מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש חשוון ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' דראש חודש | ב' חשון | ג' חשון | ד' חשון | ה' חשון | ו' חשון | ז' חשון | ט' חשון | י' חשון | י"א חשון | י"ב חשון |י"ג חשון | י"ד חשון | ט"ז חשון | י"ז חשון | י"ח חשון | י"ט חשון | כ' חשון | כ"א חשון | כ"ג חשון | כ"ד חשון | כ"ה חשון | כ"ו חשון | כ"ז חשון | כ"ח חשון

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר נח ראש חודש חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

הנה השבת הזו היא השבת החדשה משנה החדשה, ולכן עליך לקבל את השבת בשמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כמי שזוכה לשמור את השבת ולהדליק את הנרות לכבוד שבת, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות בשבת רק בשמחה, ואל תהי עצובה וממורמרת וכו', כי בשבת מאיר עצם עצמיות אלקותו יתברך בגילוי רב ונפלא מאד למי שמכינה את עצמה במשך כל ימות השבוע.
ואני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר.
מאד מאד אבקש אותך שרק תהי חזקה כל השבת לשמוח בשבת, כי את לא יכולה לתאר ולשער את מעלת בת ישראל ששמחה ועליזה כל השבת בזה שהיא שומרת שבת, שעל ידי זה היא לא זזה משם עד שמוחלין לה על כל עוונותיה, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ח:) כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו; ואמרו (שבת קי"ג.) וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול; כי בשבת צריכים ללכת בבגדי שבת, ובזה היא מראה שהיא בת מלך אמיתית, ותקבלי על עצמך ללכת בששת ימי החול בבגדים צנועים כראוי לבת מלך, ואז תזכי לקבל את פני השכינה ביום השבת.
ודעי לך אשר עיקר העשירות בא לאדם רק בזכות שבת, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט.) על הפסוק (דברים י"ד כ"ב) "עשר תעשר" עשר בשביל שתתעשר, במה הן זוכין לזה? בשביל שמכבדין את השבת, דאמר רבי חייא בר אבא פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא, והביאו לפניו שולחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם, ושש עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו, וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים, וכשמניחים אותו אומרים (תהלים כ"ד) "להוי"ה הארץ ומלואה" וגו', וכשמסלקין אותו אומרים (תהלים קט"ו ט"ו) "השמים שמים להוי"ה והארץ נתן לבני אדם", אמרתי לו בני במה זכית לכך? אמר לי קצב הייתי, ומכל בהמה שהיתה נאה אמרתי זו תהא לשבת, אמרתי לו אשריך שזכית וברוך המקום שזיכך לכך.
הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכי לקבל את השבת בשמחה עצומה, ויאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.

המאחל לך שבת שלום וחודש מבורך

בעזה"י יום א' לסדר לך לך ב' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר שלא יוכל לשבור אותך, כי בזה העולם יש נסיונות קשים ומרים מאד, ועובר על כל אחת ואחת כל מיני בעיות, כי מנסים את כולם וכו', את זאת בשלום בית, ואת זאת בפרנסה, ואת זאת עם הילדים, ואת זאת עם השכנות, ויש שמנסים אותם עם כל הדברים האלו ביחד וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב אשה שיכולה להתחזק ולצאת מהעצבות והמרירות והדכאון שתופס אותה, ולא רק שהיא יוצאת אלא היא זוכה לחזק ולעודד ולשמח נשים אחרות, ולהוציא אותן מהבוץ שנפלו אליה וכו' וכו', ולכן ראי להתחזק ולא ליתן שהס"מ ישבור אותך בשום פנים ואופן, ובזה שתזכי להתחזק, זה יבנה את הבטחון העצמי שלך שתהי חזקה בעצמך, ושום דבר לא יוכל להפיל אותך וכו', אני יודע שזה מאד מאד קשה לך מכל הבחינות, עם כל זאת כתוב בזוהר (הקדמה ד.) שכל יום יוצא בת קול מהשמים ואומרת, "מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, עד לא ייתון הכא. מאן מנכון דמחכאן בכל יומא לנהורא דנהיר וכו' מאן דלא מצפה דא בכל יומא בההוא עלמא, לית ליה חולקא הכא"; [מי מכם יכול להפוך את החושך לאור ואת המרירות למתיקות עד שלא יבא לעולם הבא וכו', מי מכם שמחכה בכל יום לאור הגנוז שיתגלה בעולם וכו', מי שלא יכול להראות את זה בעולם הזה, אין לו חלק בעולם הבא] מכל זה רואים מעלת האדם שאפילו שעובר עליו כל מיני חשכות ומרירות וכו' וכו', אף על פי כן הכל הוא מהפך לטובה, אשרי לו בזה ואשרי לו בבא.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שדבר זה מאד מאד חשוב, כי הרגע שאשה חזקה לברוח אל הקדוש ברוך הוא, אז לא חסר לה שום דבר, כי יש לה את הכתובת הכי נכונה להגיע אליה וכו' וכו', ואם היה האשה יודעת מה התפלות שלה פועלות בשמים, אזי לא היתה מפסיקה מלהתפלל אליו יתברך, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא פועל, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר לך לך ג' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתמסרי את נפשך להיות רק בשמחה, ולשמח את עצמך ולשמח את הזולת, ובפרט לשמח את בעלך ואת כל המשפחה וכו', וגודל הזכות של אשה שזוכה לשמוח ולשמח את אחרים זה אין לתאר ואין לשער כלל, כי השמחה ששמחים עם נקודת היהדות זה עולה על כל השמחות, וזה מגלה את טוהר לבבה אשר יש לה אמונה פשוטה בו יתברך, כי באמת כששמחים עמו יתברך, על ידי זה נתבטל מהאדם כל הדמיון וכל העוונות והחטאים, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", ולכן אני מאד מבקש אותך תהי רק שמחה ועליזה, ותרגילי את עצמך לעשות חסד שאין למעלה מזה, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; וידוע שמה שנברא האדם הוא רק בזכות החסד שיעשה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן תשתדלי מאד מאד לעשות רק חסד, וקהילתינו הקדושה בנויה רק על מדת החסד, ואני לא רוצה שיהיה בין נשות אנשי שלומינו אשה אחת שעושה רשעות ואכזריות לגבי השניה, לה אין שום זכות להשאר בקהילתינו הקדושה הבנויה רק על חסד, אני לא צריך בקהילתינו נשים אכזריות שרוקדים על הדם של הזולת ומדברים לשון הרע ורכילות וליצנות, שזה עוון הכי גדול, ולכן תראי להתעסק רק עם חסד, וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ג) חולדה הנביאה זכתה לנבואה על ידי שבעלה היה עושה צדקות בכל יום ויום, ומה היה עושה? היה ממלא את החמת מים והיה יושב על פתח העיר, וכל מי שהיה בא מהדרך היה משקה ומשיב את נפשו עליו, ובזכות הצדקה שהוא עשה שרתה רוח הקודש על אשתו, עיין שם, כי אשתו עוררה אותו לעשות אותה חסד להשקות צמאים, ומאחר שהאשה גרמה שבעלה יעשה חסד, זכתה שהיא נעשתה נביאה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) חולדה התנבאה אצל הנשים; רואים מזה כח האשה שאם היא מחזקת את בעלה לעשות חסד, אזי על ידי זה היא יכולה לזכות לנבואה, כל כך חשוב אשה שמחזקת ומעודדת את בעלה לעשות חסד עם הזולת, ומכל שכן וכל שכן כשמחזקת ומעודדת את בעלה ללמוד תורה, ולהתפלל במנין, ולכן אני רוצה שאת עם בעלך יעזרו לי להרחיב את פעילות הבית התבשיל שרק בזכות זה אני חי.
נא ונא אני מאד מאד מבקש אותך שתזכרי טוב טוב שעיקר מעלת האשה היא כששומרת על מדת הצניעות שרק בזכותה נגאל, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא רות פרשה ד' סימן י"א) אמר רבי אחא כל הנושא אשה כשרה כאילו קיים כל התורה כולה, מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר (תהלים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה" וגו', ולפיכך נכתבה "אשת חיל" מאל"ף ועד תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר (תהלים צ"ה ט') "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל", לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל, שזה סובב על הנשים, שבזכות הצניעות והתמימות שלהן הן נקראות "אשת חיל", השירה ששר שלמה המלך, והוא על סדר הא' ב', ומי שזוכה להתחתן עם אשה כשרה כזו שהיא צנועה ותמימה, כאילו קיים את כל התורה כולה, כי אשה שיש לה את התמימות והצניעות, זה החן והיופי שלה, והקדוש ברוך הוא מתפאר עמה, שזה כל השבח ששלמה המלך משבח את האשה (משלי ל"א) "אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" וכו' וכו'.
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה שקהילתינו הקדושה תהיה נקיה ממדת אכזריות ולשון הרע ורכילות וליצנות, ונתרחק מקלי עולם, ולא נתערב ביניהם, ובפרט לא ללכת להסתכל במשחקי כדור רגל וכו', שזה בושה וחרפה שבמוצאי שבת בשעה שיש התגלות אליהו הנביא, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קי"ז) אשר אז מתחיל התגלות אליהו הנביא, ואוכלים סעודת מלוה מלכה שזה סגולה לאשה שהיא בהריון שתוליד בקלות, כמו שאמר הצדיק הקדוש הרבי רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, ודייקא אז בושה וחרפה הולכים גברים וילדים להסתכל משחק כדור רגל וכו', ולכן אני מאד מקפיד שלא יהיה דבר כזה בקהילתינו הקדושה, ונזכה ביחד לקבל את פני משיח צדקינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר לך לך ד' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ולעסוק במדת החסד, שזה המפתח להכנס אל הקדוש ברוך הוא, כי אין עוד דבר יותר חשוב אצלו יתברך כמו מי שעושה חסד עם הזולת, כי להיפך אין עוד עוון יותר חמור ממי שמתאכזר על הזולת, ובפרט אלו שמדברים לשון הרע ורכילות על הזולת שזה העוון הכי חמור, כמאמרם ז"ל (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, כי הרגע שמתחילים לרכל מאחד על השני, עד שהשלישי והרביעי כבר מאמינים בהשקר וכו', וכבר הולכים לפרסם וכו', וכבר דנים אותו למיתה רחמנא ליצלן, וכשיורדים לעומק רואים שהכל שקר וכזב וכו' וכו', ולכן זה רשעות ואכזריות גדולה מאד לדבר על בן אדם לשון הרע ורכילות וליצנות, כי בזה הורגים אותו פשוטו כמשמעו, והרבה בתים נשברו על ידי לשון הרע ושקרים שהמציאו על מישהו וכו' וכו', ולכן זה היפך לגמרי ממדת החסד, כי חסד הוא רק למצוא את הטוב שיש בכל בר ישראל, ולשון הרע זה בדיוק ההיפך רק למצוא את הרע של הזולת ולהרוג אותו באכזריות גדולה מאד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שלא ימצא בקהילתינו הקדושה שום אשה שמרכלת ומדברת לשון הרע על הזולת, וזה אנחנו צריכים לעקור לגמרי, כי הגאולה תהיה רק בזכות מדת החסד והצדקה, כמו שכתוב (ישעיה א' כ"ז) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה", ואמרו חכמינו הקדושים (מדרש זוטא שיר השירים א') הדורון של הקדוש ברוך הוא צדקה, שכן הוא אומר (משלי כ"א ג') "צדקה ומשפט נבחר להוי"ה מזבח", כן הנותן צדקה אפילו היתה בידו עבירה ונחתם דינו לאבד וניתנה רשות למלאך הממונה על הפורענות לילך ויפרע ממנו אינו יכול, והקדוש ברוך הוא אומר לו (משלי י' ב') "צדקה תציל ממות", ויכול להיות מקבל פני שכינה בכל יום, שנאמר (תהלים פ"ט ט"ו) "חסד ואמת יקדמו פניך" והקדוש ברוך הוא אומר למלאך של פורענות אל תגע בו מצאתי לו זכות למחול על כל עונותיו, אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר לך לך ה' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעזרי לי במה שאת רק יכולה כדי לעשות רק חסד עם נשות אנשי שלומינו, שזה יסוד מוסד של קהילתינו הקדושה רק לעשות חסד, כי החסד זה כביכול יד ימינו וכו', ומי שעוסק עם חסד כביכול הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חסד, והרי כולנו זקוקים לחסדים ולרחמים גמורים, ולכן אשרי האשה שיכולה לעשות חסד עם הזולת, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יעשה חסד עמה, כמו שכתוב (תהילים ג' נ"ב) "חסד אל כל היום", כביכול עושה חסד כל היום למי שמכין כלי לקבל את החסד, והכלי הזה זה כשאדם בעצמו עושה חסד, כי מה שאדם עושה פה למטה, כך מתנהגים עמו מלמעלה, ולכן אשרי האשה שעושה חסד, ואין חסד יותר גדול מאהבה ואחדות, ולעקור מאתנו את הלשון הרע שזה הורג את המספר לגמרי, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ודבר זה אני רוצה לעקור מקהילתינו פעם ולתמיד שלא ימצא אשה אחת שמדברת לשון הרע ורכילות על הזולת, כל אחת ואחת יש לה את הצרות והיסורים שלה, ואף אחד לא מעוניין לשמוע לשון הרע על השני, שזה העוון הכי חמור.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לבנות קהילה קדושה שבנוי רק על חסד, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר לך לך ו' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה, ותמסרי את נפשך רק להיות בשמחה עצומה, ואף שאני יודע שהכי קשה להיות בשמחה, ומכל שכן לתת תודה להקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט מה שהוא עושה עמנו, עם כל זאת אני מוכרח להגיד לך אשר אתמול הייתי בבית חולים וראיתי כל כך הרבה חולים שסובלים ומתפתלים מיסורים קשים ומרים מאד שאי אפשר להסביר וכו' וכו', אז אמרתי לעצמי כמה אנשים טיפשים שלא יודעים להעריך את החסדים והרחמים גמורים שהקדוש ברוך הוא עושה איתם, ושולח להם כל יום ויום נסים ונפלאות, ומחייה אותם בכל מה שעובר עליהם וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (נדה ל"א.) לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסו; אדם לא מכיר את הנסים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו בכל רגע ודקה ממש, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה כ"ד סימן א') בוא וראה כמה נסים עושה הקדוש ברוך הוא עם האדם והוא אינו יודע, שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה, היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו, אלא ברא הקדוש ברוך הוא מעיין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום; אדם חושב שזה טבע שאוכל ובולע את האוכל וכו', ואינו שם לב את הרטיבות שיש בתוך פיו וכו', שעולה לו רוק וכו', וזה כמו מעיין שברא לו הקדוש ברוך הוא בגרונו, כדי שהאוכל תרד בשלום, וזה נס בתוך נס, אדם חושב שזה טבע, ואמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים י"ח) לא כל מי שהוא אומר שירה אומר, אלא כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בידוע שמוחלין לו כל עוונותיו; זאת אומרת כשאדם מכיר את מקומו ויודע שהקדוש ברוך הוא שומר עליו ועושה איתו נסים ונפלאות בכל יום בכל שעה ובכל רגע, ואומר שירה להקדוש ברוך הוא על זה, על ידי זה מובטח לו שימחלו לו על כל עוונותיו, היינו כשאשה מתחילה להתבונן על גודל הנסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתה שהיא לא חולה, ובעלה לא חולה, והילדים לא חולים, אז היא נותנת שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא ומתרחבת לבה ודעתה להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על גודל החסד שעושה עמה שהיא בריאה, והיא נותנת תודה להקדוש ברוך הוא, ושרה שירה על הנסים והנפלאות שעושה עמה הקדוש ברוך הוא אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לה על כל עוונותיה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תרגילי את עצמך לתת תודה להקדוש ברוך הוא ותמיד תסתכלי על חצי כוס המלאה, ואז תמיד תתני תודה להקדוש ברוך הוא, ותראי עוד נסים שיעשה עמך וכו'.
ואי אפשר להסביר את גודל הזכות של אשה שעושה חסד עם הזולת, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי בבית התבשיל שרק בזכות זה אני חי, וגם את בזה שתעזרי לי לעשות חסד עם שאר נשות אנשי שלומינו, לקרב אותן, לעודד ולשמח אותן, בזה בעצמה יעשה הקדוש ברוך הוא איתך נסים ונפלאות וחסדים ורחמים גמורים.
וידוע מה שחכמינו הקדושים סיפרו (שבת קנ"ו:) רבי עקיבא היה לו בת שהחוזי כוכבים אמרו שביום חתונתה היא תמות, והנה הגיע ליל החתונה והיו כל התלמידים שמחים בהחתונה של בתו של רבי עקיבא, רק הוא היה עצוב ולא ידעו למה, והנה בלילה אחר החתונה הסתובב רבי עקיבא סביב הדירה של הזוג הטרי, ובבוקר הבת פתחה את הדלת ורואה את אביה מסתובב שם, אזי אמרה לו בוקר טוב אבא מה אתה עושה פה? אזי הוא שאל בתי מה עשית אתמול בלילה בהחתונה כשכולם שמחו ורקדו? ענתה ואמרה ראיתי שנכנס עני ומחמת גודל השמחה שהיה שמה לא היה מי שיתן לו לאכול, אזי ירדתי מהבמה ונתתי לו את המנה שלי שיהיה לו מה לאכול, ענה ואמר רבי עקיבא אה בתי מצוה עשית, כתיב (משלי י' ב') "וצדקה תציל ממות", ונכנס בהדירה והתחיל לחפש ומצא נחש מת, רואים מכל זה מה זה לעשות צדקה וחסד עם עניים, ולכן תעזרי לי עם כל הכוחות לפתח את הבית התבשיל שזה הכלי הכי גדול של חסד שיש בקהילתינו הקדושה שהיא קהילה יחידה במינה, ואני רוצה שאת וכל הנשים נשות אנשי שלומינו יעסקו רק עם חסד, ואני יעקור פעם ולתמיד את כל אלו המדברות לשון הרע ורכילות על הזולת, כי לא באלה חפץ הקדוש ברוך הוא.
בואי ותעזרי לי רק לעשות חסד אחת עם השניה, ובזכות זה נגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר לך לך ז' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי לקבל את השבת בשמחה עצומה מאד, ויען שהזיזו את השעון ושבת נכנס מקודם, ולכן תראי שהכל יהיה כבר מסודר בבוקר, היינו השולחן והפמוטים והנרות, כדי שתוכלי להדליק נרות שבת ארבעים דקות לפני השקיעה, שזה דבר גדול מאד להקדים את הדלקת הנרות, וזכרי היטב אשר בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות כל השבת בשמחה עצומה, כי הס"מ עובד על בני אדם העיקר לא להיות בשמחה בשבת, כי יודע שתיכף ומיד כשבר ישראל שש ושמח כל השבת, על ידי זה נשפע שפע גדול בבית הזה, כי עיקר העשירות תלוי כפי ששמחים בשבת, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי"; ורואים שפשוט על ידי שטות אחד שרק קורה וכו', כבר נכנסים בלחץ ובכעס וכבר רבים וכו', ועל ידי זה מאבדים את העשירות שראוי לקבל בשבת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ח) כשהקליפות רואים שרוצים לתת לאדם שפע של כסף, אזי הוא מתגבר ומתפשט ביותר במדת הכעס, ועל ידי זה מאבדים את השפע, ולכן תשמרי מאד מאד על שמחת השבת, ושלא יהיה מריבות בבית, רק אהבה והבנה הדדית, שזה שלימות הכלי לקבל בו את קדושת שבת.
אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי לעקור כל הלשון הרע והרכילות בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה, ויסוד בנין של חסד, ולכן אני לא רוצה שימצא בקהילתינו אשה אחת שמרכלת אחת על השניה, כי לאלו אין לנו שום מקום וכו' וכו', ואני רוצה לעקור את העשבים השוטים מקהילתינו.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וירא ט' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

דעי לך שהקהילה הקדושה שלנו בנויה רק על צדקה וחסד ואחדות ואהבה, ואני מאד מאד נגד כל אלו שמדברות לשון הרע רכילות וכו', ואת צריכה לדעת מה שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ולכן אני לא רוצה בקהילתינו הקדושה שהיא חממה של אמונה שימצא אשה אחת שמדברת לשון הרע ומרכלת על השניה, אני לא צריך נשים כאלו פה, מספיק אנחנו סובלים סבל גדול מבחוץ מהס"מ ושלוחיו וכו' וכו', אני לא צריך שגם בתוך הקהילה שימצא רכילות מאחת על השניה וכו', אנחנו צריכים להחזיק את עצמינו באחדות ואהבה גדולה מאד כרצונו של רביז"ל, והעיקר לעשות חסד אחת עם השניה, הן שתבואי לעזור לי בבית התבשיל לתת לאכול לרעבים וצמאים, והן לעזור ליולדות, והן לעזור לכל אלו שצריכים לעזור.
והנה אני מאד מבקש אותך שתשימי לב אל הדיבורים האלו מה שאני מבקש אותך עכשיו יותר מתמיד, זכרי מה שאמרו חכמינו הקדושים (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב והוצאת בניו לתלמוד תורה, שאם פוחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו; זאת אומרת על אף שכתבו לכל אחד בראש השנה את התקציב שלו, אבל את התקציב של שבת ושל החגים ועל הוצאת בניו לתלמוד תורה, זה לא נכתב בהתקציב, אלא אם אדם מרבה לקנות לכבוד שבת וחג, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע כפולה, בשביל זה תמיד אני מעורר את תלמידיי ואנשי שלומינו היקרים שיקנו לכבוד שבת בשפע כזו, כדי שישאר על כל ימי השבוע, ונמצא אפילו שהוא לא מופיע בהתקציב רק עניות וכו', אבל מה שקנה על שבת, על זה אמר הקדוש ברוך הוא (שם ט"ו:) אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בניי לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע; וכן הוא בענין הוצאת בניו לתלמוד תורה, אם אדם מקפיד מאד לשלם הדבר הראשון שכר לימוד, הוצאת בניו לתלמוד תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע כפולה, וזה ברור למי שמאמין בדברי חכמינו הקדושים.
אקווה שהדיבורים האלו שאני כותב בדם ולא בדיו יכנס בלבבך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וירא י' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה, על אף שעובר עליך כל מיני נסיונות קשים ומרים וכו', עם כל זאת עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בשמחה עצומה, כי צריכים לזכור שהכל נסיונות מהקדוש ברוך הוא שמנסה אותנו, וככל שיודע שאדם יותר חזק, הוא מנסה אותו יותר ויותר, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תרנ"ד) אמר רבי יונן היוצר הזה כשבודק את כבשנו אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק להקיש עליו עד שישברנו, והוא בודק קנקנים יפים, שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקדוש ברוך הוא בודק את הרשעים שאינן יכולים לעמוד, שנאמר (ישעיה נ"ז כ') "והרשעים כים נגרש", את מי בודק? הצדיקים, שנאמר (בראשית כ"ב א') "והאלקים ניסה את אברהם"; ולכן צריכים לזכור מאד מה שעברו אברהם ושרה נסיונות קשים ומרים בחייהם והחזיקו מעמד, כך ראוי לנו גם כן לילך בדרכיהם ולהחזיק מעמד עם כל הנסיונות הקשים והמרים שאנחנו עוברים מדי יום יום וכו' וכו', וראוי לנו לשמוח מאד מאד על רבי אמת כזה שיש לנו שמחזק ומעודד ומשמח אותנו יום יום, רק צריכים להטות אוזן קשבת אל דיבוריו הקדושים, ולכן אני מאד מאד שמח שנשות אנשי שלומינו מתקבצות מדי פעם לפעם ומתחזקות יחד שאין למעלה מזה, ועל כן אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחבר עם נשות אנשי שלומינו וביחד תתחזקו, והעיקר לשמור מאד מאד מעוון החמור של לשון הרע ורכילות, כי זהו הס"מ בעצמו שכל הענין שלו "הפרד ומשול", כי הוא לא יכול לסבול אחדות ואהבה בין נשמות ישראל, ולכן הוא עושה כל מיני פעולות שבעולם שתמיד יהיה מריבות ואי הבנות, העיקר שלא יהיה אחדות, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שבידינו רק לשמוח ולשמח את הזולת, כי המן מזרע עמלק ששרו הס"מ ימ"ש קיטרג על עם ישראל, ואמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", כי כל ענינו זה "הפרד ומשול", לעשות פירודים בין נשמות ישראל, ולהיפך אסתר המלכה שהיא סוד השכינה, אמרה (אסתר ד' ט"ז) "לך כנוס את כל היהודים", שיהיה אחדות בין נשמות ישראל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשמרי לא לדבר לשון הרע ורכילות על הזולת, רק לדון לכף זכות את כל אשה מנשות אנשי שלומינו שכל אחת ואחת עוברת צרות ויסורים ומרירות ביודעים ובלא יודעים וכו', וצריכים רק לדון אותה לכף זכות ולשמח אותה, ולהשתדל מאד מאד שיהיה ביניהן אחדות ואהבה גדולה שזה היה הרצון של רביז"ל שנחזיק את עצמינו ביחד, ואמר (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; הלוואי שאזכה לפעול אצלך ואצל כל נשות אנשי שלומינו שיהיה ביניכן אחדות ואהבה, ואני מאד מאד מודה לכל נשות אנשי שלומינו שמתפללות על רפואת אשתי תחי' שזקוקה לרחמי שמים מרובים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וירא י"א חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ותתחזקי בכל מה שעובר עליך וכו', כי החיים כל כך קצרים, כמו שאמר דוד המלך (תהלים צ') "ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה", ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"א) שהשבעים שנה פורחים לאדם כמו רבע שעה, וזה מציאות למי שמבין וכו', כי רוב בני אדם נמצאים בקטנות המוחין וחושבים ששבעים שנה זה כמו נצח, אבל מי שיש לו ישוב הדעת אמיתי יודע שכל השבעים שמונים שנה פורחים לאדם כמו רבע שעה, וכמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; ומה אדם לוקח עמו? רק החסד והצדקה שעשה עם כל בר ישראל, זה חשוב למעלה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב צדקה וחסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ואמרו (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעזרי לי עם כל מיני עזרות שאני צריך להרחיב את הבית התבשיל לתת לאכול לרעבים וגם צמאים, כי אי אפשר לתאר ולשער את גודל הזכות הזה מי שיש לו חלק לעזור לי עם בית התבשיל "אהל אברהם" כי זה הצדקה עולה על כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, והלוואי והלוואי שהיה נכנס בנו הידיעה זו שבמשך השבעים ושמונים שנה שיש לנו בזה העולם שנרבה במדת הצדקה וחסד, שאמרו חכמינו הקדושים (מדרש משלי פרשה י"ד) בוא וראה כמה גדול כחה של צדקה, שהיא נתונה בימינו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים מ"ח י"א) "צדק מלאה ימינך". גדולה צדקה, שבה נשתבח הקדוש ברוך הוא בשעה שעתיד להביא תשועה לישראל. שנאמר (ישעיה ס"ג א') "אני מדבר בצדקה רב להושיע". גדולה צדקה שמנחלת כבוד וחיים לעושיה, שנאמר (משלי כ"א כ"א) "רודף צדקה וחסד" בעולם הזה, "ימצא חיים צדקה וכבוד" ליום הדין. ומשום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות כדי לעשות מהן צדקה לבני אדם מהוגנין, לעשות להן צדקה כדי לקבל מהן שכר. גדולה צדקה שבה נשתבח אברהם אבינו. שנאמר (בראשית ט"ו ו') "והאמין בהוי"ה ויחשבה לו צדקה". ואומר, (שם י"ח י"ט) "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך הוי"ה לעשות צדקה ומשפט" "למען הביא הוי"ה על אברהם את אשר דיבר עליו". ובה נשתבח דוד, שנאמר (שמואל ח' ט"ו) "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו"; וצריכים כל כך לברוח מנשים המרכלות רכילות ולשון הרע, שזה אבי אבות הטומאה, ואין האדם נהנה מזה כלל, סתם נשים מרכלות מדברות לשון הרע וכו' וכו', ולא יוצא להן כלום, וכמאמרם ז"ל (תענית ח.) מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אמר להם "ואין יתרון לבעל הלשון" ולי אתם שואלים, תשאלו את זה שמדבר לשון הרע על הזולת שאין לו מזה שום הנאה, סתם אחד מדבר על השני והוא לא יודע שבהלשון הרע הזה שמדבר על הזולת, הוא הורג אותו, כי גורם לו הרבה צער ומחלוקת בחינם וכו', ומזה יוצא מריבות וכו', והכל מחמת הלשון החדה שלו כחרב, כמו שכתוב (ירמיה ט' ז') "חץ שחוט לשונם מירמה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", אדם מדבר כאילו בתמימות וכאילו הוא מספר סיפור על חבירו, אבל הלשון שלו זה כמו חץ שהורג את השני, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי רק לעשות חסד בימי חייך.
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה לכל טוב אמיתי ונצחי.
תרבי להתפלל על אשתי תחי' שזקוקה לרחמים גדולים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וירא י"ב חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

ראי לחזק את עצמך ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואת זה תזכי אם תמיד תדברי מהקדוש ברוך הוא, עם כל חברותיך, אשר אי אפשר לתאר ולשער כלל את גודל הזכות של אשה שתמיד מדברת מהקדוש ברוך הוא, ומזכרת בדיבוריה את הקדוש ברוך הוא, ופעם שאלו את רביז"ל למה החשיב סבו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע כל כך את בתו אדל? ענה ואמר רביז"ל הסבתא אדל תמיד הלכה עם כיסופים ורצונות חזקים אל הקדוש ברוך הוא, ותמיד דיברה מהקדוש ברוך הוא, ותמיד שאלה את עצמה מה עוד אני יכולה לעשות איזה דבר שיהיה לרצונו יתברך? ואנשי שלומינו מספרים שגם בתו הבכורה של רביז"ל אדל שנקראה על שם הסבתא בתו של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע אדל, תמיד היתה מעוררת את נשות אנשי שלומינו להתחזק, והיה לך דיבורים נפלאים לדבר עם הנשים, ועם כל אשה שפגשה דיברה איתה מגדולת אביה רביז"ל, והיתה מחזקת כל אשה שבורה וכו', והיה לה דיבורים נוראים ונפלאים מאד לכל אשה קשי יום, ועל ידי זה גדלה והצליחה מאד מאד, על אף שהיא סבלה הרבה בהחיים, כי מתו לה כמה ילדים בחייה (לא עלינו), וכן איבדה את בעלה וכו', עם כל זאת תמיד היתה מדברת דיבורי אמונה עם נשות אנשי שלומינו, והיתה מחזקת אותן, ותמיד הלכה עם נשות אנשי שלומינו עבור צדקה לעזור לעניים וכו', ולחתן כלות עניות וכו', ופעם הלכה עם נשות אנשי שלומינו ובאמצע הדרך ירד גשם שוטף, והיות שהרחובות היה מלא בוץ (כי אז לא היה הכבישים מרוצפים עם זפת כהיום, אלא היה הכבישים כבישי עפר, ותיכף ומיד כשירד גשם נעשה מזה בוץ גדול), וכל הנשים התלכלכו להן השמלות והנעלים וכו' וכו', רק אדל יצאה נקיה, ושאלו אותה הנשים שהלכו עמה איך את יצאת נקיה? ענתה ואמרה להן אדל בתו של רביז"ל, האבא שלי לימד אותי איך שיכולים ללכת בבוץ ולא להתלכלך, וזה לימוד עמוק מאד מאד גם להיום, שהס"מ מסית את הנשים לדבר ולרכל לשון הרע ורכילות אחת על השניה, שאין לך עוד טינוף ולכלוך יותר מזה, כי אשה שמרכלת על הזולת, היא מאד מגעילה וכו', כי למה צריכים לדבר תמיד מהזולת? ולדבר בגנותה? האם אשה יודעת מה שעובר על אשה שניה? אזי למה צריכים ללכלך את עצמו עם בוץ ולכלוך של לשון הרע וליצנות?
עכשיו אני נמצא הרבה בבית חולים, ואני רואה שם הרבה סובלי חלאים, מה שסובלים בכל מיני מחלות וחלאים רעים וכו', כמה גניחות שגונחים חולים, כמה בכיות שבוכים חולים וכו', זה בעצמו שובר את האדם לגמרי וכו', ואני חושב לעצמי אוי לרשע שרודף אנשים תמימים, ומונע מהם יהדות, ומכל שכן שרודף תינוקות של בית רבן, ולוקח מהם מה שמגיע להם על פי חוק וכו', ובפרט עכשיו שהס"מ הרשע ימ"ש מסית לסגור את המים והחשמל מהילדים וכו', אני אומר לעצמי הרי השאול תחתית יגמר ואש הגיהנום לא יכלה ממנו וכו', איך אדם יכול להיות אכזר כזה? איך אדם יכול להסית ולהדיח תושבי המקום נגדינו? היה פה ארבעים שנה ולא עשה שום דבר בשביל היהדות וכו', רק מנע מתושבי המקום יהדות וכו', אוי לו ואוי לנפשו וכו', ועלינו ללמוד מזה מוסר השכל, אשר בימי חיינו הקצרים בזה העולם יכולים לעשות כל כך הרבה מצוות ומעשים טובים, ולעזור ליהודים, ולהיפך אחד יכול לעשות רשעות לשם רשעות עם הזולת וכו', כאשר אנחנו רואים פה אצלינו וכו', ולכן עלינו להתרחק ממדה הרעה של לשון הרע ורכילות, לא לרכל על שום אשה וכו', ולהתרחק מכל מיני נואפים וכו', אשר אשה צריכה מאד מאד לשמור שלא יהיה לה עסק עם גבר אחר, אפילו לדבר איתו אסור בתכלית האיסור וכו', כי היום יש כל מיני נואפים שצריכים לשמור מהם מאד מאד וכו' וכו', וזה מה שרביז"ל רוצה מאתנו שתמיד נדבר עם הזולת מהתכלית הנצחי דיבורי אמונה והשגחה פרטיית, ונעסוק הרבה במצוות ומעשים טובים, מי יתן שנכניס את הדיבורים האלו בלבנו ואז טוב לנו כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וירא י"ג חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי על הילדים, ולתת להם הרבה חום ואהבה, ולא להיות עצבנית וכו', ילדים צריכים המון סבלנות ותשומת לב וכו', ואם תלכי בצורה כזו אזי תראי שלבסוף יהיה לך הרבה נחת מהם, ואני מאד מאד מקפיד ששום רוח רעה מהרחוב וכו', או מאיזה גוף שרק לא יהיה וכו', שלא יתערבו בחינוך ילדינו, כי הס"מ רוצה מאד מאד להכנס בינינו, ולהחריב לנו את הילדים על ידי עובדות סוציאליות וכו', ואין לנו שום עסק איתן וכו', הולכים איתנו ברשעות ואכזריות גדולה שלא עושים את זה אפילו לילדי ערבים וכו', לקחת מהם את החשמל והמים וכו', אזי למה אנחנו צריכים לשתף פעולה איתן?
נא ונא ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
מה אומר לך רואים בזה העולם רשעים ארורים שלא מפסיקים לרכל עלינו וכו', והטמא הידוע רק מסית ומדיח את תושבי המקום נגדינו וכו', ולכן אני מוכרח להזכיר בכל יום ויום שנשמור שלא יכנס בנו ארס מהנחש הזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; ולכן אם את תשמעי שאחד או אחת מדברים נגד הקהילה הקדושה שלנו תדעי שזה הנחש בעצמו שרוכב עליו הס"מ, ואני רוצה לנקות את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה מרשעים שמדברים לשון הרע ורכילות וליצנות אחד על השני, כי גם אצלינו יש נחשים שמתחבאים בקש וכו', ובשקט מסיתים נגד הקהילה הקדושה וכו', כמובן שזה אני, ולכן תשמרי מאד מאד מנשים כאלו שמרכלות נגד הקהילה וכו', ואני רוצה לעקור אותן מפה, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אמר להם "ואין יתרון לבעל הלשון" ולי אתם שואלים, תשאלו את זה שמדבר לשון הרע על הזולת שאין לו מזה שום הנאה, סתם אחד מדבר על השני והוא לא יודע שבהלשון הרע הזה שמדבר על הזולת, הוא הורג אותו, כי גורם לו הרבה צער ומחלוקת בחינם וכו', ומזה יוצא מריבות וכו', והכל מחמת הלשון החדה שלו כחרב, כמו שכתוב (ירמיה ט' ז') "חץ שחוט לשונם מירמה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", אדם מדבר כאילו בתמימות וכאילו הוא מספר סיפור על חבירו, אבל הלשון שלו זה כמו חץ שהורג את השני.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו שאנחנו זוכים להיות בחלקו של רביז"ל שהוא הצדיק האמת, ועלינו לשמור מאד מאד מרוחות זרות, ואנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו כמו ששומרים על אישון עינינו וכו', טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה שכל היסוד אצלינו זה רק עשיית חסד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וירא י"ד חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי התחלה חדשה בשבת זו רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך מרוב הלחץ והדחק שאת סובלת וכו' וכו', עם כל זאת עליך לדעת כי כל ההשפעות באים רק משבת, כמובא בזוהר (יתרו פ"ח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה, משום דההוא יומא מתברכאן מיניה כל שיתא יומין עלאין, וכל חד וחד יהיב מזוניה לתתא כל חד ביומוי, מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה; [כל הברכות שלמעלה בעולמות העליונים, ולמטה כאן בעולם הזה, תלויים רק ביום השבת, ולמדנו למה לא ירד מן בשבת? מפני שמשבת מתברכים כל השש ימים מששת ימי השבוע, וכל יום מקבל את ההשפעה שלו משבת], וכפי שאשה מרחמת על עצמה ועל בעלה ועל ילדיה וששה ושמחה כל יום השבת וכו', כך נשפע עליה אחר כך השפעות טובות בששת ימי החול, והעולה על הכל שאת צריכה לזכור שהמצוה הכי גדולה שיש לאשה בערב שבת הוא להדליק נרות שבת, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר, ואת צריכה לדעת שאז בעת הדלקת הנרות זה עת רצון גדול בשמים לאשה, ולכן זכרי היטב אשר בעת הדלקת הנרות תתפללי הרבה עליך ועל בעלך ועל הילדים כי אז הוא עת רצון גדול בשמים לאשה וכל המרבה אז בתפלה נשמע תפלתה ונתקבל בשמים.
ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו', שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
אבקש שתתפללי גם עלי שאני צריך לישועה ולרפואה גדולה, ובפרט להתפלל על אשתי תחי' שזקוקה לרחמי שמים מרובים
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות.
ראי בשבת להיות חזקה מאד לומר "יום תהלים", כי התהלים נחלקת לשבעה חלקים כימי השבוע, ומי שזוכה לסיים בכל שבוע את כל ספר תהלים תזכה שדוד המלך ילמד עליה זכות ויגן עליה ותצא זכאי בדינה, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) שתהלים מסוגל לתשובה, וממשיך לאדם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ועל כל פנים בשבת תאמרי את ה"יום תהלים" של שבת, ותתפללי עבורי ועבור אשתי תחי' ואהיה לך אסיר תודה, וכן תשתדלי לשמור על הילדים שלך שלא יסתובבו על הרחובות ביום השבת, כל כך חבל אם לא שומרים על הילדים, כי בקלות יכולים ללכת לאיבוד וכו' וכו', וכן תשתדלי מאד מאד שיהיה לך סבלנות עם הילדים שלך.
הקדוש ברוך הוא יעזור לך שתזכי לקבל את השבת בשמחה ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר חיי שרה ט"ז חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי לאהוב את כל בת ישראל, ותשתדלי מאד מאד שיהיה שלום ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, כי עיקר היופי והחן אצל נשות אנשי שלומינו כשהן מחזיקות את עצמן ביחד, ואין אחת מרכלת על הזולת וכו', ותגידי לבעלך שיזהר מאד מאד שמסתובב ביניהם נחש אחד שהוא מסית ומדיח נגד קהילתינו הקדושה, זרקו אותו כבר מהרבה עבודות כי תפסו אותו בגניבות וכו', ועכשיו הוא מוציא את כל הזעם שלו בקהילתינו, ומסית ומדיח את בעלך נגד הקהילה ביודעים ובלא יודעים וכו', אבל באמת זה נחש המתחבא בתוך הקש וצריכים לשמור ממנו מאד מאד, כי הוא מאד מסוכן, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד.
צריכים מאד מאד לשמור מהעוון החמור של לשון הרע ורכילות, כי חכמינו הקדושים אמרו (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע.
ובאמת הקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל בר ישראל וצריכים לשמור מאד מאד מאלו הנחשים שנושכים בני אדם עם ארס לשונם בלשון הרע וכו', כי הם מסוכנים מאד מאד, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בר ישראל, ומתפאר עם כל אחד ואחד, ואי אפשר לנתק את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל, כמאמרם ז"ל (שמות רבה פרשה מ"ט סימן א') על הפסוק (שיר השירים ח') "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" – מים רבים אלו העובדי כוכבים וכו', אם היו מתכנסין כל העובדי כוכבים לבטל את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל לא היו יכולים, הוי "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה", שנאמר (מלאכי א') "ואוהב את יעקב ונהרות לא ישטפוה"; כי אין לתאר ואין לשער את גודל האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את כל בר ישראל יהיה מי שיהיה, עד כדי כך שאמרו (תנא דבי אליהו רבה פרק י"ח) לפי שרחמיו של הקדוש ברוך הוא מרובין על ישראל לעולם, בין על הרשעים שבהן, בין על הצדיקים שבהן, ולכן צריכים מאד מאד לשמור לא לדבר על שום בר ישראל לשון הרע ורכילות, כי זה הנחש שהס"מ רוכב עליו שכל הכח שלו רק לעשות פירודים בין נשמות ישראל "הפרד ומשול" להסית את תושבי המקום נגדינו, והרשע הזה לא יושב בשקט כרגע, ולכן אנחנו צריכים מאד לשמור.
נא ונא תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי בבית התבשיל שאין עוד דבר חשוב מזה, כי זה הצדקה הכי גדולה, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה, ואשרי האשה שמתנדבת לבוא לעזור בבית התבשיל – אהל אברהם שזה זכות מאד מאד גדולה, וכל החיים שלי תלויים בזה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר חיי שרה י"ז חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ואף שאני יודע שזה הדבר הכי קשה לאשה להגיע לשמחה, כי מרוב הצרות והיסורים שהיא עוברת, קשה לה מאד מאד בהחיים, עם כל זאת כבר אמר התנא הקדוש (אבות פרק ה') לפום צערא אגרא, כפי הצער שיש לאדם לקיים איזה מצוה או איזה טוב, על ידי זה הוא מקבל את השכר יותר ויותר, כי למעלה מאד מאד מתחשבים עם אדם שעובר צרות ויסורים ומרירות ומכאובים ומחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, ולכן אני מאד מבקש אותך שתכניסי את עצמך באמונה פשוטה בו יתברך להאמין שאין בלעדו יתברך כלל, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ואם תכניסי בעצמך ידיעה זו, אז תמיד תהי שמחה ועליזה, וכבר כתב מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות תפלה הלכה ד' אות ח') שמחה דקדושה הוא בוודאי דבר גדול מאד, דהיינו לשמוח בהשם יתברך ובמצוותיו הקדושים, שזה עיקר שלימות העבודה שבר ישראל צריך לעבוד על נקודה זו להיות תמיד בשמחה בין הגברים ובין הנשים, שמחה זה יסוד של היהדות, כמו שכתוב (דברים כ"ח) "תחת אשר לא עבדת את הוי"ה אלקיך בשמחה", כי שמחה דקדושה הוא הנקודה הקדושה של כל המצוות, כמו שכתוב (תהלים י"ט) "פקודי הוי"ה ישרים משמחי לב", כי העיקר הוא לזכות לשמוח בהשם יתברך, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", תיכף ומיד כששמחים עמו יתברך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל העוונות.
ולכן צריכים תמיד רק לשמוח עמו יתברך, ובפרט אשה שעובר עליה מה שעובר, עליה למסור את נפשה על נקודת השמחה, ותמיד תשמח נשים אחרות, ועל ידי זה השמחה יאיר גם לה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, הן אמת אני יודע שעובר עליך מה שעובר וכו' וכו', הרבה בלבולים וכו', הרבה עניות ודחקות וכו', עם כל זאת אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך להתחזק בהמצבים הכי קשים שאת עוברת עכשיו, ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובפרט כשתהי בשמחה בעת שאת מדברת אל הקדוש ברוך הוא, זה עולה על הכל, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים ק') בשעה שאתה עומד ומתפלל יהא לבך שמח, שנאמר (תהלים ק') "עבדו את הוי"ה בשמחה", ואמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין כ"ב.) המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר (תהלים ט"ז) "שויתי הוי"ה לנגדי תמיד", ואמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן נ"ז) מי שמתפלל בשמחה הקדוש ברוך הוא מכבד אותו ופוקד את לוחציו; ואמר (שם סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך; ולכן תראי לקחת את עצמך בידיך ולהיות רק בשמחה, ולהתפלל בשמחה, ואמר רביז"ל (שם סימן כ"ח) על ידי התפלה יכול לשנות את המזל.
ולכן זה צריך להיות אצלך יסוד מוסד כל יום ויום לדבר מחדש עמו יתברך, ודעי לך אשר כל דיבור ודיבור שאת מדברת עמו יתברך עושה רעש גדול בשמים, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים, כי אשה בטבעה לבה שבורה, על ידי זה התפלות שלה מתקבלת בשמים, ומובא בספרים על מאמרם ז"ל (קידושין מ"ט) עשרה קבין שיחה ירדה לעולם, תשעה נטלו נשים, וסתם בני אדם מפרשים את זה שטבע של האשה שיש לה תשעה קבין שיחה, אבל באמת לפי דברי חכמינו הקדושים (ברכות כ"ו:) מושג שיחה זה תפלה, כמו שכתוב (בראשית כ"ד ס"ג) "ויצא יצחק לשוח בשדה" ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר (תהלים ק"ב) "תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי"ה ישפוך שיחו", נמצא לפי זה שאשה קרובה מאד אליו יתברך להשיח ולספר את כל אשר עם לבבה אליו יתברך יותר מגבר, ובפרט שלאשה יש רגש יותר חזקה מגבר, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נ"ט.) אשה דמעתה מצויה, ואמרו חכמינו הקדושים (שם) אף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, ולכן יש לנשים כח עצום לבקוע רקיעים על ידי תפלתן, כי תפלתן מלאים רגש עד כדי בכיה, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות חזק בדבר זה, ותשמרי על הצניעות שזה יסוד מוסד אצל נשות ישראל, ואצלו יתברך מאד מאד חשוב ומתפאר עם אשה שהולכת בצניעות ולא מסתכלת על אופנת הגויים כלל, אשרי האשה שמכנסת את הדיבורים האלו בתוך לבה, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר חיי שרה י"ח חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד תכניסי במחשבתך אשר אין שום מציאות בלעדי הקדוש ברוך הוא, והוא יתברך צופה ומביט על כל בריה וכו', ולכן את צריכה לשמור מאד ללכת בצניעות, כי הוא יתברך צופה ומסתכל ורואה הכל, כמו שאמר הנביא (ירמיה כ"ג כ"ד) "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם הוי"ה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם הוי"ה", ואני מאד מבקש אותך שתברחי מנשים שמדברות לשון הרע ורכילות, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שאדם צריך תמיד לחשוב ממנו יתברך, ולידע שיש עוד עולם, שזה הזכרון בעלמא דאתי וכו', ומי שרק זוכר וחושב תמיד ממנו יתברך, על ידי זה הולך לו כבר הכל כסדר, אבל מי ששומע לשון הרע ורכילות, על ידי זה מטמטם את דעתו ומעקם את לבבו בספיקות וקושיות עליו יתברך, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מנשים שמרכלות אחת על השניה, שזה הורס את כל הטוב שרוצים לתת לאדם, ואת צריכה לזכור שביותר נמצא מדת לשון הרע ורכילות אצל נשים יותר מגברים, כי הן תמיד מפטפטות וכו', אזי לא ימלט שלא ישבו וידברו מאשה פלונית או מאשה אלמונית וכו', וזה מביא להמון דמיונות שנכנס בהאשה, עד שמאמינה את הסיפורים שמספרים לה, ובאמת אי אפשר להסביר את חומר העוון של לשון הרע, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ערכין ט"ו.) כל המספר לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, כל כך חמור עוון לשון הרע, וכן אמרו (שם) כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהילים י"ב) "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו", ואמרו (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן נ') לשון הרע נמשלה כחץ, שמכה ברחוק כך היא לשון הרע דאמור ברומי וקטיל בסוריא; ולכן זה כל כך חמור, כי אחד מדבר עם אנשים על הזולת, והלשון הרע מתקבלת, ומאמללים את האדם שדיברו עליו על לא דבר, וזה כל כך קשה להנצל מזה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא קס"ה.) רובם בגזל ומיעוטם בעריות, והכל בלשון הרע, ואמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אמר להם "ואין יתרון לבעל הלשון" ולי אתם שואלים, תשאלו את זה שמדבר לשון הרע על הזולת שאין לו מזה שום הנאה, סתם אחד מדבר על השני והוא לא יודע שבהלשון הרע הזה שמדבר על הזולת, הוא הורג אותו, כי גורם לו הרבה צער ומחלוקת בחינם וכו', ומזה יוצא מריבות וכו', והכל מחמת הלשון החדה שלו כחרב, כמו שכתוב (ירמיה ט' ז') "חץ שחוט לשונם מירמה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", אדם מדבר כאילו בתמימות וכאילו הוא מספר סיפור על חבירו, אבל הלשון שלו זה כמו חץ שהורג את השני, ולכן אשרי הנשים ששומרות את עצמן לא לדבר לשון הרע ורכילות על הזולת, כי זה מביא להרבה צרות וכו'.
נא ונא להתפלל על בריאותי ובריאות אשתי תחי' שאנחנו שנינו צריכים לרחמי שמים מרובים, ואהיה לך אסיר תודה אם תתפללי תמיד עלינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר חיי שרה י"ט חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על דבר זה שנעשה כל מיני פעולות שבעולם רק להתחזק, ועיקר ההתחזקות הוא שמחה לשמוח בו יתברך שהוא אב הרחמן המרחם על בריותיו, ובזה התחזק דוד המלך באומרו (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי", דוד המלך מתפאר בזה שאני יודע רבונו של עולם שאתה אב הרחמן, זה ההתחזקות שלי, ובזה צריכים מאד מאד להתחזק שאנחנו מקורבים אל צדיק כזה שמקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ומפיח בנו רוח חיים להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ונזכה לדבר אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, ומובא בזוהר (שמות ה:) אמר רבי יהודה, אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קודשא בריך הוא לישראל, הוו שאגין ככפיריא למרדף אבתריה; [אם בני אדם היו יודעים איך שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, היו צועקים כמו אריות והיו רצים אחריו], והסיבה של כל הצרות שאנחנו עוברים בחיי יום יום וכו' וכו', זה מפני שהס"מ מכניס בנו מחשבות רעות ודמיונות כאילו הקדוש ברוך הוא ברוגז איתנו וכו', ורוצה לנקום בנו וכו', בשעה שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים, מלא חסדים, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') אמר הקדוש ברוך הוא כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא; היינו כמו שהקדוש ברוך הוא הוא רחמן, כך אדם צריך להתנהג עם עצמו ברחמנות, וכן אמרו (שבת קל"ג:) הוי דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום; ואמרו (שם קנ"א) כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים וכל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמין עליו מן השמים; וזה סימן של בר ישראל שקונה לעצמו מדת הרחמנות, והרגע שאדם רחמן, על ידי זה ימשיך על עצמו אור וזיו וחיות ודביקות מאין סוף ברוך הוא, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי בבא קמא פרק ח' הלכה ז') בזמן שאתה רחמן, המקום ירחם עליך; ולכן תראי לקנות לעצמך מדת הרחמנות, ובזה מדה כנגד מדה הקדוש ברוך הוא ירחם עליך, ועיקר הרחמנות שיש לנו לרחם על הזולת הוא לחזק אותה בכל מיני דיבורים המחזקים ומעודדים ומשמחים שזה המצוה הכי גדולה, כי מסתובבות כל כך הרבה נשים מלאי יסורים הן מעצמן הן מבעליהן הן מהילדים והן מפרנסה, והן מבריאות, ומר להן החיים מאד מאד, ונדמה להן כאילו זה סוף העולם וכו' וכו', וכשאשה מדברת על לבה ומחזקת ומשמחת אותה, בזה היא גורמת יחוד גדול בכל העולמות, כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב מי שמחזק את נשמות ישראל, ובפרט עכשיו בגלות הגדול שאנחנו עוברים שהכל חושך כפול ומכופל וכו', וכל יום יש גזירות חדשות וכו', ובכל יום שומעים אנשים שעוברים מחלות וחלאים רעים וכו', וכל הבתי חולים מלא עם חולי ישראל וכו', איך יש זמן לדבר לשון הרע רכילות וליצנות? הלא כל אחד ואחת מאתנו צריך לפחד מי יודע מה מחכה עליו? ורואים איך שהס"מ לא נח לרגע, רק מסית ומדיח יום ולילה נגדינו וכו' וכו', ולכן עלינו רק לברוח אליו יתברך ולזכור את גודל רחמנותו יתברך עלינו, ונשתמש עם הרחמנות של הקדוש ברוך הוא גם על זולתינו לעזור לכל אחת ואחת להכניס בו שמחה ותקווה בחייה כדי שתוכל להתחזק ולהתקיים וכו'.
יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות תמיד מאלו שמחזקים ומשמחים את הזולת, אשר אין ערוך לשכרה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר חיי שרה כ' חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך לשמח את עצמך ולשמח את אחרים, שבזכות זה זוכים להרגיש טעם עולם הבא בעולם הזה, כי בזה שמחזקים ומעודדים ומשמחים את הזולת, הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונתיו, ומנחיל לו עולם הבא, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ב.) רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט, הוה שכיח אליהו גביה, אמר ליה, איכא בהאי שוקא בר עלמא דאתי? אמר ליה, לא. וכו' אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי. אמר ליה: הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו. אזל לגבייהו. אמר להו, מאי עובדייכו? אמרו ליה, אינשי בדוחי אנן, מבדחינן עציבי. אי נמי, כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו שלמא; [רבי ברוקא מעיר חוזאה היה פעם בשוק בעיר לפט, והלך איתו אליהו הנביא, ושאל את אליהו הנביא האם יש בשוק הזה אחד שהוא בן העולם הבא, ענה לו אליהו הנביא לא, ופתאום הם רואים מרחוק באים שני אנשים, אמר לו אליהו הנביא אלו שני האנשים הם בני עולם הבא, ורבי ברוקא היה סקרן, אז הוא רץ אליהם ושאל אותם מה העבודה שלכם? ענו ואמרו אנחנו אנשים שמשמחים ומבדחים בני אדם, אם אנחנו רואים שני בני אדם רבים ביניהם, אנחנו משלימים ביניהם, ואם אנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו משמחים אותם], רואים מכל זה מה השכר של אדם שמחזק ומעודד ומשמח את הזולת, עד שאליהו הנביא בעצמו מעיד שהוא בן עולם הבא, ולכן אני מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך לשמח את עצמך, ולשמח את בעלך, ואת הילדים, העיקר שהבית יהיה מלא שמחה, וכן תשמחי כל אשה שאת רואה, כי כל אשה היא חלק אלקי ממעל ממש, ואם משמחים אותה משמחים את השכינה, ולכן זה צריך להיות עבודתך רק לשמח את נשים אחרות, ועל ידי זה גם עליך יושפע שמחה עצומה, ואל תקחי את זה בקלות, כי להיות בשמחה זה מהעבודות הכי קשות ביהדות.
אני מאד מאד מבקש אותך תשמרי איזה אוכל שאת מכניסה בבית, כי בקלות יכולים להכשל באכילת טריפות ונבילות פשוטו כמשמעו, וגודל העונש של אדם שנכשל בנבילות וטריפות אי אפשר לתאר ולשער כלל, וכך אמרו חכמינו הקדושים (שיר השירים רבה פרשה ו' סימן ד') הקדוש ברוך הוא מזהיר להם לישראל, ואומר להם אל תנבלו את עצמכם בדבר רע, ואני נותן לכם שכר טוב; וכן מובא בזוהר (שמיני מ"א) כל מאן דאכיל מאינון מאכלי דאיסורא אתדבק בסטרא אחרא, ולכן צריכים ללכת בחומרה רבה מאד כשבא בעניני כשרות, כי אי אפשר להקל בדברים אלו, וידוע מה שכתב הרמב"ם (איגרת תימן) שכל מי שמפטם את עצמו באכילת טריפות ונבילות על ידי זה הדם שלו מתעכר וכבר קשה לו להשיג אמונה; ולכן צריכים מאד מאד לשמור על כשרות המאכלים שלא יכשלו באכילת טריפות ונבילות, אבל אם אין בעיה של כשרות, אדם יכול לאכול מה שהוא רוצה, ואף אחד שלא יכתיב לו מה לאכול ומה לא לאכול, ובפרט עכשיו שזה ימי שמיטה, אזי צריכים לזכור שצריכים להקפיד מאד מאד על עניני שביעית להחמיר בכל מה שיכולים להחמיר, זה מצוה שבא פעם בשבע שנים, אמת זה קשה מאד מאד עם כל זאת ידוע חומר איסור שביעית שחכמינו הקדושים אמרו דברים מזעזעים על אלו שמפירים מצוות שביעית, עד כדי כך שאמרו (סוכה מ:) בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית, אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את מטלטליו ואת כליו וכו', ואמרו (תנחומא בהר) על הפסוק (משלי כ"ח) "נבהל להון איש רע עין" אלו סוחרי שביעית שמתבהלין להעשיר ואין משמרין את השביעית וסבורין שהן מתעשרין אמר הקדוש ברוך הוא חייך חסרון יש לך בדבר כיון שלא שמר את השמטה התחילה המארה נכנסת בממונו והוא מוכר; ואמרו (תוספתא ביכורים פרק ב') תגרי שמיטה אינן רואין סימן ברכה לעולם; כל כך חמור איסור שמיטה, ולכן צריכים מאד מאד לשמור מכל מיני קולות שמקילים, עלינו לשמור שמיטה בכל החומרות, ואין להקל בשום דבר הנוגע לשמיטה, כי רק יפסידו אם מפירים מצוות שביעית, ולכן אנחנו מקפידים גם על 'אוצר בית דין' וכלל זה צריכים לדעת שאם מקיימים את ציווי הקדוש ברוך הוא לא מפסידים וכו', אם אמנם בטווח קצר נראים כמרוויחים וכו', אבל בטווח ארוך אדם נעשה עני ואביון עד שפושט רגל, ועוד צרות רבות רעות באים עליו כשמפיר מצוות שמיטה, ולכן עלינו להקפיד בכל החומרות שרק יכולים להקפיד בעניני שמיטה, ועל ידי זה יברכנו הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר חיי שרה כ"א חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז עם כל הכוחות להיות בשמחה בשבת קודש, כי כל ההשפעות בששת ימי החול באים לאדם רק בזכות השבת, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי"; ולכן צריכים למסור את נפשו להיות בשמחה בשבת, אף שזה בא מאד מאד קשה הן מהויכוחים שיש עם הבעל וכו', הן מהעניות ודחקות שעובר וכו', והן מהילדים וכו', עם כל זאת אם אשה שמחה ועליזה כל השבת ועושה כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה בשבת, על ידי זה יומתק ממנה כל הדינים, ורביז"ל גילה לנו נוראות נפלאות על שבת, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) ששבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
אני מאד מאד מקווה שתכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, כי חבל מאד שתפספסי את הטוב שיכולים להשיג על ידי שמחת השבת, והעיקר תשתדלי לומר בשבת "יום תהלים", היינו התהלים נחלקת לשבע ימים ולכן בשבת תאמרי את התהלים של "יום שבת", ומעלת אמירת תהלים אין לתאר ואין לשער כלל, שזה ממשיך כל הישועות והרפואות, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן צ"ח) אמירת תהלים מעלה גדולה כאילו אמרם דוד המלך בעצמו. כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. והוא מסוגל מאד לרפאות החולה להיות לו בטחון רק על השם יתברך, שעל ידי אמירת תהלים יושיעו השם. והבטחון הוא בחינת משענת כמו שהאדם נשען על המטה כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו השם, כמו שאמר דוד (תהלים י"ח י"ט) "ויהי הוי"ה למשען לי". ועל כן על ידי זה נתרפא החולה, כמו שכתוב (שמות כ"א י"ט) "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה"; וכן הוא משענת על פרנסה, כשאדם אין לו פרנסה, ראוי לו לשפוך את לבבו אליו יתברך, הן בשיחה בינו לבין קונו, והן באמירת תהלים.
אני מאד מאד מודה לך על התפלות שאת מתפללת על אשתי תחי' שעדיין זקוקה לרחמים מרובים, וכן אני מודה לכל אשה שנוסעת עם נשות אנשי שלומינו ביחד לקברי צדיקים להתפלל, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; וזכרי היטב שכל תפלה כל בקשה כל מזמור תהלים וכו' וכו', שרק מתפללים ומבקשים על הזולת, זה מועיל גם על עצמה ועל בעלה ועל הילדים וכו' וכו', ולכן כדאי תמיד להתפלל על הזולת, והקדוש ברוך הוא משתמש עם התפלה הזו גם להאומרה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר תולדות כ"ג חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

ראי להחיות את עצמך עם נקודת יהדותיך, שתהלה לאל נבראת מזרע ישראל, ולא עשיך גויה כגויי הארצות, ובזה ראוי לכל אשה להחיות את עצמה, ואמר רביז"ל בכל דבר הס"מ יכול לשבור את האדם וכו', כאילו פה את לא בסדר, שמה את לא בסדר וכו' וכו', אבל בזה שאשה מחייה את עצמה שלא עשני גויה כגויי הארצות, בזה אי אפשר בשום פנים ואופן להס"מ לשבור את האשה, ולכן את צריכה מאד מאד להתחזק בנקודת יהדותיך, ועיקר דת יהודית לשמור מאד מאד שלא יראו את שערות ראשה החוצה, כמאמרם ז"ל (כתובות ע"ב.) ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית, ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע; היינו אשה שרואים את השערות שלה, מגיע לה גט ויוצאת בלא כתובה, ולכן את צריכה מאד מאד לשמור שלא יראו את שערות ראשך בחוץ, ואשרי האשה שלגמרי מורידה את שערות ראשה וכו', ואמרו בזוהר (נשא קכ"ה:) תונבא ליתי [קללה תבא] על ההוא בר נש [על אדם] דשבק לאנתתיה [שמרשה לאשתו] דתתחזי משערה דרישה לבר [שיהיה השערות של הראש מגולות ורואים את זה בחוץ] ודא הוא חד מאינון צניעותא דביתא [וזה אחד מהיסודות של הצניעות של בית יהודי] ואתתא דאפיקת משערא דרישה לבר [ואשה שמגלית את שערות ראשה לחוץ] לאתתקנא ביה [ליפות את עצמה בזה] גרים מסכנותא לביתא [גורם עניות לבית] וגרים לבנהא דלא יתחשבון בדרא [וגורמת שהילדים לא יהיו מוצלחים, ולא יהיו חשובים בדור] וגרים מלה אחרא דשריא בביתא [וגורם שהסטרא אחרא והחיצונים ישרו בבית, שהם מביאים מריבות] מאן גרים דא [מי גורמת כל הצרות האלו] ההוא שערא דאתחזי מרישה לבר. [השערות של האשה שרואים את זה בחוץ] ומה בביתא האי [ואם כל הקללות האלו מדוברות כשהאשה הולכת מגולת בשערות בבית] כל שכן בשוקא [על אחת כמה וכמה כשיוצאת בחוץ בגילוי שער, היא גורמת לעצמה ולבעלה ולהילדים צרות משונות] וכל שכן חציפותא אחרא [על אחת כמה וכמה כשהאשה הולכת בחציפות אחרת, היינו שמסתובבת על הרחוב בבגדים צמודים ושקופים וכו' כדי לגרות גברים, הרי זה גורמת שהחיצונים יתאחזו בה], וכן סיפרו לנו חכמינו הקדושים (יומא מ"ז.) שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך, אמרה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי; ואל תקחי את זה בקלות כי אף אחד אינו בטוח על ילדיו שלא יצאו חס ושלום לתרבות רעה, ולכן אשה צריכה להקפיד מאד מאד מה שאמרו חכמינו הקדושים שלא יראו את שערות ראשה בחוץ, אפילו בתוך ביתה, ומכל שכן וכל שכן בחוץ, ועל ידי זה לא מצליחים עם הילדים וכו', ולכן חימלי על עצמך, והקדוש ברוך הוא יעזור שבכל יום ויום תבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי רביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים.
אני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי בכל מיני עזר שאת רק יכולה לעזור לי, כדי שאוכל להמשיך עם הבית התבשיל – אהל אברהם מותיקין אחר שחרית שיהיה שתיה חמה וארוחת בוקר או מזונות וכו', ובאמצע היום מרק חם, ולעת ערב סעודה דשינה וכו', כי אצלו יתברך מאד מאד חשוב חסד, כמאמרם ז"ל (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות, ובפרט חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים, ולכן תעשי כל מה שביכולתך לעזור לי שאוכל להמשיך עם זה כל השנה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר תולדות כ"ד חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחבר עם נשות אנשי שלומינו, והמצוה הכי גדולה להחדיר גם בהזולת אמונה פשוטה בו יתברך, כי יש נשים שהולכות ומסתובבות עם קושיות וספיקות עליו יתברך שזה מה ששובר אותן לגמרי, וזה מה שמונע מהן את השמחה האמיתיית, כי באמת אם היתה לאשה אמונה ברורה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, אזי תמיד היתה שמחה ועליזה, ושום דבר בעולם לא היה שובר אותה, ולכן אשרי האשה שמעוררת נשים אחרות באמונה פשוטה בו יתברך, וכן משמחת את נשים אחרות, ואי אפשר להסביר איזה חסד ואיזה צדקה זה לשמח נשים אחרות, ולכן מצוה עליך לסחוב את השכנה שלך שגם כן תבוא אל לילי שמחה בהאולם, ולא להתפעל משום דבר בעולם כי גדול אדונינו ורב להושיע, ורביז"ל רצה מאד מאד שנזכה תמיד לשמח את אחרים, ולכן אשרי האשה ששמה דגש לסחוב את השכנה שלה ללילי שמחה להוציא אותה מהבית וכו', ולהוציא אותה מהדכאון שנמצאת שמה וכו', להוציא אותה מהלחץ יום יומית שיש לה וכו', שזה השמחה הכי גדולה, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ולשמח נשים אחרות, שזה הצדקה הכי גדולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ק"ו) את הפסוק (תהלים מ"א) "אשרי משכיל אל דל", היינו כשהוא בקטנות המוחין, ומשכיל עצמו לבוא לגדלות המחין, אזי "ביום רעה ימלטהו הוי"ה" נמתקין כל הדינין. ואם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין, עצה לזה, שישכיל אחרים, ועל ידי זה נתעורר גם אצלו.
נא ונא אל תתייאשי מתפלה, ואפילו שהתפללת ועדיין לא ראית ישועה, דעי לך שאסור להתייאש מתפלה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ב:) אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר (תהלים כ"ז י"ד) "קוה אל הוי"ה חזק ויאמץ לבך וקוה אל הוי"ה", כי בוודאי אם מתעקשים אצלו יתברך פעם אחר פעם ולא מתעייפים בתפלה, אזי רואים ישועות גדולות, כי מה שתפלה פועל שום דבר בעולם לא יכול לפעול, וכן אמרו (יבמות ס"ד.) אמר רבי יצחק מפני מה היו אבותינו עקורים, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים, אמר רבי יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר, מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום כך תפלתן של צדיקים מהפכת מדותיו של הקדוש ברוך הוא ממדת רגזנות למדת רחמנות; הרבה פעמים מכניסים את האשה בלחץ כזו וכו', כי הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את קולה בתפלה ובקשה שתתפלל ותבקש ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, ולכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, ולבקש ממנו יתברך כל פרט ופרט אשר אין למעלה מזה, אשרי האשה שחזקה בשיחה בינה לבין קונה, ואז תראה נסים ונפלאות שיעשה עמה הקדוש ברוך הוא.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר תולדות כ"ה חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה, ולשמח את שאר נשות אנשי שלומינו, כי שמחה היא הדבר הכי קדוש, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו", ולכן כשבר ישראל שש ושמח עם נקודת יהדותו, על ידי זה מוריד על עצמו אור וזיו וחיות אלקי על נשמתו, ולכן אשרי האשה שיכולה תמיד לשמוח ולקבל את זולתה בסבר פנים יפות, שזה חסד מאד מאד גדול, כי בדרך כלל נשים הן נמצאות שבורות וכו', מפני המשא הכבדה התמידית שעליהן וכו', הן מצד הבית, והן מצד הילדים וכו' וכו', והרבה נשים נופלות גם בדכאון מחמת כובד המשא שעליהן, ולכן אשרי האשה שזוכה לשמח את נשים אחרות, שאין למעלה ממצוה זו, כי בזה מצילים נשמות קדושות מלקרוס וכו', ואין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של כל אשה שהיא מחזקת את עצמה להיות בשמחה עצומה תמיד, וכן לשמח נשים אחרות, כי השמחה זה הגאולה, והמשכת הקדושה עליה, ולהיפך העצבות והדכאון זה הגלות, והמשכת הטומאה עליה, ולכן אשרי מי שזוכה תמיד להיות שמחה ועליזה, וגם לחזק ולעודד ולשמח את הזולת, שאין עוד מצוה יותר גדולה מזו, כי הרגע שאשה שמחה אזי כל החיים שלה משתנים לטובה, ומה גם שמכניסה את השכינה בתוך הבית, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצוה, שנאמר (מלכים ב' ג') "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה"; וכן הוא בזוהר (וישב ק"פ:) דהא חמינן דשכינתא לא שריא באתר עציבו אלא באתר דאית ביה חדוה. אי חדוה לית ביה לא שריא שכינתא בההוא אתר. כמה דאת אמר (מלכים ב' ג' ט"ו) "ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד הוי"ה" דהא שכינתא ודאי לא שריא באתר עציבו; [אנחנו רואים שהשכינה לא שורה במקום של עצבות, אלא במקום שיש שמה שמחה וחדוה, אם אין בבית שמחה וחדוה, אזי השכינה לא נמצאת שם, כי השכינה לא נמצאת במקום של עצבות], ולכן אשרי האשה שזוכה לשמח את בעלה ואת הילדים, וכשהאשה שמחה אזי כל הבית שמח, ונעשה משכן לשכינת עוזו יתברך.
נא ונא הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, כי מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ואל יקל בעיניך השיחות והתפלות שאת מתפללת אל הקדוש ברוך הוא, כי כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה, והעיקר למה נשים מתרשלות מלדבר אל הקדוש ברוך הוא, כי אין להן אמונה בעצמן, והן חושבות שהן לא שווים לשום דבר, ולא צריכים אותן חס ושלום וכו', ולכן מתרשלות מתפלה, אבל אם היו יודעות הנשים איך שתפלתן עושה רושם למעלה, לא היו מפסיקים להתפלל, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת תפלת הנשים שזה עושה רושם גדול בכל העולמות, כי אשה בדרך כלל היא רכת לב וקרובה מאד מאד לבכי וכו', ולכן כשהיא מתפללת עם דמעות, תפלותיה מיד נענות בשמים, ולכן אשרי האשה שזוכה לציית את רביז"ל ומדי פעם מדברת אל הקדוש ברוך הוא, ומבקשת ממנו יתברך כל מה שהיא צריכה, ובוודאי היא תקבל את זה בניקל.
אני מוכרח להגיד לך שלאחרונה אני שומע שיש בין הנשים וכן בין הגברים את הכלי המשחית שהוא המחשב (מכשף) המחובר אל אינטרנט, וכן איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון וכו' וכו', וכל מיני כלי משחית הדומים זה לזה וכו', שבהם יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ויכולים להתכתב עם כל מיני מופקרים וכו', עד שעל ידי זה מאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', עד שבאים לגירושין רחמנא ליצלן, ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית את המחשב שמחובר לאינטרנט, או איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה לך כאילו זה הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול תחתית רחמנא לישזבן, ומכניס בהנשים רוח של הפקירות וכו', ומתחילה להתלבש בפריצות נוראה, בגדים צמודים מאד, וקצרים וכו' וכו', שזה גורם אחר כך לכל הרעות שבעולם, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליה.
אני מאד מבקש אותך שמחר בלילה בשעה תשע בדיוק שתבואי לבית הכנסת הגדול לדרשה מיוחדת דבר חירום מאד בענין אשתי תחי', אקווה שתשתדלי בכל מחיר לבוא כי זה דחוף מאד מאד שתבואי מחר בערב.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ו חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

נא ונא אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשלום ואהבה עם כל נשות אנשי שלומינו, שזה דבר גדול מאד מאד, כי רביז"ל פעם הפליג במעלת הנשים, ואמר להגברים למה אתם לא משתדלים לעשות מנשותיכם חסידות וכו', שגם הן ידעו מרביז"ל, ואני בטוח שגם את זכית כבר להיות אצל ציון רביז"ל, ובוודאי קיבלת שמה התחזקות והתעוררות ותיקון נפלא מרביז"ל, ולכן למה שלא תחזקי ותעודדי ותשמחי נשים אחרות, שזה היה רצונו של רביז"ל לקרב את כלל נשמות ישראל אליו יתברך, וחכמינו הקדושים אמרו (במדבר רבה פרשה י"ד סימן י') מלמד שהיה אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, היינו שגבר צריך לקרב רק גברים, ואשה צריכה לקרב רק נשים.
את צריכה לדעת שלאשה יש כוחות הנפש בלתי רגילות, אם רק תדע איך לנצל את זה, לחזק ולעודד ולשמח את הבעל, ולעורר אותו שילך להתפלל בבית הכנסת את השלוש תפלות שחרית מנחה ערבית במנין דייקא, וכן שיקבע לעצמו קביעות חזקה ללמוד תורה הקדושה, וידוע מה שאמרו חכמינו הקדושים (כתובות ס"ג.) שרבי עקיבא אמר על אשתו שלי ושלכם שלה היא, זאת אומרת כל התורה שלמד זה היה רק בזכות אשתו, שהיא דחפה אותו ללמוד תורה, רואים מזה את הכח שיש לאשה על בעלה, ולכן תהי חזקה מאד מאד לא לשבור את בעלך, אלא לבנות אותו, ועל ידי זה גם את תבני וכו', ומובא בספר "קב הישר" פרק כ"א שהכל תלוי באשה, כי לפעמים יש אדם רשע ויש לו אשה צנועה, ויהיו לו בנים טובים צדיקים וישרים, ולפעמים יש אדם צדיק ויש לו אשה רעה, יהיו לו בנים רשעים, ולכן אל תקחי את זה בקלות כי הכל תלוי בך, וכן אמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק ל"ג) חולדה הנביאה זכתה לנבואה על ידי שבעלה היה עושה צדקות בכל יום ויום, ומה היה עושה? היה ממלא את החמת מים והיה יושב על פתח העיר, וכל מי שהיה בא מהדרך היה משקה ומשיב את נפשו עליו, ובזכות הצדקה שהוא עשה שרתה רוח הקודש על אשתו, עיין שם, כי אשתו עוררה אותו לעשות אותה חסד להשקות צמאים, ומאחר שהאשה גרמה שבעלה יעשה חסד, זכתה שהיא נעשתה נביאה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא רבתי) חולדה התנבאה אצל הנשים; רואים מזה כח האשה שאם היא מחזקת את בעלה לעשות חסד, אזי על ידי זה היא יכולה לזכות לנבואה, כל כך חשוב אשה שמחזקת ומעודדת את בעלה לעשות חסד עם הזולת, ומכל שכן וכל שכן כשמחזקת ומעודדת את בעלה ללמוד תורה, ולהתפלל במנין, ועל זה אמרו חכמינו הקדושים (ברכות י"ז.) גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים וכו', אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו לבי כנישתא ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, במה הנשים זוכות? בזה שלוקחים את הילדים בתלמוד תורה שילמדו תורה, ומחכות על בעליהן שיחזרו מהכולל שלומדים שמה תורה, הרי שלך לפניך גודל הזכות שיש לאשה והיא אפילו לא יודעת מהכוחות שיש לה, ולכן חזקי ואמצי מאד מאד ותשתדלי לחזק ולעודד ולשמח את בעלך ואת הילדים, ואז תתחלקי עם כל השכר של בעלך והילדים שהולכים ללמוד תורה, ואם היית יודעת איזה זכות יש לאשה שמוסרת את נפשה לעשות שלום בין הנשים, וכן משתדלת לשמח את הבעל והילדים, היית עושה את זה כל היום, והיו בין נשות אנשי שלומינו צדקניות שיש עליהן המון סיפורים איך שזכו למה שזכו וכו', כל אחת כפי בחינתה וכו', על ידי שקיימו כל זה, ולכן תראי גם את להיות אחת מהצדקניות האלו, אשר הזכות הזה אין לתאר ולשער מעלתה.

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם לבוא הלילה אל בית הכנסת הגדול, אל הדרשה המיוחדת שאתן בענין אשתי תחי', בדיוק בשעה תשע, ואני מבקש אותך שאל תאכזבי אותי רק תבואי, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר תולדות כ"ז חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק, ועיקר ההתחזקות הוא לקחת מדוד המלך שאמר (תהלים י"ח) "ארחמך הוי"ה חזקי", דוד המלך מתפאר בזה שאני יודע רבונו של עולם שאתה אב הרחמן, זה ההתחזקות שלי, ובזה אנחנו צריכים מאד מאד להתחזק ולשמוח שאנו מקורבים אל צדיק גדול ונורא כזה שמקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ומפיח בנו רוח חיים חדשים בכל יום ויום מחדש להרגיש את אמתת מציאותו יתברך, ונזכה לדבר אליו יתברך, אשר כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך זה הצלחה נצחית, הצלחה כזו אשר אין לתאר ואין לשער כלל, כי עצם הדבר הזה שאדם יודע שיש לו אל מי לפנות בעת צרה, ושופך שיח ותפלה אליו יתברך, זה כבר ישועה גדולה מאד מאד, כי רוב בני אדם כשבא להם איזה צרה צרורה וכו', אין להם אל מי לפנות, מחפשים איזה פסיכולוג לשפוך את הלב לפניו, אבל הוא נותן רק תור בעוד שבועיים או שלוש, וגם אז הוא לא נותן יותר מחצי שעה או שלוש רבעי שעה, ולוקח על זה המון כסף, הפסיכולוגים הקטנים מתחילים עם חמש מאות ש"ח רק לחצי שעה לשמוע אותך, והפסיכולוגים הגדולים לוקחים אלף ויותר רק לחצי שעה לשמוע אותך, אבל הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים נמצא בכל העולם כולו, כי מלא כל הארץ כבודו, ויכולים תמיד לפתוח את הפה ולדבר אליו יתברך, והוא שומע תפלת כל פה, ולא צריכים לתת לו שום כסף וכו', רק אם רוצים מכניסים קודם התפלה פרוטה לצדקה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא דף י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי אמר דכתיב (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך", וכן נפסק ברמב"ם (פרק י' מהלכות מתנות עניים הלכה ט"ו) גדולי החכמים היו נותנין פרוטה לעני קודם כל תפלה ואחר כך מתפללין שנאמר (תהלים י"ז ט"ו) "אני בצדק אחזה פניך" וכן נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן צ"ב סעיף י') טוב ליתן צדקה קודם תפלה: ולכן אשרי ואשרי מי שנזהר לפני כל תפלה להכניס כמה פרוטות לצדקה, שאז נכון יהיה לבו בטוח שלא יחזור תפילתו ריקם, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי מצוות צדקה חייב כל יהודי לתת אפילו כשהוא עני גדול מאד, ולכן מה טוב ומה נעים שיהיה בכל בית קופת צדקה "קרן הצדיק", ולפני שמתבודדים ומספרים להקדוש ברוך הוא מה שעובר עליו, נותנים פרוטה אחת לצדקה שזה דבר גדול מאד, לא מבקשים איזה סכום, רק פרוטה אחת (מה שבארץ ישראל אין פרוטה אלא מתחיל מעשר אגורות), ואי אפשר לתאר ולשער מה זה לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך כל מה שמעיק ומציק לך וכו', הן בעיה בשלום בית וכו', הן בעיה בפרנסה שאת סובלת עניות ודחקות וחובות גדולים וכו', הן בעיה עם הילדים שקשה להשתלט עליהם וכו', וכן כל מיני בעיות שבעולם שגדולים פסיכולוגים מומחים לא יכולים לתקן ולעזור וכו' וכו', ואפילו אם כבר באים אליהם הם מבקשים סכום אדיר, וזה ספק אם הוא יכול לעזור לך, לא כן הקדוש ברוך הוא שתמיד יכולים להכנס אליו ולדבר אליו, ולספר לו את הכל, ולא מבקש רק פרוטה אחת, ושופכים את הלב לפניו יתברך כבר נגאלים, וזה כל כך קל, עם כל זאת הכפירות והאפיקורסות שנכנס בתוך האדם עד שיש לו ספיקות באמונה וכו' וכו', זה מה שמונע ומעכב מלהתפלל אליו, ואמרו חכמינו הקדושים (יומא פ"ו:) בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם, מדת בשר ודם מקניט את חבירו בדברים, ספק מתפייס הימנו ספק אין מתפייס הימנו, ואם תאמר מתפייס הימנו, ספק מתפייס בדברים ספק אין מתפייס בדברים, אבל הקדוש ברוך הוא אדם עובר עבירה בסתר, מתפייס ממנו בדברים, שנאמר (הושע י"ד ג') "קחו עמכם דברים ושובו אל הוי"ה", ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה, שנאמר (שם) "וקח טוב", ולא עוד אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים שנאמר (שם) "ונשלמה פרים שפתינו"; ולכן למה לא תצייתי את רביז"ל? ותרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, ואם תהי עקשנית תגיעי לכל טוב אמיתי ונצחי, וזכרי דברים אלו כי תצטרכי את זה בימים הבאים וכו' וכו', כי החיים לא קלים לאף אחד, כל אחד ואחת עוברים בזה העולם כל מיני צרות ויסורים ומרירות ומכאובים, צער ועגמת נפש וחלישות הדעת וכו' וכו', ולולי ההתחזקות של רביז"ל לא היה לנו קיום לרגע, ובפרט כשנמצא עוד איזה נחש שמחביא את עצמו בקש וכו', ומסית ומדיח נגד הצדיק, ממנו צריכים לשמור מאד מאד, כי בקלות יכול להפיל אותך בנוקבא דתהומא רבה, וזה את צריכה להגיד לבעלך שישמור מנחש כזה שהס"מ רוכב עליו, ואמרו חכמינו הקדושים (זוהר חדש כי תשא) דא נחש דרכיב עליה סמאל; היינו מי פיתה את חוה שהיא פיתתה את בעלה אדם? זה היה הנחש שרכב עליה הס"מ ימ"ש, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא כג:) ארס נחש בין שיניו הוא עומד; ולכן צריכים מאד מאד לשמור מנחשים האלו שמחביאים את עצמם בתוך הקש וכו', אבל הם מלאים ארס וכו', ואוי ואבוי מי ששומע את הסתותיהם שמסיתים נגד הצדיק וכו', ועל ידי זה מתרחקים לבסוף מהצדיק, ומה קורה כשרחוקים מהצדיק? כבר נופלים ביאוש ובדכאון, ואין ממי לקבל התחזקות, ומכל שכן וכל שכן שכבר לא באים לדבר אל הקדוש ברוך הוא וכו', עד שמסתבכים בכל מיני סיבוכים קשים ומרים שכבר לא יכולים לצאת מזה וכו', ולכן ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ותצייתי את הצדיק שרוצה רק את הטוב שלך.
הקדוש ברוך הוא יכניס את הדיבורים האלו בתוך לבך, ונשמע ונתבשר תמיד בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר תולדות כ"ח חשוון ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להיות בשמחה כל השבת, ולבקש ממנו יתברך על דבר זה שתהי שמחה ועליזה בשבת, כי הס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם להכניס את האדם בעצבים דייקא להפר לו את מנוחת השבת, ולכן צריכים הרבה התחזקות להיות בשבת רק בשמחה, ולא לריב עם הבעל, או עם הילדים וכו', ואף שזה מהעבודות הכי קשות לקנות לעצמו את המדה היקרה של סבלנות, אפילו בששת ימי החול, ומכל שכן וכל שכן בשבת, כי הס"מ אורב מאד מאד על כל נשמה להפיל אותה בעצבים וכו', שמשם נובע כל הצרות, כי על ידי עצבות ומרירות ודכאון אדם נכנס בלחץ שזה מביא אותו לכעס, ואז הוא מאבד את הכל, כמאמרם ז"ל (פסחים ס"ו:) כל אדם שכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו; ואמרו (נדרים כ"ב.) כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, ומוסיף טפשות על טפשותו; וזה טירוף הדעת פשוטו כמשמעו, כי הכעסן מאבד את הדעת והשכל שלו לגמרי, עד שלא מסוגל לחשוב ישר, ואמרו חכמינו הקדושים (זוהר חדש נח) לא יהיה בך אל זר, שלא תהיה נוח לכעוס, כי זה עבודה זרה ממש, כי הוא דוחה את הקדוש ברוך הוא ממנו, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא לא להיות בכעס ועצבים כל ימות השבוע, ומכל שכן וכל שכן לא בשבת, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שאף פעם לא יתעצבן, ואף פעם לא יכעס, ושלא יכנס בעצבים, וכל זה תלוי כפי מדת האמונה שיש לו, כי המאמין האמיתי שמאמין שדבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, אז הוא יהיה מאריך אפו על הכל, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותו, ולכן תמיד את צריכה לבקש את הקדוש ברוך הוא על דברים אלו, להיות בשמחה עצומה, ושאף פעם לא תבואי לעצבים שזה לא יביא אותך לכעס, ואז תזכי לחיות בשלוות הנפש ששום דבר בעולם לא יזיז אותך.
ולכן תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ואם היית יודעת את מעלתך בשמים בעת הדלקת הנרות, ואיך שהתפלות שלך מתקבלים ברחמים וברצון, אז לא היית מפסיקה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך שבת שלום

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן