תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבוא ה׳תש״ע

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך.

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת כי תבוא ה׳תש״ע

פתח ואמר מוהרא״ש ז"ל, כתיב בפרשת השבוע, (דברים כ״ח) ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, ופירש״י בשם חכמינו הקדושים (בבא מציעא קז ע"א), שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם, ויש לומר שמונח בפסוק זה מוסר גדול לכל אדם בהליכות חיים שלו, שמתחילת בואו לעולם, יזכור כל ימיו, את יום המיתה, שיצטרך לצאת מן העולם, ולחזור לעולם העליון, כי לא יתכן, שפתאום בסוף ימיו, יזכור שצריך לצאת מזה העולם, ורק אז יתחיל לנקות עצמו מכל חטאיו, כי אף על פי שתשובה מועילה תמיד על הכל, אבל אין אדם יודע יום מיתתו, כי זה אחד מן הדברים המכוסים מבני אדם (פסחים נ"ד:), וכן אמר רבי אליעזר (שבת קנ״ג.) שוב יום אחד לפני מיתתך, ושאלו תלמידיו, וכי אדם יודע מתי ימות, וענה להם, לכן יעשה תשובה היום, שמא ימות למחר, אם כן בכל יום ויום צריך לעבוד ״שיהיה יציאתו מן העולם כביאתו בלא חטא״, שמצד אחד ישמור עצמו מאד מכל חטא ועוון, כי עוד מעט יוכל להיות ״יציאתו מן העולם״, וחטא למה לו, ומצד שני, אם עבר כבר על איזה חטא חס ושלום, יעשה תשובה מיד, כדי שתהיה ״יציאתו מן העולם״ נקיה מכל חטא ועון, שהרי על ידי תשובה יכופר לו הכל.

ועוד יש לומר, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, ״שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם״, שסובב והולך על כל יום ויום, כי בכל בוקר אדם בא לעולם מחדש, ונחשב כבריה חדשה, שהרי הקדוש ברוך הוא מחזיר נשמתו לתוך גופו מחדש בכל בוקר, וכמו שמברכין ברכת ״המחזיר נשמות לפגרים מתים״, וכתינוק שנולד דמי, נמצא שהוא בא לעולם בלי חטא, כי צריך להתחיל היום עם התעוררות חדשה לעבדת השם יתברך, וכמובא בדברי רביז״ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ נ"ד), שכך ראוי להיות מנהג יראי השם, שתיכף בבוקר בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד בעלמא דאתי, ויזכור לקשר כל היום שלו אל עבודת השם יתברך, ולהכין עצמו לעולם הבא, וכן פירש הרה״ק רבי זושא מהאניפולי זי״ע את הפסוק (במדבר ט״ו), מראשית עריסותיכם תתנו לה׳ תרומה לדורותיכם, עריסותיכם מלשון מטה ועריסה, שתיכף ומיד מראשית עריסותיכם, כשתקומו בבוקר ממטתכם, תתנו תרומה לה', ותדבק עצמך בבורא יתברך שמו, ואזי כל היום ילך אחר ההתחלה, ותזכה לדביקות אמיתית בו יתברך, נמצא ש״ביאתך לעולם״ בכל יום היא בלא חטא, ועם התעוררות חדשה אל עבודת השם יתברך, וכך צריך להיות ״יציאתך מן העולם״, כשאתה הולך לישון בלילה, שהיא אחד מששים במיתה, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז:), בלי חטא, שתחזור בתשובה על כל מה שפגמת באותו יום, ותאמר קריאת שמע על המטה בכוונה גדולה, ובנוסח של האריז״ל דייקא, הכולל וידוי, וקבלת ד' מיתות בית דין, כי בזה יכופר לך הכל, "ותהא יציאתך מן העולם בלי חטא כמו ביאתך, ובדרך שתלך לישון, כך תזכה לקום, עם התעוררות חדשה לעבודת השם יתברך, וכך תזכה שיהיו כל ימיך קשורים ודבוקים לעבודת השם יתברך.

ועוד יש לומר, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, "שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם״, שזה סובב והולך על עבודות פנימיות של תורה ותפילה, ועבודות חיצוניות של אכילה ושתיה ומשא ומתן (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ כ״ב), כי עבודות פנימיות של תורה ותפילה, שנעשות על פי רוב בפנים, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, נקראות ״בואך״, ועבודות חיצוניות של אכילה ושתיה ומשא ומתן, שנעשות על פי רוב בחוץ נקראות ״צאתך״, וכן כתוב בתרגום יונתן, "בריכין אתון במיעלכון לבתי מדרשיכון, ובריכין אתון במפקכון לפרקמטייכון" (ברוכים אתם בכניסתכם לבתי מדרשתכם, וברוכים אתם ביציאתכם למסחרכם), וצריכין לדבק עצמו כל כך בבורא יתברך שמו, עד שתהיינה כל עבודתכם בחוץ, באכילה ובשתיה ובמסחר, בדביקות אמיתית, כמו תורה ותפילה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כי אפשר למצוא אלקותו יתברך גם בתוך המסחר ומשא ומתן (ליקוטי מוהר"ן חלק ב׳ סי׳ ר"פ), וכשתעשה כן, אזי יתקיים אצלך ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, "שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם", שגם בשעה שאתה יוצא למסחר ומשא ומתן, וכן לשאר עבודות חיצוניות, הכל יהיה בדביקות אמיתית בלי חטא, כמו ביאתך לתורה ולתפילה, ותקשר כל ימיך אל הבורא יתברך שמו,

והשם יתברך יזכינו להגיע לדביקות אמיתית בו יתברך, ונזכה לעלות ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן