23 RASHB''I

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק ב'

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע

ומשה רבינו שקיבל את התורה הקדושה מהר סיני העביר ומסר את התורה ליהושע וכך מדור דור עברה התורה הקדושה מאב לבן אצל כלל ישראל וכולם זכו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא על ידה והנביאים שבכל דור ודור, הורו וגילו ופירסמו את הקדוש ברוך הוא לכל עם ישראל וחיזקו בנבואתם את תורת משה, וכמו שאומר הרמב״ם ז״ל שכל הנבואות של הנביאים שבאו אחרי משה היו רק כדי לחזק את התורה הקדושה ולחזק את עם ישראל להחזיק בה, ואנו יודעים שנביא המתנבא ואומר אחרת מהתורה הקדושה נקרא נביא שקר, ואחת דתו להמית, כי עיקר תפקידם של הנביאים והצדיקים שבכל דור ודור הוא לחזק את התורה שהוריד לנו משה רבינו וקבלנו מהר סיני, והנה כל זמן שבית המקדש היה קיים והנבואה שרתה בישראל חיזקו הנביאים את עם ישראל והורו לו את דרך ה׳ אך מאז שנחרב בית המקדש וניטלה הנבואה מעם ישראל חשך הכל ונהרס כי כל עוד בית המקדש היה קיים, אפילו כשהאדם חטא ופשע ונחשך ממנו אור אלקותו יתברך היה יכול לבא לבית המקדש ולהקריב קרבן ולהתוודות ואורו יתברך היה מאיר לו מחדש, אך עתה כשבית המקדש נחרב נחשך האור ונסתר לגמרי, ולא רק שהאור נסתר לגמרי, אלא שהצדיקים הגדולים נסתרו לגמרי מעיני העולם ואף אחד אינו יודע ואינו רואה היכן הם (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק ב׳ סי׳ ס׳׳ז) ואחרי החורבן הניע תקופת עקבתא דמשיחא וחכמינו הקדושים אמרו (סוף סוטה) בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי והיוקר יאמיר וכו' וכו', כל הצרות וכל הקללות יהיו אז שזוהי הגלות הגדולה שסבל עם ישראל בכל הדורות כל הצרות והיסורים והשמדות וההריגות שעברו על עם ישראל, ולפיכך ראו חכמינו הקדושים ברוח קדשם שתשתכח התורה מישראל, כי מי הוא זה שיוכל להחזיק מעמד אחרי כל כך הרבה צרות ויסורים, ובוודאי תשתכח התורה, אך רבי שמעון בר יוחאי קם ואמר חם ושלום התורה לא תשתכח כי על ידי לימודיו יוכלו להחזיק מעמד ובהם יצאו מן הגלות.

האור בתוך החושך

במשך כמה מאות שנים היה ספר הזוהר הקדוש נסתר מעיני העולם, ואותה תקופה היתה תקופה קשה בדברי ימי ישראל, הגלות גברה הגזירות הגירושים והשמדות רדפו אחרי עם ישראל בכל חלקי הגלות, ועם ישראל היה מדוכא ביסורים גדולים, באותה תקופה גם היו כאלו שפירשו את התורה על פי ההקדמות של חכמי יון ימ״ש, בדרך חקירות והשכלות, ולמרות שהיו גדולי עולם כידוע, בענין זה נגרם קלקול גדול, כי הרבה מאלה שהלכו בדרך זו, דרך החקירות התפקרו בסופו של דבר וכמו שמביא רבי יוסף יעב״ץ שחי בתקופת גירוש ספרד ופורטוגל בספרו, שרוב האנוסים היו דווקא אלה שלמדו והיו חכמים, ומרוב שנכנסו לחקירות והשכלות התירו לעצמם להשתמד בגלוי ולהחזיק את התורה בסתר, ואילו אלה שמסרו את נפשם על קידוש השם היו דווקא פשוטי העם שהאמינו באמונה פשוטה בו יתברך ולא הסכימו בשום פנים ואופן להמיר את דתם.

ואז כעבור כמה מאות שנה התגלו ספרי הזוהר הקדוש, המגלים כיצד צריך לעבוד אותו יתברך מזה העולם בלי שום חכמות בתמימות ופשיטות, ואיך שמכל דבר ודבר יכולים למצוא אותו יתברך ולהתקרב אליו, אך מכיון שספריו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי הם ספרים סתומים, ומי שהיה מסתכל בהם גם באותה תקופה לא היה יכול להבין את כוונתם, הם היו צריכים פירוש יתר, פירוש שיסביר את כוונת הזוהר הקדוש ואיך צריך לעבוד אותו יתברך עובדא למעשה על פי לימודיו והקדמותיו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי, ואז בא האריז״ל ופירש וביאר בהרחבה גדולה יותר את כל תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ופירש על פיה את כל כוונות המצוות וסודות התורה וכו', ואחר כך שנחלשו הדורות בא הבעש״ט הקדוש זי״ע וחידש והסביר ופירש את לימודו הקדוש של האריז״ל לעובדא ולמעשה וכן העמיד תלמידים ותלמידי תלמידים שגילו ופירסמו את שיטתו ותורתו בכל העולם כולו, ואנו רואים עד היום בחוש שכל התורה הקדושה ויסוד האמונה נשאר רק בזכות לימודו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי והצדיקים שהרחיבו ופירשו והסבירו אותו שהתקבלו אצל כלל ישראל, הן לימודיו של האריז״ל והן לימודיו של הבעש״ט הקדוש זי״ע, והם המחזיקים את עם ישראל באמונה עד עתה.

עיר וקדיש

את המאמר הנ״ל גילה כאמור רביז"ל למוהרנ״ת ז"ל בעת שנסעו לעיר אומין, וכששמע מוהרנ״ת ז"ל גילוי נורא ונפלא כזה איך שכל גילויו של רבי שמעון בר יוחאי ואיך שבזכותו לא תשתכח התורה מישראל רמוזים בתוך הפסוק ״כי לא תשכח מפי זרעו״, בעצמו, התלהב מאד ואמר לרביז״ל בוודאי לרבי שמעון בר יוחאי בעצמו יש הנאה גדולה מהחידוש שגילה רביז״ל, ואמר לו רביז״ל הן, ואחר כך אמר ודע שסוד רבי שמעון בעצמו הוא מרומז בפסוק אחר כי דע כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא בחינת (דניאל ד) ע׳יר ו'קדיש מ׳ן ש׳מיא נ׳חית ראשי תיבות שמעו"ן (אור גדול וקדוש שירד מן השמים), ועכשיו יש נחל נובע מקור חכמה, שגם העיר וקדיש צריך לקבל משם, דהיינו שעל ידי לימודיו הקדושים של רביז״ל מתבארת תורתו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי והיום אי אפשר להבין את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי בלי לימוד ספרי רביז״ל ועדיין צריך להבין ולהסביר יותר מהו הקשר בין לימודו ותורתו הקדושה של רביז״ל לבין תורתו של רבי שמעון בר יוחאי ומדוע אמר רביז״ל דבר זה שהיום אי אפשר להבין את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי בלי הקדמותיו.

התעוררות השינה

והנה הלימוד והגילוי של רבי שמעון בר יוחאי כפי שמסביר מוהרנ״ת ז"ל הוא התעוררות השינה, ועל ידי זה הוא זוכה להוציא את האדם מן הגלות, כי עיקר הגלות באה מחמת שהאדם ישן, דהיינו שנסתר ממנו אור יתברך ועל ידי זה הוא נופל לשינה, שכחה, יאוש ודכאון ואינו יודע מה לעשות, מכיון שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא עזב את האדם והעולם כולו הפקר, ולכן הוא נופל ומתייאש ונכנס לתוך שינה עמוקה, אך כשהאדם יודע שאין זה כך, ויודע שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו ובכל מקום ומקום הוא יכול למצאו אז לא שייך אצלו המושג של גלות, כי הוא יודע שבכל מקום ומקום שרק יהיה הוא יכול לדבק את עצמו אליו יתברך ועל ידי זה הוא יוצא מהגלות, נמצא שעיקר הגלות היא מחמת שהאדם נופל ליאוש ושינה וחושב שאבד מנוס ותקוה ממנו, ורבי שמעון בר יוחאי ששמו מרומז בפסוק עיר וקדיש מן שמיא נחית, מעורר את האדם מן השינה ומכנים בו חשק ותקוה להמשיך הלאה, אך מכיון שספריו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי סתומים ואין שכל בידי כל אדם להבינם היה צריך לפרשם ולבארם כדי להביאם להבנת המון העם וזו היתה עבודתם של האריז"ל ושל הבעש״ט הקדוש זי״ע ושל רביז״ל להוריד ולבאר את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, והנה האריז״ל הוריד וביאר       יותר ויותר את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי אך למרות שביאר ופירש את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זעירין אינון שנזכה להבין את דבריו, וכשבא הבעש״ט הקדוש זי״ע וביאר את דבריו הקדושים הוריד אותם יותר להבנתינו, אך גם את דבריו הקדושים צריך להבין ולהסביר, כי מרוב קטנות המוחין שאנו שרויים בה איננו זוכים להבין גם את דבריו של הבעש״ט הקדוש זי״ע, ואנו נמצאים בעמקי עמקים של השאול תחתיות ומתחתיו ושרויים ביאוש עמוק, ובא רביז"ל וגילה בהקדמותיו הקדושים איך שכל אחד ואחד יכול למצוא אותו יתברך בכל מקום ומקום שיהיה אפילו שנפל היכן שנפל וירד להיכן שירד גם שם יוכל למצוא את הקדוש ברוך הוא וגם משם יוכל לדבק את עצמו אליו ולחזור בתשובה שלימה, כי בחטאינו הרבים ירדנו כל כך ונפלנו להיכן שנפלנו עד שלולא הקדמותיו של רביז״ל לא היינו יכולים בשום פנים ואופן למצוא התחזקות לעצמינו, ובלעדי הקדמותיו של רביז״ל איננו יכולים להבין אפילו פשוטן של דברים של הזוהר והתיקונים וכתבי האריז״ל וכתבי הבעש״ט הקדוש זי״ע, כי רבי שמעון בר יוחאי גילה תורה באצילות, ובא האריז״ל והורידה לעולם הבריאה, ואחר כך בא הבעש״ט הקדוש זי״ע והורידה לעולם היצירה, אך מכיון שאנו נפלנו היכן שנפלנו וירדנו להיכן שירדנו עד שאנו נמצאים בתכלית העשיה, בא רביז"ל והוריד את התורות והגילויים הנוראים ונפלאים האלה עד לעולם העשיה לתכלית הגשמיות שגם שם יכולים למצוא אותו יתברך ולהתקרב אליו.

זה ינחמנו

והנה מובא מגורי (תלמידי) האריז״ל שלפני ביאת המשיח יתגלגלו לעולם עוד פעם דור המבול ודור הפלגה, דהיינו שהניאוף שהוא חטא דור המבול, והכפירות והאפיקורסות שהם חטא דור הפלגה יתגברו ויתפשטו מאד בעולם, ולא יוכלו להנצל מהם בשום פנים ואופן כי אם על ידי תיבת נח ומי שיכנס לתוך תיבתו ינצל כי עליו נאמר כי זה ינחמנו ממעשה ידינו, כי יהיה צדיק שהוא יבנה את התיבה ועל ידו יוכלו להנצל, ואת זאת רואים בחוש, שבדורותינו אלה אנו כל כך רחוקים כל כך ירודים ונפולים עד שאיננו יכולים להבין וללמוד את ספרי הזוהר והתיקונים לולא ההקדמות הנפלאות שגילה לנו רביז"ל ואפילו אם יש את ספרי הזוהר והתיקונים בעולם ואת כתבי האריז״ל וכל שאר הספרים הקדושים בעולם, מרוב הצרות והיסורים שעוברים על האדם המפילים אותו ליאוש ודכאון, כבר לא אכפת לו משום דבר והוא אינו מעונין כלל להסתכל בספרים אלה, אך ספריו הקדושים של רביז״ל יורדים לתוך תכלית העשיה בעשרה כתרין דמסאבותא ומוציאים משם את האדם ומנחמים אותו ומגלים לו שעדיין יש לו תקוה טובה, ועל ידו יכול כל אחד ואחד אפילו שיהיה הפגום והמגושם ביותר לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך, ולכן סיפר רביז״ל (סיפורי מעשיות מעשה מזבוב מעכביש) שלפני שירדה נשמתו לעולם עשה הס״מ רעש גדול בכל העולמות ואמר, אם הנשמה הזאת תרד לעולם אין לי יותר מה לעשות, מכיון שעל ידי תורתו וגילוייו של רביז״ל יכול כל אחד ואחד ואפילו שיהיה הפגום והמגושם ביותר לחזור בתשובה שלימה, כי רביז"ל יכול להגביה ולהעלות כל אחד ואחד, אך אחר כך מצא הס״מ לעצמו עצה והביא זקן שצחק וכו', ואמר שעתה יכולה הנשמה הזאת לרדת כבר לעולם, כי הס״מ הקים עליו מחלוקת גדולה ועיקר כוחו הוא שצוחקים על ענינו של רביז״ל וכך מתרחקים, אך כל אלו שזכו להתקרב אל רביז״ל נפתחו להם מעיינות חדשים מעיינות החכמה עד שהם זוכים להבין ולהשכיל בספרי הבעש״ט הקדוש זי״ע ותלמידיו, ובכתבי האריז״ל וכן בזוהר ובתיקונים כי על ידי הקדמותיו של רביז"ל יכול כל אחד למצוא את עצמו ולהבין בכל מקומות התורה הקדושה, ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא.

הסוד הגדול

ולמרות שעל ידי גילויו ותורתו של רביז״ל יכולים לזכות למה שזוכים בכל אופן בעולם ענין זה עדיין נסתר, והוא עתיד להתגלות ולהתפרסם בכל העולם כולו, ורביז"ל בעצמו אמר, שרבי שמעון בר יוחאי בתחילה היה סוד ואחר כך נתגלה הסוד, דהיינו בשעה שרבי שמעון בר יוחאי היה חי לא היו לו כי אם עשרה תלמידים ובאף מקום לא מוזכר שלמד תורת הנסתר, כי בש״ס מוזכר שמו רק בעניני תורת הנגלה, אך אחר כך התגלה הסוד ונתגלו לימודיו ותורתו הקדושה שגילה את כל סודות התורה הכתובים בספרי הזוהר והתיקונים, וכן האריז״ל בזמנו היה סוד גדול, כי אף אחד לא ידע ממנו ותלמידיו גם כן היו מעטים, וידוע שביקש מתלמידו רבי חיים ויטאל שלא יגלה אותו בשום פנים ואופן כי דבר זה יזיק לו, והיום כתבי האריז״ל מפורסמים בכל העולם כולו ואין אף אחד החולק עליו, וכל הוא לגבי הבעש״ט הקדוש זי״ע שבתחילה חלקו עליו ועל שיטתו מאד אך לאחר מכן נתקבל בכל תפוצות ישראל, עד שהיום מי שמדבר סרה על הבעש״ט הקדוש זי״ע כשוטה יחשב, וגם רביז"ל אמר על עצמו שעוד יבוא זמן שהענין שלו שעכשיו הוא סוד יתגלה, וזמן זה יהיה כשיבוא משיח צדקינו במהרה בימינו שהוא ילך ויגלה את תורתו של רביז״ל בעולם, ואפילו עכשיו כל אחד ואחד העוסק בגילוי פירסום והפצת תורת רביז״ל בעולם, הוא זוכה לעסוק בקירוב הגאולה.

חרבו של משיח

והנה תורתו וגילויו של רביז״ל הם נעימים ומתוקים מאד, מכיון שהם מגלים לכל אחד ואחד יהיה מי שיהיה ויהיה איפה שיהיה שגם הוא יכול להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, כי על פי רוב האדם מונח ביאוש ודכאון גדול, הוא חושב שעניני הרוחניות אינם בשבילו כי כפי איך שהוא רואה את מצבו, כפי שהוא רואה את מעשיו את מחשבותיו את הסתכלותו וכו', נדמה לו שהוא אף פעם לא יוכל לחזור אל הקדוש ברוך הוא, והוא כבר אינו שוה לכלום, אך כשהוא זוכה להתקרב אל רביז"ל הוא מגלה לו שאין הדבר כך אלא גם ממקומו ומצבו הוא יכול להתקרב אליו יתברך וכל יהודי ויהודי חשוב מאד אצלו יתברך, ועל ידי זה נכנסת באדם תקוה גדולה להמשיך ולהתקרב אליו יתברך, והנה עיקר המטרה של הצדיק היא לגלות לאדם שהקדוש ברוך הוא נמצא פה לידו והוא יכול לדבר אליו, ורביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ ס׳) שעל ידי שזוכים לשמוע את התעוררות החכם נפתח הפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב במשנה (תרומות ב׳) סתם חרש אינו שומע ואינו מדבר, דהיינו שהשמיעה והדיבור תלויים אחד בשני, וכשיזכה האדם לשמוע את ההתעוררות מהחכם האמיתי על ידי זה יזכה שיפתח פיו וידבר דיבורים חמים אליו יתברך אשרי לו ואשרי חלקו, וזה יהיה עיקר גילויו של משיח צדקינו, כי משיח יבוא ויגלה את אלקותו יתברך בעולם, ויגלה לכולם שהם יכולים לפתוח את פיהם ולשפוך את נפשם לפניו יתברך ועל ידי התפילה יכבוש את העולם כולו, כי היא חרבו של משיח (עיין ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ ב׳) ובה תלויה הגאולה, כי העיקר הוא התפילה וזה עיקר העצה לאדם כדי לצאת מכל הצרות ומכל הבעיות שלו, אין הוא צריך לרוץ אחר אנשים אלא לפתוח את פיו ולדבר אליו יתברך, ועל ידי זה ייוושע, כשעוברת על האדם צרה עליו לדעת שהכתובת שאליה הוא צריך לפגות היא רק אל הקדוש ברוך הוא ולא אל אף אחד אחר, ועל ידי זה ייוושע בישועה נצחיית,

ומוהרנ״ת ז״ל מסביר שיש ירידות ונפילות גדולות כאלה ששם אין שום דבר שיכול לעורר את האדם ולהחזירו אליו יתברך, כי אם התפילה, וכמו שהיה במצרים, שמרוב זוהמת המקום לא היה יכול לרדת לשם שום מלאך ושום שרף אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כך יש ירידות ונפילות גדולות כל כך, ששם לא יוכלו לעורר את האדם מצוות ומעשים טובים אלא התפילה בעצמה דהיינו שידע שהקדוש ברוך הוא נמצא עמו והוא יכול לדבר אליו, כי התפילה יורדת לכל המקומות, ומעלה משם את כל הירודים וכל הנפולים, ובתפילה יש לכל אחד ואחד השגה ואפילו לגוי, ועל ידי התפילה יכולים לקרב את כל העולם כולו אליו יתברך אך לשם כך צריך לשמוע את קולו של הצדיק וכל עוד האדם חרש, הוא לא יוכל לשמוע את קולו ולא יבין מדוע צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ולכן כל עוד האדם אינו זוכה לשמוע את קולו של הצדיק הוא אינו זוכה להתפלל באמת אל הקדוש ברוך הוא, והוא כמשל לאדם חרש שנכנס למקום של אנשים שמחים ורוקדים וחפץ לדעת מדוע הם רוקדים כל כך, מדוע הם שמחים כל כך, ולכן נדחף פנימה כדי לראות, בבואו פנימה ראה שבאמצע החדר יושב אדם ומנגן בכינור וכולם רוקדים מסביבו, אך מכיון שאותו אדם היה חרש לא היה יכול לשמוע את קולו של הכינור, וחשב בדעתו שאנשים אלה הם בוודאי משוגעים, שכן אחד מהם יושב במרכז החדר והוא עושה תנועות משונות בידיו… והשאר קופצים ורוקדים מסביבו… ולא הבין שמחמת שאינו שומע את קול הניגון ממילא הוא אינו יכול להבין מדוע אנשים אלה שמחים ורוקדים, ואותו הדבר הוא לגבי ענין התפילה שהיום הוא לצחוק לעג וקלס אצל אנשי העולם, כי מחמת שהם חרשים ואינם זוכים לשמוע את קולו של הצדיק ממילא אינם מבינים את ענין התפילה ונדמה להם כאילו מדברים להבל ולריק, אך מי שזוכה לשמוע את קולו של הצדיק, ממילא נפתח פיו והוא שופך את נפשו אליו יתברך ומכיר בכך שאין אף אחד אחר היכול לעזור לו בעולם רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא שהס״מ מאד מפחד מהגילויים האלה שכן אם כולם יתחילו לדבר אליו יתברך לא יהיה לו עוד מה לעשות בעולם, ולכן הקים על רביז"ל מחלוקת גדולה בדיוק כמו על הצדיקים הגדולים האחרים.

(מתוך "דרשות מוהרא"ש")

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן