מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש אלול ה'תשע"ד

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' אלול | ג' אלול | ה' אלול | ו' אלול | ז' אלול | ח' אלול | ט' אלול | י' אלול | י"ב אלול | י"ג אלול | י"ד אלול | ט"ו אלול | ט"ז אלול | י"ז אלול | י"ט אלול | כ' אלול | כ"א אלול | כ"ב אלול | כ"ג אלול |כ"ד אלול | כ"ו אלול | כ"ז אלול

בעזה"י יום ג' לסדר שופטים א' דראש חודש אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

הנה עכשיו נכנס חודש אלול חודש התשובה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להתאחד עם נשמות ישראל, ולשמור מאד מאד שלא יהיה פירודים בין נשות אנשי שלומינו, שעל זה אורב מאד מאד הס"מ, כי כל ענינו הוא רק "הפרד ומשול", להפריד בין נשמות ישראל, וזה כל הגלות של עם ישראל שיש ביניהם פירודים, ובפרט עכשיו בחודש אלול חודש התשובה, עלינו לחזור בתשובה שלימה על עוון החמור של לשון הרע רכילות וליצנות, ואת העוונות האלו צריכים לעקור מבינינו לגמרי.
דעי לך שבניתי את הקהילה הקדושה שלנו שמתנהגת על דרך רביז"ל, רק על יסוד חסד, כי בלי חסד אין כלום, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן הולך לי בהחיים שקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, שיהיה מבוססת רק על מדת החסד, ולקבל את כל אורח ואורחת בסבר פנים יפות, שזה מאד מאד חשוב בשמים כשיהודים מתאחדים יחד ועוזרים אחד להשני.
ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל – אהל אברהם מותיקין אחר שחרית שיהיה שתיה חמה וארוחת בוקר או מזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט') אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ועיקר העזרה שאני מבקש ממך שתבואי לעזור בבית התבשיל "אהל אברהם" בכל עזרה שאת רק יכולה, כי זה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ד' לסדר שופטים ב' דראש חודש אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ועוד תראי הרבה נסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, העיקר להתחזק בזה שאנחנו מקורבים אל רביז"ל, שבפירוש אמר לנו (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ואמרו אנשי שלומינו היקרים שאם לא שמחים עם רביז"ל שיש לנו רבי כזה, סימן שנפגם אצלינו האמונת חכמים, ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונת חכמים, ולבקש הרבה ממנו יתברך שיהיה לנו אמונת חכמים, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) מי שיש לו אמונת חכמים על ידי זה הוא יודע איך להתנהג בכל פרט ופרט מחייו, ולכן עלינו להתפלל בכל יום להשם יתברך שיתן לנו אמונת חכמים, כי אם יש אמונת חכמים יש הכל, ואם אין אמונת חכמים אין כלום, היינו שאין לו אפילו אמונה בהקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (מכילתא בשלח) על הפסוק (שמות י"ד) "ויאמינו בהוי"ה ובמשה עבדו" אם במשה האמינו קל וחומר בהוי"ה? בא זה ללמדך שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאילו מאמין במאמר מי שאמר והיה העולם; ולכן אם אדם אין לו אמונת חכמים סימן שאין לו גם אמונה בהקדוש ברוך הוא, ומשם בא לו כל הבלבולים, עד שיש לו קושיות על הצדיקים האמיתיים, וכמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) מה שקשה קושיות על הצדיקים, זהו מוכרח להיות. כי הצדיקים מתדמים ליוצרם, וכמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק, כי הוא מתדמה אליו יתברך, ובענין הקושיות שקשה על השם יתברך, מרגלא בפומיה רביז"ל לומר, אדרבא, כך ראוי להיות דייקא, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו. כי מעוצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו, על כן בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה להבורא יתברך, שיהיה מרומם ונשא מדעתנו, שעל ידי זה קשה קושיות, ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתינו, אם כן היה, חס ושלום, דעתו כדעתינו.
לדעתי תאמרי כל יום את התפלה הזו ויועיל לך לצאת מהמחשבות המטרידות אותך
בכפירות ואפיקורסות:
יהי רצון מלפניך אדני אלהי ואלהי אבותי שתחוס ותרחם עלי שלא יהיה לי שום קושיות וספיקות על גדולי מובחרי צדיקיך הנכללים בך לגמרי, כי אתה יודע את גודל חטאיי ועוונותי ופשעיי המרובים, שחטאתי ועוויתי ופשעתי נגדיך ימים ושנים, בכל מיני עבירות וחטאים מגונים וכו', שעל ידי זה נעקר מוחי לגמרי, ונתעקם לבבי, ונתמלא עקמומיות וקושיות עליך, ומזה בא שיש לי בכל פעם קושיות וספיקות על גדולי מובחרי צדיקיך הקדושים ששלחת לזה העולם לגלות ולפרסם את אמתת מציאותו יתברך, ולכן חוס וחמול עלי שאזכה לחזור בתשובה שלימה, ולדעת את האמת שאין לי דעת בכלל, "כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי", ואיך מלאו לבי ודעתי להקשות קושיות עליך ועל צדיקיך האמיתיים, הדבוקים לגמרי בך, אין זה אלא מפני רוע מעללי ועוונותי המרובים, ולכן אבקש אותך אבי שבשמים שאזכה לחזור בתשובה שלימה לפניך, ולא אעשה יותר הרע בעיניך, ותמחול ותסלח לי על כל מה שחטאתי עוויתי פשעתי נגדך עד היום הזה, ואזכה מעתה לאמונה ברורה ומזוככת בך, שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ואזכה לאמונת חכמים להאמין בדבריהם, ולידע שמעשיהם אינם פשוט, ואף שעולה על לבבי תמיד קושיות וספיקות על מעשיהם ומדותיהם, זכיני לדעת שמוחי פגום לגמרי, ולכן עולה על לבי תמיד קושיות וספיקות על מעשיהם והנהגותיהם, מאחר שאני פגומה לגמרי, ולכן אבקש אותך שאזכה מעכשיו לחזור בתשובה שלימה על פגם אמונת חכמים, ועל ידי זה אזכה להגיע לאמונה ברורה ומזוככת בך, עד שאזכה להכלל בך לגמרי מעתה ועד עולם אמן סלה.
הקדוש ברוך הוא ימשיך עלינו אמונה פשוטה בו יתברך, ואמונת חכמים בהצדיקים האמיתיים, שזה תלוי בזה.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ב' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להחיות את עצמך, ולא תתני שהמרירות והעצבות והדכאון יתפוס אותך, כי הס"מ אורב מאד מאד להפיל את כל אחד ואחת להכשילו בעצבות, ותיכף ומיד כשבר ישראל נופל בעצבות, אזי יש כח להס"מ לבלוע אותו לגמרי, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ותשמחי את נשות אנשי שלומינו, ולא להתבלבל מאף אחת בשום פנים ואופן וכו', אשה צריכה להיות כל כך חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, עד שתהי רגילה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר אשה אל רעותה, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, וזה יבנה בך את הבטחון עצמי, וידוע שרביז"ל גער את מוהרנ"ת ז"ל ואמר לו (שיחות הר"ן סימן ק"מ) אין לך אמונה בעצמך, אדם צריך להתחזק שיהיה לו אמונה בעצמו שגם הוא חשוב בעיניו יתברך, כי כל הצרות והיסורים שעוברים על בן אדם, הוא מחמת שאינו מאמין בעצמו, והוא חושב שהוא יתיר בזה העולם וכו', וכאילו לא מתייחסים אליו בשמים וכו', וכאילו לא צריכים אותו בשמים וכו', ובאמת זה טעות חמורה כי הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בר ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ג') חביבין ישראל שנקראו בנים למקום; ואמרו (שמות רבה פרשה כ"ט סימן ד') אמר רבי שמעון בן יוחאי אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אלוה אני על כל באי עולם אבל לא יחדתי שמי אלא עליכם, איני נקרא אלהי עובדי כוכבים ומזלות אלא אלהי ישראל, וכן אמרו (חולין צא:) חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, יותר ממלאכי השרת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ואמרי לה פעם אחת בעולם; ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו יכולים בכל יום ובכל שעה ובכל רגע לפתוח את פינו ולשיר שירות ותשבחות לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גומרים לו יתברך כביכול נחת רוח גדול מאד, ולכן ראוי לך לשמוח בזה מאד, וכן לשמח נשים אחרות, שזה המצוה הכי גדולה של צדקה לשמח את הזולת, ושלא יהיה לך דברים אלו קל בעיניך, וכן מובא בזוהר (וישלח קע"ג:) על הפסוק (דברים ד') "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כהוי"ה אלקינו בכל קראנו אליו", תא חזי כמה אינון חביבין ישראל קמי קודשא בריך הוא, דלית לך עם ולישן בכל עמין עובדי עבודה זרה דעלמא דאית ליה אלהא דישמע לון, כמה דקודשא בריך הוא זמין לקבלא צלותהון ובעותהון דישראל, בכל שעתא דאצטריך לון למשמע צלותא דאינון בעאן, בגין ההוא דרגא דלהון; [בוא וראה כמה חביבין הם עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שאין לך עם ולשון בכל העמים עובדי עבודה זרה שבעולם שיש להם אלוה שישמע אותם כמו שהקדוש ברוך הוא מזומן לקבל תפלות ובקשות של עם ישראל, בכל שעה שנצרך להם להשמיע תפלה שהם רוצים, בגלל אותה דרגא שלהם].

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שופטים ג' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

הנה עכשיו זה השבת הראשונה של אלול, ובשבת זו יכולים לתקן כל מה שפגמנו בכל שבתות השנה, ולכן תקבלי את השבת הזה בשמחה עצומה, ולשמור מאד מאד לא להכנס בעצבים בכל השבת, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליך אור השבת, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז), והפליג מאד מאד במעלת השמחה של שבת, ובזה ששמחים בשבת הקדוש ברוך הוא מוחל את כל העוונות, ועיקר השמחה לשמוח שקיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא שמירת שבת, כמאמרם ז"ל (שבת י:) אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם; ולכן ראוי לנו לקבל את המתנה הזו בשמחה עצומה, ובזה אנחנו מתקנים כל מה שפגמנו כל ימות השנה בהשבתות שהיינו בכעס והתעצבנו וכו' וכו', ולכן אשרי האשה שמקבלת את השבת בשמחה עצומה, ומכל שכן וכל שכן כשזוכה גם לדבר אל הקדוש ברוך הוא ביום השבת, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, אזי תהיה בטוחה שהיא תקבל, כי התפלה שמתפללים בשבת זה ענין אחר לגמרי, ולכן אל תהי בטלנית, רק תשתדלי להגיד בשבת את "יום תהלים" של שבת, וכן תבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ותראי שהכל תקבלי מה שרק תבקשי.
מאד מאד אבקש אותך שבעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.

המאחל לך שבת שלום ושנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום א' לסדר כי תצא ה' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק בשמחה עצומה, ותמיד תזכרי אשר אין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וזה יכניס בך בטחון עצמי, כי סוף כל סוף שום דבר לא קורה מעצמו, כי דבר גדול דבר קטן לא נעשה אלא בהשגחת המאציל העליון, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן כל אשה שמכניסה בדעתה דבר זה שהכל מושגח ממנו יתברך, אזי אף פעם היא לא תשבר, כי היא יודעת שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, ולמה להשבר? הכי טוב להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שצריכים בגשמיות וברוחניות גם יחד, וכן צריכים לבקש הרבה על שמחה, כי שמחה הוא אור גדול כל כך, שאי אפשר להשיגו אלא על ידי תפלה שיחה בינו לבין קונו, ולכן אשרי האשה שמתפללת בכל יום להקדוש ברוך הוא שתהיה שמחה ועליזה, ושתתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, וכן לבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, הן שלום בית, הן פרנסה, הן נחת מהילדים וכו' וכו', הכל תלוי רק כפי שמתפללים אליו יתברך כך מקבלים את זה, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ולכן אשרי האשה שמרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומבקשת ממנו יתברך כל פרט ופרט אשר אין למעלה מזה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; אשרי האשה שמקיימת את זה בתמימות ובפשיטות לבקש כל מה שהיא צריכה רק ממנו יתברך, ואז תחייה חיים מאושרים, כי אין עוד אושר יותר גדולה מזו שאשה יודעת שהכל תלוי רק בידו יתברך, ואז היא כבר לא מפחדת מאף אחד, ויש לה בטחון עצמי.

המאחל לך שנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ב' לסדר כי תצא ו' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך אתמול פתחנו את התלמוד תורה, שיש בו כבר ארבע עשרה כיתות, וכן פתחנו את הישיבה קטנה ואת הישיבה גדולה, וכן את הבית ספר, וכן את הסמינר, ומלבד זאת הרבה מאנשי שלומינו פתחו פעוטונים שתהלה לאל יש לנו כבר למעלה מאלף ומאתיים ילדים שמתחנכים אצלינו, מי היה מאמין שבמושבה נידחת שאף פעם לא היה שמה זכר של יהדות, יהיה מערכת חינוך שלימה על טהרת הקודש, אחרי כל הרדיפות והסבל שאנחנו סובלים פה למעלה מחצי יובל שנים מהס"מ הרשע ימ"ש ששם לנו מקלות בהגלגלים על כל שעל ושעל וכו' וכו', ובחוץ הוא פושט את טלפיו הטמאים כמו החזיר להראות ראו כשר אני… כי בחוץ הוא מפרסם לכולם אני רוצה רק 'סלום' 'סלום' וכו', ומפיו הטמא יוצא רק 'סלום' 'סלום' וכו', והוא מוסר אותנו על ימין ושמאל ככל שהוא רק יכול להציק לנו הוא מציק ביודעים ובלא יודעים, ובחוץ הוא מפרסם שאנחנו רודפים אותו, אוי לרשע הזה שגיהנום כלה והוא לא יכלה, למעלה מאלף ומאתיים ילדים צריכים לסבול מפני רשעות הרשע הזה.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתשתדלי את ובעלך לעזור שנצליח בגדול עם החינוך, כי השנה הזה אני רוצה לעשות שינוי לטובה בכל מערכת החינוך, ובפרט אצל הבנות, והיה כדאי שתראי מה שבנינו סמינר נפלא פלאי פלאות להבנות, בתוך תוקף הצרות והיסורים והמרירות שאנחנו סובלים מהמסירות של הס"מ הרשע ימ"ש, ורואים בחוש את גודל מעלת הרצון, אם יש רצון טוב יכולים לעבור על כל המניעות שבעולם, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם להיות רק בשמחה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ותעזרי לי לחנך את הילדים שלך על טהרת הקודש, כי עיקר החינוך תלוי בהאשה, כי היא נקראת עקרת הבית שהיא עיקר הבית, ואיך שהאשה מתנהגת כך הילדים מחקים אותה, ולכן תרגילי את עצמך ללכת בצניעות בבית, ושלא יראו את שער ראשך בחוץ, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא מ"ז.) שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי; כי אם האשה מקפידה ללכת בכיסוי שער אפילו בביתה, זוכה לילדים טובים, ולהיפך כשהשערות גלויות, מובא בזוהר (נשא קכ"ה) קללה תבוא בבית כשרואים את השערות של האשה, והילדים לא יצליחו בבית זה וכו', עיין שם, ולכן תקפידי ללכת עם כיסוי שער שלא יראו את שערות ראשך בחוץ כלל, העיקר תהי דוגמא להבנים ובפרט להבנות שזה יסוד גדול בחינוך, כמאמרם ז"ל (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן האמא צריכה להיות דוגמא חיה לבתה הן בעניני צניעות וכו', והן בקיום מצוות מעשיות וכו', אם האשה מתנהגת כמו שבת ישראל מתנהגת, אזי תהיה בטוחה שהבת שלך תלך בדרכך וכו', ומספרים מהרב הקדוש הסטייפלער זי"ע שפעם באה אשה אליו וביקשה שיהיה לה בנות יראת השם והיא רוצה עצה לזה, אזי הוא צעק בקול גדול "תברכי ברכת המזון מתוך הסידור בקול גדול, אז תהי בטוחה שהבנות שלך יחקו אותך", רואים מזה שאיך שהאמא מתנהגת, היא דוגמא חיה להבנות שלה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ג' לסדר כי תצא ז' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר לא יוכל לשבור אותך, כי אנחנו נמצאים עכשיו בימי אלול הקדושים, שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק, ולא תמיד צריכים לענות לאלו שמבזים ומחרפים אותנו, וידוע מה שאמר הגר"א זי"ע שבזיון אחד או חלישות הדעת אחת וכו', שאדם סובל בזה העולם, על זה משלמים הון תועפות למעלה בשמים, ואם אדם היה יודע את גודל השכר שיהיה לו שישתוק לאלו שמצערים אותו ומחרפים ומבזים אותו, היה רוקד מרוב שמחה, כי על ידי זה נתכפר כל עוונותיו, ואין עוד דבר שמכפר עוונות כל כך מהר כמו הבזיון והשפיכות דמים שאדם סובל מהזולת, ולכן אף שמר לך מאד שעובר עליך צרות ויסורים מרירות ומכאובים, חלישות הדעת ועגמת נפש עניות ודחקות וכו' וכו', תעשי כל מה שביכולתך להתחזק ולא להשבר משום דבר, כי בזה מתכפר כל העוונות שלנו, מה לעשות שמהשמים נגזר שאנחנו צריכים לסבול מהס"מ הרשע ימ"ש שמסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו ביודעים ובלא יודעים, ולכן עלינו רק להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולהתאחד יותר ויותר, ובפרט כל הנשים מנשות אנשי שלומינו תתכנסו פעמיים בשבוע לערבי שמחה ולשמוח יחד, וכן שיהיה בכל פעם רבנים שיתנו הרצאות בהלכות הנוגעות להנשים, וכן כל מיני הרצאות מענינות שזה דבר גדול מאד מאד, העיקר שבכל העיקרים תראי לקנות לעצמך את מדת הסבלנות, כי עיקר השלימות הוא לקנות לעצמו מדת הסבלנות, שאין עוד מדה יותר יפה מזו, ואשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי המוצלחת הכי גדולה בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ולכן אני מאד מבקש אותך רק תהי שמחה ועליזה, וזה יביא לך אל מדת הסבלנות, שהיא המדה הכי יקרה בהחיים, כי ימינו כצל עובר וכו', וכל כך חבל לבלות את היום בעצבים ובצעקות על הילדים, ולהתעצבן על השכנות וכו' וכו', עדיף רק להיות בשמחה תמיד ולשמח את אחרים, ואז את עולמך תרגישי בחייך, ואף שאני יודע שזה עבודה הכי קשה לאדם, כי מרוב הצרות והיסורים והמרירות והדחקות שרק עובר עלינו וכו' וכו', קשה מאד להגיע לכל זה, עם כל זאת הזהירנו רביז"ל להכריח את עצמינו להיות רק בשמחה, ולהחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה נזכה לקנות לעצמינו מדת אריכות אפים, שהוא המדה היקרה של סבלנות, ובפרט עכשיו בימי אלול עלינו לזכור שזה עיקר התשובה שנקנה לעצמינו מדת הסבלנות, ולידום ולשתוק למחרפי ולמבזי נפשינו.

המאחל לך שנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ד' לסדר כי תצא ח' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להתאחד יחד עם נשות אנשי שלומינו, ויסוד מוסד בחסידות ברסלב שיהיה אחדות ואהבה בין אנשי שלומינו, ורביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ובכל הדורות היו נשים צדקניות שהיו באמת חסידות ברסלב שמסרו את נפשן בשביל הזולת, והירבו בצדקה וחסד ולעזור לעניים שבורי לב מעוקי יום, ועשו כל מה שביכולתן להקל את הכאב של נשים שסבלו וסובלים בחייהן, ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולהיות באמת חסידת ברסלב, כי כך אמר רביז"ל לאנשי שלומינו "רצוני מאד שתעשו את נשותיכם חסידות", והיום הוא המצב שהנשים צריכות לעשות את בעליהן חסידים, ולכן ראי לחזק ולעודד ולשמח את בעלך ולעורר אותו שהוא יתבודד בכל יום עמו יתברך, וכן שילך לבית הכנסת להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, ויקבע קביעות עיתים לתורה שאין למעלה מזה, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות י"ז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, העיקר מה שאשה צריכה להרגיל את עצמה, שיהיה לה מדת הסבלנות, אשר אין עוד טוב מזה, כי בדרך כלל אשה קרובה מאד מאד לכעס ועצבים וכו' וכו', מרוב הלחץ שיש לה בבית מהבעל ומהילדים וכו', ולכן אשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ובפרט אשה שכל העול של הבית עליה וכו', היא צריכה להיות בבית עם הילדים וכו', ולטפל בהם וכו', וזה לא בא קל, ולכן את צריכה לדעת מי האשה המצליחה בחייה? זה רק הסבלנית! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, והן לגבי השכנות והחברות שלך, ואז תהי הכי מוצלחת בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שנה טובה ומתוקה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תצא ט' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי מעמד ולא להשבר משום דבר בעולם, ואף שאני מחזק אותך יום יום וכו', מה לעשות כי עובר על כל אחד ואחת משברים וגלים בצורה אחרת שלא חלם על זה, ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד להתחזק ולחזק את אחרים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ז) ככל שאדם הראש שלו יותר רחב וכו', ויותר פתוח, אזי הוא סובל יותר יסורים, כמו שאמר החכם מכל אדם (קהלת א' י"ח) "ויוסיף דעת יוסיף מכאוב", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ט סימן א') על ידי שאדם מרבה עליו חכמה הוא מרבה עליו כעס, ועל ידי שהוא מוסיף דעת הוא מוסיף עליו מכאוב; ולכן ככל שאדם מחדיר בעצמו הדעת האמיתי שהוא (דברים ד' ל"ה) "אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים אין עוד מלבדו", מנסים אותו מהשמים לראות אם לבו לב האמת, ואם כוונתו אל האמת, ולכן עובר עליו מה שעובר וכו' וכו', ועל כן כשבר ישראל כשעובר עליו מה שעובר זוכה להתחזק ולהיות בשמחה, גורם נחת רוח גדול בשמים, ולכן אני מאד מבקש אותך על אף שעובר עליך מה שעובר, ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, כי זה הכל נסיונות מהשמים לראות איך תתחזקי בכל מה שעובר עליך וכו' וכו'.
וזכרי היטב שעיקר ההתחזקות הוא על ידי שמחה, שצריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, וזה העבודה הכי קשה לאדם להגיע לשמחה, כי הטבע של כל אחד ואחת בזה העולם שנמשך אחר העצבות והמרירות והדכאון, ולימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ג) שצריכים לחטוף את היגון והאנחה אל שמחה, ולא ליתן שהס"מ ישבור אותך בעצבות ובמרירות ובדכאון, וזה היה החידוש של אנשי שלומינו בכל הדורות שאף שעבר עליהם מה שעבר, החזיקו מעמד ולא נשברו משום דבר, ועל אף שעל כל אחד ואחת עבר מה שעבר.

אנשי שלומינו מספרים שבברסלב היה דר אחד מגדולי אנשי שלומינו שכינוהו רבי זושא גאט, כי הוא תמיד דיבר מהקדוש ברוך הוא, ולכן קיבל את הכינוי הזה מתושבי העיר מפני שכל היום דיבר רק מהשם יתברך, ואת כל מי שהוא פגש דיבר איתו דיבורי אמונה והשגחה פרטיית מהקדוש ברוך הוא, ותמיד היה מזכיר בכל דיבוריו וסיפוריו שדיבר וסיפר עם אנשים את השם יתברך "גאט ברוך הוא", ולכן כינו אותו ר' זושא גאט, כאומר שתמיד מדבר רק מהשם יתברך, הוא היה עובד השם גדול מאד שהתבודד הרבה עמו יתברך, וכן היה לו שיעורים כסדרן, אף שהיה איש בעל עסקים כי היה לו מכולת, וכשנכנס אצלו קונה אזי אמר לו כן קח נא כרצונך, ותיכף ומיד היה שוב פונה אל השיעורים קבועים שלו שהיה לו בהחנות, בתהלים, במשניות, בעין יעקב וכו', והיה דבוק בתפלה והתבודדות והתמיד בעבודת השם יתברך, וכולם אהבו אותו מאד, כי ראו את ישרותו, לבסוף הוא היה צריך לברוח לעיר טשערין על ידי סיפור מזעזע שהיה עמו, שפעם גנב גוי אחד את מעיל הפרוה היקרה מהגרף שליד עיר ברסלב, וכשהתחילו שומרי הגרף לרדוף אחרי הגנב, פגש הגנב בעת שברח את רבי זושא שנסע לתומו בעגלתו, כי הגנב ראה שכלתה אליו הרעה, שעוד מעט הולכים לתפוס אותו, אזי פנה הגנב אל ר' זושא וביקשו העליני נא לעגלתך, והעלהו ר' זושא, כי לא ידע מאומה ולמה לא לעשות טובה לאדם אפילו שהיה גוי, באמצע הנסיעה אמר לו הגנב הרי כל כך קר לך, ובכן קח את מעיל הפרוה ותתחמם בה, אזי ר' זושא לבש את הפרוה והיה בשמחה עצומה, אחר כך כשבאו במרוצה שליחי הגרף ומצאו את ר' זושא יושב בעגלה לבוש במעיל הפרוה של אדונם, הלקוהו היטב והכניסוהו לתוך בית הסוהר, ולא עזר לו שום תירוצים והצטדקויות, ובלית ברירה הבריחו אותו אנשי שלומינו על ידי נתינת שוחד וכו', ועבר לגור בעיר טשערין ופתח שמה מכולת, והיה כל כך שמח כאילו לא קרה איתו שום דבר, רואים מזה שכשאדם תמיד שמח על ידי זה שום דבר לא יכול לשבור אותו, אפילו שקרה איתו מקרה לא נעים שהוא בכלל לא היה חייב, והגוי ארור טמא הכניס אותו במצב מביך, עם כל זאת על ידי תוקף השמחה ניצל משנים להיות בבית סוהר והמשיך כך כל החיים לדבר רק אל הקדוש ברוך הוא, ושימח את כל מי שרק בא בקרבתו, ואנשי שלומינו סיפרו ממנו הרבה סיפורים איך יהודי בעל מכולת היה לו זמן לחטוף בכל יום התבודדות, וכן שיעורים כסדרן, ונפטר בשם טוב ונקבר בעיר טשערין.
אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, רק מתחזק בכל הכוחות רק להיות בשמחה עצומה, שזה מה שמחזק את האדם, ותמיד צריכים להחדיר בעצמו אשר עם עצבות ומרירות ודכאון לא מגיעים לשום מקום.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תצא י' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה כל השבת, כי כל העשירות של אדם של ששת ימי החול תלוי רק בשבת, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי"; ועיקר עבודת האשה היא להכין את מאכלי שבת, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ז) שאכילת שבת הוא כולו אלקות, כולו קודש, ולכן אשרי האשה שמכינה לכבוד שבת כל מיני מאכלים מטעמים שרביז"ל הפליג מאד מאד באכילת שבת, ולשמוח בשבת, וכך נהגו אנשי שלומינו להכין כל המעדנים לכבוד שבת, כי רביז"ל אמר פעם (חיי מוהר"ן סימן ל"ב) מה סך הכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו? ילדים תאכלו כי היום שבת, וגם את זה לא יכולים לקיים, ולכן מדוע שלא תהי שמחה כל השבת? ומה צריכים כל השבת? רק לאכול ולשמוח, כמו שכתוב (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", ולכן עיקר עבודת האשה היא לאפות לכבוד שבת חלות, ולקיים מצות הפרשת חלה מן העיסה, שזה מצוה גדולה להאשה, והיא מתקנת את העולם אז, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה א' סימן ד') שאחד מהדברים שבזכות זה נברא העולם זה מצות הפרשת חלה, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה חלק ב' סימן י"ד) אשה הזהירה בחלה, בניה בעלי אמונה; והמצוה הזה מסוגלת לעקור את העבודה זרה מן העולם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ט"ו סימן ו') אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה לומר לך שכל המקיים מצות חלה כאילו בטל עבודה זרה וכל המבטל מצות חלה כאילו קיים עבודה זרה; ואמרו (קהלת רבה פרשה ב' סימן י"ד) על הפסוק (קהלת ב' י') "כי לבי שמח מכל עמלי", זו הפרשת חלה; וכן אמרו (במדבר רבה פרשה י"ז סימן ב') על הפסוק (קהלת ט') "לך אכול בשמחה לחמך", זו פרשת חלה; הרי שלך לפניך שאין עוד שמחה אצלו יתברך כמו מצות הפרשת חלה, וחכמינו הקדושים אמרו (בבא קמא י"ב) שעזרא הסופר תיקן שאשה תקום בערב שבת בבוקר ותאפה חלות לכבוד שבת, וכך היו נוהגות נשים כשרות בדורות הקודמות שהיו אופות חלות בערב שבת בבוקר מוקדם (עיין מגן אברהם סימן רמ"ב סעיף קטן ד'), והגאון היעב"ץ זי"ע אמר טעם שהיו אופות הנשים חלה בערב שבת בבוקר, שזה זכר ללחם הפנים שהיו אופים את זה בבית המקדש בערב שבת דייקא, ומובא בספר (אשל אברהם סימן ר"ס) הטעם שהלחם של שבת נקרא חלה ולא פת, כדי להזכיר להנשים שהן צריכות להפריש חלה מן העיסה שזה מצוה גדולה מאד ששייכה לה, ומובא מצדיקים כשהאשה מפרשת חלה מן העיסה ושורפת את החלה שהפרישה, אזי תהיה בטוחה שהילדים שלה לא תצאו לתרבות רעה, וכן לבשל את הדגים ואת הבשר לכבוד שבת, שאמר הצדיק הקדוש רבי משה לייב מסאסוב זי"ע שאשה כשהיא אומרת על כל עסק שעוסקת באפיה ובבישול 'לכבוד שבת קודש', נברא מזה מלאך, וכפי ריבוי אמירת 'לכבוד שבת קודש' על כל פרט מהמאכלים, כן היא בוראת מלאכים שהם ילמדו זכות עליה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתהי שמחה ועליזה לכבוד שבת קודש, ובבית שלכם ישרה השכינה בשבת קודש, ויומשך עליכם שפע על כל ששת ימי החול.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר כי תבוא י"ב אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי במדת החסד אשר אין למעלה מזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד שעושים אחד עם השני, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל שכל החיים שלי תלויים בזה, ואל יקל בעיניך דבר זה כלל, כי אדם צריך להדבק תמיד במדת החסד, כמו שכתוב (מיכה ו' ח') "הגיד לך אדם מה טוב ומה הוי"ה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד" וגו', כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתמיד נאהוב לעשות חסד להזולת, אשר זה מדתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב (תהלים ל"ג ה') "חסד הוי"ה מלאה הארץ", הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם כל אחד ואחד בזה שנותן לו לאכול, כמו שכתוב (תהלים קל"ו כ"ה) "נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו", ולכן עלינו לדבק את עצמינו במדת החסד, ולתת להזולת לאכול, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל שאוכל להמשיך בזה מאד, כי כל החיים שלי תלויים אך ורק בזה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא י"א.) תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני אמר לה העבודה שאין בקופה של צדקה כלום אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתים עמד ופרנסה משלו לימים חלה ונטה למות אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו; כי בפירוש אמר לי הרופא שהוא מומחה עולמי אחר שקיבלתי התקפת לב, שאתה אחד ממליון שנשאר בהחיים אחר התקפה כזו וכו', ואני תולה את זה רק על שני דברים, א' שאני תמיד מעורר את שומעי לקחי שיזהרו מאד מאד לסיים בכל שבוע פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום, שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו; ב' שפתחתי את בית התבשיל ונותן לאכול לכל רעב וצמא, ולכן אני מאד מבקש אותך שתראי לעשות כל מה שביכולתך לעזור לי בבית התבשיל לבוא שמה לעזור אפילו פעם אחת בחודש, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה לך זכות לבוא לעזור ולתת לאכול לרעבים וצמאים, והזכות הזה יגן עליך, כי אין עוד צדקה יותר גדולה מזו, ואפילו שאין לך בעצמך כסף לעזור להזולת, על כל פנים בזה שאת עוזרת בבית התבשיל זה כאילו שאת נותנת את הצדקה, ועל כן אל יקל בעיניך דבר זה שאת עוזרת לי בבית התבשיל.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר כי תבוא י"ג אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואף שאני חוזר על זה בכל פעם, זה מפני שרביז"ל הזהירנו על דבר זה מאד, ובפירוש גילה לנו אשר היסוד מוסד בזה העולם הוא התחזקות לחזק את עצמו עם רק מה שיכולים, ולכן צריכים להתחזק בעצמה וכן לחזק נשים אחרות, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו, כי בזה העולם עובר על כל אחד ואחת צרות ויסורים ומרירות ומכאובים וכו' וכו', שעל ידי זה נמשכים אל העצבות והעצלות כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן אשרי האשה שזוכה לשמח את עצמה, וזוכה לשמח גם נשים אחרות, ואשה כזו מאד מאד חשובה בשמים, כי למעלה בשמים מתחשבים עם אשה שעושה חסד עם הזולת, ומחזקת ומעודדת נשים אחרות, ומקרבות אותן אל הקדוש ברוך הוא, ומעודדת אותן ללכת בצניעות כראוי לבת ישראל.
חכמינו הקדושים אמרו (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ג) חולדה הנביאה זכתה לנבואה על ידי שבעלה היה עושה צדקות בכל יום ויום, ומה היה עושה? היה ממלא את החמת מים והיה יושב על פתח העיר, וכל מי שהיה בא מהדרך היה משקה ומשיב את נפשו עליו, ובזכות הצדקה שהוא עשה שרתה רוח הקודש על אשתו, עיין שם, כי אשתו עוררה אותו לעשות אותה חסד להשקות צמאים, ומאחר שהאשה גרמה שבעלה יעשה חסד, זכתה שהיא נעשתה נביאה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) חולדה התנבאה אצל הנשים; רואים מזה כח האשה שאם היא מחזקת את בעלה לעשות חסד, אזי על ידי זה היא יכולה לזכות לנבואה, כל כך חשוב אשה שמחזקת ומעודדת את בעלה לעשות חסד עם הזולת, ומכל שכן וכל שכן כשמחזקת ומעודדת את בעלה ללמוד תורה, ולהתפלל במנין, ובאמת כבר אמרו חכמינו הקדושים (ברכות יז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, רואים מזה גודל כח האשה בזה שהיא מחזקת את בעלה, היא יכולה לזכות לנבואה, ואחר כך לחזק את כל הנשים.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתמיד תעסקי בלחזק נשים אחרות, והיה זה שכרך לנצח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבוא י"ד אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה שאת נותנת לבעלך לנסוע לראש השנה אל רביז"ל באומן, ודעי לך שהזכות שלך הוא זכות מאד מאד גדולה, כי כשאשה עוזרת לבעלה ובפרט בדבר גדול כזה לנסוע אל הצדיק הגדול והנורא במעלה נפלאה מאד שמאד מאד ביקש אותך שנבוא אליו בראש השנה והוא ימתיק מאתנו כל הדינים, ולכן שכרך גדול מאד, ובוודאי כל הזכות שבעלך נוסע לראש השנה לאומן, זה נזקף עליך שאת מעוררת ודוחפת את בעלך לנסוע אל רביז"ל.
וכן גם את צריכה מאד לשמוח שכבר היית וכבר זכית גם כן להיות בציון רביז"ל, ובזה ראוי לך לשמוח מאד מאד, כי סוף כל סוף עוד לא היה צדיק שיבטיח הבטחה כזו כמו רביז"ל, כשיגיעו אל ציונו הקדוש ויתנו פרוטה לצדקה ויאמרו את העשרה מזמורי תהלים, אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו וכו' וכו', יוציאו מהשאול תחתית ומתחתיו שנפל לשם וכו' וכו', ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם גורלינו ואנחנו נמצאים אצל הצדיק הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים, כי אשה בטבעה שלבה שבורה, על ידי זה התפלות שלה מתקבלת בשמים, ומובא בספרים על מאמרם ז"ל (קידושין מ"ט) עשרה קבין שיחה ירדה לעולם, תשעה נטלו נשים, וסתם בני אדם מפרשים את זה שטבע של האשה שיש לה תשעה קבין שיחה, אבל באמת לפי דברי חכמינו הקדושים (ברכות כ"ו:) מושג שיחה זה תפלה, כמו שכתוב (בראשית כ"ד ס"ג) "ויצא יצחק לשוח בשדה" ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר (תהלים ק"ב) "תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי"ה ישפוך שיחו", נמצא לפי זה שאשה קרובה מאד אליו יתברך להשיח ולספר את כל אשר עם לבבה אליו יתברך יותר מגבר, ובפרט שלאשה יש רגש יותר חזקה מגבר, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נ"ט.) אשה דמעתה מצויה, ואמרו חכמינו הקדושים (שם) אף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, ולכן יש לנשים כח עצום לבקוע רקיעים על ידי תפלתן, כי תפלתן מלאים רגש עד כדי בכיה, ולכן אל תהססי לרגע לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה בגשמיות וברוחניות, ובוודאי תקבלי את זה ממנו יתברך אם תהי חזקה בתפלה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר כי תבוא ט"ו אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

רביז"ל אמר פעם לאנשי שלומינו למה אתם לא עושים את נשותיכם חסידות? והיום אנחנו רואים בדיוק הפוך שהנשים הן יותר חזקות באמונת חכמים ברביז"ל מהגברים, כי אצליהן אין חכמות, אם הן מחליטות שרביז"ל זה הרבי שלנו, אזי זה הולך עד הסוף, והן עוד נוסעות שנה אחר שנה אצל ציון רביז"ל, והן מעוררות את בעליהן לנסוע לראש השנה באומן אל רביז"ל, והן צריכות להתווכח עם הבעלים למה אתה לא נוסע על ראש השנה? ולכן חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה שיש לנו רבי כזה, שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, ומחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, שנרגיש שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, וכל מה שאנחנו צריכים עלינו רק לבקש ממנו יתברך בתמימות ובפשיטות גמור כאשר ידבר איש אל רעהו, ורביז"ל מחזק ומעודד אותנו על מדת החסד שנעשה חסד עם הזולת, לקרב את כל יהודי, ולהחדיר בו אמונה ושמחה, והיות שעל כל אחת ואחת בזה העולם עובר מה שעובר וכו' וכו', נסיונות קשים ומרים הן בשלום בית, והן בפרנסה, והן בגידול בנים וכו' כו', ולכן הזהירנו רביז"ל מאד מאד שתמיד נחזק את הזולת שאין עוד דבר יותר חשוב מזה, כי זה הצדקה הכי גדולה לחזק את הזולת, וכן לשמח את הזולת, ובפירוש אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן מ"ג) להחיות יהודי זה אינו דבר פשוט, כי הוא דבר גדול מאד מאד, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם], ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק לחזק ולעודד כל אשה ולהחדיר בה אמונה פשוטה בו יתברך, ולדבר עמה מרביז"ל פתוח, ולחזק נשים אחרות שבעליהן נוסעות אל ראש השנה באומן, אשר זה דבר גדול מאד מאד, יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות אצל רביז"ל על ראש השנה באומן, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר כי תבוא ט"ז אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא כמו שביקש מאתנו רביז"ל, וכל מה שאת צריכה בזה העולם תבקשי רק ממנו יתברך, כי כך אמר דוד המלך (תהלים קמ"ז) "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה", אדם לא יכול לעזור לעצמו ואיך יכול לעזור להזולת, ולכן לא כדאי לבטוח בבני אדם, כי כך אמר הנביא (ירמיה י"ז ה') "כה אמר הוי"ה ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן הוי"ה יסור לבו", ולכן צריכים מאד מאד לשמור מבני אדם, ולצערינו הרב אנשים שמראים את עצמם הכי קרובים לו, הם יקברו אותו הכי ראשונים, ולכן בוודאי צריכים לשמור מבני אדם, כי הם עלולים להכי גרוע, וזה המציאות המרה, ולכן אשרי האדם שבוטח רק בו יתברך, כמו שכתוב (שם ז') "ברוך הגבר אשר יבטח בהוי"ה והיה הוי"ה מבטחו", עם כל זאת את צריכה להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ולא להתבלבל משום בריה שבעולם, כאילו הוא רוצה להזיק לך וכו' וכו', שדבר זה מאד מצוי אצל נשים שנכנס להן דמיון כאילו אשה זו רוצה להרעות לי וכו', וכאילו אשה זו מדברת עלי וכו', וכל כך הנשים נכנסות בדמיון עד שמזה נעשה מריבה גדולה מאד על לא דבר רק מחמת הדמיונות וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור על דבר זה, ובפרט עכשיו שאנחנו עומדים בימי הרחמים והסליחות, אזי ראוי שכל אשה תבקש סליחה ומחילה מחברתה, כדי שנזכה לצאת זכאים ביום הדין שהוא ראש השנה, שאז דנים את האדם מה יהיה איתו על כל השנה, ולפעמים על ידי דמיון אחד וכו', יכולים להסתובב בכעס וברוגז על הזולת וכו', והעברה ללהב יצאת וכו', מאש קטן נעשה אש גדול וכו', כי כך מתחיל מחלוקת, כמאמרם ז"ל (סנהדרין ז.) האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווח; [מחלוקת נדמה כמו מים, שבהתחלה מתחיל בשביל קטן ואחר כך מתרחבת מתרחבת עד שנעשה מזה נהר שלם].
מסופר שפעם בא אדם אל הרב של עירו, ואמר לו שיש לו דין תורה עם הלבנה, שאל אותו הרב מה יש לך עם הלבנה? ענה ואמר שאיפה שאני הולך, הלבנה הולכת אחרי ומסתכלת עלי, ולכן אני קורא אותה לדין תורה (והבין הרב עם מי יש לו פה עסק…), ענה ואמר לו הרב אני צריך הלילה לשאול את הלבנה מה יש לה להגיד, כי אני צריך לשמוע את שתי הצדדים, תבוא מחר, וכשחזר אמר הרב לאדם, דע לך שהלבנה יש לה טענות עליך, היא טוענת איפה שאני רק הולכת, אתה מסתכל עלי, ולכן איפה שאתה תלך, היא תלך אחריך, זה לא יועיל לך שום דבר, תפסיק להסתכל עלי אז אני יפסיק ללכת אחריך, כך אמרה הלבנה להרב, וכך מסר הרב לאדם הזה, והפסק יצא אתה תפסיק להסתכל על הלבנה, אז היא תפסיק ללכת אחריך והיא תפסיק להסתכל עליך, ותראי גם את לקיים את הפסק הזה, ותראי שאף אחד לא מסתכל עליך, את אל תסתכלי על אחרות, אזי אף אחת לא תסתכל עליך, ותהי הכי מאושרת בחייך.
יען שאנחנו כבר קרובים לראש השנה, רציתי מאד שכל אנשי שלומינו הן הגברים והן הנשים יסעו במוצאי שבת הזה אל ציון התנא רבי מאיר בעל הנס ויאמרו שם סליחות לעורר רחמים שמים על עצמינו ועל כלל נשמות ישראל אשר אין למעלה מזה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב כשבר ישראל מתפלל על כלל נשמות ישראל ודן את כולם לכף זכות, כי הס"מ הרשע רק מקטרג על נשמות ישראל, ועלינו להוריד את כל הקטרוגים על ידי שנתפלל על כלל ישראל, ונזכה למצוא רק את הטוב בנשמות ישראל.
ואני מאד מבקש להתפלל גם עלי שאזכה לרפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר כי תבוא י"ז אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

ראי לקבל את השבת הזה בשמחה עצומה, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אשה שמוסרת את נפשה כל השבת להיות בשמחה עצומה, והיא מתאפקת לא להכנס בעצבים וכעס בכל יום השבת, כי אף שכעס אסור כל ששת ימי החול, מכל שכן וכל שכן בשבת צריכים להזהר מכעס יותר ויותר, כי שבת אז מאיר עצם עצמיות אלקותו יתברך, ולכן עלינו לקנות לעצמינו מדת הסבלנות ולא להיות בכעס כלל, ומובא דבר פלא בתיקונים (תיקוני זוהר תיקון כ"ד) בשבת גיהנום לא שולט בעולם ולא הממונים שלו, בגלל זה ציוה הקדוש ברוך הוא לישראל (שמות ל"ה) "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ואם אדם מבעיר בשבת אש, אומר הקדוש ברוך הוא אני הייתי מכבה את האש שלא תשרוף, ואתם מבעירים אותה? אתם תשרפו בגיהנום, בגלל זה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם", היינו אש הכעס, שזה מהפך את הגוף לגיהנום, ומה הוא הגיהנום בגוף? הכבד שבו המרה שהוא גיהנום סם המוות, סם של אל אחר, חרבו של מלאך המוות, ועליו נאמר (משלי ה') "ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות", היינו שאדם בכעס הגוף שלו בוערת כמו תנור אש, והוא רותח מאד וכו', ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא להיות בשבת בכעס, רק להשתדל לקנות לעצמו את מדת הסבלנות, ולהיות רק בשמחה כל השבת, כמו שהזהירנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני מאמצים שבעולם שבמוצאי שבת קודש הזה תיסעי עם כל נשות אנשי שלומינו אל הציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס לומר סליחות, ולעורר רחמי שמים על עצמינו ועל כלל נשמות ישראל הנתונים בצרה וצוקה, וצריכים רחמים שמים מרובים, וכן תתפללי גם עלי לרפואה שלימה מן השמים.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' לסדר נצבים וילך י"ט אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת וביתר עוז ולא להשבר משום דבר, ואדרבה ראוי לך לשמוח מאד מאד שבעלך נוסע אל ציון רביז"ל בראש השנה, ואת צריכה לעזור לבעלך בכל מה שאת רק יכולה, העיקר שיהיה בראש השנה באומן, ותזהירי את בעלך שינצל את כל רגע ורגע שיש לו בראש השנה להיות אצל ציון רביז"ל ולהתפלל שם על שנה טובה ומתוקה, כי בראש השנה אז דנים את האדם על כל השנה, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, ולכן תעמדי חזק שבעלך יבלה את כל ימי שהותו באומן בראש השנה לבקש על שנה טובה ומתוקה, ושיהיה לכם בריאות וחיים ופרנסה בנקל, ונחת מהילדים וכו' וכו', כי אז הוא הזמן הנכון לזה, ובוודאי בזה שתעזרי לבעלך לנסוע לציון רביז"ל באומן, יהיה לך חלק בראש השנה של רביז"ל, כי לנשים לא שייך לנסוע, כי תהלה לאל יש שם קיבוץ כל כך גדול וכו', אשר כמה רחובות סביב ציון רביז"ל מלא עם גברים, ולא שייך שהנשים בכלל יוכלו לגשת אפילו אל רחוב אחד שסמוך אל הציון מריבוי הגברים וכו', ולכן לא שייך שאשה תסע אל ראש השנה, עדיף שתזרז את בעלה שיסע, והוא כבר יפעול גם בשבילך, כי הבעל הוא ראש הבית והוא יפעול לכל הבית, ואשה שעוזרת לבעלה לנסוע אל ציון רביז"ל על ראש השנה, נחשב בדיוק כמו שהיא היתה שמה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך שבעלך יהיה גם כן בראש השנה באומן, ואשרי האשה שמזרזת את בעלה לנסוע אל ציון רביז"ל בראש השנה באומן.
נא ונא ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה עצומה, ולדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ולכן כל מה שאת צריכה תבקשי רק ממנו יתברך, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' לסדר נצבים וילך כ' אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

ראי לעשות כל מה שבידך רק להיות בשמחה ולהתחזק ולהחזיק מעמד, על אף שעובר עליך כל מיני משברים וגלים מדי יום ביומו וכו' וכו', עם כל זאת עליך להתחזק על גודל רחמנותו יתברך שמרחם עליך וכו', וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב, רק חזקי ואמצי מאד להיות בשמחה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) על הפסוק (קהלת ח' ט"ו) "ושבחתי אני את השמחה" זה שמחה של מצוה, (קהלת ב' ב') "ולשמחה מה זה עושה", זו שמחה שאינה של מצוה, ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה"; ותהלה לאל יש לכל בר ישראל המון מצוות, ובפרט אשה שנתנו לה תשע קבים שיחה וכו', עליה לנצל את זה לדבר עם נשים ולחזק ולעודד ולשמח אותן, שזה המצוה הכי גדולה שרק יכול להיות, כי אם יש לאשה כבר כח הדיבור, למה שלא תנצל את זה לדברים טובים, לחזק נשים שבורות שעובר עליהן משברים וגלים וכו', מבית ומבחוץ, ובזה שאשה מחזקת את אשה אחרת זה הצדקה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) לפרש את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו; וזה גם חיזוק לעצמה, כי אם אשה מדברת עם חברתה או עם שכנה דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, או משוחחת ומפטפטת עמה וכו', כדי לשמח אותה, אין עוד צדקה יותר גדולה מזה, ומה גם בשעה שהיא מדברת עם הזולת, הדיבורים יחזרו אליה, והיא תקבל גם כן חיזוק מזה, ולכן תהי חזקה לדבר הרבה עם נשים מענין שמחה וכו', ולהתחזק בכל המצבים הכי קשים וכו', וזה המצוה הכי גדולה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל לשמח יהודי זה לא דבר קטן ולא דבר פשוט, ואמר הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ מטות מסעי) העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם שהרי העבודה זרה נקראת על שמה (תהלים קט"ו ד') "עצביהם כסף וזהב" ונאמר (הושע ד', י"ז) "חבור עצבים", וכן אין לה שייכות עם השם יתברך אשר אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו" ואמרו (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה; ולכן ראי תמיד משמחה, ותראי שזה יועיל לך מאד.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ג' לסדר נצבים וילך כ"א אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר שמרחיב את הדעת כמו שמחה, ולכן כל אשה ואשה מוכרחה להכריח את עצמה עם כל הכוחות להיות רק בשמחה עצומה, על אף שעובר עליה כל מיני משברים וגלים וכו', בבית מהבעל והילדים וכו', ומבחוץ משכנות וכו', וסתם נשים שאוהבות לרכל וכו', על ידי שתעשי כל הפעולות שבעולם להיות בשמחה, אזי יתפרדו כל פועלי אוון, לא תרגישי את כל אלו שמציקים לך, אדרבה תהי כל כך שמחה ועליזה, עד כדי כך שעוד תוכלי לחזק נשים אחרות, ובפרט בבית אשה צריכה לדעת שהיא נקראת 'עקרת הבית' כי היא עיקר הבית, ולכן אם היא רוצה שיהיה לה באמת שלום בית, עליה לעבוד הרבה על שמחה לשמח את בעלה, ואף שזה קשה להאשה מאד מאד, כי היא צריכה יותר את התשומת לב והתמיכה מבעלה וכו', עם כל זאת אשה חכמה שרוצה למנוע מחלוקת ומריבות בביתה, אין עצה אחרת אלא שהיא תיקח את המושכות בידיה וכו', והיא תהיה הבריה ותשמח את בעלה ואת הילדים וכו', כי בבית שיש שמחה יש שמה שלום ואהבה והרחבת הדעת, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') על ענין השמחה שזה מרחיב את הדעת, וככל שאדם יותר שמח יותר מצליח בהחיים, כמו שאמר (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, כי עיקר הצלחת האדם בזה העולם הוא רק להיות בשמחה ולהפוך את כל היגון והאנחה המתגברים עליו וכו', להיות אך ורק שמח, ואף שזה הדבר הכי קשה להגיע לזה, כי טבע של אדם שנמשך אל העצבות והעצלות, עם כל זאת צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק לשמח את עצמו, וכפי תוקף השמחה פני ההצלחה מאירה אליו, ולכן מוכרחים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להגיע אל שמחה, וכדאי לשמוע קלטות של ניגונים של שמחה שמגביהים את רוחו, ומביאים לו שמחה בלבו.
עליך לדעת כי תיכף ומיד כשתהי שמחה ועליזה יתרחב לך לבך, על ידי זה תוכלי לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך שזה נקרא אצל רביז"ל 'התבודדות', שהוא מעלה עליונה מהכל, היינו להרגיל את עצמינו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך כל פרט ופרט מהחיים, אשר זה עיקר הבית מנוס לברוח רק אליו יתברך, ומי שמרגיל את עצמה לדבר תמיד עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אף אחד בעולם לא יכול לנצח אותה, כי היא נכללת בנצחיות שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן אשרי האשה שתמיד יודעת אשר אין מקום לברוח בזה העולם אלא אצל הקדוש ברוך הוא.
נא ונא תכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואל יקל בעיניך הדיבורים האלו, כי הם יסוד גדול בהחיים.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ד' לסדר נצבים וילך כ"ב אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי בכל מיני אופנים שבעולם ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת לימד אותנו רביז"ל שאסור להשבר משום דבר רק להפוך את היגון והאנחה לשמחה עצומה, ואף שזה מאד מאד קשה כי סוף כל סוף כשבא לאדם איזה צרה הוא נשבר לגמרי, עם כל זאת גדולת בר ישראל כשיכול להפוך את הרע לטוב, החושך לאור, המר למתוק וכו' וכו', ואמרו (זוהר הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, והשמחה ימשיך לנו כל מיני ישועות שבעולם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתכן ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ה' לסדר נצבים וילך כ"ג אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות בשמחה, ואני מאד מאד מודה לך על התפלות שאת מתפללת עלינו וכו', ותמשיכי להתפלל ולעורר גם את נשות אנשי שלומינו להתפלל עלינו לרפואה ולישועה וכו' וכו', כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא צ"ב.) כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה.
חסדי השם יתברך אני מאד מאד שמח שתהלה לאל השם טוב של הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה יוצא מסוף העולם ועד סופו, וכולם משבחים ומפארים את קהילתינו הקדושה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי על הצניעות, צניעות הדיבור, וצניעות הלבוש, וצניעות ההנהגה, כי בזה את גורמת לקהילתינו הקדושה שם טוב, וכבר אמר החכם מכל אדם (קהלת ז' א') "טוב שם משמן טוב", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה מ"ח סימן א') כמה הולך שמן טוב? מקיטון לטרקלין, ושם טוב הולך מסוף העולם ועד סופו; היינו אם שופכים בושם או שמן טוב, מרגישים את הריח רק מחדר לחדר וכו', כי הריח של בושם או של שמן טוב לא הולך רחוק, רק איפה שנשפך, מה שאין כן שם טוב הולך מסוף העולם ועד סופו.
נא ונא זכרי היטב שהחינוך לחנך את הילדים מתחיל בבית, כי הילדים מחקים את ההורים, כמאמרם ז"ל (סוכה נ"ו:) שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה, מה שהתינוק מדבר בשוק, זה שמע או מהאבא או מהאמא, ואמרו (כתובות ס"ג.) היינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא; כמו שהאם מתנהגת כך הבת תתנהג, ולכן אם את רוצה להצליח עם הילדים שלך, עליך להתנהג בבית בדרך ארץ גדול מאד ובצניעות הכי גדולה, ואל תחשבי שללכת בצניעות זה איזה חומרה, אלא זה עיקר היהדות, ובפרט כיסוי שערות ראשה שלא יראו את זה, זה הלכה מפורשת, ואם רואים את השערות של האשה מגיע לה גט פיטורין בלי כתובה, וזה כל כך חמור עד שאמרו חכמינו הקדושים (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה].
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ובפרט שעכשיו בא שנה חדשה, ואנחנו צריכים לזכות ביום הדין הנורא שאז דנים את האדם על חיים ועל מוות, על עושר ועל עניות, ועל מחלות וחלאים רעים, ועל רפואה וישועה וכו' וכו', ולכן עלינו לשמור על עצמינו מאד מאד ולקבל על עצמינו לעשות את רצונו יתברך, ובפרט שכל אשה ואשה תהיה חזק במידת הצניעות שזה היופי והחן של כל אשה.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נצבים וילך כ"ד אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם להתחזק ולא להשבר משום דבר, כי הנסיונות קשים ומרים שעוברים על כל אחד ואחת וכו' וכו', זה להמשיך את לבבינו יותר ויותר אליו יתברך, ואני מאד מבקש אותך שהשבת הזה יהיה לך שבת מיוחדת להיות רק בשמחה כל השבת, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שזוכה לשמור שבת, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיה נ"ו ב') "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", אל תקרי מחללו אלא מחול לו; ועיקר שמירת שבת זה רק שמחת השבת, להיות רק בשמחה בשבת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת.
ואמר הרב הקדוש רבי צבי זי"ע בן יחידו של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, אל הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע, ששמע מאביו כדי לזכות לקדושת שבת צריכים לעשות לעצמו הכנה גדולה בערב שבת קודש, וכמו שכתוב (בשלח ט"ז ה') "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו", ועיקר ההכנה הוא לידע שזה השבת הראשונה שלו, וכן השבת האחרונה שלו, ואם אדם חושב כך, אזי יקבל את השבת בצורה אחרת לגמרי, ודבר זה מספרים מהצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטפעסק זי"ע, שכל שבת היה אצלו שבת חדש לגמרי, כאילו עדיין אף פעם בעולם לא זכה לשמור שבת, וכן צייר בדעתו שזה השבת האחרונה שיש לו בזה העולם, ולכן כל שבת היה אצלו ענין אחר לגמרי, ואמר הרב הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע, ששמע מרבו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, על זה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות כ"ג:) מת בערב שבת סימן יפה לו, שאם אדם מפנה את עצמו מכל עסקי העולם הזה כאילו הוא מת כדי לעשות הכנה לשבת, על ידי זה השבת יאיר לו בצורה אחרת לגמרי, ויאיר עליו מלך הכבוד בעצמו בהארה נוראה ונפלאה כזו שלא טעם טעם שבת מימיו, אשרי לו, ולכן תעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה בשבת קודש זו שהוא השבת האחרונה משנת תשע"ד, ואם חוזרים בתשובה שלימה בשבת זו, יכולים לתקן את כל מה שפגמו במשך כל השנה בשבתות השנה, וכן יכולים לתקן כל מה שפגמו בכל השבתות מאז שאדם נמצא בזה העולם, ולכן אשרי מי שמנצל את השבת האחרונה הזו בשמחה עצומה ובתפלות להתפלל אליו יתברך, כי רק הוא יתברך יכול לעזור לנו.

המאחל לך שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום א' דסליחות כ"ו אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך היות שבא עכשיו ראש השנה שבו דנים את האדם על כל השנה מה יהיה איתו, אם למוות אם לחיים, אם לעוני אם לעושר, אם לחולי אם לרפואה וכו' וכו', ולכן תתעוררי בתשובה שלימה, תקבלי על עצמך קבלה חזקה בעניני צניעות שזה מאד מאד חמור לאשה שהולכת בבגדים צמודים וכו', חשופים וכו', קצרים וכו', והכל להכשיל גברים וכו', זה עוון חמור מאד מאד, ולכן תקבלי על עצמך עכשיו קבלה חזקה שאת מתחילה ללכת עם בגדים צנועים, וכן שלא יראו את שערות ראשך בחוץ, כי את צריכה לדעת שבזה תלוי העתיד שלך, כי אשה שמכשלת את הגברים היא תשלם על זה מחיר כבד מאד, ואחר כך היא תתחרט אבל יהיה כבר מאוחר, ולכן אני מאד מבקש אותך דייקא עכשיו שאנחנו נכנסים בימי ראש השנה הקדושים תקבלי על עצמך לחזור בתשובה שלימה, וכן תקבלי על עצמך קבלות חזקות על שמירת ענין זה של צניעות הלבוש, וההנהגה, שבל תהי כעסנית אלא רחמנית וכו', והעולה על הכל תהי רק שמחה ועליזה שעל ידי זה יתרחב לבך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי סוף כל סוף אין לנו בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא, וכפי שאנחנו מדברים עמו יתברך, כן אנחנו זוכים להמשיך על עצמינו כל מיני ישועות ונסים נגלים, ולכן אשרי האשה שמרגילה את עצמה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה בגשמיות וברוחניות, ורביז"ל הפליג מאד במעלת תפלת הנשים שזה בוקע רקיעים, כי אשה קרובה לבבה אל בכי וכו', ולמעלה בשמים מאד מאד חשוב התפלות שהן עם בכיות.
רק חזקי ואמצי מאד ששום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותהי חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, ותראי איך שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.
נא ונא תתפללי עבורי ועבור אשתי שיהיה לנו רפואה שלימה מן השמים במשך כל השבוע, ובפרט בימי ראש השנה הקדושים, אז תרבי הרבה בתפלה עליך ועל בעלך ועל הילדים, כי בראש השנה אז פתוחים כל השמים ושמי השמים, ואמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא בראש השנה ומבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה

בעזה"י יום ב' דסליחות כ"ז אלול ה'תשע"ד

שלום רב אל … תחי'

הנה אנחנו עומדים כבר סמוך וקרוב אל ראש השנה הקדוש והנורא, ולכן אני מאד מבקש אותך תקבלי על עצמך קבלה חזקה עכשיו בראש השנה שמעכשיו אף פעם לא תהי בכעס ורציחה וכו' וכו', ואף פעם לא תוציאי את כל העצבים שלך על בעלך ועל הילדים, אלא תקני לעצמך את המדה היקרה של סבלנות לסבול כל מה שעובר עליך, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, ואין עוד תענוג כתענוג הסבלן, כי הסבלן הוא המנצח, ולכן צריכים לקבל על עצמו מדת הסבלנות שנובע מאמונה, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) ככל שאשה מכניסה את עצמה באמונה פשוטה בו יתברך שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כמו כן היא זוכה להיות מאריך אפה על כל מה שעובר עליה, ועל ידי זה היא חיה חיים טובים ונעימים, אשרי מי שמרגילה את עצמה להגיע אל מדת הסבלנות שאז תנצח את המלחמה.
אל תשכחי שבראש השנה צריכים לקבל על עצמה קבלות חזקה על משך כל השנה, ובפרט במדת הצניעות, שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך צניעות האשה, וכן שתרגילי את עצמך לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"א) בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו וכו', וצריכין להיות שמח בראש השנה. גם צריכין לבכות בראש השנה, בראש השנה ביום הראשון צריכין למעט בדיבור מאד מאד; וכשתבקשי על עצמך ועל בעלך ועל ילדיך, תזכירי גם אותי ואת אשתי לרפואה שלימה ולאריכות ימים ושנים טובים, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך שנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן