aircraft-513641_960_720

הדיל החדש של רבינו "אני כבר דאגתי על הוצאות הלוך וחזור"

אותו דבר אדם כשאדם מתקרב לצדיק, מה קורה? אולי בהתחלה הוא חושב שיש פה אוצרות של כסף וזהב, אבל פתאום הצדיק פותח את עיניו ומתחיל להראות לו ריח של אלוקות, עד שניטל ממנו חיזו דהאי עלמא לגמרי. הנה זכורני שפעם באתי למוהרא"ש ומוהרא"ש היה עוסק אז לכתוב איזה קטע פירוש 'שפת הנחל', ודפקתי על דלתו, ומוהרא"ש פתח את הדלת ומיד הבחנתי שהוא לא בזה העולם, כי מוחו ופניו האירו כל כך, ומיד שהתחלתי לדבר ימו עוד לפני שאמרתי דיבור אחד ענה ואמר לי – מה אומר לך, דביקות קטן אחד להקב"ה, שווה יותר מהכל…', ורק לשמוע את זה מפיו, בכזה חן היה ביטול הבחירה ממש. זה מה שכשאדם מתקרב לצדיק אמתי הצדיק הוא רק שומע מפיו איזה דיבור, כי הוא כבר רואה איך שאין שום תכלית בעולם, ומאיר לו את הרוחניות. וממילא הוא כבר לא חס כל כך על הכסף שלו רק רוצה להתקרב ולקבל את הארת הרוחניות של הצדיק.

הקב"ה יעזור לנו שנזכה לסיים את השנה ב'כי טוב', בתורה ותפילה, ובצדקה וחסד – כל מה שיכולים, הן בהפצה, ובביקור חולים, כי אנחנו צריכים לאסוף לעצמנו זכויות.

ואלו שעדיין לא סידרו כרטיסים שיראו עתה כבר לסדר את זה. וכן לקנות מקום בבית הכנסת, שיהיה הכל בתכלית היופי. ולגבי עלות ההוצאות של הנסיעה כבר אמר רבינו  – 'אני כבר דאגתי על הוצאות הלוך וחזור, 'כי תצא וכי תבא', אלא מה שצריך אמונת חכמים, ומי שיש לו אמונת חכמים הוא לא יפסיד, אלא רק ירוויח. ואל נא תשכחו שכל אלו ההוצאות נכללות ג"כ בהוצאות שבת ויום-טוב, כי 'כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה וכו' חו מהוצאות שבת ויום טוב, והוצאות בניו לתלמוד תורה",  נו, הנה הרי זה ראש השנה, וצריכים לסוע לרבינו וזה בכלל זה שכל הוצאותיו קצובים לו, חוץ מראש השנה…, כי זה הרי יו"ט של ראש-השנה. וכן כל מה שאנחנו צריכים להקים בתי ספר וסמינרים בתכלית הקדושה והטהרה, והנה זה עולה כסף, אבל זה ג"כ לא נכלל בחשבון, כי זה בכלל הוצאת בניו לתלמוד תורה. ולכן על זה נאמר , 'לוו עלי ואני פורע', וכמו שכתוב ב'מדרש אגדה' שעוד מקבלים על זה כפל, נמצא שזה עסק טוב, כי יקבל על זה כפל! כי הנה בן אדם קונה כרטיס, ואם נזכר קצת מאוחר וזה כבר עולה יותר כסף, אבל הנה הוא ייקבל על זה החזר בכפליים… נמצא שיש כאן 'דיל' חדש ומשתלם….

הקב"ה  יעזור לנו שנזכה להגיע לרבינו על ראש השנה, שבאמת אנחנו באים עם האשה והילדים, כי הבעל הוא נציג של כל המשפחה. ונזכה לשנה טובה, תהא שנת ע'תים ט'ובים, שנזכה לעתים טובים, היינו כי ישנם עתים לטובה וכן להפך כמובא בקהלת, ומצפים אנו שנזכה לכל העתים הטובות המובאות שם.

הקב"ה יעזור שנזכה לשנת גאולה וישועה ולקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן