מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש טבת ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי
א' דראש חודש | ב' דראש חודש | ב' טבת | ג' טבת | ד' טבת | ו' טבת | ז' טבת | ח' טבת | ט' טבת | י' טבת | י"א טבת | י"ג טבת | י"ד טבת | ט"ו טבת | י"ז טבת | י"ח טבת | כ' טבת | כ"א טב ת | כ"ב טבת | כ"ג טבת | כ"ד טבת |כ"ה טבת | כ"ז טבת | כ"ח טבת | כ"ט טבת

בעזה"י יום ב' לסדר ויגש א' דראש חודש טבת ו' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ותכניסי את כל כולך בתוך האמונה הקדושה בו יתברך, שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, וככל שאדם מכניס בעצמו דבר זה, אזי כל החיים שלו הולכים כבר בצורה אחרת לגמרי, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתזכרי טוב טוב שאת צריכה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז בבטחון עצמי, שזה זוכים על ידי תוקף האמונה, שצריכים להאמין רק בהקדוש ברוך הוא שהוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, ועל ידי תוקף האמונה שמאמינים בו יתברך, על ידי זה נבנה גם האמונה בעצמו, היינו הבטחון עצמי, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) כמו שאדם צריך שיהיה לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, כך צריך שיהיה לו אמונה בעצמו שהוא גם כן שווה וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ו) שכל הכשלונות של האדם רק כשלא מאמין בעצמו, אז הוא צריך לעבוד מאד מאד קשה, ולכן את צריכה לבנות את הבטחון העצמי שלך, ואז לא תצטרכי לפחד מאף אחד, יעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע תמיד בשורות משמחות, ולזכות לזה להגיע לבטחון עצמי, זה תלוי רק כפי שמתאחדים יחד, ככל שיש אחדות בין נשמות ישראל, כמו כן נבנה האמונה והבטחון העצמי, וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה ל"ח סימן ו') דור הפלגה על ידי שהיו אוהבים זה את זה, לפיכך נשתייר מהם פליטה, רואים אפילו רשעים כאלו אבל היה ביניהם אחדות, נשאר מהם פליטה, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה כשיהודים מאמינים בו יתברך, מתאחדים יחד, בזה מקרבים את הגאולה, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ח סימן ב') נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה, ולכן אנחנו צריכים למסור את נפשינו להוציא את כל הדמיונות שיש לנו אחד על השני, ולהתאחד יחד באחדות אחד אשר אין למעלה מזה, ולהוציא את הקנאה והשנאה ואת הדמיון שיש אחד על השני, כי זה הורג את האדם לגמרי וכו', רואים בני אדם אוכלים את עצמם וכו', על ידי הדמיון שנדמה להם כאילו הזולת רוצה להרוס אותו וכו', הזולת מסתכל עליו וכו', הזולת מתנכל אליו וכו', תמיד הוא עסוק רק עם הזולת, והוא שוכח מעצמו, ואת זה רביז"ל רוצה לעקור מאתנו שרק נזכה להסתכל על נקודת עצמינו, ובזה דייקא נזכה לחיות חיים טובים חיים נעימים חיים מאושרים.
מסופר שפעם בא אדם אל הרב של עירו, ואמר לו שיש לו דין תורה עם הלבנה, שאל אותו הרב מה יש לך עם הלבנה? ענה ואמר שאיפה שאני הולך, הלבנה הולכת אחרי ומסתכלת עלי, ולכן אני קורא אותה לדין תורה (והבין הרב עם מי יש לו פה עסק…), ענה ואמר לו הרב אני צריך הלילה לשאול את הלבנה מה יש לה להגיד, כי אני צריך לשמוע את שתי הצדדים, תבוא מחר, וכשחזר אמר הרב לאדם, דע לך שהלבנה יש לה טענות עליך, היא טוענת איפה שאני רק הולכת, אתה מסתכל עלי, ולכן איפה שאתה תלך, היא תלך אחריך, זה לא יועיל לך שום דבר, תפסיק להסתכל עלי אז אני יפסיק ללכת אחריך, כך אמרה הלבנה להרב, וכך מסר הרב לאדם הזה, והפסק יצא אתה תפסיק להסתכל על הלבנה, אז היא תפסיק ללכת אחריך והיא תפסיק להסתכל עליך, ותראי גם את לקיים את הפסק הזה, ותראי שאף אחת לא מסתכלת עליך, ולכן את אל תסתכלי על אחרות, אזי אף אחת לא יסתכל עליך, ותהי הכי מאושרת בחייך, אשרי האשה שמכניסה את המסר הזה טוב טוב בלבה, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך חודש מבורך וחנוכה שמח

בעזה"י יום ג' לסדר ויגש ב' דראש חודש טבת ז' דחנוכה ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להיות רק בשמחה, ותוציאי את כל הדאגות מלבך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין ק:) לא תעיל דויא בלבך דגברי גיברין קטל דויא; [לא תכניס דאגה בלבך, כי הרבה גיבורים הרגה הדאגה], ורביז"ל אמר (ספר המדות אות עצבות סימן א') מי שלא תיקן חטאות נעורים על ידי זה באים לו דאגות; ולכן צריכים לברוח מכל מיני דאגות שרק הורס את האדם לגמרי, וכבר אמר החכם "העבר אין והעתיד עדיין – אם כן הדאגה מנין", כי אסור לבלבל את עצמו מהעבר או מהעתיד, רק צריכים לראות להחיות את עצמו עם היום הזה, והשעה הזאת שיש לו, וכך תהיה האשה הכי מאושרת בחיים, תעשי לעצמך חשבון, חזרת בתשובה להקדוש ברוך הוא, אזי זה צריך להיות עם כל הלב, ולכן אני מאד מבקש אותך שתשמרי על הצניעות שזה היופי והחן של בת ישראל, ואת צריכה לדעת שזה יצר הרע גדול מאד מאד להמשך אחר נשים שפורקות עול מעצמן וכו', הן ששותות משקה המשכר וכו', הן שמעשנות וכו', והן שעושות מסיבות פרוצות וכו', שזה הדבר הכי גרוע, כי זה כבר מביא אחר כך הדברים הכי מכוערים, ואל תחשבי שאת לא יכולה להלכד בזה וכו', כי הס"מ שם מלכודת לכל אשה וכו', מתחילה עם דבר פעוט, ולאט לאט היא נמשכת אחר הזבל והלכלוך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (קידושין פ:) ונשים דעתן קלות עליהן, ולכן אני מאד מקפיד שאף אשה בקהילתינו הקדושה לא תתחבר עם נשים פרוצות בשום פנים ואופן, כי בקלות יכולים ליפול בנוקבא דתהומא רבה, כי הס"מ אורב על כל אשה בכל זמן ובכל מקום, כי כך מובא בספרי מוסר (ארחות צדיקים שער הגאוה) אל יתעצל מלנצח יצר הרע יום יום, וזה נקרא מלחמה גדולה. כמו שמצינו באחד מן החסידים. שפגע באנשים הבאים מן המלחמה ושללו שלל גדול. אמר להם, שבתם ממלחמה קטנה, ועדיין אתם עתידים למלחמה גדולה. אמרו לו, מה היא המלחמה? אמר להן, היצר וחילותיו! כי כל אויב שיש לך, שתנצח אותו פעם אחת או שתים או שלש, אז יניח אותך; אבל היצר אינו פוסק ממך אף אם יהיה נצוח מאה פעמים, כמו שאמרו רבותינו (אבות פרק ב') ואל תאמן בעצמך עד יום מותך, כי כל ימיך יארב לך אולי תעלים עיניך ממנו, ואם ינצחך בקל שבקלות – סוף ינצחך בחמור שבחמורות; ולכן אני מאד מבקש אותך אל תתחברי עם נשים קלות דעת, כי כן מובא בדברי חכמינו הקדושים (שבת ק"ה:) שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד; וזה רואים בחוש איך אשה שחוזרת בתשובה מדרדרת עד התהום וכו', מתחילה להתחבר עם נשים קלות דעת וכו', ומתחילה לחקות אותן הן בעישון סיגריות, והן בשתיית משקה חריף, עד שמזלזלות מאד מאד במדת הצניעות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תשמרי מנשים כאלו ותברחי מהן כמו שבורחים מאש שורף, ואת צריכה לדעת כי אשה צריכה מאד מאד לשמור על מדת הצניעות שרק בזכותה נגאל, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא רות פרשה ד' סימן י"א) אמר רבי אחא כל הנושא אשה כשרה כאילו קיים כל התורה כולה, מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר (תהלים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה" וגו', ולפיכך נכתבה "אשת חיל" מאל"ף ועד תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר (תהלים צ"ה ט') "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל", לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל, שזה סובב על הנשים, שבזכות הצניעות והתמימות שלהן הן נקראות "אשת חיל", השירה ששר שלמה המלך, והוא על סדר הא' ב', ומי שזוכה להתחתן עם אשה כשרה כזו שהיא צנועה ותמימה, כאילו קיים את כל התורה כולה, כי אשה שיש לה את התמימות והצניעות, זה החן והיופי שלה, והקדוש ברוך הוא מתפאר עמה, שזה כל השבח ששלמה המלך משבח את האשה (משלי ל"א) "אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" וכו' וכו'.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדירי בלבך את הדברים האלו ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חודש מבורך וחנוכה שמח

בעזה"י יום ד' לסדר ויגש ב' טבת זאת חנוכה ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

היום הזה זה זאת חנוכה ואמרו צדיקים שכל התיקונים שהתחילו בימי אלול, וראש השנה ויום הכיפורים, וחג הסוכות, והושענא רבה, ושמיני עצרת, ושמחת תורה, נגמרים היום הזה, ולכן דייקא ביום הזה יכולים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שרק רוצים, ולכן אני מאד מבקש אותך אל תהי בטלנית, תבקשי ממנו יתברך היום כל מה שאת צריכה, ובלבד שתקבלי על עצמך קבלות טובות, כי באופן לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, מוכרחים לקבל על עצמה כל מיני קבלות טובות, ועיקר הקבלות טובות של אשה היא מדת הצניעות, שזה הכתר והיהלום של בת ישראל שהולכת בצניעות ומתנהגת בצניעות, ואין לה שום שייכות אל שום עניני הפקירות ופריצות כלל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתקפידי מאד מאד שלא יראו את השערות שלך בחוץ שזה מאד מאד חמור, כמאמרם ז"ל (כתובות ע"ב.) אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש וכו', וזה דת יהודית וכו', ואשה שמפרה את זה מגיע לה גט ויוצאת בלא כתובה, ואפילו אשה שהולכת עם פאה, צריכה לשמור מאד מאד שהפאה תהיה פאה צנועה וכו', לא ארוכה כמו שידה וכו', ולא עם צמות וכו', שזה באמת לא צנוע, וראוי לבת ישראל להתרחק מזה, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי על דבר זה מאד מאד, ודעי לך שהסמ"ק מצוה נ"ז כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, ולכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים או צמודים או שקופים וכו' וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וישלח) על הפסוק (תהלים מ"ה) "כל כבודה בת מלך פנימה", אמר רבי יוסי כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית ראויה להנשא לכהן גדול ותעמיד כהנים גדולים, שנאמר "כל כבודה" וגו', אם תכבד עצמה בתוך הבית, "ממשבצות זהב לבושה", תנשא למי שכתוב בהן "ושבצת הכתונת שש", אמר רבי פנחס הכהן בר חמא בזמן שהיא צנועה בתוך הבית כשם שהמזבח מכפר כך היא מכפרת על ביתה, שנאמר (תהלים קכ"ח) "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך" ואין ירכתי אלא מזבח, שנאמר (ויקרא א') "ושחט אותו על ירך המזבח", דבר אחר "אשתך כגפן פוריה" אימתי היא "כגפן פוריה", בזמן שהיא "בירכתי ביתך", ואם עשתה כן, "בניך כשתילי זתים" תעמיד בנים נמשחין בשמן המשחה "סביב"; ואני מאד מאד מבקש אותך שתצייתי אותי בזה, כי עכשיו הדור מאד מאד פרוץ, ואשה שהולכת בצניעות דייקא בזכותה נגאל, ולכן אני מבקש ומתחנן אלייך, הקמתי קהילה ביזע ובדם, תראי שיקויים בהד' אמות שלנו מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ואז תהי הכי מאושרת בחייך, וכל זה את צריכה לקבל על עצמך היום דייקא זאת חנוכה ואז נכון לבך יהיה בטוח שהקדוש ברוך הוא ימחול לך על הכל, ותזכי לחתימה טובה.

המאחל לך חנוכה שמח

בעזה"י יום ה' לסדר ויגש ג' טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתחזקי במדת השמחה לשמוח עם הטוב שיש בך, ואף שאני יודע שעובר עליך כל מיני משברים וגלים וחלישות הדעת וכו', עם כל זאת גילה לנו רביז"ל שמוכרחים להתחזק בכל הכוחות, כי הנסיונות כל כך קשים לכל אחד ואחת מאתנו שאין עצה אחרת רק להתחזק, ועיקר ההתחזקות צריך להיות במדת הסבלנות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות סבלנית, כי את צריכה לדעת אשר עיקר השלימות של אשה הוא לקנות לעצמה מדת הסבלנות, שאין עוד מדה יותר יפה מזו, ואשרי האשה שקונה לעצמה את מדת הסבלנות שזה עיקר גדול בהחיים, וזה המתנה הכי יפה שאשה צריכה להגיע אל זה, כי החיים מלאים קשיים ונדמים כים הסוער וכו' וכו', ומי המצליח בחייו? זה רק הסבלן! ואמר החכם "אין דבר שמחסר מן הרעה כמו הסבל", כי הסבלן הוא המנצח בכל תחום, ואמר החכם "הסבל מעלה גדולה, והיא תחבולה למי שאין לו תחבולה", ולכן תראי להתאזר במדת הסבלנות הן לגבי ילדיך, והן לגבי בעלך, ואז תהי המוצלחת הכי גדולה בעולם, וזה עיקר גבורת הגיבור להתאזר במדת הסבלנות, וכך אמרו חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') איזהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר (משלי ט"ז) "טוב ארך אפים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר", רואים מפסוק זה שמדבר מסבלנות שזה עיקר הגבורה, שיכול לכבוש את יצרו של כעס, שלא יכעס יותר, כי הסבלן הוא המנצח תמיד, ולכן אני מאד מבקש אותך רק תהי שמחה ועליזה, וזה יביא לך אל מדת הסבלנות, שהיא המדה הכי יקרה בהחיים, כי ימינו כצל עובר וכו', וכל כך חבל לבלות את היום בעצבים ובצעקות על הילדים, ולהתעצבן על השכנות וכו' וכו', עדיף רק להיות בשמחה תמיד ולשמח את אחרים, ואז את עולמך תרגישי בחייך, ואף שאני יודע שזה עבודה הכי קשה לאדם, כי מרוב הצרות והיסורים והמרירות והדחקות שרק עובר עלינו וכו' וכו', קשה מאד להגיע לכל זה, עם כל זאת הזהירנו רביז"ל להכריח את עצמינו להיות רק בשמחה, ולהחדיר בנו אמונה פשוטה בו יתברך שהוא נמצא ואין בלעדו נמצא, ועל ידי זה נזכה לקנות לעצמינו מדת אריכות אפים, שהוא המדה היקרה של סבלנות.
נא ונא אני מאד מבקש אותך שתעשי למען הקדוש ברוך הוא ללכת בצניעות כמו שראוי לבת ישראל, תקפידי מאד ללכת עם כיסוי ראש שזה היופי והחן של אשה יהודית, ואפילו אם את הולכת עם פאה, תקפידי מאד מאד שהפאה תהיה פאה צנועה וכו', לא ארוכה כמו שידה וכו', ולא עם צמות וכו', שזה באמת לא צנוע, וראוי לבת ישראל להתרחק מזה, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי על דבר זה מאד מאד, ודעי לך שהסמ"ק (מצוה נ"ז) כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, וכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים מעל הברך, או בגדים צמודים, או שקופים וכו' וכו', שזה מגעיל מאד ומגרש את השכינה מסביבותיך וכו' וכו', ואשה שלא מקפידה על זה אזי היא מסובבת עם אלפים ורבבות קליפות ומשחיתים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תהי אשה צנועה כמו שראוי לבת ישראל, ועל ידי זה תמשיכי על עצמך חן וחסד, ולא יחסר לך שום דבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויגש ד' טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי רק שמחה ועליזה כל השבת, ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך כי עובר עליך מה שעובר צרות ויסורים ומרירות מבית ומבחוץ, עם כל זאת אם את רוצה להתפטר מהצרות, העצה היא רק להיות בשמחה בשבת, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת, והיום יש קיצורי הלכות בהלכות שבת, וגם תמונות מאד יפות ומעניינות לנשים ולילדים מה זה ל"ט מלאכות שאסור לעשות בשבת, וכן כל הפרטים והפרטי פרטים שיוצאים מהל"ט מלאכות, הכל יש היום ספרים בציורים שמביאים את כל הלכות שבת מה שמותר ומה שאסור קרוב להבנת האדם, כי ממחישים דרך התמונות הכל, וראוי שכל אשה שיהיה לה בבית ספר כזה שממחיש חי מה זה הל"ט מלאכות האסורות לעשות בשבת, ומה יוצא מהל"ט מלאכות כדי להקל הבנת הלכות שבת, ומי שיש לו בבית ספר כזה הוא אף פעם לא יבוא לידי חילול שבת.
תשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; ואל תשכחי שבעת הדלקת הנרות זה העת רצון הכי גדול להאשה, ואז היא יכולה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא כל מה שהיא רוצה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר ויחי ו' טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואף שנפלת כבר במקום שנפלת וכו', ונכשלת כבר במה שנכשלת וכו', עם כל זאת אמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות נותן טעם לפגם הלכה ב') מכל המקומות יכולין לחזור להשם יתברך על ידי האמת, דהיינו כשיודעין האמת לאמיתו וכל אחד מכיר את מקומו, כי עיקר הפגם הוא על ידי שקר, שזה בא מהיכלי התמורות, שממירין טוב ברע ורע בטוב, היינו שיש אשה שחושבת שהיא כבר חזרה בתשובה שלימה וכו', אבל עדיין היא לא שמה לב שהיא קלת דעת וכו', ובקלות יכולים לעבוד עליה וכו', ואחר כך היא רוצה שכר, שזה ממש 'עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחס', ובשביל זה עובר על כל אשה מה שעובר וכו', כי חושבת שחזרה כבר בתשובה, אבל לצערינו הרב יכולים להטעות את עצמה מאד מאד, כי כל זמן שמתחברים עם נשים קלות דעת שלא מקפידות בכלל על ענין צניעות, והן נשים שהולכות דווקא עם בגדים צמודים מאד וכו', שקופים וכו', צווארון פתוח וכו', ממש גועל נפש, ועל כולם עם פאה ארוכה למטה מהכתפיים שזה איסור חמור מאד ופריצות גדולה, וכן איפור באופן מאד משונה וכו', שלא מתאים לבת ישראל, ובפרט איפור בעינים שנקראים איפור עינים מעושן עם כל מיני צבעים וכו', שזה איסור חמור מאד מאד, ומלבד זאת יש בזה איסור חמור של חציצה לענין טבילה וכו', וכן נשים צעירות התחילו ללכת עם בגדים קצרים למעלה מהברך וכו', ואם מתחברים עם נשים כאלו, סימן שעדיין לא חזרו בתשובה בשום פנים ואופן, ואחר כך מתחיל לעבור עליהן מה שעובר וכו', יש להן טענות על הקדוש ברוך הוא וכו', אבל אם אשה היא מכרת את מקומה וחוזרת בתשובה באמת ומתחילה להסתכל שעדיין היא רחוקה לגמרי מהקדושה וכו', אזי היא אוחזת כבר באמת, כי כל זמן שאשה חושבת שהיא כבר בסדר, ומגיע לה כל השכר בעולם, זה הטעות הכי גדולה שלה, אבל כיון שאשה מכירה את מקומה ויודעת שהיא עדיין מחוברת אל נשים קלות דעת וכו', ועושה כל מיני פעולות שבעולם להתנתק מהן, אזי נכון לבה יהיה בטוח שהיא הולכת כבר בדרך האמת, ולכן אני מאד מבקש אותך שלא יהיה לך שום שייכות עם נשים שעדיין לא שומרות על הצניעות וכו', ואני מאד מאד רוצה שהקהילה הקדושה שלנו יהיה קהילה כזו שלא נצטרך להתבייש מאף אחד בעולם, כי תהלה לאל החסד מה שנעשה עכשיו בקהילתינו שאשה עוזרת להזולת, וכן עזר ליולדות, וכן בבית התבשיל – אהל אברהם, אין דבר כזה בכל העולם חסד שעושים אחת עם השניה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתעזרי לי שהקהילה שלנו תהיה קהילה שמורה הן בעניני צניעות, הן בעניני חסד.
והעיקר שבכל העיקרים אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה עצומה, כי אין עוד דבר שמרחיב את הדעת כמו שמחה, ולכן כל אשה ואשה מוכרחה להכריח את עצמה עם כל הכוחות להיות רק בשמחה עצומה, על אף שעובר עליה כל מיני משברים וגלים וכו', בבית מהבעל והילדים וכו', ומבחוץ משכנות וכו', וסתם נשים שאוהבות לרכל וכו', על ידי שתעשי כל הפעולות שבעולם להיות בשמחה, אזי יתפרדו כל פועלי אוון, לא תרגישי את כל אלו שמציקים לך, אדרבה תהי כל כך שמחה ועליזה, עד כדי כך שעוד תוכלי לחזק נשים אחרות, ובפרט בבית אשה צריכה לדעת שהיא נקראת 'עקרת הבית' כי היא עיקר הבית, ולכן אם היא רוצה שיהיה לה באמת שלום בית, עליה לעבוד הרבה על שמחה לשמח את בעלה, ואף שזה קשה להאשה מאד מאד, כי היא צריכה יותר את התשומת לב והתמיכה מבעלה וכו', עם כל זאת אשה חכמה שרוצה למנוע מחלוקת ומריבות בביתה, אין עצה אחרת אלא שהיא תיקח את המושכות בידיה וכו', והיא תהיה הבריה ותשמח את בעלה ואת הילדים וכו', כי בבית שיש שמחה יש שמה שלום ואהבה והרחבת הדעת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר ויחי ז' טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני שמח שנשות אנשי שלומינו מתאחדות יחד, ומקבלות על עצמן קבלות טובות הן בצניעות והן בשמחה והן בשלום בין אשה לרעותה, אשר דבר זה גורם נחת רוח גדול בשמים, ולכן תמשיכו לעזור אחת להשניה, והקדוש ברוך הוא ישפיע עליכן שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכן, כי מה שאדם עושה בזה העולם להזולת, על ידי זה מקבל חזרה מלמעלה, כמו שגילה המגיד ממעזריטש זי"ע על דברי התנא (אבות פרק ב') 'דע מה למעלה ממך' אם אתה רוצה לדעת מה קורה למעלה בעולמות העליונים, תסתכל על עצמך, כי כפי שאתה תתנהג, כן מתנהגים איתך למעלה, ולכן אני מאד מבקש אותך תראי להתחזק ולחזק אחת את השניה, ולא לזרוק את האשמה על הזולת שהיא חייבת וכו', או היא חייבת וכו', כי כולנו צריכים לחזור בתשובה שלימה, וכולנו צריכים לדעת שהעוון תלוי רק בנו ולא בהזולת וכו', ודייקא אם כל אחת תסתכל רק על עצמה, אז יהיה לנו עולם מתוקן מאד מאד.
אני מוכרח להגיד לך שעצבות זה אבי אבות הטומאה, ומביא את האדם לכל הצרות שבעולם, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד להתרחק מעצבות שזה עצת הס"מ להפיל את האדם בעצבות, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ט) צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת (ישעיה ס"ה) "ונחש עפר לחמו", עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר; ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ט) העצבות מפסיד הפרנסה; ולכן צריכים לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות עצבות סימן כ') מי שאין לו עצבות והוא תמיד בשמחה בוודאי יתנשא; ולכן ראי למסור את נפשך להיות בשמחה שזה יתן לך דעת ותתחילי ללכת רק בצניעות, ותשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים צמודים מאד וכו', שקופים וכו', צווארון פתוח וכו', ממש גועל נפש, ועל כולם עם פאה ארוכה למטה מהכתפיים שזה איסור חמור מאד ופריצות גדולה, וכן איפור באופן מאד משונה וכו', שלא מתאים לבת ישראל, ובפרט איפור בעינים שנקראים איפור עינים מעושן עם כל מיני צבעים וכו', שזה איסור חמור מאד מאד, ומלבד זאת יש בזה איסור חמור של חציצה לענין טבילה וכו', וכן נשים צעירות התחילו ללכת עם בגדים קצרים למעלה מהברך וכו', שזה מכניס באשה עצבות ומרירות ודכאון, בהתחלה היא חושבת שהיא נראית הכי יפה וכו', והכי נראית בעיני כולן וכו', אבל לבסוף היא נכנסת בדכאון ועצבות גדולה מאד מאד, ולא יודעת ממה זה, וכל זה מהקליפות שבראת מהפריצות וההפקירות שהיא הולכת, כי אשה כשהיא מכשילה גברים וכו', על ידי זה היא בוראת קליפות ומשחיתים ומזיקים וכו', שנכנס לה אחר כך מרירות ודכאון פנימי, ולכן תשמרי על זה מאד מאד.
וזכרי היטב מה שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן מ"א) לב נשבר ועצבות אינו ענין אחד כלל. כי לב נשבר הוא בלב, אבל עצבות הוא בא מן הטחול, ועצבות שהוא מהטחול היא סטרא אחרא והקדוש ברוך הוא שונא אותה, אבל לב נשבר היא חביב לפני השם יתברך, כי לב נשבר יקר מאד מאד בעיניו יתברך, והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום, אך אנשים כערככם יכולין לבוא מלב נשבר לעצבות, על כן צריכין לייחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר דהיינו להתבודד ולשבר לבו לפניו יתברך, אבל שאר כל היום כולו יהיה רק בשמחה, ועל זה הזהיר אותנו כמה פעמים. להתאמץ ולהתגבר שלא יהיה לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום, ועצבות כלל לא, ושאר כל היום יהיה בשמחה; היינו שאת צריכה לדעת בשעה שעובר עליך איזה משבר ואת נכנסת בלב נשבר וכו', אזי טוב מאד שתשפכי את לב רק אליו יתברך, וזה יעזור לך מאד מאד להתרחב בגשמיות וברוחניות, כי כשאשה מלאה שברון לב ועגמת נפש וכו' וכו', ואז דייקא באה אל הקדוש ברוך הוא לדבר אליו, ומספר לו מה מפריע לה, אז דייקא מתרחב לה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שהדיבורים האלו יכנסו בלבך ויעשו את הפעולות הנצרכות, ותעשי נחת רוח להקדוש ברוך הוא עם הצניעות שלך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר ויחי ח' טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להחזיק מעמד לא להשבר משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, והעיקר מה שאת צריכה להתחזק הוא בצניעות שזה הכתר של בת ישראל ללכת עם בגדים צנועים כראוי לבת ישראל, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתעשי למען הקדוש ברוך הוא ללכת בצניעות כמו שראוי לבתו של הקדוש ברוך הוא, תקפידי מאד ללכת עם כיסוי ראש שזה היופי והחן של אשה יהודית, ואפילו אם את הולכת עם פאה, תקפידי מאד מאד שהפאה תהיה פאה צנועה וכו', לא ארוכה כמו שידה וכו', ולא עם צמות וכו', שזה באמת לא צנוע, וראוי לבת ישראל להתרחק מזה, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי על דבר זה מאד מאד, ודעי לך שהסמ"ק (מצוה נ"ז) כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, וכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים מעל הברך, או בגדים צמודים, או שקופים וכו' וכו', שזה מגעיל מאד ומגרש את השכינה מסביבותיך וכו' וכו', ואשה שלא מקפידה על זה אזי היא מסובבת עם אלפים ורבבות קליפות ומשחיתים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תהי אשה צנועה כמו שראוי לבת ישראל, ועל ידי זה תמשיכי על עצמך חן וחסד, ולא יחסר לך שום דבר, וכן לשמור לא לעשות שטויות בעניני איפור וכו', כגון איפור בעינים שנקראים איפור עינים מעושן עם כל מיני צבעים וכו', שזה איסור חמור מאד מאד, ומלבד זאת יש בזה איסור חמור של חציצה לענין טבילה וכו'.
את צריכה לדעת שאשה צריכה מאד מאד לשמור על מדת הצניעות שרק בזכותה נגאל, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא רות פרשה ד' סימן י"א) אמר רבי אחא כל הנושא אשה כשרה כאילו קיים כל התורה כולה, מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר (תהלים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה" וגו', ולפיכך נכתבה "אשת חיל" מאל"ף ועד תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר (תהלים צ"ה ט') "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל", לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל, שזה סובב על הנשים, שבזכות הצניעות והתמימות שלהן הן נקראות "אשת חיל", השירה ששר שלמה המלך, והוא על סדר הא' ב', ומי שזוכה להתחתן עם אשה כשרה כזו שהיא צנועה ותמימה, כאילו קיים את כל התורה כולה, כי אשה שיש לה את התמימות והצניעות, זה החן והיופי שלה, והקדוש ברוך הוא מתפאר עמה, שזה כל השבח ששלמה המלך משבח את האשה (משלי ל"א) "אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" וכו' וכו', ואת לא יודעת את הכוחות שיש לך, כי אשה יש לה כוחות בלתי מוגבלות, עד כדי כך שמצינו שלא זכו עם ישראל להחזיק מעמד בגלות מצרים אלא על ידי הנשים, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה י"א:) בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים, בשעה שהולכות לשאוב מים הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופתות שתי קדירות אחת של חמין ואחת של דגים ומוליכות אצל בעליהן לשדה, ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים; כי לאשה יש לה כוחות הנפש בלתי מוגבלות, והיא יכולה להפוך את בעלה בקלות מאד אם רק תדע איך להתנהג עמו, וכן אמרו חכמינו הקדושים (מדרש אגדה הובא ברש"י שמות ל"ח ח') במראות הצובאות בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן והיה מואס משה בהן מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקדוש ברוך הוא קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממך ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות שם, שנאמר (שיר השירים ח') "תחת התפוח עוררתיך" הרי שלך לפניך שרק בזכות זה נגאלו עם ישראל ממצרים שהנשים קירבו ושימחו את בעליהן, ואם היו הנשים יודעות את הכח שיש בידיהן, אזי אף פעם לא היו באים לידי מחלוקת ומריבות, אלא היה השלום והאהבה והבנה הדדית מצויה ביניהם, כי לנשים יש כוחות הרבה יותר מגברים, אבל הכל תלוי כפי הצניעות שיש בבת ישראל, אשרי האשה שמכניסה את הדיבורים האלו בתוך לבה, ואז טוב לה כל הימים.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר ויחי ט' טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

היום בלילה זה ההילולא של מוהרנ"ת ז"ל, וראוי לנו לשמוח מאד מאד שאנחנו יודעים מרבי אמת כזה ומתלמיד כזה, שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, מה היינו עושים בלעדיהם? ולכן אנחנו צריכים מאד מאד לשמוח ולא להשבר משום דבר.
אני מוכרח להגיד לך שמוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו וכן את הבת יחידה שלו חנה צירל ע"ה מה זה היופי של בת ישראל? מה זה הצניעות? על אף שמוהרנ"ת ז"ל מסר את נפשו לגלות ולפרסם לכולם את אור רביז"ל, לחזק ולעודד ולשמח את כל הנשמות השבורות והרצוצות והנפולות וכו' וכו', היה לו גם זמן לדבר עם אשתו ועם הבת יחידה שלו ולימד אותן איך אשה יהודית צריכה ללכת בצניעות, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך אני רוצה לטהר את הקהילה שלנו שלא ימצא שום אשה שהולכת עם בגדים צמודים ושקופים וקצרים וכו' וכו', ואפילו אלו שהולכות עם פאה שיהיה פאה צנועה, לא פאה מפוזרת וארוכה כמו שידה וכו', וכן האיפור שיהיה עם טעם יהודי לא כמו גויות וכו' וכו', ועל כולם שיעשו חסד אחת עם השניה, שזה מאד מאד חשוב שהקהילה שלנו תהיה בנויה רק על חסד, אשה תעזור לרעותה, ואני רוצה שיהיה כל מיני גמ"חים אצלינו להרבות במדת החסד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; והחסד הכי גדול בקהילה שאשה לא תדבר על זולתה וכו', ולא תחקור על עבירות וכו', ועל מעשים רעים וכו', של הזולת, רק תחטט בעצמה וכו', מה יש לה עדיין לתקן? עדיף לתקן את עצמה קודם לפני שמתקנים את הזולת, וכך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא ט"ו:) טול קיסם מבין שיניך, אומר לו טול קורה מבין עיניך, היינו זה שרוצה לשפוט אותי אני שופט אותו, אתה אומר לי שאני יוציא את הקיסם מבין השינים שלי וכו', אני אומר תיקח את הקורה מבין העינים שלך וכו', זאת אומרת אף פעם שלא יחטטו בחטאי הזולת, ואם נדאג רק לתקן את עצמינו נהיה הכי מאושרים בחיינו.
אני מאד מבקש אותך תכניסי את הדיבורים האלו בתוך לבך, ומהיום והלאה תתקני קודם את עצמך לפני שאת אומרת מוסר ותוכחה להזולת, ואז תהי האשה הכשרה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר ויחי עשרה בטבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז במדת הצניעות, שזה היופי של בת ישראל, ואחד מעיקרי הצניעות שאשה צריכה מאד מאד לשמור לא לדבר עם גבר זר, ומכל שכן לא להתייחד איתו שזה איסור חמור מאד מאד, אשר רוב הפוסקים אומרים שהוא איסור מדאורייתא, ואחרים אומרים שהוא רק מדרבנן, אבל יחוד אשה בין גברים זה בוודאי חמור מאד מאד, כי בקלות יכולים להכשל בעוונות חמורים מאד מאד, וכן אמרו (עבודה זרה ל"ו:) שאין אחד מתייחד עם כל עריות שבתורה כי אשת איש אסור להתייחד עם גברים שהוא דאורייתא וכו', ואתא דוד וגזר אפילו אייחוד דפנויה, שזה גם כן אסור. וזה לא חומרא אלא איסור חמור מאד מאד שסופו רע, ורואים שהיום נשים מאד מזלזלים בזה, ובפרט בעלות תשובה וכו', שהיו רגילות עד עכשיו להתערב בין גברים וכו', ולצחוק ולשחוק איתם וכו', ושוכחות שעכשיו חזרתן בתשובה נגמר כל העידן הזה וכו', וצניעות של אשה זה מהיסודות של היהדות, ואסור להקל בזה בשום פנים ואופן.
וזכרי היטב מה שאמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה ח' סימן ט') על הפסוק (תהילים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך", היינו "אשתך כגפן פוריה" מתי? כשהיא "בירכתי ביתך" בזמן שהיא נוהגת בעצמה דת יהודית שהיא צנועה, זוכה שיוצאין ממנה בנים בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי מעשים טובים, הדא הוא דכתיב "בניך כשתילי זיתים" מה הזית הזה זיתים לאכילה, זיתים ליבש, וזיתים לשמן, ושמנו דולק מכל השמנים, ואין עליו נושרין לא בימות החמה, ולא בימות הגשמים, כך באות בנות ישראל מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי משא ומתן, מהן חכמים, מהם נבונים, ומהם יודעי דבר בעתו, ויש להם זרע קיים לעולם, "סביב לשולחנך" שלבניך יעמוד זכותך שמשלחנך יזכו בניך למעלות גדולות; הרי שלך לפניך מה זה כשאשה הולכת בצניעות ושומרת מאד מאד שלא יראו את שערות ראשה, שזה עוון חמור מאד מאד ללכת בגילוי שער, כי על ידי זה היא עוברת על דת יהודית, והיא צריכה מאד מאד לשמור על זה שלא יראו את שערות ראשה, ואשרי האשה שמקפידה על זה שאז נכון לבה יהיה בטוח שיהיה לה ילדים בעלי יראה וחן ובעלי תורה, ויהיה הברכה מצויה בתוך הבית, כי הזוהר מקלל את הבית ששם מסתובבת אשה בגילוי שער, (עיין זוהר נשא קכ"ה), ולהיפך כל הברכות בבית בא כשהאשה שומרת שאף פעם לא יראו קורות ביתה את שערות ראשה, ואסור להקל בזה, כי כל המיקל בזה מיקל בחייו.
אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתחדירי בעצמך את הדיבורים האלו, ויאיר עליך מלך הכבוד בעצמו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר ויחי י"א טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

ראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות כל השבת בשמחה, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת, ואת צריכה לדעת שגם אשה מחוייבת לאכול את השלוש סעודות בשבת, שזה דבר גדול מאד מאד, כמאמרם ז"ל (שבת קי"ז:) על הפסוק (שמות ט"ז כ"ה) "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום להוי"ה היום לא תמצאהו בשדה", יען שכתוב שלוש פעמים היום, אזי מחוייבים לאכול בשבת שלוש סעודות, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת קי"ח) כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנום, וממלחמת גוג ומגוג, שהשלוש פורעניות האלו עוברים על כל אחד ואחד מאתנו כל יום ויום, ועל ידי שנקפיד לאכול את השלוש סעודות בשבת נתפטר מהפורעניות האלו, ואת צריכה לראות לשמח את בעלך כל השבת, וכן לשמח את הילדים, ובכלל טוב מאד שבבית ישרה אוירה של שמחה כל יום השבת, כי עיקר העשירות בא לאדם רק בזכות שבת, כמו שסיפרו לנו חכמינו הקדושים (שבת קי"ט.) על הפסוק (דברים י"ד כ"ב) "עשר תעשר" עשר בשביל שתתעשר, במה הן זוכין לזה? בשביל שמכבדין את השבת, דאמר רבי חייא בר אבא פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא, והביאו לפניו שולחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם, ושש עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו, וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים, וכשמניחים אותו אומרים (תהלים כ"ד) "להוי"ה הארץ ומלואה" וגו', וכשמסלקין אותו אומרים (תהלים קט"ו ט"ו) "השמים שמים להוי"ה והארץ נתן לבני אדם", אמרתי לו בני במה זכית לכך? אמר לי קצב הייתי, ומכל בהמה שהיתה נאה אמרתי זו תהא לשבת, אמרתי לו אשריך שזכית וברוך המקום שזיכך לכך; ולכן ראי גם את לשמוח כל השבת, ואם תזכי לומר בשבת את "יום תהלים" של שבת אין למעלה מזה, כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ג) תהלים מסוגל לתשובה, ולמצוא את השער להכנס אל השורש שלו, ולכן אשרי האשה שזוכה לומר בכל שבת את היום תהלים השייך לשבת, ואז תמשיך על עצמה שפע ברכה והצלחה.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר שמות י"ג טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ותמיד תזכרי שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך וכו', ולכן ראוי לך להתבייש לפניו יתברך לא ללכת בבגדי פריצות וכו', בגדים צמודים וקצרים וכו' וכו', וכן הפאה שלא תהיה יותר ארוכה מהכתפיים וכו', כי כל זה נקרא פריצות והפקירות וכו', שראוי לכל בת ישראל להתרחק מזה, ועל גילוי שער אני כבר לא מדבר שזה עוון חמור מאד מאד, וחכמינו הקדושים אמרו (כתובות ע"ב.) אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש וכו', וזה דת יהודית וכו', ואשה שמפרה את זה מגיע לה גט ויוצאת בלא כתובה, ולכן צריכים מאד מאד להקפיד על דבר זה, כי הזוהר הקדוש (נשא קכ"ה) מקלל את האשה והבית איפה שרואים את שערות האשה בחוץ, ואל תסתכלי שיש נשים קלות דעת שלא מקפידים על זה וכו', הן סתם חצופות ומתנהגים נגד ההלכה, ולא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח להן.
מה אומר לך הקמתי קהילה קדושה במסירות נפש וביזע ובדם וכו', ולכן תראי שיקויים בהד' אמות שלנו מה שכתוב (דברים כ"ג) "כי הוי"ה אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", את צריכה לזכור שהקהילה שלנו היא קהילה קדושה, קודש הקדשים, חממה של אמונה, יסוד של חסד, והס"מ רוצה רק להכניס בנו הפקירות וכו', ופריצות וכו', ולכן אני מאד מתחנן אליך חוסי וחמלי עלי, כי כל הבריאות שלי תלוי בזה, שיהיה צניעות וחסד בקהילתינו, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתקיימי את רצוני, ותהי הכי מאושרת בחייך, ותעזרי לי לבנות את הקהילה שיהיה כח המושך לעוד מאות ואלפי נשים צנועות שיבואו לגור ביבנאל עיר ברסלב, שנקרא על שם רביז"ל, והיה רצונו מאד שגם הנשים תהיו חסידות, והקדוש ברוך הוא עזר לך שזכית כבר להיות אצל ציון רביז"ל פעם וכו', או כמה פעמים וכו', ראוי לך לשמוח מאד מאד, אבל את צריכה לציית את רביז"ל עם הכל, בפרט בעניני צניעות שזה יסוד היסודות של קדושת האשה, ואנחנו צריכים מאד מאד לשמור שלא יכנס בינינו נשים פרוצות וכו', ומופקרות וכו', ואני ישרש את זה לגמרי מתוכינו, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות בנים סימן ט') צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים; וכן אמר (ספר המדות אות ממון סימן ס"ד) הצניעות מסוגל לעשירות; ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתשתדלי שבהד' אמות שלנו יהיה רק צניעות וקדושה, ובפרט עכשיו שנכנסים ימי שובבי"ם, כי אלו הארבעים יום שקוראים את הפרשיות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים, הם נקראים ימי תשובה שיכולים לתקן את כל מה שקלקלו כל השנים וכו'.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר שמות י"ד טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתתתזקי רק להיות בשמחה עצומה, והקדוש ברוך הוא ימשיך עליך ברכה והצלחה בזכות השמחה, ובפרט בעת שאת מתפללת ומתבודדות עמו יתברך, אז תהי בשמחה עצומה, כי אין עוד שמחה כמו שבר ישראל בא אליו יתברך מכל צרותיו וכו' וכו', ושופך את לבו לפניו יתברך, שדבר זה עושה רעש גדול בשמים, וכך אמרו חכמינו הקדושים (מדרש תהילים מזמור ק') על הפסוק (תהלים ק') "עבדו את הוי"ה בשמחה", וכתוב אחד אומר (תהלים ב' י"א) "עבדו את הוי"ה ביראה", אמר רבי איבו בשעה שאתה עומד ומתפלל יהא לבך שמח כי לאלקים עליון אתה עובד; הרי שלך לפניך כשאפילו אדם מתפלל להקדוש ברוך הוא שזה בחינת יראה, כי סוף כל סוף כשעומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צריך ליפול על האדם יראה, עם כל זאת העיקר הוא שמחה בעת התפלה, כי מתפלל לאלקים עליון, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות תפלה סימן ע') על ידי שמחה תבוא תפלתך בהיכל מלך; ואמר (שם סימן פ"א) תפלה שהיא בשמחה היא עריבה ומתוקה להשם יתברך.
נא ונא הרגילי את עצמך את כל מה שאת צריכה לבקש רק ממנו יתברך, כי רק הוא יכול לעזור לך, ואל תחיי באשליות כאילו ישועתך תלוי באיזה בן אדם וכו', רק הס"מ מחליש את האדם מכניס בו עצבות ומרירות ונופל עליו כבידות גדול מאד, עד שקשה לו להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, וכבר סיפר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן רל"ב) גיבור אחד חגר מתניו לכבוש חומה חזקה. ואחר כך כשבא אל השער, היה ארוג על השער מטוה מקורי עכביש שסתם השער. וכי יש שטות מזה שיהיה חוזר ממלחמתו מחמת הסתימה של הקורי עכביש?! (והנמשל מובן), ואחר כך אמר רביז"ל: העיקר הוא הדיבור. שעל ידי הדיבור יכולין לכבוש הכל ולנצח כל המלחמות. ואמר: אף על פי שיכולין להתבודד במחשבה, אבל העיקר הוא הדיבור. ומבואר הנמשל ממילא לענין מה שקשה על האדם לדבר לפני השם יתברך או לפני הצדיקים האמתיים מה שבלבו. וכל זה מחמת בושה וכבדות שלו שאין לו עזות דקדושה, בודאי הוא שטות גדול. כי הלא הוא רוצה לכבוש בדיבורו מלחמה חזקה שהוא מלחמת היצר, ועכשיו כשהוא סמוך לדבר, ולכבוש ולשבר חומות ולפתוח שערים על ידי הדיבור, ובשביל מניעה קלה מחלישות דעתו וכיוצא, ימנע חס ושלום מלדבר?! כי הלא המניעה הזאת נחשבת לסתימה של קורי עכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדיבורו, ולכן חזקי ואמצי מאד לא לפחד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אשר הוא מחכה ומצפה שתשפכי את שברון לבך לפניו יתברך, וכן תהי עקשנית לגבי הצדיק ולדבר עמו ולעזור לו בכל מה שהוא צריך, כי זה חלקך לנצח, וכבר אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קנ"א) ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק; וכן (שם סימן קנ"ב) עיקר שלימות הנפש תלוי בקרבת הצדיקים; והס"מ עושה כל מה שביכולתו להכפיש את שם הצדיק, ואמר רביז"ל (שם סימן קס"ג) הנואפים לרוב הם מתנגדים לצדיקים; ולכן צריכים לאזור מותניו ולא לפחד וכן לדבר להצדיק ולבקש ממנו כל מה שצריכים, ואמר רביז"ל (שם סימן ק"ז) לפעמים על ידי נחת רוח ומעט שעושים לצדיק על ידי זה זוכים לעולם הבא.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר שמות ט"ו טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך להתחזק, ואל תהיי שבורה מכל מה שעובר עליך, כי החיים לא קלים לאף אחד, כל אחד יש לו את הניסיונות הקשים והמרים שלו, ולכן אני מאד מבקש אותך תתחזקי באמונה פשוטה בו יתברך ותדעי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט ודבר גדול ודבר קטן לא מתנהג לבד אלא בהשגחתו הפרטית, ולכן תחזיקי מעמד לא להישבר מכל הניסיונות הקשים והמרים שעוברים עליך.
חזקי מאד להיות בשמחה אף שאני יודע שקשה לך להיות בשמחה מרוב התסכול שעובר עליך, אבל בכל זאת יש לנו רבי גדול שהוא הזהירנו מאד מאד להיות בשמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה לא סתם עצה שרביז"ל נותן לנו שנהיה בשמחה אלא הוא אומר שזה המצווה הכי גדולה שבו תלוי כל המצוות, רק להיות בשמחה, למה? כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצווה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלוקיו, בזה שאישה שמחה עם המצוות שלה, עם היהדות שלה עם החזרה בתשובה שלה וכו' וכו', בזה היא מגלה את טוהר לבבה, ולכן אני מאד מבקש אותך תהיי שמחה היום, אל תידחי את השמחה למחר, חכמינו הקדושים אמרו (תנחומא שימיני) אין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר, ולכן תעשי כל מה שביכולתך להיות שמחה היום היום היום דייקא, כי הנה היום יעבור לך ואם תהיה ממורמרת ומדוכאת מאיזה סיבה שרק תהיה וכו', וזה לא יעזור לך וכו', אזי למה לך להיות בעצבות ובמרירות ובדכאון? תצייתי את הרבי שלנו, את הצדיק שלנו ולא תתחרטי.
כל פעם שמשהו כואב לך וכו', או משהו מציק לך וכו' תרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, הקדוש ברוך הוא אב הרחמן שומע תפילת כל פה, ובוודאי שומע גם את התפילות שלך, ואפילו שרק יהיה תפילה קצרה מאד, אצל הקדוש ברוך הוא זה מאד מאד חשוב כל דיבור כל תחינה כל בקשה שרק מבקשים ממנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר שמות י"ז טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה ואף שאני יודע שזה מאד מאד קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת תראי מה שעובר עלי וכו', ואף על פי כן אני מתחזק ומחזק אחרים, ואני יודע שזה לא קל אבל מי שמוסר את נפשו עובר השמחה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע רוחני ושפע גשמי, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות שמחה ועליזה.
נא ונא תראי לזכור את החסדים שעשה עמך הצדיק, ולכן תראי לפרסם את הצדיק, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות שמחה סימן י"ז) מי שפרסם את הצדיק זוכה לשמחה וזכרי היטב את כל הטובות שהצדיק עשה לך, ותשמרי מאד מאד מאלו הכלבים הנובחים המדברים נגד הצדיק, וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות אות צדיק סימן קנ"ה) הדיבורים שדוברים על הצדיק לסוף שדבריהם נהפך עליהם ונופלים למשכב ורואים שכל אלו שמצערים את הצדיק לסוף מקבלים עונש כזה שלא חלמו, ולכן אשרי מי ששומר על הצדיק שלא יצא עליו שם רע, ואשרי ואשרי מי שלא גונב את הצדיק שאחר כך ישלם בנפשות רחמנא ליצלן.
נא ונא תתחזקי ותעשי חסד עם הזולת ועיקר החסד הוא לחזק לעודד ולשמח עוד אישה שאין עוד חסד יותר גדול מזה, כי יש כל כך הרבה נשים מוכות שעובר עליהם משברים וגלים ובזה שמחזקים ומעודדים ומשמחים אותם מצילים אותם פשוט ממות לחיים, ולכן אין עוד מצווה יותר גדולה כמו לחזק ולעודד ולשמח נשים מוכות ושבורות, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמשיכי במצווה הקדושה הזאת רק לחזק את אחרות שאין עוד דבר יותר חשוב מזה.
אני מוכרח להגיד לך בזה שקיבלת על עצמך קבלה חזקה, אז ברוך הוא ברוך שמו יש לאישתי רפואה ונתעוררה וכו', ולכן תמשיכי לקבל על עצמך קבלות טובות, ותראי שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר שמות י"ח טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שהיום לפני הדלקת נרות שתשפכי את נפשך לפניו יתברך, כי זה העת רצון הכי גדול לאישה, והתפילות והדמעות שהיא שופכת לפניו יתברך זה מאד מאד מרוצה ומקובל בשמים, ולכן אל תהיי בטלנית יש לך מצווה נדירה שמסרו זאת רק לאישה, ולכן תנצלי את זה ותבקשי ממנו יתברך בעת הדלקת הנרות כל מה שאת צריכה, ובפרט על הצלחת הבעל ועל הצלחת הילדים תשפכי דמעות כמים.
נא ונא תהיי רגועה כל השבת ותשמרי מכעס שזה עוקר את האדם משורשו, תעשי כל מיני פעולות שבעולם להיות רגועה וסבלנית לא לצעוק ולצרוח וכו', ולא להתפרץ וכו', ואף שאני יודע שעובר עליך מה שעובר, עם כל זאת חזקי ואמצי מאד מאד להיות רק בשמחה כל השבת, ותשתדלי שיהיה רוגע בתוך הבית ושיהיה לך אנפין נהורין פנים שמחות כל השבת, ואז תתענגי מזיו שכינת עוזו יתברך.
נא ונא תשתדלי בשבת קודש לומר "יום תהילים" יום השבת ואת לא יכולה לתאר מה זה כשאישה אומרת "יום תהילים", הלוואי שהיית אומרת כל יום את ה"יום תהילים", כי התהילים נחלק לשבעת ימי השבוע, אשרי האישה שזוכה להגיד בכל יום "יום תהילים", אבל על כל פנים בשבת לומר את היום תהילים של שבת שזה הדבר הכי גדול וממשיך על האדם כל מיני ישועות, ולכן תראי לקיים את זה ותראי איך שכל החיים שלך ישתנו לטובה.
ראי להתחבר עם נשות אנשי שלומינו ולחזק אחת את השניה אשר זה הצדקה הכי גדולה, במקום לפטפט דברים בטלים ומבוטלים עדיף לדבר דיבורי התחזקות לחזק עוד אישה, כי עובר על כל אישה ואישה בלי יוצא מן הכלל מה שעובר, ולכן אשרי האישה שזוכה לחזק נשים אחרות, זה לא מספיק שאת תהיי חזקה יותר טוב שתחזקי גם נשים אחרות, ובזה שתחזקי נשים אחרות תהיי גם את מחוזקת, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קפ"ד) כשמחזקים את אחרים על ידי זה מתחזקים בעצמם, ולכן תעשי לעצמך חוק לעזור לשכנות לחזק לעודד ולשמח אותם וזה המצווה הכי גדולה, ובמקום לפטפט דברים בטלים מאחת על השניה וכו' וכו', כדאי יותר לחזק לעודד ולשמח עוד נשמות ישראל.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ' טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

תעשי כל מה שבידך רק להיות בשמחה ולא לפחד משום דבר ותתחזקי במידת הבטחון, כי כך אמר רביז"ל (ספר המידות אות בטחון סימן ז') מי שבוטח בהשם יתברך הקדוש ברוך הוא מצילו מכל הצרות ובפרט מהריגה, יש כל כך הרבה אסונות בעולם וכו', כל כך הרבה תאונות דרכים וכו', כל מיני משחיתים ומחבלים וכו' וכו', רביז"ל אמר על ידי שמתחזקים במידת הבטחון לבטוח בו יתברך על ידי זה לא צריך לפחד מהריגה, ולכן אני מאד מבקש אותך תבטחי רק בהקדוש ברוך הוא ותצייתי אותי מה שאני מבקש ממך, כי כך אמר החכם מכל האדם, (משלי י"ט) שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך, רביז"ל הזהירנו מאד מאד לדבר אל הקדוש ברוך הוא כל מה שמעיק ומציק לך שהוא שומע תפילת כל פה, וזה דבר כל כך קל, את רק צריכה לפתוח את הפה שלך ולדבר עמו יתברך ובזה את מתקשרת בעולמות העליונים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך שתהיי חזקה מאד בדבר זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא כאשר מדברים עם חברה טובה וכו' וכו', ואי אפשר להסביר את גודל העניין הזה, כי כל אחד עובר בחיים שלו משברים וגלים ואין לו למי לספר את זה, אבל אם מדברים עם הקדוש ברוך הוא על ידי זה בא הישועה, כמו שאמר רביז"ל (ספר המידות אות ישועה סימן ג') על ידי התבודדות בא ישועה, ולכן זאת עשי תדברי אל הקדוש ברוך הוא ותספרי לו כל מה שמעיק ומציק לך ותראי איך שהחיים שלך ישתנו לגמרי לטובה.
נא ונא תתחזקי באמונת חכמים שזה יסוד היהדות ורביז"ל אמר (ספר המידות אות צדיק סימן קצ"ג) הקדוש ברוך הוא מוחל עוונות ישראל בשביל הצדיקים, לכן עלינו לשמוח מאד מאד שאנחנו זוכים לדעת מרבי אמת כזה רבי נורא ונפלא כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו שאנחנו נמצאים בקהילה קדושה כזאת "היכל הקדוש" שבונה הצדיק, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה היכל הקודש ואשרי מי שנמצא בתוך ההיכל הזה שהוא חממה של אמונה.
הקדוש ברוך הוא יעזור שהדיבורים האלו שאני כותב בדם לבבי ולא בדיו יכנס בלבך, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר וארא כ"א טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מצטער להגיד לך שהוצרכתי תיכף ומיד לנסוע חזרה ואף שהיה לי עוד המון עבודה בקהילתנו הקדושה שהיא חממה של אמונה אבל אישתי תחי' נמצאת במצב מאד מאד קשה ובמצבים האלו אני מוכרח להיות על ידה ולכן עם כל הנשים הסליחה.
נא ונא תעשו כל מה שביכולתכם להתחזק יחד ולעקור ממכם את הלשון הרע והרכילות והליצנות, כי הס"מ עובד שעות נוספות לגרום פירודים בין נשמות ישראל ובפרט בקהילתנו הקדושה שבכל פעם צץ לו רשע אחר עושה נזקים ועלינו להתחזק רק להיות בשמחה ולהחזיק את עצמנו ביחד ואישה תעזור לרעותה.
אני מאד מבקש אותך תתחזקי בעניין שיחה בינו לבין קונו, תזכרי שאין לך איפה לברוח אלא רק אל הקדוש ברוך הוא, כי רק אצלו יתברך זה הבית מנוס היחידי בשבילך, ולכן תחזיקי מעמד ולא להישבר משום דבר, כי תראי ותתבונני איך שאני מתחזק במצבים הכי קשים שאני עובר עכשיו ברוחניות ובגשמיות וכו' וכו', רק על ידי הקדמות שקיבלתי מרביז"ל, שצריכים להתחזק ולהחזיק מעמד על אף שעובר מה שעובר.
אני מאד מבקש אותך שתראי להתפלל עובר אישתי תחי', שיהיה לה רפואה שלימה, כי בפירוש גילו לנו חכמינו הקדושים (ברכות י') אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, תמיד תפילה מועלת אפילו שכל הרופאים מייאשים וכו' וכו', עם כל זאת גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אשר אין שום יאוש בעולם כלל, אסור להתייאש כל זמן שיכולים להתפלל אל הקדוש ברוך הוא ולהשתמש בחרב התפילה זהו זה.
אפילו שקם גנב נואף רוצח וכו', אסור להתבלבל משום דבר, וזכרי היטב מי שגונב וגוזל ועושה עוול לזולת הקדוש ברוך הוא ינקום בו נקמה כזאת שהוא לא חלם, ולכן אשרי מי שאין לו שום שייכות עם אנשים בני בלייעל שאין להם שום טיפת רחמנות לזולת, אין להם שום רגש לזולת, אלו בוודאי אין להם נשמה יהודית, כי יהודי הוא מלא רחמים לרחם על הזולת, ולכן כל מי שמתאכזר על הזולת בידוע שאינו יהודי טהור וכו', באיזה מקום המשפחות למעלה למעלה התערבבו עם גויים ויש לו גיד של גוי, ולכן אשרי האישה שקונה לעצמה את מידת הרחמנות, ותמיד מרחמת על הזולת.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר וארא כ"ב טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל … תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשמחה ולא להיות שבורה משום דבר, ואני מאד מאד מבקש אותך שתתחזקי יותר ויותר בעניני צניעות, כי זה המשמר שלנו ששומר את נשות ישראל מכל מיני מחלות וחלאים רעים, ואני תולה את מחלת אשתי תחי' מפני שלא עוררתי אותך יותר ויותר בעניני צניעות, ולכן אני מאד מבקש אותך לקבל על עצמך להתחזק בצניעות, ותעשי למען הקדוש ברוך הוא ללכת בצניעות כמו שראוי לבת ישראל, תקפידי מאד ללכת עם כיסוי ראש שזה היופי והחן של אשה יהודית, ואפילו אם את הולכת עם פאה, תקפידי מאד מאד שהפאה תהיה פאה צנועה וכו', לא ארוכה כמו שידה וכו', ולא עם צמות וכו', שזה באמת לא צנוע, וראוי לבת ישראל להתרחק מזה, ואני מאד מבקש אותך שתשמרי על דבר זה מאד מאד, ודעי לך שהסמ"ק (מצוה נ"ז) כותב שהצניעות בהאשה היא מצוה דאורייתא, וזה לא רק חומרא, וכן תשמרי מאד מאד לא ללכת עם בגדים קצרים מעל הברך, או בגדים צמודים, או שקופים וכו' וכו', שזה מגעיל מאד ומגרש את השכינה מסביבותיך וכו' וכו', ואשה שלא מקפידה על זה אזי היא מסובבת עם אלפים ורבבות קליפות ומשחיתים וכו', ולכן אני מאד מבקש אותך תהי אשה צנועה כמו שראוי לבת ישראל, ועל ידי זה תמשיכי על עצמך חן וחסד, ולא יחסר לך שום דבר.
זכרי היטב אשר אשה צריכה מאד מאד לשמור על מדת הצניעות שרק בזכותה נגאל, כמאמרם ז"ל (מדרש זוטא רות פרשה ד' סימן י"א) אמר רבי אחא כל הנושא אשה כשרה כאילו קיים כל התורה כולה, מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר (תהלים קכ"ח ג') "אשתך כגפן פוריה" וגו', ולפיכך נכתבה "אשת חיל" מאל"ף ועד תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר (תהלים צ"ה ט') "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל", לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל, שזה סובב על הנשים, שבזכות הצניעות והתמימות שלהן הן נקראות "אשת חיל", השירה ששר שלמה המלך, והוא על סדר הא' ב', ומי שזוכה להתחתן עם אשה כשרה כזו שהיא צנועה ותמימה, כאילו קיים את כל התורה כולה, כי אשה שיש לה את התמימות והצניעות, זה החן והיופי שלה, והקדוש ברוך הוא מתפאר עמה, שזה כל השבח ששלמה המלך משבח את האשה (משלי ל"א) "אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" וכו' וכו'.
אני מאד מודה לך על כל קבלה טובה שאת מקבלת על עצמך למען זכות אשתי תחי', ואסור להתייאש בשום פנים ואופן כי גדול אדונינו ורב להושיע, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות י.) אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ד' לסדר וארא כ"ג טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואפילו שעובר עליך עכשיו מה שעובר צרות ויסורים מרירות ומכאובים, תשתדלי לראות איך שאני מתחזק אחר צרות ויסורים שאני סובל מבית ומבחוץ, ובוטח רק בו יתברך, ולכן גם את תראי להתחזק בכל מה שעובר עליך, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שוחר טוב תהלים כ') אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגעת צרה לישראל ומבקשין אותי והן משתפין בכבודי, כבודי עמהן באותה שעה אני עונה אותן; רואים כשאדם בא להצרה הכי גדולה בהחיים שלו, ועם כל זאת אם הוא מחזיק מעמד הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותו, וכן אמרו (שם) כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם שהצרות מכסות אתכן, באותה שעה אתן נגאלים, ולכן תראי להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליכם, ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אתכם, עוברים על כל אחד ואחת נסיונות קשים ומרים מאד, ואשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר מכל הצרות והיסורים שרק עוברים עליו, אני עברתי כבר בהחיים הרבה צרות ויסורים, אני מאד מבקש אותך תלמדי ממני איך שאני יכול להתחזק בהצרות והיסורים הכי קשים והכי מרים שעוברים עלי וכו', עם כל זאת אני מחזיק מעמד ולא נשבר, אלא בורח אל הקדוש ברוך הוא, ומשתדל מאד מאד להיות בשמחה, ולכן גם את תברחי אליו יתברך, ואני מבקש אותך מאד מאד ראי להיות בשמחה עצומה, ותשתדלי מאד מאד לא לתת את העצבות והדכאון שיתפוס אותך, כי הס"מ רוצה רק לשבור את האדם ולהפילו בעצבות ובמרירות ודכאון, כי זה כל כוחו, ורביז"ל הזהירנו מאד מאד על מדת השמחה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שצריכים להכריח את עצמו עם כל הכוחות להיות בשמחה, ואת צריכה לדעת שלהיות בשמחה זה בא במסירות נפש הכי גדולה, ולכן אשרי מי שמכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז טוב לו כל הימים, וכן הרגילי את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, אשר אין טוב מזה, כי כל דיבור ושיחה שאדם מדבר ומשיח לפני הקדוש ברוך הוא, נשמע ונתקבל בכל העולמות, וגורם נחת רוח למעלה, אשרי האשה שחזקה בזה בכל יום.
הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותי די.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ד טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

ראי להיות חזקה מאד מאד באמונה הקדושה, אשר בפירוש גילה לנו רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר פשוט וקל, אבל אצלי העיקר הוא אמונה, להחדיר בעצמו אשר הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, וכן צריכים להחדיר בעצמו את הידיעות האלו שכל מה שקורה עם האדם בגשמיות וברוחניות הכל ממנו יתברך, ואף שלפעמים אדם עובר צרה צרורה שגונבים וגוזלים ועושקים אותו וכו' וכו', עליו להתחזק, כי שלם ישלם הגנב כפל כפליים וכו', אדם חושב שהעולם הוא הפקר, אבל התנא הקדוש מלמדינו (אבות פרק ב') על דאטפת, אטפוך וסוף מטיפיך יטופון; אדם חושב שהוא יכול לעשות עוולות להשני, והוא לא יודע שהוא ישלם על זה חזרה, ולכן צריכים מאד מאד להזהר לא לצער את הזולת, כי יקבלו את זה חזרה וכו' וכו', ולכן אשרי מי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר, ובורח מגנבים ונואפים וכו' וכו'.
נא ונא ראי להחזיק מעמד בכל מה שעובר עליך, ותזכרי היטב אשר סגולה לשלום בית להיות וותרן אחד להשני, כי אי אפשר להחזיק בית אלא כשהבעל והאשה מוותרים אחד להשני, וזה עיקר השלימות של כל זוג שאחד מוותר להשני, ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן פ') שעיקר השלום כששני הפכים מתאחדים יחד, היינו אחד יש בו מדת החסד, ואחד יש בו מדת הגבורה, שהם שניהם הפכים אש ומים, אבל אם הם מתאחדים זה השלימות של שלום, ולכן כל זוג שרוצים שהשכינה תשרה בתוך ביתם, עליהם להרגיל את עצמם לוותר אחד להשני, ולסבול אחד את השני, ואמר החכם מכל אדם (משלי י' י"ב) "שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה", אם יש אהבה אמיתית בין הזוג, אפילו שיקרה משהו וכו', אזי "על כל פשעים תכסה אהבה", אבל אם מאבדים את השכל ונכנסים בלחץ ולא מוותרים אחד להשני, על ידי זה מכל דבר קטן עושים דבר גדול וכו', אזי "שנאה תעורר מדנים", ולכן הסגולה הבטוחה לשלום בית, להיות וותרן אחד להשני, ולדעת אם הקדוש ברוך הוא שידך בינינו, זה סימן שאנחנו נשמה אחת, ועלינו להסתדר יחד, ולכן תעשי כל מה שביכולתך רק להיות בשלום עם בעלך, כי אשה יש לה כוחות הנפש בלתי רגילים, ואם היא תחזק ותשמח ותעודד את בעלה, אזי כמים הפנים אל פנים כן לב האדם לאדם, היינו שתקבל חזרה מבעלה, ועל כן תשמרי מאד מאד על השלום בית שלך שזה יביא לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך, כי (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י.) זה שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית.
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו, שיש לנו רבי כזה שמחזק ומעודד ומשמח אותנו בכל יום מחדש, טוב להודות להקדוש ברוך הוא על כל החסד חינם שעשה עמנו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר וארא כ"ה טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"ז) כי שבת כביכול הוא העין של הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל עלינו דייקא על ידי שבת, בסוד (שמות ט"ז כ"ט) "ראו כי הוי"ה נתן לכם השבת", ומובא בתיקוני זוהר (תיקון ע') ש' תלת ענפי תלת גוונין דעינא, ב"ת דשבת דא בת עין; היינו שבת הם שתי אותיות, ש' יש בו שלוש קווין כנגד שלוש צבעים שיש בתוך העין, ב"ת זה בת עין השחור שבעין, היינו כביכול שעל ידי שבת הקדוש ברוך הוא שומר ומסתכל עלינו בששת ימי השבוע, כי כל השפעה על האדם נמשך רק על ידי שבת, ולכן שבת כל כך חמור וכו', ולהיפך שבת כל כך קדוש, כי כביכול דרך שבת הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ולכן עלינו רק לשמוח כל השבת שאנחנו זוכים לשמור את השבת.
אני מאד מבקש אותך בכל לשון של בקשה שתשתדלי מאד בעת הדלקת הנרות לשפוך דמעות כמים, כי אז התפלות שהאשה מתפללת הן על עצמה והן על בעלה והן על הילדים, מאד מקובלת בשמים, ואל יקל בעיניך דבר זה, כי הדלקת הנרות זה מצוה נדירה שנתנו לנשות ישראל, כמאמרם ז"ל (תנחומא מצורע) מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת, שנאמר (ישעיה נ"ח) "וקראת לשבת עונג" זו הדלקת הנר בשבת, ולמה נמסרו לאשה, אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב (משלי ה') "נר הוי"ה נשמת אדם" לפיכך תשמור הדלקת הנר; וגם תתפללי אז עלי ועל אשתי תחי' שהיא זקוקה לרחמי שמים מרובים מאד מאד, ודעי לך שכל דיבור וכל תפלה וכל תחינה שאת מבקשת ומתחננת ממנו יתברך, נשמע ונתקבל בכל העולמות, ומוהרנ"ת ז"ל לימד את אשתו ואת בתו היחידה שבעת הדלקת הנרות כשהיא מתפללת על עצמה וכו' שתוסיף תפלה: רבונו של עולם כשם שאני מדלקת את נרות שבת כן תאיר ותדליק את אור רביז"ל בלבות עם ישראל וכולם יחזרו בתשובה.
נא ונא תשמרי כל השבת לא להיות עצובה רק להיות בשמחה עצומה כי מעלת שמחת שבת עולה על הכל וזוכים על ידי זה למחילת עוונות, וגם לעשירות גדולה מאד, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"א סימן א') על הפסוק (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" ברכת הוי"ה היא תעשיר זו השבת, שנאמר (בראשית ב' ג') "ויברך אלקים את יום השביעי".
הקדוש ברוך הוא יאיר לך בשבת זו טעם עולם הבא בעולם הזה, ותירווי רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציך, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בא כ"ז טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ואף שאני מחזק אותך בכל יום, עם כל זאת כפי פגעי ומקרי הזמן שעוברים על כל אחד ואחת, מוכרחים להתחזק עוד פעם ועוד פעם, כי אין עצה אחרת רק להתחזק, והס"מ עושה כל מיני פעולות שבעולם לשבור את כל אשה ולהכניס בה עצבות ומרירות ודכאון, ולכן אשרי האשה שזוכה להתחזק בכל מיני אופנים שבעולם, ועיקר ההתחזקות לחזק נשים אחרות, ואני מאד מאד מבקש אותך שתנקי את עצמך מכל מיני לשון הרע ורכילות וכו' וכו', לא לרכל ולא לדבר רע על שום אשה וכו', כל אשה צריכה להסתכל רק על עצמה, ולא להסתכל בעין רעה על הזולת כלל, רק לחפש תמיד את הטוב של הזולת, ולא לשמוח ששומעים או רואים את הרע של הזולת וכו' וכו', ואחר כך מרכלים ומדברים לשון הרע וכו', וכבר אמרו חכמינו הקדושים (תענית ח.) מאי דכתיב (קהלת י' י"א) "אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון", לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ואומרים לו ארי דורס ואוכל זאב טורף ואוכל אתה מה הנאה יש לך, אמר להם "ואין יתרון לבעל הלשון" ולי אתם שואלים, תשאלו את זה שמדבר לשון הרע על הזולת שאין לו מזה שום הנאה, סתם אחד מדבר על השני והוא לא יודע שבהלשון הרע הזה שמדבר על הזולת, הוא הורג אותו, כי גורם לו הרבה צער ומחלוקת בחינם וכו', ומזה יוצא מריבות וכו', והכל מחמת הלשון החדה שלו כחרב, כמו שכתוב (ירמיה ט' ז') "חץ שחוט לשונם מירמה דיבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו", אדם מדבר כאילו בתמימות וכאילו הוא מספר סיפור על חבירו, אבל הלשון שלו זה כמו חץ שהורג את השני, ולכן כל אשה צריכה מאד לשמור לא לרכל, ולא לדבר רע על הזולת כלל, כי מקבלים אחר כך על זה עונש מאד חמור, ולמה את צריכה את זה?
אני מוכרח להגיד לך היום יש בעולם קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית מחשב (מכשף) המחובר אל אינטרנט, וכן איי פאון, בלעקבערי, איי פאד, איי פעד, ענדרואויד, סמארטפון, גלקסי, טאבלט, וכו' וכו', וכל מיני כלי משחית הדומים זה לזה וכו', שבהם יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ויכולים להתכתב עם כל מיני מופקרים וכו', עד שעל ידי זה מאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו', עד שבאים לגירושין רחמנא ליצלן, ולכן העיקר ראי לזרוק מהבית את המחשב שמחובר לאינטרנט, או אייפד, או בלקברי וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר לאינטרנט בבית, ואף שזה נדמה לך כאילו זה הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר לאינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומורידה את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בא כ"ח טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל תחי'

את צריכה להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואפילו שאת מגיעה למצבים שנדמה לך שזה סוף העולם, עם כל זאת אסור לך להשבר משום דבר, רק לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולהרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולספר לו יתברך את כל מה שעובר עליך בתמימות ובפשיטות גמור, ואת זה קיבלנו מרביז"ל, ואת צריכה לזכור אשר אשה בטבעה שלבה שבורה, על ידי זה התפלות שלה מתקבלת בשמים, ומובא בספרים על מאמרם ז"ל (קידושין מ"ט) עשרה קבין שיחה ירדה לעולם, תשעה נטלו נשים, וסתם בני אדם מפרשים את זה שטבע של האשה שיש לה תשעה קבין שיחה, אבל באמת לפי דברי חכמינו הקדושים (ברכות כ"ו:) מושג שיחה זה תפלה, כמו שכתוב (בראשית כ"ד ס"ג) "ויצא יצחק לשוח בשדה" ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר (תהלים ק"ב) "תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי"ה ישפוך שיחו", נמצא לפי זה שאשה קרובה מאד אליו יתברך להשיח ולספר את כל אשר עם לבבה אליו יתברך יותר מגבר, ובפרט שלאשה יש רגש יותר חזקה מגבר, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נ"ט.) אשה דמעתה מצויה, ואמרו חכמינו הקדושים (שם) אף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, ולכן יש לנשים כח עצום לבקוע רקיעים על ידי תפלתן, כי תפלתן מלאים רגש עד כדי בכיה, ולכן תנצלי את הכח שלך ותתפללי הרבה אל הקדוש ברוך הוא, ותבקשי ממנו יתברך כל מה שאת צריכה, וזה המתנה שקיבלנו מרביז"ל שגילה לנו את כל הענין של תפלה, אשרי האשה שחזקה בדבר זה תמיד לבוא ולהתפלל אל הקדוש ברוך הוא, וכמובן שצריכים הרבה להתפלל על שמחה ולשמח את עצמך בכל המצבים הכי קשים שרק עובר עליך, ואני מאד מאד מבקש אותך שתעזרי לי לבנות את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה, שיהיה אצלינו רק חסד לעזור אחת להשניה, וכך סיפרו לנו חכמינו הקדושים (שבת קנ"ו:) רבי עקיבא היה לו בת שהחוזי כוכבים אמרו שביום חתונתה היא תמות, והנה הגיע ליל החתונה והיו כל התלמידים שמחים בהחתונה של בתו של רבי עקיבא, רק הוא היה עצוב ולא ידעו למה, והנה בלילה אחר החתונה הסתובב רבי עקיבא סביב הדירה של הזוג הטרי, ובבוקר הבת פתחה את הדלת ורואה את אביה מסתובב שם, אזי אמרה לו בוקר טוב אבא מה אתה עושה פה? אזי הוא שאל בתי מה עשית אתמול בלילה בהחתונה כשכולם שמחו ורקדו? ענתה ואמרה ראיתי שנכנס עני ומחמת גודל השמחה שהיה שמה לא היה מי שיתן לו לאכול, אזי ירדתי מהבמה ונתתי לו את המנה שלי שיהיה לו מה לאכול, ענה ואמר רבי עקיבא אה בתי מצוה עשית, כתיב (משלי י' ב') "וצדקה תציל ממות", ונכנס בהדירה והתחיל לחפש ומצא נחש מת, רואים מכל זה מה זה לעשות צדקה וחסד עם עניים, הרי שלך לפניך אם עושים צדקה וחסד עם הזולת, ניצולים ממוות בטוח, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך תשתדלי שיהיה בקהילתינו רק חסד, ובזכות זה נזכה להגאל גאולת עולם.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ג' לסדר בא כ"ט טבת ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

ראי להתחזק מאד מאד לקיים את כל המצוות בשמחה עצומה, ויש מצוות ששייכת רק לנשות ישראל, והן צריכות להיות מאד מאד שמחות בקיום מצוות מעשיות, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה בידוע שלבו שלם עם אלקיו; ובפרט מצוות חלה שזה מצוה גדולה מאד מאד, ובעת הפרשת חלה אז היא עת רצון גדול להאשה, ולכן אשרי הנשים שמתקבצות יחד ועוסקות במצוות הפרשת חלה, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה חלק ב' סימן י"ד) אשה הזהירה בחלה, בניה בעלי אמונה; והמצוה הזה מסוגלת לעקור את העבודה זרה מן העולם, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ט"ו סימן ו') אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה לומר לך שכל המקיים מצות חלה כאילו בטל עבודה זרה וכל המבטל מצות חלה כאילו קיים עבודה זרה; ואמרו (בראשית רבה פרשה א' סימן ד') שאחד מהדברים שבזכות זה נברא העולם זה מצות הפרשת חלה, ואמרו (קהלת רבה פרשה ב' סימן י"ד) על הפסוק (קהלת ב' י') "כי לבי שמח מכל עמלי", זו הפרשת חלה; וכן אמרו (במדבר רבה פרשה י"ז סימן ב') על הפסוק (קהלת ט') "לך אכול בשמחה לחמך", זו פרשת חלה; הרי שלך לפניך שאין עוד שמחה אצלו יתברך כמו מצות הפרשת חלה, וחכמינו הקדושים אמרו (בבא קמא י"ב) שעזרא הסופר תיקן שאשה תקום בערב שבת בבוקר ותאפה חלות לכבוד שבת, וכך היו נוהגות נשים כשרות בדורות הקודמות שהיו אופות חלות בערב שבת בבוקר מוקדם (עיין מגן אברהם סימן רמ"ב סעיף קטן ד'), והגאון היעב"ץ זי"ע אמר טעם שהיו אופות הנשים חלה בערב שבת בבוקר, שזה זכר ללחם הפנים שהיו אופים את זה בבית המקדש בערב שבת דייקא, ומובא בספר (אשל אברהם סימן ר"ס) הטעם שהלחם של שבת נקרא חלה ולא פת, כדי להזכיר להנשים שהן צריכות להפריש חלה מן העיסה שזה מצוה גדולה מאד ששייכה לה, ומובא מצדיקים כשהאשה מפרשת חלה מן העיסה ושורפת את החלה שהפרישה, אזי תהיה בטוחה שהילדים שלה לא תצאו לתרבות רעה, ומי יתן שמפעם לפעם יתאספו נשות אנשי שלומינו ויפרישו חלה מן העיסה, וכל אחת ואחת תאמר את הברכה בקול גדול, ואחר כך יאמרו תפלה כל אחת ואחת מה שהיא צריכה וכו', כי אז הוא עת רצון גדול בשמים להאשה, והעיקר צריכים לזכור שאת שיעור החלה שהפרישו שצריכים לשרוף את זה מיד ולא להשאיר את זה (היינו עושים מדורה ושורפים את זה).
מה טוב ומה נעים בשעה שאשה מרגלת את עצמה לאפות לעצמה חלות לכבוד שבת קודש, ותוכל להפריש חלה מן העיסה שזה מצוה שלה, ואז יש לה הזדמנות פז לבקש ממנו יתברך כל מה שהיא רוצה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן