מכתבים-משנים-עברו

שנים עברו – מכתבים לנשים מאת כ"ק מוהרא"ש זי"ע חודש שבט ה'תשע"ה

לחץ להגיע למכתב הרצוי
| ראש חודש | ב' שבט | ג' שבט | ה' שבט | ו' שבט | י"ג שבט

בעזה"י יום ד' לסדר בא ראש חודש שבט ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

אני מאד מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שכל מה שדיברתי עמכן אתמול נכנס בלבכן וכו', וצריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ולא לפחד משום דבר כי גדול אדונינו ורב להושיע, ומכל הצרות יכולים לצאת רק להחזיק מעמד ולא להשבר משום דבר בעולם.
ידוע שהקדוש ברוך הוא נתן את ראש חודש מתנה לנשים, בשביל זה נוהגים הנשים לא לתפור ולארוג ולכבס כביסה וכו' וכו' בראש חודש, ואמרו חכמינו הקדושים (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ד) הנשים לא רצו ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו להם אתם רוצים לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל, לא שמעו להם, ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה ובעולם הבא, ומה שכר נתן להם לעולם הזה? שהן משמרות ראשי חדשים, לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראש חודש מתחדשת הלבנה, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר שבספר הנשרף של רביז"ל היה מבואר בענין סעודת ראש חודש שהוא מסוגל לבנים, אבל אני לא זוכר אמר אם זה להוליד ילדים למי שאין לו ילדים, או שמסוגל לגדל את הילדים, אזי אני אמר מוהרנ"ת ז"ל, אומר שזה מסוגל לשניהם הן מי שאין לו ילדים שיהיה לו ילדים, ומי שיש לו ילדים שיזכה לגדל את הילדים שיהיו ילדים יראים ושלימים, ולכן תקבלי את הראש חודש הזה בשמחה עצומה, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך

בעזה"י יום ה' לסדר בא ב' שבט ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז ושום דבר בעולם לא יוכל לשבור אותך, ואפילו שאנחנו עוברים נסיונות קשים ומרים מאד, עם כל זאת עלינו להתחזק, כי כך אמר רביז"ל למוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סימן ש') כל מה שאתה רואה בעולם, כל מה שנמצא בעולם, הכל בשביל הבחירה והנסיון; ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז.
היום זה ההילולא קדישא של הרבי, רבי זושא מאניפולי זי"ע, ואמר עליו רביז"ל שבח גדול מאד שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא בתבערת לב של עשרים ושתים שנה בפעם אחת וכו', זאת אומרת בדרך כלל כשאדם נכנס בעבודת השם יתברך אזי יש לו עליות וירידות וכו', ובין כך גם מתקרר וכו', והוא מתרחק וכו', אבל הצדיק הקדוש הזה החזיק מעמד עשרים ושתים שנה בפעם אחת, ורביז"ל הפליג מאד מאד במעלת העבודה הקדושה כזו שאדם לא ישבר ולא יפול בדעתו, אלא יחזיק מעמד על כל מה שעובר עליו וכו', וזה עיקר גדולת בר ישראל שיכול להחזיק מעמד אפילו שעובר עליו מה שעובר וכו' וכו', לא רק שהוא מחזק את עצמו, אלא הוא מחזק גם אחרים, וזה היה הרצון של רביז"ל שתמיד נחזק את הזולת, וגם לחזק את עצמו, ולכן אני מאד מבקש אותך ראי להתחזק בעצמך, ועוד לחזק את הזולת, כי זה הגדולה שקיבלנו מרביז"ל להתחזק בהמצבים הכי קשים שרק עובר עלינו, ועוד לחזק נשים אחרות, ולכן תראי שיהיה אחדות ואהבה בין נשות אנשי שלומינו, ואל תתני שאיזה שועלים קטנים מחבלי כרמים יחבלו את הכרם שנטעתי ביזע ובדם ובמסירות נפש וכו' וכו', וזכרי היטב שעוד יום יבוא ונשמח כולנו בהגאולה השלימה אשר תתחיל ביבנאל, כמובא בדברי חכמינו הקדושים (ראש השנה ל"א.) עשר מסעות נסעה שכינה וכו', וכנגדן גלתה סנהדרין וכו', עשר מסעות נסעה שכינה מכפורת לכרוב, ומכרוב לכרוב, ומכרוב למפתן, וממפתן לחצר, ומחצר למזבח, וממזבח לגג, ומגג לחומה, ומחומה לעיר, ומעיר להר, ומהר למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה וכו', והסנהדרין גלו מלשכת הגזית לחנות, ומחנות לירושלים, ומירושלים ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושא ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושא לשפרעם, ומשפרעם לבית שערים, ומבית שערים לציפורי, ומציפורי לטבריא, וטבריא עמוקה מכולן וכו', אמר רבי יוחנן ומשם עתידין ליגאל; נמצא שהתחנה האחרונה לאיפה הסנהדרין גלו וכן השכינה גלתה וכו', זה בטבריא שהוא גליל התחתון, וראו בחוש במשך כל הדורות שהגליל היה חרב ונחרב, כי פעם היה הגליל מלא עם עיירות מלאים עם עם ישראל, והכל נחרב לגמרי, והנה תהלה לאל אנחנו עומדים כבר להגאל, אזי רואים בחוש איך הגליל מתחילה להבנות, ובפרט עיר טבריא, וידוע מה שמובא בירושלמי (מגילה פרק א' הלכה א') שיבנאל היא משדות טבריא, ואמרו חכמינו הקדושים (מגילה ו.) למה נקרא שמה טבריא, שיושבת בטיבורה של ארץ ישראל, ואמרו חכמינו הקדושים (ילקוט קהלת רמז תתקס"ז) אדם יש לו טבור והארץ כן, שנאמר (יחזקאל ל"ח י"ב) "יושבי על טבור הארץ"; וכמו שארץ ישראל הוא באמצע העולם, כך טבריא הוא באמצע ארץ ישראל, כמו הטבור הוא באמצע האדם (עיין תנחומא קדושים), ועכשיו אנחנו רואים בחוש איך יבנאל שהיא משדות טבריא הולכת ונבנית בצורה יוצא מן הכלל להעשות עיר ואם בישראל, מה שאף אחד לא חלם על זה אי פעם, כי תהלה לאל מי שרק נכנס שמה לא יכול להאמין מה שרואה לפני מראה עיניו, איך זכינו לבנות ממש מכלום וכו', מדבר שמם שלא היה פה זכר מיהדות וכו', ותהלה לאל יש לנו מקוואות שבנינו במסירות נפש הכי גדולה, ויש לנו מוסדות חינוך, תלמוד תורה לבנים, ובית ספר לבנות, ישיבה לבחורים, וסמינר לבנות, ושתי כוללים שלומדים בהתמדה גדולה, ועל כולם מדת החסד שהכנסתי בין אנשי שלומינו שיש עזר ליולדות, ויש בית התבשיל לכל מי שרעב וצמא יכול לאכול ולשתות בשפע וכו', ועד עכשיו הס"מ מתנכל לנו עד היום הזה בכל מיני ניכלי ערמומיות, והסיסמא של הטמא הזה הוא 'אני לא מניח עקבות'… ואף על פי כן תהלה לאל יש לנו קהילה יפה שאין לנו להתבייש מהקהילה הזו מאף קהילות בעולם, העיקר מה שאנחנו צריכים לראות שיהיה בינינו אחדות גדולה מאד, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת, ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן, וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת שנאמר (ירמיה ג') "בימים ההמה ובעת ההיא נאם הוי"ה יבואו בני ישראל ובני יהודה יחדו" וגו' כשהן אגודים מקבלין פני שכינה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ו' עש"ק לסדר בא ג' שבט ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתהי שמחה ועליזה כל השבת, ואף שאני יודע שעובר עליך משברים וגלים, עם כל זאת רביז"ל הזהירנו מאד מאד ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז) צריך להזהר מאד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאד, שאי אפשר לתאר ולשער כלל, וצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם יתברך, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, הן באכילה ושתיה, הן מלבושים כפי מה שיוכל, כי אכילת שבת כולה רוחנית כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת חול, ואם היית יודעת מה זה להיות בשמחה בשבת, לא היית מפסיקה לרקוד כל השבת מרוב שמחה שאת יהודיה מאמינה בו יתברך, והיה השבת יקר בעיניך מאד מאד, ורואים איך שהס"מ בא לאדם דייקא בשבת להפריע לו את השבת, ותמיד נעשה קטטה או ויכוח בבית ביום השבת דייקא, כדי להפר מהבית קדושת השבת, ולכן צריכים למסור את נפשו שכל השבת יהיה רק שמחה ואהבה, ולשמור על השבת שלא יהיה בו שום עצבות או מריבה וקטטה, או ויכוח, או להכשל חס ושלום באיזה איסור של חילול שבת, ולכן זה דבר גדול מאד ללמוד תמיד הלכות שבת, כדי שיהיה בקי בדיני שבת, כדי שלא יבוא אף פעם להקל בקדושת השבת.
אני מוכרח להגיד לך שיסוד היסודות בחינוך שהילדים מקבלים מההורים זה בעת סעודת שבת דייקא, כי כשהאבא והאמא יושבים בשולחן והילדים סביב השולחן, וביחד שרים שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, וכל הזמירות של שבת, זה מה שמשפיע מאד מאד על הילדים, וכדאי בשביל שעה אחת שלוקחת סעודת ליל שבת וסעודת בבוקר בשבת להשקיע בהילדים שהאבא יספר סיפורי צדיקים, וכן מפרשת השבוע, זה כבר משפיע על הילדים על כל השבת, מה שאין כל כשהאבא ואמא רבים בשולחן, ויש מחלוקת ומריבות בבית, זה משפיע רק לרעה על הילדים, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך ועם בעלך שתשמרו מאד מאד לא לריב כל השבת, כי זה משפיע מאד מאד לרעה על הילדים, ואני בטוח שאת רוצה שיהיה לך הילדים הכי טובים, ולכן דעי לך שצריכים להשקיע בהילדים, וככל שמשקיעים בהילדים כן מצליחים עמהם, ולכן כדאי וכדאי ההשקעה להשקיע בהילדים, ואל יקל בעיניך דבריי אלה, כי לצערינו הרב בבית שיש שמה מריבות והאבא לא יושב בשולחן שבת ורק קורא עיתון וכו', ומפטפט לשון הרע וכו', ולא יושבים ביחד ולזמר זמירות של שבת, משם יוצא ילדים מופרעים וכו', ילדים שפורקים עול לגמרי וכו', ילדים שמסתכסכים לבסוף עם החוק וכו', וההורים אוכלים את עצמם אבל זה כבר מאוחר, ולכן אני מאד מבקש אותך תשתדלי שבשבת יהיה רק שמחה בביתכם, ואל תריבו בשום פנים ואופן כל השבת, ומובא מהגאון החיד"א זי"ע (בספרו "עבודת הקודש" מורה באצבע אות ק"מ) בערב שבת בעלות המנחה הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו ומשרתיו וכו', והסטרא אחרא טורח מאד לסכסך ולחרחר ריב וכו', ולכן כל איש ירא השם יכוף את יצרו, וימנע מכל הקפדה וכעס ומחלוקת, ואדרבה יאיר פניו לבקש שלום, עיין שם, ואמרו (גיטין נ"ב.) הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן דכל בי שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע רבי מאיר להתם עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה רבי מאיר לההוא גברא מביתיה; [היו שתי אנשים שרבו ביניהם כל ערב שבת, והתנא רבי מאיר הגיע למקום ההוא והתיישב ביניהם, וכמובן לפניו התביישו מלריב והפסיקו לריב, אז שמעו קול שהשטן אמר ווי לי שגירש אותי מהבית הזה], הרי שלך לפניך איך שצריכים לשמור כבר בערב שבת שלא יהיה שום מריבות או ויכוחים עם אף אחד, ומכל שכן עם הבעל ועם הילדים וכו'.
רק תזכרי טוב שהעת רצון להאשה היא בעת הדלקת הנרות, והתפלות שמתפללת אז עבור הצלחת הבעל והילדים מתקבלת בשמים, ולכן תנצלי את הזמן היקר שלך אז.

המאחל לך שבת שלום

בעזה"י יום א' לסדר בשלח ה' שבט ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

אני מאד מאד שמח שכל נשות אנשי שלומינו נוסעות היום אל הציון הקדוש של הבבא סאלי זי"ע, שזה היום הילולא שלו, וידוע אשר ביום ההילולא של צדיק הוא מחלק מתנות, ולכן אני מאד מאד שמח שכל אשה נוסעת אל הציון הקדוש שלו, וכך אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; העיקר צריכים להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך שהוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, ואם היית מכניסה את האמונה פשוטה בלבך, אז היית יכולה לעבור על כל הבלבולים שעובר עליך וכו', אך הצרה שהס"מ מכניס באדם ספיקות ובלבולים עליו יתברך, ועל הצדיקים, ולכן לא בחינם שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד. ועיקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל. רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים; ועל זה צריכים הרבה תפלות לבקש ממנו יתברך שיהיה לו אמונה ברורה ומזוככת, ושלא יהיה לו שום קושיות וספיקות עליו יתברך, ועל הצדיקים שבכל דור ודור, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות אמונה סימן ט') מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי הצדיקים ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, ולכן תראי לנצל את הזמן שאת שמה בציונו הקדוש של הצדיק הזה, ותבקשי רחמים עליך ועל בעלך ועל הילדים, ועל כלל נשמות ישראל, וכמובן תזכירי גם אותי ואת אשתי תחי' לרפואה שלימה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר בשלח ו' שבט ה'תשע"ה

שלום רב אל… תחי'

מאד מאד אני מבקש אותך שתראי להתחזק ביתר שאת ביתר עוז, ולעסוק הרבה במדת החסד שזה מאד מאד יקר בעיניו יתברך, כמאמרם ז"ל (ילקוט תהלים רמז תתל"ד) אמר רבי סימון בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא אדם הראשון, נעשו המלאכים כתות כתות, מהם אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא, חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים; וכן אמרו (ילקוט הושע רמז תקכ"ב) אמר הקדוש ברוך הוא חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפני אלף עולות; ודעי לך אשר צריכים למסור את הנפש לעשות חסד, כי אדם פרא יוולד וכו', וצריך לעבוד הרבה על המדות שלו, ועיקר המדה הכי יפה של עם ישראל זה מדת החסד, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (יבמות ע"ט.) שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים, רחמנים דכתיב (דברים י"ג י"ח) "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך", ביישנין דכתיב (שמות כ' י"ז) "בעבור תהיה יראתו על פניכם", גומלי חסדים דכתיב (בראשית י"ח י"ט) "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו" וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו; ולכן אם רואים אשה שהולכת באכזריות נגד השניה וכו', צריכים כבר לחשוש על היהדות שלה וכו', אם לא מעורב בה איזה גיד של גוי וכו', כי טבע של גוי הוא אכזר, ולכן אני מאד מבקש אותך תקני לעצמך מדת הרחמנות, ותרחמי על הזולת, ותעשי חסד עם הזולת, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ברכות פרק ה' הלכה ג') כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא, [שאמר הקדוש ברוך הוא כמו שאני רחמן בשמים, כך אני רוצה שאתם תהיו רחמנים בארץ], וכן אמרו (ירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה א') אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה לכו והידבקו בחסד; ואני בניתי את הקהילה הקדושה שלנו שהיא חממה של אמונה ומתנהגת רק על פי דרכי רביז"ל, על יסוד מוסד של מדת החסד, לעשות חסד עם הזולת.
רק חזקי ואמצי מאד לבקש את הקדוש ברוך הוא כל מה שאת צריכה בין בגשמיות בין ברוחניות, ואז טוב לך כל הימים, כי אין לנו בזה העולם רק את הקדוש ברוך הוא, ורביז"ל גילה לנו שכל מה שאנחנו צריכים עלינו לבקש רק מאבינו שבשמים, כי רק הוא יכול לעזור לנו, ואמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.
הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

בעזה"י יום ב' לסדר יתרו י"ג שבט "בשו"ה" ה'תשע"ה

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים הם ונשיהם וילדיהם די בכל אתר ואתר.

אין מילים בפי להודות לכם על התפלות והפסוקי תהלים שאתם מתפללים עלי, כי רק זה יכול לעשות לי נס כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ז') תפלה ונסים ורפואה תלויים זה בזה, ולכן אני מאד מאד מעודד אתכם ומחזק אתכם להמשיך להתפלל עלי.
דבר אחד שאני מבקש אתכם בקשה אחרונה מחיי, שתחזיקו את עצמכם ביחד, ואף אחד שלא ישתדל להתנשא על הזולת, אני לא מיניתי את אף אחד לממלא מקומי, כי אתם יודעים שאני מאד שונא שיהיה בין אנשי שלומינו פירודים וכו', ושלא יהיה אחד שמדבר בפה ובלב ומכוון אחרת, כל ימי מסרתי את נפשי שבהד' אמות שלנו שנקראים "היכל הקודש" על שם מה שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) שהצדיק בונה היכל הקודש, ולכן תהלה לאל כל הבתי כנסיות בכל העולם שהקמתי סניפי "היכל הקודש" אזי אני תמיד הקפדתי שלא יהיה בינינו שועלים קטנים המחבלים כרמים שרוצים לחבל את הכרם שבניתי ביזע ובדם למעלה מחמישים שנה, ולכן זה עיקר רצוני שיהיה רק אהבה בין אנשי שלומינו, כי הרבה צרות באו ויצאו ממחלוקת ומריבות, ולכן הולך לי בהחיים שבהד' אמות שלנו שלא יהיה שום התנשאות אחד על השני ואני לא מיניתי את אף אחד להיות מנהיג במקומי.
כמובן השארתי אחריי ירושה גדולה והם "שו"ת "אשר בנחל" שמסתכם כבר עד השנה הזו למעלה משבעים אלף מכתבים, ולכן אני מבקש את כל אנשי שלומינו תעזרו לי שיצא כל חלקי שו"ת "אשר בנחל" לאור עולם, כל אחד שיקח על עצמו כמה כרכים להדפיס את זה, וזה הירושה היחידית שהשארתי ממני.
הבנות שלי לא זזות מהמיטה מאז שנכנסתי בבית חולים, והן עושות כל מה שאני רוצה, הן עושות את רצוני, אתם תמשיכו לעסוק בתפלה כי אין עכשיו עצה אחרת רק להתפלל.
בענין לדאוג לרופאים הכי מומחים בעולם, בזה מטפלות הבנות שלי, ולכן אני מבקש, שאף אחד לא יתערב ולא יתן להם עצות וכו'.
ומכם אני מבקש שתמשיכו להתפלל עלי כל זמן שאני חי, וגם אחר כך מי שיוכל ללמוד עלי פרק משניות או יגיד קדיש זה יהיה לטובת נשמתי.
החזיקו את עצמכם ביחד ואף פעם לא להתערב בשום מחלוקת שרק יש בעולם.
אני מבקש בכל לשון של בקשה שאף אחד שלא יבוא עם עצות להרופאים וכו', אני לא צריך שילבישו עלי מכונות הנשמה בשום פנים ואופן ואני נגד זה, אני רוצה שהנשמה שלי תצא בדרך טבעי של הקדוש ברוך הוא.
זכרו היטב אשר מה שתפלה פועלת שום דבר בעולם לא פועל, ועם תפלה אתם עוד תוציאו אותי מהפח הזה.

המברך אתכם בברכת אבהית

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן