river-3580352_960_720

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת ראה ה׳תשס״א

בסעודה שלישית סעודת רעווא דרעווין דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ ו' המדבר מסוד כוונת אלול עיין שם.

פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל, רביז״ל אומר (מוהרא״ש ז"ל חזר בקיצור על כמה נקודות שבתורה זו של רביז״ל),ְשֶׁרוֹצֶה אָדָם לֵילֵךְ בְּדַרְכֵי הַתְּשׁוּבָה צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּקִי בַּהֲלָכָה וְ צָרִיךְ לִהְיוֹת לוֹ שְׁנֵי בְּקִיאוּת הַיְנוּ בָּקִי בְּרָצוֹא, בָּקִי בְּשׁוֹב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: זַכָּאָה מַאן דְּעַיִל וְנָפִיק (זהַר וַיַּקְהֵל ריג:, הַאַזִינוּ רצב) וְזֶה בְּחִינַת (תְּהִלִּים קל"ט) : "אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה" בְּחִינַת עַיִל בְּחִינַת בָּקִי בְּרָצוֹא "וְאַצִּיעָה שְׁאוֹל הִנֶּךָּ" בְּחִינַת וְנָפִיק בְּחִינַת בָּקִי בְּשׁוֹב וזהו (שִׁיר הַשִּׁירִים ו) : "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי" אֲנִי לְדוֹדִי, זֶה בְּחִינַת עַיִל וְדוֹדִי לִי זֶה בְּחִינַת וְנָפִיק [וְזֶה סוֹד כַּוָּנַת אֱלוּל] , עיין שם כל זה בדברי רביז״ל.

והסביר מוהרא״ש ז"ל, כי הנה מבואר בכתבי האריז״ל (שער הכוונות – חודש אלול, מובא בסוף תורה זו של רביז״ל), שסוד כוונת אלול מרומז בפסוק (ישעיה מ׳׳ג) הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, והענין בזה, כי העולם הזה נדמה כמי הים שאין להם סוף, כי אורו יתברך גנוז בתוך כל פרט ופרט של הבריאה, והוא אור שאין לו סוף ותכלית, ולכן צריכין למצוא ״דרך איך לעבור הים בשלימות, ולהגיע אל מחוז חפצו לחיים ולשלום, ושלא יטבע בתוך הים, והדרך היא דרך התשובה, היינו לחזור אליו יתברך בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא (קהלת ז'), וצריכין תמיד לתקן וליישר מעשיו לפניו יתברך ולעשות תשובה, וגם אפילו הצדיק הכי גדול צריך לחזור תמיד בתשובה, כי כפי ההשגה שמשיג עכשיו בהשגות אלקותו יתברך, הרי ההשגה של אתמול היתה בבחינת גשמית, וצריך לחזור בתשובה על זה, נמצא שכל מה שעולה ומשיג באלקותו יתברך, הרי הוא עושה תשובה על השגתו הראשונה, ולכן דרך התשובה שייך לכל אדם בכל עת, וביותר בחודש אלול, שאז נפתחת דרך זו במיוחד, כי אז מכינים על ימי ראש השנה הקדושים, שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ודנים את כל אחד מה יהיה עמו בשנה הבאה, מי יחיה ומי ימות וכו', ולכן מוכרחים אז לעשות תשובה כדי לזכות במשפט ולקבל שנה טובה ומבורכת, ולכן אז הזמן להיות ״בקי״ בדרן התשובה, ולחזור אליו יתברך באמת.

ומגלה לנו רביז״ל, שבקיאות זאת כלול משני דברים, בקי ברצוא ובקי בשוב, ופעמיים בק׳׳י עולה בגימטריא דר"ך שהוא דרך התשובה הנ״ל, והענין בזה, כי הנה מי שרוצה להתקרב אליו יתברך, מוכרח להיות בקי איך לעלות ולהתקרב אליו יתברך, ואיך לרדת ולהתרחק קצת, כי חיי האדם כלולים מעליות וירידות, ותכלית הירידה היא בשביל העלייה, כדי שיעלה ויתקרב יותר, אבל מוכרח להיות בקי איך לעלות ואיך לרדת, כי בשעה שאדם עולה ומתקרב אליו יתברך, צריך תמיד לדעת שעדיין לא השיג את הכל, כי אורו יתברך אין סוף ואין תכלית, ואי אפשר לאדם להשיג את הכל, וברגע שנכנס באדם מחשבה שכבר הגיע לאיזה מדריגה עליונה והשיג את הכל, זהו סימן שעדיין לא התחיל להשיג כלום, בבחינת מה שנאמר (תהלים קל״ט) אם אסק שמים שם אתה, שכל מה שאני עולה לשמים, אני רואה ששם אתה, ועדיין לא השגתי בלום, וזוהי בקיאות גדולה מאד, כי לפעמים דייקא בשעה שאדם עולה בעלייה גדולה, הוא נתעוור מרוב אור, ומתרחק לגמרי, ובמו שהיה עם אלישע אחר, שדייקא על ידי שעלה לפרדס וראה מה שראה, נפל ונתרחק (ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ פ״ב), כי לדרי מעלה, היינו לאלו שדרים כבר במדריגות רמות וגבוהות מאד, צריכין לגלות את ההשגה של ״איה מקום כבודו״, שישאלו ויבקשו איה מקום כבודו, שעדיין לא השיגו כלום, וצריכין לחפש אחר כבודו יתברך מחדש (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ז'), ולכן עיקר הבק״י ברצוא הוא לדעת שיש לו לעלות יותר ויותר, ולא ידמה לעצמו כאילו השיג את הכל.

וכן בעת ירידה צריך להיות בק״י בשוב, היינו לדעת איך לרדת, ואף פעם לא להתייאש מפני שום ירידה ונפילה שבעולם, כי הצדיק מגלה לכל הדרי מטה המונחים במדריגות התחתונות, את ההשגה של ״מלא כל הארץ כבודו״, שכבודו יתברך עדיין נמצא אתם עמם ואצלם, בבחינת (תהלים קל״ט) ואציעה שאול הנך, שאפילו אם ירדתי לשאול ממש, והצעתי לעצמי שם מטה, גם שם הנך, אתה נמצא שם, כי בהכרח עובר על האדם כל מיני משברים וגלים במשך ימי חייו, ועליו להתחזק בכולם ולהאמין שהכל לטובתו, ואפילו אם נפל למה שנפל, ונכשל במה שנכשל חס ושלום, לא יתייאש בלל, כי אם יחזור בתשובה, אזי יתהפכו כל ירידותיו ונפילותיו לתכלית העלייה, ולכן צריכין להיות בקי מאד בשוב, ולדעת שבודאי יש ירידות ונפילות יותר גרועים מאלו, ויחזק את עצמו לא ליפול יותר חס ושלום, וכשאדם יש לו שתי בקיאויות אלו, אזי הוא הולך בדר״ך התשובה, כי הן בעלייה והן בירידה הוא מוצא את השם יתברך, וזה נותן לו דר"ך כבושה לעבור את מי הים, שהם חיי עולם הזה לשלום, וזוכה להניע אל מחוז חפצו שהוא הדביקות וההתקרבות האמיתית אליו יתברך, אשרי לו.

והנה מבואר בדברי רביז״ל בתורה זו, שהליכה בדרך התשובה נקרא בשם בקי, כי בק״י עולה בנימטריא הוי״ה אלהי״ם, בי בקיאות זאת היא לדעת שהן הוי״ה שהוא מדת הרחמים, והן אלהי״ם שהוא מדת הדין, הכל ממנו יתברך, לקרב את האדם אל עבודתו, כי זהו עיקר שלימות הדעת, לדעת כי הוי״ה הוא האלהי״ם אין עוד מלבדו (דברים ד'), ולהלל לשמו יתברך בין במדת הרחמים ובין במדת הדין בבחינת (תהלים נ״ו) בה׳ אהלל דבר, באלהים אהלל דבר (ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ ד'), וכשאדם יש לו הדעת הזו, אזי יש לו בקיאות בדרך התשובה, כי הן כשהוא עולה, והן כשהוא יורד, הוא יודע שלפעמים מתגלה אליו מדת הרחמים, ולפעמים מתגבר מדת הדין, אבל הכל ממנו יתברך לקרב אותו בתכלית ההתקרבות, ולכן בעלייתו הוא ממשיך לעלות מעלה מעלה, ואינו מפסיק עבודתו מפני שום דבר שבעולם, וכן בירידתו מחפש את הרחמים והחסדים שהקדוש ברוך הוא גומל עמו בכל עת אפילו בשעת ירידתו, ומחזק עצמו בהם, ואינו נופל בנפילות וירידות יותר גרועות חס ושלום, ואזי הולך לבטח בדר״ך התשובה, כי דרך בגימטריא שתי פעמים בק״י כנ״ל, וזוכה למצוא את השם יתברך בכל פרטי החיים, אשרי לו ואשרי חלקו.

וקישר מוהרא״ש ז"ל את הענין הנ״ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה מצינו בפרשת השבוע את סימני דגים טהורים, שהם סנפיר וקשקשת, וכמו שכתוב (דברים י״ד) את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו וגו', ויש לומר, שמרומזים כאן כל דברי רביז״ל הנ״ל, כי הנה נשמות ישראל נמשלו לדגים שבים, וכמו שכתוב (בראשית מ״ח) וידגו לרוב בקרב הארץ, והנה שני סימנים אלו מרמזים על שתי הבקיאויות הנ״ל של רצוא ושוב, שצריכין להיות בקי בהם בכדי לעבור את מי הים לשלום, בבחינת הנותן בים דרך הנ״ל, כי הנה הסנפירים של הדג הם הכנפיים שהוא שט בהם, שמרמז על ענין בקי ברצוא הנ״ל, שיהיה לאדם כמו סנפירים וכנפיים חזקים לשוט בהם בים החכמה, ולהתקרב אליו יתברך בכל מעמד ומצב שימצא את עצמו, ואף פעם לא לעמוד במקום אחד ולחשוב שכבר הגיע אל כל מה שצריך להגיע, אלא ימשיך לשוט בים החכמה, ולעשות לעצמו דר״ך בים, והקשקשים של הדג הם כמו מגן ושריון המגין עליו מדבר המזיקו, שזה מרמז על ענק בקי בשוב הנ״ל, שלא יפול ויתרחק האדם מפני שום ירידה ונפילה שעוברות עליו, כי זהו ענק של מגן ושריון שמגין על החיל שהולך למלחמה, שאפילו כשיורה בו האויב חצים ואבנים, כולם מתחלקים ומתגלשים מפני המגן, וכן צריך האדם להיות כל כך חזק בהתקרבותו אל השם יתברך, שאפילו יורה בו הס״מ כל מיני חצים ואבנים חס ושלום, לא יפילו ולא ירחיקו אותו, וכמו שאמר רביז״ל בשעה שגילה את העשרה מזמורי תהלים של התיקון הכללי, שהם כמו שריון ומגן מפני חציי הס״מ, שלא יוכלו ליכנס בו, ולכן שני סימנים אלו הם הסימנים של דג טהור, היינו של נשמות ישראל הקדושים והטהורים שרוצים להתקרב אליו יתברך, כי בשיש לאדם את שתי הבקיאויות האלו של רצוא ושוב, שהם סנפיר וקשקשת, זה סימן שנשמתו טהורה לה׳, מה שאין כן אם אין לו סנפיר וקשקשת, הוא סימן של דג טמא חס ושלום, כי הוא עלול להתרחק הן בעת עלייתו, שלא יידע איך לשוט הלאה בעבודתו, והן בעת ירידתו שלא יידע איך לשמור מחציי הס״מ, ואיך להגן על עצמו מהכפירות והאפיקורסות המצויות בעולם חס ושלום, כי מחמת שאין לו מגן ושריון הוא בסכנה גדולה שלא תכנסנה בו דיעות כוזבות ונפסדות של אנשי העולם, ולכן דייקא בחודש אלול הוא הזמן להכין לעצמינו לבושים חזקים של תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים, שיהיו לנו למחסה ולמגן מכל הקליפות הנמצאות בחוץ, ואור התורה יורה לנו את הדרך איך לשוב אליו יתברך באמת.

והשם יתברך יזכינו להמשיך עלינו קדושת הימים האלו, ונזכה ללכת בדרכי התשובה באמת, עדי נזכה לקבל שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה בכלל ובפרט, אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש חלק יא'
ספרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש חלק יא'

'שיחות מוהרא"ש' נכתבו ע"י מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א עוד בחיים חיותו של כ"ק מוהרא"ש זי"ע הצדיק מיבנאל אשר הדפיס בעצמו את הספרים. השיחות

קרא עוד ←
חדש על המדף "שיחות  מוהרא"ש – לכל מועדי וחודשי השנה"
news

חדש על המדף "שיחות מוהרא"ש – לכל מועדי וחודשי השנה"

הרה"ח ר' חיים יצחק ברדא שליט"א ראש מוסדות 'יצחק ירנן' בקבלת ספר "שיחות מוהרא"ש" מאנ"ש "היכל הקודש" אשקלון. רוצים את הספר הקדוש הזה? פנו אלינו לפרטים   053-728-1819 info@breslevsheli.co.il  

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע • פרשת ויקהל
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע • פרשת ויקהל

שיחות מוהרא"ש זי"ע • פרשת ויקהל  "במצוות שבין אדם לחבירו הוא מזלזל מאד ואינו חש אליהם כלל, יש לדעת שאדם זה רקוב מתוכו" מוהרא"ש ז"ל

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן