"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת נח ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחכם ותם דף קמ״ד עיין שם

"סיפורי מעשיות" "מעשה מחכם ותם" פירוש מספר "תוך הנחל"

והלך ועמד עצמו אצל בעל-הבית אחד ודרך המשרתים, שבתחלה צריכים להשכר בפחות ולעשות עבודות כבדות, ואחר-כך באים למעלות המשרתים הגדולים והיה הבעל-הבית עושה עמו מלאכות כבדות, והיה שולחו לאדונים לשאת סחורה כדרך המשרתים, שצריכים לכף ידיהם תחת אציליהם להניח הבגד על בליטת היד ברחב הכתף, והיה ככד עליו מאד עבודה כזו לפעמים היה צריך לעלות עם המשאוי הנ״ל על עליות הגבוהות, והיה קשה עליו העבודה וישב עצמו, כי היה פילוסוף בר- הבנה: מה לי לעבודה זו? הלא העקר הוא רק כשביל התכלית-לשא אשה ולהתפרנס, עדין איני צריך להסתכל על זה, על זה יהיה פנאי להבא, בשנים הבאות, כעת טוב לי להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להשביע עיני בעולם.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, והלך ועמד עצמו אצל בעל-הבית אחד ודרך המשרתים, שבתחלה צריכים להשכר בפחות ולעשות עבודות כבדות, ואחר-כך באים למעלות המשרתים הגדולים והיה הבעל-הבית עושה עמו מלאכות כבדות, והיה שולחו לאדונים לשאת סחורה בדרך המשרתים, שצריכים לכף ידיהם תחת אציליהם להניח הבגד על בליטת היד ברחב הכתף, והיה כבד עליו מאד עבודה בזו לפעמים היה צריך לעלות עם המשאוי הנ״ל על עליות הגבוהות, והיה קשה עליו העבודה וישב עצמו, כי היה פילוסוף בר- הבנה: מה לי לעבודה זו? הלא העקר הוא רק בשביל התכלית-לשא אשה ולהתפרנס, עדין איני צריך להסתכל על זה, על זה יהיה פנאי להבא, בשנים הבאות, כעת טוב לי להיות משוטט בארץ, להיות במדינות, להשביע עיני בעולם, והנה בזה טעה החכם בשני ענינים חשובים, ראשון טעה בזה שחשב שיכולים להגיע מיד אל המעלות הגבוהות בלי לעבוד קשה מקודם, וזה בלתי אפשר, כי לשום עבודה ומדריגה לא באים בקלות ובלי יגיעה, רק צריכין לעבוד ולהתייגע על כל פרט ופרט הן בגשמיות והן ברוחניות, בבחינת (מגילה ו:), לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין, ולכן זה היה טעותו הראשון, היינו כשראה שצריך לעבוד קשה ולהיות משרת פשוט, ולעשות עבודות כבידות ורק אחר כך מגיעין לעבודה מכובדת, אזי כבר רצה לברוח מן המלאכה ולשוטט בארץ, וזה היה טעותו, כי היה צריך לדעת שמוכרח להיות כך, שמקודם צריכין לעבוד קשה ואחר כך באים אל תכלית הנרצה, ובפרט ברוחניות צריכין לדעת זה ביותר, שאין דבר כזה שפתאום האדם מגיע למדריגה גדולה ולהשגה בלי הכנה גדולה מקודם, רק צריכין לעבוד ולהתייגע ימים ושנים בתורה ובתפילה עד שזוכין להגיע לאיזה מדריגה והשגה בעבודת השם יתברך, וכך עשו כל הצדיקים מימות עולם, שעבדו קשה במסירות נפש ימים ושנים הרבה עד שהגיעו לענינם, ועל כן אשרי האדם שמוכן לזה ויש לו מדת ההתחזקות לסבול כל מה שעובר עליו, ואז בוודאי יצליח מאד בכל עניניו.

והטעות השני של החכם היתה מה שאמר לעצמו ״לישא אשה ולהתפרנס, עדין איני צריך להסתכל על זה, על זה יהיה פנאי להבא בשנים הבאות״, כי זה טעות חמור מאד, כי הדבר הראשון צריך האדם להתחתן לשם שמים כדי שיהיה נשמר מן החטא, ואחר כך יכול לצאת בעולם ולשוטט בארץ למצוא פרנסתו, אבל מקודם הוא דבר מסוכן מאד, והאדם עלול ליפול בשאול תחתית רחמנא ליצלן, ולכן מיד שדחה החכם את ענין החיתון ״לשנים הבאות״ כבר פתח לעצמו פתח הטומאה וכמו שרואים אחר כך שנפל בשאול תחתית בלי מעמד והיה צריך לרחמים גדולים לצאת משם.

ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שביותר בדורותינו אלה צריכין לעסוק ולהשתדל בכל מיני אופנים שבעולם לחתן את הילדים בגיל צעיר, כי בעוונותינו הרבים הדור פרוץ מאד, ואם לא מחתנים הילדים בגיל צעיר, הם עלולים מאד ליכשל בעוונות וחטאים חמורות, ויהיו בסכנה לצאת מן הדת לגמרי רחמנא ליצלן, ומה שדואגים הרבה הורים ״מאין יהיה להם פרנסה?״ הלא אותו דאגה יהיה כשיהיו בגיל יותר מבוגר, כי הבחור בגיל עשרים וארבע או יותר צריך אותו עזרה מההורים או מאחרים להשיג פרנסתו, בדיוק כמו הבחור בגיל שש עשרה, ולכן למה לדחות את זמן החיתון ״לשנים הבאות״ ושיהיה לו גם שק מלא של חטאת נעורים רחמנא ליצלן, יותר טוב לחתן אותו בגיל צעיר שלא ידע מן החטא כלל.

וסיפר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שפעם בא יהודי אחד למוהרנ״ת ז״ל וקבל והתלונן לפניו שהוא סובל צרות רבות מהבן שלו, כי הוא מסתובב ברחובות ועושה היזיקות בכל מקום, וקושר זנבות של פרות ומזיק להם, ושובר חלונות וכו', ואינו יודע לשית עצה עמו כלל, ואמר לו מוהרנ״ת ז״ל שיראה לחתן אותו מה שיותר מהר ואז הכל יסתדר, וכן עשה וכך נתקיים שנשתנה לגמרי ונהפך לאיש אחר, כי מיד שאברך מרגיש על עצמו עול של התחייבות בבית, לחיות עם אשה ובנים ולהביא פרנסה וכו׳ זה כבר משנה אותו לאיש אחר לגמרי, ולכן למה לחכות ״לשנים הבאות״ עד שמסתבך בבעיות אחרות, יותר טוב לחתן אותו בגיל צעיר וכך יחיה חיים טובים באמת,

והשם יתברך יזכינו לחתן את ילדינו בגיל צעיר ולרוות רוב נחת דקדושה מהם בזה ובבא לנצח אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן