח את הלב לדבר עמו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, כי בזה שמדברים אל הקדוש ברוך הוא מורידים את השכינה אליו, כי על ידי תפלה משרה האדם את השכינה עליו.

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להזהר בכיבוד אב ואם, כי כל מי שיש לה אבא ואמא עליה לצלצל אליהם לכל הפחות פעם אחת ביום, וזה יסוד גדול במצות כיבוד אב ואם, אשר המצוה הזו גדולה מאד מאד, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא, ורואים נשים יכולות לפטפט בטלפון שעות על גבי שעות עם חברות, אבל מאבא ואמא הן שוכחות וכו', למה שכל אשה לא תתקשר על כל פנים פעם אחת ביום לאבא ואמא לשאול בשלומם? אשר זה מצוה שעולה על כל המצוות, וזוכים על ידי זה לאריכות ימים ושנים טובות, כמו שכתוב (דברים ה' ט"ז) "כבד את אביך ואת אמך כאשר צווך הוי"ה אלקיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר הוי"ה אלקיך נתן לך", ואם אין אבא ואמא, אזי כשעושים איזה מצוה כגון מצות ברכת המזון שהוא מדאורייתא, או כשנותנים צדקה אפילו כמה פרוטות שזה מצות עשה מדאורייתא להזכיר אז את שם אבא או אמא שנמצאים כבר למעלה וכו', וזה להם זכות מאד גדולה, והם מצפים על זה מאד, ולכן מצד אחד זה כל כך קל להגביה טלפון לאבא ולאמא בכל יום ולהתעניין בשלומם, אבל מצד שני זה כל כך קשה כי הס"מ יניח לפטפט עם כולן אבל לא עם אבא ואמא, ולכן ראי מה לפניך וכו', ותמסרי את נפשך לקיים מצות כיבוד אב ואם בכל יום ויום, ואז תזכי לאריכות ימים ושנים טובות, ומה גם שהילדים שלך ישלמו לך חזרה כגמולך שגם הם לא ישכחו ממך וכו'.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתבשרי לי תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בהר ז' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אני לא יכול להסביר לך את גודל הנחת רוח שיש לי מה שאני רואה את ההתפתחות של קהילתינו הקדושה מכל הכיוונים, ובפרט לאחרונה שלקחתי את עצמי להציל את הנוער שלנו, כי בכל העולם כולו סובלים עכשיו מנושרים ונושרות וכו', וכן אני מתפעל מאד מאד מהחסד שיש בין נשות אנשי שלומינו, אשר תיכף ומיד כשיש רק צרה חס ושלום, כל הנשים נרתמות
יחד לעזור להמשפחה הזו שנכנסה במצוקה וכו', וכן כשיש יולדת איך שעוזרים לה עם כל העזרה שרק יכולים, ועל כולם את הבית התבשיל – אהל אברהם שהקמתי לרווחת אנשי שלומינו גברים נשים וילדים, שאף אחד לא ילך לישון רעב וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי להמשיך בעבודה הקדושה הזו לבנות ולהרחיב את פעולת קהילתינו הקדושה שהולך לי בהחיים שהקהילה הקדושה שלנו תהיה יחידה במינה, ואני לא מעוניין שיכנס בינינו 'איזה פסולת מבחוץ', כי קהילתינו הקדושה היא לא מערי מקלט, אני לא יתן שמשפחות אלימות וכו', או שיש להם ילדים מקולקלים וכו', שיסתובבו בינינו ויקלקלו את הילדים שלנו שנולדו כאן ביבנאל בקדושה ובטהרה, מספיק צרות ויסורים ומרירות ומכאובים אני סובל מהס"מ זה למעלה מחצי יובל שנים עד שהקמתי את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, כמה ימים ושבועות וחודשים ושנים וכו', לא היה לי מנוח, כמה לילות לא ישנתי וכו', כדי לראות התפתחות של קהילה קדושה כזו, אזי אני לא יתן שיכנסו פה משפחות עם ילדים בעייתיים שיקלקלו לנו את הנוער שלנו, ולכן אני מאד מבקש אתכן אם אתן יודעות ממשפחות אלימות תודיעו לי וכו'.
אצלי העיקר הוא חסד לעזור אחד להשני, ואני מוכרח להגיד לכן שאת גודל הזכות שיש להנשים שעוזרות ליולדות וכו', זה אין לתאר ואין לשער כלל, ועל כולם כשמשפחה נכנסה באיזה צרה ולחץ, ואיך שנשות אנשי שלומינו נתרמות לעזור להמשפחה הזו, אין למעלה מזה, וזה חלקי מכל עמלי שאני רואה שלא לריק יגעתי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי לעשות רק חסד להזולת, ובזה פשוט תחייו אותי.
נא ונא ראי למסור את נפשך שיהיה אחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, שזה מאד מאד חשוב למעלה בשמים, וכל הטומאה והזוהמא של הס"מ זה רק "הפרד ומשול" לעשות פירודים בין נשמות ישראל, וזה לעומת זה אנחנו צריכים למסור את נפשינו שיהיה רק אחדות ואהבה בקהילתינו שהעמוד החזקה שמחזיק את קהילתינו זה רק דרך מדת החסד שהכנסתי בין אנשי שלומינו.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לעשות נחת רוח לו יתברך שזה עולה על הכל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בהר ח' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז לעזור לי לבנות את הקהילה שלנו שיהיה קהילה שאין בכל העולם כולו קהילה קדושה כזו, ותהלה לאל אנחנו מראים את זה ויכולים להראות את זה וכו', צריכים רק רצונות יותר חזקים להוציא מכח אל הפועל לעזור אחד להשני, שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא שכל בר ישראל יעזור להזולת, ובפרט בהקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, אני רוצה מאד שיהיה אחדות בין נשות אנשי שלומינו שאין למעלה מזה, ותיכף ומיד כשרואים איזה משפחה שנמצאת במצוקה וכו', או בצרה וכו', תיכף ומיד להתרתם ולעזור וכו', וכן להביא את הבנות שגם כן יעזרו, כי אני רוצה לבנות קהילה קדושה כזו שמיוסדת רק על חסד ורק בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; כמובן אני מאד מאד מקפיד מהיום והלאה לא להרשות להכנס בקהילתינו משפחות בעייתיות מבחוץ בשום פנים ואופן וכו', כי נכנסו שתים או שלוש משפחות אלימות וכו', ועם ילדים מקולקלים וכו', ואז כל הקהילה סובלת מהם, והעולה על הכל ילדים מקולקלים מקלקלים את הילדים שלנו, ולכן אני מאד מאד מקפיד על דבר זה שמהיום והלאה בשום פנים ואופן לא להרשות משפחות אלימות וכו', או תמהונים שלא יהינו להכנס בקהילתינו וכו', קהילתינו היא קהילה פרטיית, ואף אחד לא יכול לדחוק עלינו את מי לא להכניס וכו', אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו ועל השם שלנו, וזכרי היטב שיבנאל אינה מהערי מקלט, אנחנו נעמוד על זה חזק מאד מאד, ואני מאד מבקש אותך שתדווחי לי תיכף ומיד על איזה דבר חריג שנוכל לטפל בזה, כי מספיק סבלנו מהרשע ימ"ש ואני לא צריך שלוחיו מבפנים וכו' וכו'.
רק חזקי ואמצי מאד מאד להיות בשמחה עצומה, ותמיד תבשרי לי בשורות משמחות, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות בשורות חלק ב' סימן א') מי שהוא רגיל לבשר בשורות טובות, על ידי זה לא יכאבו לו רגליו; ויכול לרקוד מרוב שמחה, כי באמת אי אפשר לתאר ולשער את גודל השמחה שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי שמחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום ובכל שעה וכו', שלא נתייאש מהחיים, ולא נשבר משום דבר, ולכן תראי להתקבץ יחד עם כלל נשות אנשי שלומינו ולשמוח יחד ולהתחזק אחת עם השניה שזה דבר גדול מאד מאד, כי כשמחזקים את הזולת אזי הדיבורים קופצים חזרה אליו, ולכן אשרי האשה שיכולה לחזק ולשמח ולעודד את הזולת ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בהר ט' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל… תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה כל השבת קודש, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה ששמחה בשבת, ואף שאז יש לחץ גדול בבית וכו', הן מהבעל וכו', והן מהילדים וכו', והן מהשכנות וכו', עם כל זאת את לא יכולה לתאר ולשער את הזכות של אשה ששמחה ועליזה כל השבת, כי בשבת מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונורא מאד, וכל אשה ששמחה בשבת ונחה וכו', על ידי זה שכינת עוזו יתברך נמצא בתוך הבית, ולכן תשמרי מאד מאד שלא יהיה חס ושלום שום מריבות בינך לבין בעלך, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
רביז"ל אמר (ספר המדות אות קליפה חלק ב' סימן א') יש שדים שמצויים בבתים, שהם מקלקלין השלום בית, ועל ידי זה כעס וקטטות בבית. ועיקר הבית הוא האשה כי (יומא ב.) ביתו זו אשתו, ועל כן על פי רוב עיקר הקטטות ממנה. ולפעמים נאחזים בשאר בני הבית, ועל ידי זה נעשים הקטטות והמריבות, ועל ידי זה באים יסורים על בני הבית. וזה מפורש בפסוק (איוב כ"א) "בתיהם שלום מפחד", ודרשו חכמינו הקדושים (רש"י שם) מפחד – אלו שדים, וזהו "שלום מפחד" כי השלום היפך הפחד, שהם השדים המקלקלים השלום, וזהו "ולא שבט אלוה" וכו', היינו היסורים, עיין שם.
ואני מוכרח להגיד לך שהשדים האלו נבראים רק מהכעס והמחלוקת שהבעל והאשה רבים ביניהם, ולא מסתדרים אחד עם השני וכו' וכו', כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן; ולכן תשמרי מאד מכעס, כי כעס בבית מחריב את הבית. ורביז"ל אמר (ספר המדות אות כעס סימן ט"ו) כעס של אשה מחריב את הבית, ולכן תשמרי מאד מאד לא לכעוס ורק להיות בשמחה כל השבת, ותהלה לאל יש לנו במה לשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא הרבי שלנו בעולם הזה והוא הרבי שלנו בעולם הבא, טוב להודות להקדוש ברוך הוא, על כל החסד חינם שעשה עמנו שזכינו להתוודע מרבי קדוש שהוא בן השמחה, העוסק לקשרינו לשורש השמחה, כדי שניכלל במקור השמחה, אשרינו.
ראי להרגיל את עצמך לומר בכל יום "יום תהלים" כי התהלים נחלקת לשבעה חלקים כימי השבוע, ומי שזוכה לסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים יזכה שדוד המלך ילמד עליו זכות ויגן עליו ויצא זכאי בדינו, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, וממשיך לאדם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ובפרט בשבת תאמרי את היום ששייכת לשבת, כי התהלים שאומרים בשבת זה ענין אחר לגמרי, ולכן אל תהי בטלנית זה לוקח סך הכל עשרים דקות, ותאמרי בשבת "יום תהלים של שבת", והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתזכי לפעול אצלו יתברך כל הישועות וההרחבות ולא יחסר לך שום דבר.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בחוקותי י"א אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ואל תתני שהעצבות והמרירות והדכאון יתפוס אותך וכו' וכו', כי זה הנסיון שמנסים את כל אחד ואחד בעיתים הללו וכו', שעובר על כל אחד עניות ודחקות וכו', צרות וחובות וכו', ואין ישוב הדעת וכו', ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות חזקים באמונה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ולכן כל מה שאנחנו צריכים עלינו לבקש רק ממנו יתברך שהוא שומע תפלת כל פה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית, תהי חזקה באמונה בהקדוש ברוך הוא, ותדעי לך שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב ונשמע ונתבשר בשורות משמחות, רק אל תמשיכי את עצמך אל העצלות והעצבות, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ואל תחשבי שאני רוצה פשוט לשכנע אותך שתהי שמחה ועליזה וכו', זה לא ענין של לשכנע, זה ענין של חובה, שיש על כל בר ישראל חוב גדול מאד להיות בשמחה, וככל שאדם יותר שמח בזה "שלא עשני גוי" כגויי הארצות בזה הוא נכלל יותר ויותר בו יתברך, כי אצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו.
נא ונא עכשיו הם ימי הספירה אשר אמרו חכמינו הקדושים (יבמות ס"ב:) שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת, אמר רב חמא בר אבא ואיתימא רבי חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה, מאי היא, אמר רבי נחמן אסכרה; ולכן תקבלי על עצמך קבלה חזקה לא לעשות צחוק מאף אשה אחת, כי צריכים לשמור על זה מאד מאד לא לבייש שום אשה בעולם, אלא לדון אותה לכף זכות מכל הצרות והיסורים והמרירות שהיא רק עוברת מסכנה וכו' וכו', ואל תיקל בעיניך דבר זה, כי הס"מ ימ"ש כל הענין שלו זה רק "הפרד ומשול", ומסית את האדם להפרד מהזולת וכו', מאיזה בחינה ואופן שרק לא יהיה, הוא מסית ומדיח אחד נגד השני העיקר שיהיה פירודים, כמו שאנחנו רואים פה ביבנאל שאנחנו נמצאים פה כבר למעלה מחצי יובל שנים והרשע הזה רק מסית את התושבים נגדינו וכו', כאילו מי יודע מה שאנחנו עוד נעשה להם וכו', וגמירי שלשון הרע מתקבלת וכו', בשעה שאנחנו הבאנו ברכה בין תושבי יבנאל, הקרקעות רק עלו כמו בעיירות גדולות וכו', התיירות מתרבים מידי שבוע בשבוע, ותושבי המקום מתפרנסים מאתנו וכו', וברוחניות עשינו ממדבר ישוב, מקום שלא היה אף פעם זכר של יהדות, היום יש מנינים אחר מנינים מותיקין עד חצות לילה, דבר כזה שאין רק בירושלים ובבני ברק, ולא בשאר ערים גדולים כאשר מפורסם דבר זה לכל מי שרק בא לבקר ביבנאל, עומד ומשתהה ומתפעל איפה הוא נמצא? ואף אחד לא רוצה להאמין שיש דבר כזה באיזה מושבה נידחת בהגליל וכו', ולכן מכל זה רואים מה זה לשון הרע שהרשע הזה הוציא נגדינו וכו', ולכן אנחנו צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שאשה תעזור לרעותה במסירות נפש הכי גדולה, כי לי הולך בהחיים שיהיה רק שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, וזה ההצלחה הכי גדולה שלנו, שיש אחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו ואחת עוזרת להשניה במה שהיא רק צריכה וכו', שדבר זה הוא לצנינים בעיני הס"מ ימ"ש, כי הוא חשב שיכול להכניע אותנו וכו', אבל היום הוא כמו הושענא חבוטה וכו', כי האחדות והאהבה שיש בין נשות אנשי שלומינו זה מה שמחזיק את קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, כמאמרם ז"ל (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן, וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת; ולכן אני מבקש אותך שתעשי כל מה שבידיך לשמור מאד על כבוד חברותיך, שאין עוד דבר יותר חשוב אצלו יתברך כמו לכבד את החברה שלך, אשר זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"א.) דעלך סני לחברך לא תעביד, מה שאת לא רוצה שיעשו לך אל תעשי את זה לזולתך, ואז תצליחי את דרכך, כי העיקר תלוי באהבה בין נשמות ישראל, וזה יביא לנו את הגאולה שאנחנו כל כך מצפים על זה שנגאל בכל יום ויום.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בחוקותי י"ב אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי הפעם יותר מתמיד להיות רק בשמחה, כי הנה אנחנו נכנסים עכשיו בספירת ההוד שזה הספירה של התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי, אשר אצל חסידים נוהגים שכל ספירת הוד כבר לא אומרים תחנון, זאת אומרת מפסח שני עד אחר ל"ג בעומר זה כבר ימי חג, ושמחה גדולה מאד מאד כי בי"ד אייר זה פסח שני, ואז מקובל שהוא ההילולא של התנא רבי מאיר בעל הנס, שאז מתחיל ספירת ההוד, ובל"ג בעומר אז ההילולא של התנא רבי שמעון בן יוחאי, שאז מאיר ספירת הוד שבהוד, והם שניהם תלמידי רבי עקיבא שלימד את תלמידיו אשר "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה, כי מה שאתה לא רוצה שיעשו לך אל תעשה להזולת, אבל לצערינו הרב תלמידי רבי עקיבא לא כיבדו אחד את השני, ועל ידי זה הרגו אחד את השני וכו', ולכן אנחנו צריכים לעסוק עכשיו רק בתיקון תלמידי רבי עקיבא שפגמו בכבוד חבריהם, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לעזור לנשות אנשי שלומינו במה שאת רק יכולה, ואפילו עם מילה טובה זה הצדקה הכי גדולה, כי יש כל כך הרבה נשים מועקות שבורות רצוצות וכו' וכו', וכשאשה מחייכת אליה כבר מחייה אותה, שזה המצוה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (כתובות קיא:) טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר (בראשית מ"ט י"ב) "ולבן שינים מחלב" אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים; היינו כשאשה מחייכת לזולתה ומקבלה בסבר פנים יפות ומראה לה את שיניה הלבנים, זה יותר חשוב מלתת לה לשתות כוס חלב, כל כך יקר לקבל את פני חברתה עם חיוך ולהראות לה את השיניים, כי בזה שאשה תמיד מחייכת יכולים לראות בתוך הפנים שלה את פני הצדיק, שהוא בן השמחה, המנחם הכל ומשמח הכל.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תתחילי בבית לחייך לבעלך ולקבלו בסבר פנים יפות, אף שיכול להיות שעכשיו המצב רוח ירוד וכו', והוא כועס וכו', את תעשי את שלך רק לקבל אותו בחיוך ובשמחה עצומה ולהצחיק אותו וכן לשמח את הילדים, כי אין דבר יותר חשוב מזה, כי את מוכרחת למסור את נפשך בשביל ילדיך ותשמרי מאד מאד לא להכות את הילדים וכו', אלא לתת להם המון תשומת לב וחום ואהבה, כי אחרת את תאבדי את הילדים, וכל אלו ההורים שהולכים עם יד חזקה עם הילדים, ומכל שכן שנותנים להם מכות רצח רחמנא ליצלן וכו', מאבדים את הילדים שהם יוצאים לתרבות רעה וכו', ואם רואים ילדים שיצאו מהדת וזלזלו במצוות רחמנא לישזבן וכו', זה רק אשמת ההורים שהשפילו את ילדיהם וכו', ולא היה להם שום סבלנות אליהם, ונתנו להם מכות רצח וכו', ומזה יצא מה שיצא וכו' וכו', ולכן הורים צריכים למסור את כל כולם בשביל הילדים, ולזכור שהילדים באים קודם וכו', היינו קודם הכל, וההורים מוכרחים לתת חום ואהבה להילדים, ואם הם לא נותנים את זה, הרי הם רוצחים גמורים, רוצחי נפשות בלי שום רחמנות כלל וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק לתת תשומת לב להילדים, ואז תראי נחת גדול מהם, וכלל זה תיקחי בידיך "אם משקיעים בהילדים מוציאים מהם הרבה נחת", יעזור הקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו בתוך לבך, ותקיימי כל זה, ואז תהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בחוקותי י"ג אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם להיות בשמחה עצומה שאת שייכת אל קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, עמוד החסד, והולך לי בחיים להרחיב את הפעילות של הקהילה הקדושה שלנו בכל התחומים, ואני רוצה לבנות קהילה כזו שאין בכל העולם כולו, ומי שלא שייך להקהילה שלנו ממילא יצא, כי אצלי העיקר שיהיה שלום ואהבה בתוך קהילתינו הקדושה, ואחד יעזור להשני, ואני מקווה להקדוש ברוך הוא שאצליח להוציא את זה מכח אל הפועל, ותשואת חן על העזרה שאת עוזרת לי בזה, וכן בעניני צניעות אני רוצה מאד מאד לשפר את קהילתינו הקדושה שהנשים תלכו בצניעות כמו שראוי לבת ישראל, ואפילו אלו שהולכות עם פאה שזה לא יהיה יותר ארוך מהכתפיים.
ואת צריכה לדעת שצריכים לשמור על גילוי שער שזה עוון חמור מאד מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (כתובות ע"ב.) אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש וכו', וזה דת יהודית וכו', ואשה שמפרה את זה מגיע לה גט ויוצאת בלא כתובה, ולכן צריכים מאד מאד להקפיד על דבר זה, כי הזוהר הקדוש (נשא קכ"ה) מקלל את האשה והבית איפה שרואים את שערות האשה בחוץ, ואל תסתכלי שיש נשים קלות דעת שלא מקפידות על זה וכו', הן סתם חצופות ומתנהגות נגד ההלכה וכו', ולא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח להן, ודעי לך שאפילו לפי אלו הפוסקים שהתירו שאשה תלך בפאה זה לאשה שעושה קרחת לגמרי, וכדי שלא תתבייש הולכת עם פאה וכו', אבל גם בפאה צריכים את הצניעות לא כמו שהתחילו ללכת עם פאה ארוכה למטה מהכתפיים וכו', שהאשה נראית כמו שידה וכו', ולכן אני מאד מאד מקפיד שלא ילכו עם פאה ארוכה אלא רק עד הכתפיים, כי זה מגעיל וכו', וגועל נפש שאשה תסתובב עם פאה ארוכה עד אמצע הגב, שזה היפך הצניעות לגמרי, וכן זכרי היטב אשר אסור ללכת עם בגדים קצרים למעלה מהברך, זה עזות וחציפות גדולה מאד מאד ללכת עם שמלה או חצאית קצרה למעלה מהברך, זה פריצות גדול מאד מאד, וכן לא ללכת עם בגדים צמודים וכו', וכן המנהג הרע שהולכים בקיץ עם מגפיים וכו', זה מגעיל מאד, ונראית כמו יצאנית רחמנא ליצלן, וזה איסור חמור לאשה ולבת ללכת עם זה וכו' וכו', ואת צריכה לדעת שחכמינו הקדושים אומרים (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן תעשי את זה למען הבנות שלך, כי הבנות מחקות את האמא, אם האמא הולכת בצניעות גדולה מאד, אזי גם הבת תלך בצניעות, אבל אם האמא הולכת כמו מופקרת וכו' וכו', מה רוצים אחר כך מהבנות? ולכן חינוך מתחיל אצל האמא, אם היא רוצה בנות יראת שמים וצנועות וכו' וכו', אזי האמא צריכה ללכת ככה, אני מאד מאד מבקש אותך שתקחי את עצמך בידיך, סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מקפיד מאד מאד על צניעות האשה, ובזכות הנשים הצדקניות נזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר בחוקותי י"ד אייר (פסח שני) ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

היום זה פסח שני ומקובל אצל כלל ישראל שאז הוא היום הילולא של התנא רבי מאיר בעל הנס, שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות ס"א:) רבי מאיר חייש למיעוטא, וידוע שרביז"ל אמר שצריכים לדון את עצמו לכף זכות, שאפילו הוא רשע גמור עליו לדון את עצמו לכף זכות, ואסור לו להפיל את עצמו, וזה (תהלים ל"ז) "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו", היינו שאם אדם מחפש בעצמו 'עוד מעט' טוב שיש בו, אזי כבר אינו רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו זה כבר לא אותו אדם, כי אדם צריך תמיד לחפש את העוד מעט שיש בו, שזה היה שיטת רבי מאיר שהיה חייש למיעוטא, לחפש בעצמו את המעט טוב שיש בו, ולכן אסור לך להשבר משום דבר בעולם אפילו שעשית כבר מה שעשית עד עכשיו, יש בך הרבה טוב ואסור לך להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ויכולים תמיד לחזור אל הקדוש ברוך הוא יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה, העיקר עכשיו בימי ספירת העומר שמתו תלמידי רבי עקיבא מפני שלא כיבדו אחד את השני, אנחנו צריכים לעסוק בתיקונם וכן לכבד אחד את השני, וחס ושלום להזהר ממחלוקת, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה) רבי מאיר אומר קשה היא המחלוקת, אפילו מחלוקת שהיא לישובו של עולם שנאמר (בראשית א' ז') "ויעש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים" וגו', ולפי שכתוב ויבדל בין מים למים, לפיכך אין כתיב בו כי טוב, והרי דברים קל וחומר, מה אם מחלוקת שהיא לישובו של עולם לא נאמר בו טוב, מחלוקת שהיא לחורבנו של עולם על אחת כמה וכמה שלא נאמר בו כי טוב, עיין שם, זאת אומרת בעת הבריאה הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים ולכן ביום השני לא כתוב בבריאה 'כי טוב', כי במקום שיש הבדלה היינו מחלוקת לא יוצא מזה טוב, ואף שזה היה ההכרח לבריאת העולם, על אחת כמה וכמה כשיש מחלוקת ופירודים בין נשמות ישראל לא יוצא מזה טוב כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי להתאחד יחד עם נשות אנשי שלומינו, ויהיה ביניכם אהבה אחווה שלום וריעות, וביחד תטכסו לעצמכן עצה כדת מה לעשות כדי להציל את הנוער שלנו וכו', כי עכשיו יש מגיפה בעולם בכל הקהילות הנוער נושר, ויש נושרים ונושרות בכל קהילה וקהילה וכו', אזי אנחנו צריכים לשמור על הקהילה שלנו מאד מאד, ולכן אני צריך את העזרה שלך כי בלי העזרה של ההורים לא נוכל לעשות שום דבר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי לעזור לי בכל מיני אופנים שבעולם איך להציל את הנוער, והקדוש ברוך הוא יתן לנו ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר בחוקותי ט"ו אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

הנה אנחנו יוצאים מההילולא של התנא רבי מאיר בעל הנס, ומכינים את עצמינו לנסוע אל ההילולא של התנא רבי שמעון בן יוחאי, ואני מאד מבקש אותך שתראי השנה יותר מכל השנים להיות במירון בל"ג בעומר, את ובעלך והילדים, כי רבי שמעון קורא את כולם, ונותן מתנות לכולם, וכמובן תתפללו גם על רפואתי וישועתי, שאזכה להצליח על מה שהתחלתי לשקם ולבנות ולחזק את קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ויסוד מוסד של חסד.
נא ונא תעשה כל מה שביכלתך רק להיות בשמחה, ואל תתני שהס"מ ישבור אותך ויכניס בך איזה ספיקות באמונה הקדושה, כי באמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, ואיהו יתברך מחיה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, ודומם צומח חי מדבר זה לבוש לגבי אין סוף ברוך הוא, והכל לכל מושגח בהשגחה פרטי, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא לח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (זוהר בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, תעשי כל מה שביכלתך רק להיות שמח, אשר אין עוד דבר יותר חשוב מזה, ואל תקחי את זה בקלות, כי אם לא שומרים על מדת השמחה יכולים לבא לעצבות שזה אבי אבות הטומאה, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, והקדוש ברוך הוא יוליך אותך על דרך הנכונה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בחוקותי ט"ז אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לקבל את השבת הזה בשמחה עצומה, כי בשבת הזה מאיר כבר האור של רבי שמעון בן יוחאי, כי כך מובא שכל ההשפעות שיש באמצע השבוע זה מתחילה משבת, והיות שביום ראשון יהיה ההילולא של רבי שמעון בן יוחאי, אזי כבר משבת הזו מתחילה להאיר אורו הגנוז של רבי שמעון בן יוחאי, שרביז"ל הפליג בגדולתו ובפירוש אמר שעכשיו יש נחל נובע מקור חכמה, שגם העיר וקדיש מן שמיא מקבל משם, שבזה רביז"ל מקושר אל רבי שמעון בן יוחאי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם שאת ובעלך והילדים שיהיו בל"ג בעומר במירון אצל רבי שמעון בן יוחאי שהוא נותן אז מתנות לכל הבאים אליו, וכמובן תתפללי גם עלי שאצליח בדרכי כדי להציל את הנוער מללכת לאיבוד וכו' וכו'.
נא ונא ראי להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, ואף שאני יודע שעובר עליך עכשיו עניות ודחקות גדול מאד מאד וכו', עם כל זאת דעי לך אשר עיקר העשירות בא לאדם רק בזכות שבת, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט.) על הפסוק (דברים י"ד כ"ב) "עשר תעשר" עשר בשביל שתתעשר, במה הן זוכין לזה? בשביל שמכבדין את השבת, דאמר רבי חייא בר אבא פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא, והביאו לפניו שולחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם, ושש עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו, וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים, וכשמניחים אותו אומרים (תהלים כ"ד) "להוי"ה הארץ ומלואה" וגו', וכשמסלקין אותו אומרים (תהלים קט"ו ט"ו) "השמים שמים להוי"ה והארץ נתן לבני אדם", אמרתי לו בני במה זכית לכך? אמר לי קצב הייתי, ומכל בהמה שהיתה נאה אמרתי זו תהא לשבת, אמרתי לו אשריך שזכית וברוך המקום שזיכך לכך; ולכן תראי לקבל את השבת בשמחה עצומה, כי מי ששמח בשבת ומכבד את השבת, זוכה לעשירות גדולה מאד מאד, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להכניס עצבות ומרירות ודכאון וכו' וכו', ומחלוקת ואי הבנות או ויכוחים עם הבעל וכו', דייקא בשבת, כדי שלא להיות בשמחה בשבת, ומזה בא כל הצרות באמצע השבוע, ולכן תשמרי מאד מאד על השלום בית שלך כל השבת, ותתאזרי במדת הסבלנות לא לאבד את השפע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) לפני שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם איזה שפע, אזי הוא מזמין לו נסיון של כעס, ואם אדם הוא בכעס אזי אדם במו ידיו דוחה ממנו את השפע, ולכן תתאזרי במדת הסבלנות כל השבת, והקדוש ברוך הוא יתן לך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
נא ונא בעת הדלקת הנרות לבקש רחמים מרובים עלי שאז עת רצון גדול בשמים, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר במדבר י"ח אייר (ל"ג בעומר) ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו זוכים להיות מקורבים אל רביז"ל, שמחדיר בנו את גדולת כל הצדיקים להיות מקורב אליהם, ובפרט שמגלה לנו את מעלת גדולת התנא רבי שמעון בן יוחאי שהיום יום ההילולא שלו, ובוודאי מי שזכה להיות אצל ציונו הקדוש במירון, התנא נותן לו מתנות גדולות מאד, כי רבי שמעון בן יוחאי אמר (סוכה מ"ה:) יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו; ורואים שהוא צירף את הבן שלו אליו, כי כך צריך להיות אבא צריך לשמור על הבנים שלו שלא יסתובבו בהרחובות וכו' וכו', כמו שרבי שמעון בן יוחאי שמר מאד על בנו יחידו רבי אלעזר, ואפילו שהיה צריך לברוח מפני מלך הרומי שחיפש אחריו והתחבא באיזה מערה בפקיעין, גם שם לקח עמו את בנו ושמר עליו, כך כל בר ישראל צריך לשמור על הבנים שלו, כי אם משקיעים בהבנים, אזי מוציאים מהם הרבה נחת, וכמו כן יותם הוא היה בן עוזיהו המלך שנעשה מצורע וכו', מפני שהתרברב בגאווה ובבוז כלפיו יתברך וכו', והוצרך לשבת מחוץ לירושלים בין כל המצורעים, ולקחו את הבן שלו יותם שהוא יהיה מלך, ואף על פי כן יותם כיבד כל כך את אביו, כי כל זמן שאביו היה חי לא הזכיר את שמו, אלא את שם אביו, ותמיד כיבד את אביו, רואים מזה מעלת אדם שזוכה לכבד את ההורים שלו שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להזהר בכיבוד אב ואם, כי כל מי שיש לה אבא ואמא עליה לצלצל אליהם לכל הפחות פעם אחת ביום, וזה יסוד גדול במצות כיבוד אב ואם, אשר המצוה הזו גדולה מאד מאד, כמאמרם ז"ל (תנא דבי אליהו רבה פרשה כ"ו) כל העולם כולו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם רק שיכבד אב ואם; ואמרו (פסיקתא רבתי) חמורה שבחמורות כבד את אביך ואת אמיך; ואמרו (קידושין ל:) שלשה שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני; רואים מזה אם מכבדים אבא ואמא בזה מכבדים את הקדוש ברוך הוא, ורואים נשים יכולות לפטפט בטלפון שעות על גבי שעות עם חברות, אבל מאבא ואמא הן שוכחות וכו', למה שכל אשה לא תתקשר על כל פנים פעם אחת ביום לאבא ואמא לשאול בשלומם? אשר זה מצוה שעולה על כל המצוות, וזוכים על ידי זה לאריכות ימים ושנים טובות, כמו שכתוב (דברים ה' ט"ז) "כבד את אביך ואת אמך כאשר צווך הוי"ה אלקיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר הוי"ה אלקיך נתן לך", ואם אין אבא ואמא, אזי כשעושים איזה מצוה כגון מצות ברכת המזון שהוא מדאורייתא, או כשנותנים צדקה אפילו כמה פרוטות שזה מצות עשה מדאורייתא להזכיר אז את שם אבא או אמא שנמצאים כבר למעלה וכו', וזה להם זכות מאד גדולה, והם מצפים על זה מאד, ולכן מצד אחד זה כל כך קל להגביה טלפון לאבא ולאמא בכל יום ולהתעניין בשלומם, אבל מצד שני זה כל כך קשה כי הס"מ יניח לפטפט עם כולן אבל לא עם אבא ואמא, ולכן ראי מה לפניך וכו', ותמסרי את נפשך לקיים מצות כיבוד אב ואם בכל יום ויום, ואז תזכי לאריכות ימים ושנים טובות, ומה גם שהילדים שלך ישלמו לך חזרה כגמולך שגם הם לא ישכחו ממך וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר במדבר י"ט אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

הנה אנחנו יוצאים עכשיו מההילולא של התנא אלקי רבי שמעון בן יוחאי, ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד ולא להשבר משום דבר, ואדרבה תראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך כי גדול אדונינו ורב להושיע, ובוודאי סוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב שתזכי לראות את הטוב הגנוז שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, כי באמת אם אשה מתחזקת באמונה פשוטה בו יתברך, אזי כל החיים שלה משתנים לטובה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל מחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, אדרבה מכל מה שעובר עליו הוא רץ ובורח רק אליו יתברך, ומרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, זה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להתחזק ולא ליפול בדעתך כלל, כי בוודאי בזכות התנא רבי שמעון בן יוחאי שאמר (סוכה מ"ה:) יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו; יעזור הקדוש ברוך הוא שהכל יסתדר אצלך על צד הכי טוב, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.
מחר בערב בשעה שמונה אני עושה סעודה גדולה ורציתי שגם את עם כל הילדים תהיו שמה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר במדבר כ' אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו שמתנהגת על פי דרך התם והפשוט של רביז"ל, ותהלה לאל אנחנו מקורבים אליו זה צריך להיות כל שמחתינו ונחמתינו, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שהצדיק "משמח הכל – ומנחם הכל", ובשביל זה רביז"ל נקרא רבי נחמ"ן בן שמח"ה, כי הוא מנח"ם הכל ומשמ"ח הכל, וצריכים לזכור טוב טוב מה שכתב מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ג' אות י"ז) בכל דור ודור יש כמה צדיקים אמיתיים, אבל יש אמת למעלה מאמת, כי בודאי אין מדרגת כל הצדיקים שוין, וכל מה שמעלת ומדריגת הצדיקים גדול יותר, בודאי האמת שלו גדול ומבורר ביותר, כי העיקר הוא האמת, עד שיש בכל דור צדיק אמיתי, שהוא סוד נקודת האמת שבין הצדיקים, רק מחמת התגברות החילופים והתמורות ששם הס"מ נגדו, על ידי זה קשה מאד לידע היכן האמת, כי על פי רוב מתגרה הס"מ בהצדיקים בעצמן ומכניס ביניהם מחלוקת גדול לחלוק על זה הצדיק האמת, שהוא סוד נקודת האמת שבין הצדיקים, ונדמה להם כאילו זה הצדיק דייקא נוטה חס ושלום מדרך האמת, ומזה היה כל המחלוקת שחלקו השבטים על יוסף, עד אשר לעבד נמכר יוסף, ועל ידי זה נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים והיו שם עבדים, וכן מחלוקת שאול שרדף את דוד בחינם, וכמו שמצינו בכמה וכמה דורות שהס"מ עושה תמיד מחלוקת על הצדיקים האמיתיים שיש להם כח לקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא, ובפרט בדורות הללו בעיקבתא משיחא, שמתגבר הקטגוריא והמחלוקת גם בין הצדיקים, עד שאין יודעים היכן האמת, על כן צריכין להתפלל להשם יתברך על זה הרבה שידע איפה האמת, כי לאחרונה נעשה מהפיכה גדולה ויש מחלוקת גדולה מאד מאד בכל מקום אפילו בין ראשי ישיבה גדולים, וכן בכל חסידויות יש כמה וכמה מחלוקת בין האחים וכו' וכו', עד ששוכחים מהתכלית הנצחי בשביל מה באנו לזה העולם, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שעל כל פנים אין לנו שום שייכות אל אף אחד, ואנחנו מקורבים אל רביז"ל, וזה שמחתינו שאנחנו נמצאים בחממה של אמונה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי גם כן להחזיק את האחדות בין אנשי שלומינו ששייכות לקהילתינו הקדושה, שבפירוש אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתבואי היום בלילה אל הסעודת הודיה שאני עושה, ויהיה שמחה מאד מאד גדולה, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר כ"א אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מה מאד גדלה שמחתי ביום הזה שהוריד הקדוש ברוך הוא את נשמתי לזה העולם, וזיכיתי אותך שתחזרי בתשובה שלימה אליו יתברך וזכיתי להתקרב אל רביז"ל, את נמצאת בקהילה קדושה כזאת חממה של אמונה יסוד מוסד של חסד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מיני פעולות שבעולם לעזור לי לבנות את הקהילה ביתר שאת ביתר עז, כי הכל תלוי באישה, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות י"ז) גדולה ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים ובמה הנשים זוכות? כשמזרזות את בעליהם שילכו לבית הכנסת ולבית המדרש ושמכינים את הבנים לתלמוד תורה ואת הבנות לבית הספר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי בעבודה הקדושה הזאת והעיקר שבכל העיקרים מה שתלוי בך הוא מידת הצניעות שהיופי של האישה כשהיא הולכת רק בצניעות, צניעות הבגדים וכו', צניעות הדיבור וכו', וצניעות ההנהגה וכו', ודעי לך שהבנות יחקו אותך וכו' ולכן תעשי כל מה שביכולתך למסור את נפשך על מידת הצניעות, וחכמינו הקדושים מפליגים במעלת רות שהייתה גיורת, מה הייתה מעלתה אומרים חכמינו הקדושים (רות רבה פרשה ד' סימן ח') כל הנשים משחקות עם הקוצרים וזו מצנעת את עצמה אישה אסור לה לדבר עם גבר זר זה מאד מאד חמור זה מביא אחר כך לידי איסור יחוד שהוא מדאורייתא עד שנופלת ונכשלת וכו' וכו', ולכן תקבלי על עצמך לא ללכת במקום שמסתובבים בו גברים שדבר זה הוא פריצות גדולה מאד ,ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה א' סימן ג') אישה שהיא מצנעת את עצמה אפילו היא ישראלית ראויה שתינשא לכהן ותעמיד כהנים גדולים, ולכן תזהירי את הבנות שלא יסתובבו על הרחובות, כי היום יש כל מיני אינשי דלא מעליא וכו' יושבי קרנות ופושטקים וכו' שאורבים על בנות תמימות לפתות אותם, ולכן תשמרי מאד מאד על הבנות שלך ותעזרי לי לשמור על הבנות של קהילתנו הקדושה, כי הס"מ הרשע עיניו לטש ושיניו חרק על הנוער שלנו, ולכן הולך לי בחיים לשמור על הילדים שלנו, ראי לעזור לי כדי שאוכל לעזור לך להציל את הילדים שלך מרדת שחת.
הקדוש ברוך הוא יעזור שהדיבורים האלו יכנסו בתוך ליבך ונזכה לשמוע ולהתבשר בשורות משמחות תמיד.
מאד מאד אני מבקש אותך אישית שהיום בלילה בשעה תשע וחצי שתבואי לבית הכנסת הגדול, תהיה דרשה מיוחדת לכבוד יום ההולדת שלי ואני לא יודע מתי נוכל לדבר עוד פעם, ולכן תשתדלי מאד לבוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר במדבר כ"ג אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשתדלי מהשבת הזאת לעשות התחלה חדשה ותחזרי אליו יתברך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח.) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, כי כשבר ישראל שומר שבת הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם שיהיה חילול שבת בבית וכו', ואחר כך יש שמה הפסדים גדולים מאד, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ט:) אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, בבית שמחללים את השבת שמה יש עניות ולבסוף נשרף ונהרס הבית לגמרי, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לשמור את השבת.
תתחילי את השבת עם הדלקת נרות ותדליקי שתי נרות של שמן זית שזה לכבוד שמור וזכור ואחר כך ארבע נרות של חלב שזה כנגד השם של הוי"ה ברוך הוא ברוך שמו, ואחר כך תוסיפו נר אחד לכל בן ולכל בת שנולדים, לא לגרוע מזה ולא להוסיף על זה, ולא כמו שנוהגים להדליק נרות בלי שום חשבון שזה נדר ואחר כך שוכחים כמה הדליקו ומפרים את הנדר רחמנא ליצלן, ולכן תדליקי רק במספר הזה וזה יביא לך ברכה בכל מעשי ידיך, והעולה על הכל שבעת הדלקת נרות אז הוא עת רצון גדול בשמים לאישה וכשהיא שופכת את ליבה אליו יתברך אז התפילות האלו מתקבלות בשמים, ובפרט כשהאישה מתפללת אז על שלום בית עם בעלה, ועל הילדים שיצליחו בחיים ויישארו יראי השם וחשובי שמו שזה הזמן הכי מסוגל לזה.
את צריכה לדעת שהיום הנוער בסכנה גדולה מאד, כי הס"מ שלח את הערב רב שלו לפתות את הנוער שלנו בדיוק כמו בלעם שהסית את בלק ואמר לו אלוקיהם של אלו שונא זימה, לך תכשיל אותם בניאוף ועל ידי זה כבר תפסת אותם, ולכן אוי ואבוי לאישה או לבעל שיש להם כלי משחית הנקרא אייפון, סמארטפון, בלאקברי, שעל ידי זה הם יחריבו את בתיהם לגמרי, כי לא ייקח הרבה זמן שהילדים יאבדו את הצלם אלוקים מהם ויתחצפו נגד ההורים ויגרמו להם עגמת נפש גדול מאד מאד, ובסוף יגמרו בבית סוהר וכו' וכו'.
נא ונא תשמרי על הבנות שלך ואל תיקחי את זה בקלות, כי היום מסתובבים כל מיני פושטקים פוחזים שרוצים לקלקל את הבנות, וכן את הבנים להעביר אותם על דתם, ולכן מוכרחים לשמור מאד מאד על הנוער ולא בחינם שאני מוסר את נפשי עכשיו בשביל להציל את הנוער, ולכן אם את לא תעזרי לי להציל את הנוער לבסוף תתחרטי וכו' וכו', ולכן תעשי כל מה שביכולתך לשמור על הבנות שלך ואל תגיד שאת לא יכולה וכו' כי הבעלש"ט הקדוש זי"ע אמר "אל תגיד אני לא יכול תגיד אני לא רוצה" תרצי ותוכלי, ולכן אני מאד מבקש אותך תשמרי על הילדים שלך עם מי הם מתחברים, כי אחרת את מאבדת אותם לגמרי וכו' וכו', אל תתקרבי אל החולנים שבאים עם נועם שפתותיהם באו ותתחברו אלינו וכו', ואז וטוב ולכם וכו', אוי לטוב כזה וכו'.
אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהוא הצדיק האמת ששומר אותנו לבל ניפול בידיהם של הרשעים, אשרינו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר נשא כ"ה אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, כי דייקא היום שהס"מ מתפשט בארץ ישראל ומכניס ספקות בבני אדם וכו' וכו', עלינו להתחזק ביתר שאת וביתר עז באמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על כל עוונותיך, ולכן עלינו לבקש את הקדוש ברוך הוא בכל יום רבונו של עולם תתגלה כבר לכל העולם כולו ותעביר גילולים מן הארץ ואלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל רשעי ארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון לפניך הוי"ה אלוקינו יכרעו ויפולו ולכבוד שמך ייקר יתנו ויקבלו כולם את על מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד, ולכן אני מבקשת אותך רבונו של עולם תתגלה כבר לכל העולם כלו ותסיר מאתנו כל הספקות והבלבולים שנכנסו בנו מחמת עוונותינו המרובים, ולכן תכניס בי אמונה פשוטה בך יתברך ואזכה לדבר איתך כל יום ולספר לך כל מה שעובר עלי, כי רק אתה האבא שלי אבי שבשמים המחייה ומהווה ומקיים אותי, ואת אורך האין סוף אני נושמת בכל רגע ודקה ושניה חוס וחמול עלי שאזכה להיות תמיד שמחה ועליזה ויהיה לי מידת הסבלנות לסבול את כל מה שעובר עלי, ואזכה להפוך את כל היגון והאנחה לששון ושמחה מעתה ועד עולם אמן סלה. כך תרגילי את עצמך לדבר בכל יום אליו יתברך וזה יבנה לך את האמונה בו יתברך, ועל ידי אמונה כבר לא יחסר לך שום דבר, כי כל הצרות שהאדם סובל זה רק מחמת חסרון האמונה, עד כדי כך שרביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') שהעיקר הוא האמונה, ויש בני אדם שסובלים מחלות וחולאים רעים ובפרט מחלת העצבים רק מחמת חסרון האמונה, ולכן על ידי תוקף האמונה זוכים לרפואה ברוחניות ובגשמיות גם יחד.
את יודעת שלקחתי על עצמי לנקות את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה מכל מיני אלמנטים בלתי רצויים, והולך לי בחיים שהקהילה שלנו תהיה קהילה מיוחדת במינה בכל העולם כולו, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מה שאת רק יכולה לנקות את הקהילה, אם את יודעת מדברים בלתי רצויים תודיעי לי תיכף ומיד, כי המקום הזה הוא לא הפקר, יעזור הקדוש ברוך הוא שנצליח להקים קהילה קדושה יחידה במינה.
מחר בערב בשעה 21:30 לפני שאני נוסע יש לי לדבר עם כלל נשות קהילתנו דבר מיוחד מאד, ולכן אני רוצה מאד שתבואי בזמן, כי זה מאד מאד נחוץ.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר נשא כ"ו אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתשמחי בשמחה אין סופית שנבראת מזרע ישראל, ולא עשה אותך גויה כגויי הארצות, וזה השמחה הכי גדולה שבר ישראל צריך לשמוח, ואני מוכרח להגיד לך שכל הצרות שאת סובלת זה רק מחמת חסרון השמחה, כי אם תמיד היית שמחה ועליזה לא היית כל כך ממורמרת ומדוכאת, ולכן תיקחי את עצמך בידך ותתחילי לשמוח ולרקוד בכל יום על גודל הזכות שיש לך שנבראת מזרע ישראל, שכל רגע ורגע שבר ישראל שש ושמח על נקודת יהדותו בזה מראה את טוהר לבבו שמאמין בו יתברך בלי שום חוכמות והשכלות כלל, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.
נא ונא תשמרי על הצניעות, כי את הכל הקדוש ברוך הוא יכול לקבל אבל לא את הניאוף וכו', ולא את האישה שמכשילה גברים וכו', ולכן תשתדלי מאד מאד ללכת בצניעות ורק בזכותך יהיה הגאולה.
אני מאד מבקש אותך שתראי לבוא הלילה לדרשה שזה דרשה מיוחדת במינה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר נשא כ"ז אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עז, ושום דבר בעולם שלא ישבור לך את ההתחזקות שאת צריכה להתחזק בענין השמחה, כי השמחה היא הגאולה וככל ששמחים ועליזים כך יוצאים מכל הגלויות ומכל הצרות, ולכן לא בחינם שהס"מ לא יכול לסבול את השמחה שהאדם שמח בו יתברך, ומכניס בכל אישה ואישה מרירות ודכאון וייאוש וכו' וכו', ולכן תעקרי מעצמך את הדמיונות שנדבק בך על ידי עוונותיך וכו', ותדעי לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך מאד, ולכן כל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, כי הוא יתברך נמצא ואין בלעדיו נמצא, ולכן כל דיבור ודיבור שתדברי עמו יתברך זה ידבק את נפשך בו יתברך.
את צריכה לדעת שהגויים שאוכלים טריפות ונבלות שקצים ורמשים, על ידי זה נטבע בהם אכזריות ורציחה וכו' וכו', יותר מחיות טרף וכו' וכו', כי חיה לא תטרוף אלא אם רעבה וכו', אבל אלו הגויים במשך אלפיים שנה של גלותנו הרגו שרפו וחנקו בכל מיני מיתות משונות יונקי שדיים, תינוקות בלי שום חמלה, נשים וגברים צעירים וזקנים, בכל מיני רציחות ומיתות משונות, ולכן שלא יטעו אותנו שהם רוצים את טובתנו, ולכן עלינו לשמוח בכל יום ויום שלא עשני גוי כגויי הארצות ואנחנו נבראנו מזרע ישראל מאמינים בו יתברך שהוא מחייה ומהווה את כל הבריאה כולה ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של האדם שחזק באמונה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המידות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, ועיקר האמונה מתבטאת על ידי שמדברים אל הקדוש ברוך הוא, ולכן כל מה שאת צריכה תפני רק אל הקדוש ברוך הוא זה הכתובת היחידה, וזה מה שגילה לנו רביז"ל ואנחנו צריכים לשמוח שזכינו להתקרב אל רביז"ל שהוא פותח לנו את הלב המח והדעת להכירו יתברך שאין עוד שמחה יותר גדולה מזו.
נא ונא ראי לעשות רק חסד עם חברותיך, ואל תתחברי אל נשים חצופות וכו', שמנבלות את פיהם וכו', כי חומר העוון של ניבול פה אי אפשר לתאר ולשער כלל עד שעל ידי זה נעשית אלמנה רחמנא לישזבן, כי עוון ניבול פה זה מאד מאד חמור, ובפרט שיש נשים חצופות שמנבלות את הפה שלהם מאלו תברחי לגמרי, וכן אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל"ג.) בעוון נבילות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים ואלמנות צועקות ואינם נענות, בכל יום אנחנו שומעים אסונות כבדים אנשים נפצעים, נהרגים וכו', ואף אחד לא שם לב שזה בא מניבול פה, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא תתחברי אל נשים שמנבלות את פיהם, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"ד סימן ז') והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר, מה הוא ערוות דבר? ערוות דיבור זה ניבול הפה, ואמר רביז"ל (ספר המידות אות ניבול פה סימן א') מי שמדבר ניבול פה בידוע שלבו חושב מחשבות אוון, אם רואים שהאישה מנבלת את פיה זה מה שהיא חושבת וזה מה שבלב שלה וכו' וכו', ולכן צריכים להתרחק ממנה כמו שמתרחקים ממצורעת שזה מחלה מדבקת.
נא ונא תצייתי אותי ותראי שהילדים יחקו אותך, ותהי אישה יראת השם שהקדוש ברוך הוא יתהלל בך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר נשא כ"ח אייר ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה ואל תתני שהעצבות המרירות והדכאון יתפוס אותך, כי עיקר כוחו של הס"מ הטמא שרוצה לטמאות את בנות ישראל בפריצות והפקרות בשיקוץ תיעוב וכו' וכו', זה רק על ידי עצבות ומרירות שמכניס בכל אישה ואישה, עד שנדמה לה שזה סוף העולם, ואף פעם היא לא תצא מהבוץ והלכלוך שנפלה בזה ולא רואה קץ וסוף לכל צרותיה וכו' וכו', ולא רואה אור בקצה המנהרה, ובאמת הכל הבל ורעות רוח, כי כל זה בא מחמת העצבות המרירות והדכאון שמכניס הס"מ הטמא בכל אישה ואישה עד שנדמה לה שזה סוף העולם וכו', ולכן את מוכרחת להכריח את עצמך בכל הכוחות להיות רק בשמחה, ותשתדלי לשמוח ולשמח את בעלך ואת הילדים ואת החברות שלך, ואף שאני יודע שלאישה מאד מאד קשה להגיע למידת השמחה מרוב הצרות והיסורים שהיא סובלת בבית ובחוץ וכו' וכו', עם כל זאת עליך לדעת שהשמחה לשמוח בו יתברך ישרוף את כל הקליפות שרוצים להיתפס בך.
אני מאד מבקש אותך שתתרחקי מחברות מושחתות וכו', ומחברות פרוצות וכו', חסדי השם יתברך אני מנקה את הקהילה שלנו שהיא חממה של אמונה, וכל אלו הנשים שיש להם דעות נפסדות שנמשכות אחר תאוותיהם, אני לא צריך כאלה משפחות בקהילתנו הקדושה, כי זה גורם חילול שמו יתברך וחילול שם רביז"ל, ולכן אל תתחברי עם נשים מקולקלות, כי בקלות יכולות להוריד אותך לשאול תחתית ומחתחתיו, ושום דבר לא יעזור לך וכו', ולכן מה את צריכה את כל זאת?
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם לומר בכל יום "יום תהילים", כי התהילים נחלקים לשבעת ימי השבוע, וסך הכל לוקח כמו עשרים דקות עד חצי שעה לומר "יום תהילים", אבל התועלת של זה אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי דוד המלך פעל אצל הקדוש ברוך הוא שכשבר ישראל יאמר את התהילים אנא ממך רבונו של עולם תפנה אל האדם הזה ותושיע לו, ולכן אל יקל בעיניך אמירת תהילים, ולומר בכל יום "יום תהילים", וזה ישמור אותך ואת בעלך מכל רע, פשוט נשים לא יודעות את גודל הכח שיש להם, ולכן תעשי עם עצמך טובה ותהי חזקה באמירת "יום תהילים" בכל יום וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך וישמור אותך מכל רע.
נא ונא ראי לציית אותי ולא תתחרטי לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר נשא כ"ט אייר (ערב ראש חודש סיון) ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

היום זה ערב ראש חודש סיון חודש של קבלת התורה, שהבטחנו להקדוש ברוך הוא שהילדים שלנו הם הערבים בשבילנו, ובזכות זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, ולכן אנחנו צריכים לשמור מאד מאד על ילדינו, ועכשיו מתחיל עידן חדש בקהילתינו הקדושה, אני לא יתן בשום פנים ואופן שיכנסו כל מיני אורחי פורחי וכו' וכו', תמהונים ומסוממים וכו' וכו', אל קהילתינו, אני ישמור על קהילתינו הקדושה בתכלית השמירה, שמהיום והלאה לא יהיה יותר הפקר, ואני יבדוק טוב טוב את מי אני יכניס בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ולא אתן שיהרסו לנו את הקהילה כמה נשים פרוצות וכו' וכו', חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא מצורע) כל שנעשה רחמן על האכזרי לסוף נעשה אכזר על הרחמנים; ולכן בלי שום רחמנות אני יוציא משפחות שלא יחזיקו את התקנון של קהילתינו הקדושה, ואם הוא לא ירצה לשמוע אין לו מה לחפש אצלינו, מסרתי את נפשי זה למעלה מחצי יובל שנים להקים קהילה נפלאה כזו, תחת לחץ ורשעות ואכזריות של הס"מ ימ"ש, אזי מספיק צרות אנחנו סובלים מהרשע הזה וכו', אני לא יתן שנסבול גם מכל מיני אורחי פורחי וכו', תמהונים ומסוממים וכו', שחושבים שקהילתינו היא מערי מקלט וכו', אני לא יתן לאף אחד יותר להכנס אל קהילתינו הקדושה עם ילדים מקולקלים וכו', שיקלקלו את ילדינו וכו', אני מחפש איכות ולא כמות, ורציתי מאד שתעזרי לי לבנות את הקהילה מחדש.
רק חזקי ואמצי מאד מאד להיות בשמחה עצומה שאת שייכת אל קהילה קדושה כזו חממה של אמונה, עמוד החסד, והולך לי בחיים להרחיב את הפעילות של הקהילה הקדושה שלנו בכל התחומים, ואני רוצה לבנות קהילה כזו שאין בכל העולם כולו, ומי שלא שייך להקהילה שלנו ממילא יצא, כי אצלי העיקר שיהיה שלום ואהבה בתוך קהילתינו הקדושה, ואחד יעזור להשני, ואני מקווה להקדוש ברוך הוא שאצליח להוציא את זה מכח אל הפועל, ותשואת חן על העזרה שאת עוזרת לי בזה עד עכשיו, ואני מבקש שתעזרי לי מעכשיו יותר ויותר לשמור על קהילתינו הקדושה בכל הענינים, ובפרט בעניני צניעות אני רוצה מאד מאד לשפר את קהילתינו הקדושה שהנשים ילכו בצניעות כמו שראוי לבת ישראל, ואפילו אלו שהולכות עם פאה שזה לא יהיה יותר ארוך מהכתפיים, וכן שלא ילכו עם בגדים קצרים וכו', שזה גועל נפש מאד, והקדוש ברוך הוא לא מוחל על זה בשום פנים ואופן, כי על הכל הקדוש ברוך הוא מוחל אבל לא על ניאוף וכו', וגירוי של ניאוף וכו', ואני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שיקויים במחנינו הפסוק (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לעשות לו יתברך נחת רוח, ונשרה את השכינה בתוך קהילתינו הקדושה.
תשתדלי לומר היום את התפלה הזו שתיקן השל"ה הקדוש לאומרה בערב ראש חודש סיון.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן