painting-1288802_960_720

"סיפורי מעשיות" "מחיגר" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת פנחס ה׳תשס״ח, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחיגר, מעשה ג׳ דף נ"ה, עיין שם.

פתח מוהרא״ש ז"ל ואמר, רביז״ל ממשיך לספר, הבעל עגלה והנאמן, שהיו יכולים לברוח ברחו, והוא נשאר על העגלה, ובאו ולקחו התיבה של המעות, ושאלו אותו: למה אתה יושב? והשיב שאינו יכול לילך, וגזלו התיבה והסוסים, והוא נשאר על העגלה, והנאמן והבעל עגלה (שברחו למקום שברחו) ישבו עצמם, באשר שלקחו פרוקלאדין מפריצים, ולמה להם לשוב לביתם, שיוכלו לבוא בשלשלאות? טוב להם לישאר שם (במקום שברחו לשם), ויהיו בכאן נאמן ובעל עגלה, ולכאורה הענין פלא, כי הנאמן ובעל עגלה נשכרו על ידי החיגר לשמור עליו ולעזור לו בכל עניניו, והשכיר אותם שיעזרו לו בעת צרתו, אבל כשהגיע עת צרה ברחו לנפשם והשאירו אותו לבד, ורביז״ל מלמד אותנו לימוד עמוק בזה, שאסור לבטוח על שום בן אדם, לחשוב שיעזור ויושיע לו בעת צרתו, כי כל אחד מבקש טובת עצמו, וכל זמן שיכול להרוויח כסף, יעשה מלאכתו בנאמנות, אבל תיכף ומיד שמגיע עת צרה ושעת הדחק חס ושלום, יברח לנפשו ולא יהיה איכפת לו מחבירו כלל, ולכן למה לסמוך עליו לכתחילה, יותר טוב לשום כל בטחונו בהשם יתברך, שהוא יתברך ישמור אותו מכל רע, ואז בוודאי יצליח תמיד.

וכן אסור לאדם לבטוח על עשרו וממונו, שיציל אותו ביום צרתו, כי לא יעזרו לו כלל, וגם לפעמים אחרים באים ולוקחים ממנו הכל, ולא נשאר לו כלום, וכמו שכתוב (תהלים מ׳׳ט) אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו, כי אין לוקחים הכסף לקבר, רק העיקר לזכור תכליתו הנצחי לעולם הבא, שרק מצוות ומעשים טובים ילוו אותו לבית עולמו, וכמו שאמר רבי יוסי בן קיסמא (אבות ו) אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, וכן איתא בתנא דבי אליהו (פרק י״ג) לפי שכל המרבה שיחה ותפלות הם מלווין אותו עד אותה שעה שהוא נכנם לבית עולמו, ויש לומר שהכוונה הוא על תפילות ושיחות בינו לבין קונו, כשאדם מרגיל עצמו להתפלל ולדבר תמיד אל הקדוש ברוך הוא, וכל אשר צריך בגשמיות וברוחניות הוא מסיח לפי תומו בשיחה ובתפילה אל השם יתברך, ואינו בוטח על שום בן אדם כלל, אזי תפילות ושיחות אלו מלווין אותו עד בית עולמו, וגם שם בקבר ימשיך להתפלל ולהתבודד עמו יתברך, כי בכל מה שעסק אדם בחיים חיותו בעולם הזה, בזה יעסוק אחר כך בחיי עולם הבא, ולכן בוודאי טוב להכין עצמו על תכליתו הנצחי, ולזכור תמיד שרק התורה והתפילה שלו ישאר לעד ולנצח נצחים,

והשם יתברך יזכינו לזכור תמיד מן התכלית, ונזכה להרבות בתורה ובתפילה ובמצוות ובמעשים טובים, עדי נזכה לעלות ולהתדבק בו יתברך בדביקות אמיתי ונצחי, מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש  – חג שבועות 'ראש השנה' של התורה
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חג שבועות 'ראש השנה' של התורה

מוהרא"ש ז"ל אמר, שליל שבועות הוא עת רצון נפלא מאד, ולכן צריכין לשמור על כל רגע ורגע של לילה קדוש זה. ומבואר בכתבי האריז"ל, שליל

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש – 'חודש אב'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'חודש אב'

פעם בסעודת ראש חדש מנחם אב, דבר מוהרא"ש ז"ל דבורים נפלאים מענין הצרוף הקדוש של שם הוי"ה, ברוך הוא, המאיר בחדש מנחם אב, שהוא הוי"ה, היוצא

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש • יום כיפור
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש • יום כיפור

מוהרא"ש ז"ל אמר, אשר הקדוש-ברוך-הוא ריחם על עם ישראל, ונתן להם יום אחד בשנה, ובו מכפר על כל העוונות. וכך אומרים חכמינו הקדושים (עיין ילקוט

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן