lion-3366236_960_720

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת שלח ה׳תש״ס, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו" דף רצ״ה עיין שם.

בבקר חזר האדם היער והלך לו, והם היו אוכלים ושותים שם בלילה חזר ובא, ואכלו ושתו ולנו בלילה שמעו קול החיות, שכלם שואגים והומים בקולות משנות, שכל החיות והעופות כולם נתנו בקולם: האריה היה שואג, והלביא הומה בקול אחר, והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם וכך כולם הומים בקולות ובתחלה נזדעזעו מאד, ולא הטו אזנם אל הקול מחמת הפחד, אחר-כך הטו אזנם ושמעו, שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאד והטו אזנם יותר ושמעו, שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאד מאד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאד לשמע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כאין, ואינם נחשבים, ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת ודברו ביניהם, שישארו כאן, כי יש להם לאכל ולשתות, ומתענגים בתענוג נפלא כזה, שכל מיני תענוגים בטלים כנגד זה.

פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל, רביז״ל ממשיך לספר, בבקר חזר האדם היער והלך לו, והם היו אוכלים ושותים שם, בלילה חזר ובא, האדם היער הוא הצדיק האמת שנתגדל ביער בין אילנות ועשבים, והתבודד שם ימים ושנים עד שנכלל בו יתברך לגמרי, והוא היה הולך מביתו בבוקר ורק בלילה חוזר לשם, וכמו שהיה מנהג אצל הרבה מגדולי אנשי שלומינו, עובדי ה׳ האמיתיים, שהיו הולכים מביתם בבוקר אחר תפילת הוותיקין, ולא היו חוזרים עד הלילה, ולא היה בריה בעולם יודעים איפוא הם נמצאים, והיו מתחבאים מבני אדם ועוסקים בתורה ובתפילה ובהתבודדות, ולא הכירו בהם בריה, ועל ידי זה זכו למה שזכו אשרי להם.

ואכלו ושתו ולנו בלילה, כי הבן מלך והבן שפחה כבר קיבלו לימודים נפלאים מן האיש היער שהוא הצדיק האמת, ולכן ידעו אך לבלות ימיהם ולילותיהם באכילה ובשתיה של תורה ותפילה, וכמו שפעם התבטא רביז״ל ואמר (שיחות הי׳ן סי׳ כ״ג), אשרי מי שזוכה לאכול כמה פרקים משניות, ולשתות אחר כך איזה מזמורי תהלים, ולהתלבש באיזה מצוות, כי הכירו שאין שום תכלית אחרת בזה העולם רק לעבדו יתברך בתורה ובתפילה, וכמו שאמר פעם רביז״ל, מה יש לאדם לעשות בזה העולם, כי אם להתפלל וללמוד ולהתפלל.

בלילה שמעו קול החיות, שכלם שואגים והומים בקולות משנות, שכל החיות והעופות כולם נתנו בקולם: האריה היה שואג, והלביא הומה בקול אחר, והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם, וכך כולם הומים בקולות ובתחלה נזדעזעו מאד, ולא הטו אזנם אל הקול מחמת הפחד, אחר-כך הטו אזנם ושמעו, שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאד, כי באמת כל הבריאה כולה שר שירה להשם יתברך, וכמו שאמר רביז״ל (שיחות הר״ן סי׳ נ״ב) מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, רק האדם צריך לזכך את אזניו, ולהטות אותם היטיב לשמוע קולו יתברך הצועק מכל פרט של הבריאה, כי אפילו הדומם מגלה אלקותו יתברך, בבחינת (חבקוק ב׳) אבן מקיר תזעק, ואמרו חכמינו הקדושים (תענית י״א) אבני ביתו של אדם מעידים עליו וכו', ופעם אמר הבעל שם טוב הקדוש זי״ע, שגם מקול תנועת גלגלי העגלה, יכולים לשמוע קולו יתברך, וכן כל הצומחים מגלים אלקותו יתברך, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י״ג סי׳ ב׳) על הפסוק (בראשית ב׳) וכל שיח השדה וגו׳ מלמד שהאילנות משיחים זה עם זה, שהם בחינת שיחת דקלים המוזכר אצל רבי יוחנן בן זכאי (סוכה כ״ח), וכן כל החיות והעופות שרים שירה אליו יתברך, שהם עניין הפרקי שירה המקובל בידינו מהתנא הקדוש רבי אליעזר הגדול, שכל אחד ואחד אומר השירה השייך לו, וכן המדבר שהוא מין האדם, בוודאי נברא לשיר שירות ותשבחות להשם יתברך תמיד, ומי שמטה אזנו היטיב, שומע איך שכולם מגלים אלקותו יתברך, עד שגם אפילו כששומע עכו״ם מדבר, הוא עושה מדבריו צירופים של שירה להשם יתברך.

והטו אזנם יותר ושמעו, שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאד מאד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאד לשמע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כאין, ואינם נחשבים, ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת, כי בודאי זה תענוג עליון ונורא מאד לשמוע איך שכל הבריאה שר שירה להשם יתברך, כי אף על פי שמבחוץ אין זה ניכר כלל, ורוב בני אדם אין להם בזה מושג כלל, כי שומעים קולות פגומות של עולם הזה, איך שבני אדם צועקים ונאנחים על חסרונם וקוצר דעתם, אבל מי שזוכה לזכך ולטהר את אזניו, הרי שומע ניגון נפלא של כל הבריאה, איך שכולם שרים שירה נפלאה אליו יתברך, כי בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי (מלאכי א׳), ובודאי בכל מקום נמצא כבוד השם יתברך, ואף על פי שיש מקומות מטונפים שאין שם כבודו יתברך בגלוי, בבחינת (ישעיה מ״ב) וכבודי לאחר לא אתן, אף על פי כן גם הם מוכרחים לקבל חיות ממנו יתברך, כי (תהלים ק״ג) ומלכותו בכל משלה (ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ י״ב), ולכן לשמוע את הניגון הנפלא הזה, הוא בוודאי תענוג עליון נורא ונפלא, למעלה מכל התענוגים שבעולם, כי הוא מתענג על נועם זיו השכינה, ושומע איך שכבודו יתברך יוצא מכל פרט ופרט של הבריאה.

ודברו ביניהם, שישארו כאן, כי יש להם לאכל ולשתות, ומתענגים בתענוג נפלא כזה, שכל מיני תענוגים בטלים כנגד זה כי זה סימן שיש לאדם שכל ודעת דקדושה, כשזוכה לטעום טעם הצדיק האמת, ומתענג מנועם מתיקות דבריו, והוא מחליט לישאר אצל הצדיק יהיה איך שיהיה, ולא להתרחק ממנו כלל, כי בוודאי האדם צרך סייעתא דשמיא גדול שישאר אצל הצדיק, כי הנה נתלהב מאד מדבריו, והנה בא אחר וקירר אותו, והאדם צריך תמיד לעשות חשבון הנפש לעצמו, מה מרוויח על ידי התקרבותו אל הצדיק, ולזכור היטיב איך שקיבל ממנו אכילה ושתייה פשוטה, להתחיל ללמוד ולהתפלל מה שלא זכה לזה מקודם, ואם כן איך ירחיקו אותו ממנו, ובפרט כשגם זכה להתנוצצות אלקות, שיתגלה לו קצת מנועם זיו שכינת עוזו יתברך, אך יכול לחשוב מחשבות לעזוב את הצדיק חס ושלום, הרי על ידו בודאי יזכה להגיע אל כל טוב אמיתי ונצחי, ולא יתחרט לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ולכן כשאדם עושה חשבון כזה לנפשו בוודאי ישאר תמיד אצל הצדיק,

והשם יתברך יזכינו להתקרב את צדיקים אמיתיים ולהתאבק בעפר רגליהם, עדי נזכה להמשיך על עצמינו עוצם קדושתם הנוראה, ולהתדבק בו יתברך באמת מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש זי"ע – עבירה תשע"ג
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – עבירה תשע"ג

שִׂיחָה נִפְלָאָה בְּעִנְיַן 'עֲבֵרָה' יְדַבֵּר נִפְלָאוֹת מִמַּעֲלַת הַזּוֹכֶה לִפְרֹשׁ אֶת עַצְמוֹ מֵעֲבֵרָה בִּכְלָל וּבִפְרָט, וִיגַלֶּה עִנְיַן שֶׁנִּקְרָא "עֲבֵרָה" שֶׁזֶּה הַרְבֵּה יוֹתֵר מִלַּעֲבֹר עַל רְצוֹנוֹ בִּפְשִׁיטוּת.

קרא עוד ←
עוּרוּ יְשֵׁנִים! – עניני וסגולות חודש אלול
Breslev

עוּרוּ יְשֵׁנִים! – עניני וסגולות חודש אלול

הִתְעוֹרְרוּת לְחֹדֶשׁ אֱלוּל מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל אָמַר, שֶׁכְּבָר הָחֵל מֵהַשַּׁבָּת שֶׁמְּבָרְכִין בָּהּ חֹדֶשׁ אֱלוּל – שׁוֹמְעִים אֶת הַהִתְעוֹרְרוּת שֶׁל "עוּרוּ יְשֵׁנִים מִתַּרְדֵּמַתְכֶם" הַמֻּזְכֶּרֶת בַּסְּפָרִים הַקְּדוֹשִׁים לְגַבֵּי

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש  – גט
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – גט

פעם דיבר מוהרא"ש ז"ל שיחה נפלאה בענין שלום בית ואיך שצריכים להיזהר מאד בכל מחיר לא לגרש את אשתו, בפרט אשתו ראשונה, ובפרט כשיש כבר ילדים, כי

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן