fire-3741011_960_720

"דרשות מוהרא"ש" התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי זי"ע חלק ג'

אותו הסיפור

אם נעקוב ונתבונן בהשתלשלות גילוי תורתם של אותם צדיקים גדולים רבי שמעון בר יוחאי, והאריז״ל וכן הבעש״ט הקדוש זי״ע נראה שבכל פעם נוקט הס״מ באותה שיטה ובכל פעם הוא מעמיד מחלוקת גדולה כדי למנוע את התגלות האור הנפלא שמגלים הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור, כי מי שלמד יודע שהיתה מחלוקת גדולה מאד על הדפסתו של הזוהר הקדוש בתחילה, היו כאלה שטענו שאין זה מן הנכון להדפיס סתרי תורה שכאלה, והיו אחרים שטענו שהספר מזוייף ואינו ספרו של רבי שמעון בר יוחאי וניסו למנוע את הדפסתו, ואפילו לאחר שהדפיסו את ספר הזוהר הקדוש היו כאלה שעשו חרם נגדו, ולא רצו שילמדו אותו, אך היום התקבל ספר הזוהר הקדוש בכל העולם כולו, ואפילו אלה שאינם לומדים אותו, יודעים ומודים בגדולתו וקדושתו, ואותו הדבר היה אצל האריז״ל בתחילה היתה על כתביו מחלוקת גדולה, היו כאלה שבכלל התנגדו לשיטה זו, אין לנו עסק בנסתרות, הם אמרו, ואחרים טענו שאין זה מן הנכון להדפיס סודות נפלאים כאלה, ושאין זה שייך להמון העם וכו', עד שחלק אסרו על לימוד כתבי האריז״ל, אך היום התפרסמו ספריו הקדושים של האריז״ל ותלמידיו בעולם, ואפילו מי שאינו לומד אותם בפועל, יודע ומודה על גדולתם וקדושתם, ואותו הדבר הוא לגבי תורת הבעש״ט הקדוש זי״ע וספרי תלמידיו הקדושים, שבתחילה היתה עליהם מחלוקת גדולה, ואסרו ללמוד את ספריהם הקדושים, אך היום ספרי תלמידי הבעש״ט מקובלים בכל העולם כולו, וכולם מכירים בגדולתם וקדושתם, ואותו דבר בדיוק קורה עם ספריו הקדושים של רביז״ל ותלמידיו הקדושים שהס״מ מפחד מאד מאד שיתגלו כשם שפחד שיתגלו הספרים הקדושים של שאר הצדיקים הגדולים, ולכן העמיד עליהם מחלוקת עד שעושים מהם ליצנות גדולה והם לצחוק לעג וקלס בעיני הבריות, אך יבוא היום וכולם יכירו בגדולתם, כי ספריו הקדושים של רביז״ל יורדים לעומק הירידות והנפילות של כל אחד ואחד ועוזרים לכל מי שרוצה לצאת מהבוץ ומגלים לו את הדרך כיצד לחזור באמת אליו יתברך, כי מרוב הירידות והצרות שעוברים על האדם קשה היום לבני אדם ללמוד את הזוהר הקדוש ואת כתבי האריז״ל וגם את ספרי הבעש״ט ותלמידיו הקדושים, אך על ידי ספריו הקדושים של רביז״ל מתעורר האדם, נכנסת בו תקוה, והוא זוכה לצאת מהבוץ וממילא יזכה גם ללמוד בכל הספרים הקדושים של כל הצדיקים, ולכן היום יש נחל נובע מקור חכמה שגם העיר וקדיש צריך לקבל משם, כי לולי הלימודים הנפלאים וההתחזקות שמגלה רביז"ל בעולם, מרוב היאוש והדכאון שהאנשים נמצאים בו אף אחד לא היה מסתכל אפילו בספריו של רבי שמעון בר יוחאי או האריז"ל וכו', וספריו הקדושים של רביז״ל ותלמידיו הקדושים שבכל דור ודור בנויים ומיוסדים על אדני הקודש של הצדיקים שבכל הדורות, והם מגלים לאדם בשפה פשוטה וברורה, שפה שכל אחד ואחד יכול להבין, איך שלא אבדה התקוה ואין מה להתייאש וכל אחד ואחד יהיה מי שיהיה יכול, אם רק ירצה לחזור אליו יתברך באמת.

מופתים אמיתיים

מסופר שפעם אחת באו לר' נחמן טולטשינר ז"ל תלמידו של מוהרנ״ת ז"ל וביקשו ממנו לספר מופתים מרביז"ל וממוהרנ״ת ז"ל, וענה להם ר' נחמן טולטשינר ז"ל, מופתים אתם רוצים לשמוע?! הרי אני בעצמי מופת! כי בתחילה הייתי שואב מים, ועכשיו בכוחו של רביז״ל זכיתי למה שזכיתי, נמצא שכל אחד ואחד הזוכה להתקרב אל רביז"ל רואה מופתים גלויים אצלו בעצמו, וזהו המופת הגדול ביותר שיש מישהו שיכול לעזור לאדם בעצמו, ולשנות אותו, את דרך מחשבתו, את צורת חייו, ומרימו ומגביהו ומקרבו אליו יתברך, ומכיון שאנו זוכים לידע מרבי גדול כזה, רבי שיכול לעזור לנו, וכמו שעזר לנו בוודאי הוא יכול לעזור לכל אחד אחר, ולכן אסור לנו למנוע טוב מבעליו, כי רביז"ל הוא מתנה לכלל ישראל, ולכן עלינו לגלות ולפרסם את לימודו ברבים לכל עם ישראל, ועל ידי זה אנו עוזרים ומקרבים את הגאולה כי אנו מגלים לכל העולם כולו את לימודו של משיח שהוא ענין התפילה, אשרי מי שיש לו חלק בהפצת מעיינות החכמה חוצה, כי בזה הוא עושה מופתים עם נשמות ישראל כי לספריו הקדושים של רביז"ל יש כח גדול כל כך עד שספר קטן יכול לפעמים לשנות את האדם לגמרי מן הקצה אל הקצה, כי הוא יורד לכל אחד ואחד באשר הוא שם ועוזר לו לחזור ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולכן רביז"ל נקרא סוף כל התיקונים ותחילת כל התיקונים, והוא כמו שאדם אינו יכול להתקיים בלי הרגליים ובלי הראש, ואפילו אם יהיה לו ראש אינו יכול ללכת בלי שיהיו לו רגליים, כן הוא הענין בתורת רביז"ל הבנויה ומיוסדת על היסודות והאדנים של כל הצדיקים האמיתיים וכולם מקושרים אחד בשני, מהראש ועד הרגליים ומהרגליים ועד הראש כי זה בלי זה אינו יכול להתקיים כי לולא גילוייו ותורתו של רביז״ל לא היינו יכולים בדורותינו אלה להבין בזוהר הקדוש ובכתבי האריז״ל ובספרי תלמידי הבעש״ט כי תורתו של רביז״ל היא פתח ושער וביאור לכל הספרים של הצדיקים הקודמים, והיא מגלה בצורה פשוטה וברורה לכל אחד ואחד איך שאין שום יאוש ואיך שגם הוא יכול להתקרב אליו יתברך מכל מקום שהוא, ועל ידי זה יכולה לשנות את האדם לגמרי, וזהו המופת הגדול ביותר שיכול להיות, ולכן אשרי ואשרי מי ששם יד ועוזר למופת הגדול הזה לקרות, ובפרט מי שמפיץ את תורתו וספריו הקדושים של רביז״ל ותלמידיו הקדושים בעולם, ועל ידי זה עוזר לקירוב הגאולה.

כרום זולות

והנה עיקר הגילוי של רביז״ל הוא ענין ההתבודדות, דהיינו שהאדם ירגיל את עצמו לפתוח את פיו ולדבר אליו יתברך בשפת האם שלו, וישפוך את נפשו לפניו יתברך ויגלה לו את כל מה שעובר עליו, את כל מה שהוא רוצה, וישיר אליו יתברך שירות ותשבחות, אשר אין עוד נועם ועריבות יותר גדולה מזה שהאדם מרגיל את עצמו לדבר אליו יתברך ויש לו לפני מי לספר את כל לבו, והעיקר בהתבודדות היא מידת האמת, דהיינו שהאדם ירגיל את עצמו לדבר אליו יתברך באמת, ואפילו רק דיבור אחד, לא צריך בשביל זה לקפוץ או לרוץ ולעשות כל מיני דברים משונים, צריך רק לפתוח את הפה ולומר ״רבונו של עולם, עזור לי״, ״רבונו של עולם אני רוצה לקדש את עצמי״, אבל שהדיבור הזה יהיה באמת, ואז הוא מאד חשוב אצלו יתברך, והאדם אינו יכול לתאר ולשער איזה שעשועים גורמים דבריו בעולמים העליונים, ומכיון שאין האדם יכול לתאר לעצמו איזה שעשועים גורמים דבריו הוא מתרשל מזה, ולשם כך צריך אמונת חכמים גדולה לדעת ולהאמין שכל דיבור ודיבור חשוב מאד אצלו יתברך, אך כבר העידו חכמינו הקדושים (ברכות ו') על הפסוק כרום זולות לבני אדם אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ומאי ניהו (ומה הם) תפילה! ולכן בני אדם עדיין מזלזלים ברביז״ל ובגילוייו הנוראים מכיון שאצלו העיקר הוא ענין התפילה וההתבודדות שבני אדם מזלזלים בה כל כך (עיין ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ צ״ג).

חידוש התורה

והנה משה רבינו שבא וגילה לנו את התורה הקדושה רצה וחפץ לגלות לעם ישראל את הדרך ילכו בה ואיך כל אחד ואחד יתחזק לקיים את התורה והמצוות, אך מכיון שבכל דור ודור יורד חושך נוסף לעולם, והירידות והנפילות גדולות יותר, לכן שולח לנו הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים צדיקים גדולים בכל דור ודור, שהם עוסקים בחידוש התורה, דהיינו שהם מגלים חידושים נוראים ונפלאים בדרכי התורה הקדושה, ועל פי דרכם יכול כל אחד ואחד לחזור בתשובה שלימה מהירידות והנפילות שלו וככל שהדור נופל והחושך יותר גדול כן צריכים צדיקים גדולים יותר שיכולים לרדת לעומק הירידות והנפילות של אותו הדור ולגלות לבני האדם כיצד לצאת מהם, וכולם מטרה אחת להם, והיא לחזק ולחדש אצל אנשי העולם את תורת משה רבינו, לחזקם בקיום התורה והמצוות, להכניס בהם שמחה ותקוה ולקרבם אליו יתברך, ולכן בכל דור ודור הצדיקים האמיתיים מגלים לכל אחד ואחד עצות ודרכים כיצד יוצאים מהבוץ וכיצד הוא יכול לזכות לחזור בתשובה שלימה אליו יתברך אשר זו היתה דרכו של משה רבינו עליו השלום שרצה שכל יהודי ויהודי יזכה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא באמת, ולא פחד שמא כולם יהיו צדיקים כמוהו אדרבה הוא אמר מי יתן כל עם ה׳ נביאים, וכן היתה דרכו של רבי שמעון בר יוחאי ושל האריז"ל ושל הבעש״ט הקדוש זי״ע ושל רביז״ל בפרט שהוא כולל בעצמו כבר את כל הכוחות והתורות והגילויים של כל הצדיקים הקודמים המגלים לכל אחד ואחד כיצד הוא יכול להיות איש כשר, כיצד הוא יכול ללמוד את התורה הקדושה כיצד הוא יכול לקיים מצוות ומעשים טובים, וכיצד הוא בעצמו יכול להתקרב אליו יתברך ואיך שהקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל, שעל ידי שיטה וגילוי זה נופלים ממילא כל המפלגות והקבוצות וכו', כי על ידי שהאדם יודע שמלא כל הארץ כבודו ואין שום מציאות בלעדו יתברך כלל והוא יכול להתקרב אליו יתברך מכל מקום ומקום, הוא זוכה לצאת מהגלות, ואינו סוגר את עצמו בתוך איזה קבוצה או מפלגה שזוהי הגלות, רק יוצא ומגלה את אלקותו יתברך לכל העולם כולו כי רוצה שכל אחד ואחד יוכל לחזור אליו יתברך וכל אחד יזכה ללמוד את תורתו הקדושה ויקיים מצוות ומעשים טובים, כי הצדיקים הגדולים שבכל דור ודור יכולים להוריד את עצמם אל הכי ירודים והכי נפולים ולגלות גם להם אלקות.

שד"י ־ שיש די באלקותו לכל אחד ואחד

כי הצדיקים הגדולים יודעים ומגלים לכולם שיש די באלקותו יתברך לכל אחד ואחד, דהיינו שאלקותו יתברך היא כמו ים, ובים יש מקום לכולם, ואם מישהו בא לשתות ממי הים הוא אינו גוזל את חלקו של השני, יש מספיק מים לכולם, וכולם יכולים לשתות בלי שום הגבלה, אשר זוהי הגאולה שכל אחד ואחד יכול להתקרב אליו יתברך, בלי להסתכל על השני ובלי לקנאות ולפחד שמא האדם השני יקח ממנו משהו, ועיקר הגלות היא כשהאדם חושב שהשני לוקח לו משהו, ובפרט כשהוא חושב שהשני יקח לו כביכול את אלקותו יתברך… אז מתחיל לצאת ולריב עם זולתו מרוב קנאה ושנאה שנכנס בו וכו', והוא נדמה לסוס הרואה את בבואתו במים בשעה שהוא בא לשתות וחושב שיש במים עוד סוס הרוצה לשתות את אותם מים ולכן הוא רוקע ברגליו, ועל ידי שהאדם זוכה להתקרב אל הצדיקים האמיתיים ולקבל את לימודם הוא זוכה להכניס בעצמו את בחינת שם שד״י המגלה שיש די באלקותו יתברך לכל אחד ואחד בלי שום הגבלה ואף אחד אינו יכול לקחת לשני שום דבר, והצדיקים האלה מגלים את השלום הנפלא בעולם, כי על ידם מתגלה שלא צריך לחלוק על אף אחד ואף אחד אינו לוקח לשני שום דבר, וכל עוד אדם אחד חולק על השני, סימן שאינו יותר מאשר אותו סוס החושב שמישהו רוצה לקחת את חלקו, ואפילו שיהיה עובד ה׳ וילך בשדות ויצעק ויצום וכו', כל זה אינו מעלה ואינו מוריד, כי גם הסוס עושה את אותם עבודות, הוא נמצא בשדות וצוהל וצם הרבה פעמים וממעט בשינה וכו', אך הוא נשאר סוס מכיון שכאשר הוא רואה את דמותו בתוך המים הוא בועט שמא יקחו לו את המים, וכך הוא לגבי בני אדם כל עוד האדם חולק על השני ומפחד שמא יקחו לו את חלק האלקות ששייך לו כביכול, סימן הוא שלא זכה לקבל מהצדיקים האמיתיים שבדור, המגלים לכל אחד ואחד שיש די באלקותו יתברך לכל אחד ואחד וכל אחד יכול להתקרב אליו יתברך באמת, וכמו שאנו מוצאים אצל דוד המלך עליו השלום, שיצא להתבודד עמו יתברך בכל פעם בשדות והסתכל על גדולתו יתברך כמו שכתוב (תהילים ח׳) כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, מה רבו מעשיך ה׳ וכו', כי בהתבודדותו ראה את גדולתו יתברך, ולכן כשחזר בבוקר אל הישוב זכה לקבץ את כל השבורים והנדכאים וחיזקם ואמצם, אך כשהאדם חוזר מההתבודדות שלו וחולק על אחרים, ומרחק אותם, סימן שבמקום להסתכל למעלה על גדולת הבורא הסתכל למטה על הנחשים והעקרבים הנמצאים בשדה ונעשה כמו אחד מהם… כי עיקר הגילוי של רביז"ל ושל כל הצדיקים האמיתיים בכל הדורות הוא רק למצוא את אלקותו יתברך בכל יהודי ולקרבו ולחזקו כפי שאני הייתי רוצה שיעשו לי, אשרי הזוכה להתקרב אל הצדיקים האמיתיים הנמצאים בכל דור ודור, ועיקר ההתקרבות אל הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור ובפרט לרביז"ל הוא על ידי לימוד ספריו הקדושים שכן אם אין האדם לומד את הספרים הקדושים של רביז"ל הוא מטעה את עצמו והוא אינו מקורב אליו באמת, כי פניו שכלו וחכמתו גנוזים בתוך ספריו הקדושים (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ קצ״ב) ורק על ידי הלימוד בהם זוכים להתקרב אליו באמת, אשרי הזוכה להתמיד בספריו הקדושים של רביז״ל אשר רק בזה תלויה ההתקרבות אליו.

אל תמנע טוב מבעליו

ומכיון שהקדוש ברוך הוא עזר לנו שאנו זוכים לדעת מהצדיק האמת הזה שהוא רביז"ל המגלה לנו כיצד אנו יכולים לחזור אליו יתברך, ותורתו בנוייה על יסודות הצדיקים הקדושים שהיו בכל הדורות שלפניו, עד שהוא הוריד את תורתם בלבושים מלבושים שונים עד שכל אחד ואחד יזכה להבינם, ועל ידו זכינו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא עלינו לזכות גם את עם ישראל בגילויים הנפלאים האלה, ועלינו למסור את נפשינו על הפצת מעיינות החכמה חוצה, ואף על פי שיש לועגים ויש חולקים וזה לא בא בקלות, כי על ידי זה אנו עוזרים ליהודים אחרים ומקרבים את הגאולה, ובפרט כשזוכים להפיץ את הקונטרסים החדשים המגלים בשפה פשוטה ומובנת כל כך את אלקותו יתברך, על ידי זה זוכים להציל יהודים רבים מרדת שחת, כי הקונטרסים האלה הם בחינת מה שרביז״ל מגלה שכשיש אור גדול והוא נקרא אור האלף צריך לפרוט אותו לאורות קטנים יותר כדי שבני אדם תהיה להם בזה השגה, כי היום בני אדם כל כך ירדו ונפלו עד שאם יביאו להם את ספריו של רביז"ל בעצמו גם בהם לא יבינו, ולכן ההכרח לחזור ולכתוב אותם בשפה פשוטה וברורה עד שכל אחד ואחד באשר הוא שם יזכה להבינם, ועל ידי שאנו זוכים לקרב אחרים ועל ידינו יזכו לחזור בתשובה שלימה וללמוד ולהתפלל גם לנו יהיה בזה חלק ובזה יתכפרו עוונותינו הרבים, ונזכה לתקן את עצמינו, כי איננו יכולים לתאר מהי מעלת הפצת הספרים הקדושים, המשנים את חיי האדם לגמרי, כי אם נותנים לבן אדם שעוברים עליו משברים, ואין אדם שעליו לא עוברים משברים, אם נותנים לו ספר קטן אחד, והוא קורא בו ולבו מתרחב מכיון שהוא רואה שגם הוא למרות שהוא נראה איך שנראה גם הוא שווה משהו, גם הוא יכול לצאת מהבוץ, אין לתאר ואין לשער את גדולת ומעלת הענין, כי על ידי כמה דפים קטנים של קונטרס אחד יכולים להרים ולהגביה אדם שהיה עד עכשיו מיואש לגמרי וחשב שאין לו תקוה ואל הקדושה אף פעם לא יזכה להתקרב, ולכן אין עוד צדקה גדולה יותר מזה שהאדם זוכה להדפיס את ספרי רביז״ל ולהפיצם ברבים כי מעלת הענין שהאדם זוכה להכניס תקוה ורוח חיים חדשה באדם אחר את זה אין לתאר ואין לשער, ובפרט שעל ידי שהאדם זוכה לזכות אנשים אחרים, על ידי זה בעצמו נפתח לו המח וגם הוא זוכה להתקרב להקדוש ברוך הוא ולכן אין עוד צדקה יותר גדולה מזה, אשרי ואשרי מי שזוכה לעסוק בהפצת הספרים הקדושים, ובפרט עתה בל״ג בעומר יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, עלינו לקבל על עצמינו להפיץ ולגלות בעולם את תורתו הקדושה של רביז״ל שיכולה לעזור לכל אחד ואחד להתקרב אליו יתברך, במסירות נפש גדולה,

והקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה להיות אנשים כשרים ונזכה לחזור בתשובה שלימה ונדע שהוא יתברך מלא כל הארץ כבודו ואין שום מציאות בלעדו יתברך בלל ובכל תנועה שם אלופו של עולם וכל יהודי ויהודי יקר אצלו יתברך, אשרינו ואשרי חלקינו.

(מתוך "דרשות מוהרא"ש")

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן