fish-3483465_960_720

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת פנחס ה׳תשנ״ח

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז׳׳ל ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ קכ״ה, המדבר ממעלת סעודת שבת, עיין שם.

פתח ואמר מוהרא׳׳ש ז"ל, רביז״ל אומר, כתיב (שמות ט״ז) ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לה׳ וגו׳, ולמדו רבותינו, זכרונם לברכה (שבת קיז:) ׳מכאן, שחייב לאכול שלש סעודות בשבת, כי תלתא ״היום״ כתיבי׳, נמצא שעל כל סעודה משלש סעודות כתיב היום, לרמז שלא לאכול בסעודה של שבת רק בשביל היום, כי לפעמים אוכלים בשביל שרעב מאתמול, ולפעמים בשביל שלא יהא רעב למחר, אך בכל סעודה משלש סעודות של שבת, לא יאכל כי אם בשביל היום, היינו סעודה זו, לא בשביל קודם ולא בשביל אחר כך, עיין שם כל זה בדברי רביז״ל.

והסביר מוהרא׳׳ש ז"ל, כי הנה גודל מעלת אכילת שבת אין לתאר ואין לשער כלל, וכמבואר בדברי רביז"ל בכמה מקומות (ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ נ״ז וסי׳ רע״ז ועוד), שאכילת שבת בולו קודש כולו אלקות, ועולה למקום אחר לגמרי מאכילת ימי החול, ואין חלק לסטרא אחרא בה כלל, כי אכילת ימי החול נהנה ממנה גם הסטרא אחרא, אבל מאכילת שבת אין חלק לסטרא אחרא כלל וכלל, ולכן כל השבוע אין מצוה מן התורה לאכול, ומי שרוצה להתענות יבול להתענות, אבל בשבת יש מצוה מן התורה לאכול, וכמו שלומדים מן הפסוק (שמות ט׳׳ז) אכלוהו היום כי שבת היום לה', היום לא תמצאוהו בשדה, ששלשה פעמים כתיב ״היום״ בפסוק אחד, ללמד על מצות שלש סעודות של שבת, ורביז״ל מדייק, שצריכין לאכול כל סעודה בשביל קדושת היום, היינו מחמת שהיום שבת, ולא מחמת שאדם רעב מאתמול, או מחמת שלא יהיה רעב למחר, רק מחמת קדושת שבת היום, כי שבת קדוש בקדושה עליונה כל כך עד שכל מה שאוכלים בה עולה למקום אחר לגמרי, ולכן צריכין להחיות עצמו עם אכילת שבת, ולהרבות בו כל מיני מעדנים וממתקים, ומבואר בדברי רביז״ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ רע״ז) שאכילת שבת תיקון על חילול שבת, שאם אחד חילל שבת חס ושלום באיזה אופן, על ידי אכילת שבת יכול לתקן זאת, עיין שם, נמצא שאכילת שבת הוא עבודה גדולה מאד, והעיקר להחיות עצמו בכל סעודה וסעודה, ולאכול אותו בשביל קדושת היום, היינו מפני שהקדוש ברוך הוא צוה עליה, ואז יהנה גופו וגם נשמתו באכילת שבת, ויפעול באכילתו כל מיני ישועות ורחמים, אשרי לו ואשרי חלקו.

וקישר מוהרא״ש ז"ל את ענין הנ״ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב (במדבר כ״ח) עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה, ויש לומר שמרומז בפסוק זו סוד הנ״ל של רביז״ל, שיאכל בשבת רק בשביל קדושת היום לבד, ואז האכילה עולה למקום אחר לגמרי מאכילת ימי החול, שזהו עולת שבת בשבתו, בשבתו דייקא, היינו מחמת קדושת יום השבת, ואז זה עולה למקום עליון מאד, על עולת התמיד ונסכה, היינו שעולה למקום אחר לגמרי מאכילת ימי החול, כי אין לסטרא אחרא שום אחיזה כלל באכילת שבת, ואכילת שבת חוזרת ומשפיע על האדם כל מיני השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות,

והשם יתברך יזכינו להמשיך עלינו קדושת שבת באמת, ונזכה לעלות ולהתקדש בקדושה עליונה ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש – 'חמץ'
חדשות ברסלב

שיחות מוהרא"ש – 'חמץ'

פעם בשעת שריפת חמץ ירד גשם חזק בחוץ, וכששרף כ"ק מוהרא"ש ז"ל את חמצו, לא רצה שאנשים אחרים יזרקו את החמץ שלהם בתוך המדורה שלו,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע –  ז' באדר תשע"ד
חודש אדר

שיחות מוהרא"ש זי"ע – ז' באדר תשע"ד

קְדֻשַּׁת יוֹם ז' אֲדָר לָמָּה יִגָּרַע יוֹמָא דְהִלוּלָא שֶׁל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ? פַּעַם בְּיוֹם ז' אֲדָר, הִלּוּלָא שֶׁל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, רַעֲיָא מְהֵימְנָא קַדִּישָׁא, עָלָיו הַשָּׁלוֹם, דִּבֵּר

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש לנוער • חסד

מוהרא״ש ז"ל אמר, אשר אדם צריך להרגיל את עצמו, עוד מגיל צעיר לעשות חסד ורחמים עם הבריות, כי מדת הרחמנות היא משלשה סימני קדשת ישראל,

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן