מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי

ד' תשרי | ה' תשרי | ו' תשרי | ז' תשרי | ח' תשרי | י"א תשרי | י"ב תשרי | י"ג תשרי | י"ד תשרי | י"ח תשרי | י"ט תשרי | כ' תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי | כ"ח תשרי | כ"ט תשרי

בעזה"י יום א' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נרו יאיר ויזרח

מאד אבקש אותך לקראת השנה החדשה שנכנסת לנו לטובה, שתראה לעשות התחלה חדשה ותראה להתחזק בכל מה שתוכל, העיקר הוא 'שמחה' לעבוד הרבה על נקודת השמחה, ולשמוח עם נקודת יהדותו, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא מפני שאין להם ישוב הדעת, ולמה אין להם ישוב הדעת? מפני שאינם בשמח"ה, כי השמחה היא עולם החירות, תיכף ומיד כשבר ישראל שש ושמח, אזי הוא יכול להוליך את המחשב"ה כמו שהוא רוצה, כי בשמח"ה אותיות מחשב"ה, כשאדם תמיד עצוב אזי מוח מחשבתו בגלות ומלא דמיונות, מה שאין כן כשאדם שש ושמח אזי הוא נמצא בעולם החירות, ואי אפשר להגיע לשמחה אמיתיית אלא לשמוח עם נקודת יהדותו "שלא עשני גוי" כגויי הארצות, אשר שמחה זו עולה על כל השמחות, כי על כל שמחה שבר ישראל רוצה לשמוח הס"מ ימ"ש יכול לשבור אותו וכו', כך נראה יהודי? כך נראה ירא ה' וכו' וכו', אבל עם נקודת "שלא עשני גוי" בזה יכול כל בר ישראל להחיות עצמו יהיה איך שיהיה, ובאמת השמחה הזו ששמח "שלא עשני גוי" זהו נקודת השמחה שבו מאירה עצם עצמיות פנימיות נשמתו שהיא חלק אלוק ממעל ממש, ומי ששש ושמח עם נקודה זו, אזי מוחלין לו על כל עוונותיו, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, והשמחה שאדם שמח על נקודת יהדותו "שלא עשני גוי", זה עיקר שלימות האמונה, וראוי לכל בר ישראל לשמוח עם זה כל השנה, ואם אנחנו מוצאים שגדולי עולם שרפי מעלה לא היה להם עם מה להחיות את עצמם רק עם "שלא עשני גוי", כמובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן זי"ע בספרו (פרי צדיק חג השבועות אות י"ג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה, על אחת כמה וכמה אנחנו קטני ערך ופחותים כמונו ראוי לנו להחיות את עצמינו עם "שלא עשני גוי", והשמחה הזו עולית על כל השמחות, ובפרט אלו שזכו להיות אצל רביז"ל בראש השנה באומן בוודאי ראוי להם לשמוח כל השנה, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד; וזה שייך גם על אנשי שלומינו שמאיזה סיבה לא יכלו לבוא בראש השנה, אלא התקבצו במקום מגוריהם והתפללו ביחד בהתקשרות לרביז"ל, גם להם ראוי לשמוח מאד מאד שתהלה לאל יש להם אמונת חכמים ברביז"ל ומתאחדים יחד, שזה דבר גדול מאד מאד, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן קפ"ז) קודם שיצא מברסלב לאומן להסתלק שם לעילא ולעילא וכו' וכו', בעת שיצא מפתח הבית לעלות על העגלה, עמד אצל המזוזה והניח ידו על המזוזה, ענה ואמר להציבור שהיו שם, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, תוכלו להמשיך אותי לכאן; רואים מכל זה איך שרצונו של רביז"ל היה שנחזיק את עצמינו ביחד, נתפלל יחד, ונלמוד יחד, וזה היה רצונו חזק שנחזיק את עצמינו ביחד, ואמרו אנשי שלומינו שראו את זה בחוש, שבכל קיבוץ של אנשי שלומינו היקרים שהחזיקו את עצמם ביחד, ותמיד דיברו ביניהם רק את דברי רביז"ל, על ידי זה גדלו והצליחו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שהשנה הזו תשתדל ביתר שאת ביתר עוז רק להיות ביחד באחדות אחד עם אנשי שלומינו, ועל ידי זה תצליח דרכך.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ב' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

עכשיו אנחנו באמצע עשרת ימי תשובה שאמרו חכמינו הקדושים (יבמות מ"ט:) על הפסוק (ישעיה נ"ה ו') "דרשו הוי"ה בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים; היינו שעכשיו בעשרת ימי תשובה יכולים לתקן את הכל מה שפגמנו כל השנה, כי בראש השנה כתבו את התקציב של האדם כל השנה, וביום הכיפורים חותמים על זה, אבל בעשרת ימי תשובה עדיין יכולים לבטל את כל מה שגזרו עליו, ולכן ראה לנצל את הימים הקדושים האלו להרבות בתפלה ובתחנונים עמו יתברך, ודע לך שעיקר שלימות התפלה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן צ"ט) הלא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, אזי ההתבודדות הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, זאת אומרת אדם צריך כל כך להכניס בעצמו את הקדוש ברוך הוא, עד שלא יוכל להיות בלעדיו, וכל דבר קטן שהוא יצטרך, שיבקש רק ממנו יתברך, שזה שלימות ההתבודדות שרצה רביז"ל שנכניס בעצמינו את אמתת מציאותו יתברך כדי שנוכל לדבר איתו ולבקש ממנו כל פרט ופרט שאנחנו צריכים.
נא ונא תהיה חזק בלימוד דף גמרא בסדרת הדף היומי, אשר אין לתאר ואין לשער את מעלת האדם הזוכה לחטוף בתוך טרדותיו וללמוד דף גמרא, שזה מצלת את האדם מכל רע ומכל מיני משחיתים ופורעניות הנמצאים בעולם, ואי אפשר לתאר ולשער כלל מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא אפילו בגירסא, שזה מציל את האדם, וחבל מאד שבני אדם לא יודעים מה זה לגרוס בכל יום דף גמרא אפילו במסירות נפש ממש, וידוע אשר החוזה מלובלין זי"ע היה לומד שיעור גמרא בעיון רב מאד, והיה לומד גם שיעור בבקיאות הרבה דפים גמרא, ובא אליו הס"מ והבטיח לו שיתן לו הרבה מדריגות רק שיעזוב לימוד גמרא שלומד כל כך הרבה, כי זה מפריע לו (עיין לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רי"ד) תלמו"ד כמספר שמה של הקליפה לילי"ת המחטאת את האדם, ענה לו החוזה מלובלין זי"ע אני לא צריך את המדריגות ואני לא יפסיק מללמוד גמרא.
ואמר אז החוזה מלובלין זי"ע לתלמידיו הס"מ מאד מפחד מדף גמרא ליום זה עבורו ס"ם ור"על, ולכן אשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא ליום, ואל תיקח את זה בקלות כי את נפשך אתה מציל על ידי לימוד דף גמרא, הדף היומי של היום חגיגה כ"א, וכל כך חבל אם תפסיד דף גמרא ליום, כי יבוא היום אשר רק אלו הדפים גמרא שחטפת בכל יום הם ישמרו ויגינו עליך, וילכו עמך למעלה למעלה וכו' וכו', ולכן תעשה כל מה שביכולתך לחטוף דף גמרא ליום.
אני מאד מקווה שהתעוררת בראש השנה הזה, ומי יתן שההתעוררות יביא אותך להתחזקות, וההתחזקות יביא אותך לשמחה להיות שש ושמח עם כל נקודה ונקודה טובה שיש אצלך.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ג' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שבימים אלו הנקראים 'עשרת ימי תשובה' היינו שבע ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הם ימים מאד מאד מסוגלים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שצריך בגשמיות וברוחניות גם יחד, ואל תיקח את זה בקלות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות מ"ט:) על הפסוק (ישעיה נ"ה ו') "דרשו הוי"ה בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים; היינו שעכשיו בעשרת ימי תשובה יכולים לתקן את הכל מה שפגמנו כל השנה, כי בראש השנה כתבו את התקציב של האדם כל השנה, וביום הכיפורים חותמים על זה, אבל בעשרת ימי תשובה עדיין יכולים לבטל את כל מה שגזרו עליו, והעיקר עליך לדעת אשר תיכף ומיד כשבר ישראל שש ושמח, נתרחב לו דעתו ומוחו וזוכה לגדלות המוחין, ועל ידי זה בקלות לו להתבודד עמו יתברך, ולכן חזק ואמץ מאד להיות בשמחה, ועיקר השמחה הוא שמחת המצוות, ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, על שמחה, כי שמחה היא אור כל כך גדולה שאי אפשר לקבלה אלא על ידי ריבוי תפילה, לבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום רבונו של עולם חוס וחמול עלי וזכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה לרקוד מרוב שמחה, שהשמחה יעבור דרך רמ"ח אברי ושס"ה גידי, ואזכה להרגיש את אמתת מציאותך יתברך, שאתה נמצא ואין בלעדך נמצא, ורק בשביל זה נבראתי וירדה נשמתי אל העולם הגשמי והחומרי הזה, הכל כדי שאזכה להכיר אותך מכל פרט מפרטי הבריאה, אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה דיבור ובמעשי, שעל ידי זה נמשך עלי עצבות ועצלות, שמשם נמשך עלי כל הצרות והדינים והעניות והדחקות, ולכן אבי שבשמים חוס וחמול עלי שאזכה לנתק את עצמי מגשמיותי, ואזכה להיות רק בשמחה, ואשמח את עצמי, וכן אזכה לשמח את אחרים, אשר אין עוד מצוה יותר גדולה מזו מלחזק שבורי לב, ותן בליבי שמחה שאוכל לשמוח בעצמי עם נקודת יהדותי, וכן אוכל לשמח את כל בר ישראל כל ימי חיי, עד היום שאצטרך לעזוב את זה העולם, וגם אז אזכה להכלל לגמרי באין סוף ברוך הוא, ואחזור אל שורשי הנצחי אמן סלה. כך תתפלל כל יום וזה יועיל לך מאד.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתמיד תהיה שש ושמח ובזכות זה ימחול לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ד' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק עם כל הכוחות להיות רק בשמחה עצומה שתהלה לאל זכינו להבראות מזרע ישראל, והקדוש ברוך הוא נתן לנו יום אחד בשנה שבו הוא מוחל לנו את עוונותינו המרובים, וזה חסד גדול ממנו יתברך שנתן לנו יום אחד בשנה שמכפר עוונותינו של כל השנה, כי יום הכיפורים מכפר על כל העוונות שאדם חטא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי עיצומו של יום מכפר, כמובן מי שמאמין בזה, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא כ.) שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני, ביום הכיפורים אין להשטן רשות לקטרג על עם ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"א סימן ד') יום השטן גימטריא שס"ד שכל ימות השנה השטן מקטרג וביום הכפורים אינו מקטרג; ואמרו (בראשית רבה פרשה ס"ה סימן ט"ו) עשו הרשע מתלכלך בעוונות כל ימות השנה ואין לו במה יכפר, אבל יעקב מתלכלך בעונות כל ימות השנה ובא יום הכפורים ויש לו במה יכפר, שנאמר (ויקרא ט"ז) "כי ביום הזה יכפר"; וכן אמרו (שיר השירים רבה פרשה א' סימן ל"ה) "שחורה אני" כל ימות השנה, "ונאוה אני" ביום הכיפורים; כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא יום אחד בשנה שמוחל לנו על כל עוונותינו שחטאנו כל ימי חיינו, ובשביל זה אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) "כי גדול יום הוי"ה ונורא מאד", זה יום הכיפורים, ואמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק א') "ימים יוצרו ולא אחד בהם" זה יום הכפורים לישראל, לפי שהיתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שנתנו באהבה רבה לישראל, משלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את הזבלים ומשליכין אותו כנגד פתח בית המלך, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים הוא שמח שמחה גדולה. לכך נדמה יום הכיפורים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה. ולא זו בלבד אלא בשעה שהוא מוחל לעונותיהן של ישראל אין מתעצב בלבבו אלא שמח שמחה גדולה; הרי שלך לפניך שיום הכיפורים מכפר את כל העוונות של כל השנה ושל כל השנים קודם.
עם כל זאת צריכים לדעת שיום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבין אדם למקום ברוך הוא, אבל עבירות שבין אדם לחבירו בשום פנים ואופן לא מתכפר ביום הכיפורים עד שירצה את חבירו, כמאמרם ז"ל (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן אשרי מי ששומר עצמו לא להציק ולצער את חבירו כדי שלא יצטרך לבקש את מחילתו, וצריכים לזכור את זה כל השנה שלא יסתכסך עם שום בריה שבעולם, כך לא יצטרך בערב יום הכיפורים לבקש ממנו סליחה ומחילה, וידוע איך שהס"מ מניח את עצמו לאורכו ולרוחבו לעשות פירודים בין נשמות ישראל, כי כל הענין שלו זה "הפרד ומשול", ולכן ראוי לנו להתרחק מאנשים שכל ענינם רק לעשות מריבות וסכסוכים בין אחד להשני, ועלינו לקבל על עצמינו להיות ביחד באהבה אחווה ובריעות, כמו שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; והולך לי בהחיים שכל תלמידי "היכל הקודש" יחיו ביחד באהבה אחווה וריעות, ואיש את רעהו יאמר חזק, כי תהלה לאל תלמידי "היכל הקודש" מוסרים את נפשם פשוטו כמשמעו לקיים את רצון רביז"ל הן בסדר דרך הלימוד, מה שרוב רובם של אנשי שלומינו מסיבה שלא מובנת הם מזלזלים בסדר דרך הלימוד המובא באריכות גדול מאד בשיחותיו הקדושים של רביז"ל (עיין שיחות הר"ן סימן ע"ו), ועוד מתלוצצים מזה וכו' וכו', ובין כך עובר יום אחר יום שבוע אחר שבוע חודש אחר חודש שנה אחר שנה וכו' וכו', ולא פותחים לא משניות, ולא בבלי וירושלמי ותוספתא, ולא מדרשים וכו' וכו', ופתאום קוראים אותו למעלה וכו', ומאומה אין בידיו, ואין על זה שום תירוץ כלל, לא ידעתי וכו', לא הבנתי וכו', כי על זה כבר מאריך הזוהר חדש (רות) על הפסוק (רות א' כ"א) "אני מלאה הלכתי וריקם השיבני", כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדה ל:) כשהתינוק בבטן אמו מלמדין אותו כל התורה כולה וכו', וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, ולכן הנשמה מתלוננת "אני מלאה הלכתי" לזה העולם כי לימדו אותי כל התורה כולה קודם שיצאתי לאויר העולם, כדי שאתייגע כל ימי חיי ואחזור על כל התורה כולה באופן כשאני יחזור חזרה לעולם העליון עם כל התורה כולה שיגעתי וטרחתי ולמדתי בזה העולם, אבל אם מבלים את הזמן בשטויות והבל וריק, אזי הנשמה מתלוננת ובוכה "וריקם השיבני", אני חוזר בלי כלום, ולכן אל תהיה בטלן, תראה לחטוף בכל יום ללמוד קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת מדרש וכו' וכו', אשר הד' לימודים האלו הם כנגד הד' עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, והכלל הזה אתה צריך לזכור מה שאמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל 'מעט גם כן טוב', כי בדרך כלל אדם לא לומד תורה מפני שרואה לפניו שיש כל כך הרבה ללמוד, אזי אינו לומד כלל, ובאמת חכמינו הקדושים אמרו (דברים רבה פרשה ח' סימן ד') הטיפש הזה תמה איך יכולים ללמוד כל כך הרבה, אמר רבי ינאי למה הדבר דומה לככר שהיה תלוי באויר טיפש אומר מי יוכל להביאו ופקח אומר לא אחד תלה אותו מביא סולם או קנה ומוריד אותו כך כל מי שהוא טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה ומי שהוא פיקח מהו עושה שונה פרק אחד בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה; ואמרו (ויקרא רבה פרשה י"ט סימן ב') מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד את התורה נזיקין ל' פרקים כלים ל' פרקים, מי שפיקח מהו אומר הריני שונה שני הלכות היום שני הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה; ואם אדם יאמר הרי איך אני יכול לדמות את עצמי אל החכם הזה שזכה ללמוד את כל התורה כולה, על זה כבר אמרו (שם) מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד תורה שבלבו של חכם, מי שפיקח אומר והוא לא מאחר למדה, אלא הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה; וכן אם אדם יאמר הרי אני לומד ושוכח, למה לי ללמוד ולייגע, על זה כבר אמרו (שם) משל לטרסקל נקוב ששכר בעליו פועלים למלאתו, מי שטיפש מהו אומר, מה אני מועיל מכניס בזו ומוציא בזו, מי שפיקח מהו אומר ולא שכר כל חבית וחבית אני נוטל כך, מי שהוא טיפש מהו אומר מה אני מועיל ללמוד תורה ומשכחה; עיין שם, ולכן אסור להיות בטלן, אלא ללמוד כל יום קצת מקרא, קצת משנה, קצת גמרא, קצת שולחן ערוך וכו' וכו', ובמשך הימים והשנים זוכים לסיים את כל התורה כולה, וכשיוצאים מזה העולם התורה מלווה אותו וכו', ומקדמת את פניו שם בעולם הבא, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, והוא מסתכל על תכליתו הנצחי, ואז טוב לו כל הימים.
העולה על הכל ראה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום כמה דיבורים, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ה' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

הנה אנחנו יום אחד לפני יום הדין הגדול והנורא, אשר הרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע אמר שאפילו הדגים בים רועדים מפחד יום הדין, אף שידוע שהדגים אף פעם לא חטאו, עם כל זאת הם מפחדים מיום הדין הנורא, על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים לרעוד ולפחוד מיום הדין שיחתמו אותנו חתימה טובה, ולכן ראוי לך לקבל על עצמך שלא יהיה לך שום עסק עם שום בריה שבעולם כל השנה, היינו שלא תחרף ותבזה את אף אחד כדי שלא תצטרך לבקש ממנו סליחה בערב יום הכיפורים, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן אשרי אדם שמקבל על עצמו שמהיום והלאה לא יהיה לו שום דין ודברים עם אף אחד, כי הס"מ אורב על כל אדם שיהיה בריב ומחלוקת עם הזולת, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות מריבה סימן ס"ו) במקום מריבה שם השטן; ואנחנו צריכים להתרחק מהס"מ בתכלית הריחוק שכל העניין שלו זה רק "הפרד ומשול" לעשות פירודים בין נשמות ישראל, והיות שאמרו חכמינו הקדושים (יומא כ.) שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני, ביום הכיפורים אין להשטן רשות לקטרג על עם ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה כ"א סימן ד') יום השטן גימטריא שס"ד שכל ימות השנה השטן מקטרג וביום הכפורים אינו מקטרג; ולכן עליך לקבל על עצמך שלא יהיה לך עסק עם שום בריה שבעולם, כך לא תצטרך אף פעם לבקש ממנו סליחה, כי יען שלא עשית לשום בריה שום רע, וכן תקבל על עצמך עוד קבלות טובות, כי עיקר התשובה זה חרטה על העבר וקבלה על העתיד, ועל כולם להתוודות כי כך כתב הרמב"ם (פרק א' מהלכות תשובה הלכה א') כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר (במדבר ה') "איש או אשה כי יעשו" וגו' "והתודו את חטאתם אשר עשו" זה וידוי דברים וידוי זה מצות עשה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח; וכתב (פרק ב' מהלכות תשובה הלכה ב') ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר (ישעיה נ"ה) "יעזוב רשע דרכו" וגו' וכן יתנחם על שעבר שנאמר (ירמיה ל"א) "כי אחרי שובי נחמתי" ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר (הושע י"ד) "ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו" וגו' וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ט) ודע שעיקר התשובה השלימה היא, כשאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, וכשעובר באלו המקומות והענינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם, וכופה יצרו לבלי לעשות עוד מה שעשה זהו עיקר התשובה השלימה, ורק זה נקרא תשובה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לחזור בתשובה אמיתיית, ובזכות זה נחתם בחתימה טובה.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ו) שמחרת יום הכיפורים נקרא שם השם, וכן אמר מוהרנ"ת ז"ל שהארבע ימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, הם כנגד ד' אותיות שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, ולכן צריכים לזכור אשר כל יום ויום מהארבע ימים האלו מאיר אור הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו, ויכולים לזכות להדבק את עצמו באין סוף ברוך הוא, ומלבד שלא יפול בעצבות ובעצלות, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה בארבע ימים האלו, שתהלה לאל זכינו שהקדוש ברוך הוא מחל לנו על כל עוונותיו ביום הכיפורים, וצריכים לעשות התחלה חדשה לקבל על עצמינו להיות בכל יום ויום בשמחה עצומה, ולהקפיד מאד לומר את המאה ברכות בכל יום בשמחה עצומה, שעל ידי זה נפתח פתחים חדשים בעולמות העליונים, ונמשך משם על האדם אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, והעיקר על ידי אמירת המאה ברכות בשמחה עצומה, וכך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה, ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה, ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה, וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו, ומזוזה בפתחו, מילה בבשרו, ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם"; והעיקר לשמוח עם זה, כי עיקר השלימות הוא שמחה, ולכן צריכים למסור את נפשו להיות רק בשמחה, כי הרגע שאדם בשמחה הס"מ לא יגש אליו, ומכל שכן וכל שכן שלא יחטיאו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם".
היום עושים סיום על מסכת חגיגה בסדרת הדף היומי, ולכן ראה גם אתה לסיים את העמוד האחרון, ותכין את עצמך למחר להתחיל ללמוד מסכת יבמות, ואף שאלו הימים כל אדם טרוד בבניית הסוכה, ובקנית ד' מינים וכו' וכו', עם כל זאת דע לך שדף גמרא ליום זה חיות להנפש, ואפילו אם אתה לא יכול להבין את הכל, על כל פנים תגרוס את הדף, כמאמרם ז"ל (עבודה זרה יט.) לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר, ופירש המהר"ל מפראג זי"ע (חידושי אגדות) וכן החיד"א זי"ע (פתח עינים) היינו שאמירת אותיות התורה תזכך את נשמתו, ובוודאי מה שאדם למד בזה העולם מזכירים לו אחר כך בשמים, כמובא בדברי האריז"ל (לקוטי תורה עקב), ובדברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) שלעתיד מזכירין את האדם כל מה שלמד אף אם שכח, ואי אפשר להסביר לך מה משלמים למעלה בשמים בשביל דף גמרא, ואף שאני יודע שאתה טרוד מאד מאד, עם כל זאת חוס וחמול על עצמך וחטוף דף גמרא ליום שזה ישמור אותך מכל רע, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי יבוא היום שאלו הדפי גמרא שאתה חוטף בכל יום ישמרו אותך מכל מיני משחיתים ומזיקים וכו'.
אני מאד מבקש אותך שתראה לקנות את הד' מינים דייקא בהחנות "ברסלב סנטר", שבשנה הזו מוכרים ד' מינים מובחרים מאד, ובפרט אתרוגים שהם בוודאי בלתי מורכבים, ורציתי מאד שתקנה כל צרכי החג דרך החנות שהקמתי ביזע ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים, וכן השנה יהיה לנו מבחר גדול של כל מיני סוכות גדולים וקטנים וכו' וכו', וכל מיני נוי סוכה וכו', כל מה שרק שייך להחגים, ורציתי שתקנה את הכל דרך החנות "ברסלב סנטר", שזה שייך לי למען זיכוי הרבים, אשרי מי שיתן לי יד וכתף לפתח יותר ויותר את החנות הזה שזה זיכוי הרבים ללמעלה מארבעים ישובים סביב יבנאל, וזה קרוב לחמישים שנה שמונעים מתושבי המקום ומכל הישובים סביב בזדון למנוע מהם כל דבר הכרוך עם יהדות, כגון מזוזות, ציצית, תפילין וכו', ד' מינים, וסוכות וכו', וזה שלוש שנים שפתחנו את החנות וכולם באים לקנות מצוות, אשרי מי שיעזור לי להרחיב את החנות, ואז זכותו יגדל מאד מאד.
רק חזק למסור את נפשך על מידת השמחה, כי דע לך ששמחה זה המדריגה הכי עליונה שאדם צריך לזכות אליה, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו; ואצלו יתברך שרוי רק השמחה, כמו שכתוב (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ומובא בזוהר (תצוה קפ"ד:) תא חזי עלמא תתאה קיימא לקבלא תדיר, [בוא וראה העולם הזה עומדת לקבל תמיד] והוא אקרי אבן טבא, [והיא נקראת אבן טוב כמו אבן מושכת שנקרא מגנט] ועלמא עלאה לא יהיב ליה אלא כגוונא דאיהו קיימא, [והעולם הבא לא נותן אלא כמו שמכינים את עצמו מלמטה] אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא, [אם נמצאים תמיד בפנים שמחים מלמטה] כדין הכי נהרין ליה מעילא, [כך מאירים לו מלמעלה אור וזיו וחיות ודביקות וכו'] ואי איהו קיימא בעציבו, [אבל אם אדם עומד בעצבות ובמרה שחורה] יהבין ליה דינא בקבליה. [אזי ממשיך על עצמו דינים] כגוונא דא (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, [השמחה של אדם בזה העולם, ממשכת עליו שמחה מעולם הבא] הכי נמי האי עלמא תתאה, כגוונא דאיהי אתערת הכי אמשיך מלעילא, [כך הוא העולם הזה, כפי שאדם מתנהג בזה העולם, כך ממשיך על עצמו מעולם הבא], ולכן כשאדם רק בשמחה ומכריח את עצמו כל הכוחות להיות בשמחה, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו שמחה מעולמות העליונים, ולכן אל תהיה בטלן, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדל להיות בשמחה עם כל הכוחות, ואז תראה שכל מזלך יתהפך לטובה, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בלבך.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

הנה אנחנו נמצאים עכשיו בימים הקדושים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, שעם ישראל טרודים במצוות לקנות ד' מינים, ולבנות סוכה וכו' וכו', ולכן בימים האלו מאיר האור אין סוף בלי שום לבושים כלל, והימים האלו הם כנגד ד' אותיות הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, ולכן אמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שמחרת יום הכיפורים נקרא שם השם, גאט'ס נאמען, ואיתא בספר הקדוש "בת עין" (דרושים לסוכות) על הפסוק (ויקרא כ"ג מ') "ולקחתם לכם ביום הראשון" וגו', והיקשו על זה חכמינו הקדושים (תנחומא אמור) וכי ראשון הוא? והלא חמשה עשר הוא? אלא ראשון לחשבון עוונות. כי בד' ימים אלו אין לעם ישראל אפילו זמן לחטוא כי הם עסוקים בקנית ד' מינים, ולהכין את הסוכה הקדושה ששם אנחנו מסתתרים שלא יוכלו להזיק אותנו המשחיתים והקליפות וכו', דהנה כנסת ישראל קיבלו עליהם עול מלכות שמים בשלימות בראש השנה, והיו אומרים 'המלך הקדוש' 'המלך המשפט', אבל אומות העולם לא קבלו עליהם עול מלכות שמים בראש השנה, וצריכים כנסת ישראל להכניס סוד כבוד מלכותו בכל הנבראים אפילו באומות העולם, וזה הוא בחג הסוכות על ידי הקרבת שבעים פרים משפיעים סוד כבוד מלכותו יתברך בכל השבעים אומות, כמובא (סוכה נ"ה:); ולכן בארבע ימים האלו אנחנו מכינים את עצמינו להחדיר את אמתת מציאותו יתברך לכל באי עולם, ומכל שכן וכל שכן איך שאנחנו צריכים להחדיר בעצמינו את אמתת מציאותו יתברך שתמיד רק נחשוב ממנו יתברך, כי כל הצרות שיש לכל אחד ואחד מאתנו, הוא רק שהוא מסיח דעת ממנו יתברך, כי אם אדם היה תמיד רק חושב ממנו יתברך לא היה חסר לו שום דבר, והיה נשפע עליו כל ההשפעות שהיה צריך בין בגשמי בין ברוחני, ואפילו אם היה צריך כסף היה ממשיך עליו כסף, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ג) המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו מאד שיהיה לו ממון, בודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות; עיין שם, כי באמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, וזה שאמרו חכמינו הקדושים (מכות כ"ג) על הפסוק (דברים ל"ג ב') "תורה ציוה לנו משה מורשה" 'תורה' בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי, 'אנוכי' 'ולא יהיה לך' מפי הגבורה שמענו, היינו את שתי הדיברות 'אנוכי' 'ולא יהיה לך' שמענו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ואחר כך ביקשנו ממשה רבינו שהוא ימסור לנו מפי הקדוש ברוך הוא את כלל המצוות, ולפי דברי חכמינו הקדושים דיבור 'אנוכי' משם יוצא כל הרמ"ח מצוות עשה, ומדיבור 'לא יהיה לך' משם יוצא כל השס"ה לא תעשה, על כל פנים איך שהוא כשאדם זוכה לבטל את עצמו אל האין סוף ברוך הוא, הרי זה מאיר בו עצם עצמיות אלקותו יתברך, ונשפע לו כל השפע שבעולם.
ולכן דייקא בימים אלו ראה להחדיר בעצמך את אמתת מציאותו יתברך, ותכניס בדעתך אשר אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ובמחשבה זו תמיד תלך, וזה יטהר אותך מהכל, כי כשבר ישראל רק חושב ממנו יתברך, על ידי זה נדבק באין סוף ברוך הוא, וניצול מכל רע, אשרי האדם שזוכה להכניס במח מחשבתו תמיד אשר אין בלעדו יתברך כלל, ומצייר לפניו איך שהכל לכל הוא אור האין סוף ברוך הוא, והוא נמצא בתוך האור אשר אין עוד תענוג כתענוג הזה, ואז תראה שלא יחסר לך שום דבר, ותהיה רק שש ושמח שזה יביא לך את כל ההצלחה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, כי עיקר הצלחת האדם בזה העולם הוא רק להיות בשמחה ולהפוך את כל היגון והאנחה המתגברים עליו וכו', להיות אך ורק שמח, ואף שזה הדבר הכי קשה להגיע לזה, כי טבע של אדם שנמשך אל העצבות והעצלות, עם כל זאת צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק לשמח את עצמו, וכפי תוקף השמחה פני ההצלחה מאירה אליו, ולכן מוכרחים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להגיע אל שמחה.
דע לך שהיום מתחילים בסדר לימוד הדף היומי מסכת יבמות, ואף שזה מסכתא קשה, עם כל זאת צריכים להיות חזק מאד מאד ללמוד בכל יום דף גמרא, ותרחם על נשמתך, כי חבל על כל יום שיעבור לך בלי לימוד גמרא, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וכל זמן שאתה לומד דף גמרא ביום, על ידי זה אתה ניצול מכל מיני צרות שבעולם ביודעים ובלא יודעים וכו', והרב הקדוש רבי שלמה מזעוויל זי"ע אמר כשאדם אינו לומד כל יום דף גמרא, הפנים שלו נעשה צורה של חיה ובהמה וכו', ולכן אשרי מי שזוכה לחטוף בכל יום דף גמרא, שזה מזכך את האדם, וכל זמן שאדם חזק ללמוד בכל יום דף גמרא, זה ישמור אותו מכל רע.
וכן מסופר מהרב הקדוש רבי יהושע מבעלזא זי"ע, שאמר בשם אביו הקדוש השר שלום זי"ע, דף גמרא עם רש"י מסוגל להצלחה, והוא בעצמו אמר ראיתי אנשים שכבר היו בנעוריהם בדיוטא התחתונה רחמנא ליצלן וכו', אבל לקחו את עצמם ללמוד בכל יום דף גמרא, ואפילו מנסיונות הקשים שעבר עליהם וכו', זה שעמד להם ונחלצו מבור תחתיות, והצליחו להתחזק ולהתגבר על היצר, עד שעלו ונתעלו לתלמידי חכמים מופלגים ומורי הוראה בישראל, הרי שלך לפניך מה זה ללמוד בכל יום דף גמרא, והעיד יהודי בשם ר' אברהם לוי ז"ל שהיה חשוך בנים הרבה שנים, ונסע אל השר שלום מבעלזא זי"ע, וביקש מאד על ילדים, ענה ואמר לו בזה הלשון "אברך, הלא אתה יכול ללמוד, אם תלמד בכל יום דף גמרא, תזכה לזרע של קיימא", וקיים את זה בעקשנות גדול מאד, ונולדו לו אחר כך שבע עשרה ילדים, אשרי מי שחזק בלימוד דף גמרא, ומוסר את נפשו על לימוד זה.
ולכן אני מאד מתחנן אליך תחוס על נפשך ותלמד בכל יום דף גמרא, וכדאי שתלך לשמוע אחד מהשיעורים שיש בקהילתינו הקדושה בלימוד דף גמרא ברבים, ואם אתה לא יכול על כל פנים תגרוס את הדף גמרא, וזה ישמור אותך מכל רע, הלוואי הלוואי שתציית אותי כי יבוא היום שאלו הדפים גמרא יצילו אותך מכל רע, ויומשך עליך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ג' מחרת יום הכיפורים שם השם [ו'] י"ג תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו מתקרבים אל חג הסוכות שהוא זמן שמחתינו שאנחנו נכנסים בתוך הסוכה הקדושה ומסתתרים שמה, וזה זכר לענני כבוד שבשעה שיצאנו ממצרים הוליך אותנו הקדוש ברוך הוא במדבר וסיבב סביבתינו שבע עננים מלמטה ליישר את הדרך, ומלמעלה שלא יכה בנו השמש וכו', ומארבע צדדים שנהיה שמורים מכל מיני חיות רעות ומזיקים ומשחיתים וכו' וכו', וענן אחד הלך לפנינו ביום זה היה ענן לבן שהורה לנו את הדרך, ובלילה היה ענן אש שהאיר לנו, ועל זה אנחנו עושים את הסוכות, ומובא מהאריז"ל שמה שקרה אז קורה כל שנה ושנה וכו', ולכן אחר שהתפללנו בראש השנה ובעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים, עכשיו אנחנו נכנסים בתוך הסוכה הקדושה להתחבאות מזרם וממטר הקליפות והסטרא אחרא, ולוקחים את הד' מינים הקדושים ללחום עם הס"מ שרוצה להשכיח מאתנו את אמתת מציאותו יתברך.
כי באמת כל הענין שעם ישראל הלכו במדבר היה זיכוך אחד גדול, כדי שנהיה חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, וחיינו את החיים שלנו בתחושה הזו, הסוכה הוא זכר לענני כבוד שסיכך אותנו ושמר עלינו, וכך כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, ושומר עלינו, וכן היה לנו מן לאכול, ובכל יום הוצרכנו לבקש מחדש ממנו יתברך כמאמרם ז"ל (יומא ע"ו.) שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה, אמר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה, עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום, אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב, נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים; וזה הטביע בנו שבכל יום נבוא מחדש אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו אוכל, וכן הבאר באנו לבקש ממנו יתברך לשתות מים, וכך עברו עם ישראל ארבעים שנה במדבר מסובבים עם ענני כבוד והמן והבאר, ועל ידי זה נטבע בנו לתלות עינינו רק אליו יתברך, ודבר זה חוזר על עצמו בכל שנה ושנה, כמובא בדברי גורי האריז"ל על הפסוק (אסתר ט' כ"ח) "והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור", שחגי ישראל פסח שבועות ראש השנה יום כיפור סוכות חוזרים על עצמם בכל שנה ושנה בכל דור ודור מחדש, וכן מובא מהרב הקדוש מאפטא זי"ע (אוהב ישראל – זכור ופורים) פירשו הקדמונים כי על ידי זכרון הנסים והנפלאות הגדולים והנוראים אשר עשה עמנו הבורא יתברך שמו, על ידי זה נעשה ונתעורר ההארה הגדולה שהיה אז בזמן הנס. להיעשות נס כזה גם כן בכל דור ודור ובכל שנה ושנה; עיין שם, ולכן עלינו לשמוח מאד מאד שעכשיו אנחנו מכינים את עצמינו לחג הסוכות, חג אהבה והשתוקקות וכיסופים חזקים אל הקדוש ברוך הוא, (עיין לקוטי הלכות אומנין הלכה ד' אות ט"ו) אשר בחג הסוכות אז עיקר ההתחברות והאהבה בין ישראל לאביהם שבשמים, וכן צריך להיות בכל בית ובית שיהיה ביניהם אהבה גדולה מאד והבנה הדדית, ויכבדו אחד את השני, ויזכרו תמיד שהם נמצאים בתוך הסוכה הקדושה שהוא צילא דמהימנותא צל האמונה הקדושה, והקדוש ברוך הוא שומר עליהם, ולכן עלינו להתנהג בדרך ארץ גדול מאד מאד.
ולכן אני מאד מבקש אותך שתראה להיות רק בשמחה עצומה, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה תראה להיות רק בשלום ואהבה עם אשתך, ותכבד ותייקר אותה מאד מאד, שעל ידי זה יושפע עליך שפע עצומה, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נ"ט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, וזכור גם זכור אשר העיקר בזה העולם העובר לראות להקל ממנו את החיים וכו', ולא להכביד על עצמו את החיים, כי רואים בני אדם עושים כל מיני פעולות שבעולם רק להכביד על עצמם את החיים, וממרמרים לעצמם את החיים על לא דבר, מחפשים מתחת לאדמה איך להיות בעצבות ובמרירות ודכאון וכו', ואיך לדאוג דאגות שלא שייך אליהם כלל, וכל כך חבל שרביז"ל מגלה לנו שהעיקר בזה העולם להקל מאתנו את העול הקשה שעובר על כל אחד ואחד וכו', וזה זוכים על ידי שמרגילים את עצמם לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלו בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל.
אני מאד מבקש אותך היות שאתמול התחילו ללמוד בסדרת הדף היומי מסכת יבמות, שגם אתה תתחיל ללמוד את המסכתא הזו, ואף שזה מסכתא קשה, עם כל זאת אפילו הגירסא בזה הוא דבר גדול מאד מאד, כי בפירוש מובא מצדיקים שלימוד מסכת יבמות מביא לאדם עשירות (עיין ספר "יפה ללב" להגאון רבי חיים פלאג'י בחלק ג' יורה דעה סימן רמ"ו), וכן מובא מצדיקים שבלימוד מסכת יבמות נפטרים מכל הצרות, כי כך מתחילה המסכתא 'חמש עשרה נשים פוטרים צרותיהן וצרות צרותיהן' וכו', ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני פעולות שבעולם להצטרף ללמוד בכל יום דף גמרא בסדרת הדף היומי מסכת יבמות, ואף שאני יודע שמרוב בלבולך וכו', ממה שעובר עליך וכו', יהיה לך מאד מאד קשה להחזיק בזה וכו', עם כל זאת תהיה עקשן גדול מאד מאד לא ללכת לישון עד שאתה גורס את הדף גמרא, שזה ישמור אותך מכל רע, וכן תגרוס פרקים משניות, ומובא נפלאות רבות בענין לימוד ששה סדרי משנה שזה הורג את היצר הרע, (ספר מעבר יבוק – שפתי רננות מאמר ג' פרק כ"ט) אשרי אדם אשר לו שיח ושיג בסדרי זרעים וקדשים וטהרות וכו', וכבר ידוע שסגולות המשניות הם להכניע היצר בגרסתו כדאמרינן בדוד דקטליה בגרסתיה, ועל כן אמר (תהלים ק"ט כ"ב) "ולבי חלל בקרבי", ויועיל שינונם גם כן לטהרת המחשבה, ובזרעים מרבה זרע הקודם לגן עליון, ובטהרות מטהר עצמו ומחשבותיו, ובקדשים מקדש עצמו ומקדש עליון, וכן כל סדר ומסכתא יש להם סגולה בפני עצמה; עיין שם, וזכור גם זכור אשר משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ולכן אם אתה רוצה שיהיה לך פרנסה בנקל, תראה לגרוס הרבה פרקים משניות בכל יום, ואף שאני יודע שאתה טרוד מאד, עם כל זאת אל תסתכל על הטרדות כלל, אלא תהיה גנב ותגנוב מהזמן שלך לגרוס פרקי משניות כסדרן דייקא, ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מב.) במי אתה מוצא מלחמתה של תורה? במי שיש בידו חבילות של משנה. ומובא (מדרש תלפיות) שאשר בן יעקב יושב על פתחו של גיהנום, ומי שהירבה ללמוד משניות אינו מניחו להכנס שם, ולכן אשרי מי שיגרוס בכל יום כמה וכמה פרקים משניות, שהוא הצלחה נצחיית.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ד' ערב חג הסוכות שם השם [ה'] י"ד תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נכנסים בהסוכה הקדושה שהיא צילא דמהימנותא צל האמונה, ועלינו לשמוח מאד מאד כל חג הסוכות ולהשתדל לשבת בהסוכה רוב היום והלילה, ואתה צריך לדעת שכל דקה ושניה שאדם רק יושב בתוך הסוכה, הוא מקיים מצות עשה של (ויקרא כ"ג מ"ב) "בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות", ואל תיקח את זה בקלות, כי עכשיו בימי הסוכות הקדושים הוא זמן של תשובה מאהבה, שאנחנו זוכים לשמוח מאד מאד שאנחנו נמצאים תחת צל האמונה, ויש בידינו את הד' מינים הקדושים שאנחנו מנענעים למעלה ולמטה ולארבע קצווי תבל כדי לגלות שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, אשר זה הדבר הכי חשוב שנחדיר בעצמינו אמתת מציאותו יתברך, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך, וכל העוונות מהפכים לזכויות, ולכן אתה מוכרח להיות בשמחה כל חג הסוכות, ולשמור מאד לא להכנס בעצבות ובמרירות ודכאון ולא להתעצבן, רק להיות בשמחה עצומה, וזה היה הרצון של רביז"ל לקיים את המצוות בלי שום חכמות כלל, ומובא בשולחן ערוך (אורח חיים סוכה סימן תרל"ט סעיף א') כיצד מצות ישיבה בסוכה? שיהיה אוכל ושותה (וישן ומטייל) ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום ובין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה, וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע, כיצד? כלים הנאים ומצעות הנאות בסוכה, וכלי שתיה כגון אשישות וכוסות בסוכה וכו', וכתב המשנה ברורה וכן אם ירצה לספר את חבירו יספר בהסוכה, וסכתו צריך להיות כביתו בכל השנה, ולפי שקדושת הסוכה גדולה מאד, ראוי למעט בה בדברי חול, ולדבר בה כי אם קדושה ותורה, ומכל שכן שיהיה זהיר לדבר שם לשון הרע ורכילות ושאר דיבורים אסורים, וצריך שתדע שמי שמקיים את מצוות סוכה בשמחה עצומה, על ידי זה הוא ניצול מללכת נע ונד בגלות כל השנה, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהיה בטלן, הגיע הזמן שתיקח את עצמך בידיך ותקיים את הרצון של רביז"ל בתמימות ובפשיטות גמור, לשמוח כל חג הסוכות שהיא נקראת חג האסיף שאז מתאסף כל הנקודות טובות שבר ישראל עשה כל השנה, והקדוש ברוך הוא משתעשע עמו ואומר עליו (ישעיה מ"ט) "ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", ואז נמשכים לאדם אור המקיף אל תוך אור הפנים, ונעשה יחוד גדול מאד, היינו שבפנימיות בכל בר ישראל יש בו נקודה של אמונה, אבל מרוב האור שמאיר אורו יתברך, זה מקיף את המח ולא יכול להכנס בתוכו, אבל בחג הסוכות נמשך האור המקיף בתוך אור הפנימי, וזוכה שיאיר לו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, ולכן אשרי מי שזוכה להתבודד בסוכה, ועל ידי זה ממשיך על עצמו אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, העיקר אל תהיה בטלן, ותנצל את ימי חג הסוכות הזה בשמחה עצומה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא אמור) אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בעולם הזה אמרתי לכם שתעשו סוכה לשלם לי את גמולי שגמלתי עמכם, שנאמר (ויקרא כ"ג מ"ב) "בסוכות תשבו שבעת ימים", ואני מעלה עליכם כאילו אתם גומלים לפני, אבל לעתיד לבוא אני אופיע במלכותי ואני מגן עליכם כסוכה; ולכן אשרי מי ששש ושמח כל ימי חג הסוכות הקדושים, ומתבודד בתוך הסוכה שעל ידי זה הוא ממשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא, ובאמת כל בר ישראל שזוכה לשבת בסוכה ומחיה את עצמו כל רגע ודקה שיושב בסוכה, מרגיש שינוי גדול בנפשו, ולכן אל תהיה בטלן תתחיל מחג הסוכות הזה שנקרא זמן שמחתינו להיות רק בשמחה ותשמח את אשתך, כמאמרם ז"ל (ראש השנה ו.) אשה בעלה משמחה, ואתה לא יכול לתאר את גודל הזכות שיש לך בזה שתשב בסוכה ותשמח עם הסוכה, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסיך עליו מן המזיקין שלא יזיקו אותו, אין לתאר ואין לשער איזה מחלות וחלאים רעים יש בעולם וכו', איזה עונשים ודינים קשים יש בעולם וכו', איזה צרות ויסורים ועניות ודחקות יש בעולם וכו', ועל ידי שאדם יושב בתוך הסוכה ושמח עם הסוכה ומתאהב בו יתברך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) ככל שמדבק את עצמו בו יתברך, והוא מוריד את כל הלבושים וההסתרות וההעלמות והכיסוים ממנו יתברך וכו', כמו כן זוכה להתאהב בו יתברך באהבה גדולה מאד למעלה משכל אנושי, ואל כל זה זוכים בחג הסוכות בשעה שיושבים בתוך הסוכה, וזכור דבר זה כי תצטרך את זה על כל השנה, כי בדרך כלל אדם מחמת שחטא בפרט בפגם הברית וכו', הוא מלא מחשבות זרות והרהורים רעים וכו', שזה מביא אותו לידי כעס ורציחה ועצבים וכו', ומוציא את זה על אשתו ועל הילדים שלו, ועל ידי זה מאבד את פרנסתו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) שהכעס דוחה מהאדם את כל הפרנסה, ואפילו שנגזר עליו שיהיה לו הרבה כסף וכו', על ידי כעס הוא במו ידיו דוחה את זה וכו', ומדת הכעס זה המדה הכי מגונה שרק יכול להיות, עד כדי כך שאמרו בזוהר (תצוה קפ"ב.) במאי אתידע לקרבא בר נש בהדיה או לאתמנעא מניה, [איך יכולים לדעת אם מותר להתקרב אל האדם הזה או להתרחק ממנו?], ברוגזיה ממש ידע ליה בר נש, וישתמודע מאן איהו, [בכעסו של אדם מתוודע מהות כל האדם ומתגלה מי הוא], אי ההיא נשמתא קדישא נטר בשעתא דרוגזוי אתי עליה, דלא יעקר לה מאתרהא, בגין למשרי תחותה ההוא אל זר, [אם אדם שומר על עצמו לא להיות בכעס כדי שלא יהיה נעקר ממנו נשמתו], דא איהו בר נש כדקא יאות, דא איהו עבדא דמאריה, דא איהו גבר שלים. [זה הוא אדם כמו שצריך להיות, הוא עבד של הקדוש ברוך הוא והוא אדם השלם], ואי ההוא בר נש לא נטיר לה, ואיהו עקר קדושה דא עלאה מאתריה, למשרי באתריה סטרא אחרא, ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה, ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה, [ואם אדם הזה לא שומר על עצמו לא להיות בכעס, והוא עוקר את הקדושה ממנו, ונכנס בו סטרא אחרא, אדם הזה הוא מורד בהקדוש ברוך הוא ואסור להתקרב אליו], ודא איהו (איוב י"ח ד') "טורף נפשו באפו", איהו טריף ועקר נפשיה בגין רוגזיה, ואשרי בגויה אל זר [אדם שהוא בכעס הוא עוקר את הנפש שלו ושורה בו הסטרא אחרא], ועל דא כתיב (שם) "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו", דההיא נשמתא קדישא טריף לה, וסאיב לה בגין אפו [מי שבכעס הנשמה שלו בורחת ממנו, והוא מטמא את עצמו]; ואמר האריז"ל את כל העבירות יכולים לתקן וכו', אבל מי שכועס הוא עוקר את הנשמה שלו לגמרי וכו', וקשה להחזיר לו את נשמתו וכו', ולכן סובל מה שסובל וכו', ועל כן בזה כשאדם זוכה לשבת בסוכה ולשמוח כל חג הסוכות, על ידי זה ממתיק ממנו כל הדינים על ידי פלא עליון, ויהיה שרוי בסבלנות כל השנה, כי עם הסוכה הקדושה ממשיכים על עצמו צל האמונה, שיהיה שמור כל השנה מכל מיני כעס ורציחה וכו' וכו', ויקנה לעצמו את המדה היקרה של סבלנות שהוא אריכות אפים שזה עולה על הכל.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום א' חול המועד סוכות ח"י תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

אף שאין כותבים בחול המועד, אבל בדבר האבוד הכל מודים שמותר לכתוב, ובפרט דבר האבוד כזה שאדם יפול בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' בתוך החג ולא יהיה לו שמחת החג וכו', ואדרבה נכנס בו ספיקות באמונה הקדושה וכו' בוודאי ראוי ומצוה לכתוב לו.
מאד מאד אני מבקש אותך שתזכור שאתה נמצא עכשיו בימי השמחה, כי חג הסוכות נקרא זמן שמחתינו, ואמר הרב הקדוש מטריסק זי"ע ששמע מאביו הרב הקדוש רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע שעל כן נקרא החג הזה 'זמן שמחתינו' כי זמן הוא גם לשון 'זימון' שעכשיו בימי חג הסוכות זמן שמחת בית השואבה שמשם שואבים רוח הקודש הוא זמן לזמן לעצמו שמחה על כל השנה, כי תהלה לאל אנחנו זוכים לשבת בסוכה הקדושה לזכר ענני כבוד שהקדוש ברוך הוא סיכך עלינו משעה שיצאנו ממצרים עד שנכנסנו לארץ ישראל, עברנו את המדבר ארבעים שנה, מסובבים עם ענני כבוד, שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו מכל מיני חיות רעות חיות טורפות וכו', וכן יישר את דרכינו מלמטה שלא נצטרך ללכת על ההרים וגבעות וכו', וכן כיסה עלינו מלמעלה שלא נהיה ניזוקין מהקור או מהחום הקודח וכו', וכן היה לנו את המן לאכול בכל יום ויום מחדש, וכן את הבאר שממנו שתינו בכל יום ויום מחדש, ובזה שעברנו את המדבר ארבעים שנה בזה נטבע בנו שנבטח בבטחון חזק רק בו יתברך, וכך נבנה עם ישראל שיהיה עיניהם תלויים תמיד בו יתברך, ומאז ועד עתה עם ישראל חזקים באמונה פשוטה בו יתברך, ועל שם זה אנחנו בונים סוכות לזכר ענני כבוד שסיבב אותנו ארבעים שנה, וכן לא היה חסר לנו שום דבר, וכך זכינו לקבל את התורה הקדושה, ואת זה אנחנו צריכים לקחת עמנו כל ימי חיינו, ולמסור את זה מדור דור, כי גם אנחנו קבלנו את זה מאבותינו ומאבות אבותינו עד קבלת התורה, וזה השמחה הכי גדולה שיש לנו שאנחנו מאמינים בו יתברך שאו נמצא ואין בלעדו נמצא והכל לכל אלקות גמור הוא, שאין עוד שמחה כשמחת האמונה, ולכן באתי לחזק ולעודד ולשמח אותך שתשמח מאד מאד בימים האלו, ותמסור את נפשך בכל יום ויום להכנס בהסוכה הקדושה, ודע לך שכל רגע ורגע שיושבים בסוכה, אפילו לדבר עם בן אדם סתם ככה וכו', מצוה לשבת בסוכה, כמובא (בטורי זהב סימן תרל"ט) במהרי"ל כתב שאדם המספר עם חבירו יספר עמו בסוכה; כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של בר ישראל שזוכה לשבת בסוכה שזה צילא דמהימנותא צל האמונה ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ולכן כל בר ישראל שנכנס בסוכה ויושב בסוכה ומתבונן מה זה סוכה? זה צל האמונה הקדושה, ומחיה את עצמו בזה שיושב בסוכה, על ידי זה זוכה שנמחל לו כל עוונותיו, ולכן אל תהיה בטלן, תהיה שש ושמח כל ימות הסוכות הקדושים, ומכל שכן וכל שכן שיש לך את הד' מינים בידך, שזה הכלי זיין שלנו, שעל ידי זה אנחנו מנצחים את הס"מ הרוצה להשכיח מאתנו את אמתת מציאותו יתברך, כי בזה שמנענעים לארבע קצוי העולם וכן למעלה ולמטה, בזה אנחנו מגלים שאין בלעדו יתברך כלל, והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, וזה הנשק של בר ישראל, אשר על ידי זה הוא מנצח את הס"מ שרוצה להשכיח ממנו את הקדוש ברוך הוא, ולכן אמרו בזוהר (ויחי רכ"א.) מאן נצח דינא, מאן דמנא קרבי בידיה; מי הוא המנצח, מי שיש בידו הכלי זיין שהוא הנשק של עם ישראל, שהוא האמונה הקדושה שאנחנו מאמינים בהמצוות הקדושים שהם הד' מינים שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לקחת, כמו שכתוב (ויקרא כ"ג מ') "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני הוי"ה אלקיכם שבעת ימים" ולכן אל תהיה בטלן, תהיה שש ושמח בימים אלו, ותשמור מאד מאד לא להיות בכעס שבפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) שעל ידי כעס מאבדים את הכסף שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קנ"ה) שעל ידי אמונה זוכים למדת אריכות אפיים, שהוא המדה היקרה של סבלנות, שמי שזוכה להיות סבלן, הוא המנצח. אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו לתוך לבו.
נא ונא ראה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כל יום אפילו כמה דיבורים, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של האדם שזוכה לשיח ולספר את כל אשר עם לבבו אליו יתברך. אם היית יודע מעלת השיחה בינו לבין קונו, היית חזק בזה מאד מאד, והיית רק שמח שיש לך זכות לדבר אל הקדוש ברוך הוא, כמאמרם ז"ל (מדרש תהילים מזמור ק') על הפסוק (תהלים ק') "עבדו את הוי"ה בשמחה", וכתוב אחד אומר (תהלים ב' י"א) "עבדו את הוי"ה ביראה", אמר רבי איבו בשעה שאתה עומד ומתפלל יהא לבך שמח כי לאלקים עליון אתה עובד; הרי שלך לפניך כשאפילו אדם מתפלל להקדוש ברוך הוא שזה בחינת יראה, כי סוף כל סוף כשעומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צריך ליפול על האדם יראה, עם כל זאת העיקר הוא שמחה בעת התפלה, כי מתפלל לאלקים עליון, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך;
העיקר ראה למסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולכן תעשה לעצמך הרגל לבוא לבית הכנסת ואז טוב לך כל הימים. ובפרט בחול המועד צריכים להקפיד על זה מאד מאד, כי יש קריאת התורה, אמירת הלל, והנענועים, וכו', וכו', ולכן זה דבר גדול מאד לבא בכל יום לבית הכנסת דייקא, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ב' הלכה ג') כל מי שאינו נכנס בבית הכנסת בעולם הזה, אינו נכנס לבית הכנס לעתיד לבא; ואמרו (ילקוט תהלים רמז תרנ"ט) כל שאינו נכנס לבית הכנסת בעולם הזה אינו נכנס לבית הכנסת לעולם הבא, והמתפלל בתוכה בעולם הזה, כאילו מתפלל בבית המקדש, שנאמר (יחזקאל י"א ט"ז) "ואהי להם למקדש מעט", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (מגילה כ"ט.) אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות; כי עכשיו הבתי כנסיות והבתי מדרשות הם הבית המקדש, כמאמרם ז"ל (שיר השירים רבה פרשה ה' סימן ב') אני ישנה מבית המקדש ולבי ער לבתי כנסיות ובתי מדרשות; ולכן תעשה כל מה שביכלתך אפילו במסירות נפש לבא שלש פעמים בעולם לבית הכנסת.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתינו שאנחנו מקורבים אל רבי אמת כזה.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום ב' חול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

חסדי השם יתברך שנתקיים בקהילתינו מה שאמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; פחות או יותר יש אחדות ואהבה בין אנשי שלומינו, שזה יסוד גדול בלהחזיק קהילה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן, וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת שנאמר (ירמיה ג') "בימים ההמה ובעת ההיא נאם הוי"ה יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדו" וגו' כשהן אגודים מקבלין פני שכינה; ולכן מאד מאד אני מבקש אותך שתראה גם אתה להתאחד עם אנשי שלומינו היקרים שאין למעלה מזה, והעיקר תעזור לי בשביל הנוער שצריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם להציל אותם שלא ירדו שחת וכו', כי צריכים רק בחור אחד מקולקל וכו' ולא שפוי לגמרי בדעתו וכו' כאשר כולם יודעים, הוא יכול לקלקל לנו את הנוער, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזור לי להחזיק את הנוער, שזה דבר גדול מאד מצד אחד, ומצוה גדולה מצד שני, כי בשעה שהולכים לקרב רחוקים וכו' וכו' אזי הדבר הראשון צריכים לקרב את הקרובים שהם ילדינו, והולך לי בחיים שאתה תעזור לי בכל מיני עזר שאתה רק יכול להציל לי את הנוער, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה מ"ב סימן ג') אמר אחז אם אין גדיים אין תיישים אם אין תיישים אין צאן אם אין צאן אין רועה אם אין רועה אין עולם כך היה סבור בדעתו לומר אם אין קטנים אין תלמידים אם אין תלמידים אין חכמים אם אין חכמים אין זקנים אם אין זקנים אין נביאים אם אין נביאים אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עליהם; כי זה עצת הס"מ העיקר לקחת את עצמו על הנוער, ואם יש לו כבר את הנוער, יש לו כבר את הכל, וזה מה שאמר מלך סדם אל אברהם 'תן לי הנפש והרכוש קח לך', כי הס"מ רוצה העיקר את הנפש, והוא מוכן אפילו לוותר אעל הרכוש העיקר לקחת את הנפשות הצעירות וכו', ועלינו ללחום עמו עם כל הכוחות, להציל את הנוער שלנו, ולכן אני מבקש אותך שתעשה עמדי חסד, ותדבר עם הנוער להחזיק אותם בחיק האמונה הקדושה, ושיתרחקו לגמרי מהמקולקלים וכו'.
חסדי השם יתברך שקהילתינו הקדושה גודלת וגודלת בגשמיות וברוחניות וכו', ולא בחינם שהס"מ עיניו לטש ושיניו חרק להפיל אותנו וכו', אבל לא יוכל בשום פנים ואופן, כי רביז"ל צעק 'נצחתי ואנצח' 'גמרתי ואגמור', ותהילה לאל אנחנו רואים בחוש את הטוב שבקהילתינו, ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמור שלא יבואו מבחוץ ויקלקלו וכו', נא ונא תעשה כל מיני מאמצים שבעולם שיהיה מצדך אחדות ואהבה בין אנשי שלומינו שאין עוד מדה יקרה יותר מזה, וזה הצלחת קהילתינו שאנחנו מתאחדים יחד, וזכור שאני מדבר לגבי הילדים שלך, שאתה צריך לשמור עליהם כמו שאתה שומר על אישון עיניך וכו', כי עכשיו הדור פרוץ, וצריכים מאד מאד לשמור שלא יפלו הנוער שלנו בפח יקוש וכו', ועל זה בני ר' משה נ"י מוסר את נפשו עבור החינוך של ילדינו, והוא עושה כל מה שביכלתו "למען עתיד ילדינו" יעזור הקדוש ברוך הוא שנצליח לתת לו יד וגב שיצליח במשימתו הקדושה.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום ג' חול המועד סוכות כ' תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז שתהלה לאל יש לנו רבי גדול שלא נותן לנו לישון רק מחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום שעה שעה, ואשרי מי שנוטה אוזן קשבת אל דברי רביז"ל וצריכים להשתדל בכל יום ויום ללמוד "לקוטי מוהר"ן" הקדוש והנורא, שביותר הזהירנו רביז"ל על זה, ואמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו, אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה; וכן אמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו]; ולכן כל אחד ואחד שרוצה להקראות על שם רביז"ל, מוכרח לפתוח בכל יום את דלתי הספר הקדוש והנורא "לקוטי מוהר"ן", וצריך לדעת ששם נמצא רביז"ל כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו הם נמצאים בתוך הספר, ומי שלומד בכל יום "לקוטי מוהר"ן" אפילו קצת, על ידי זה הוא נעשה מקושר אל רביז"ל, ולכן אל תהיה בטלן, בכל יום ויום תראה לפתוח את ספרו של רביז"ל "לקוטי מוהר"ן" שעורר אותנו מאד מאד ללמוד בזה, ואמר מוהרנ"ת ז"ל 'בגוף שיהיה ה"לקוטי מוהר"ן" התולעים בקבר לא יוכלו לגשת', ולכן אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, רק בכל יום פותח את ספרו של רביז"ל "לקוטי מוהר"ן", ואז ירגיש מה זה להיות מקורב באמת אל רביז"ל, כי הוא פותח את קשיות לבנו וכו', ופותח את פינו לדבר אליו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') שהצדיק מעורר מהשינה ועל ידי זה הוא פותח את הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר אין ערוך אליה, כי אין עוד דבר יותר חשוב בחיי האדם כמו להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שעל ידי זה הוא מדבק את עצמו בו יתברך.
חוס על נפשך ותעשה כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, ואפילו שעובר עליך מה שעובר בחייך הפרטיים כל מיני קשיים וכו', עם כל זאת ראה למצוא רק את הטוב שבך, ותמיד תחפש אחר הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, שמרחם על בריותיו, ואפילו שיש דברים שלא יכולים להבין, צריכים לדעת שהכל מצד רחמנותו יתברך, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, זה רק בדרך רחמנות, אף שקשה לנו להבין הרבה דברים וכו', אף על פי כן עלינו לזכור שהכל מחמת גודל רחמנותו יתברך, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ב) כי אצלו יתברך יכול להיות שגם החולאת הקשה וכל היסורים הם הרחמנות שלו, כי בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה לאדם אפילו יסורין קשים הכל רחמנות, אבל אנו מבקשים שיתן וימסור בידינו את הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו, וגם אין אנו יכולים לקבל הרחמנות שלו, רק שהשם יתברך ימסור בידינו את הרחמנות שלו, שאנחנו צריכים רפואה שלימה להתרפא מן החולי וכו', ושיהיה לנו פרנסה בשפע וכו', וכדומה, ובאמת ראוי לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים ומרחם על בריותיו, ומה שיש ענינים שאנחנו לא מבינים וכו', עלינו לסלק את השכל והדעת העצמי ולמסור את עצמינו כל כולינו אליו יתברך, ואדם צריך להרגיל את עצמו ללכת תמיד במדת הרחמנות, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא; היינו כמו שהקדוש ברוך הוא הוא רחמן, כך אדם צריך להתנהג עם עצמו ברחמנות, ועם אשתו ועם ילדיו ועם כל בר ישראל, וכן אמרו (שבת קל"ג:) הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום; ואמרו (שם קנ"א) כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמין עליו מן השמים; וזה סימן של בר ישראל שקונה לעצמו מדת הרחמנות, והרגע שאדם רחמן, על ידי זה ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות מאין סוף ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן, המקום ירחם עליך; ולכן תראה לקנות לעצמך מדת הרחמנות, ובזה מדה כנגד מדה הקדוש ברוך הוא ירחם עליך.
היות שהשנה יוצא תיכף ומיד כשיוצאים מחג הסוכות כבר הוא שבת בראשית, ולכן אל תהיה בטלן עוד היום תראה לסיים שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מפרשת 'וזאת הברכה', וכבר תתחיל ללמוד פרשת 'בראשית', שהוא פרשה נורא מאד מאד, והוא עיקר גדול בחיי יום יום, כי כל האמונה הקדושה נמצאת בפרשה זו, ולצערינו הרב אם מניחים את זה על יום שישי אז יחסרו פרשה שלימה, פרשה הראשונה של התורה הקדושה, ולכן אל תהיה בטלן ועוד היום תלמד שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מפרשת 'וזאת הברכה', וכשתסיים תתחיל מיד שנים מקרא ואחד תרגום מפרשת 'בראשית', כדי שעד שבת קודש תזכה גם אתה לסיים, וכפי שמתחילים את השנה כך נמשך כל השנה, וזה עיקר גדול מאד לסיים בכל שבוע שנים מקרא ואחד תרגום, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, ואל תיקח את זה בקלות כי חיים אני נותן לך, וכלל זה תיקח בידיך ששבוע שלא מסיימים שנים מקרא ואחד תרגום יהיה בטוח שבשבוע זה יהיה לו הפסד גדול, או בגופו, או בממונו, או בשניהם וכו' וכו', ולכן תתחיל מהיום ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום, וכן תראה לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות, והעולה על הכל דף היומי שדף גמרא זה חיות להנפש הדף היומי של היום יבמות י', ועל כולם ראה ללמוד הלכה בכל יום, כי רביז"ל הזהירנו על זה יותר מכל הלימודים, ואמר (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שכל בר ישראל מוכרח ללמוד בכל יום הלכה, והעיקר שבכל העיקרים שתהיה רק שמח ותשמח את אשתך ואת ילדיך ואת כל בר ישראל כי שמחה זה הגאולה, וככל שאדם נכנס בתוך השמחה הוא נכנס בתוך הגאולה, כי שמחה הוא אור רוחני, ואמרו בזוהר (תצוה קפד:) על הפסוק (תהלים ק' ב') "עבדו את הוי"ה בשמחה", חדוה דבר נש משיך לגביה חדוה אחרא עלאה, אם אדם שמח בזה העולם, ממשיך על עצמו שמחה מעולם הבא עולם הנצחי, אזי כדאי להיות בשמחה ולשמח עוד יהודים שזה הצדקה הכי גדולה.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך עכשיו מתחיל זמן החורף, אשר אנשי שלומינו רגילים לומר את פתגמו של הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ זי"ע שלילי החורף נקראים 'לילי הזהב', כי באמת חכמינו הקדושים אמרו (עירובין ס"ה.) לא איברי סיהרא אלא לגירסא; דייקא בלילה שכולם יושנים אז הוא הזמן הכי טוב ללמוד במנוחת ושלוות הנפש, וכן הוא (שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמ"ו סעיף ג') מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה באכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בדברי חכמה ותלמוד תורה, הגה: כי אין אדם לומד רוב חכמתו כי אם בלילה וכו', כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או שקרא ושנה ופירש להבלי העולם והניח תלמודו וזנחו, הרי זה בכלל כי דבר הוי"ה ביזה וכו', עיין שם, ולכן מה טוב ומה נעים באם תקבע לעצמך עוד היום קביעות חזקה בין ביום בין בלילה אפילו קצת ללמוד תורה שזה חייך ואורך ימיך, ואמר רביז"ל שהתורה מעשרת בגשמיות גם כן, ומי שקובע את עצמו ללמוד בכל יום תורה בקביעות עצומה, הקדוש ברוך הוא מפרנסו, וזה בדוק ומנוסה, כי התורה מביאה הצלחה לאדם, וככל שאדם עושה לעצמו קביעות בלימוד תורה הקדושה אפילו קצת, התורה תעשר אותו בגשמיות, ומלבד שתהיה חזק בזה, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחיל עוד היום ללמוד מקרא מפרשת השבוע, שזה סגולה לאריכות ימים ושנים, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו, ובפרט עכשיו שהתחלנו את התורה הקדושה, והשבוע הוא פרשת נח, ולכן מה טוב ומה נעים שאל תטעה את עצמך, אלא עוד היום תתחיל ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, וישמור אותך מכל רע, וכן תהיה חזק בלימוד משנה: לגרוס בכל יום כמה פרקים משניות כסדרן, שזה מטהר את הנפש מכל מיני חלודה, כי משנ"ה אותיות נשמ"ה, וכן זוכים על ידי ריבוי לימוד משניות לפרנסה בשפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה, ועל כולם תהיה חזק בלימוד גמרא: להיות חזק מאד מאד ללמוד את הדף היומי, הדף היומי של היום יבמות ט"ו או שתלמד את הדף היומי לבד, או עם חברותא, או שתלך לשמוע שיעור בדף היומי, כי אין לתאר ואין לשער את הזכות של אדם שזוכה ללמוד בכל יום דף גמרא, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי כל היהדות תלוי כפי שאדם זוכה ללמוד דף גמרא, ואף שאני יודע שיבוא לך קשה דבר זה, כי אתה טרוד וכו', ויש לך מחשבות מבוהלות ומבולבלות וכו', אבל אם תהיה חזק בלימוד בכל יום את הדף היומי אפילו בגירסא בעלמא וכו', הכח של התורה יוציא אותך מהבוץ, ואל תיקח את זה בקלות, ומכל שכן שלא תתבלבל מזה, כי אם היית יודע מה זה לגרוס דף גמרא, היית חוזר על הדף כמה וכמה פעמים, וזה היה מביא לך שפע בפרנסתך ושלום בית והצלחה בחייך וכו' וכו', ודע לך שהשלושה לימודים האלו מקרא משנה גמרא הם עיקר העשירות של האדם, כי להיפך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ק"כ.) "ובביתי אין לחם ואין שמלה" שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד; שזה נקרא עני מי שלא לומד בכל יום את השלוש לימודים האלו, וכל כך חבל שיכול לעבור יום אחר יום ומזלזלים בזה, בשעה שרביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר, שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד; ומובא (לקוטי אמרים תניא פרק כ"ג) באותה שעה שאדם עוסק בדברי תורה, הרי גם הנפש ולבושיה (מחשבה דיבור ומעשה שלו) הם מיוחדים ממש באין סוף ברוך הוא, ולכן אשרי האדם שמתוך החושך והלכלוך והזוהמה והזבל שלו, הוא מכניס את מח מחשבתו ואת דיבורו בתוך התורה הקדושה, ואפילו שמקודם לא למד, ואחר כך הוא ישכח מה שלמד, אבל בו ברגע שהוא לומד, אז הוא מדביק את עצמו באין סוף ברוך הוא בתוך התורה, על ידי זה מאיר בו אור האין סוף ברוך הוא, ואם יהיה רגיל בזה, לבסוף הוא ינתק את עצמו מן הרע.
אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, ואל תיקח את זה בקלות, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לאדם שמתפלל את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, שאז הוא עת רצון, כמאמרם ז"ל (ברכות ח.) מאי דכתיב (תהלים ס"ט) "ואני תפלתי לך הוי"ה עת רצון" אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין; ולפני כל תפלה תכניס כמה פרוטות לצדקה, שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם.
ועל כולם הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, וכל מה שאתה צריך תבקש רק ממנו יתברך, כי הוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא שומע תפלת כל פה, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ומוהרנ"ת ז"ל אמר על תפלה נאמר (איוב כ"ח ז') "נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה", שאדם לא יכול לתאר איפה הולכים תפלותיו, כי זה נתיב לא ידעו עיט וכו', איה איפה התפלות שלו הולכות למעלה למעלה, כי אם אדם היה יודע איפה התפלות שלו עולות למעלה למעלה ועושות רעש גדול בשמים, אזי לא היה מפסיק מלהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ועיקר התפלה צריכים לסלק את הדעת ואת השכל לגמרי, ולהאמין שכל תפלה כל תחינה כל בקשה נשמע ונתקבלת בשמים.
אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו ומקיימם בתמימות ובפשיטות, ומדי יום ביומו הוא עקשן גדול לקיים את כל הנאמר פה, אז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה עוד בזה העולם, ויהיה מוצלח בכל מעשיו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו נמצאים כבר בשבוע ראשונה של השנה החדשה, וראוי לנו לשמוח מאד מאד על גודל החסד חינם שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שבראנו מזרע ישראל ולא בראנו גוי כגויי הארצות, וזכינו שנכנס בנו ראש השנה הקדוש והנורא, יום הכיפורים שבו כיפר לנו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותינו, וזכינו להכנס בתוך חג השמחה שהוא חג האסיף שאז מתאספים כל הנקודות טובות של כל בר ישראל שזכה לעשות כל השנה, ועם זה אנחנו באים בשמחת תורה לשמוח עם התורה הקדושה, שהיא חיינו ואורך ימינו, כי אין עוד חיים כמו התורה הקדושה, ורביז"ל הזהירנו ביותר על לימוד תורה, ואמר (שיחות הר"ן סימן י"ט) נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשיה שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר: שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא ליצלן רחמנא לישזבן, אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילין בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה כי כח התורה גדול מאד, וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה בלי שום חכמות כלל, רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות דהיינו להרבות בלימוד התורה ולעשות מצוות הרבה בכל יום ולהרבות בתפילה ותחנונים תמיד והכל בפשיטות בלי שום חכמות כלל, והזהיר מאד להיות בשמחה תמיד והירבה מאד לדבר עמנו מזה מענין שמחה.
ולכן כל מי שרוצה לציית את רביז"ל ולהקראות על שמו הקדוש, להיות חסיד ברסלב, צריך הדבר הראשון לשמוח מאד מאד 'בך רבינו נגילה, בך רבינו ונשמחה, נגילה ונשמחה תמיד שיש לנו שייכות אל רבי כזה', אשר בפירוש אמר (שיחות הר"ן סימן קע"ז) ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ובאמת אם נתבונן מה היינו עושים בלי רביז"ל שהוא מחייה ומחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום שעה שעה, ועיקר השמחה שמשמח אותנו עם הנקודות טובות שיש אצל כל אחד ואחד, כי באמת אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; אך הבעיה שאף אחד לא יודע את הטוב שיש בו, בשביל זה הוא נמשך אחר העצבות והעצלות המרירות והדכאון, ורביז"ל הוא המגלה לנו את הטוב שיש בנו, כי הוא החזן שמתפלל עם כל הטוב של כל בר ישראל, ולכן הזהרינו מאד מאד (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) לדון את עצמו לכף זכות, ותמיד לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו את המעט טוב שיש בו, ולשמוח עם זה מאד מאד, [והזהיר רביז"ל מאד לילך עם הדרך הזאת לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו רק הטוב, ותמיד ידון את עצמו לכף זכות, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום, כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר ריחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קילקולם שקילקלו מעשיהם כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו, ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובן מייאשים עצמן לגמרי, ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה הנפילה שבדעתו והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשי בעל דבר, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכין להתחזק מאד, לילך עם הגילוי הזה שגילה לנו רביז"ל אשר צריכים לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכו', ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו, ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם יתברך, בסוד (תהלים קמ"ז) "אזמרה לאלקי בעודי", ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם יתברך]; ועל ידי שאדם מתחזק עם כל הכוחות רק להיות בשמחה ולמצוא בעצמו רק את הטוב שיש בו, על ידי זה יקבע לעצמו שיעורים כסדרן בתורה הקדושה שאין לתאר ואין לשער כלל מה זה עושה בעולמות העליונים, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב לימוד תורה הקדושה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ולכן תקבע לעצמך עוד היום ללמוד חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, וכן שיעור בלימוד משניות כסדרן, וכן שיעור בגמרא כסדרן, ואם אתה יכול ללמוד את הדף היומי אין למעלה מזה, כי דף גמרא ביום זה חיות להנפש, וממשיך על עצמו את הד' מלאכי השמירה שהם ראשי תיבות ג'מ'ר'א' ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ועל כולם תרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאתה צריך תבקש רק ממנו יתברך, כי באמת אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ובידיעות האלו אדם מדביק את עצמו באין סוף ברוך הוא, כי מאחר שמתגלה לו שהכל מושגח ממנו יתברך, אזי למה הוא צריך לבקש טובות מבני אדם? בשעה שבני אדם לא יכולים לעזור לך וכו', ועוד יכולים להזיק לך וכו', אלא (תהילים ל"ז ג') "בטח בהוי"ה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה", תמיד רק צריכים לבטוח בו יתברך וברחמנותו הגדולה עלינו, וכן לעשות רק טוב וחסד עם בני אדם, ואפילו שאדם נמצא בתוך הארציות, עליו לרעות עצמו עם אמונה, אשר אין טוב מזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

אתה צריך להרגיל את עצמך לתת בכל יום תודה והודאה להקדוש ברוך הוא על החסד חינם שעשה איתך שזכית להתקרב אל רביז"ל, מה היית עושה בלי ההתקרבות אליו? ופעם אחד התבטא רביז"ל לפני אנשי שלומינו ואמר "מכם תדעו מה שעובר על שאר בני אדם, מה אתם שיש לכם את הדיבורים שלי, ואת ההתחזקות שלי, ואף על פי כן עובר עליכם מה שעובר וכו', תתארו לעצמכם אחד שלא מקורב אלי, ואין לו את הדיבורים שלי, איך הוא מחזיק מעמד?", ובאמת בדיבורים אלו יש עמקות עמוק עמוק מי ימצאנו, כי רביז"ל מחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך, ומפיח בנו רוח חיים חדשה עד שפותח את פינו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שזה המדריגה הכי גדולה שאדם בשר ודם טיפה סרוחה וכו' וכו', אפילו שנמצא בהסתרה שבתוך הסתרה וכו', ועובר עליו קטנות וחלישות הדעת וכו' וכו', ואף על פי כן הוא יכול לבוא ולדבר אל הקדוש ברוך הוא בלי שום חכמות והשכלות כלל, היש מדריגה יותר גדולה מזו שקטני ערך כמונו נוכל לדבר עמו יתברך? ובזה ראוי לנו להתחזק מאד מאד להיות בשמחה עצומה שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, שלא עוזב אותנו, ומחזק ומעודד אותנו שנמשיך מדי יום ביום לחפש ולבקש ולמצוא את הטוב שיש בנו, ונדון את עצמינו לכף זכות (עיין לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ב) שעל ידי שמוצאים בעצמם נקודות טובות, על ידי זה יכולים לצאת באמת מהחושך לאור גדול, כמו שפירש רביז"ל את הפסוק (תהלים ל"ז:) "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהנך רשע גמור וכו', אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש ולמצוא בעצמך מעט טוב ששם אינך רשע וזהו "ועוד מעט ואין רשע", שצריך אתה לבקש בעצמך עוד מעט טוב שיש בך עדיין, ששם אינך רשע, כי אף על פי שנדמה לך שאתה רשע, עם כל זאת חשוב היטב, איך אפשר שאין בך מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשית איזה מצוה או דבר טוב מימיך? ועל ידי זה שאתה מוצא בעצמך עוד מעט טוב ששם אינך רשע, ואתה דן את עצמך לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה את עצמך באמת מכף חובה לכף זכות, עד שתזכה לשוב בתשובה שלימה באמת על ידי זה שמצאת בעצמך את הנקודות טובות שעשית בימי חייך, וזהו "ועוד מעט ואין רשע", על ידי שמצאת בעצמך עוד מעט טוב, ששם אינך רשע, על ידי זה "והתבוננת על מקומו ואיננו", היינו כשתתבונן ותסתכל על מקומך ומדריגתך, כבר אינך שם על מקומך הראשון, כי על ידי שמוצאין בעצמו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו "והתבוננת על מקומו ואיננו", היינו בזה שאדם דן לכף זכות את עצמך אפילו שאתה חושב שאתה רשע גמור לגמרי, על ידי זה בעצמו אתה מעלה את עצמך מכף חוב לכף זכות, עד שעל ידי זה תזכה להכלל באין סוף ברוך הוא.
לרביז"ל היה תלמיד איש פלא המגיד מטיראוויצע זי"ע הוא היה יותר מבוגר מרביז"ל בארבעים שנה, הוא עוד היה חבר אל המגיד הגדול רבי נחום מטשערנוביל זי"ע ואף על פי כן עזב את הכל והתקרב אל רביז"ל בהתקרבות כזה שאי אפשר לתאר כלל את גודל האהבה שהיה לו לרביז"ל, וכמו כן הראה לו רביז"ל אהבה, ואיפה שרק לא הלך גילה ופירסם את גדולת רביז"ל, הוא היה מגיד על שמונים וארבע עיירות שהיו נוסע מעיר לעיר ומכפר לכפר ומחזק ומעודד את אחינו בני ישראל שהיו אז בלחץ ודחק מהגויים הרוסים הרשעים ימח שמם, שדיכאו את עם ישראל מאד מאד וכו', והוא נסע לעודד ולחזק ולשמח את נשמות ישראל, ופעם הגיע לעיר אחת ואמר לו הרב של העיר "רבי אמור נא לי איזה דברי תוכחה", ענה ואמר לו המגיד מטיראוויצע זי"ע, כתיב (בראשית ל"א מ"ב) "ויוכח אמש", אדם צריך רק להסתכל על יום האתמול, ואז יראה איך עבר עליו היום? ויתחיל להתבייש מעצמו וכו', כל היום הסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', האם זה עזר לו? לא התפלל במנין את השלוש תפלות, האם זה הביא אותו לאיזה מקום? וכן הלאה והלאה וכו' וכו', ולכן על האדם להסתכל רק על היום הזה, כמו שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) את הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, וזה ביותר סובב על ענין השמחה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן אל תהיה בטלן, תסתכל מה היה אתמול, לא למדת חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע, לא למדת פרק או שתי פרקים משניות, לא למדת את הדף היומי וכו', לא התפללת את התפלות בכוונה עם פירוש המילות וכו', ולא דיברת עמו יתברך וכו', ולא היית שמח עם הנקודות טובות שיש בך וכו', האם זה עזר לך? אזי לכל הפחות היום הזה תראה להחיות את עצמך עם כל נקודה ונקודה טובה שיש בך, ואם תלך בדרך זה אזי אל רב טוב הגנוז והצפון תזכה.
ולכן אני מאד מבקש אותך חזק ואמץ מאד רק להיות בשמחה, ולשמוח שאתה מקורב אל רביז"ל, ויש לך שייכות אל רבי גדול כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותך, ולא נותן לך מנוח, אלא מזכיר לך את התכלית הנצחי וכו', ומה אנחנו עושים בזה העולם וכו', ולכן זה צריך להכניס בך שמחה עצומה, ובשום פנים ואופן אסור לך להמשך אל העצבות ואל המרירות והדכאון וכו', שזה עצת הס"מ לשבור אותך לגמרי, ורביז"ל לוחם עמו ומוציא את כל הנשמות משיניו כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שהצדיק נכנס בבית הבליעה של הס"מ ומוציא משם את כל הנפשות שרוצה לבלוע וכו', ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד שיש לנו רבי כזה, ועלינו לחזק אחד את השני, ובזכות השמחה יתרחב לנו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ד' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

תעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להתחזק ולחזק אחרים, כי בזה העולם מוכרחים להתחזק, צריכים להתחזק, ויכולים להתחזק, אם רק מצייתים את רביז"ל, שהוא הצדיק שנשלח אל עם ישראל בדור הזה, וכבר אמר רביז"ל "העיקר שקוראים דערהאלטין זיך", אדם מוכרח להתחזק בזה העולם, כי עובר על כל אחד משברים כאלו שהוא לא חלם על זה, עם כל זאת שלימות האדם שיכול להתחזק, וכבר האריך בזה מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות חושן משפט אונאה הלכה ג' אות א') כשהאדם רוצה להתקרב להשם יתברך, ולשוב בתשובה, צריך שיהיה לו אלפים ורבבות עליות וירידות בלי שיעור וכו', וצריך שיהיה גיבור חזק, לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם, וכולן אלו העליות וירידות שעוברין על כל אחד מישראל וכו' וכו', הם כלל כל המלחמות והצרות שעברו על כלליות ישראל מימות עולם עד היום הזה, והכלל והעיקר הוא ההתחזקות לחזק את עצמו תמיד, אף אם הוא כמו שהוא וכו', וצריך להאמין באמונה שלימה שאין שום ירידה בעולם, כי בכל מקום יכולין למצוא את השם יתברך, כי מלא כל הארץ כבודו, ואיהו ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, ובתוך כל עלמין, אין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, וצריכים לזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') מי שרוצה לילך בדרכי התשובה, צריך שיהיה בקי בהלכה, וצריך שיהיה לו שני בקיאות, 'בקי ברצוא', 'בקי בשוב', היינו עייל ונפיק, שזה סוד (תהלים קל"ט) "אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך", שאפילו כשנופל לשאול תחתיות ומתחתיו וכו', אף על פי כן צריך לחזק את עצמו תמיד, ולבלי לייאש עצמו לעולם כלל, כי גם שם איפה שהוא נמצא וכו', השם יתברך נמצא, שזה "ואציעה שאול הנך". וזה עיקר הכלל והיסוד בעבודת השם יתברך שהכל תלוי בו, לבלי ליפול בדעתו לעולם כלל, אף אם יעבור עליו מה שיעבור וכו', וכל הצדיקים שהיו מימות עולם שזכו למה שזכו אשרי להם ואשרי חלקם, כולם לא באו לשלימותם כי אם על ידי שלא היו מייאשין עצמן לעולם אפילו בתוקף העלמה והסתרה הקטנות וכו' וכו', שעבר עליהם, כי באמת רבים נכנסו בעבודת השם יתברך, כי רוב ישראל מתגעגעין להשם יתברך, ורוצים לחזור אליו יתברך בשלימות, ומתחילין בעבודתו בכל דור ודור, ואף על פי כן זעירין אינון שזוכין להתקרב להשם יתברך כראוי, אך עיקר החילוק הוא רק מחמת זה שרוב הנכנסין בעבודתו יתברך, ועובדין אותו יתברך באמת איזה זמן ארוך או קצר וכו', אבל אחר כך כשמתחילין להתגרות בו ולהפילו מעבודתו יתברך, ומכל שכן כשמתחיל להסתבך עם סיבוכים וכו', ועוברים עליו צרות ויסורים ומחלוקת וכו', אז הוא שב לאחור, ונופל מעבודת השם יתברך, ונשאר למטה, ועל כן אין זוכין למה שצריכין לזכות בזה העולם, כל בר ישראל בלי יוצא מן הכלל, אבל הצדיקים האמיתיים שזכו בזה העולם מה שזכו וכו', והגיעו למדריגות נפלאות בהשגות אלקות, היה רק מפני שהיו חכמים וידעו איך להתחכם, ולהתגבר על גודל הנסיונות הקשים והמרים שעבר גם עליהם, לבלי ליפול משום ירידה ונפילה שבעולם, רק התחזקו עצמן בכל פעם אף על פי שעבר עליהם מה שעבר, כי גם על הצדיקים הגדולים שזכו למה שזכו, הנביאים, התנאים והאמוראים, הגאונים והצדיקים והמקובלים, גם עליהם עבר מקודם שהגיעו למה שהגיעו כל מיני ירידות ונפילות, וכל מיני נסיונות קשים ומרים, ומחלוקת מאינשי דלא מעלי, ומעלילות גדולות וכו' וכו', אף על פי כן החזיקו מעמד והתחזקו עצמם בכל מיני התחזקויות, ועל ידי התחזקות שלהם (שקורין דער האלטין זיך) זכו למה שזכו אשרי להם; עיין שם.
ולכן אשרי האדם שזוכה להתחזק ולהחזיק מעמד בכל מה שעובר עליו, ועוד זוכה לחזק אחרים, שזה עיקר הגדולה אצלו יתברך להתחזק, ולחזק אחרים, וכמובא בזוהר (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך אור לישרים" וגו', [בוא וראה כל מי שאוחז בידיו של החייבים, ומשתדל שיעזבו את דרכיהם הרעות וכו', עולה במעלת הקדושה במקום שאף אחד לא יכול לעלות שמה וכו', והוא גורם להכניע את הסטרא אחרא, והוא גורם שיתייקר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגורם שבזכותו כל העולמות יש להם קיום, וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה העולם ובעולם הבא, וכל הבעלי דינים לא יכולים לדון אותו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ונכנס בשלוש עשרה שערים של רחמים למעלה בשמים, ואין מי שימחה בו], ולכן אל תהיה בטלן, אל תניח את עצמך כרגע, ותשתדל בכל מיני אופנים שבעולם להתחזק עם כל הנסיונות הקשים והמרים שעוברים עליך וכו', וכן תראה לחזק אחרים וכו', ואף שעליך עובר מה שעובר וכו', אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) מי שנמצא בקטנות המוחין עליו לחזק את אחרים, על ידי זה גם הוא יבוא לגדלות המוחין.
נא ונא תראה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בכל יום אפילו כמה דיבורים, כי אין לתאר ואין לשער מה הדיבורים האלו גורמים בכל העולמות, ואם בן אדם היה יודע מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, לא היה מפסיק כל היום לדבר אל הקדוש ברוך הוא, רק זה בית מנוס של אדם להנצל ממה שהוא צריך להנצל, ומוהרנ"ת ז"ל אמר על תפלה נאמר (איוב כ"ח ז') "נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה", שאדם לא יכול לתאר איפה הולכים תפלותיו, כי זה נתיב לא ידעו עיט וכו', איה איפה התפלות שלו הולכות למעלה למעלה, כי אם אדם היה יודע איפה התפלות שלו עולות למעלה למעלה ועושות רעש גדול בשמים, אזי לא היה מפסיק מלהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ועיקר התפלה צריכים לסלק את הדעת ואת השכל לגמרי, ולהאמין שכל תפלה כל תחינה כל בקשה נשמע ונתקבלת בשמים, ואל תיקח את זה בקלות, כי מי יודע מה שעוד יעבור עליך בחייך וכו' וכו', וכל זמן שתהיה חזק שאתה תדבר אל הקדוש ברוך הוא, אזי שום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותזכה להגיע למה שאתה צריך להגיע בזה העולם.
אשרי מי שיכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון יזכה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ה' לסדר נח כ"ט תשרי ה'תשע"ה

שלום וברכה אל … נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתחדיר בעצמך את הדיבור שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד, בזה העולם יכולים להטעות בקלות בני אדם, כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא שהיה שקול כמשה ואהרן, (שמואל א' ט"ז ו') "ויאמר הוי"ה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים והוי"ה יראה ללבב", על אחת כמה וכמה על אנשים קטני ערך כמונו יכולים לעבוד בקלות מאד, ולכן על זה צעק רביז"ל שתשמרו שלא יטעו אתכם העולם כי העולם מטעה מאד, ולכן עליך ללמוד הרבה את שיחותיו הקדושים של רביז"ל שרשמם מוהרנ"ת ז"ל בספרי "שיחות הר"ן" "חיי מוהר"ן", ותשתדל לקיים כל שיחה ושיחה שאמר רביז"ל, ורק זה דעת רביז"ל, ושלא יטעו אותך חדשים מקרוב באו וכו', שלא חסר היום ש'קרנים ר'מאים צ'בועים וכו', גם בינינו וכו', שזה דעת רביז"ל וכו', או זה דעת רביז"ל וכו', אין לנו אלא את שיחותיו הקדושים של מוהרנ"ת ז"ל, וצריכים למסור את נפשו לקיים כל שיחה ושיחה כפשוטו, ואם זה לא הולך צריכים להתפלל הרבה אל הקדוש ברוך הוא לקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, כי כל שיחה ושיחה של רביז"ל זה דעתו הקדושה, ואסור לנו להתבלבל מה שאחרים אומרים בשום פנים ואופן, כי כבר אמר בפירוש רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שנ"ח) שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עמנו יכולים להיות על ידה איש כשר, ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו כמו שאני רוצה (אזוי וויא איך מיין איין גוטער יהוד) אם ירצה לילך עמה לקיים כפי שיחתו הקדושה, [וכתב על זה מוהרנ"ת ז"ל (שם) וגם אפילו עכשיו כשלומדין דבריו הקדושים יש להם גם כן כח גדול לעורר להשם יתברך לזכות לדרכי השם באמת, למי שישים לבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלא ונורא מאד ודרך ישרה ונכונה מאד לעבודת השם יתברך לכל אחד לפי מדריגתו יהיה באיזה מדריגה שיהיה. אפילו מי שהוא במדריגה עליונה מאד יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו. וכן להיפך מי שהוא בתכלית מדריגה התחתונה חס ושלום באיזה מקום שרק לא יהיה, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נכונות מכל שיחה ושיחה שלו למלט נפשו מני שחת, ולשוב אל השם יתברך באמת אם ישים לבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חכמות, אשרי מי שיאחז בהם], ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה לעצמך קביעות בשיחותיו הקדושים של רביז"ל שרשמם מוהרנ"ת ז"ל דייקא, שזה דעת רביז"ל, ואם הדבר לא מובא בשיחותיו הקדושים דע לך שזה סתם דמיונות של הבל, כי אין לנו אלא את דברי רביז"ל, ועל זה אנחנו צריכים למסור את נפשינו לקיים בתמימות ובפשיטות גמור מאד, הן בענין שמחה רק לשמוח ולשמח את אחרים, ואף שזה קשה להגיע אל מדת השמחה, כי עובר על כל אחד ואחד משברים וגלים, עם כל זאת צריכים למסור את נפשו רק להיות בשמחה, וכן בענין שיחה בינו לבין קונו שזה התבודדות צריכים לקיים בלי חכמות את העצה הנפלאה הזאת שבו תלויה כבר כל העצות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולספר לו כל מה שעובר עליו בגשמיות וברוחניות גם יחד, וצריכים לסלק את דעתו וחכמתו לגמרי, כי אי אפשר להגיע אל שלימות השיחה בינו לבין קונו אלא כשמבטל את דעתו וחכמתו ובינתו לגמרי, כמו שגילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק; וכן בענין לימוד תורה הקדושה על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל צריכים לקיים את זה בלי שום חכמות והשכלות כלל, לעשות לעצמו קביעות בתנ"ך, בששה סדרי משנה, בש"ס בבלי ירושלמי תוספתא, וספרי המדרשים מדרש רבה מדרש תנחומא וכו' וכו', זוהר ותיקונים וכו', ספרי חסידות וספרי מוסר וכו', רק באופן כזה יכולים להספיק ללמוד הרבה הרבה תורה, ואל יטעו אותך מפורסמים של שקר שנמצאים גם בין אנשי שלומינו שחולקים על זה, שבוודאי הראש שלהם מלא צואה וטינוף, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) על מאמרם ז"ל (עירובין כ"א) הלועג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, והוא מדה כנגד מדה, כי הוא אינו מאמין בדבריהם, ומלעיג עליהם, ודבריהם הם אך למותר אצלו, על כן נידון במותרות שראשו מלא צואה וטינוף, ולכן כל מי שמדבר על הנהגות רביז"ל המובאים בספרי "שיחות הר"ן" ו"חיי מוהר"ן", להוי ידוע שהוא זה המפורסם של שקר שמסתובב גם בין אנשי שלומינו ויש לו צואה בראש וכו', וצריכים להתרחק ממנו, כי לנו אין אלא דברי רביז"ל.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות מקורבים אל רביז"ל בלב אמת, לב נכון, ונזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשה כל מיני מאמצים שבעולם להתפלל את השלש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') אשר מחנה ישראל הוא שלוש פרסאות, היינו שלוש תפלות, כל זמן שאדם מתפלל את השלוש תפלות במנין דייקא, על ידי זה הוא עדיין נמצא במחנה ישראל, כיון שמתחיל לזלזל באיזה תפלה לא להתפלל במנין, או לא להתפלל בכלל את התפלה חס ושלום, על ידי זה הוא יוצא מכלל מחנה ישראל, ולאט לאט הוא מדרדר וכו', עד שהוא עוזב את היהדות רחמנא לישזבן, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתפלל את השלש תפלות במנין דייקא, ולפני כל תפלה תכניס פרוטה לצדקה בקופת הצדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", אשרי המקיים את זה בתמימות ובפשיטות גמור, ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן