מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש תשרי ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי

ד' תשרי | ה' תשרי | ו' תשרי | ז' תשרי | ח' תשרי | י"א תשרי | י"ב תשרי | י"ג תשרי | י"ד תשרי | י"ח תשרי | י"ט תשרי | כ' תשרי | כ"ה תשרי | כ"ו תשרי | כ"ז תשרי | כ"ח תשרי | כ"ט תשרי

בעזה"י יום א' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך עבר עלינו ראש השנה נפלא מאד באומן אצל הקיבוץ הקדוש שלנו, שהתפללו אנשי שלומינו יחד באהבה אחווה וריעות בדרך יוצא מן הכלל, ותהלה לאל היה שמחה גדולה מאד, יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה אחדות ואהבה בין אנשי שלומינו כל השנה, שזה היה רצונו של רביז"ל שנתאחד יחד ונאהוב אחד את השני, ובפירוש אמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וידוע אשר רביז"ל רצה שגם נשות אנשי שלומינו יהיו החסידות שלו, כמו שהתבטא פעם לאנשי שלומינו "למה לא תעשו את נשותיכם גם כן חסידות"? כידוע איך שאצל רביז"ל היה יסוד גדול שלום בית, והקפיד מאד מאד על אלו שלא מכבדים ומייקרים את נשותיהם, ובפירוש אמר (שיחות הר"ן סימן רס"ד) שצריכים לכבד ולייקר את אשתו. כי אמר הלא הנשים הם סובלים צער ויסורים גדולים מאד מאד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ויסוריהם בכמה אופנים הקשים וכבדים מאד מאד וכו' וכו', על כן ראוי לרחם עליהם ולייקרם, ולכבדם. וכן אמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נ"ט.) 'אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו', [תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתהיו עשירים], וכן אמרו (יבמות ס"ג.) 'דיינו שמגדלות את בנינו ומצלת אותנו מן החטא', ולכן צריכים לכבד ולייקר אותם מאד מאד; ודבר זה היה יסוד היסודות אצל רביז"ל שישרה שלום בית בין איש ואשתו, ואם רביז"ל שמע שיש בתים שאין שמה שלום בית, הקפיד על זה מאד מאד, ועוד לא היה צדיק בעולם כמו רביז"ל שהקפיד על שלום בית, ולכן אני מאד מאד מקווה שהשנה יהיה לכם שלום בית אמיתי, ועל ידי זה ישרה אצלכם השכינה, כי במקום שיש שלום יש השכינה.
אין מילים בפי להודות לך על התפלות שאת מתפללת על זוגתי שזקוקה לרחמי שמים מרובים, ובזכות התפלות שנשות אנשי שלומינו מתפללות עליה תזכו גם כן להוושע בישועות גדולות.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ב' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אנחנו נמצאים עכשיו בעשרת ימי תשובה שבימים אלו יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שצריכים, כמאמרם ז"ל (יבמות מ"ט:) על הפסוק (ישעיה נ"ה ו') "דרשו הוי"ה בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים; היינו שעכשיו בעשרת ימי תשובה יכולים לתקן את הכל מה שפגמנו כל השנה, כי בראש השנה כתבו את התקציב של האדם כל השנה, וביום הכיפורים חותמים על זה, אבל בעשרת ימי תשובה עדיין יכולים לבטל את כל מה שגזרו עליו, ולכן ראי לנצל את הימים האלו לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה בתמימות ובפשיטות גמור, כי את צריכה לדעת שאצל רביז"ל היה הענין של שיחה בינו לבין קונו עיקר גדול, ואמר על עצמו (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק; ולכן אל תהססי כרגע לבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ואפילו בכמה דיבורים, כי כל זמן שאדם מלובש בלבוש גשמי בזה העולם הוא לא יכול להעריך מה זה לדבר אפילו דיבור אחד להקדוש ברוך הוא ומכל שכן עוד דיבור ועוד דיבור, יעזור הקדוש ברוך הוא שתצליחי לדבר בכל יום הרבה דיבורים אליו יתברך.
את לא יכולה לתאר ולשער את גודל השמחה שיש לי שאת מתפללת בכל יום עבור רפואת זוגתי, אני נותן לך תודה רבה מאד מעומקא דליבי, ובזכות התפלות שאת מתפללת עליה, הקדוש ברוך הוא יעזור שגם לך יתרחב כבר בגשמיות וברוחניות גם יחד.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ג' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתנצלי את הימים הקדושים האלו שנקראים 'עשרת ימי תשובה' שהימים האלו הם ימי רצון ויכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא סליחה מחילה וכפרה על כל העבר שלנו, ושנזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה של אושר ועושר וכו', שנה של שלום בית ואהבה והבנה הדדית בבית שאז השכינה שורה בבית, ולכן תראי לנצל את הימים האלו לדבר אל הקדוש ברוך הוא אפילו כמה דיבורים, ואת לא יכולה לתאר ולשער מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך כל מה שאת צריכה וכו' וכו', ולמה נשים מתרשלות מזה? מפני שהן לא יודעות שהתפלות שלהן עושים רעש גדול בשמים, ולכן אל תהי בטלנית, תנצלי את הימים הקדושים האלו ותדברי אל הקדוש ברוך הוא, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה בין בגשמיות בין ברוחניות, ותראי ישועות גדולות שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא.
אין מילים בפי להודות לך על המסירות נפש שאת מוסרת את נפשך להתפלל עבור זוגתי שהיא צריכה רחמים מרובים, יעזור הקדוש ברוך הוא שהתפלות של כל נשות אנשי שלומינו והתפלות של תינוקות של בית רבן יכריעו את הדין הקשה וכו', ויהיה לה רפואה שלימה מן השמים, ותשאר בין החיים.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ד' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם שלא יוכל לשבור אותך, ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת את צריכה להיות חזקה באמונה פשוטה בו יתברך, כי אצל רביז"ל היה העיקר אמונה, כמו שאמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; וצריכים לדעת שמה שאדם סובל מחלות וחלאים רעים ובפרט מחלת העצבים, זה בא רק מחמת חסרון אמונה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא אמונה, וצריכים לחפש ולבקש בעצמו איך מחזיק באמונה, כי יש סובלי חולאים שכל המחלות והחלאים רעים זה רק מחמת חסרון האמונה, ולכן צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, תמיד להחדיר בעצמו אשר דבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, וכפי שמתחזקים באמונה זוכים לרפואה בגשמיות וברוחניות, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; ואל תחשבי שזה דבר פשוט אלא צריכים תמיד לדבר דיבורי אמונה עם חברותיך ועם הילדים, ותמיד צריכים להזכיר את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, כדי שהילדים ישמעו תמיד דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ועכשיו יש נסיון קשה מאד מאד להנוער שיחזיקו את עצמם ביהדות, כי עובר על כל אחד ואחד מה שעובר, ואשרי האשה שמרבה לדבר עם הילדים דיבורי אמונה בתמימות ובפשיטות גמור, ויען שנשמות ישראל הם חלק אלוק ממעל, ולכן כשמדברים עם הילדים דיבורי אמונה זה נקלט בהם.
נא ונא להמשיך להתפלל על אשתי שזקוקה לרחמי שמים מרובים, ואני בטוח שרק תפלה יכול לשנות את הטבע, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) הטבע מחייבת כך והתפלה משנית את הטבע, ותשואת חן לך מקרב ליבי על התפלות שאת מתפללת על אשתי, והקדוש ברוך הוא יצליח את דרכך תמיד.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום ה' בין כסה לעשור ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

הנה אנחנו עומדים לפני יום הדין והנורא שאז חותמים את מזלינו על כל השנה, מי יחיה מי ימות, מי יעני ומי יעשר וכו' וכו', אין דבר שלא חותמים עכשיו על מה שנכתב בראש השנה, ולכן יש לנו עכשיו הזדמנות פז שימחול לנו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותינו, אם נקבל על עצמינו בקבלה חזקה לשמור מהיום והלאה שלא יהיה לנו שום עסק עם שום בריה שבעולם, ואם אנחנו יודעים שביזינו או רבנו עם מישהו, עלינו לבקש ממנה סליחה ומחילה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; ולכן אם את יודעת שהיה לך עסק סכסוך עם מישהו וכו', תראי לבקש ממנה סליחה, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ימחול גם לך, ותקבלי על עצמך קבלות טובות לעשות הרבה מצוות שזה מה שמציל את האדם, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה ל"ב סימן ו') עושה אדם מצוה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך אחד, עושה ב' מצוות נותן לו ב' מלאכים, עושה הרבה מצוות, נותן לו הקדוש ברוך הוא חצי מחנהו; הרי שלך לפניך שמכל מצוה ומצוה שאדם עושה, בורא מזה מלאכי השמירה ששומרים עליו, ואלמלא המלאכים האלו ששומרים עליו, היה ניזוק, ועיקר המצוות הוא לעסוק במצוות צדקה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתקבלי על עצמך לעזור לי להמשיך בבית התבשיל 'אהל אברהם' ביתר שאת ביתר עוז, שזה הצדקה הכי גדולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, וכן תשתדלי שיהיה לך בבית קופת צדקה "קרן הצדיק", ובכל יום להכניס שמה כמה פרוטות, ובפרט קודם שיוצאים על הדרך הזהיר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) לתת צדקה כדי שינצל על הדרך מכל רע, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ד' הלכה ד') כל הדרכים בחזקת סכנה; ובפרטי פרטיות לפני הדלקת הנרות אז הוא הזמן הכי טוב להכניס כמה פרוטות לצדקה בקופת הצדקה, ולבקש ממנו יתברך שבזכות הצדקה הזו שתזכי לשלום בית אמיתי, וילדים טובים, ולרוות רוב נחת דקדושה מהם.

המאחל לך חתימה טובה

בעזה"י יום א' מחרת יום הכיפורים שם השם [י'] ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

הנה הארבע ימים האלו שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות נקראים שם השם, היינו ד' ימים הם כנגד ד' אותיות שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו, ואם אשה מתחזקת ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה עצומה, על ידי זה היא ממשיכה על עצמה אור וזיו וחיות ודביקות באין סוף ברוך הוא שזה דבר גדול מאד מאד, ואת צריכה לדעת שהס"מ לא נותן בשום פנים לאשה להיות בשמחה, ומכניס בה עצבות ומרירות ודכאון פנימי וכו' וכו', ולכן אשרי האשה שמחזקת את עצמה להיות רק בשמחה, ובפרט בארבע ימים האלו שבין יום כיפורים לחג הסוכות, שאז מאיר אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד.
אני מאד מבקש אותך שתראי לקנות את הד' מינים דייקא בהחנות "ברסלב סנטר", שבשנה הזו מוכרים ד' מינים מובחרים מאד, ובפרט אתרוגים שהם בוודאי בלתי מורכבים, ורציתי מאד שתקני כל צרכי החג דרך החנות שהקמתי ביזע ובמסירות נפש למען זיכוי הרבים, וכן השנה יהיה לנו מבחר גדול של כל מיני סוכות גדולים וקטנים וכו' וכו', וכל מיני נוי סוכה וכו', כל מה שרק שייך להחגים, ורציתי שתקני את הכל דרך החנות "ברסלב סנטר", שזה שייך לי למען זיכוי הרבים, אשרי מי שיתן לי יד וכתף לפתח יותר ויותר את החנות הזה שזה זיכוי הרבים ללמעלה מארבעים ישובים סביב יבנאל, וזה קרוב לחמישים שנה שמונעים מתושבי המקום ומכל הישובים סביב בזדון למנוע מהם כל דבר הכרוך עם יהדות, כגון מזוזות, ציצית, תפילין וכו', ד' מינים, וסוכות וכו', וזה שלוש שנים שפתחנו את החנות וכולם באים לקנות מצוות, אשרי מי שתעזור לי להרחיב את החנות, ואז זכותה יגדל מאד מאד בשמים, כי אין עוד דבר חשוב בשמים כמו לזכות את הזולת עם מצוות ומעשים טובים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ב' מחרת יום הכיפורים שם השם [ה'] ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שבימים אלו בין יום הכיפורים לבין חג הסוכות תשתדלי מאד מאד לשמוח על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואני מוכרח להודות לך על התפלות שאת מתפללת על זוגתי, כי אני רואה נסים נגלים שקורה איתה למעלה מדרך הטבע, ואני תולה את זה בזכות התפלות שנשות אנשי שלומינו מתפללות עליה, ובאמת ראוי לכל אשה לבקש את הקדוש ברוך הוא כל מה שהיא צריכה, הן שלום בית, הן נחת מהילדים, הן פרנסה, הן בריאות וכו' וכו', כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, כמאמרם ז"ל (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה; ומוהרנ"ת ז"ל אמר על תפלה נאמר (איוב כ"ח ז') "נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה", שאדם לא יכול לתאר איפה הולכים תפלותיו, כי זה נתיב לא ידעו עיט וכו', איה איפה התפלות שלו הולכות למעלה למעלה, כי אם אדם היה יודע איפה התפלות שלו עולות למעלה למעלה ועושות רעש גדול בשמים, אזי לא היה מפסיק מלהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ועיקר התפלה צריכים לסלק את הדעת ואת השכל לגמרי, ולהאמין שכל תפלה כל תחינה כל בקשה נשמע ונתקבלת בשמים, ולכן תמשיכי להתפלל בכלליות על עצמך ועל הילדים שלך ועל כל מה שאת צריכה, כי אם היית יודעת מה התפלות שלך פועלת לא היית מפסקת להתפלל, ואפילו דיבור אחד שהיית מתפללת להקדוש ברוך הוא היית רואה נסים נגלים נסים כאלו שלא היית יכולה לתאר, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ר"נ) הטבע מחייבת כך והתפלה מבטלת את הטבע, ומכל שכן שאני מאד מעריך שאת מתפלל עבור אשתי שיהיה לה רפואה שלימה מן השמים.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ג' מחרת יום הכיפורים שם השם [ו'] י"ג תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות עכשיו בשמחה כי אנחנו נכנסים עכשיו בזמן שמחתינו שהוא זמן אסיף שאז אנחנו מאספים את כל הנקודות טובות שעשינו כל השנה, ואת כל התפלות והבכיות והדמעות שהתפללנו ובכינו ושפכנו דמעות כמים מתקבצים יחד בתוך הסוכה הקדושה, וכל הצדקות והחסדים שעשינו במשך כל השנה מתאספת עכשיו בתוך הסוכה הקדושה, ולכן זה נקרא זמן שמחתינו כי אין עוד שמחה יותר גדולה מזו כשזוכים לראות את הטוב שלנו, ואיך שהקדוש ברוך הוא מתפאר עמנו, כמו שכתוב (ישעיה מ"ט) "ישראל אשר בך אתפאר", ולכן תראי שיהיה לכם סוכה משלכם ולא תצטרכו ללכת אל שכנים, ותרתמו את הילדים שיקשטו את הסוכה הקדושה בכל מיני קישוטים, והעיקר לשמור מכעס לא להוציא את העצבים על הילדים וכו', רק לקרב אותם ולשמח אותם, כי בזה העולם צריכים הרבה סבלנות להילדים.
אני מאד מאד מודה לך על כל התפלות שאת מתפללת עבור אשתי, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות תתקבלנה לרחמים ולרצון לפני אדון כל, ותזכרי טוב טוב אשר אין לנו בזה העולם רק תפלה שזה המתנה הכי יפה שקיבלנו מרביז"ל שהחדיר בנו שכל מה שאנחנו צריכים עלינו לברוח רק אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור בלי שום שכל והשכלות כלל, כי העיקר דבר רביז"ל הוא תמימות ופשיטות גמור, ובזה תלוי האמונה הקדושה שמסלקים את השכל מחכמות חיצוניות, ומדברים אל הקדוש ברוך הוא בלי שום מחשבה רק לדבר ולדבר, לבקש ולבקש וכו' וכו', וכבר אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן קנ"ד) שעיקר מה שהגיע למדריגתו הוא רק על ידי ענין פראסטיק (פשיטות) שהיה מדבר הרבה. ומשיח הרבה בינו לבין קונו, ואמר תהלים הרבה בפשיטות. ועל ידי זה דייקא הגיע למה שהגיע, ואמר אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה, דהיינו חידוש כזה, הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כולה (כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כולה היה עושה ביום אחד), והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה של פראסטיק (פשיטות) באמת, ואמר איי איי פראסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדריגתם כי אם על ידי ענין פראסטיק, שעסקו בעבודתם עבודת השם יתברך בפשיטות גמור בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכו'. ועל ידי זה דייקא הגיעו למה שהגיעו, וכן כל הצדקניות שהיו במשך כל הדורות, לא זכו להגיע לזה אלא על ידי שהירבו לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלהן בלי שום חכמות והשכלות כלל, ולכן גם את תעשי את זה והעיקר תבקשי ממנו יתברך על שמחה, שתהי שמחה ועליזה ולא תכנסי בלחץ, כי עיקר סוד הצלחת החיים כשלוקחים את החיים בקלות, ולא מעמיסים על עצמו משא כבידה וכו', בזה העולם צריכים להיות חכם ולא צודק וכו', לקחת את הכל בקלות מאד, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, ותמיד נותן תודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה איתו, אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה ומקיימת את זה בתמימות ובפשיטות, שאז אל רב טוב הגנוז תזכה להגיע.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום ד' ערב חג הסוכות שם השם [ה'] י"ד תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה בכל ימי חג הסוכות הקדושים שזה זמן שמחתינו, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שזכינו להבראות מזרע ישראל ולא עשנו גוי כגויי הארצות, ולכן אשה צריכה ללכת בצניעות גדולה שזה היופי והפאר של בת ישראל, ותעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה עצומה עם המצוות שנתנו לך וכו', ובפרט בעת הדלקת הנרות תשתדלי מאד אז לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; וכן הוא הדלקת הנרות ביום טוב, ואת צריכה לזכור שאף שמצוות סוכה הוא מצוה שהזמן גרמא ונשים פטורות מן הסוכה, עם כל זאת איזה יופי של הנהגה של נשים צדקניות שדוחפות את עצמן גם כן להיות בתוך הסוכה שגם עליהן יאיר או האמונה הקדושה, וכשחזקים באמונה אז כבר לא חסר שום דבר, והסוכה הקדושה מסככת את האדם מכל הכיוונים בשביל זה סוכה נקראת צילא דמהימנותא צל האמונה, כי מי שנכנס בתוך הסוכה מרגיש את אמתת מציאותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד, שזה מה שליוה אותנו ארבעים שנה כשיצאנו ממצרים סיכך אותנו הקדוש ברוך הוא עם ענני כבוד ויישר את דרכינו, והרגשנו רק את אמתת מציאותו יתברך, וכן הוא בכל חג הסוכות אזי חוזר ומאיר עלינו אותו אור שהיה לנו ארבעים שנה במדבר, ולכן תראי מאד מאד לשמוח כל חג הסוכות, ותשמרי לא להכנס בדכאון ועצבות ומרירות וכו', ומכל שכן לא להיות בכעס, ולא להוציא את העצבים שלך על בעלך ועל הילדים וכו', רק להיות שמחה ועליזה, ובזכות השמחה שיהיה לך כל ימי חג הסוכות, על ידי זה יושפע עליך אור וזיו וחיות ודביקות ממנו יתברך, ותהי הכי מאושרת, ותוכלי להיות מוגנת מכל מיני משחיתים, וחכמינו הקדושים אמרו (פסיקתא דרב כהנא) כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה, אני מסיך עליו מחמתו של יום הבא, כי אף אחד לא יודע מה מחכה עליו, ולכן אשרי האשה ששמחה ועליזה כל ימי חג הסוכות, וממשיכה על עצמה שמחת חג הסוכות שהוא זמן שמחתינו, ואז אל רב טוב הגנוז והצפון תזכה.

המאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה

בעזה"י יום א' חול המועד סוכות ח"י תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ויתר עוז להיות בשמחה עצומה, כי גדול אדונינו ורב להושע, ואנחנו נמצאים בהסוכה הקדושה שהוא צילא דמהימנותא צל האמונה הקדושה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך; נמצא בזה שאנחנו נמצאים בתוך הסוכה, הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל עוונותינו. ולכן ראוי לך לשמוח מאד מאד כל ימי חג הסוכות הזה, והשמחה הזה יביא לך ישועה גדולה על כל השנה, כי העיקר הוא שמחה, ולא לתת להס"מ לשבור אותך, על אף שעובר עליך מה שעובר, תזכרי שיש בורא כל עולמים ואנחנו נמצאים תחת צל כנפיו יתברך שזה השמחה הכי גדולה שרק יכול להיות, ולכן תעשי כל מה שביכלתך להיות רק בשמחה כל החג, ובזכות זה יומשך עליך שמחה על כל השנה.
אל תקחי את זה בקלות, כי השמחה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) הוא רפואה לכל. וגם חכמי הרופאים שכל המחלות וחלאים רעים באים לאדם מחמת חסרון שמחה, ואם אדם תמיד שמח לא היה אף פעם חולה, אך הס"מ מכניס באדם כל מיני דמיונות וכו', ודכאונות וכו', וזה מה שמחליא את האדם, ולכן אשרי האשה שתמיד שמחה ועליזה, ומשמחת את בעלה ואת הילדים ואת החברות שלה, וקרובי משפחתה וכו' וכו', ואת צריכה לדעת כי אשה שמחה יש לה המון חברות, כי כל אשה אוהבת להתחבר עם אשה שמחה, יעזור הקדוש ברוך הוא שמהחג הסוכות הזה שהוא זמן שמחתינו יומשך עליך שמחה על כל השנה.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו מקורבים אל רביז"ל שהיום זה יום ההילולא שלו, יעזור הקדוש ברוך הוא שזכותו הגדול יגן עלינו, ויומשך עלינו על ידו חסדים ורחמים מרובים.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום ב' חול המועד סוכות י"ט תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני שמח על האחדות ואהבה שיש בין נשות אנשי שלומינו ורואים את זה בחוש בכל פרט ופרט, ובזה נתקיים הדיבור של רביז"ל שאמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; וכל אורח שרק בא לבקר ביבנאל מתפעל מהאחדות ואהבה שיש בין אנשי שלומינו, וזה חלקי מכל עמלי שבמדבר שמם כזה שהוא מלא נחשים ועקרבים וכו' והס"מ אורב עלינו בכל פינה להכשילינו וכו', ולא מצליח. זה רק מחמת אהבה ואחוה שיש בין נשות אנשי שלומינו, ואת מדת החסד שהטבעתי בכם, עם כל זאת אני מאד מאד מבקש אותך, דעי לך שיש עוד הרבה מה לתקן, הן בעניני צניעות שצריכים מאד מאד לירא ולפחוד ממנו יתברך, כי הכל הקדוש ברוך הוא מוחל אבל לא על פריצות והפקירות וכו' וכו', ולכן עלינו למסור את נפשינו עבור הצניעות וכו', וכן לשמור מאד מאד על ילדינו שלא יתקלקלו, כי הס"מ אורב עכשיו מאד מאד על הנוער לקלקל אותם וכו', ולכן אם אנחנו לא נשמור עליהם, מי ישמור עליהם? ואת צריכה לעזור לי בזה עם כל הכוחות שיש לך, כי הולך לי בחיים להקים דוד נוער שלא נתבייש לקבל פני משיח צדקינו עמהם, ותהלה לאל יש לנו נוער כזה הן בנים והן בנות ששמורים וכו', אבל תמיד צריכים שמירה, כי הס"מ אורב מאד על הנוער, עכשיו יותר מתמיד ובכל הקהילות הקדושות החרדיות שם שם הס"מ את טלפיו להכשיל את הנוער, ולכן לכל הפחות בקהילתינו הקדושה אנחנו צריכים לשמור על הנוער שלנו, ואני מבקש אותך שתעזרי לי לשמור על הנוער בכל מיני שמירה שרק יכולים.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות במו עינינו בגילוי שכינה, ונקבל את משיח צדקינו עם הנוער שלנו שיהיו כולם יראי השם וחושבי שמו.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום ג' חול המועד סוכות כ' תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתחזיקי מעמד מכל היסורים והבלבולים שעוברים עליך וכו' וכו', ותדעי שהכל נסיונות שמנסים אותנו איך להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, לידע להודיע ולהוודע שהכל ממנו יתברך, ואפילו היסורים שעוברים על האדם הם גם כן ממנו יתברך, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ב) כי אצלו יתברך יכול להיות שגם החולאת הקשה וכל היסורים הם הרחמנות שלו, כי בוודאי כל מה שהשם יתברך עושה לאדם אפילו יסורין קשים הכל רחמנות, אבל אנו מבקשים שיתן וימסור בידינו את הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו, וגם אין אנו יכולים לקבל הרחמנות שלו, רק שהשם יתברך ימסור בידינו את הרחמנות שלו, שאנחנו צריכים רפואה שלימה להתרפא מן החולי וכו', ושיהיה לנו פרנסה בשפע וכו', וכדומה, ובאמת ראוי לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים ומרחם על בריותיו, ומה שיש ענינים שאנחנו לא מבינים וכו', עלינו לסלק את השכל והדעת העצמי ולמסור את עצמינו כל כולינו אליו יתברך, ואדם צריך להרגיל את עצמו ללכת תמיד במדת הרחמנות, ולכן ראי לקנות לעצמך את המדה היקרה של רחמנות לרחם על בעלך ועל הילדים, וכן לרחם על נשמות ישראל, כי הס"מ ימ"ש רק רוצה לראות את הרע ואת הצרות של הזולת וכו', ואנחנו עם ישראל עם רחמן, עלינו לקנות לעצמינו מדת הרחמנות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קנ"א) כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמין עליו מן השמים; וזה סימן של בר ישראל שקונה לעצמו מדת הרחמנות, והרגע שאדם רחמן, על ידי זה ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות מאין סוף ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן, המקום ירחם עליך; ולכן תראי לקנות לעצמך מדת הרחמנות, ובזה מדה כנגד מדה הקדוש ברוך הוא ירחם עליך.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שיש לנו רבי כזה שמחיה ומחזק ומעודד ומשמח אותנו כל יום ויום, ואת צריכה להיות מאד שמחה שיש לך שייכות אל רבי כזה, ותהלה לאל גם את היית כבר אצל ציונו הקדוש, בזה ראוי לך לשמוח מאד מאד.

המאחל לך מועדים לשמחה

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ה תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

חסדי השם יתברך שנכנס בנו הימים הנוראים ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, שבכח הימים הקדושים האלו יש לנו כוחות הנפש עצומים להיות בשמחה כל החורף הארוך שנכנס אלינו, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ותעשי כל מיני מאמצים שבעולם להיות בשמחה, והשמחה ירחיב לך את הדעת, והעיקר תצאי מעצמך וכו', כי שלימות השמחה הוא רק כשזוכים לשמוח עמו יתברך, ויודעים שכל מה שעובר על כל אחת ואחת זה מושגח בהשגחה פרטי פרטיית, כמאמרם ז"ל (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה; זאת אומרת אפילו מכה קטנה באצבע הקטנה לא מקבלים לפני שנכרז קודם מלמעלה בשמים, וכן אמרו (יומא ל"ח.) בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך, אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימא, זאת אומרת אף אחד לא יכול ליגע במה ששייך להשני, אם לא שהכריזו קודם בשמים, וכן אמרו (ברכות נ"ח.) אפילו ריש גרגיתא מן שמיא מנו לי; זאת אומרת שאפילו עבודה בזויה ופשוטה כמו לנקות ביוב וכו' וכו', אדם לא יקבל משרה כזו, עד שמכריזין קודם בשמים וכו', רואים מכל זה את גודל השגחתו הפרטי פרטיית על כל בן אדם, אין העולם הפקר כלל, אלא הכל מושגח בהשגחה פרטיית ממנו יתברך, ואמר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע שנוסעת עגלה מלא תבן וקש, ונפלה חתיכת קש בדיוק במקום הזה וכו', גם בזה יש כוונה עליונה ממנו יתברך, אין דבר בלי השגחתו הפרטי פרטיית, וזה התכלית שאדם צריך להגיע אל זה, להכיר את הקדוש ברוך הוא מכל פרטי הבריאה, כמובא בזוהר (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה; כל הבריאה נבראה רק כדי להכירו יתברך, ולכן תחדירי בעצמך את הדברים האלו, כדי שלא תכנסי בעצבות ובמרירות ודכאון וכו', שזה הורס לך את החיים לגמרי וכו', הגיע הזמן שתהי שמחה ועליזה שאת נמצאת בקהילה קדושה כזו חממה של אמונה, ויסוד של חסד, ולכן אני מאד מבקש אותך היות שהיום נפתח אצלינו מחדש הבית התבשיל – אהל אברהם, שזה הצדקה והחסד הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט') אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ועכשיו אני רוצה להגביר את הפעילות של חסד בקהילתינו הקדושה, הן בבית התבשיל – אהל אברהם שיהיה אוכל בשפע לכולם, ואת יודעת שיש משפחות עניות שלולי הבית התבשיל לא היה להם מאכל חם כלל, ולכן אני מאד מבקש אותך שגם את תתנדבי לכל הפחות יום אחד בחודש לבוא לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם, שזה החסד הכי גדולה, ותדעי לך שאם עושים חסד עם הזולת, הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם העושה חסד, ולכן כדאי לך להרשם אצל הגב' יפה ריינר תחי', וכך אם נחלק נשות הקהילה אזי כל יום בחודש יצא יהיה לנו עשרה נשים שיעזרו בבית התבשיל – אהל אברהם, וצריכים רק יום אחד בחודש, אבל בזה את עוזרת לי אישית להמשיך עם הבית התבשיל שיהיה לנו הצלחה מופלגת, וכן אני רוצה שנמשיך לעזור לכל היולדות וכו', ובכלל צריכים לזכור אשר (תהלים פ"ט ג') "כי אמרתי עולם חסד יבנה" כל העולם לא נברא רק על חסד.
הקדוש ברוך הוא יעזור שהדיבורים האלו יכנס טוב טוב בלבך, ותהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ב' לסדר נח כ"ו תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה, עם כל זאת רביז"ל הקפיד על דבר זה יותר מהכל, כי תיכף ומיד כשאדם בשמחה, על ידי זה נתרחב דעתו וזוכה להרחבת הדעת וכיון שזוכה להרחבת הדעת כבר זוכה לכל טוב אמיתי ונצחי, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך? הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת, ואינם מיישבין עצמן, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד, ואז בודאי ישוב אל השם יתברך.
אך דע, שעל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות, כמו שכתוב (ישעיה נ"ה) "כי בשמחה תצאו", שעל ידי שמחה נעשין בן חורין ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ממש, ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב כלל וכו', ולבוא לשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך שרק יהיה, יש אצל כל בר ישראל נקודות טובות מנקודת יהדותו, כמאמרם ז"ל (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון, ועל כל פנים יש לכל בר ישראל לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, ושלא עשני גוי כגויי הארצות, כי השמחה הזה עולה על כל השמחות, ועל ידי שמחה מתרחב מוחו ודעתו וכבר יש לו ישוב הדעת אחרת לגמרי, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות בשמחה, וזה יביא לך ישוב הדעת שתהי מיושבת בדעתך, וחבל מאד מאד לענות את עצמך עם דאגות חינם וכו', ולחיות עם דמיונות והזיות וכו', שזה לא מביא לשום דבר רק לעצבות ולמרירות ולדכאון לקנאה ולשנאה וכו' וכו', ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואני מאד מאד מבקש אותך שתתחברי עם נשות אנשי שלומינו, וביחד תחזיקו את עצמכן, וזה יעזור לכן מאד מאד, כי האחדות בין נשות אנשי שלומינו זה יסוד קהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ועמוד של חסד, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן, וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת שנאמר (ירמיה ג') "בימים ההמה ובעת ההיא נאם הוי"ה יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדו" וגו' כשהן אגודים מקבלין פני שכינה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ואז תהי הכי מאושרת בחייך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ג' לסדר נח כ"ז תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה לחזק את עצמו להיות בשמחה, וכן לחזק אחרים להיות בשמחה, כי שמחה זה הגאולה, כי כל הגלות אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') הוא רק מחמת חסרון אמונה, כי אם אדם היה תמיד מדביק את עצמו בו יתברך, היינו שהיה יודע טוב טוב שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים והכל לטובה, אזי היה תמיד נותן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא, וזה היה ממשיך לו את העולם הבא בעולם הזה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ב') שתודה והודאה זה שעשוע עולם הבא, היינו בזה שאדם תמיד מודה להקדוש ברוך הוא על החסדים והרחמים גמורים שעושה עמו, זה לבד כבר המשכת עולם הבא בעולם הזה, וכל הצרות שעובר על האדם הוא רק מחמת שהוא בוכה וכו', ומתלונן על מה שעובר עליו וכו', הוא שוכח את הנסים נגלים שעושה עמו הקדוש ברוך הוא בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ו) אי אפשר לעולם בלא ניסין ובלא פלאין. כיצד, אדם נתון על גבי המטה והנחש בארץ לפניו ובא לעמוד והרגיש בו הנחש, כיון שבא ליתן רגלו עליו ברח הנחש מפניו. ואינו יודע מה פלאי עשה הקדוש ברוך הוא עמו. ומי יודע, הקדוש ברוך הוא. שנאמר (תהלים קל"ו ד') "לעושה נפלאות גדולות לבדו". הוא לבדו יודע ניסים ונפלאות שעושה עמנו; שומעים כל כך הרבה צרות בזה העולם פתאום מגיע איזה מחלה וכו', איזה צרה וכו', שלא חלמו על זה וכו', והיות שזה רק אצל הזולת ולא אצלו וכו', אזי הוא שוכח לתת תודה להקדוש ברוך הוא בכל יום מחדש על הטוב שעושה עמו וכו', ולכן הרגילי את עצמך לתת תודה להקדוש ברוך הוא, שאת בריאה, בעלך בריא, והילדים בריאים וכו' וכו', ותזכירי לפניו יתברך את הטוב והחסד שעושה עמך וכו', וזה ירחיב לך את הדעת שתוכלי להיות רק שמחה ועליזה, ותוכלי גם לשמח נשים אחרות שאין למעלה מזה.
נא ונא תעשי כל מיני מאמצים שבעולם רק להיות בשמחה, וזה יעזור לך לעבור על כל הקשיים שיש לכל אשה בחייה הפרטי וכו' וכו', ורביז"ל הדגיש לנו על דבר זה מאד מאד, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחלאים רעים באים רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות שמחה ועליזה, ובזכות השמחה תזכי לעבור על כל הנסיונות הקשים והמרים שעוברים עליך בכל יום ובכל שעה וכו' וכו', ואל תקחי את זה בקלות, כי שמחה זה יסוד גדול בהחיים, ואם רוצים להצליח בזה העולם מוכרחים להכריח את עצמו להיות בשמחה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה חלק ב' סימן א') מי שהוא שמח תמיד על ידי זה הוא מצליח, ולכן אם את רוצה להצליח בחייך, תשתדלי עם כל הכוחות להיות רק בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להגיע לשמחה מרוב הבלבולים שעובר עליך וכו' וכו', עם כל זאת תכריחי את עצמך להיות בשמחה, ותראי שיהיה לך הצלחה בהחיים.
אני מאד מודה לך על התפלות שאת מתפללת על אשתי תחי', כי אין שום מזור ותרופה שיכול לעזור לאדם כמו תפלה, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ולכן אשרי האשה שלא מפסיקה להתפלל להקדוש ברוך הוא על עצמה, על בני ביתה, ועל הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא צ"ב.) כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש עליך שתצליחי בכל אשר תפני.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ד' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי במדת השמחה שזה היה הרצון של רביז"ל לשמח את עצמינו ולשמח את הזולת, ואי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות של אדם שהוא תמיד שש ושמח, שזה מראה שיש לו אמונה בו יתברך, כי מה הוא שמח? אלא הוא שמח 'שלא עשני גוי כגויי הארצות', שזה השמחה העולה על כל השמחות, כי בזה מגלה את טוהר לבבו, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו; וכתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שליבו שלם עם השם יתברך ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג') "אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא: כי הוי"ה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך, כמו שכתוב (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו איזה יסורים חס ושלום מבעל בחירה וכו', אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי בוודאי כוונת השם יתברך, שמביא עליו היסורין, הוא בודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה, אם למרק עוונותיו, ואם כן כל היסורים חס ושלום, הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בודאי לטובה, (תהילים ק"ג ט') "לא לנצח יריב ולא לעולם יטור", ובודאי ישוב השם וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד, אבל מי שנוטה חס ושלום מאמונה הקדושה, וטועה חס ושלום בכפירות של חכמי הטבע, וסובר שיש טבע מקרה ומזל חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל ימיו כעס ומכאובות, (איוב ט"ו) "כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ: קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו", כי תמיד מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה ויסורין, אין לו למי לפנות להוושע, ועל כן הוא מלא צער ויסורין ופחדים ועצבות תמיד, ואין לו שום חיים כלל, אבל מי שיש לו אמונה שלימה ברצון, היינו שיודע שהכל רק ברצונו יתברך, אזי זוכה לשמחה גדולה, וכל היראות והפחדים שיש לו מאיזה דבר שבעולם, כולם נתהפכין לשמחה גדולה, כי על ידי זה הוא חוזר להשם יתברך ויודע שהכל לטובה; כמאמרם ז"ל (מנחות נ"ג:) מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי כתית, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא על ידי יסורין; ואמרו (בראשית רבה פרשה ט' סימן ח') טוב מאד זו מדת יסורין שעל ידיה הבריות באות לחיי העולם הבא; ולכן ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז בכל מה שעובר עליך וכו', ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, רק תחזיקי מעמד ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות, ותברחי רק אליו יתברך, ותראי את הנסים נגלים שיעשה עמך הקדוש ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים צ"ד) חביבין יסורין, שכשם שהקרבנות מרצין כך הייסורין מרצין, בקרבנות הוא אומר (ויקרא א' ד') "ונרצה לו לכפר עליו", ובייסורין הוא אומר (שם כ"ו מ"א) "אז ירצו את עונם", ולא עוד אלא שייסורין חביבין מן הקרבנות, שהקרבן בממון והייסורין בגוף; ולכן חזקי ואמצי מאד ותעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי כל רגע ודקה ושניה שאת בשמחה, את מקיימת מצות עשה של יחוד הבורא יתברך שמו, כי כל שמחתך זה רק "שלא עשני גוי", ושמחה זו עולה על כל השמחות, ולכן אסור לך להמשך אחר הצער והיסורין, אלא תשתדלי למצוא רק את הטוב בעצמך, ואז הכל יתהפך לטובה, ולא עוד אלא יהיה לך כוחות הנפש לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות שזה המצוה הכי גדולה להתחזק ולחזק נשים אחרות.
אני מאד מאד מודה לך על כל התפלות שאת מתפללת על אשתי תחי', כי אין לנו רק את הקדוש ברוך הוא, ואצלו יתברך חשוב רק תפלה, ורק הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות, ועם תפלה יכולים לשנות את כל הגזירות רעות שנגזר על מישהו, ולכן תמשיכי להתפלל והקדוש ברוך הוא ששומע תפלות ישראל, ישמע גם את תפלתך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

בעזה"י יום ה' לסדר נח כ"ט תשרי ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

ראי מאד להתחזק בכל מה שעובר עליך, ותשתדלי בכל הכוחות רק להיות בשמחה, ועצה להיות בשמחה לדבר תמיד עם הזולת משמחה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשאדם מדבר עם הזולת אזי הדיבורים קופצים חזרה אליו, ויכול להיות הדיבורים שיש אצלו לא מעורר אותו, אבל כשמוציא את זה להזולת על ידי זה קופצים חזרה אליו, ולכן אם אשה רוצה להגיע לשמחה אמיתיית, עליה לחזק נשים אחרות, וזה יותר קל לחזק את הזולת מלחזק את עצמו, ולכן תהי חזקה בזה לחזק נשים אחרות, כי זה מצוה מאד מאד גדולה, כי יש נשים שמסתובבות שבורות ורצוצות מרוב הנסיונות הקשים שעוברים עליהן וכו', ובזה שמחזקים אותן על ידי זה פשוט מצילים אותן, כי כשאשה נופלת בדכאון או בחלישות הדעת וכו', זה הדבר הכי גרוע, שזה יכול לדרדר אותה עד יאוש עמוק וכו', ולכן אשרי האשה שמחזקת נשים אחרות, ובשכר זה גם לה יהיה חיזוק לחזק את עצמה, שבזה העולם צריכים בכל יום בכל שעה בכל רגע חיזוק חדש לא ליפול ביאוש ובדכאון שזה אבי אבות הטומאה, אשרי מי שיכולה להתחזק ולחזק את אחרים שאין קץ לשכרה, ודעי לך שלהגיע לשמחה זה הדבר הכי קשה, ועל זה צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום לזכות לשמחה אמיתיית, ולכן תרגילי את עצמך לומר בכל יום את התפלה הזו שיביא אותך לשמחה אמיתיית לחשוב תמיד ממנו יתברך:
רבונו של עולם זכיני להיות בשמחה תמיד, ואזכה להרגיש את השמחה באברי וגידי ובכל טיפי דמי, עד שהשמחה תגיע לרגלי, שאזכה לרקוד בכל יום מרוב שמחה על גודל החסד שעשית עמדי, שנבראתי מזרע ישראל, ואני יכולה לקיים את מצוותיך, אנא אבי שבשמים רחם עלי והרחק ממני את העצבות והעצלות, וזכיני לדבר בכל יום עם אחרים משמחה, ואזכה לשמח את אחרים, ועל ידי זה גם אני אזכה לשמוח, ובזכות השמחה אזכה להכלל בך לגמרי, עד שלא אראה לפני עיני רק את אמתת מציאותך יתברך, איך שאתה מחייה ומהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, וזכיני לאמונה ברורה ומזוככת שאזכה לדעת בידיעה ברורה שאתה נמצא ואין בלעדיך נמצא, ועל ידי זה תמחול לי על כל עוונותי, ותמשיך עלי שפע שלא אצטרך שום טובות מבשר ודם, אלא תפרנסני מידך המלאה לבד, ועוד אזכה לתת צדקה להזולת, ולעשות חסד עם כל בר ישראל, ואזכה להכלל בך מעתה ועד עולם אמן סלה.
אני מאד מאד מבקש אותך אם תוכלי לעזור בבית התבשיל שזה המצוה הכי גדולה במצוות צדקה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה ביתר שאת וביתר עוז, והיה זה שכרך, כי מי שעוזר להזולת הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ואני בכלל לא רוצה שיהיה בקהילתינו שום משפחה אלימה וכו', או שהבעל לוקח סמים וכו', בהד' אמות שלנו אין למשפחה כזו מקום בשום פנים ואופן.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמיים

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן