"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת בראשית ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחכם ותם דף קמ״ג עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"

הלך וראה משרתים של גועלבין [חנויות הלבשה], שהיו הולכים בשוק-והיו הולכים כדרכם, עם מיני חן שלהם בכובעיהם ובמנעליהם עם הקצוות בולטות ושאר מיני חן שיש להם בהלוכיהם ובמלבושיהם־והוא היה בר-הבנה וחריף, וישר בעיניו מאד מחמת שהוא ענין נאה ונם הדבר בביתו במקומו הלך אל האנשים שהביאוהו, ונתן להם תשואות חן, ואמר להם שאין נוח לפניו להיות אצלם, ועל מה שהביאוהו, בעד זה שמש אותם בדרך.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, הלך וראה משרתים של גועלבין [חנויות הלבשה], שהיו הולכים בשוק-והיו הולכים כדרכם, עם מיני חן שלהם בכובעיהם ובמנעליהם עם הקצוות בולטות ושאר מיני חן שיש להם בהלוכיהם ובמלבושיהם־והוא היה בר-הבנה וחריף, וישר בעיניו מאד מחמת שהוא ענין נאה וגם הדבר בביתו במקומו, והנה רואים כאן את עוצם טפשות דעתו של החכם, כי הלא הוא צריך להיות חכם ובר הבנה וחריף, והנה לחכם כזה נראה מאד את החן של הבל של משרתי חנויות שהולכים עם כובעים ונעלים משונים, הרי איזה חכמה ושכל יש כבר בזה? הלא כל טיפש וסכל דעת יכול להלביש את עצמו עם בגדים כאלו ולהיות משרת אצל שני, עיקר חכמת החיים איך האדם יכול להיות עצמאי ולמצוא עבודה כפי הנקודה שלו ולא לחקות את אחרים כלל, שזהו מעלת התם שהלך בתמימות ועסק בעבודתו כפי כוחו, ולא היה איכפת לו כלל מה שאחרים עושים, ואמר תמיד, מה יש לי עם אחרים? זהו מעשה שלי וזהו מעשה שלהם, והיה תמיד מחיה את עצמו עם כל נקודה ונקודה שזכה לחטוף לעצמו, ורק זהו עיקר חכמת החיים ואשרי מי שזוכה לחיות בצורה כזו.

הלך אל האנשים שהביאוהו, ונתן להם תשואות חן, ואמר להם שאין נוח לפניו להיות אצלם, ועל מה שהביאוהו, בעד זה שמש אותם בדרך וכאן מתוך גנותו של החכם רואים גם קצת ישרותו, שהכיר טובה לאנשים שהביאו אותו, ונתן להם תודה ותשואות חן, כי מדת הכרת הטוב היא מדה יקרה וחשובה מאד והיא עולה על שאר כל המדות, כי אם האדם מכיר טובה לאנשים שעושים לו טובה, הוא גם יכיר טובה להקדוש ברוך הוא שעושה לו טובות בכל עת ובכל רגע, מה שאין כן מי שכפוי טובה לאנשים הוא גם יהיה כפוי טובה להקדוש ברוך הוא חס ושלום, ואין לך מדה גרועה מזו, וכמו שמצינו בפרשת השבוע שאדם הראשון היה כפוי טובה להקדוש ברוך הוא, וכשהקדוש ברוך הוא שאל אותו למה אכל מעץ הדעת טוב ורע, אמר "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל" ופירש רש״י כאן כפר בטובה, כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לו אשה להיות לו עזר כנגדו, והכל רק לטובתו, לא היה צריך לציית אותה ולאכול מן עץ הדעת, ואם הלך אחר יצרו ואכל ממנו, לא היה צריך להאשים את אשתו על זה, ולכן זה מעלה עליונה וחשובה מאד להכיר טובה לכל אדם שעושה לו טובה, וביותר להכיר טובה להקדוש ברוך הוא שגומל עמו טובות בכל עת.

ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שמוהרנ״ת ז״ל פעם אמר, שאם אדם נותן תודה להקדוש ברוך הוא על כל דבר, אפילו בשעה שקשה לו, והוא אומר שהכל טוב, אזי בשמים אומרים, וכי זה נקרא טוב? אני אראה לך מה נקרא טוב, וזוכה באמת לקבל כל טוב מלמעלה, מה שאין כן כשאדם תמיד מתלונן וקובל על מה שיש לו, והוא כפוי טובה, אזי בשמים אומרים, וכי זה נקרא רע? אני אראה לך מה נקרא רע, ואזי עובר עליו יסורים קשים ומרים ועוכרין אותו חס ושלום, ולכן כדאי לאדם לקנות לעצמו מדת הכרת הטוב בקנין חזק מאד, כי זה ילווה אותו כל החיים ויזכה להצליח על ידה בכל ענין,

והשם יתברך יזיכנו לקנות את המדה הזאת בקנין גמור באמת, ולחיות חיים טובים ונצחיים  בזה ובבא לנצח אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן