מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לגברים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי
| ראש חודש | ב' שבט | ג' שבט | ה' שבט | ו' שבט | י"ג שבט

בעזה"י יום ד' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשה כל מה שביכולתך רק להתחזק, כי אין עצה בזה העולם רק התחזקות, וכמו שאמר מוהרנ"ת ז"ל 'על כל כפית התעוררות שמקבלים בספרי מוסר, צריכים על זה צלחת מלאה בהתחזקות מספרי רביז"ל', ולכן ראה לחזק את עצמך עם כל הכוחות ולהיות רק בשמחה, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שמכל הצרות שלו, ומכל הבעיות שלו וכו' וכו', הוא מהפך את הכל לשמחה, וכמובא בזוהר (זוהר הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבוא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה.
ואתה צריך לדעת שזה עיקר גדולת בר ישראל שיכול להפוך את החושך לאור, את העצבות והמרירות והדכאון אל שמחה אמיתיית, ורביז"ל לפני שסיפר לנו את הסיפור הנוראה של השבע קבצנים (סיפורי מעשיות מעשה י"ג) ענה ואמר בואו ונספר לכם איך שמעצבות ומרה שחורה וכו', נעשו בשמחה, וידוע שרביז"ל אמר על הסיפור הזה שכל ההשגות שהשיג כל ימי חייו, לא מגיע להסודות שיש בהסיפור הזה של הז' קבצנים, שזה מרמז על סודות נוראות ונפלאות מאד מאד, אבל העיקר מה שהוא אמר בואו אני ילמד אתכם איך מעצבות ומרירות ומדכאון יכולים להתהפך להיות בשמחה, ולכן זה אנחנו צריכים לעשות להתחזק ולא לתת ששום בריה שבעולם יוכל לשבור אותנו, ובשביל זה אנחנו מקורבים אל רביז"ל כדי שיחזק ויעודד וישמח אותנו, ויקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קע"ז) שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך ראוי לכם לסמוך עלי. כי אני יודע מגדולתו יתברך, והזכיר אז הפסוק (תהלים קל"ה ה') "כי אני ידעתי כי גדול הוי"ה" וגו', גם ראוי לכם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה; ובאמת אנשי שלומינו לא יכולים להעריך את החסד חינם שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שקירבנו אל כלליות הקדושה שהוא רביז"ל, שהוא תקוות כל ישראל, והמשיח בדעתו יכבוש את העולם, ולכן ראוי לנו לשמוח מאד מאד על נועם חלקינו על אשר בנחל שם חלקינו וגורלינו 'בך רבינו נגילה, בך רבינו ונשמחה, נגילה נגילה ונשמחה בישועתו יתברך', טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שקירבנו אל כלליות הקדושה, ואשרי מי שזוכה לחזק ולעודד ולשמח את נשמות ישראל ולקרבם אל רביז"ל על ידי הפצת מעיינות החכמה חוצה.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר בא ב' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

חסדי השם יתברך שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה, רבי נורא ונפלא כזה, שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, וידוע מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ב) שבענין ההתקרבות אל הצדיק צריכים להתחיל בכל פעם מחדש, ואסור להגיד שאני כבר מקורב אל הצדיק, אלא צריכים בכל פעם לבוא מחדש אל הצדיק, ובפרט אשר כל ענין של רביז"ל זה התחדשות לחדש את עצמו אפילו שעובר עליו מה שעובר וכו', עם כל זאת תמיד לעשות התחלה חדשה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רס"א) כשנופל אדם ממדריגתו ידע שמן השמים הוא, כי ההתרחקות היא תחילת ההתקרבות, על כן נפל שיתעורר להתקרב להשם יתברך, ועצתו שיתחיל מחדש להכנס בעבודת השם יתברך, כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם, וזה כלל גדול בעבודת השם יתברך, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש.
היום זה ההילולא קדישא של הרבי, רבי זושא מאניפולי זי"ע, ואמר עליו רביז"ל שבח גדול מאד שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא בתבערת לב של עשרים ושתים שנה בפעם אחת וכו', זאת אומרת בדרך כלל כשאדם נכנס בעבודת השם יתברך אזי יש לו עליות וירידות וכו', ובין כך גם מתקרר וכו', והוא מתרחק וכו', אבל הצדיק הקדוש הזה החזיק מעמד עשרים ושתים שנה בפעם אחת, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת העבודה הקדושה כזו שאדם לא ישבר ולא יפול בדעתו, אלא יחזיק מעמד על כל מה שעובר עליו וכו', וזה עיקר גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד אפילו שעובר עליו מה שעובר וכו' וכו', לא רק שהוא מחזק את עצמו, אלא הוא מחזק גם אחרים, וזה היה הרצון של רביז"ל שתמיד נחזק את הזולת, וגם לחזק את עצמו, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאחד מדבר עם חבירו ביראת שמים, נעשה אור ישר ואור חוזר, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור ישר, כשהמקבל יש לו מח קטן ואין יכול לקבל דברי חבירו, כי אז קודם שמקבל חבירו ממנו שזהו בחינת אור ישר, קודם לזה מקבל הוא מחבירו, ואזי האור חוזר קודם לאור ישר, כי כשמדברין עם חבירו ביראת שמים. אף שאין חבירו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחבירו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחבירו, על ידי זה חוזר האור אליו; ולכן בזה שמדברים עם הזולת, חוזר הדיבורים אליו.
מה אומר לך ידידי היקר בזה העולם צריכים המון התחזקות כפי הצרות והיסורים והמרירות כפי שכל אחד ואחד עובר בזה העולם, עם כל זאת מוכרחים להתחזק, כי כל מה שעובר על כל אדם זה נסיון מהשמים שמנסים אותו, כמו שאמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סימן ש') כל מה שאתה רואה בעולם, כל מה שנמצא בעולם, הכל בשביל הבחירה והנסיון.
ולכן אני מאד מבקש אותך בכל מיני לשונות של בקשה לטובתך ולטובת משפחתך, ראה לחזק את עצמך בכל מיני התחזקות שבעולם, ואל תתן שהס"מ ישבור אותך, ואפילו שעשית כבר מה שעשית, עדיין יכולים לתקן את הכל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אסור להתייאש בשום פנים ואופן, יהיה איך שיהיה ויהיה מה שיהיה. אך מה עושה הס"מ? כשאדם נכשל במה שנכשל, אז הוא שובר אותו לגמרי, ומראה לו שאין לו כבר שום תקוה ותוחלת וכו', ובאמת כבר כתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות, פסח, הלכה ט', אות כ"א) כמו שהאדם צריך לעמוד בנסיון לבלי לילך אחר תאוותיו בהיתר או באיסור חס ושלום, כמו כן צריך להתחזק לעמוד בנסיון אם כבר נכשל חס ושלום, ועבר עליו מה שעבר וכו' וכו' לבל יפול על ידי זה לגמרי חס ושלום. כי מה שנמצאים הרבה בני אדם, שנופלים בדעתם ואומרים, שאי אפשר להם לילך בדרך הישר עוד, זהו רק מחמת תאוותם ויצרם הרע, שמבקשים תואנה ועלילה לפרוש מאחרי המקום חס ושלום, כדי שיוכלו לילך אחרי תאוותם הרעות חס ושלום, כי התואנות והעלילות שהבעל דבר מוצא לכל אדם, רבו מספור, ולכל אחד מוצא עלילות מיוחדות, רובם על ידי חסרון פרנסה ומניעות המונעים וכו', אך אף על פי כן כל אחד מישראל נפשו מרה לו מאד על זה, כי יודע שיצטרך ליתן דין וחשבון, ועל כן מתגבר בו הטוב בכל פעם ומתעורר לשוב להשם יתברך, אך בשום דבר אינו מוצא לעצמו עלילה ופטור כל כך כמו על ידי התחבולה של הבעל דבר, שמפילו בדעתו בכל פעם ומראה לו כאילו אפס תקוה חס ושלום, כי רואה בעיניו שכבר חתר כמה פעמים לשוב להשם יתברך ונפל אחר כך, כל אחד כפי מה שנפל, וכן היה כמה פעמים בלי מספר, ועל כן הוא פטור כבר בעיני עצמו מלחתור עוד חתירות לשוב להשם יתברך, אבל באמת כל הרעיונים והמחשבות של נפילות כאלו הם רק מעשה בעל דבר, שמוצא לו עלילה לפרוש מאחרי המקום ברוך הוא, כי באמת אין שום יאוש בעולם כלל, וכל אדם צריך שיעבור עליו הרבה קודם שזוכה להכנס אל הקדושה, ומי לנו גדול מאדם הראשון, שפירש מאשתו ושב בתשובה שלימה מאה ושלשים שנה, ודייקא בכל אלו המאה ושלשים שנה באו רוחות וחממו אותו וכו', כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה כ"ד סימן ו'), ובודאי נחלשה דעתו מאד מזה בכל פעם, ובודאי ארב עליו הבעל דבר ורצה להפילו בדעתו לגמרי בכל פעם, אבל הוא התגבר כנגדו בכל עת, ולא הניח דרכי תשובתו שעסק בהם, עד שזכה בסוף המאה ושלשים שנה להוליד את שת, שממנו הושתת העולם, ויצאו ממנו האבות ומשה ומשיח. ואדם הראשון בעצמו היה גם כן כל ימיו צדיק וחסיד ונפטר בשם טוב, ואף על פי שעדיין צריכין לתקן הפגם שלו בכל דור ודור, אף על פי כן אם לא היה מתגבר ומתחזק בעצמו לתקן מה שתיקן, בוודאי היה קשה מאד התיקון ביותר גם לצדיקים הבאים אחריו, וכמו כן הוא ממש בכל אדם גם עכשיו, כי זהו עיקר הנסיון שלו, שיתחזק את עצמו בכל הירידות שבעולם רחמנא לצלן, בכל אשר עליו, וירגיל את עצמו בכל יום להתחיל מחדש, וידמה בדעתו כאילו נולד היום וכו', ואז מה שיזכה לתקן בעצמו על ידי תשובתו השלימה, בודאי מה טוב, ומה שלא יזכה לגמור התיקון, יהיה בטוח בכח וזכות הצדיקים הקדושים, שיש להם כח להפוך הכל לטובה, ובלבד שלא יתייאש את עצמו מלצפות ולקוות להשם בקווי אחר קווי ולהרבות בצעקה ובקשה ותחנונים לפניו יתברך, כי עם השם החסד והרבה עמו פדות וכו'; ולכן ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ויתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותעשה התחלה חדשה, ואל תסתכל על מה שהיה, אלא על כל פנים מעכשיו תהיה איש כשר, ובזכות הרצונות והכיסופין הגדולים שיהיה לך לחזור אליו יתברך תזכה לכל טוב אמתי ונצחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בא ג' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

ראה לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז ולשמוח שאתה מקורב אל רביז"ל שזה השמחה הכי גדולה, וזכור גם זכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודע מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיק לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאתה יהודי מאמין בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך, ודע לך שכל דיבור ודיבור של רביז"ל מוכרחים לקיים בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום חכמות והשכלות כלל, שזה עיקר ההתקרבות אליו, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קכ"ג) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות, חס ושלום, מדבריו ימין ושמאל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי פרשת שופטים) 'אפילו אומר לך על ימין שמאל ועל שמאל ימין תציית אותו', ולהשליך מאיתו כל החכמות, ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל, בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור. וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר להצדיק; כי העיקר לבטל את שכלו המדומה והבדוי לגמרי, ולציית את הצדיק על כל אשר אומר, ורק זה נקרא התקרבות, ולכן אם רביז"ל כל כך הקפיד שנהיה בשמחה בשבת, למה לא תהיה בשמחה בשבת? מה תפסיד אם תהיה בשמחה בשבת? אדרבה תרוויח, כי תיכף ומיד כשבר ישראל שש ושמח עם השבת שהוא שמו יתברך, על ידי זה מאיר עליו הקדוש ברוך הוא אור נורא ונפלא מאד, אור רוחני שלא תיאר ולא שיער כלל.
ולכן אם אתה רוצה להיות באמת מקורב אל רביז"ל, תראה לקבל את השבת בשמחה עצומה, וכן לאכול את השלוש סעודות בשמחה עצומה, ולשיר את כל הזמירות בכל סעודה וסעודה, כי כך הוכיח אותנו רביז"ל, ואמר (שיחות הר"ן סימן קנ"ה) שכל אחד מוכרח לזמר כל הזמירות בשבת המובאים בסידורים וכו', ולבלי להסתכל על שום מונע ומעכב מאיזה בני אדם היושבים על השולחן, שנדמה לו שאין רצונם בזה, רק להתחזק לזמר זמירות בשמחה עצומה, ולהנהיג השולחן כל יום השבת בשמחה גדולה, כי עיקר הוא השמחה בשבת; ואמר מוהרנ"ת ז"ל (חיי מוהר"ן סימן תק"כ) שראו אצל רביז"ל איך שהיה מזמר זמירות הרבה בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת, ומי שלא שמע אותו בשעה שהיה מזמר בליל שבת את הפזמון 'אזמר בשבחין', וכן בשבת בבוקר את הפזמון 'אסדר לסעודתא', וכן שאר הזמירות של ליל שבת כגון 'כל מקדש' 'ומנוחה ושמחה' וכו', לא שמע טוב מעולם, אשרי אוזן שמעה זאת, ואשרי מי שישמע זאת לעתיד בעולם הבא; והכלל שהיה הרצון של רביז"ל שנהיה רק שמחים ועליזים כל השבת, ונשיר כל הזמירות של שבת בשמחה עצומה, וזה עיקר היהדות להתנהג בתמימות ובפשיטות גמור, ורק זה היה רצונו של רביז"ל שכל אחד יתנהג בתמימות ובפשיטות בלי שום שכל והשכלה כלל, רק לקיים את המצוות בלי חכמות, רק כמו יהודי פשוט.
העיקר תדע לך שהחינוך הכי חזק לילדים הוא שולחן השבת, כי כשהאבא ואמא יושבים ביחד בשולחן השבת והילדים סביב השולחן, ושרים זמירות של שבת, ואבא אומר דברי תורה מפרשת השבוע, או מספר איזה סיפור מצדיק, זה משפיע על הילדים יותר מהכל, לא כן כשהאבא יושב בשולחן בלי כובע עליונה ובלי מעיל וכו', וקורא עיתון וכו', או מפטפט דברים בטלים ולשון הרע וכו' וכו', או חס ושלום כשיש מריבות בין האבא להאמא וכו' וכו', אזי איזה חינוך הילדים כבר יכולים לקבל? ולכן אל תיקח את זה בקלות, כי דע לך אם אתה רוצה ילדים טובים אתה צריך להשקיע בהם, ילדים טובים לא צומחים על העץ, כמסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיה לו עשר ילדים, וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדול, ושאלו אותו אנשי שלומינו איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקדוש ברוך הוא, ומלאתי את הכיפה שלי עם הדמעות, ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות וכו', עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי וכו', ולכן תראה לקחת את עצמך בידיך ותראה שהשולחן השבת שלך יהיה שולחן שיראו שם את השכינה, וכדאי וכדאי להשקיע בהילדים, כי אחר כך כשיגדלו יהיה לך הרבה נחת, ואל תחשוב באם תזלזל בהדיבורים שלי יצא לך משהו מזה, הגיע הזמן שתתחיל להשקיע בילדיך, ועיקר ההשקעה זה שולחן השבת, ושישרה שלום ואהבה בינך לבין אשתך, וזה משפיע מאד מאד על עתיד הילדים, ולכן תמסור את נפשך שהשולחן שבת שלך יהיה כמו שצריך להיות, לזמר זמירות שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, ותספר לאשתך ולהילדים סיפור מאיזה צדיק שזה ישפיע על הילדים מאד מאד, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רמ"ח) דע שסיפורי מעשיות מצדיקים, הוא דבר גדול מאד, כי על ידי סיפורים מצדיקים נתעורר ונתלהב הלב בהתעוררות גדול להשם יתברך בחשק נמרץ מאד, כי הרשימו שעשה אותו הצדיק שמספרין ממנו, על ידי עבודתו את השם יתברך, זאת הרשימו נתעוררת בעת שמספרין מהצדיק, והיא מעוררת להשם יתברך בהתעוררות גדול, וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קנ"ז) על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים, על ידי זה זוכים להתקרב להם, ואמר (שם אות בגדים חלק ב' סימן א') על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם, גם זוכה לבגדים נאים; ולכן אל יקל בעיניך דבר זה, כי אם אתה רוצה לזכות לילדים ממושמעים, ילדים טובים, ראה להשקיע בהם, ואמר החכם מכל אדם (משלי א' ל"ג) "ושומע לי ישכון בטח ושאנן מפחד רעה", כי לצערינו הרב אנחנו רואים במו עינינו איך שילדים פורקים עול וכו', ומתפרקים לגמרי וכו', עד לקחת סמים וכו', עד שמסתבכים עם החוק וגומרים בבית סוהר וכו', וכל זה מפני שהאבא לא משקיע בהילדים, ותאמין לי להשקיע בהילדים זה ההשקעה הכי טובה, ומוהרנ"ת ז"ל אמר כי עבודת החינוך של ילדיו זה אצלו חשוב בדיוק כמו עבודת החצות שלו, עד כדי כך הפליג במעלת חינוך הילדים, הלוואי שתכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז תהיה לי אסיר תודה על כל החיים.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בשלח ה' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

חסדי השם יתברך שהנה אנחנו נכנסים בשבוע חדשה, אשר ידוע שכל שבוע היא פרצוף עולמות חדשים וכו', ולכן עלינו לקבל כל יום ויום בשמחה עצומה, כי אי אפשר לתאר מה שקורה למעלה בשמים מכל יום ויום של בר ישראל, ורביז"ל גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן תקס"א) שכל יום יש לו את השפע שלו, ולכן לא צריכים לדאוג מיום לחבירו, וכן אנחנו סופרים את הימים לכבוד שבת קודש, היום יום ראשון בשבת וכו', היום יום שני בשבת וכו', כדי להזכיר לעצמינו אשר שבת באה, ואם חיים בצורה כזו, כל החיים הולכים כבר בדרך אחר, כי רואים בני אדם דואגים ושבורים רצוצים וכו' וכו', כל אחד עם הצרות והדאגות והמרירות והנסיונות הקשים שלו וכו' וכו', עם כל זאת כשזוכים לקשר כל יום ויום אל הקדוש ברוך הוא, אזי כל היום הולכת בצורה אחרת, ולכן אני מאד מבקש אותך ראה לחזק את עצמך דייקא היום הזה, ואל תדחוף מיום לחבירו, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) על הפסוק (תהלים צ"ה) "היום אם בקולו תשמעו", זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחבירו, וכן בעבודתו יתברך לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין להכנס בעבודת השם יתברך, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לישא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. וצריך לזכור "היום אם בקולו תשמעו", אם אתה רוצה לשמוע בקולו יתברך, אין לך רק היום הזה, וזה ביותר סובב על ענין השמחה, שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ותאמין לי אם הולכים בדרך זו, אזי אדם מרגיש חיי עולם הבא בעולם הזה ממש, וחכמינו הקדושים מספרים (סנהדרין צ"ח.) שרבי יהושע בן לוי שאל את משיח, אימתי קאתי מר? אמר לו היום! וכשפגש את אליהו הנביא, אמר לו רבי יהושע בן לוי, למה אמר לי משיח שיבוא היום? ענה ואמר לו, הוא אמר לך 'היום אם בקולו תשמעו', אם ישמעו בקולו יתברך אז יבוא, וגילה מוהרנ"ת ז"ל נוראות נפלאות על זה (ליקוטי הלכות מתנה הלכה ה' אות מ"ז) שכוונת אליהו ומשיח היה, אם ירגיל אדם את עצמו ללכת עם הגילוי הזה שגילה לנו רביז"ל לא לבלבל את עצמו מיום ליום, אלא תמיד לזכור 'היום אם בקולות תשמעו' זאת אומרת שאדם צריך לדעת שאין לו רק היום הזה, אז נגאל מכל צרותיו, ובאמת רואים בחוש אם אדם שמח היום, זה חלקו לנצח, אם אדם שמח עם הנקודות טובות שיש בו, מזוזה, ציצית, תפילין וכו' וכו', תורה, תפלה וכו' וכו', זה מה שנשאר ממנו, ולכן צריכים לשמוח בכל יום ויום, כמאמרם ז"ל (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם; ולכן אל תהיה בטלן, תהיה שמח היום עם הטוב שיש בך, ואמרו אנשי שלומינו בשם מוהרנ"ת ז"ל שעיקר הספר מוסר של האדם זה יום האתמול, שזה פירוש (בראשית ל"א מ"ב) "ויוכח אמש", אדם צריך רק להסתכל על יום האתמול, ואז יראה איך עבר עליו היום? ויתחיל להתבייש מעצמו וכו', כל היום הסתובב בעצבות ובמרירות ובדכאון וכו' וכו', האם זה עזר לו? לא התפלל במנין את השלוש תפלות, האם זה הביא אותו לאיזה מקום? וכן הלאה והלאה וכו' וכו', ולכן אל תהיה בטלן, ראה לשמוח היום דייקא, ותרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ואם היית יודע מה הדיבורים שלך עושים וגורמים בכל העולמות וכו', לא היית מספיק לדבר אל הקדוש ברוך הוא מהרגע שאתה פותח עיניך מהשינה וכו', עד שאתה סוגר עיניך בשינה וכו', כי באמת למה בני אדם מזלזלים בתפלה? כי הם חושבים שצריכים להתבודד כמה שעות וכו' וכו', ובאמת רביז"ל אמר רציתי שתתבודדו כל היום כולו, ובאמת נתבונן איך אדם יכול להתבודד כל היום כולו? הרי צריך לישון וכו', צריך לאכול וכו', צריך להתפלל את השלוש תפלות וכו', צריך ללמוד תורה וכו', צריך לעסוק עבור פרנסתו וכו', ועוד הרבה עסקים יש לאדם במשך היום, איך הוא יכול להתבודד כל היום? אלא אם אדם מרגיל את עצמו לחטוף פה דיבור, שמה דיבור וכו', כך במשך כל היום כולו, על ידי זה הוא דבוק בו יתברך, והוא אפילו לא תופס שהנה יש לו התבודדות כל היום כולו, וכך יתנהגו חסידי קדמאה, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו בזה העולם כלל, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, כי העולם מטעה מאד מאד, ועיקר הטעות הוא כשאדם לא מתבודד עמו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ה) שצריך לצאת מהמדמה, כי על כל אחד ואחד עובר דמיונות שהורסים לו את החיים וכו' וכו', ואיך יוצאים מהמדמה ובאים אל השכל? על ידי בחינת 'שמיר' שזה תולעת, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא בשלח) כתיב (ישעיה ס"א) "אל תיראי תולעת יעקב", למה נמשלו ישראל לתולעת? לומר לך מה תולעת הזה אינו מכה את הארזים אלא בפיו והוא רך ומכה את הקשה, כך אין להם לישראל אלא תפלה שהעכו"ם נמשלו כארזים שנאמר (יחזקאל ל"א) "הנה אשור ארז בלבנון" ואומר (תהלים כ"ט) "וישבר הוי"ה את ארזי הלבנון" וכשהן מתגברים עליהם חוזרים בתשובה וצועקים ומתפללין והקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל בעת צרה.
נא ונא אל תהיה בטלן, ראה מה לפניך, הנה יום והנה לילה, הנה שבוע והנה חודש וכו' וכו', והכל פורח, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ולכן עוד מהיום הזה תעשה התחלה חדשה, ותלמוד את הדף היומי, כי דף גמרא ליום זה חיות להנפש, וזה ישמור אותך מכל רע, כי ג'מ'ר'א' הם ראשי תיבות ארבע מלאכי השמירה ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל א'וריאל, ומי שזוכה ללמוד בכל יום גמרא, הוא מסובב עם ארבע מלאכי השמירה ששומרים אותו מכל פגע ונגע ומחלה וכו', הדף היומי של היום יבמות קי"ג אף שנדמה לך דמיונות כפי קטנות מוחיך מה יהיה כבר אם אני יגרוס את הדף היומי של היום? הרי לא גרסתי אתמול, ומי יודע אם אני יגרוס מחר? ואפילו שאני גורס אני לא מבין מה שאני לומד וכו', ובפרט מסכת יבמות היא המסכתא הכי קשה וכו', אל תאמר זאת, אלא דע לך כי הדף היומי שתלמד היום, זה ישמור אותך מכל רע, וזה יביא לך הצלחה בחייך, אנשים אומרים שאמירת זוהר מסוגל להנשמה, והם לא יודעים שאפילו אמירת גמרא מסוגל להנשמה, ולכן אמירת דף גמרא ביום זה שמירה לנפש, אשרי מי שמכניס את הדיבורים האלו בתוך לבו ואז טוב לו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"ה

שלום וברכה אל… נ"י

מאד מאד אני מבקש אותך שתראה להתחזק בכל מה שעובר עליך וכו' וכו', כי בזה העולם מוכרחים להתחזק בכל יום בכל שעה ובכל רגע כפי ריבוי הבלבולים והירידות והחלישות הדעת שעוברים על כל אחד ואחד, וכבר כתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות פריקה וטעינה הלכה ד' אות י"ג) צריך האדם לחזק את עצמו להתקרב להשם יתברך תמיד, מכל מה שיעבור עליו בין גוף בין בנפש ובין בממון וכו' וכו', כי יש בני אדם שמטעים עצמם כאילו שאינו יכול להתקרב להשם יתברך, מחמת ריבוי היסורין והתלאות ודחקות הפרנסה שעובר עליו וכו' וכו', אבל באמת אם יסתכל בעין האמת יראה שכל היסורים העוברים עליו הם בחסד גדול ממנו יתברך, ולא באו עליו אלו היסורים והבלבולים והמרירות וכו', לרחק אותו על ידי זה ממנו יתברך חס ושלום, רק אדרבא כל מה שעובר עליו וכו', זה הכל לקרב אותו ביותר, ולעורר אותו בתשובה, ולפדותו על ידי זה מעונשים קשים ומרים רחמנא ליצלן, ומדינה של גיהנום, ולזכותו לעולם הבא, ובפרט שבתוך הצרה והיסורים בעצמן יכולים למצוא בהם הרחבות גדולות, כמו שגילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ה) על הפסוק (תהלים ד') "בצר הרחבת לי" שגם בתוך הצרות יכולים למצוא הרחבות גדולות שהקדוש ברוך הוא מרחיב לו בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, ולכן אסור להשבר משום דבר, אף שעובר עליו צרות ויסורים ומרירות כאלו שאי אפשר לתאר ולשער וכו', עם כל זאת צריכים להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע וכו', וכן יש בני אדם שמטעים את עצמם, כאילו שאינם יכולים להתקרב להשם יתברך מחמת עוצם ריבוי פגמיו וכו', שנתרחק על ידם מאד מהשם יתברך וכו', ובאמת הכל טעות חמור מאד, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ב) אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן, וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, ואדרבה צריכים לדעת שאסור לאדם להתייאש עצמו חס ושלום, כי אפילו אם הוא כמו שהוא, אף על פי כן עדיין יכול לחטוף תורה ומצוות ולזכות לחלק טוב לעולם הבא, וצריך לחזק את עצמו מאד בהנקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, וכל בר ישראל צריך שידע ויאמין כי עדיין יש לו תקוה לשוב להשם יתברך באמת, ויכול לבוא לכל המדריגות שבעולם אם רק לא יעזוב את עצמו, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח) אשר צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם יתברך, היינו להתעקש שאני את הקדוש ברוך הוא לא עוזב בשום פנים ואופן, ואפילו שעשיתי מה שעשיתי וכו' וכו', עם כל זאת את הקדוש ברוך הוא אני לא עוזב, וירגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר האיש אל רעהו והבן אל אביו שאין למעלה מזה, כי השיחה בינו לבין קונו עולה למעלה למעלה וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) שמהשיחה שאדם משיח ומספר את לבבו עמו יתברך, נעשה מזה שעשועים גדולים שלא נעשו שעשועים כאלו מימות עולם, כי כל בר ישראל הוא נשמה פרטית ונברא בזה העולם לחשבון צדק, ועליו לתקן בזה העולם מה שהוא צריך לתקן וכו', ואדם לא יודע מה עליו לתקן וכו', אבל בזה שמרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה מדביק אותו אל האין סוף ברוך הוא.
ולכן ראה להכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, אדרבה ראה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במסירות נפש הכי גדולה, ותשתדל רק לשמוח עם נקודת יהדותיך, אשר השמחה הזו עולה על כל השמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר יתרו י"ג שבט "בשו"ה" ה'תשע"ה

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים הם ונשיהם וילדיהם די בכל אתר ואתר.

אין מילים בפי להודות לכם על התפלות והפסוקי תהלים שאתם מתפללים עלי, כי רק זה יכול לעשות לי נס כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') תפלה ונסים ורפואה תלויים זה בזה, ולכן אני מאד מאד מעודד אתכם ומחזק אתכם להמשיך להתפלל עלי.
דבר אחד שאני מבקש אתכם בקשה אחרונה מחיי, שתחזיקו את עצמכם ביחד, ואף אחד שלא ישתדל להתנשא על הזולת, אני לא מיניתי את אף אחד לממלא מקומי, כי אתם יודעים שאני מאד שונא שיהיה בין אנשי שלומינו פירודים וכו', ושלא יהיה אחד שמדבר בפה ובלב ומכוון אחרת, כל ימי מסרתי את נפשי שבהד' אמות שלנו שנקראים "היכל הקודש" על שם מה שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה היכל הקודש, ולכן תהלה לאל כל הבתי כנסיות בכל העולם שהקמתי סניפי "היכל הקודש" אזי אני תמיד הקפדתי שלא יהיה בינינו שועלים קטנים המחבלים כרמים שרוצים לחבל את הכרם שבניתי ביזע ובדם למעלה מחמישים שנה, ולכן זה עיקר רצוני שיהיה רק אהבה בין אנשי שלומינו, כי הרבה צרות באו ויצאו ממחלוקת ומריבות, ולכן הולך לי בהחיים שבהד' אמות שלנו שלא יהיה שום התנשאות אחד על השני ואני לא מיניתי את אף אחד להיות מנהיג במקומי.
כמובן השארתי אחריי ירושה גדולה והם "שו"ת "אשר בנחל" שמסתכם כבר עד השנה הזו למעלה משבעים אלף מכתבים, ולכן אני מבקש את כל אנשי שלומינו תעזרו לי שיצא כל חלקי שו"ת "אשר בנחל" לאור עולם, כל אחד שיקח על עצמו כמה כרכים להדפיס את זה, וזה הירושה היחידית שהשארתי ממני.
הבנות שלי לא זזות מהמיטה מאז שנכנסתי בבית חולים, והן עושות כל מה שאני רוצה, הן עושות את רצוני, אתם תמשיכו לעסוק בתפלה כי אין עכשיו עצה אחרת רק להתפלל.
בענין לדאוג לרופאים הכי מומחים בעולם, בזה מטפלות הבנות שלי, ולכן אני מבקש, שאף אחד לא יתערב ולא יתן להם עצות וכו'.
ומכם אני מבקש שתמשיכו להתפלל עלי כל זמן שאני חי, וגם אחר כך מי שיוכל ללמוד עלי פרק משניות או יגיד קדיש זה יהיה לטובת נשמתי.
החזיקו את עצמכם ביחד ואף פעם לא להתערב בשום מחלוקת שרק יש בעולם.
אני מבקש בכל לשון של בקשה שאף אחד שלא יבוא עם עצות להרופאים וכו', אני לא צריך שילבישו עלי מכונות הנשמה בשום פנים ואופן ואני נגד זה, אני רוצה שהנשמה שלי תצא בדרך טבעי של הקדוש ברוך הוא.
זכרו היטב אשר מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ועם תפלה אתם עוד תוציאו אותי מהפח הזה.

המברך אתכם בברכת אבהית

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן