"סיפורי מעשיות" "מעשה מאבידת בת מלך" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת לך לך ה׳תשס״ד בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מאבידת בת מלך מעשה א׳ דף י׳ עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "מעשה מאבידת בת מלך" פירוש מספר "תוך הנחל"

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, אחר כך הקיץ ושאל את המשרת היכן אני בעולם, כי כך צריך להיות דרך יראי ה', שמיד בקומו בבוקר יזכור בעלמא דאתי, ולא יהיה בעיניו שאין עולם אלא אחד חס ושלום (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ נ״ד), ולכן הדבר הראשון שישאל האדם בקומו בבוקר, ״היכן אני בעולם, ומה עלי לעשות להשלים את היום שלי, ולמלאות אותה עם הרבה טוב אמיתי ונצחי?״, ובדרך זה יהיה נמשך כל היום אחר רצונו יתברך, ויזכור תמיד בעלמא דאתי.

וסיפר לו כל המעשה, ושחיילות רבות הלכו שם ושהיתה כאן מרכבה הנ״ל, ושהיתה בוכה עליו והיתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנ״ל, כי זהו בכיית השכינה, שיש רחמנות גדול על נשמות ישראל ועליה בעצמה, שגם היא עמהם בגלות, וכמו שכתוב (תהלים צ״א) עמו אנכי בצרה, וכן אמרו חכמינו הקדושים (מגילה כ״ט.), על הפסוק (דברים ל׳) ושב ה׳ אלקיך את שבותך וגו', והשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מן הגליות, וכן הוא התוכחה של המוכיח ההגון, שכולל עצמו עם האנשים שהוא מוכיח, ועל ידי זה נתקבל תוכחתו, וכמו שאומר רביז״ל (ספר המדות אות תשובה סי׳ ע׳) כשאתה מוכיח אותם שלא תיקנו חטאת נעורים, תכלול את עצמך עמהם, ועל ידי זה יקבלו ממך, וזהו מה שאמרה הבת מלך שיש רחמנות גדול עליך ועלי, וכיללה עצמה עמו.

בתוך כך הציץ וראה שהפאטשיילא (מטפחת) מונחת אצלו, ושאל, מאין זה? והשיב לו, שהיא כתבה עליו בהדמעות, כי חידושי תורה אמיתיים מתחברים על ידי דמעות דייקא, שהוא בחינת המסכתות שבש״ס שהם תלמוד בבלי, שנקראים ״מסכת״ על שם (תהלים ק״ב) ושקיווי בבכי מסכתי, ששפכו החכמים הרבה דמעות לגלות המאמרים שבש״ס, שזהו (תהלים קל"ו) על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו וכו' (עי׳ ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ רס״ב).

ולקחה והרים אותה אותה כנגד השמש והתחיל לראות האותיות, כי השמש מרמז על החכמה והשכל שיש בכל דבר, שהוא התגלות התורה שיש בכל דבר (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ א׳), ועל ידי החכמה והתורה שיש בכל דבר, ידע השני למלך לקרוא את כל מה שכתבה לו הבת מלך.

וקרא כל מה שכתוב שם, כל קבלתה וצעקתה כנ״ל, ושכעת איננה שם במבצר הנ״ל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות שם תמצאני, השכינה הקדושה נמצאת בהר של זהב, שזהו ענין מה שאמרו חכמינו הקדושים (סוכה נ״ב.) לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכין והללו בוכין, צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה, כי היצר הרע עושה מניעות ומכשולות לפני האדם שנדמים כהרים ממש, אבל כשהוא חזק מאד ברצונות וכיסופין להתקרב אליו יתברך, ואינו מסתכל על שום דבר כלל, רק מדלג על ההרים ומקפץ על הגבעות להתקרב אליו יתברך, אזי השם יתברך עוזר לו להגיע אל מבוקשו באמת, אבל לרשעים נדמה היצר הרע כחוט השערה, ויבכו למה לא כבשנו אותה, כי אם האדם מניח עצמו ללכת אחר שרירות לבו, אזי אינו מבין כלל שיש לו נסיונות ושעליו לכבוש את יצרו, ולכן אמרה הבת מלך שהיא השכינה הקדושה, שהיא נמצאת בהר של זהב, שזהו השגת הצדיקים שהיצר הרע נדמה להם כהר, אבל היא הר של זהב, כי כשזוכין לכבוש אותו, רואין את עוצם היקרות והחשיבות שלה.

ומבצר של מרגליות, הוא בחינות מעלות נשמות ישראל, שכל אחת ואחת מהן הם ביהלום ומרגלית בכתר המלך (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סוף סימן ו׳), כי כל יהודי חשוב ויקר בעיני השם יתברך מאד, רק על פי רוב לא מעריכים כלל את עוצם מעלתו, ומחמת זה מזלזלים בו, וכן כל אחד אינו מכיר את מעלת עצמו, ומזלזל בעצמו מחמת שאינו מכיר את כוחותיו, אבל כשיודע היטיב שהוא כמו יהלום בכתר המלך, אזי יתחזק מאד ללטוש ולצחצח את היהלום שלו, ולהבהיק אותו באורו יתברך, ולכן השכינה הקדושה גילתה להשני למלך, שעכשיו תמצא אותה במבצר של מרגליות, היינו במקום כשמכירים את המעלה והחשיבות של כל יהודי, והשם יתברך יזכינו להכיר את כוחינו באמת, ונזכה לחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך, עדי נזכה לראות בגאולתן של ישראל במהרה בימינו אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן