lake-3638361_960_720

תוך הנחל סעודה שלישית פרשת נצבים וילך ה׳תש״ע

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי הפסוק אתה נצבים היום כולכם וגו', עיין שם.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), כתיב (דברים כ״ט) אתם בצבים היום כלכם לפני הוי״ה אלקיכם וגו', ויש לומר שמרומז בפסוק זה התעוררות גדולה לימי ראש השנה הקדושים הבאים עלינו לטובה, כי איתא בזוהר הקדוש (בא ל״ב:), ש״היום״ מרמז על ראש השנה, וכמו שכתוב (איוב ב') ויהי היום ויבואו בני האלקים להתייצב על ה׳, ואז היה ראש השנה, עיין שם, ובראש השנה עיקר עסקינו להקים מלכות דקדושה, ולגלות ולפרסם מלבות הקדוש ברוך הוא בכל העולם כולו, כי כל ישראל בני מלכים הם (שבת ס״ז.), וכל אחד ואחד מישראל הוא בן חביב למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וכל עיקר תכליתינו ותפקידינו בעולם לגלות ולפרסם מלכות אבינו שבשמים לכל העולם כולו, וכמו שאומרים בכל נוסחאות התפילה שבימים קדושים אלו, ״אבינו מלכנו", כי הוא יתברך אבינו וגם מלכינו וכולנו בני מלכים אנחנו, ועיקר התגלות זאת נעשה על ידי שחוזרים בתשובה על כל מה שפגמנו כל השנה, ועל שהורדנו מלכות דקדושה בין העכו״ם, כי בכל חטא ועון, חס ושלום, מתרחקים מהקדוש ברוך הוא וממלכות דקדושה, ונותנים כח למלכות דעכו"ם שתתפשט בעולם (ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ ד'), וזה נקרא פגם מדת ״אמת״, כי רק הקדוש ברוך הוא נקרא אמת, וכמו שכתוב (ירמיה י') והוי״ה אלקים אמת, וכל מה שדבוקים בהקדוש ברוך הוא, כך דבוקים במרת ״אמת״, שכל זה שייך רק לנשמות ישראל שהם בנים למקום, ורק אליהם שייכת מדת ״אמת״, וזה מרומז בדברי חכמינו הקדושים (יבמות ס״א.) ״אתם״ קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדם, את״ם אותיות אמ״ת, שרק אתם הדבקים במדת אמת, קרויין אדם, ואין אומות העולם הרחוקים מהאמת וממלכות דקדושה, קרויין אדם, כי הם נמשלים לבהמת וחית הארץ, ואין להם שום שייכות למלכות דקדושה, ועל ידי שאנחנו מגלים ומפרסמים מלכותו יתברך בעולם, על ידי זה נופלת ומתבטלת מלכות העכו״ם, ונתקיים מקרא שכתוב (זכריה י״ד) והיה ה׳ למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי״ה האחד ושמו אחד.

וכל זה מרומז בפסוק ראשון של פרשת השבוע (דברים כ״ט), אתם נצבים היום כלכם לפני הוי״ה אלקיכם וגו', את״ם אותיות אמ״ת, אתם, נשמות ישראל, הקרויין אדם, מחמת שאתם דביקים במדת אמת, נצבים היום כלכם, שאתם נצבים ומוכנים להקים מלכות דקדושה בימי ראש השנה הקדושים, כי ״היום״ מרמז על ראש השנה, ואז נאמר (איוב ב') ויהי ״היום״ ויבואו בני האלקים ״להתייצב״ על ה', כי אז כל מלאכי מעלה וכל מלכי האדמה באים להתייצב בדין ולקבל עליהם עול מלכות שמים, אבל הכל תלוי בנשמות ישראל, וכפי שנשמות ישראל חוזרים בתשובה ומקבלים עליהם עול מלכות שמים, כן נעשה הוי״ה למלך על כל הארץ, וזהו אתם ״נצבים״ היום כלכם לפני הוי״ה אלקכם, כי אתם עומדים ומזומנים לפני ה׳ בראש השנה כדי לעבור בבריתו ולקבל עליכם עול מלכות שמים, ומוזכר שם מלא ״הוי״ה אלקיכם״ דייקא, כי עיקר התגלות מלכות שמים הוא על ידי שאדם יודע שכל מאורועתיו הם לטובתו, ובין מדת החסד, שהוא שם הוי״ה, ובין מדת הדק, שהוא שם אלקים, הכל אחדות אחד, למען טובת האדם, שזאת ההשגה היא מעין עולם הבא (ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ ס׳ ד'), ולכן כשאתם נצבים ועומדים לפני ״הוי״ה אלקיכם״, ואתם יודעים ומכירים שכל מה שעובר עליכם, בין חסד ובין דין, הכל טובה, בזה אתם מקימים ומציבים מלכות שמים בכל העולם כולו, ונתקיים (זכריה י״ד) והיה הוי״ה למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי׳׳ה אחד ושמו אחד, היינו אחדות אחת, בין במדת חסד ובין במדת דין, ומתגלה כבוד שמים בכל העולם כראוי.

ועוד יש לפרש, ענין קשר ושייכות ״היום״ לראש השנה ולקבלת עול מלכות שמים, כי השם הוי״ה ברוך הוא נחלק לשני חלקים י״ה ו״ה, י״ה הם המוחין קדושין חכמה ובינה, שהם התבוננות ודביקות השכל בהבורא יתברך שמו, ו״ה הם המדות והמעשים של אדם, שיהיו כולם לשם שמים, לעבוד את ה', ועיקר העבודה תמיד לייחד שם י״ה עם ו"ה, היינו לקשר המוח עם המעשים, וכמו שאומרים בתפילת ״לשם ייחוד״ ׳׳לייחד שם י״ה בו"ה׳׳, כי עיקר השלימות לקשר המוחין והשכל שהם חכמה בינה י״ה, עם המעשים והפעולות שהם ו"ה, ובכל אשר יעשה ידבק עצמו אל הבורא יתברך שמו.

וכמו כן שם אלהי״ם נחלק לשני חלקים, מ״י אל״ה, מ״י הם נו"ן שערי בינה, התבוננות השכל באלקותו יתברך המלא כל הארץ, כי מ״י בגימטריא נ', המרמזים על נ' שערי בינה, אל״ה הם כלליות גשמיות הבריאה הנראית לעינינו, ועיקר העבודה לקשר מ״י עם אל׳׳ה, ולראות אלקותו יתברך מכל דבר, וכמו שכתוב (ישעיה מ׳) שאו מרום עיניכם וראו ״מי״ ברא ״אלה״, שתתבוננו בעיני השכל, ותראו מ״י ברא אל״ה, שהכל אלקות גמור, ואז נשלם שם אלהי״ם, ומוצא את הקדוש ברוך הוא גם בתוך כל הטבע והארציות, כי הטב״ע גימטריא אלהי״ם, אשר על כן בכל מעשה בראשית נזכר שם ״אלהים״, וכמו שכתוב (בראשית א׳) בראשית ברא ״אלהים״ את השמים ואת הארץ וגו' ויאמר ״אלהים״ וגו', כי העיקר לראות אלקותו יתברך מתוך כל הטבע, ולהכיר שהטבע הוא באמת השגחה, ורק הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל.

והנה כשאדם חוטא חס ושלום, ומפריד המוח והשכל שלו מדביקות הבורא יתברך, ועושה מעשים אשר לא הגונים על פי התורה הקדושה, הוא גורם פירוד בין אותיות י״ה ו"ה, ובין אותיות מ״י אל״ה, ונשארות אותיות ו"ה מופרדים מאותיות י״ה, וכן אותיות מ״י מאותיות אל״ה, שזהו מה שנאמר בחטא העגל (שמות ל״ב) אלה אלהיך ישראל, כי הפרידו אותיות אל״ה מהתבוננות השכל, ועשו לעצמם עבודה זרה רחמנא ליצלן, ופגמו בשם אלהי״ם, וכן על עמלק, שהוא היצר הרע המחטיא את האדם, נאמר (שמות י״ז) כי יד על כס י״ה, ואמרו חכמינו הקדושים (מובא שם בפירש״י) אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שימחה שמו של עמלק, כי גרם להפריד ו"ה מן השם, ונשאר רק י״ה לבד, וגרם פגם בשם הוי״ה כביכול, ועיקר העבודה שלנו בכל יום ויום, לחזור ולחבר אותיות מ״י לאותיות אל׳׳ה, ואותיות ו"ה לאותיות י״ה, ובזה אנחנו גורמים תיקון אל ״היום״, וממלאים את ״היום״ עם דביקות אלקותו יתברך, ולזאת תמצא שתיבת ״היום״ כוללת אותיות ו״ה מ״י, כי זהו עיקר תיקון היום, לחזור ולחבר אותיות אלו ביחד, שזהו גם מה שנאמר אחר החטא של אדם הראשון (בראשית ג׳) וישמעו את קול הוי״ה אלהי״ם מתהלך בגן לרוח ״היום״, לרמז לאדם הראשון, שעיקר התיקון שלו צריך להיות לרוח ״היום״, ולחזור ולחבר אותיות ו"ה מ״י, שגרם להפריד בעוונו, וליייחד שמו יתברך בתשובתו.

ולכן מובן מאד קשר ושייכות ״היום״ לימי ראש השנה הקדושים, כי בראש השנה אנחנו עוסקים בהקמת מלכות דקדושה, לחזור ולייחד כל אשר הפרדנו כל השנה, ולהאיר ״היום״ עם אור אלקותו יתברך, ועל ידי שמתחילין השנה עם קדושת ״היום״, וכמו שכתוב על ראש השנה (נחמיה ח׳), כי קדוש ״היום״ לאדונינו, על ידי זה יש לנו כח להמליך הקדוש ברוך הוא על כל יום רום של השנה, ולקבל עלינו עול מלכות שמים באמת,

והשם יתברך יזכינו לקבל ימי ראש השנה הקדושים בקדושה וטהרה גדולה, ולהיות אצל ציון רביז״ל על ראש השנה, ולהמשיך עלינו שנה טובה ומבורכת, שנת גאולה וישועה בכלל ובפרט, אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש  – חג השבועות
הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שיחות מוהרא"ש – חג השבועות

בשבועות ראוי לשמוח כמו בשמחת תורה מוהרא"ש ז"ל אמר, שמנהג העולם לשמוח מאוד ביום שמחת תורה, ולעשות הקפות וריקודים רבים עם ספר התורה, כי אז

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע – שם תשע"ד
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – שם תשע"ד

'שָׁם' פַּעַם דִּבֵּר מוֹהֲרָא"שׁ ז"ל שִׂיחָה נִפְלָאָה בְּעִנְיַן עֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְעָנָה וְאָמַר, דְּעוּ, שֶׁיֵּשׁ קְלִפָּה הַנִּקְרֵאת "שָׁם", הַמְּסִיתָה אֶת הָאָדָם לַחֲשֹׁב בְּכָל מְקוֹם בּוֹאוֹ,

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע – נסיון תשע"ג
מאמרי שיחות מוהרא"ש

שיחות מוהרא"ש זי"ע – נסיון תשע"ג

שִׂיחָה נִפְלָאָה בְּעִנְיַן 'נִסָּיוֹן' יְדַבֵּר נִפְלָאוֹת מִמַּעֲלַת הַזּוֹכֶה לַעֲמֹד בַּנִסָּיוֹן וּלְהָבִין שֶׁהַנִּסָּיוֹן אֵינוֹ בּוּשָׁה בִּשְׁבִילוֹ אֶלָּא בָּא לְהַעֲלוֹתוֹ וּלְנַסּוֹתוֹ וּלְהָרִימוֹ, וִיגַלֶּה מַעֲלַת הַנִּסָּיוֹן בִּכְלָל וּבִפְרָט,

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן