"סיפורי מעשיות" "מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת מטות ־ מסעי ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבערגיר ועני דף ר״ט עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"


והבן והבת הנ״ל למדו שניהם בחדר אחד לשונות וכיוצא כדרכם והבת הנ״ל, היו הולכים ובאים לראותה מגדל החדוש כנ״ל, ונתנו מתנות, עד שנתעשר העני, והיו באים שרים לראותה והוטבה בעיניהם מאד והיה יפיה חדוש גדול ביניהם, כי לא היה יפי של אנושי כלל, ומגדל הפלגת יפיה בא על דעת השרים להשתדך עם העני הזה, ושר, שהיה לו בן, חשק להתחתן עמה, אך אין נאה להם להתחתן עם כזה, על כך הכרחו לראות להשתדל לגדל את האיש הזה, והשתדלו שיעבד אצל הקיסר ונעשה מתחלה פראפירטשיק [קצין צבא נמוך] ואחר־כך למעלה למעלה, כי השתדלו להגביהו במהרה, עד שהלך מהר ממעלה למעלה, עד שנעשה יעדניראל והיו חפצים השרים להשתדך עמו אך היו רבים קופצים על זה, כי כמה שרים באו על זה ועסקו בזה להגביהו, וגם כי לא היה אפשר לו להתחתן מחמת הבערגיר, שכבר היו מדברים להשתדך עמו.

והעני הזה, שנעשה יעדניראל, היה מצליח יותר ויותר, והיה שולח אותו הקיסר להמלחמה, והצליח מאד בכל פעם ונשיא אותו עוד יותר למעלה למעלה, והיה הולך ומצליח מאד, עד אשר נסתלק שם הקיסר, ונתיעצו כל בני המדינה לעשות אותו לקיסר, ונתקבצו כל השרים והסכימו כלם, שהוא יהיה קיסר ונעשה קיסר (הינו העני הנ״ל נעשה קיסר), והיה לוחם מלחמות, והיה מצליח מאד וכבש מדינות, והיה לוחם ומצליח וכובש והולך, עד ששאר המדינות נתיעצו למסר תחת ידו ברצון טוב, כי ראו הצלחתו הגדולה, שכל היפי של העולם וכל המזל של העולם אצלו, על כך נתקבצו כל המלכים והסכימו, שהוא יהיה קיסר על כל העולם, ונתנו לו כתב באותיות של זהב.

פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל, רביז״ל ממשיך לספר, והבן והבת הנ״ל למדו שניהם בחדר אחד לשונות וכיוצא כדרכם והבת הנ״ל, היו הולכים ובאים לראותה מגדל החדוש כנ״ל, ונתנו מתנות, עד שנתעשר העני, כי הבת מרמזת על השכל התחתון שבא לפני השכל העליון  (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ ל׳), כי לפני שזוכין להגיע אל השכל העליון, שהוא החכמה והשכל שבכל דבר, צריכין הקדמות וצמצומים רבים, להסביר לאדם בכמה מיני לבושים וצמצומים, בכדי שיוכל להבין, ואז כשמגיע אל השכל הוא משליך כל ההקדמות ומבין הדבר על בוריה, והנה עיקר השכל התחתון הוא האמונה הקדושה, שאדם מסיר כל שכלו וחכמתו המדומית, וסומך עצמו על אמונה, כי יודע שאין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, וכל פרט ופרט מושגה בהשגחתו יתברך הפרטי פרטית, ולכן כשיש לאדם הקדמה זו, והיא קבועה בלבו כיתד חזק בל תמוט, אזי הוא מוכן לקבל בתוכו השכל עליון, ולהבין את החכמה עליונה, כי האמונה היא יסוד הכל, ועליה עומדים שאר כל המדות כידוע, ובלי אמונה אין לאדם כלום, אבל מיד שיש לו אמונה חזקה וברורה בו יתברך, אזי הוא כלי מוכשר לקבל בתוכו כל המרות טובות, ולהגיע אל שלימות החכמה והשכל, וממילא יהיה לו כל ההשפעות שבעולם, וזהו מה שמספר רביז״ל שעל ידי שהעני היה לו בת יפה תואר, על ידי זה הביאו אנשים אליו כל פעם מתנות מתנות, עד שנתעשר, ולבסוף מלך על כל העולם כולו, כי כשאדם מחזיק עצמו כעני ואביון שאין לו כלום, ומכיר היטיב שכל מה שיש לו הוא רק ממנו יתברך, אזי הוא כלי מוכשר לקבל בתוכו כל ההשפעות שבעולם, שזהו מה שמצינו אצל דוד המלך עליו השלום, שתמיד אמר בתהלים, ״כי עני ואביון אני״ ועל ידי זה זכה למה שזכה ולמלוך על כל ישראל, כי מיד שאדם מחזיק עצמו כמו עני ואביון ,שאין לו כלום, אזי מן השמים ישפיעו עליו את הכל.

והיו באים שרים לראותה והוטבה בעיניהם מאד והיה יפיה חדוש גדול ביניהם, כי לא היה יפי של אנושי כלל, ומגדל הפלגת יפיה, בא על דעת השרים להשתדך עם העני הזה, ושר, שהיה לו בן, חשק להתחתן* עמה, אך אין נאה להם להתחתן* עם כזה, על כך הכרחו לראות להשתדל לגדל את האיש הזה, והשתדלו שיעבד אצל הקיסר ונעשה מתחלה פראפירטשיק [קצין צבא נמוך] ואחר־כך למעלה למעלה, כי השתדלו להגביהו במהרה, עד שהלך מהר ממעלה למעלה, עד שנעשה יעדניראל והיו חפצים השרים להשתדך עמו אך היו רבים קופצים על זה, כי כמה שרים באו על זה ועסקו בזה להגביהו, וגם כי לא היה אפשר לו להתחתן מחמת הבערגיר, שכבר היו מדברים להשתדך עמו, כי כשיש לאדם הבת יפה תואר, שהיא האמונה הקדושה, אזי כולם רוצים להשתדך עמו, וכל החכמות והמדות טובות רוצות לידבק בו, כי האמונה היא השער שעל ידה נכנסים אל כל דבר, ומי שזוכה לאמונה, לבסוף זוכה לכל.

והעני הזה, שנעשה יעדניראל, היה מצליח יותר ויותר, והיה שולח אותו הקיסר להמלחמה, והצליח מאד בכל פעם ונשא אותו עוד יותר למעלה למעלה, והיה הולך ומצליח מאד, עד אשר נסתלק שם הקיסר, ונתיעצו כל בני המדינה לעשיות אותו לקיסר, ונתקבצו כל השרים והסכימו כלם, שהוא יהיה קיסר ונעשה קיסר (הינו העני הנ״ל נעשה קיסר), והיה לוחם מלחמות, והיה מצליח מאד וכבש מדינות, והיה לוחם ומצליח וכובש והולך, עד ששאר המדינות נתיעצו למסר תחת ידו ברצון טוב, כי ראו הצלחתו הגדולה, שכל היפי של העולם וכל המזל של העולם אצלו, על כן נתקבצו כל המלכים והסכימו, שהוא יהיה קיסר על כל העולם, ונתנו לו כתב באותיות של זהב, כי כל מה שהאדם מחזיק בעצמו שהוא עני ואין לו כלום, כן זוכה לקבל שפע גדול מלמעלה, והוא עולה ומצליח בכל פעם יותר ויותר, עד שנעשה מלך ומושל בכל, וענין המלכות הוא כל אחד כפי בחינתו, יש מי שהוא שורר בביתו ויש שהוא מושל ביותר, ויש שהוא מושל על כל העולם ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ נ״ו), והעיקר שיהיה המלכות אצלו בבחינת בן חורין, היינו שלא ישתמש עם המלכות להנאתו ולצרכו, רק ישתמש בו לגלות מלכותו יתברך לכל יודעיו ומכיריו, כי כפי שאדם זוכה להשפיל עצמו, ולהחזיק עצמו כעני ואביון ממש, כן נכנס בו ביטול אמיתי מלפניו יתברך, ויש בו כוחות עצומות לקרב כל הבריות כולם אליו יתברך, ולכן העני זכה ליכבש כל המלחמות שלו, שהם בחינת מלחמות היצר, ולבסוף כולם נכנעו לפניו וקיבלו אותו למלך, כי ראו שאצלו שורר בחינת מלכות אמיתי, ועל ידו יכולים להקים את מלכות דקדושה, והבן,

והשם יתברך יזכינו להגיע אל שלימות האמונה, ולהכיר אותו יתברך בכל ענינינו ועסקינו, עדי נזכה לחזור בתשובה שלמה לפניו יתברך, ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן