shekel-1490026_960_720

שיחות מוהרא"ש – ד' פרשיות

מוהרא"ש ז"ל אמר, שבבוא השבתות של 'ארבע פרשיות', ראוי לאדם להתעורר בשמחה עצומה על שמגיע הזמן שכל אחד מישראל יכול לזכות להתקרבות מיוחדת אל השם יתברך, וכמו שפעם התבטא הרב הקדוש רבי פנחס מקאריץ זי"ע: "איך וואלט גערין שוין געוואלט קומען צו די ד' פרשיות איך זאל זיך זעהן מיט דער אייבישטער" (הייתי כבר רוצה להגיע אל הד' פרשיות כדי שאוכל להתראות עם השם יתברך), כי ד' פרשיות אלו מכוונות כנגד ד' אותיות שם הוי"ה ברוך הוא, ועל ידן אדם זוכה להתראות כביכול עם השם יתברך, וכמו שכתוב במצות עלייה לרגל בשלש רגלים (שמות כ"ג): שלש פעמים בשנה "יראה" כל זכורך  וגו', ודרשו חכמינו הקדושים (חגיגה ב.) כדרך שבא לראות כך בא ליראות, היינו שאדם בא לבית המקדש לראות את השכינה הקדושה, וגם השכינה הקדושה רואה אותו כביכול, ונשלם על ידי זה אור ישר ואור חוזר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ע"ו), וכן הוא בד' פרשיות אלו, שזוכים להתראות אז עם השם יתברך, ועל ידי ששומעים קריאת ד' פרשיות אלו, ומכוונים למה שכתוב בהם, על ידי זה זוכים להתקרבות יתירה אל השם יתברך, המיוחדת לשבתות מרוממות אלו.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שהראשון של הד' פרשיות הוא פרשת שקלים, שהוא ענין נתינת מחצית השקל לצדקה, כי העבודה הראשונה מכל העבודות היא מצות צדקה, ועל ידי צדקה נעשה פתח ושער לכל דבר שבקדושה (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ד'), וגם על ידי הצדקה זוכים לקבל את פני השם יתברך, וכמו שכתוב (תהלים י"ז) אני בצדק אחזה פניך, ולכן נותנים צדקה לפני התפילה, כדי שבזכות הצדקה תתעלינה התפילות, וכמו שנפסק בשולחן ערוך (יורה דיעה סי' רמ"ט סעיף י"ד), והוא על פי דברי הגמרא (בבא בתרא י.) רבי אלעזר יהיב פרוטה לעמי והדר מצלי (רבי אלעזר נתן פרוטה לעני ואחר כך התפלל), שנאמר אני בצדק אחזה פניך, ולכן ראוי מאד להתחיל את הד' פרשיות עם מצוות צדקה, כי על ידן נפתח הפתח להגיע לכל שער הקדושה, ולקבל פני ה' המתגלה ביותר בד' פרשיות אלו.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שתמיד קורין פרשת שקלים לפני ראש חדש אדר, כי אז היה הזמן שהיו מתחילים לגבות מחצית השקל מכל אחד מישראל, כדי שיהיה לכל אחד חלק בקרבנות הצבור של כל השנה, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (ריש מסכת שקלים) באחד באדר משמיעין על השקלים, ועל ידי שאנו קוראין פרשה זאת בצבור, על ידי זה נחשב כאילו יש לנו חלק בכל עבודות בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, ונזכה להקריב שם את הקרבנות בפועל ממש, ועל כן מובא בשם צדיקים, שיש סגולה מיוחדת בשבת פרשת שקלים להתפלל על כל התפילות של כל ימות השנה שתתקבלנה, כי תפילות כנגד תמידים תיקנו, והתמידים באו מכספי השקלים, ובקריאת פרשת שקלים שנחשבת כאילו יש לנו חלק בקרבנות הצבור של כל השנה, יש כח מיוחד להעלות את התפילות של כל השנה.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שיש עוד קשר בין פרשת שקלים לחודש אדר וימי פורים, כי נתינת מחצית השקל היה התיקון לעשרת אלפים שקלי כסף שנתן המן לאחשורוש על מכירת נשמות ישראל, חס ושלום, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (מגילה י"ג:) גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו וכו', אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקלך, נמצא שדייקא בזכות מחצית השקל נצלנו ממזימת המן הרשע, וזכינו לנס הגדול של פורים, ועל כן מקדימים לפני חודש אדר וימי פורים לקרוא את פרשת שקלים.

ואמר מוהרא"ש ז"ל, שבשעת קריאת פרשת שקלים בצבור הוא עת רצון גדול ונורא מאד לפעול כל משאלות לבו לטובה, וכן להתפלל אז במיוחד על התקרבות לצדיקים אמיתיים, כי בשעת קריאת פרשת שקלים משה רבינו עומד אז בין נשמות ישראל ומרים ומגביה ראשו של כל אחד ואחד, וכמו שכתוב בפרשת שקלים (שמות ל') כי תשא את ראש בני ישראל וגו', ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא כי תשא) אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, משאני מת אין אני נזכר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים, ואתה זוקף את ראשן, כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפני, כאילו אתה עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן, מנין? ממה שקראו בענין, וידבר ה' אל משה לאמר כי תשא את ראש, שא את ראש לא נאמר אלא כי תשא, עיין שם, נמצא שמשה רבינו עומד אז ממש בין נשמות ישראל בשעת קריאת פרשת שקלים, וזוקף ראשו של כל אחד ואחד, ולכן צריכים לעמוד אז באימה ויראה גדולה, ולשמוע פרשת שקלים מפי הקורא, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אז לנשיאות וזקיפות הראש על ידי משה רבינו, עליו השלום, והוא ענין של התקרבות אל צדיקים אמיתיים, שיזכה להתקרב אל רבי ומנהיג אמיתי, וכמבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קי"ב), רב"י ראשי תיבות כי תשא את ר'אש ב'ני י'שראל, כי רק רבי מנהיג אמיתי יודע איך להרים ולהינשא ראש של כל אחד ואחד מישראל, ולהראות לו את הכוחות והמעלות הטובות שלו, מה שאין כן ראש ומנהיג של שקר גם כן נקרא רבי, אבל הוא ראשי תיבות (שמואל-א ב, ט) ר'שעים ב'חושך י'דמו, כי האנשים המסתובבים סביבו נשארים ברשעות החושך שלהם, ואינם מקבלים ממנו שום תכלית ותועלת כלל, ולכן אז בשעת קריאת פרשת שקלים, כאשר משה רבינו, שהוא הראש בני ישראל האמיתי, עומד בינינו וזוקף את ראשינו, ראוי לנו להתפלל שנזכה להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים שבדור, ולקבל מהם נשיאות ראש באמת.

 (שיחות מוהרא"ש, חלק ט"ו)

 

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן